BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BELANGRIJK BERICHT AVIS IMPORTANT Op 1 februari 2006 verandert de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit is het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006. Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat vanaf 1 februari 2006 de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.

Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als : 1. U als federale overheidsdienst uw teksten doorstuurt via de JEPP-toepassing (www.jepp.be).

2. U, als niet-federale aanbestedende dienst, gebruik maakt van de online-formulieren die de volgende weken gemeenschappelijk aange- boden zullen worden door JEPP en het BDA. De gebruikers van de JEPP modules kunnen de toepassing ook gebruiken om berichten naar het Europees Publicatieblad te versturen. 3. U, als aanbestedende dienst, gebruik maakt van een andere toepassing die de gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aanlevert aan het BDA of aan JEPP. Aanbieders van dergelijke diensten worden verzocht om contact op te nemen met het Bulletin der Aanbestedingen (dirk.hendrickx@just.fgov.be) om na te gaan of de structuur van hun berichten overeenstemt met de door het BDA verwachte structuur.

Vanaf 1 juni 2006 zal hiervoor enkel nog de voor het Europese Publicatie- blad geldende norm, zijnde de XML DTD 2.0, in aanmerking komen. De periode tussen 1 februari 2006 en 31 mei 2006 moet dus beschouwd worden als een overgangsfase om de bestaande systemen aan te passen. Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics change sur un grand nombre de points. C’est la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006.

Coût de publication : L’AR stipule qu’à partir du 1er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA répondre à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous vous trouvez dans un des cas suivants : 1. Vous êtes une autorité fédérale et vos textes sont envoyés via l’application fédérale JEPP (www.jepp.be).

2. Vous n’êtes pas une autorité fédérale mais vous utilisez un formulaire on-line qui dans les prochaines semaines seront présentés collectivement par JEPP et le BDA.

Les utilisateurs des modèles de JEPP peuvent aussi utiliser l’application pour l’envoi des avis au Journal officiel des Communautés européennes. 3. En tant que pouvoir adjudicateur, vous utilisez une autre applica- tion qui livre les données au BDA ou à JEPP sous une forme structurée ou groupée.

Les représentants de ces services prendront contact avec le Bulletin des Adjudications (dirk.hendrickx@just.fgov.be) pour examiner si la struc- ture de leurs avis correspond à celle du BDA ou à elle attendue par le BDA. A partir du 1er juin 2006 seule entrera encore en vigueur la norme valable du Journal officiel des Communautés européennes comme le XML DTD 2.0. La période comprise entre le 1er février 2006 et le 31 mai 2006 doit donc être considérée comme une phase transitoire pour l’adaptation des systèmes actuels.

86e JAARGANG N. 245 86e ANNEE DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 JEUDI 18 DECEMBRE 2008

De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactu- reerd worden aan het geldende tarief van 1,50 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : 1. Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. 2. Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. 3. Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-Formaat die u kan aanvragen via aanbestedingen@just.fgov.be.

Pulicatiefrequentie : Vanaf 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v.

wekelijks op vrijdag. Uw berichten zullen aanzienlijk sneller gepubliceerd worden. Nieuwe modellen : Vanaf 1 februari 2006 veranderen dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen ? Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.

Voor vragen betreffende JEPP en de XML DTD 2.0 kan u terecht bij de cel e-procurement van de Federale Overheidsdienst P&O, t.a.v. Christian Henrard, per telefoon (+ 32-2 790 52 89) of per e-mail (christian.henrard@p-o.be). La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée au tarif de 1,50 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : 1. Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. 2. Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA.

3. Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante : aanbestedingen@just.fgov.be.

Fréquence de publication : A partir du 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraîtra chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés très rapidement. Nouveaux modèles : A partir du 1er février 2006, changeront aussi les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis. Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006.

Des questions supplémentaires ? Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Pour toutes les questions relatives à JEPP et au XML DTD 2.0 vous pouvez contacter la cellule e-procurement du Service fédéral P&O, et adresser vos demandes à Christian Henrard, par téléphone (+ 32-2 790 52 89) ou par e-mail (christian.henrard@p-o.be).

32862 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Verkoopkantoor Bureau de vente Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel. 02-790 51 60, 02-790 51 61, 02-790 51 62, 02-790 51 63, 02-790 51 64 en 02-790 51 65, fax 02-290 19 64. E-mail : bvk@bfab.fgov.be Postrekening : 679-2005826-60 Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheids- opdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen.

Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2006 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : woensdag 2 januari dinsdag 8 januari vrijdag 2 mei maandag 10 november De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling ″op afstand″ of ″Mailorder″ met de kredietkaarten Visa en Mastercard.

Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd.

- door storting of overschrijving op de postrekening nr. 679-2005826-60. Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. IBAN BE73 6792 0058 2660 SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél. 02-790 51 60, 02-790 51 61, 02-790 51 62, 02-790 51 63, 02-790 51 64 et 02-790 51 65, fax 02-290 19 64. E-mail : bvk@bfab.fgov.be Compte chèque postal : 679-2005826-60 Le B.V.C.C.

organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d’autres documents émis par les autorités fédérales et régionales.

Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu’entre Noël et Nouvel-An. Durant l’année 2006 le Bureau de vente sera également fermé : mercredi 2 janvier mardi 8 janvier vendredi 2 mai lundi 10 novembre Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s’effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard - en espèces 2. En cas d’envoi postal : - par paiement ″à distance″ ou ″Mailorder″ au moyen des cartes Visa et Mastercard.

Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal 679-2005826-60. Banque de la Poste, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. IBAN BE73 6792 0058 2660 SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l’avis de crédit transmis au B.V.C.C. 32863 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

32864 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 21319 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-C/A - Directorate General Material Resources - Procurement Division - Communication And Informations Systems Section - Acquistion Network, Eversestraat, 1, 1140 BRUSSEL, België Contactpunt(en) : Leunckens Patrick Tel. +3227014052, fax +3227017349 E-mail : patrick.leunckens@mil.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : https://enot.public procurement.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.

- Defensie.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van elektrische componenten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : B - 1801 VILVOORDE (Peutie) NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raam- overeenkomst.

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige opdracht (2008-2011) tegen prijslijst voor de aankoop van elektrische componenten in 2 percelen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31681400 - Elektrische componenten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 135537,19 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-C/A-8CA102bis-F03_0 MINISTERE DE LA DEFENSE N. 21319 Avis d’attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-C/A - Direction Général Material Resources - Procurement Division - Section Communication and Informations Systems, Rue d’Evere, 1, 1140 BRUXELLES, Belgique Point(s) de contact : Leunckens Patrick Tél.

+3227014052, fax +3227017349 E-mail : patrick.leunckens@mil.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://enot. publicprocurement.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Achat de composants électriques II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : B - 1801 VILVORDE (Peutie) Code NUTS : BE241 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché pluriannuel (2008-2011) à bordereau de prix pour l’achat de composants électriques en 2 lots II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31681400 - Composants électriques II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 135537,19 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-C/A-8CA102bis-F03_0 32865 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.

Aankondiging via een kopersprofiel : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S 158-213720 van 16/08/2008 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Contract 8CA102 bis betreffende een meerjarige overeen- komst (2008-2011) tegen prijslijst voor de aankoop van elektrische componenten (Perceel 1 producten volgens normen) V.1) Datum van gunning van de opdracht : 15/12/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : AD-S & Co BV, Jac. P. Thijsseweg, 6, 2408ER Alphen aan den Rijn, Nederland E-mail : adsco@avio-diepen.com Tel.

+31172449750, fax +31172449785 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 413223,14 EUR Totale definitieve waarde van de opdracht : 135537,19 EUR V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.2) Nadere inlichtingen : Gunning van perceel 1, perceel 2 is niet gegund VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat, 33, 1040 BRUSSEL, België VI.3.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 15 dagen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 21333 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-C/A - Directorate General Material resources - Procurement Division - Communication & Informations Systems Section - Acquisition Network, Eversestraat, 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) : Leunckens Patrick Tel.

003227014052, fax 003227017349 E-mail : patrick.leunckens@mil.be IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.

Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008/S 158-213720 de 16/08/2008 Section V. Attribution du marché Marché no : 1 Intitulé : Contrat 8CA102 bis relatif à un marché pluriannuel (2008-2011) à liste de prix pour l’achat de composants électriques (Lot 1-Produits selon normes) V.1) Date d’attribution du marché : 15/12/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : AD-S & Co BV, Jac. P. Thijsseweg, 6, 2408ER Alphen aan den Rijn, Netherlands E-mail : adsco@avio-diepen.com Tél.

+31172449750, fax +31172449785 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 413223,14 EUR Valeur totale finale du marché : 135537,19 EUR V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : Attribution du Lot 1, le lot 2 n’est pas attribué.

VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 15 jours VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE N. 21333 Avis d’attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d’Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Leunckens Patrick Tél.

003227014052, fax 003227017349 E-mail : patrick.leunckens@mil.be 32866 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.enot.publicprocurement.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Wisselstukken bureautica Mat en reproductie- middelen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering : B - 1800 VILVOORDE NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raam- overeenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Tweejarige opdracht tegen prijslijst voor de aankoop van aankoop van wisselstukken in 2 percelen. Perceel 1 : wissel- stukken burautica Mat (PC, Laaptops . Perceel 2 : wisselstukken reproductiemiddelen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30237000 - Onderdelen, toebehoren en beno- digdheden voor computers II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 289256,20 EUR Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-C/A-8CA110-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging via een kopersprofiel : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S 188-248790 van 27/09/2008 Afdeling V.

Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Cantract 8CA110 betreffende een txeejarige opdracht tegen prijslijst voor de aankoop van wisselstukken : perceel 1 : wissel- stukken bureautica Mat (PC, Laptops,...) V.1) Datum van gunning van de opdracht : 12/12/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : COMPUTACENTER N. V., Ikaroslaan, 31, 1930 ZAVENTEM, België E-mail : myriam_geuens@computacenter.com Tel. +3227049411, fax 03227049595 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.enot.publicprocurement.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Pièces de rechange matériel informatique et imprimantes II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : B - 1800 VILVORDE Code NUTS : BE241 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de 2 ans à bordereau de prix relatif à l’achat de pièces de rechange en 2 lots.

Lot 1 : Pièces de rechange Mat bureautique (PC, Laptops , Lot 2 : Pièces de rechange moyens de reproduction II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30237000 - Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 289256,20 EUR Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-C/A-8CA110-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.

Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008/S 188-248790 de 27/09/2008 Section V.

Attribution du marché Marché no : 1 Intitulé : Contrat 8CA110 relatif à un marché de 2 ans à bordereau de prix relatif à l’achat de pièces de rechange Lot 1 : Pièces de rechange pour Mat bureautique (PC, Laptops,...) V.1) Date d’attribution du marché : 12/12/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : COMPUTACENTER S. A., Ikaroslaan, 31, 1930 ZAVENTEM, Belgique E-mail : myriam_geuens@computacenter.com Tél. +3227049411, fax 03227049595 32867 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Internetadres : www.computacenter.com V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 1123140,50 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 289256,20 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2) Nadere inlichtingen : Gunning van perceel 1, perceel 2 is niet gegund VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat, 33, 1040 BRUSSEL, België VI.3.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 15 jours VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N.

21334 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-A/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Aeronautical Material - Ondersectie Programmes, Eversestraat, 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Derycker Arnaud Emile J Tel. +3227013239, fax +3227014914 E-mail : arnaud.derycker@mil.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Kandidatuurstelling voor de levering van 2000 vlie- guren op jaarbasis met een door personeel van Defensie bemande wide-body type vliegtuig Adresse internet : www.computacenter.com V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 1123140,50 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 289256,20 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : Attribution du Lot 1, le Lot 2 n’est pas attribué VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue des Sciences, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 15 jours VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) MINISTERE DE LA DEFENSE N.

21334 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-A/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Aeronautical Material - Sous-section Programmes, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Derycker Arnaud Emile J Tél. +3227013239, fax +3227014914 E-mail : arnaud.derycker@mil.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel à candidatures pour la livraison de 2000 Hrs de vol annuelles par le biais d’un avion type wide-body opéré par du Pers de la Défense 32868 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 7 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Melsbroek - Zaventem NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : In het kader van deze markt voor het verwerven van diensten, heeft de inschrijver de verantwoordelijkheid een capaciteit ter beschikking te stellen van Defensie van jaarlijks een 2.000-tal vlieguren, door middel van een vliegtuig Wide-Body, zonder bemanning, met een hoge betrouwbaarheidsgraad, waarbij de inschrijver zelf instaat voor het correctieve en preventieve onder- houd.

Daarnaast is de inschrijver ook verantwoordelijk voor de aanverwante diensten die een indienststelling en luchtwaardigheid moeten garanderen die conform is aan de eisen die gesteld worden voor de burgerluchtvaart in Europa.

De speciale aandacht van de inschrijvers wordt gevraagd voor volgende basisprincipes: Enkel volgende Wide-Body vliegtuigen komen in aanmerking: Airbus A300, A310, A330 of A340 Boeing 767-200 ER of 767-300 ER De bemanningen (piloten en cabine crew) zullen ter beschikking gesteld worden door Defensie. In dit kader, zal de inschrijver in staat zijn hen om te vormen en hun recurrente training te verzorgen. Elke vlucht zal aangekondigd worden aan de inschrijver, met een preadvies van minstens 24 uur. Gezien voorgaande, kan de inschrijver een keuze maken tussen het feit van één vliegtuig specifiek toe te wijzen aan Defensie of kan hij zijn verplichtingen inlossen door middel van een pool van vliegtuigen van hetzelfde type (om te vermijden enige vertraging te creëren in de indienststelling en/of extra kosten te genereren door extra conversie van de BD bemanningen).

De gemaakte keuze moet steeds conform zijn aan de essentiële eisen van het bestek. De betrouwbaarheid van de geleverde dienst, zal gemeten worden aan de hand van de stiptheid van het vertrek van de vluchten en de beschikbaarheid van het vliegtuig (of de vliegtui- gen). De minima vereisten, de te volgen procedure en de berekeningsmethode van de betrouwbaarheid en de eventueel daaraan gelinkte boetes, zullen gepreciseerd worden in het toekom- stige bestek.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 63730000 - Ondersteunende diensten voor lucht- vervoer II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Levering van ongeveer 2000 vlieguren op jaarbasis II.2.2) Opties : ja. Beschrijving van deze opties : Het eventueel schilderen van het vliegtuig in de kleuren van Defensie II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/06/2009; voltooiing : 31/12/2012 Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Art 5 AAV II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 7 Lieu principal de prestation : Melbroek - Zaventem Code NUTS : BE241 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Dans le cadre du présent marché de services, le soumissionnaire aura la responsabilité de mettre à disposition de la Défense une capacité de l’ordre de 2.000 heures de vol par an au travers d’un avion gros-porteur hors équipage, avec un haut degré de fiabilité, tout en assurant la maintenance préventive et corrective ainsi que les services associés afin d’assurer une mise en œuvre et une navigabilité dans les mêmes conditions que celles exigées par la réglementation civile applicable en Europe.

L’attention des soumissionnaires est en particulier attirée sur les principes génériques suivants : Par avion « gros-porteur », seuls les avions ci-dessous sont à considérer : Airbus A300, A310, A330 ou A340 Boeing 767-200 ER ou 767-300 ER Les équipages (pilotes et personnel de cabine) seront mis à disposition par la BD. Dans ce cadre, le soumissionnaire sera en mesure d’assurer leur conversion et les entraînements récurrents. Tout vol fera l’objet d’une information au soumissionnaire, avec un préavis d’au moins 24 heures.

Vu ce qui précède, le soumissionnaire peut faire le choix de dédicacer un avion à la BD ou de remplir ses obligations au travers d’un « pool » d’avions du même type (afin d’éviter tout retard dans la mise en œuvre et/ou des frais de conversion des équipages de la BD), répondant tous aux critères essentiels du futur CSpCh.

La fiabilité du service se mesurera en termes de ponctualité au départ des vols et de disponibilité de(s) avion(s). Les minima requis, la procédure de suivi ainsi que le calcul de la fiabilité et des pénalités associées seront précisés dans le futur CSCh.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 63730000 - Services d’appui dans le domaine des transports aériens II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Livraison de l’ordre de 2000 Heures de vol annuelles II.2.2) Options : oui.

Description de ces options : Mise en peinture éventuelle de l’avion aux couleurs de la Défense II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/06/2009; jusqu’au : 31/12/2012 Section III.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Art 5 CGCh 32869 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art 69bis van het KB van 8 Jan 96 ″Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid″ of gelijkaardige attest voor de buitenlandse dienstverlener, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning.

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.

IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Totale prijs - Weging : 70 2 - Termijn van de ter beschikkingstelling - Weging : 10 3 - Beschikbaarheid - Weging : 10 4 - Voorgestelde Kwaliteit/configuratie - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-A/P-8AP005-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 30/01/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 30/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art 69 bis de l’AR du 8 Jan 96 ″Attestation de l’Office National de Sécurité Sociale″ ou équivalent pour le prestataire étranger, dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale III.2.4) Marchés réservés : non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix total - Pondération : 70 2 - Délai de mise à disposition - Pondération : 10 3 - Disponibilité - Pondération : 10 4 - Qualité/configuration proposées - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-A/P-8AP005-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 30/01/2009; heure : 11:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/01/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 32870 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING N. 21332 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Van Hove Franz Tel. 02 501 38 31, fax 02 501 81 81 E-mail : franz.vanhove@diplobel.fed.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.diplomatie.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Reinigen van de gebouwen van Federale Overheids- dienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikke- lingssamenwerking II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten.

Categorie diensten : 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Karmelietenstraat 15 1000 Brussel NUTS-code : BE100 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Reinigen van de gebouwen van Federale Overheids- dienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90911200 - Reiniging van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. SERVICE PUBLIC FEDERAL, AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT N. 21332 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF Affaires Etrangères, Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Van Hove Franz Tél. 02 501 38 31, fax 02 501 81 81 E-mail : franz.vanhove@diplobel.fed.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.diplomatie.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Nettoyage des bâtiments du Service Public Fédéral Affaires étran- gères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services.

Catégorie de services : 14 Lieu principal de prestation : rue des petits Carmes 15 1000 Bruxelles Code NUTS : BE100 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Nettoyage des bâtiments du Service Public Fédéral Affaires étran- gères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90911200 - Services de nettoyage de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. 32871 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie het bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie het bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie het bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie het bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning.

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FOD BuZa-MP/REIN/hovefr/005-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/01/2009; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 26/01/2009; tijdstip : 16:00 II.2) Quantité ou étendue globale.

II.2.2) Options : non.

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FOD BuZa-MP/REIN/hovefr/005-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/01/2009; heure : 10:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/01/2009; heure : 16:00 32872 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/01/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : rue des petits Carmes 15 - 1000 Bruxelles - niveau -1 - Salle DV01 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : de vertegenwoordigers van de vennotschappen inschrijvers Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : ja. Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt : 2014 VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, 33 Wetenschapsstraat, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen vanf de kennis van de dag van het feit of de afgekeurde handeling VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van Staat, 33 Wetenschapsstraat, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 20/11/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N.

21355 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Purchasing & Supply, t.a.v. Alexandra Dhanis Tel. (32-2) 276 56 34 E-mail : alexandra.dhanis@post.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.post.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Postdiensten.

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 28/01/2009; heure : 10:00 Lieu : rue des petits Carmes 15 - 1000 Bruxelles - niveau -1 - Salle DV01 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : les repré- sentants des soumissionnaires Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : oui. Calendrier prévi- sionnel de publication des prochains avis : 2014 VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à compter de la connaissance du jour du fait ou de l’acte incriminé VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 20/11/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N.

21355 Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : La Poste, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Purchasing & Supply, à l’attention de Alexandra Dhanis Tél. (32-2) 276 56 34, fax (32-2) 276 21 69 E-mail : alexandra.dhanis@post.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.post.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Services Postaux.

32873 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidatuurstelling voor de aankoop van informatica materiaal:Laptops,Desktops, Schermen, Diensten & Onderhoud. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Willebroek kaai, 22 1000 brussel Belgïe NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Oproep tot kandidatuurstelling van een opdracht betreffende de levering van informatica materiaal & diensten; de levering omvat desktops, laptops, schermen, diensten en onderhoud . II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30000000 - Kantoormachines en gegevensver- werkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten Bijkomende opdracht : 30213300 - Desktop computers Bijkomende opdracht : 30213100 - Draagbare computers Bijkomende opdracht : 30231300 - Beeldschermen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Desktop 1) Korte beschrijving : desktops 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 30213300 - Desktop computers 3) Hoeveelheid of omvang : een aantal van ongeveer 1000 desktops Perceel nr. : 2 Titel : Laptop 1) Korte beschrijving : laptops 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 30213000 - Personal computers Bijkomende opdracht : 30213100 - Draagbare computers 3) Hoeveelheid of omvang : een aantal van ongeveer 500 Laptops Perceel nr.

: 3 Titel : Schermen 1) Korte beschrijving : schermen 17’’ minimum 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 30231000 - Computerschermen en -consoles Bijkomende opdracht : 30231310 - Platte beeldschermen Section II. Objet du marché II.1) Description.

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel à candidatures pour l’Achat de matériel Informatique: Laptops, Desktops, Ecrans, Services et Maintenance II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : quai de Willebroek,22 1000 Bruxelles Belgique Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Appel aux candidatures pour un marché relatif à la Fourniture de matériel informatique et services comprenant desktops, laptops, écrans, services et maintenance.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels Objet supplémentaire : 30213300 - Ordinateur de bureau Objet supplémentaire : 30213100 - Ordinateurs portables Objet supplémentaire : 30231300 - Écrans de visualisation II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots.

Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Desktop 1) Description succincte : ordinateurs de bureau 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30213300 - Ordinateur de bureau 3) Quantité ou étendue : une quantité d’environ 1000 ordinateurs de bureau Lot no : 2 Titre : Laptop 1) Description succincte : ordinateurs portables 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30213000 - Ordinateurs personnels Objet supplémentaire : 30213100 - Ordinateurs portables 3) Quantité ou étendue : une quantité d’environ 500 ordinateurs portables Lot no : 3 Titre : Schermen 1) Description succincte : écrans 17’’ minimum 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30231000 - Écrans et consoles d’ordinateurs Objet supplémentaire : 30231310 - Écrans plats 32874 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

3) Hoeveelheid of omvang : een aantal van ongeveer 1000 schermen Perceel nr. : 4 Titel : Diensten & Onderhoud 1) Korte beschrijving : Onderhoud & Diensten gedurende 3 jaren 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 50312000 - Onderhoud en reparatie van computeruitrusting Bijkomende opdracht : 50320000 - Reparatie en onderhoud van pc’s (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 1000 Desktops, 500 Laptops, 500 Schermen, Diensten & Onder- houd over 3 jaren (geschatte hoeveelheiden) II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 36+12+12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgsom is vastgesteld op 5% (vijf percent) van het initiële jaarbedrag van de opdracht en moet opnieuw kunnen samengesteld of aangepast worden overeenkomstig artikel 5 par. 4 van het algemeen bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De financierings- en betalingsvoorwaarden worden uitgelegd in het bijzonder bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezorgd worden III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : Al de rechtsvormen toegelaten in de lidstaten III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja.

De geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen , worden verzocht om hun offerte te behouden gedurende een periode van 120 kalenderdagen , vanaf de dag volgend op de uiterste datum van de indienen van de offertes III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich in één van de gevallen, opgesomd in artikel 39, 1°-7° van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996, bevindt.

In dit kader wordt de kandidaat gevraagd aan te tonen: 1° Dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 bis ; 2° Dat hij in orde is met de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn offerte te voegen: 1° de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 bis ; 3) Quantité ou étendue : une quantité d’environ 1000 écrans Lot no : 4 Titre : Diensten & Onderhoud 1) Description succincte : Maintenance et Services pour une durée de 3 ans 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique Objet supplémentaire : 50320000 - Services de réparation et d’entretien d’ordinateurs personnels (suite Section II.

Objet du marché) II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 1000 Desktops, 500 Laptops, 500 Ecrans, Services et Maintenance sur 3 ans (quantité indicative) II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36+12+12 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement est fixé à 5% (cinq pour cent) du montant initial du marché annuel et pourra être reconstitué ou adapté conformé- ment à l’article 5 par. 4 du cahier général des charges. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les conditions de paiement sont précisées dans le cahier spécial des charges qui sera donné aux candidats sélectionnés. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Les formes juridiques légalement autorisées dans les états membres III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui.

Les candidats sélectionnés qui seront invités à faire une proposi- tion d’offre , seront priés de maintenir leur offre durant un délai de 120 jours, et ce à partir du jour suivant la date limite de la présentation des offres III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pourra être exclu, le candidat qui se trouve dans un cas d’exclusion mentionné dans l’article 39, 1°-7° de l’Arrêté Royal du 10 janvier 1996.

Dans ce cadre , le candidat est prié de démontrer : 1° qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 39 bis; 2° qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi.

Dans ce cadre là, il est demandé au candidat de joindre à son offre les documents et/ou attestations suivants : 1° La preuve de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 39 Bis 32875 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

2° de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeen- komstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een omzetverklaring met betrekking tot gelijkaardige leveringen gedurende de laatste 3 jaar.

De inschrijver kan dit bewijzen door voorlegging van een verklaring op eer. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de economische en financiële draagkracht van de inschrijver na te gaan bij gespecialiseerde dienstverleners terzake III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid van de kandidaat moet worden bewezen door: 1° Beschrijving van de structuur van het bedrijf in functie van de specifieke activiteiten in de sector (met opgave van het aantal werknemers per activiteit) 2° Verwijzing naar de maatschappijen of onderaannemers die één of meerdere functies voor het bedrijf verzekeren (met vermelding van hun referenties) 3° Referenties van gelijkaardige diensten die de laatste 3 jaren verleend werden, met opgave van: a.

de contact- gegevens van de klant (naam, adres, telefoon, e-mail) b. korte beschrijving van de opdracht (incluis omvang) c. korte beschrijving van de aangeboden oplossing d. situering van het project (planning - doorlooptijd van start tot indienststelling) Door de inschrijver moet aangetoond worden dat er tussen hem en de aanbestedende dienst geen gerechtelijke procedures lopende zijn en dat er geen aanslepende kwaliteit- en leveringsproblemen waren in de laatste 12 maanden. De inschrijver kan dit bewijzen door voorlegging van een verklaring op eer.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2008-1-044 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 09/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Engels, Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00729377/2008087237 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) 2° La preuve de paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration des chiffres d’affaires portant sur des fournitures similaires dans les trois dernières années. Le soumissionaire peut prouver cela au moyen d’une déclaration sur l’honneur.

L’adjudicataire se réserve le droit de valider la capacité écono- mique et financière du soumissionaire auprès des sociétés de services spécialisés III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités néces- saires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du candidat sera prouvée par : 1° Description de la structure d’entreprise en fonction des activités spécifiques à ce marché (avec indication du nombre d’employés par activité) 2° Référence aux sociétés ou sous traitants qui prennent en charge une ou plusieurs des fonctions mentionnées ci dessus (avec mention de leurs références) 3° Références de services similaires prestées durant les 3 dernières années avec mention de: a.

les données du client (nom, adresse, téléphone, adresse email) b. une brève description du projet (volumes inclus) c. la solution offerte d. situation du projet (planning -délais du début jusqu’à la mise en service) Le soumis- sionnaire doit prouver qu’il n’y a pas de procédures juridiques ni de litiges du point de vue de la qualité et des problèmes de livraison entre lui et l’adjudicataire pendant les 12 derniers mois. Le soumis- sionnaire peut prouver cela au moyen d’une déclaration sur l’honneur.

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2008-1-044 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 09/01/2009; heure : 11:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Anglais, Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00729377/2008087237 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 32876 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 21362 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : INFRABEL - Directie Infrastructuur - Bureauw Werken, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 GENT, België, t.a.v. BEATRIJS PIETERS Tel. (32-9) 241 23 41, fax (32-9) 241 25 37 E-mail : beatrijs.pieters@infrabel.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderhoud van taluds langsheen de lijnen 50, 50A, 50A2, 60 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : arrondissement I-I.NW.33 - Aalst NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 1 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Bestek 57/52/3/08/19 - Onderhoud van taluds langsheen de lijnen 50, 50A, 50A2, 60 - arr.

I-I.NW.33 - Aalst II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233229 - Onderhoud van bermen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 200 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : maandelijkse betalingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : formulieren vermeldt in art. 78§2 van het eerste deel van het bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - de samenvattende opmetingsstaat, gedateerd en ondertekend - attest RSZ - documenten vermeld in art. 78§2 van het eerste deel van het bestek SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS 32877 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : opdracht van diensten III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlening- sopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 57/52/3/08/19 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 21/01/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 13,25 EUR Betalingstermijnen en -methode : STORTING OF OVERSCHRIJVING MOET GESCHIEDEN OP PR : 000-0020411-41, IBAN BE 88 0000 0204 1141 - BIC: BPOTBEB1, VAN INFRABEL- DISTRICT NW - BOEKHOUDING INFRASTRUCTUUR TE 9000 GENT MET AANDUIDING VAN HET BTW-NUMMER VAN DE FIRMA EN MET VERMELDING 57/52/3/08/19BP.

KANDIDAAT INSCHRIJVERS KUNNEN VOORAFGAANDELIJK EEN COPIE VAN HUN OVERSCHRIJVINGSBEWIJS, MET EVENEENS VERMELDING VAN HUN BTW-NUMMER EN HET BESTEKNUMMER, DOORFAXEN NAAR INFRABEL, I-I.NW.05 BUREAU WERKEN. FAX : 09/241 25 37 DE AANBESTEDINGS- DOCUMENTEN KUNNEN EVENEENS GERAADPLEEGD WORDEN OP HET KANTOOR VOOR INLICHTINGEN OVER DE AANBESTE- DINGEN VAN INFRABEL, I-AD.601, S. 80, BARASTRAAT TE 1070 BRUSSEL. DIT KANTOOR IS VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK ALLE WERKDAGEN (BEHALVE OP ZATERDAG) VAN 09 U 00 TOT 12 U 00.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 21/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 maanden. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 21/01/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Infrabel K.Maria Hendrikaplein2 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690091/2008097056 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van state, wetenschapsstraat 33, 1030& brussel, België E-mail : info@raadvst-consetat.be Tel. (32-2) 234 96 11 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) 32878 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 51895 Avis de marché, secteurs spéciaux Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Infrabel, Direction Infrastructure, à l’attention de M. O. Philippe, chef de service ff, rue des Guillemins 26 (7e étage), 4000 Liège, tél. + 32(0)4 241 23 00, fax + 32(0)4 241 22 80. E-mail : olivier.philippe@infrabel.be Adresse internet (URL) : www.infrabel.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : autre : (voir l’annexe A.I). Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : autre : (voir l’annexe A.II).

Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2. Activité(s) principale(s) du pouvoir adjudicateur/de l’entité adjudicatrice : Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ligne 162 − Namur/Sterpenich (voies électrifiées). Gare de Jemelle (tête côté Namur). Aménagement de voies, d’installations de signalisation et de caténaire. Lot n° 1 : travaux de terrassement et génie civil. Lot n° 2 : travaux de voie. Lot n° 3 : travaux de signalisation, de force motrice et de télécommunications.

Lot n° 4 : travaux d’adaptation des installations caténaires II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux : a) Travaux : exécution.

Lieu principal d’exécution : Ligne 162 − Gare de Jemelle. Code NUTS : BE 352. II.1.3. L’avis implique : un marché. II.1.5. Brève description du marché : Gare de Jemelle − Aménagement. Lot n° 1 : Travaux de terrassement et de génie civil. 1. Description succincte : aménagement d’accès au chantier; terrassement en déblais ppour déballastage des voies principales et accessoires + évacuation des déblais en dehors du domaine du chemin de fer; transport et mise en œuvre des matériaux de couche de forme 0/150 ou 0/200 et du ballast 31,5/50; réalisation des pistes et d’un chemin de service; chargement et évacuation de déblais; rectification et pose de bordures de quai et aménagement des quais; mise à disposition de grues rail-route et d’un camion-grue; réalisation de traversées sous-voies et de chambres de tirage en béton; réalisation de certains massifs en béton pour poteaux caténaires; réalisation de murets de soutènements en béton armé; dépose et pose de caniveaux à câbles et de couvercles.

Lot n° 2 : travaux de voie.

1. Description succincte : dépose de voies et d’appareils de voie en voies principales et en voies accessoires, avec mise en dépôt provisoire ou évacuation des matériaux; pose de voies et d’appareils de voie en voies principales et en voies accessoires; bourrage, dressage de la voie et des appareils de voie pour vitesse normale; SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS 32879 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

libération ou réglage des contraintes dans les longs rails soudés et soudures aluminothermiques; mise à disposition de grues rail-route.

Lot n° 3 : travaux de signalisation, de force motrice et de télécommunications. 1. Description succincte : pose de caniveaux et couvercles; dépose et déplacement de caniveaux et couvercles; pose, dépose et déplacement de câbles de signalisation, d’énergie et de télécommunication en caniveaux enterrés ou dans différents vides techniques; construction et/ou fourniture et pose de chambres de tirage; réalisation de traversées sous-voies et autres chemins de câbles; fourniture et pose d’accessoires divers (tuyaux PVC...); réalisation de fondations pour loges et armoires techniques de signalisation et d’alimentation électrique en aluminium ou en polyester; transport et pose de ces loges et armoires sur ledites fondations; introduction des câbles dans les différents bâtiments, loges, armoires de distribution et de dérivation; installation et raccordement de circuits de voie, de crocodiles, de contacts de rails, de TBL, de boîtes de dérivation, de connexiions inductives; pose, équipement et raccordement de signaux ferroviaires; démontage des équipements extérieurs et intérieurs mis hors service; remise en ordre d’installations et enlèvement de matériaux démontés ou démolis lors des travaux; réalisation d’éclairage de pistes; fourniture et pose de tableaux électriques.

Lot n° 4 : travaux d’adaptation des installations caténaires. 1. Description succincte : Renouvellement complet des installations caténaires dans la tête côté Namur + renouvellement des caténaires des voies principales dans la tête côté Arlon.

Les travaux comprennent : études complmentaires; travaux de démontage des caténaires existantes et de leurs accessoires dans l’ensemble de la zone couverte par le chantier + enlèvement des anciennes structures de support; réalisation des massifs de fondation pour supports de caténaire, à l’exception de ceux situés dans le périmètre de chantier du lot 1; mise en place des nouveaux supports de caténaire et de tout l’équipement métallique nécessaire au déroulage et à l’ancrage des nouvelles caténaires; assemblage et montage des consoles pivotantes pour la caténaire R3 mixte; travaux de déroulage des nouveaux câbles de terre; travaux de déroulage et de réglage des nouvelles caténaires + mise en œuvre de tous les accessoires (isolateurs de sectionnement, appareils tendeurs, interrupteurs, câble de feeder...); travaux d’adaptation d’installations xistantes éventuellement nécessaires : ripages ou transfert er caténaires, réglage de hauteur...; travaux de raccord des nouvelles caténaires sur les caténaires existantes; tirage des nouveaux câbles de télécommande (à l’exception des raccordements), enlèvement et évacuation des anciens câbles de télécommande; travaux de finition : peinture des dés et des haubans, numérotation des supports, nettoyage du chantier...

assistance à Infrabel lors des opérations de contrôle des installations avant mise en service + mise en parfait état de fonctionnement des installations.

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Lot n° 1 : Objet principal : descripteur principal : 45.11.25.00-0. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.22.00.00-5, 45.24.11.00-9. Lot n° 2 : Objet principal : descripteur principal : 45.23.41.16-2. Lot n° 3 : Objet principal : descripteur principal : 45.31.53.00-1. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.31.43.10-7, 45.23.41.15-5, 45.23.11.10-9. Lot n° 4 : Objet principal : descripteur principal : 45.23.41.00-7. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.31.43.00-4, 45.31.53.00-1. II.1.7.

Marché couvert par l’Accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8. Division en lots : oui.

Les offres doivent être soumises pour : un ou plusieurs lots. II.1.9. Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Lot 1 : travaux de terrassement et de génie civil. 32880 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Lot 2 : travaux de voie. Lot 3 : travaux de signalisation, de force motrice et de télécommunications. Lot 4 : travaux d’adaptation des installations caténaires. (voir annexe B de chaque lot). II.2.2. Options : non. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : Lot n° 1 : cent douze jours de travail (un week-end et cent dix jours de semaine), dans un délai global de trois cent nonante-neuf jours calendrier.

Lot n° 2 : quatre-vingt jours de travail (un week-end et septante-huit jours de semaine), dans un délai global de trois cent nonante-trois jours calendrier.

Lot n° 3 : trois cents jours de travail, dans un délai global de quatre cent jours calendrier. Lot n° 4 : deux cent soixante jours de travail, dans un délai global de cinq cent cinquante jours calendrier. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l’offre, est exigé. III.2. Conditions de participation : III.2.3. Capacité technique : Agréation des entrepreneurs de travaux requise : Lot n° 1 : catégorie G ou H, classe 4 ou supérieure (estimation hors T.V.A.).

Lot n° 2 : catégorie H, classe 5 ou supérieure (estimation hors T.V.A.). Lot n° 3 : sous-catégorie P.2, classe 5 ou supérieure (estimation hors T.V.A.). Lot n° 4 : sous-catégorie H.2, classe 6 ou supérieure (estimation hors T.V.A.). III.2.4. Marché réservé : non.

Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Dossier n° 57/52/4/07/103. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : le 5 février 2009, à 12 heures.

Documents payants : oui.

Prix : Cahier spécial des charges : 143,78 EUR + 8,63 EUR (T.V.A.) = 152,41 EUR. 9 plans : 22,96 EUR + 1,35 EUR (T.V.A.) = 24,31 EUR. Total : 176,72 EUR. Un support informatique (CD-Rom) du métré récapitulatif uniquement est joint au modèle de soumission. Ce CD-Rom devra être retourné, complété, sans en modifier la version. Il sera joint à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du « Métré récapitulatif à annexer à la soumission » sur support papier. Consultation des documents : Les soumissionnaires peuvent, dès le 7 janvier 2009, consulter les documents d’adjudication aux adresses suivantes : Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins 26 (7e étage), secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures).

Infrabel, Cellule « Administrateur délégué », bureau 603, section 80, rue Bara 110, à 1070 Bruxelles, tél. 02-525 28 92 (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures). Achat des documents : Les documents d’adjudication pourront être retirés à l’adresse suivante : Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins 26 (7e étage), secrétariat (local 703), à 4000 Liège, (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures), après versement de la somme requise au C.C.P. n° 000-0020621-57 d’Infrabel, avec indication du numéro de T.V.A. et la mention « Cahier spécial des charges n° 57/52/4/07/103 » et production de la preuve de paiement.

Cette dernière pourra également être fournie par fax (04-241 22 80). IV.3.4. Date limite de réception des offres : le 5 février 2009, à 14 heures.

IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français. IV.3.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : deux cents jours calendrier. IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : le 5 février 2009, à 14 heures, rue des Guillemins 26 (7e étage) (local 711), à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui. 32881 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un marché à caractère périodique : non.

VI.2. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.4. Procédures de recours : VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél. + 32(0)2 234 96 11. E-mail : info@raadvst-consetat.be Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4.2. Introduction des recours : le délai d’introduction des recours est de soixante jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision.

VI.5. Date d’envoi du présent avis : le 15 décembre 2008. Annexe A — Adresses supplémentaires et points de contact I. Adresse et points de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Lots nos 1 et 2 : Infrabel, Direction Infrastructure, Arrondissement 46, à l’attention de M. G. Lefèbvre, ingénieur industriel principal adjoint, avenue de la Gare 61, 6700 Arlon, tél. + 32(0)61 22 64 01, fax + 32(0)61 22 63 08.

E-mail : guy.lefebvre@infrabel.be Adresse internet (URL) : www.infrabel.be Lot n° 3 : Infrabel, Direction Infrastructure, Arrondissement 45, à l’attention de M.

J.F. Martin-Etienne, ingénieur industriel, gare S.N.C.B., route de Forrière, 5580 Jemelle, tél. + 32(0)61 22 89 63, fax + 32(0)61 22 87 80. E-mail : jeanfrancois.martinetienne@infrabel.be Adresse internet (URL) : www.infrabel.be Lot n° 4 : Infrabel, Direction Infrastructure, à l’attention de M. B. Piette, ingénieur principal adjoint, boulevard E. Mélot 23, 5000 Namur, tél. + 32(0)81 25 23 71, fax + 32(0)81 25 25 73.

E-mail : bruno.piette@infrabel.be Adresse internet (URL) : www.infrabel.be II. Adresse et point de contact auprès desquels le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents concernant un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Infrabel, Direction Infrastructure, à l’attention du secrétariat, rue des Guillemins 26 (7e étage), 4000 Liège, tél. + 32-(0)4 241 23 04 ou : + 32-(0)4 241 23 05, fax + 32-(0)4 241 22 80. Adresse internet (URL) : www.infrabel.be Annexe B — Informations sur les lots Lot n° 1 : Travaux de terrassement et de génie civil.

1. Description succincte : aménagement d’accès au chantier; terrassement en déblais ppour déballastage des voies principales et accessoires + évacuation des déblais en dehors du domaine du chemin de fer; transport et mise en œuvre des matériaux de couche de forme 0/150 ou 0/200 et du ballast 31,5/50; réalisation des pistes et d’un chemin de service; chargement et évacuation de déblais; rectification et pose de bordures de quai et aménagement des quais; mise à disposition de grues rail-route et d’un camion-grue; réalisation de traversées sous-voies et de chambres de tirage en béton; réalisation de certains massifs en béton pour poteaux caténaires; réalisation de murets de soutènements en béton armé; dépose et pose de caniveaux à câbles et de couvercles.

2. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.11.25.00-0. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.22.00.00-5, 45.24.11.00-9. 3. Quantité ou étendue : voir point 1 ci-dessus. 4. Durée du marché : cent douze jours de travail (un week-end et cent-dix jours de semaine), dans un délai global de trois cent nonante-neuf jours calendrier.

Lot n° 2 : travaux de voie. 1. Description succincte : dépose de voies et d’appareils de voie en voies principales et en voies accessoires, avec mise en dépôt provisoire ou évacuation des matériaux; pose de voies et d’appareils de voie en voies principales et en voies accessoires; bourrage, dressage de la voie et des appareils de voie pour vitesse normale; libération ou réglage des contraintes dans les longs rails soudés et soudures aluminothermiques; 32882 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

mise à disposition de grues rail-route.

2. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.41.16-2. 3. Quantité ou étendue : voir point 1 ci-dessus. 4. Durée du marché : quatre-vingts jours de travail (un week-end et septante-huit jours de semaine), dans un délai global de trois cent nonante-trois jours calendrier). Lot n° 3 : travaux de signalisation, de force motrice et de télécommunications. 1. Description succincte : pose de caniveaux et couvercles; dépose et déplacement de caniveaux et couvercles; pose, dépose et déplacement de câbles de signalisation, d’énergie et de télécommunication en caniveaux enterrés ou dans différents vides techniques; construction et/ou fourniture et pose de chambres de tirage; réalisation de traversées sous-voies et autres chemins de câbles; fourniture et pose d’accessoires divers (tuyaux PVC...); réalisation de fondations pour loges et armoires techniques de signalisation et d’alimentation électrique en aluminium ou en polyester; transport et pose de ces loges et armoires sur ledites fondations; introduction des câbles dans les différents bâtiments, loges, armoires de distribution et de dérivation; installation et raccordement de circuits de voie, de crocodiles, de contacts de rails, de TBL, de boîtes de dérivation, de connexiions inductives; pose, équipement et raccordement de signaux ferroviaires; démontage des équipements extérieurs et intérieurs mis hors service; remise en ordre d’installations et enlèvement de matériaux démontés ou démolis lors des travaux; réalisation d’éclairage de pistes; fourniture et pose de tableaux électriques.

2. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.31.53.00-1. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.31.43.10-7, 45.23.41.15-5, 45.23.11.10-9. 3. Quantité ou étendue : voir point 1 ci-dessus.

4. Durée du marché : trois cents jours de travail dans un délai global de quatre-cents jours calendrier. Lot n° 4 : travaux d’adaptation des installations caténaires. 1. Description succincte : Renouvellement complet des installations caténaires dans la tête côté Namur + renouvellement des caténaires des voies principales dans la tête côté Arlon. Les travaux comprennent : études complémentaires; travaux de démontage des caténaires existantes et de leurs accessoires dans l’ensemble de la zone couverte par le chantier + enlèvement des anciennes structures de support; réalisation des massifs de fondation pour supports de caténaire, à l’exception de ceux situés dans le périmètre de chantier du lot 1; mise en place des nouveaux supports de caténaire et de tout l’équipement métallique nécessaire au déroulage et à l’ancrage des nouvelles caténaires; assemblage et montage des consoles pivotantes pour la caténaire R3 mixte; travaux de déroulage des nouveaux câbles de terre; travaux de déroulage et de réglage des nouvelles caténaires + mise en œuvre de tous les accessoires (isolateurs de sectionnement, appareils tendeurs, interrupteurs, câble de feeder...); travaux d’adaptation d’installations existantes éventuellement nécessaires : ripages ou transfert de caténaires, réglage de hauteur...; travaux de raccord des nouvelles caténaires sur les caténaires existantes; tirage des nouveaux câbles de télécommande (à l’exception des raccordements), enlèvement et évacuation des anciens câbles de télécommande; travaux de finition : peinture des dés et des haubans, numérotation des supports, nettoyage du chantier...

assistance à Infrabel lors des opérations de contrôle des installations avant mise en service + mise en parfait état de fonctionnement des installations.

2. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.41.00-7. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 45.31.43.00-4, 45.31.53.00-1. 3. Quantité ou étendue : voir point 1 ci-dessus. 4. Durée du marché : deux cent soixante jours de travail dans un délai global de cinq cent cinquante jours calendrier. 32883 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE N. 21321 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD P-O-OFO - Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, Bischoffsheim- laan 15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Martine Expeels, t.a.v.

Martine Expeels Tel. 022297362, fax 022297495 E-mail : martine.expeels@ofoifa.fgov.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.p-o.be et https:// enot.publicprocurement.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML” in het Frans en in het Nederlands voor ambtenaren van niveau A en B II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten.

Categorie diensten : 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussels Hoofdstedelijk Gewest NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML” in het Frans en in het Nederlands voor ambtenaren van niveau A en B II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80511000 - Stafopleidingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION N. 21321 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF P-O-IFA - Institut de Formation de l’Administration Fédérale, Boulevard Bischoffsheim, 15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Martine Expeels, à l’attention de Martine Expeels Tél. 022297362, fax 022297495 E-mail : martine.expeels@ofoifa.fgov.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.p-o.be et https://enot.publicprocurement.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Formation certifiée « Analyse et conception objet en utilisant UML » en français et en néerlandais à l’attention d’agents de niveau A et B II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services.

Catégorie de services : 24 Lieu principal de prestation : Région de Bruxelles-Capitale Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Formation certifiée « Analyse et conception objet en utilisant UML » en français et en néerlandais à l’attention d’agents de niveau A et B II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80511000 - Services de formation du personnel II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

32884 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Voor het eerste jaar wordt de aantallen deelnemers geraamd op 160 personen (80 FR + 80 NL). Het tweede jaar wordt het aantal deelnemers op 40 % van het initiële aantal geschat. Het derde jaar wordt het aantal deelnemers op 15 % van het oorspronkelijke aantal geschat.

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML” in het Frans voor ambtenaren van niveau A en B (opleiding van 5 dagen + test). 1) Korte beschrijving : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriën- teerde analyse en ontwerp met UML” in het Frans voor ambtenaren van niveau A en B (opleiding van 5 dagen + test) voor 80 personen het eerste jaar.

2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 80511000 - Stafopleidingsdiensten 3) Hoeveelheid of omvang : 80 personen het eerste jaar, 40 % van het initiele aantal het tweede jaar en 15 % van het initiele aantal het derde jaar.

4) Afwijkende duur van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : De inschrijver kan een offerte indienen voor één of meerdere percelen. Zie bestek op https://enot.publicprocurement.be (zoeken met dossiernummer P-O-OFO-IC/ME/08/02).

Perceel nr. : 2 Titel : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met UML” in het Nederlands voor ambtenaren van niveau A en B (opleiding van 5 dagen + test). 1) Korte beschrijving : Gecertificeerde opleiding “Objectgeoriën- teerde analyse en ontwerp met UML” in het Nederlands voor ambtenaren van niveau A en B (opleiding van 5 dagen + test) voor 80 personen het eerste jaar. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 80511000 - Stafopleidingsdiensten 3) Hoeveelheid of omvang : 80 personen het eerste jaar, 40 % van het initiele aantal het tweede jaar en 15 % van het initiele aantal het derde jaar.

4) Afwijkende duur van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

5) Aanvullende inlichtingen over percelen : De inschrijver kan een offerte indienen voor een of meerdere percelen. Zie bestek op https://enot.publicprocurement.be (zoeken met dossiernummer P-O-OFO-IC/ME/08/02). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betaling heeft plaats binnen een termijn van 50 kalenderdagen te tellen vanaf de ontvangst van de schuldvordering, in zover dat de aanbested- ende overheid, binnen de voorziene termijnen, in het bezit werd gesteld van andere eventueel vereiste documenten.

II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : La première année, le nombre de participants est estimé à 160 personnes (80 FR + 80 NL). La deuxième année, le nombre de participants est estimé à 40% de ce nombre initial. La troisième année, le nombre de participants est estimé à 15% du nombre initial. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Formation certifiée « Analyse et conception objet en utili- sant UML » en français à l’attention d’agents de niveau A et B (formation de 5 jours + test) 1) Description succincte : Formation certifiée « Analyse et concep- tion objet en utilisant UML » en français à l’attention d’agents de niveau A et B (formation de 5 jours + test) pour 80 personnes la première année.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80511000 - Services de formation du personnel 3) Quantité ou étendue : 80 personnes la première année, 40% du nombre initial la deuxième année et 15 % du nombre initial la troisième année. 4) Indications quant à une autre durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). 5) Informations complémentaires sur les lots : Le soumissionnaire peut déposer son offre pour un ou plusieurs lots. Voir cahier spécial des charges sur https://enot.publicprocurement.be (chercher à l’aide du numéro de dossier P-O-OFO-IC/ME/08/02).

Lot no : 2 Titre : Formation certifiée « Analyse et conception objet en utili- sant UML » en néerlandais à l’attention d’agents de niveau A et B (formation de 5 jours + test) 1) Description succincte : Formation certifiée « Analyse et concep- tion objet en utilisant UML » en néerlandais à l’attention d’agents de niveau A et B (formation de 5 jours + test) pour 80 personnes la première année.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80511000 - Services de formation du personnel 3) Quantité ou étendue : 80 personnes la première année, 40% du nombre initial la deuxième année et 15 % du nombre initial la troisième année. 4) Indications quant à une autre durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). 5) Informations complémentaires sur les lots : Le soumissionnaire peut déposer son offre pour un ou plusieurs lots. Voir cahier spécial des charges sur https://enot.publicprocurement.be (chercher à l’aide du numéro de dossier P-O-OFO-IC/ME/08/02).

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement a lieu dans un délai de 50 jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres docu- ments éventuellement exigés.

32885 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbes- tedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is.

Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.

Eerste uitsluitingscriterium §.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2° op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan 2.500 EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt.

Evenwel, zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan 2.500 EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, de dag waarop het attest zijn toestand bepaalt, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, §1 en § 2, 1° tot 8° en 10°, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 2.500 EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen.

§ 2. Voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1° voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2° in orde zijn met de bepalingen van § 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders.

§.3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroor- deeld is voor: 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par l’introduction d’une offre, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans le cas d’exclusion ci-après.

Le pouvoir adjudicateur examinera la véracité de cette déclaration implicite sur l’honneur dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cet effet, il demandera au soumissionnaire concerné de lui fournir, par les moyens les plus rapides et dans le délai qu’il indique, les renseignements ou les documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Les renseignements ou documents que le pouvoir adjudicateur peut demander gratuitement par voie électronique au gestionnaire de données, seront demandés par le pouvoir adjudica- teur même.

Premier critère d’exclusion §.1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît qu’au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il: 1° a transmis à l’Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l’avant- dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et 2° n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2.500 euros, à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 2.500 euros, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, au jour auquel l’attestation constate sa situation, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10° de la loi, ou d’une entreprise publique au sens de l’article 26 de cette même loi, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à 2.500 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, avant la date limite de réception des offres: 1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. 2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. §.3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire.

Deuxième critère d’exclusion Est exclu de la participation à la procédure d’attribution: Le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour: 1° la participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° la corruption telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 32886 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoon- lijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver dient over voldoende financiële draagkracht te beschikken.

Deze financiële draagkracht zal worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren neergelegd bij de Nationale Bank van België. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekeningen hebben neergelegd bij de Nationale Bank van België hoeven deze niet bij hun offerte te voegen, aangezien de aanbestedende overheid deze jaarrekeningen kan raadplegen via het elektronisch loket van de federale overheid. De inschrijvers die de goedgekeurde jaarrekening van de laatste drie boekjaren niet bij de Nationale Bank van België hebben neergelegd, zijn verplicht om deze bij hun offerte te voegen.

Deze verplichting geldt ook voor de jaarrekening die onlangs werd goedgekeurd en die nog niet bij de Nationale Bank van België werd gedeponeerd, omdat de wettelijk voorziene termijn voor het neer- leggen ervan nog niet verstreken is. Voor eenmanszaken dient een staat van alle activa en passiva door een accountant IDAC of een bedrijfsrevisor te worden opgesteld. Deze staat dient door een erkend accountant IDAC of door de bedrijfsrevisor, naargelang het geval, voor echt te worden verklaard. Het document moet een recente financiële toestand weerspiegelen (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes).

Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accoun- tant IDAC of door de bedrijfsrevisor.

Voor de buitenlandse ondernemingen dienen tevens de goedge- keurde jaarrekeningen van de drie laatste jaren of een staat van alle activa en passiva van de onderneming bij de offerte te worden gevoegd. Indien de onderneming nog geen jaarrekening heeft gepubliceerd, volstaat een tussentijdse balans voor echt verklaard door de accountant of door de bedrijfsrevisor of door de persoon of organisme met een soortgelijke functie in zijn land. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inlichtingen en formaliteiten om te evalueren indien deze voor- waarden vervuld zijn: 1.

De inschrijver moet over de volgende referenties beschikken: In de laatste 3 jaren, ten minste 3 opdrachten hebben uitgevoerd die overeenstemmen met de diensten die gelijkaardig zijn aan de diensten die het voorwerp zijn van de opdracht die hier bekendge- maakt wordt.

De inschrijver is verplicht volgende elementen te vermelden: - het jaar van de uitvoering van de diensten, - het totaalbedrag, zonder BTW, van de uitgevoerde opdracht, - de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisatie/het bedrijf waarvoor de diensten uitgevoerd werden, - de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de persoon die door het OFO gecontacteerd kan worden met het oog op het bekomen van bijkomende informatie. Indien de inschrijver het Qfor label heeft behaald, dan kan dit een troef zijn. Is dit het geval, dan dient hij als bijlage bij zijn offerte het laatste verslag van dit label te voegen.

2. De inschrijver moet aan de aanbestedende overheid ten minste 1 cv’s van opleiders per perceel bezorgen. Zij moeten van dezelfde moedertaal zijn als de deelnemers. 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adju- dicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un prestataire de services, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit prouver sa solvabilité financière. Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes annuels approuvés des trois dernières années déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les soumissionnaires qui ont déposé les comptes annuels approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique ne sont pas tenus de les joindre à leur offre, étant donné que le pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le guichet électronique de l’autorité fédérale.

Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois dernières années comptables auprès de la Banque Nationale de Belgique sont tenus de les joindre à leur offre. Cette obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont pas encore été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique parce que le délai légal accordé pour le dépôt de ceux-ci n’est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire rédiger un document reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable IEC ou un réviseur d’entreprise.

Ce document doit être certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le réviseur d’entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente (datant de 6 mois au maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable IEC ou par le réviseur d’entreprise suffit.

Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1.

Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes: Avoir exécuté, au cours des trois dernières années, au moins 3 missions correspondant à des services équivalant aux services à exécuter qui font l’objet du présent marché. Le soumissionnaire mentionne obligatoirement: - l’année de l’exécution des services, - le montant total, hors TVA, de la mission exécutée, - le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisation / la société pour laquelle les services ont été exécutés, - le nom, le n° de téléphone, ainsi que l’e-mail de la personne qui peut être contactée par l’IFA en vue de l’obtention de compléments d’informations.

Si le soumissionnaire a obtenu le label Qfor, ce peut être un atout. Si c’est le cas, il doit joindre en annexe à son offre le dernier rapport de ce label. 2. Le soumissionnaire doit fournir au pouvoir adjudicateur minimum 1 curriculum vitae de formateurs par lot. Ceux-ci doivent être de la même langue maternelle que les participants. 32887 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

De cv’s dienen minstens volgende elementen te vermelden: - de naam van de opleider; - zijn adresgegevens; - behaalde diploma in verband met onderwezen materie; - behaalde pedagogisch diploma; - beroepservaring in verband met de onderwezen richting; - ervaring als opleider op het gebied dat door de vorming wordt beoogd; - ervaring met een vergelijkbare doelgroep die door deze aan te geven opdracht wordt beoogd (om te verduidelijken: opleidings- type,niveau,….

De competenties die van deze opleiders zullen worden gevraagd zullen in de gunningscriteria worden gedetailleerd (cfr infra). De gecertificeerde opleidingen, in functie van de taal die in de formulering van de partij voorkomt, moeten in het Frans voor de Franstalige kandidaten en in het Nederlands voor de Nederlands- talige kandidaten door een opleider gegeven worden van wie de moedertaal met de taalregeling van de beoogde groep overeen- stemt.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : P-O-OFO-IC/ME/08/02-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/01/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 15/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/01/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : FOD Personeel en Organisatie, zaal 304, Wetstraat 51 te 1040 Brussel Ces CV doivent au moins comporter les éléments suivants: - le nom du formateur, - ses coordonnées, - diplômes obtenus en relation avec la matière enseignée; - diplômes pédagogiques obtenus; - expérience professionnelle dans le domaine enseigné; - expérience en tant que formateur dans le domaine visé par la formation; - expérience avec un public-cible comparable à celui visé par le présent marché (à préciser: type de formation, niveau ) .

Les compétences demandées à ces formateurs seront détaillées dans les critères d’attribution (voir ci-dessous).

Les formations certifiées, en fonction de la langue figurant dans le libellé du lot, doivent être dispensées en français pour les candidats francophones et en néerlandais pour les candidats néerlandophones par un formateur dont la langue maternelle correspond au régime linguistique du groupe visé. Les soumissionnaires sont priés de compléter le document intitulé « Formulaire destiné à l’examen des critères de sélection relatifs aux capacités techniques du soumission- naire », joint en annexe à ce cahier spécial des charges. III.2.4) Marchés réservés : non.

III.3) Conditions propres aux marchés de services.

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : P-O-OFO-IC/ME/08/02-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/01/2009; heure : 11:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/01/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/01/2009; heure : 11:00 Lieu : SPF Personnel et Organisation, salle 304, rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles 32888 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Zie bestek, op https://enot.publicprocurement.be (zoeken met dossiernummer P-O-OFO-IC/ME/08/02). De offertes mogen met elektronische middelen (eTendering) worden ingediend (voor details: zie bestek). VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. 022349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Administratief kort geding: verzoekschrift zo snel mogelijk indienen.

Aanvraag tot nietigverklaring: 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Juridische Dienst, Wetstraat 51, 1040 Brussel, België E-mail : jean.mommens@p-o.belgium.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 12/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 21335 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : Mevrouw Isabelle Leheuwe Tel.

+32 2 741 36 26, fax +32 2 736 07 65 E-mail : aankoopMEDIA@vrt.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Media De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Voir cahier spécial des charges sur https://enot.public procurement.be (chercher via numéro de dossier P-O-OFO-IC/ME/ 08/02) Les offres peuvent être introduites en utilisant des moyens électroniques (eTendering) (pour les détails: voir CSC). VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél.

022349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Référé administratif: requête introduite le plus rapidement possible. Demande d’annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Service Public Fédéral Personnel & Organisation, service juridique, rue de la Loi 51, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : jean.mommens@p-o.belgium.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 12/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 32889 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-00CJ021 - HR 0816 - Selectie van partners voor het ontwikkelen en implementeren van opleidingsmodules in het kader van persoonsgerichte ontwikkeling II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten.

Categorie diensten : 22 Belangrijkste plaats van dienstverlening : gebouwen van de VRT NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : HR 0816 - Selectie van partners voor het ontwikkelen en implementeren van opleidingsmodules in het kader van persoonsgerichte ontwikkeling II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79632000 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Ken jezelf - Focus op zelfinzicht 1) Korte beschrijving : Ken jezelf - Focus op zelfinzicht 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79632000 4) Afwijkende duur van de opdracht : aanvang : 1/3/2009; voltooiing : 28/2/2011 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : persoonlijke (voorkeur)stijl, waar ben ik sterk/minder sterk in, hoe leer en ontwikkel ik mezelf, hoe kan ik dit in mijn loopbaan vertalen, hoe ga ik om met stress en werkdruk, hoe ga ik om met weerstand, … Perceel nr.

: 2 Titel : Organiseer jezelf - Focus op omgaan met informatie en tijd 1) Korte beschrijving : Organiseer jezelf - Focus op omgaan met informatie en tijd 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79632000 4) Afwijkende duur van de opdracht : aanvang : 1/3/2009; voltooiing : 28/2/2011 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : beheer van tijd/jezelf, prioriteiten stellen, organisatie van je werk, opstellen van planningen, informatiebeheer, … Perceel nr. : 3 Titel : Omgaan met anderen - Focus op communicatie 1) Korte beschrijving : Omgaan met anderen - Focus op communicatie 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79632000 4) Afwijkende duur van de opdracht : aanvang : 1/3/2009; voltooiing : 28/2/2011 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : gespreksvaardigheden, feedback geven, assertiviteit, overtuigen en beïnvloeden, diplomatisch communiceren, omgaan met conflicten, omgaan met macht Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming.

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - stukken -van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de openingsdatum- waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid (het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de openingsdatum telt als referentieperiode) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. - stukken waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

- Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de overige situaties vermeld in artikel 43 van het KB van 8.1/96 die aanleiding kunnen geven tot uitsluiting van deelneming (recent attest van niet-faling en een uittreksel uit het strafregister). 32890 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een recente bankverklaring - informatie omtrent de solvabiliteit van de inschrijver III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Lijst van de personeelsleden.

Bijgevoegd verwacht de VRT van elk personeelslid een CV waarin de studie, relevante beroepskwalificaties en een chronologisch overzicht van uitgevoerde taken (relevant in functie van de toe te kennen opdracht) worden beschreven. Voor deze opdracht komen enkel organisaties in aanmerking die een divers aanbod aan profielen op vlak van ervaring hebben (bv. niet enkel junior-profielen) - overzicht op papier van het bestaand aanbod (standaard en/of op maat) met steeds korte beschrijving en enkele referenties (met jaarvermelding).

- 3 relevante opdrachten uit de 3 laatste jaren (referenties of publicaties van het bedrijf over soortgelijke ontwikkelingstrajecten bij soortgelijke bedrijven als de VRT (media of semi-overheid) - Eventuele relevante kwaliteitscertificaten waarover de inschrijver beschikt. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlening- sopdracht wordt belast : ja.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 5 en maximumaantal : 10 IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : HR 0816 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 12/1/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : Plaats : Omroepcentrum, kamer 11L10 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN.

VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) 32891 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 21349 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VDAB Antwerpen, Somersstraat 22, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Luc Hostens, t.a.v. Linda Marien (coördinator arbeidsmarktregie) Tel. (32-3) 229 06 50, fax (32-3) 229 06 55 E-mail : linda.marien@vdab.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Begeleiding drugsverslaafden naar werk -Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : regio Antwerpen-boom NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Opdracht voor het toeleiden, begeleiden, bemiddelen en bieden van nazorg aan drugsverslaafden die kunnen toegeleid worden naar werk II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 85312310 - Diensten voor begeleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 49 587 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 18/02/2009; voltooiing : 31/12/2009 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : In orde zijn met de sociale zekerheidsplichting art.

43, 5°KB 8-jan-96- in orde zijn met de sociale zekerheidsplichting III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : capaciteiten van de leverancier/dienstverlener lijst van referenties en gelijkwaardige opdrachten de afgelopen drie jaar. Eventueel vereiste minimumeisen : art. 45, 1° KB 8-jan-96- capaciteiten van de leverancier/dienstverlener art. 45, 2° KB 8-jan-96- lijst van referenties en gelijkwaardige opdrachten de afgelopen drie jaar. 32892 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlening- sopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/01/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 28/01/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/01/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : VDAB Antwerpen, dienst arbeidsmarktregie De Keyserlei 58-60, 7de verdieping 2018 Antwerpen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. VDAB Vlaams Arbeidsmarktbeleid VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00714197/2008112202 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N.

21354 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Milieumaatschappij, A. Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem, België Contactpunt(en) : VMM - AMLC - IML, t.a.v. Raymond Bogaert Tel. (32-4) 75 71 85 65, fax (32-3) 238 96 87 E-mail : r.bogaert@vmm.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vmm.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45 / 3, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : VMM - AMLC - IML, t.a.v. Raymond Bogaert Tel.

(32-4) 75 71 85 65, fax (32-3) 238 96 87 E-mail : r.bogaert@vmm.be 32893 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Internetadres : http://www.vmm.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 43 / 3, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : VMM - AMLC - IML, t.a.v. Raymond Bogaert Tel. (32-4) 75 71 85 65, fax (32-3) 238 96 87 E-mail : r.bogaert@vmm.be Internetadres : http://www.vmm.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45 / 3, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : VMM -AMLC - IML, t.a.v.

Raymond Bogaert Tel. (32-4) 75 71 85 65, fax (32-3) 238 96 87 E-mail : r.bogaert@vmm.be Internetadres : http://www.vmm.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren en Installatie van 29 zwaveldioxidemonitoren II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Meetnetten lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het leveren en de installatie van 29 zwaveldioxidemonitoren voor de meetnetten lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38432100 - Gasanalyseapparatuur II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de oorspronkelijk aannemingssom (totale som excl. BTW) afgerond naar een hoger tiental in Euro III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art.

69 Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ- attest via elektronische weg op, conform art. 72§5 De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 69 bis, §2 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een passende bankverklaring of een uittreksel uit het meest recente jaarverslag dat de financiële situatie van de onderneming aanduidt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Referenties omtrent gelijksoortige opdrachten, zowel qua vormgeving als qua uitvoeringstermijn, uitgevoerd tijden de laatste 5 jaar.

32894 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : VMM/LUC/2008/90 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/02/2009 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 16/02/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/02/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Vlaamse Milieumaatschappij, Kronenburgstraat 45 te 2000 Antwerpen, 9 de verdieping, lokaal 9.25 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Indieners offertes Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00703128/2008112210 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=F10F03050E2A - VMM_bestek_SO2.pdf VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N.

21339 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 222 du 17/11/08, page 30292, avis 19553 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : LE FOREM, Boulevard Tirou,104, 6000 Charleroi. Personne de contact : Jean-Pierre Méan (Administrateur Général). Tél. (32-71) 20 61 11. Description : Description/objet du marché : Le présent marché a pour objet la fourniture d’une unité mobile et accessoires de peinture sur bois destinés aux stagiaires et aux formateurs des différents sites du Forem.

Texte à modifier : II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Le présent marché a pour objet la fourniture d’une unité mobile de peinture sur bois destinés aux stagiaires et aux formateurs des différents sites du Forem. II.2.1. Quantité ou étendue globale : Fourniture d’une unité mobile de peinture sur bois destinée aux stagiaires et aux formateurs des différents sites du Forem. 32895 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.1.1 Cautionnement : Conformément à l’article 5 du cahier général des charges, le cautionnement est fixé à 5 % du montant estimé du ou des lots remportés.

Le cautionnement peut être constitué par une garantie bancaire. Il est libérable à la fin de la période de garantie. L’adjudicataire devra faire parvenir la justification de la constitution du cautionnement dans les 30 jours calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché.

Cette caution sera libérable à la fin de la période de garantie. Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008. (@Ref :00724349/2008111817) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 21361 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Fonds Wallon d’Avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d’eau souterraine, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, Belgique, à l’attention de Bruno FLAMION Tél. 0476.70.10.36, fax 081.33.63.22 E-mail : bruno.flamion@spw.wallonie.be Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action= detail&id=MRW-17789 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ETUDE DES CAUSES DES DESORDRES DU SOL ET DU SOUS-SOL SURVENUS A VILLERS-PERWIN II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Les prestations s’effectuent essentiellement dans les locaux de l’adjudicataire et sur le terrain (communes de Les-Bons-Villers et de Fleurus en HAINAUT et de Villers-la-Ville en BRABANT WALLON).

Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché est un marché de services relatif à l’étude des causes des désordres du sol et du sous-sol survenus à Villers-Perwin. Le but final de la mission est l’établissement et la fourniture : - d’un rapport sur la compréhension des mécanismes à l’origine de ces dommages et sur les mesures susceptibles de limiter ou encore de supprimer leur récurrence ; - d’un modèle mathématique pouvant contribuer à une meilleure compréhension et si possible une meilleure maîtrise des risques de dommages ; - d’un réseau de mesure dont les relevés à l’issue de l’étude seront à charge du Pouvoir adjudicateur ou des producteurs d’eau concernés.

Ce marché est divisé en cinq phases : - phase 1 : synthèse critique des données de fait - phase 2 : caractérisation hydrogéologique de la nappe phréatique locale - phase 3 : caractérisation géotechnique locale - phase 4 : interprétation intégrée et rapport d’expertise - phase 5 : mise à disposition du modèle mathématique local Le présent marché est un marché à tranches conditionnelles, c’est-à-dire qu’il contient une tranche ferme dont la réalisation est certaine. Les phases 2 à 5 sont des tranches conditionnelles et ne seront exécutées par l’adjudicataire que s’il en reçoit ultérieurement commande par le pouvoir adjudicateur au terme d’une évaluation de la phase précédente.

32896 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71510000 - Services de reconnaissance sur le site II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p.

24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. de l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la cir-culaire du 21 mai 2001 relative à la sélection des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Mb.

18 juillet 2001, p. 24.533) ; III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le curriculum vitae détaillé des personnes qui seront affectées à la réalisation de la prestation. Le soumissionnaire doit démontrer une bonne connaissance de la géologie et de l’hydrogéologie locale. Le soumissionnaire doit également justifier d’une expertise en géomorphologie et d’expertise judiciaire ABEX ; - une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le soumissionnaire disposera pour l’exécution du marché; - la liste des principaux marchés comparables aux prestations que vise le marché et exécutés au cours des 2 dernières années, en indiquant le montant, la date et le destinataire, avec les certificats de bonne fin émanant des destinataires.

Au minimum, trois références d’études ou de missions similaires à celles faisant l’objet du présent marché doivent être présentées. Au moins une des missions présentée en référence aura été menée par le même responsable que celui proposé pour exécuter le présent marché. - une déclaration sur l’honneur attestant que ni le soumissionnaire, ni ses sous-traitants ne sont intéressés par l’exploitation de la nappe aquifère étudiée.

III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - le prix - Pondération : 60 - la précision et la qualité de la méthodologie proposée - Pondération : 30 - la qualité des propositions de valorisation des conclusions - Pondération : 10 IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/01/2009; heure : 11:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23/01/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/01/2009; heure : 11:00 Lieu : Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 32897 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 21363 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bestuur Uitrusting en Vervoer, CCN, Noordstation, Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, België, t.a.v. Alain Lefebvre (Directeur-Directie Projecten en Werken inzake Wegeninrichtingen) Tel. (32-2) 204 22 51, fax (32-2) 204 15 40 E-mail : alefebvre@mrbc.irisnet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Ministère de la Région Bruxelles-Capitale - AED, rue du progrès 80, 1035 Bruxelles, België, t.a.v.

Eric Monami-Michaux (Directie Projecten en Werken inzake weginrichtingen) Tel. (32-2) 204 22 24, fax (32-2) 204 15 03 E-mail : emonami@mrbc.irisnet.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, Copernicus- gebouw, Wetstraat 51 - bus 7, 1040 brussels, België, t.a.v. Kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken Tel. (32-2) 790 51 60, fax (32-2) 290 19 64 E-mail : bvk@bfab.fgov.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bestuur Uitrusting en Vervoer, CCN, Noordstation, Vooruitgangsstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, België, t.a.v.

Claude Jaugnau (Directeur-Directie Administratieve Ondersteuning) Tel. (32-2) 204 19 58, fax (32-2) 204 15 03 E-mail : cjaugnau@mrbc.irisnet.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - openbare werken De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : BMB/DPT-DPW/2008.0032 : Herinrichting van de Havenlaan en het deel van de Claessensstraat tussen Havenlaan en Koninginnelaan op het grondgebied van de Stad Brussel MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 21363 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère de la Région Bruxelles-Capitale - AED, rue du progrès 80, 1035 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Alain Lefebvre (Directeur-Direction Projets et Aménagements des Voiries) Tél.

(32-2) 204 22 51, fax (32-2) 204 15 40 E-mail : alefebvre@mrbc.irisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Ministère de la Région Bruxelles-Capitale - AED, rue du progrès 80, 1035 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Eric Monami-Michaux (Direction Projets et Travaux d’Aménagement des Voiries) Tél. (32-2) 204 22 24, fax (32-2) 204 15 03 E-mail : emonami@mrbc.irisnet.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers de charges, Batiment copernic, rue de la loi 51- boite 7, 1040 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Bureau de vente et de consultation des cahiers de charges Tél.

(32-2) 790 51 60, fax (32-2) 290 19 64 E-mail : bvk@bfab.fgov.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ministère de la Région Bruxelles-Capitale - AED, rue du progrès 80, 1035 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Claude Jaugnau (Directeur-Direction Appui Administratif) Tél. (32-2) 204 19 58, fax (32-2) 204 15 03 E-mail : cjaugnau@mrbc.irisnet.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- travaux publics Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : BMB/DPT-DPW/2008.0032 : Réaménagement de l’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens compris entre l’avenue du Port et l’avenue de la Reine sur le territoire de la Ville de Bruxelles 32898 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken.

Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Grondgebied van de stad BRUSSEL NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : BMB/DPT-DPW/2008.0032 : Herinrichting van de Havenlaan en het deel van de Claessensstraat tussen Havenlaan en Koningin- nelaan op het grondgebied van de Stad Brussel. Deze aanneming omvat voornamelijk: De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies. Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken.

De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken. Het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering van de werken volgens de nieuwe profielen. Het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheids- stootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering der werken. Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard. Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is. Het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen.

Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvol- doende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden. Het aanbrengen van een onderfundering van zand. Het uitvoeren van een fundering uit mager beton. Het uitvoeren van een fundering uit continue steenslagfundering behandeld met cement. Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met gestabili- seerd zand. De aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het afstromend water met inbegrip van de levering van waterslikkers, bezoekkamers, buizen en hun aansluiting op de riolen.

Het op peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen.

De uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz De uitvoering van verhardingen van diverse aard. De uitvoering van voetpaden. De uitvoering van markeringen en signalisatie. Het verwerken van teelaarde, het bezaaien van bermen, de eventuele beplantingen en het bouwen van boombakken. Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage- installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdste- delijke Regering van 16 maart 1995.

De aansluiting op bestaande wegen, en andere bestaande inrich- tingen.

Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met te verantwoorden sommen. Landschapswerken en bijhorende leveringen. Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Territoire de la Ville de Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : BMB/DPT-DPW/2008.0032 : Réaménagement de l’avenue du Port et le tronçon de la rue Claessens compris entre l’avenue du Port et l’avenue de la Reine sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Cette entreprise comprend principalement : Les travaux topographiques nécessaires ainsi que l’élaboration des plans détaillés des ouvrages à réaliser. L’établissement de l’état des lieux de toutes les propriétés river- aines, et ce pour la totalité des parties construites, en plan, en élévation et en sous-sol, dont la parcelle cadastrale se trouve à moins de 12m du bord des fouilles à exécuter pour les travaux décrits ci-après.

Les mesures nécessaires à l’organisation de la circulation pendant les travaux. Le démontage des revêtements de chaussées et de trottoirs de toutes espèces, y compris leur fondation jusqu’à une profondeur nécessaire à l’exécution des travaux suivant les nouveaux profils. Le démontage de bordures, filets d’eau, barrières de sécurité et des appareils de voirie nécessaires à l’exécution des travaux. Le démontage de tuyaux et gaines de toute espèce. La démolition de maçonneries, de béton et de béton armé, rencontrés au cours de l’exécution des terrassements. Le raclage de revêtements hydrocarbonés et leurs découpes nécessaires.

L’exécution des terrassements de déblais et remblais, y compris le compactage, la stabilisation éventuelle, et/ou le remplacement de sol insuffisamment portant ou perméable, ainsi que les travaux provisoires pour maintenir les fouilles à sec. La mise en œuvre d’une sous-fondation en sable. La mise en œuvre d’une fondation en béton maigre. La mise en œuvre d’une fondation en empierrement continu traité au ciment. La mise en œuvre d’une fondation et de remblais en sable stabilisé.

L’aménagement et l’adaptation du système d’évacuation des eaux de ruissellement, y compris la fourniture d’avaloirs, chambres de visite, tuyaux, et leur raccordement aux égouts.

La mise à niveau de taques, de grilles, et autres installations de trottoir ou de voirie. L’exécution ou la mise en œuvre de filets d’eau, bordures, etc L’exécution de revêtements de natures diverses. L’exécution de trottoirs.

L’exécution de marquages et de signalisation. La mise en œuvre de terres arables, l’engazonnement de bermes, les plantations éventuelles et la construction de bacs à arbres. L’évacuation de tous débris, déchets, etc en dehors du domaine public, y compris l’évacuation vers une installation de recyclage conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995.

Le raccordement aux voiries et autres aménagements existants. Diverses prestations faisant l’objet de postes sommes à justifier . Des travaux paysagistes et fournitures y afférentes. Tous les travaux et fournitures accessoires et connexes pour la bonne exécution du chantier.

32899 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Proeven voor nazicht en oplevering. Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode. Het maaien van grasperken, hakken en spitten. Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 110 dagen.

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Een bijkomende borgtocht van 10% van het totale bedrag van de posten van de offerte die betrekking hebben op deze verhardingen, zoals bepaald in Hoofdstuk F van de TB 2000 dient bijgevolg gesteld. Deze vervangt de meer hinderlijke afhoudingen op de betalingen voorzien in artikel 12 § 7 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De prijs wordt betaald door maandelijkse betalingen in minde- ring. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de werken voor de plaatsing van de trottoirverharding (beton- straatstenen en -tegels, natuursteen keien en -tegels , verplichtend dienen uitgevoerd te worden met eigen personeel. Iedere onderaan- neming voor dit deel van de opdracht is verboden. Elke overtreding op deze voorschriften zal het voorwerp uitmaken van een boete zoals voorzien in het artikel 20 van de administratieve bepalingen.

Het Bestuur zal op de werf regelmatig controle uitvoeren op de identiteit van de arbeiders belast met de aanleg van de trottoir- verhardingen en dit door middel van de Controlekaart - bouw bestemd voor de RVA-C3.2.A, dat iedere arbeider op de werf verplichtend in zijn bezit dient te hebben. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectie- voorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd : hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 8 volgens de raming van de Aanbestedende Overheid) ; hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden ; hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3 § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf.

artikel 1 van het minis- terieel besluit van 27 september 1991) ; Les essais de vérification et de réception. L’entretien des ouvrages de l’entreprise durant la période de garantie.

La tonte de pelouses, les binages et bêchages. Toutes prestations nécessaires pour répondre aux obligations contractuelles pendant le délai de garantie. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233120 - Travaux de construction de routes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 110 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement complémentaire de 10% du montant total des postes de l’offre relatifs à ces revêtements, tels que définis au chapitre F du CCT 2000 doit, dès lors, être constitué. Il se substitue aux retenues préalables sur paiement, plus contraignantes, prévues par l’article 12 § 7 du cahier général des charges. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le paiement se fait par acomptes mensuels.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les travaux de pose de revêtement de trottoirs (pavés ou dalles en béton, pavés ou dalles en pierre naturelle , doivent obligatoire- ment être réalisés par leur propre personnel.Toute sous-traitance de cette partie du marché est interdite.Toute contravention à cette prescription fera l’objet d’une pénalité telle que prévue à l’article 20 des clauses administratives.Un contrôle sur chantier de l’identité des ouvriers chargés de la réalisation des revêtements de trottoirs sera effectué par l’Administration et ce par le biais de la Carte de contrôle-construction destinée à l’ONEM-C3.2.A , que chaque ouvrier sur chantier doit obligatoirement avoir en sa possession.

III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de sélection qualitative attestées par les documents suivants joints à l’offre : soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de catégorie C et de la classe corres- pondant au montant de l’offre (classe 8 estimée par le Pouvoir adjudicateur) ; soit la preuve d’une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre état membre des communautés européennes ainsi que de documents complémentaires éventuels ; soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l’article 3 § 1, 2° de la loi du 20 mars 1991 relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux (cf.

article 1 de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991) ; 32900 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

het attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van de bevoegde buitenlandse overheid, naargelang het geval, waaruit blijkt dat de aannemer in orde is inzake sociale verplichtingen in de zin van het artikel 17 bis § 1 of 2 van het Koninklijk Besluit van 08/01/1996. Voor de Belgische inschrijvers zal de aanbestedende overheid zelf de inlichtingen of documenten met betrekking tot het bewijs van betaling van de socialezekerheidsbijdragen opvragen, door de als authentieke bron geïdentificeerde federale databanken elektronisch te raadplegen.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt III.2.1.

hierboven III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt III.2.1. hierboven Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BMB/DPT-DPW/2008.0032 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 29/01/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen is belast met de verkoop van alle docu- menten met betrekking tot onderhavige opdracht (zie rubriek Kantoor voor Verkoop van het Bulletin der Aanbestedingen) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 29/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/01/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Zaal Magritte (lokaal 5.275) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel -BUV, Communicatie- centrum Noord, Vooruitgangstraat, 80 - bus 1 - (5de verdieping), te 1035 BRUSSEL.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00708975/2008111965 l’attestation émanant de l’Office National de Sécurité Sociale ou de l’autorité compétente étrangère, selon le cas, prouvant que l’entrepreneur est en règle en matière d’obligations sociales au sens de l’article 17bis § 1 ou 2 de l’Arrêté Royal du 08.01.1996. Pour les soumissionnaires belges, le Pouvoir Adjudicateur recueillera lui-même, via la consultation par voie électronique des banques de données fédérales identifiées comme source authen- tique, les renseignements ou documents relatifs à l’attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point III.2.1.ci-dessus III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point III.2.1.ci-dessus Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BMB/DPT-DPW/2008.0032 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/01/2009; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 75,00 EUR Conditions et mode de paiement : le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concer- nant les adjudications publiques est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs à ce marché (Voir rubrique Bureau de vente du Bulletin des Adjudications).

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/01/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/01/2009; heure : 11:00 Lieu : salle Magritte (local 5.275) du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale, Bruxelles Mobilité-AED, Centre des Communications du Nord, 5ème étage, rue du Progrès, 80 - boîte 1, 1035 BRUXELLES Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00708975/2008111965 32901 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : raad van state, wetenschapstraat 33, 1040 brussel, België Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : raad van state, wetenschapstraat 33, 1040 brussel, België VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : raad van state, wetenschapstraat 33, 1040 brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 51892 Avis d’attribution de marché, secteurs spéciaux Section I.

Entité adjudicatrice I.1. Nom, adresses et point(s) de contact : Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, avenue de la Toison d’Or 15, 1050 Bruxelles. Point(s) de contact : Service Coordination et Etudes techniques, à l’attention de Jacques Hubesch, tél. + 32(0) 2 515 30 13, fax + 32(0) 2 515 32 80.

E-mail : hubeschj@stib.irisnet.be Internet : www.stib.be I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : services de chemin de fer urbains, de tramway ou d’autobus. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice : fourniture, placement et mise en état de fonctionnement de cent bornes d’information en temps réel aux arrêts autobus et tramways non équipés d’abris.

II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : b) Fournitures. Achat. Lieu pricipal de livraison : Région de Bruxelles-Capitale.

Code NUTS : BE 10. II.1.3. L’avis implique : la conclusion d’un accord-cadre. II.1.4. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : étude, fourniture, tests, mise en service et en état de fonctionnement et éventuel entretien « full service » d’afficheurs d’informations voyageurs, en temps réel, aux arrêts bus et tramways. II.1.5. Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 48.81.32.00.

II.1.6. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2. Valeur totale finale du ou des marché(s) : II.2.1. Valeur totale finale du ou des marchés passés : Valeur : 887.156,00 EUR, hors T.V.A. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée avec mise en concurrence. IV.2. Critères d’attribution : VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’etat, rue de la science 33, 1040 bruxelles, Belgique Organe chargé des procédures de médiation : Conseil d’etat, rue de la science 33, 1040 bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’etat, rue de la science 33, 1040 bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 32902 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse. IV.2.2. Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice : Phoebus 2. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché. Numéro d’avis au Journal officiel des Communautés européennes : 2003 /S 031-026264 du 13 février 2003. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché. Marché n° : V.1.1. Date d’attribution du marché : 16 septembre 2008. V.1.2.

Nombre d’offres reçues : 7.

V.1.3. Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché à été attribué : Thales Information systems, SA, avenue du Port 86C, bte 204, 1000 Bruxelles. V.1.4. Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : Valeur : 887.156,00 EUR, hors T.V.A. V.1.5. Le marché est susceptible d’être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.3. Procédures de recours VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat (sous réserve de controverse et d’une évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat, quant à la notion d’autorité administrative), rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, tél.

+ 32(0) 2 234 96 11. VI.3.2. Introduction des recours : Pour le référé administratif : délai le plus rapide possible. Pour la demande en annulation : soixante jours à partir de la notification de la décision. VI.4. Date d’envoi du présent avis : 11 décembre 2008. MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 51893 Avis d’attribution de marché, secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1. Nom, adresses et point(s) de contact : Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, avenue de la Toison d’Or 15, 1050 Bruxelles. Point(s) de contact : Service Coordination et Etudes Techniques, à l’attention de Marcel Erauw, tél.

+ 32(0) 2 515 25 42, fax + 32(0) 2 515 32 80.

E-mail : erauwm@mivb.irisnet.be Internet : www.stib.be I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : services de chemin de fer urbains, de tramway ou d’autobus. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 32903 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice : acquisition et mise en état de fonctionnement d’écrans TFT pour l’information aux voyageurs à bord de véhicules de transport en commun. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : b) Fournitures.

Achat. Lieu pricipal de livraison : Région de Bruxelles-Capitale. Code NUTS : BE 10.

II.1.3. L’avis implique : la conclusion d’un accord-cadre. II.1.4. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : acquisition et mise en état de fonctionnement (interfaçage VÔV, Ethernet, paramétrage, mise en service) d’écrans TFT, de type wide screen, pour l’information aux voyageurs à bord de véhibules de transport en commun. II.1.5. Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 30.23.13.00.

II.1.6. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2. Valeur totale finale du ou des marché(s) : II.2.1.

Valeur totale finale du ou des marchés passés : Valeur : 1.197.050,80 EUR, hors T.V.A. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée avec mise en concurrence. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse. IV.2.2. Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice : T3000_T4000/Ecrans TFT/250208. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.

Avis de marché. Numéro d’avis au Journal officiel des Communautés européennes : 2008 /S 022-028800 du 1er février 2008. Section V. Attribution du marché V.1. Attribution et valeur du marché. V.1.1. Date d’attribution du marché : 16 septembre 2008. V.1.2. Nombre d’offres reçues : 4. V.1.3. Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché à été attribué : Bombardier Transportation, Vaartdijkstraat 5, 8200 Brugge.

V.1.4. Informations sur la valeur du marché : Valeur totale finale du marché : Valeur : 1.197.050,80 EUR, T.V.A. comprise. V.1.5. Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.

Section VI. Renseignements complémentaires. VI.1. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.3. Procédures de recours VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat (sous réserve de controverse et d’une évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat, quant à la notion d’autorité administrative), rue de la Science 37, 1030 Bruxelles, tél. + 32(0) 2 234 96 11. VI.3.2. Introduction des recours : Pour le référé administratif : délai le plus rapide possible. Pour la demande en annulation : soixante jours à partir de la notification de la décision.

VI.4. Date d’envoi du présent avis : 11 décembre 2008. 32904 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V E R S C H I L L E N D E B E R I C H T E N A V I S D I V E R S N. 21320 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 230 van 27/11/08, blz. 31287, bericht 20258 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : SIBELGA cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel. Contactpersoon : Catherine Duysens (Acheteur-Service Achats- Marchés). Tel. (32-2) 274 38 95. Fax (32-2) 274 32 68. E-Mail : public_procurement@sibelga.be. Beschrijving : Kledij en PBM TE WIJZIGEN TEKST II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW : 1.125.000 EUR II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 maanden Datum van verzending van de aankondiging : 16/12/2008.

(@Ref :00699924/2008112115) AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 230 du 27/11/08, page 31287, avis 20258 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : SIBELGA scrl, Quai des Usines 16, 1000 Bruxelles. Personne de contact : Catherine Duysens (Acheteur-Service Achats-Marchés). Tél.(32-2) 274 34 16. Fax (32-2) 274 32 68. E-Mail : public_procurement@sibelga.be.

Description : Vêtements et EPI TEXTE A MODIFIER II.2.1) Quantité ou étendue globale Valeur estimée hors TVA : 1.125.000 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 mois Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008. (@Ref :00699924/2008112115) N. 21353 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : O.C.M.W. Brussel, Hoogstraat 298a, 1000 Brussel, België, t.a.v. Michel Raman (Hoofdinspecteur-Werken) Tel. (32-2) 543 62 48, fax (32-2) 543 61 99 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : O.C.M.W. Brussel, Abrikozenboomstraat 7 4de verdieping, 1000 Brussel, België, t.a.v. Christian De Schepper (Werken) Tel. (32-2) 543 62 23, fax (32-2) 543 61 13 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : O.C.M.W. Brussel, Hoogstraat 298a, 1000 Brussel, België, t.a.v. De Heer Voorzitter Tel. (32-2) 543 62 48, fax (32-2) 543 61 13 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : 32905 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Residentie Sint Geertruide, Kapucinenstraat 23 te 1000 Brussel NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Aanpassing en hernieuwing van de brandmeldinginstallatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35111000 - Brandblusuitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 122 650 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De neerlegging van een borgstelling van 5 % (vijf procent) van het aanvankelijk bedrag van de opdracht wordt vastgesteld. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Het bedrag van de opdracht wordt betaald in maandelijkse voorschotten, naargelang de vordering van de werken.

Hiertoe maakt de aannemer een gedateerde en handgetekende verklaring van schuldvordering op gestaafd met een door het bestuur goed te keuren gedetailleerde vorderingsstaat der werken. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring op erewoord dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting, vermeld in art. 17 van het K.B. d.d. 08/01/96, bevindt. Attesten III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest van de RSZ conform artikel 90 § 3 van het K.B. d.d. 08/01/96.

Een recent attest (of een kopie) van de directie belastingen en een afschrift van de laatste afrekening, of van een door het bevoegde kantoor voor de BTW ontvangsten verstrekte verklaring of van evenwaardige bewijsstukken in een andere Staat. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belang- rijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerde werken volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 37/08 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 23/01/2009; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Alléén door overschrijving op bankrekening nr.

210-0640207-59 van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, met de volgende vermelding : Dienst der Werken -Bestek nr. 04/07. Contante betaling of betaling per cheque worden niet aanvaard. Het is verplicht om het bewijs van overschrijving mee te brengen bij het afhalen van de docu- menten. In ieder geval dient de volgende referentie WERKEN NR. 37/08 duidelijk vermeld te worden.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 26/01/2009; tijdstip : 14:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 26/01/2009; tijdstip : 14:30 Plaats : Ter zetel van de Algemeen Bestuur van het OCMW van Brussel (sectiezaal - 3de verdieping), Hoogstraat, 298a te 1000 Brussel. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijvers of hun vertegenwoordigers.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00686154/2008112182 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België 32906 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van Staat, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I.

Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : C.P.A.S. de Bruxelles, rue Haute 298 a, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Michel Raman (Inspecteur en chef-Travaux) Tél. (32-2) 543 62 48, fax (32-2) 543 61 99 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : C.P.A.S. de Bruxelles, Rue de l’Abricotier 7, 4 étage, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Christian De Schepper (Travaux) Tél.

(32-2) 543 62 23, fax (32-2) 543 61 13 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : C.P.A.S. de Bruxelles, rue Haute 298 a, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Mr. Le Président Tél. (32-2) 543 62 48, fax (32-2) 543 61 13 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Résidence Sainte Gertrude, rue des Capucins 23 à 1000 Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Adaptation et rénovation de l’installation de détection incendie II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 35111000 - Matériel de lutte contre l’incendie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 122 650 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 100 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Dépôt d’un cautionnement de 5 % (cinq pour cent) du montant initial du marché.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le prix du marché est liquidé par acomptes mensuels, au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur production par l’adjudicataire, d’une déclaration de créance, datée, signée et appuyée d’un état détaillé des travaux, à approuver par l’Administration.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans le cas d’une des clauses d’exclusion visées à l’art. 17 de l’A.R. du 8/1/96. Attestation III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de l’O.N.S.S.

conforme à l’article 90 § 3 de l’A.R. du 08.01.96.

La preuve du respect de ses obligations en matière d’impôts et taxes, par la présentation d’une attestation (ou copie) récente des contributions directes et d’une copie du dernier extrait de compte ou d’un certificat délivré par le bureau compétent de recette de la TVA ou de preuves équivalentes dans un autre Etat. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des travaux exécutés au cours de cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.

Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l’autorité compétente Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 37/08 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/01/2009; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 50 EUR 32907 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Conditions et mode de paiement : Paiement uniquement par virement préalable au compte bancaire n° 210-0640207-59 du C.P.A.S.

de Bruxelles avec la communication suivante : Service des Travaux - cahier spécial des charges n° 37/08. Aucun paiement en espèces, ni par chèque ne sera accepté. Il faut impérativement apporter la preuve de versement pour l’enlèvement des documents. Dans tous les cas, il y a lieu d’indiquer clairement la référence suivante : TRAVAUX N° 37/08 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/01/2009; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/01/2009; heure : 14:30 Lieu : Au siège de l’Administration générale du CPAS de Bruxelles (salle des sections - 3ème étage), rue Haute, 298a, à 1000 Bruxelles. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Les soumissionnaires ou leurs représentants.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00686154/2008112182 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21364 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Sibelga cvba, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, België, t.a.v. Philippe Capelle (Aankoper-Dienst Aankopen-Opdrachten) Tel. (32-2) 274 38 95, fax (32-2) 274 32 68 E-mail : public_procurement@sibelga.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Intercommunale - Beheerder van de gas-en elektriciteitdistributienetten De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Geïsoleerde voor ondergrondse dozen, Introductie- moffen voor ondergrondse dozen en verbinders II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brussel NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Opdrachten gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS).

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Geïsoleerde verdeelborden voor ondergrondse dozen, Introductiemoffen voor ondergrondse dozen, Klemmen, Persver- binders en perskabelschoenen en Schroefverbinders LS II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31600000 - Elektrische uitrusting II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 914 573 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging.

IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrij- ving, gelet op : 1 - Techniek - Weging : 50 2 - Logistiek - Weging : 25 3 - Prijs - Weging : 25 4 - Techniek - Weging : 50 5 - Logistiek - Weging : 30 6 - Prijs - Weging : 20 7 - Techniek - Weging : 50 8 - Logistiek - Weging : 10 9 - Prijs - Weging : 40 IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SIB08EL001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S17-021642 van 25/01/2008 Afdeling V.

Gunning van een opdracht Titel : Geïsoleerde verdeelborden voon ondergrondse dozen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/10/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Guillaume sa, Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Titel : Introductiemoffen voor ondergrondse dozen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/10/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Sadinter-Sogecomex nv, Marguerite Bervoetsstraat 59, 1190 Brussel, België 32908 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Titel : Klemmen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/10/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Sadinter-Sogecomex nv, Marguerite Bervoetsstraat 59, 1190 Brussel, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Titel : Schroefverbinders LS V.1) Datum van gunning van de opdracht : 16/10/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Guillaume nv, Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00699924/2008107308 IV.2.1. Gunningscriteria : Criteria 1 tot 3 : Perceel 1 Criteria 4 tot 6 : Perceel 2 Criteria 7 tot 9 : Perceel 3 Criteria voor perceel 4 : Techniek (60 punten), Prijs (30 punten) en logistiek (10) VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis d’attribution de marché Fournitures Section I.

Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sibelga scrl, Quai des Usines 16, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Philippe Capelle (Acheteur-Service Achats-Marchés) Tél. (32-2) 274 38 95, fax (32-2) 274 32 68 E-mail : public_procurement@sibelga.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Grilles isolées, Manchons d’introduction boîtes souterraines et connecteurs II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique (SAD).

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Grilles isolées pour boîtes souterraines, Manchons d’introduction pour boîtes souterraines, bornes, manchons et souliers à sertir et manchons BT à visser II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31600000 - Matériel électrique II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 914 573 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec publication préalable d’un avis de marché. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Technique - Pondération : 50 2 - Logistique - Pondération : 25 3 - Prix - Pondération : 25 4 - Technique - Pondération : 50 5 - Logistique - Pondération : 30 6 - Prix - Pondération : 20 7 - Technique - Pondération : 50 8 - Logistique - Pondération : 10 9 - Prix - Pondération : 40 IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SIB08EL001 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.

Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008/S17-021642 de 25/01/2008 Section V. Attribution du marché Intitulé : Grilles isolées pour boîtes souterraines V.1) Date d’attribution du marché : 16/10/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Guillaume sa, Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Intitulé : Manchons d’introduction pour boîtes souterraines V.1) Date d’attribution du marché : 16/10/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Sadinter-Sogecomex sa, Rue Marguerite Bervoets 59, 1190 Bruxelles, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section V. Attribution du marché Intitulé : Bornes V.1) Date d’attribution du marché : 16/10/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 6 32909 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Sadinter-Sogecomex sa, Rue Maguerite Bervoets 59, 1190 Bruxelles, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Intitulé : Manchons à visser BT V.1) Date d’attribution du marché : 16/10/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Guillaume sa, Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres informations : @Ref:00699924/2008107308 IV.2.1 Critères d’attribution : Critères 1 à 3 : Lot 1 Critères 4 à 6 : Lot 2 Critères 7 à 9 : Lot 3 Critères pour le lot 4 : Technique (60 points), Prix (30 points) et Logistique (10) VI.3) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Le Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Buxelles, Belgique VI.4) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21357 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening C.V., Belliardstraat 73, 1040 Brussel, België, t.a.v. Didier Lemaire (Inkoop en Logistiek) Tel. (32-2) 238 96 18, fax (32-2) 230 97 98 E-mail : inkoop.bxl@vmw.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vmw.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Water.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige overeenkomst voor het leveren van buizen en hulpstukken van PE en PVC. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Diverse adressen in het Vlaams gewest NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige overeenkomst voor het leveren van buizen en hulp- stukken van PE en PVC.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 44162500 - Drinkwaterleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 1) Korte beschrijving : Buizen van polyetheen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162500 - Drinkwaterleidingen Perceel nr. : 2 1) Korte beschrijving : Elektrolas kragen, bochten, moffen en verloopstukken voor poly- etheen.

2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162100 - Benodigdheden voor pijpleiding- stelsel Perceel nr. : 3 1) Korte beschrijving : Elektrolas T-stukken en aanboorzadels voor polyetheen. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162100 - Benodigdheden voor pijpleiding- stelsel Perceel nr. : 4 1) Korte beschrijving : Elektrolas driedelige «Union»-koppeling voor polyetheen. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162100 - Benodigdheden voor pijpleiding- stelsel Perceel nr.

: 5 1) Korte beschrijving : Buizen van polyvinylchloride (PVC-U). 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162500 - Drinkwaterleidingen Perceel nr. : 6 1) Korte beschrijving : Bochten en moffen van polyvinylchloride (PVC-U). 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162100 - Benodigdheden voor pijpleiding- stelsel Perceel nr. : 7 1) Korte beschrijving : Flexibele PVC-slang. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44165100 - Slangen 32910 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Perceel nr. : 8 1) Korte beschrijving : Muurdoorgangsstukken. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 44162100 - Benodigdheden voor pijpleiding- stelsel (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : aanvang : 01/04/2009; voltooiing : 31/03/2012 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure.

IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 080084 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 23/01/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 29/01/2009; tijdstip : 14:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/01/2009; tijdstip : 14:00 Plaats : VMW - Centrale directie, Belliardstraat 73 te 1040 Brussel. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijvers.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00681758/2008112213 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 51894 Avis d’attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Smals, à l’attention de Denis De Dycker, rue du Prince Royal 102, 1050 Bruxelles, tél.

+ 32(0)2 787 58 90, fax + 32(0)2 511 12 42. I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Autre : Smals est une association d’institutions publiques de sécurité sociale et de services publics fédéraux ayant comme mission de soutenir et d’encadrer, de façon pro-active et durable, les acteurs du secteur social et de l’Etat fédéral dans leur gestion de l’information, de manière qu’ils puissent offrir à leurs utilisateurs un service efficient et efficace.

Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : acquisition d’imprimantes réseau. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : b) Fournitures : achat. Lieu principal de livraison : agglomération bruxelloise. Code NUTS : BE 100. II.1.3. L’avis implique : la conclusion d’un accord-cadre. II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : le présent marché vise un accord-cadre pour l’acquisition d’imprimantes réseau.

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 30.23.00.00-0.

Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché : voir l’annexe D. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc- tion : Des critères et pondérations énoncés ci-dessous : 1° le degré de conformité avec les exigences juridiques et admi- nistratives : 10 %; 2° les spécifications techniques : 20 %; 3° la qualité générale du produit : 20 %; 32911 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

4° le délai de livraison : 5 %; 5° les services offerts et leur qualité : 15 %. Critères subdivisé en éléments de poids égaux : garantie; documentation. 6° les prix proposés : 30 %. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Dossier n° Smals-BB-001.026/2008. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.

Section V. Attribution du marché V.1. Date d’attribution du marché : le 2 décembre 2008. V.2. Nombre d’offres reçues : 3. V.3. Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Prodata Systems, chaussée de Louvain 540, bte 3, 1930 Zaventem, V.4.

Informations sur le montant du marché : Offre la moins chère prise en considération : 2.224,26,00 EUR (hors T.V.A.). Offre la plus chère prise en considération : 3.673,23 EUR (hors T.V.A.).

V.5. Le marché est susceptible d’être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.4. Date d’envoi du présent avis : le 12 décembre 2008. Annexe D Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché : La raison justifiant le choix de la procédure négociée sans publication d’un avis de marché doit être conforme aux articles pertinents de la Directive 2004/18/CE.

j) L’ensemble des offres soumises en réponse à une procédure ouverte, à une proédure restreinte (ou à un dialogue compétitif) était non conforme ou inacceptable.

Seules les offres ayant rempli les critères de sélection qualitative ont été prises en considération dans les négociations. N. 21324 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Vorst, Pastoorstraat, 2, 1190 Vorst, België Contactpunt(en) : College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Tel. (32-2) 370 26 09 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Openbare Werken, brusselsesteenweg, 112, 1190 Vorst, België, t.a.v. José SANCHEZ Tel. (32-2) 348 17 47 E-mail : josesanchez@forest.irisnet.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Openbare Werken, brusselsesteenweg, 112, 1190 Vorst, België, t.a.v.

Marie INGABIRE Tel. (32-2) 348 17 50, fax (32-2) 348 17 51 E-mail : marieingabire@forest.irisnet.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuur van Vorst, Pastoorstraat, 2, 1190 Vorst, België Contactpunt(en) : Gemeente secretariaat, t.a.v. College van Burge- meester en Schepenen I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie van het buitensanitair van schoolengroep II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente van Vorst NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Renovatie van het buitensanitair van schoolengroep Vignoble, Monte Carlolaan, 91 -1190 Brussel De aanneming omvat alle werken, leveringen, vervoer, uurlonen, plaatsing en uitvoerings-middelen voor een volledige en onberispe- lijke afwerking, zonder nalatigheden noch uitzonderingen.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 50 jours ouvrables dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgstelling wordt vastgesteld op 5% van het bedrag in EUR van de aangenomen inschrijving, afgerond naar het tiental eurocent erboven. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming.

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 32912 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Een attest van de sociale zekerheid dat aantoont dat de aannemer in regel is met de betaling van de bijdragen tot en met het voorlaatste kwartaal dat aan de dag van de opening van de offertes voorafgaat. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Om deze aanneming te mogen uitvoeren moet de inschrijver op de lijst van de erkende aannemers in categorie D klasse 2 ingeschreven zijn. Hij legt derhalve een recent getuigschrift van erkenning voor Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 39/2008 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 29/12/2008; tijdstip : 9:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/12/2008; tijdstip : 9:00 Plaats : Gemeentehuis - Raadzaal - 1ste verdiep - 2, Pastoorstraat, 1190 Vorst Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00731143/2008112019 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, 33, Wetenschapsstraat, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) 234 96 11 VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, 33, Wetenschapsstraat, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) 234 96 11 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration commu- nale de Forest, rue du Curé, 2, 1190 Forest, Belgique Point(s) de contact : Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’attention de Collège des Bourgmestre et Echevins Tél.

(32-2) 370 26 09 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Travaux Publics, chaussée de Bruxelles, 112, 1190 Forest, Belgique, à l’attention de José SANCHEZ Tél. (32-2) 348 17 47 E-mail : josesanchez@forest.irisnet.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Travaux Publics, chaussée de Bruxelles, 112, 1190 Forest, Belgique, à l’attention de Marie INGABIRE Tél. (32-2) 348 17 50, fax (32-2) 348 17 51 E-mail : marieingabire@forest.irisnet.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale de Forest, rue du Curé, 2, 1190 Forest, Belgique Point(s) de contact : Secrétariat communal, à l’attention de Collège des Bourgmestre et Echevins I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation des sanitaires extérieurs à l’école Groupe scolaire du Vignoble sis Avenue Monte Carlo, 91 - 1190 Forest II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.

Lieu principal d’exécution : Commune de Forest Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise comprend la rénovation des sanitaires à l’école Groupe scolaire du Vignoble - Avenue Monte Carlo, 91 - 1190 Bruxelles. L’entreprise comporte tous les travaux, fournitures, transports, main d’œuvre, pose et moyens d’exécution pour une finition complète et impeccable, rien omis ni excepté. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 50 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 32913 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant initial en EUR du marché, arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de sécurité sociale certifiant que l’entrepreneur est en règle de paiement de cotisations jusque et y compris l’avant- dernier trimestre civil précédant le jour de l’ouverture des offres. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour être admis à exécuter la présente entreprise, le soumission- naire doit être inscrit au répertoire des agréations dans la caté- gorie D classe 2 Il fournira à cet effet une attestation récente d’agréation Section IV.

Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 39/2008 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/12/2008; heure : 9:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/12/2008; heure : 9:00 Lieu : L’Hôtel communal - Salle du conseil - 1er étage - 2, rue du Curé à 1190 Forest Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Publique Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00731143/2008112019 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science,33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21345 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Zone de police de Jodoigne, rue du Bosquet 16, 1370 Jodoigne, Belgique, à l’attention de Monsieur Alain DEFRENNE Tél. (32-10) 23 95 47, fax (32-10) 23 95 49 E-mail : alain.defrenne@zpjodoigne.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Zone de police de Jodoigne, rue du Bosquet 16, 1370 Jodoigne, Belgique, à l’attention de Président du Collège de police I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Ordre et sécurité publics. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Jodoigne Code NUTS : BE310 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché public relatif à l’achat et à l’installation d’un radar mobile et à l’achat et la mise en service de boîtiers sécurisés pour radar II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34932000 - Systèmes radars II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Poste 1 : fourniture et installation d’un radar Quantité : 1 Poste 2 : fourniture et mise en service de boîtiers avec tête fixe permettant de flasher dans un seul sens de circulation Quantité : minimum 2 et maximum 5 Poste 3 : fourniture et mise en service de boîtiers pivotant permettant de flasher dans les deux sens de circulation Quantité : minimum 1 et maximum 3 II.2.2) Options : non.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché (hors TVA). III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 32914 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Le paiement sera effectué dans les cinquante (50) jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie, ainsi que des autres documents éventuellement exigés. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 69 de l’AR du 8 janvier 1996.

Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe D du cahier spécial des charges. Le soumissionnaire joindra à son offre, conformément à l’article 90, § 3 de l’AR du 8 janvier 1996, une attestation de l’Office national de sécurité sociale certifiant qu’il est en règle avec ses obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale. voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour l’appréciation des capacités financière et économique, les soumissionnaires doivent fournir une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe C du cahier spécial des charges.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du soumissionnaire est justifiée par une liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés.

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC 2008/01 BIS IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/02/2009; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00706196/2008111790 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement auprès de Monsieur Alain DEFRENNE (Tél: 010 23 95 47 ou mail: alain.defrenne@zpjodoigne.be) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21365 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Adminstration commu- nale de Nivelles, Place Albert 1er, 2, 1400 NIVELLES, Belgique Point(s) de contact : SERVICE DES TRAVAUX, à l’attention de Madame LORAND Tél. (32-67) 88 22 72, fax (32-67) 84 02 26 E-mail : fanny.lorand@nivelles.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de combustibe pour les bâtiments communaux et du CPAS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat.

Lieu principal de livraison : Nivelles Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet la fourniture du gasoil de chauffage pour divers bâtiments communaux et du CPAS.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09135000 - Mazout II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/03/2009; jusqu’au : 28/02/2010 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations.

- un extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par une autorité 32915 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

judiciaire ou administrative attestant que la firme soumission- naire n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou de toute situation analogue; qu’il n’a pas fait aveu de faillite ou qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure analogue; qu’il ne fait pas l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.

- une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux dispositions de l’article 90 § 3-2 de l’arrêté royal du 8-1-1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global relatif aux produits faisant l’objet du marché réalisés par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Fournir la preuve d’au moins cinq (5) fournitures similaires au cours des cinq dernières années. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/01/2009 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/01/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/01/2009; heure : 10:00 Lieu : Salle du Collège (1er étage) - Hôtel de Ville - place Albert 1er, 2 - 1400 NIVELLES.

Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : OUVERTURE PUBLIQUE. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00710028/2008112233 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Service des Travaux, rue de l’Artisanat, 14 à 1400 NIVELLES auprès de Madame LORAND - tel : 067/88 22 72 fax : 067/84 02 26. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21366 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Adminstration commu- nale de Nivelles, Place Albert 1er, 2, 1400 NIVELLES, Belgique Point(s) de contact : SERVICE DES TRAVAUX, à l’attention de Madame LORAND Tél. (32-67) 88 22 72, fax (32-67) 84 02 26 E-mail : fanny.lorand@nivelles.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition d’une balayeuse compacte de voirie d’une capacité de 2,00 m` II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat.

Lieu principal de livraison : Nivelles Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché a pour objet l’acquisition d’une balayeuse compacte de voirie d’une capacité minimum de 2,00 m` et la reprise d’une ancienne balayeuse de 1,5 m`.

Voir le cahier spécial des charges pour les descriptions techniques. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 34144431 - Balayeuses aspiratrices II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Conformément à l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges. III.2.2) Capacité économique et financière : 32916 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - La qualité et la fiabilité du matériel proposé 2 - La qualité du service après vente 3 - La proximité du service après vente 4 - Le montant de l’offre 5 - Le délai de livraison minimum IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 07/01/2009; heure : 10:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/01/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/01/2009; heure : 11:00 Lieu : Salle du Collège (1er étage) - Hôtel de Ville - place Albert 1er, 2 - 1400 NIVELLES.

Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : OUVERTURE PUBLIQUE Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00710028/2008109475 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Service des Travaux, rue de l’Artisanat, 14 à 1400 NIVELLES Madame Fanny LORAND - tél : 067/88 22 72 fax : 067/84 02 26 email : fanny.lorand@nivelles.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21342 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentelijk Haven- bedrijf Antwerpen, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen, België Contactpunt(en) : De heer Gert Eyckmans Tel. +32 3 205 22 86, fax +32 3 205 24 42 E-mail : overheidsopdrachten@haven.antwerpen.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.portofantwerp.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Droge Infrastructuur, 2030 Antwerpen, België Contactpunt(en) : De heer Carlo Jansen Tel. 03/229.64.51, fax 03/229.64.48 E-mail : Carlo.Jansen@haven.antwerpen.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Administratie secretariaat, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Mevrouw Nancy Panis Tel.

+32 3 205 22 05, fax +32 3 205 20 28 E-mail : Nancy.Panis@haven.antwerpen.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Administratie overheidsopdrachten, Haven 63, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen, België Contactpunt(en) : De heer Gert Eyckmans Tel. +32 3 205 22 86, fax +32 3 205 24 42 E-mail : overheidsopdrachten@haven.antwerpen.be I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Havenactiviteiten.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-00B3046 - Renovatie van het dienstgebouw langs kaai 170, Korte Wielenstraat te Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Haven van Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Deze opdracht heeft tot doel het renoveren van het dienstgebouw tot moderne kantoren voor de huisvesting van een deel van de havenkapiteindienst van het Havenbedrijf.

De opdracht omvat uitsluitend het bouwkundig gedeelte zoals opgenomen in het bestek, de meetstaat en de bijhorende plannen. De aanneming omvat in hoofdzaak: - afbraakwerken; - verbouwingswerken binnen het bouwvolume; - dakrenovatie; - gevelrenovatie met vervanging van het buitenschrijnwerk; - sanitaire werken; - binnenafwerking; - het opkuisen van de werf. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45262700 Bijkomende opdracht : 45261900 Bijkomende opdracht : 45332400 Bijkomende opdracht : 45443000 32917 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver zal zich niet bevinden in één van de situaties, vermeld in art. 17 1° tot en met 7° van K.B. 10 januari 1996. De inschrijver toont dit aan met: - een verklaring van niet-faling; - een origineel attest van de RSZ. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Vereiste erkenning : D (Bouwwerken), Klasse 4 G5 (Afbraakwerken), Klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen.

IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : B 9560 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 23/1/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 96,98 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Contant of via bankoverschrijving - Begunstigde : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen - Rekeningsnr.

220-0909673-43 - Fortis Bank - IBAN nr : BE66 2200 9096 7343 - BIC : GEBABEBB - toezending van bestekken en/of plans: +1,25 EUR per zending IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 23/1/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 23/4/2009 IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/1/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Grote zaal (1ste verdieping), haven 63, Siberiastraat 20, 2030 Antwerpen Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : Voornoemd bestek en bijbehorende tekeningen betreffende deze aanneming liggen ter inzage op het Kantoor voor inzage en verkoop van bestekken en andere docu- menten betreffende openbare aanbestedingen, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel en op het Havenhuis, secretariaat, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel (Etterbeek), België VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad Van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel (Etterbeek), België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N.

21367 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 231 van 28/11/08, blz. 31395, bericht 20361 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Siberiastraat 20 te 2030 Antwerpen.

Contactpersoon : De heer Gert Eyckmans. Tel. : +32 3 205 22 86; Fax : +32 3 205 24 42; E-mail : overheidsopdrachten@haven.antwerpen.be. Beschrijving II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Bodem- saneringswerken Limastraat 1 (Transpedo). Te wijzigen tekst : Voor deze opdracht is een addendum nr. 1 bij bestek B 9539 opgesteld. Dit addendum is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Entrepotkaai 1 te 2000 Antwerpen. Het addendum zal tevens bezorgd worden aan iedereen die het bestek B 9539 reeds aankocht.

Datum van verzending van de aankondiging : 17/12/2008. (@Ref :00000000/08-3-00B3047) N.

21368 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 231 van 28/11/08, blz. 31393, bericht 20360 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : 32918 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Siberiastraat 20 te 2030 Antwerpen. Contactpersoon : De heer Gert Eyckmans. Tel. : +32 3 205 22 86; Fax : +32 3 205 24 42; E-mail : overheidsopdrachten@haven.antwerpen.be. Beschrijving II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Bodem- saneringswerken Halifaxstraat 3 te 2030 Antwerpen. Te wijzigen tekst : Voor deze opdracht is een addendum nr. 1 bij bestek B 9583 opgesteld. Dit addendum is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Entrepotkaai 1 te 2000 Antwerpen. Het addendum zal tevens bezorgd worden aan iedereen die het bestek B 9583 reeds aankocht.

Datum van verzending van de aankondiging : 17/12/2008. (@Ref :00000000/08-3-00B3048) N. 21347 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Westerlo, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo, België Contactpunt(en) : Mevrouw Ghislaine De Buyst Tel. 014 53 91 42, fax 014 54 11 54 E-mail : ghislaine.de.buyst@westerlo.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.westerlo.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-000S020 - Laden, afvoeren en storten van steen- puin opgeslagen op het technisch centrum, Oevelsedreef te Tongerlo-Westerlo. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening : technisch centrum NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Voorwerp van deze diensten: Laden, afvoeren en STORTEN van steenpuin opgeslagen op het technisch centrum, Oevelsedreef te Tongerlo-Westerlo.. Toelichting: De hoop steenpuin ligt opgeslagen op het gemeente- lijk technisch centrum, Oevelsedreef in Westerlo. De hoop omvat steenpuin aangeleverd door burgers op het vroegere gemeentelijk containerpark en dateert van toen het nog gemengd met eternitplaten mocht aangeleverd worden. Het steenpuin is destijds ook gebroken met de bedoeling het te hergebruiken als fundering.

De hoop is +/- 832 m - 1248 ton). Er werd een asbestbepaling uitgevoerd op 14 februari 2008 door Servaco in Wevelgem. Het verslag vermeldt: chrysotiel aanwezig. Door zijn inschrijving bevestigt de inschrijver dat er voldoende gegevens over het steenpuin door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Plaats van uitvoering: technisch centrum, Oevelsedreef te 2260 Westerlo II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90513000 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 10 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest RSZ III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure.

IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.

IV.2) Gunningscriteria. 32919 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2008-080 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/1/2009; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Cash of via overschrijving op rekening nummer 091-0001185-50 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 27/1/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 26/7/2009 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 27/1/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : de raadzaal van het gemeentehuis Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21325 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Turnhoutse Maat- schappij voor de Huisvesting N.V., Noord-Brabantlaan 4, 2300 Turnhout, België Contactpunt(en) : TMH, t.a.v. An Luyten Tel. (32-14) 46 26 29, fax (32-14) 45 33 62 E-mail : an.luyten@tmh.woonnet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : sociale woningbouw - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : oproep tot kandidaatstelling architectuuropdracht voor sociale huisvesting, renovatieprojecten, inbreidingsgerichte huisvestingsprojecten en combinatie sociale huisvesting en welzijnsector II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Ontwerp en uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Arondissement Turnhout NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting wenst in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten over te gaan tot selectie van kandidaten, waarbinnen de sociale huisvestingsprojecten gedurende twee jaar zullen worden gegund. Deze periode kan met één jaar worden verlengd II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71230000 - Organisatie van een architecten- prijsvraag II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Personen dienen in het bezit van het diploma architect of ingenieur-architect of personenassociaties gerechtigd om de functie van architect uit te voeren. Ingeschreven zijn in de orde van architecten. De bepalingen van het modelcontract en barema Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen aanvaarden.

De kandi- datuur bestaat onder andere uit een voorstelling van het ontwerp- bureau, opgave van referenties en prijzen, opgave met toelichting en kostprijs van realisaties welke relevant zijn voor de selectie, een verklaring aangaande de drie toelatingsvoorwaarden. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Ingeschreven zijn in de orde van architecten. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Ervaring in sociale huisvesting, renovatie tot woningen, inbrei- dingsbouw, groepsbouw te staven door referenties.

Eventuele erva- ring in welzijnsector apart te vermelden. Ervaring in kosten- beheersing bij ontwerp en uitvoering. Kwaliteit van architectuur, referenties.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - niet van toepassing IV.3) Administratieve inlichtingen. 32920 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 23/01/2009; tijdstip : 12:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00699715/2008110624 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21340 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 GEEL, België, t.a.v. Katrien Ver Elst (Diensthoofd-IOK Afvalbeheer) Tel. (32-14) 56 42 61, fax (32-14) 57 10 30 E-mail : katrien.verelst@iok.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.iok.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : opdrachthoudende vereniging - Milieu.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : GLASWAGENS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Geel NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het leveren van 2 ophaalwagens voor glas, met de mogelijkheid om een 3de voertuig te gunnen.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34144510 - Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 2ophaalwagens voor glas, met de mogelijkheid om een 3de voer- tuig te gunnen Geraamde waarde zonder BTW : tussen 280 000 en 420 000 EUR II.2.2) Opties : neen.

Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht bedraagt 5 % op de oorspronkelijke volledige aannemingssom exclusief BTW. Het aldus bekomen bedrag in Euro wordt naar het hogere tiental afgerond. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - bewijs van inschrijving in het handelsregister of kruispuntbank - bewijs van niet-failissement - bewijs bijdragen aan de sociale zekerheid - bewijs betaling van belastingen III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Jaarrekening van het laatste jaar met een overzicht van de structuur van de onderneming, een overzicht van de aandeelhou- ders en deelnemingen.

- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betref- fende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitge- voerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. - Een verklaring die de werktuigen, het materiaal, de technische uitrusting en het technisch geschoold personeel vermeldt waarover de opdrachtnemer zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht.

- Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : GLASWAGENS IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : 32921 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/02/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 09/02/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/02/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00677048/2008112181 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 720D06040209 - 620000 KVE AO bestek 2 glasophaalwagens.pdf - bbia_659.pv1.pdf - VUILNISWAGEN2 maart 05.jpg VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21350 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 GEEL, België, t.a.v.

Raf FRANKEN (diensthoofd-Personeelsontwikkeling en Interne organsiatie) Tel. (32-14) 56 27 02, fax (32-14) 57 10 31 E-mail : raf.franken@iok.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.iok.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : opdrachthoudende vereniging - Milieu.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : raamcontract voor leveren uitzendarbeid met een on-site aanwezigheid II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 22 Belangrijkste plaats van dienstverlening : GEEL NUTS-code : BE213 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het betreft het zoeken, plannen, instrueren en uitrusten van uitzendkrachten op de diverse werkposten van IOK en IOK Afval- beheer ifv de dagelijks wijzigende bezetting.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79610000 - Plaatsing van personeel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : tussen 1 200 000 en 1 500 000 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36+36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : nvt III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : nvt III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - bewijs van inschrijving in het handelsregister of kruispuntbank - bewijs van niet-failissement - bewijs bijdragen aan de sociale zekerheid - bewijs betaling van belastingen III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Jaarrekening van het laatste jaar met een overzicht van de structuur van de onderneming, een overzicht van de aandeelhou- ders en deelnemingen.

- Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betref- fende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitge- voerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 32922 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

- Een verklaring die het technisch geschoold personeel vermeldt waarover de opdrachtnemer zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht.

- Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Aangetoonde deskundigheid voor scope van de opdracht - Weging : 25 2 - Beschreven aanpak voor werving, screening, selectie en opleiding - Weging : 50 3 - Garantie beschikbaarheid met inbegrip reservepoel en back-up - Weging : 40 4 - Prijs en coëfficiënten van de aangeboden basisdiensten - Weging : 45 5 - Prijzen voor extra diensten - Weging : 40 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 06/02/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 06/02/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00677048/2008112200 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 4E0D01070F2B - bestek-16dec08-uitzendarbeid.pdf Informaties over lastenboek(en)/document(en) op te vragen via e-mail: raf.franken@iok.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21318 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, België Contactpunt(en) : Directie Infrastructuur, t.a.v.

Dhr. Dirk De Waele Tel. (+32 - 3) 450 45 11, fax (+32 - 3) 450 41 81 E-mail : aanbestedingen@aquafin.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aquafin.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Technum nv, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt, België, t.a.v. Mevr. Christa Milliau / Mevr. Ellen Klaps Tel. (+32-11) 28 86 00, fax (+32-11) 28 86 20 E-mail : info@technum-tractebel.be Internetadres : http://www.technum.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Technum nv, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt, België, t.a.v.

Mevr. Christa Milliau / Mevr. Ellen Klaps Tel. (+32-11) 28 86 00, fax (+32-11) 28 86 20 E-mail : info@technum-tractebel.be Internetadres : http://www.technum.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vennootschap van privaatrecht - Waterzuivering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Project 20.333D/1 - Collector Cicindria fase 1 - Verplaatsing LP naar Cicindriabeek II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gingelom II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Project 20.333D/1 - Collector Cicindria fase 1 - Verplaatsing LP naar Cicindriabeek - Aanleg van riolering diam. 400 en 600 - Aansluiten van woningen langsheen het project - Bouwen van een overstort (projectref. 53-51430) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. 32923 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer dient geregistreerd te zijn. Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 3.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AQFINFRA-20333Dlot1-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 23/01/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 413,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Prijs incl.

BTW. De documenten zijn te verkrijgen bij Technum nv te Hasselt (bij de receptioniste) tegen betaling cash ter plaatse of na overschrijving op rekening- nummer 235-0012482-78.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 23/01/2009; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/01/2009; tijdstip : 10:30 Plaats : Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De zitting is openbaar.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Uitvoeringstermijn : 80 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Technum nv te Hasselt en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21348 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Sint-Amands, Livien Van der Looystraat 10, 2890 Sint-Amands, België Contactpunt(en) : Mevrouw Ingrid Moortgat Tel.

052 39 98 93, fax 052 34 06 65 E-mail : ingrid.moortgat@sint-amands.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.sint-amands.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 08-3-00CD001 - financiering van investeringsprojecten Gemeente + OCMW II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : College van burge- meester en schepenen NUTS-code : BE212 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het aangaan van leningen voor de financiering van investeringsprojecten voor de gemeente en het OCMW van Sint- Amands voor een totaal bedrag van 5.225.000 euro. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66000000 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Voor het gemeentebestuur: 32924 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Categorie nr 1: duurtijd 20 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar: 1.900.000 EUR- Projecten buitengewone dienst 2008 De opdracht voor het OCMW omvat 2 categorieën. Categorie nr 1: duurtijd 15 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar: 225.000 EUR- Renovatie bejaardenwoningen Categorie nr 2: duurtijd 20 jaar – herzieningsperiodiciteit 5 jaar: 3.100.000 EUR- Bouw serviceflats II.2.2) Opties : neen.

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht; III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheids- bijdragen.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitge- voerd tijdens de laatste drie jaar.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen.

IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 85 2 - Additionele dienstverlening - Weging : 5 3 - Financiële bijstand en ondersteuning - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 01/2008 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/2/2009 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 12 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek cash of via overschrijving op rekeningnummer 091-0001154-19 van het gemeentebestuur met vermelding ″bestek leningen 2008″ IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 19/2/2009; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 19/4/2009 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/2/2009; tijdstip : 10:30 Plaats : raadzaal, 1ste verdieping, Livien Van der Looystraat 10 Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21358 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Schilde, Bras- schaatsebaan 30, 2970 Schilde, België Contactpunt(en) : Gemeente Schilde, t.a.v. Filip De Clercq Tel. (32-3) 380 16 00, fax (32-3) 384 28 03 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Studiebureau Talboom, A.Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, België, t.a.v. Patrick Veen Tel.

(32-3) 889 12 12, fax (32-3) 889 64 68 E-mail : patrick.veen@talboom.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Studiebureau Talboom, A.Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, België, t.a.v. Patrick Veen Tel. (32-3) 889 12 12, fax (32-3) 889 64 68 E-mail : patrick.veen@talboom.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Gemeente - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Uitbreiding Parking Rijsblokstraat 32925 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Schilde NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Uitbreiding Parking Rijsblokstraat De opdracht omvat in hoofdzaak: -het opbreken van bestaande verhardingen -het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen -uitvoeren van een algemeen droog grondverzet -het opbreken van gebouwen en afsluitingen -het omzichtig opbreken en herplaatsen van een carport -het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken -het uitvoeren van grondverbeteringen -het plaatsen van geotextiel -het aanleggen van infiltratiebuizen in PVC van du250mm -het maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels -het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering -het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen -het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen -het maken van nieuwe wegverhardingen en parkeerstroken -het aanleggen van allerlei groen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 35 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. Afbraak bestaande gebouwen en afvoer van asbest volgens de geldende wetgeving III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De werken behoren tot de categorie C en het afbreken van de gebouwen dient te gebeuren door een (onder)aannemer die erkend is voor afbraakwerken (categorie G5). Op basis van het ramings- bedrag wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 2 behoren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/01/2009; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 87,5 EUR Betalingstermijnen en -methode : De bescheiden kunnen enkel aangeschaft worden bij het Studiebureau Talboom mits voorafgaan- delijke storting op bankrekening nummer 789-5674086-89 met mededeling AB Uitbreiding Parking Rijsblokstraat IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 04/02/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/02/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Gemeentehuis Schilde (schepenlokaal) Brasschaatsebaan 30 2970 Schilde Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00719542/2008112219 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Burgerlijke Rechtbanken / Antwerpen, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21359 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : K.U.Leuven Aankoop, Krakenstraat 3, 3000 Leuven, België, t.a.v. Lieve Albers Tel. (32-16) 32 84 25, fax (32-16) 32 84 22 E-mail : lieve.albers@aankoop.kuleuven.be 32926 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Onderwijs en onderzoek - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : LCD projectoren voor vaste installatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen.

Aankoop.

Belangrijkste plaats van levering : Leuven NUTS-code : BE242 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Raamcontract voor Perceel1: Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwis- selbare lens en 4-3 beeldverhouding Perceel2: Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwis- selbare lens en 16-9 beeldverhouding II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 32322000 - Multimedia-uitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwissel- bare lens en 4-3 beeldverhouding 1) Korte beschrijving : Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwisselbare lens en 4-3 beeldverhouding 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 32322000 - Multimedia-uitrusting Perceel nr. : 2 Titel : Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwissel- bare lens en 16-9 beeldverhouding 1) Korte beschrijving : Grootbeeldprojector voor vaste installaties met verwisselbare lens en 16-9 beeldverhouding 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 32322000 - Multimedia-uitrusting Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Overeenkomstig art. 43 van het K.B. van 8 januari 1996 zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen. RSZ attest, attest van niet-faillissement van de rechtbank van koophandel, getuigschrift van de ontvanger van de directe belas- tingen of een verklaring op eer.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De totale omzet van de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Referenties van gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste drie jaar. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 5 en maximumaantal : 8 IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : B08.154 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 09/01/2009; tijdstip : 16:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands, Engels Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00670475/2008112220 Aanbestedende overheden : K.U.Leuven - Aankoop Krakenstraat 3 3000 Leuven Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende vzw Oostmeers 27 8000 Brugge Inrichtende Macht van de Vlaamse Katholieke Hogeschool voor Wetenschap & Kunst vzw Koningsstraat 328 1030 Brussel 32927 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21322 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr.

243 van 16/12/08, blz. 32680, bericht 21206 Oorspronkelijke publicatie in PB : Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Katholiek basisonderwijs EKSEL vzw, Sparstraat 11, 3920 Lommel. Contactpersoon : Roger Bosmans. Tel. (32-478) 36 74 98. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Aanleg speelplaats Te wijzigen tekst : opening offertes op 03/02/2009 ipv 03/12/2009 Datum van verzending van de aankondiging : 16/12/2008. (@Ref :00735086/2008112127) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21323 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr.

243 van 16/12/07, blz. 32681, bericht 21207 Oorspronkelijke publicatie in PB : Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Katholiek basisonderwijs EKSEL vzw, Sparstraat 11, 3920 Lommel.

Contactpersoon : Roger Bosmans. Tel. (32-478) 36 74 98. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Renovatie van klaslo- kalen Te wijzigen tekst : opening offertes op 03/02/2009 ipv 03/12/2009 Datum van verzending van de aankondiging : 16/12/2008. (@Ref :00735086/2008112132) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 51896 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Liège, 2e Dépar- tement, Services généraux, Approvisionnement V.E.T.E.S., à l’attention de M. Jean-Marie Weber, Service Approvisionnement V.E.T.E.S., rue Louis Boumal 52, 4000 Liège, tél.

+ 32(0)4 254 03 02, fax + 32(0)4 254 04 66.

E-mail : jean-marie.weber.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit-il pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché stock à lots pour la fourniture de vêtements de travail de classe à risque, de vêtements de travail et de vêtements contre la pluie et le froid, des chaussures de sécurité et des équipements de protection individuelle. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation de services : b) Fournitures : achat.

Lieu principal de livraison : Ville de Liège, Approvision- nement − V.E.T.E.S., rue Louis Boumal 52, 4000 Liège.

Code NUTS : BE 332. II.1.3. L’avis implique : un marché public. II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : marché stock à lots pour la fourniture de vêtements de travail de classe à risque, de vêtements de travail et de vêtements contre la pluie et le froid, des chaussures de sécurité et des équipements de protection individuelle.

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 18.10.00.00-0. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 18.13.10.00-6, 19.33.10.00-8, 29.85.22.00-8. II.1.7. Marché couvert par l’Accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8. Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots. II.1.9. Des variantes seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir description II.1.5. II.2.2. Options : non.

II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : jusqu’au 31décem- bre 2010.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : il n’est pas exigé de cautionnement pour ce marché. III.1.4. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les documents suivants devront obligatoirement figurer au dossier de candidature : 32928 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

a) un acte de candidature établi obligatoirement sur un document type à retirer auprès du pouvoir adjudicateur; b) une déclaration sur l’honneur, établie obligatoirement sur le formulaire type à retirer auprès du pouvoir adjudicateur, reprenant les données reprises au point III.2.2. c) la liste, établie sur le formulaire type à retirer auprès du pouvoir adjudicateur, des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, telles que prévue au point III.2.3. et leur montant respectif (hors T.V.A.) et en euro. Cette liste sera accom- pagnée, pour chacune des livraisons, des certificats établis ou visés par l’autorité compétente s’il s’agit de fournitures à une autorité publique et établis par l’acheteur s’il s’agit de fournitures à des personnes privées; d) l’attestation O.N.S.S.

de laquelle il résulte que le fournisseur est en règle de cotisations sociales et de sécurité d’existence. Ce document doit porter sur l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation. Le candidat qui n’est pas établi sur le territoire belge fournira quant à lui les attestations visées à l’article 90, § 4, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

Les candidats pourront également fournir tous les documents nécessaires et tous les autres documents utiles et admissibles attestant qu’ils ne se trouvent dans aucune des clauses d’exclusion prévues à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier éventuel- lement si les candidats ne se trouvent dans aucune des clauses d’exclusion précitées.

III.2.2. Capacités économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière des candidats sera appréciée par le montant en euro du chiffre d’affaires global et le montant en euro du chiffre d’affaires relatif aux produits faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (2005, 2006 et 2007).

Il s’agit du chiffre d’affaires de l’activité courante, tel qu’il apparaît au compte d’exploitation de l’entreprise.

III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des candidats sera appréciée sur base des références suivantes : par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années (2005, 2006 et 2007), leurs montants, leurs dates et leurs destinataires publics ou privés. Ces livraisons doivent se rapporter à des produits similaires à ceux faisant l’objet du présent avis de marché : S’il s’agit de fourniture à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compé- tente; S’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l’acheteur, à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise.

III.2.4. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : restreinte. IV.1.2. Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre d’opérateurs envisagés : 10. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc- tion : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2.

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : trente-sept jours calendrier à compter de la date d’envoi de l’avis.

IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours calendrier (à compter de la date limite de réception des offres). Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un marché périodique : non. VI.2. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.5. Date d’envoi du présent avis : le 15 décembre 2008. N. 21317 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 244 du 17/12/08, page 32828, avis 21259 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : ASBL Le Balloir, Rue Gravioule, 1, 4020 Liege.

Personne de contact : Virginie Giot. Tél. (32-4) 344 81 47. Fax (32-4) 349 83 89.

Description : Description/objet du marché : Fourniture et placement de mobi- lier pour l’extension de 40 chambres Texte à modifier : SECTION II. OBJET DU MARCHE II.3 DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION A Compter du 16/12/2008. JUSQU’AU 05/02/2009 et NON 04/02/2009. SECTION IV. PROCEDURE IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres Date : 05/02/2009 et NON 04/02/2009 Date d’envoi du présent avis : 15/12/2008. (@Ref :00734478/2008111910) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21360 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 228 du 25/11/08, page 31083, avis 20093 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune de Wanze, Place Faniel 8 à 4520 Wanze.

Personne de contact : Monsieur Michaël Stassart. Tel. : 085/27.07.32; Fax : 085/27.07.39; E-mail : michael.stassart@publilink.be. 32929 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Description II.1.5) Description/objet du marché : Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux et de carburant pour les véhicules de l’Administration communale de WANZE. Texte à modifier : AVIS DE MARCHE RUBRIQUE IV.3.3) Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 6/01/2009 CAHIER SPECIAL DES CHARGES : P.2 (tableau) : - Date llimite de réception des offres : il faut lire 7 janvier 2009 - 10h00 - Jour, heure et lieu de la séance d’ouverture des offres : il faut lire 7 janvier 2009 - 10h00 Date d’envoi de l’avis : 17/12/2008.

(@Ref :00000000/08-3-0092006) N. 21326 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Confort Mosan scrl, Rue des Châtaigniers, 34, 4680 Oupeye, Belgique Point(s) de contact : Confort Mosan, à l’attention de Carine Stassen Tél. (32-4) 248 83 28 E-mail : carine.stassen@teledisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : entretien des espaces verts II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 01 Lieu principal de prestation : Oupeye Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Entretien des espaces verts du confort mosan pour une durée de 3 ans II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 77310000 - Réalisation et entretien d’espaces verts II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 363 000,00 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/04/2009; jusqu’au : 31/03/2012 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : fixé à 5 % du monant initial du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : mensuel III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui.

Peut être exclu de la participation au marché, à quel que stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire : - qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité, de concordat judiciaire - qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire - qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un juge- ment ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle -qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au payement des cotisations de sécurité sociale, conformément au disposition de l’article 17 bis de l’AR du 8/01/96 La preuve doit être apportée que le soumissionnaire ne se trouve pas dans ces cas cités par : un certificat de bonne conduite vie et moeurs du soumissionnaire ou du ou des mandataires de la sociétés -s’il emploie du personnel salarié, une attestation délivrée par l’ONSS (original revêtu du tampon sec de l’institution) et certifiant que suivant comptes arrêtés au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, le prestataire est en ordre en matière de cotisation de sécurité sociale III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Capacité économique et financiére une présentation de bilan, extrai de bilan ou de comptes annuels une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire au cours de trois derniers exercices III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Présentation de bilan et extrait de bilan ou comptes annuels Déclaration chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Déclaration mentionnant le personnel employé et leur qualifi- cation (titre d’étude et professionnel) - Liste du matériel utilisé et leur rotation (relevé du matériel et de l’outillage) - Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années et certificat d’exécution principalement dans le même domaine d’activité et la part des marchés sous-traités - planning établissant de manière détaillée l’organisation du présent marché, le nombre d’ouvriers employés, leur qualification, le matériel utilisé et leur rotation.

32930 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

- en cas de sous-traitance, identité du ou des sous-traitants, la part du marché sous-traitée et le CV ainsi que la liste de référence en rapport avec la part de marché qui est confiée - une copie de l’assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : un extrait du registre de commerce faisant apparaître la qualité d’entrepreneur de jardin et espaces verts III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - le prix - Pondération : 70 points 2 - la qualité du service proposé : description de l’organisation des tâches IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : espacevert 2009/2012 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 20,00 EUR Conditions et mode de paiement : au siège du pouvoir adjudica- taire sinon par versement la somme au 091/0016620-54 avec mention espacevert2009/2012 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 09/02/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 240 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/02/2009; heure : 10:00 Lieu : salle du conseil d’administration du Confort Mosan Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : ouverture publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00704654/2008110833 Visite obligatoire des sites sera organisée le 9/02/09 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21327 Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE D’EUPEN, Place de l’Hôtel de Ville 14, 4700 EUPEN, Belgique, à l’attention de Ralph Bosten Tél. (32-87) 59 58 33, fax (32-87) 59 58 00 E-mail : ralph.bosten@eupen.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 16 Lieu principal de prestation : Eupen Code NUTS : BE336 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Collecte des déchets ménagers et transport vers l’incinérateur ou CET II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90511200 - Services de collecte des ordures ménagères II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 2 930 000,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Service après-vente, flexibilité 2 - prix 3 - propositions evt. visant à améliorer le service ou à diminuer les coûts IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui.

Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008/S 134 - 179716 de 12/07/2008 Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2008/S 152 - 205296 de 07/08/2008 Section V. Attribution du marché Marché no : 1 Intitulé : Collecte de déchets ménagers V.1) Date d’attribution du marché : 28/11/2008 32931 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SITA WALLONIE S.A., rue de l’Avenir 22, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 229 250 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 8 année(s).

V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Intitulé : collecte de déchets ménagers en conteneurs V.1) Date d’attribution du marché : 28/11/2008 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : SITA WALLONIE S.A., rue de l’Avenir 22, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : 137 000,00 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 8 année(s). V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Intitulé : Collecte de déchets encombrants V.1) Date d’attribution du marché : 28/11/2008 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : pas attribué, sans objet, sans objet sans objet, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00695117/2008112136 VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science,37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21337 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Logivesdre, s.c.r.l., Avenue Elisabeth, 98, 4800 VERVIERS, Belgique, à l’attention de Mr Schaus, Directeur Gérant Tél.

087/29.25.50., fax 087/29.25.59 E-mail : francoise.dethier@logivesdre.be Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= RW-SWL-12141 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service technique de Logivesdre, rue des Carmes, 9, 4800 Verviers, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Wynants, Directeur technique Tél. 087/39.41.41, fax 087/39.41.49 E-mail : pascal.evrard@logivesdre.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Logivesdre, s.c.r.l., Avenue Elisabeth, 98, 4800 VERVIERS, Belgique, à l’attention de Monsieur Le Président de Logivesdre Tél. 087/29.25.50., fax 087/29.25.59 E-mail : francoise.dethier@logivesdre.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Section II. Objet du marché II.1) Description.

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Remplacement des menuiseries extérieures de 57 logements, rue de la Clé 14 à 38 (pairs), rue d’Elvaux 31 à 45 (impairs), rue des Fusillés 1 à 24 à HERVE et rue des 2 Tilleuls 47 à 69 (impairs) à XHENDELESSE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux.

Lieu principal d’exécution : rue de la Clé 14 à 38 (pairs)à HERVE, rue d’Elvaux 31 à 45 (impairs)à HERVE, rue des Fusillés 1 à 24 à HERVE et rue des 2 Tilleuls 47 à 69 (impairs) à XHENDELESSE Code NUTS : BE333 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : remplacement des menuiseries extérieures II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421000 - Travaux de menuiserie II.1.8) Division en lots : non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Classe 2 - Agréation D5 - Enregistrement 00 ou 20 Valeur estimée hors TVA : 193016 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Outre les critères d’exclusion énoncés à l’article 17 de l’A.R.

du 8 janvier 1996, la séléction des entrepreneurs se fera sur base : a) de l’agréation, b) de l’enregistrement, c) des exigences relatives au paiement des cotisa- tions O.N.S.S. énoncés par l’article 90§3 de l’A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Néant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Néant 32932 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : PEI 2008/003 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/01/2009; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : via compte Logivesdre en mentionnant le numéro de référence PEI 2008/003 ou au comptant à l’enlèvement du dossier.

(compte : 000-0022008-86) le dossier peut être envoyé par courrier moyennant un supplément de 2.70 euros IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/01/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/01/2009; heure : 10:00 Lieu : Avenue Elisabeth 98 à 4800 Verviers à 10h00 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21356 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 219 du 12/11/08, page 29950, avis 19361 Publication originale au JO : Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Société wallonne des eaux, Rue de la Concorde 41, 4800 Verviers. Personne de contact : Monsieur Th.PONSEN. Tél. (32-87) 34 29 87. Description : Description/objet du marché : Marché de services visant à la prise en charge des appels (francophones, germanophones, néer- landophones) en débordement émanant du Centre de contact commercial de la SWDE.

Par le biais du présent marché, la SWDE souhaite bénéficier d’un support professionnel efficace, offrant une infrastructure technique de qualité. La SWDE souhaite donc faire appel à un sous-traitant pour : -prendre en charge les appels en débordement que le Centre de contact interne à la SWDE ne peut assurer en cas de pics d’appels,.. -configurer la téléphonie du Centre de contact commercial dans son ensemble et ce, d’un point de vue technique, -répondre à des besoins opérationnels complémentaires (index- phone,..) -assurer le reporting de l’ensemble du Centre de contact commercial (équipe SWDE + équipe sous-traitant).

remarque : La présente procédure de marché se déroule en 2 phases, à savoir dans un premier temps, la sélection des candidats après analyse des dossiers de candidatures, et, dans un deuxième temps, la remise des offres.

Texte à modifier : Le point II.1.5 est modifié comme suit : Marché de services visant d’une part à la prise en charge des appels en débordement émanant du centre de contact commercial de la SWDE durant les heures d’ouverture des bureaux (8h00-17h00) et d’autre part, à la prise en charge de l’ensemble des appels en dehors des heures d’ouverture de la société (17h00-8h00, week-ends et jours fériés). Par le biais du présent marché, la SWDE souhaite bénéficier d’un support professionnel, déjà actif dans le secteur de la distribution d’eau, mais aussi de son accompagenement, de ses formations éventuelles, et éventuellement de ses infrastructures.

La SWDE souhaite donc faire appel à un sous-traitant pour : -consolider la plate-forme de communication existante et le réseau de communication; -configurer la téléphonie le cas échéant; -encadrer, former, suivre..le personnel affecté au centre de contact; -répondre à des besoins opérationnels complémentaires (pics d’appels,..) -assurer la permance téléphonique technique 24h/24h et 7j/7j. le point IV.2.1 est remplacé comme suit : Critère 3 : Aspect organisationnel. Pondération : 10% au point IV.3.3, la date du 23 janvier 2009 est remplacée par celle du 6 février 2009 le point VI.2 est remplacé comme suit : Les DOSSIERS DE CANDIDATURE doivent parvenir PAR RECOMMANDÉ au siège de la Société wallonne des eaux, rue de la Concorde 41 à 4800 Verviers, pour le 7 janvier 2009, 16h au plus tard.

Le cahier spécial des charges ainsi que les autres documents propres au marché ne seront envoyés qu’aux candidats sélectionnés suite au présent avis, et ce à partir du 6 février 2009. LES OFFRES émanant des candidats sélectionnés seront atten- dues pour le mardi 3 mars 2009, 11h30.

Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008. (@Ref :00692105/2008112247) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21351 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Admistration commu- nale de Theux, Rue de la Chaussée 12, 4910 Theux, Belgique Point(s) de contact : Service des Travaux, à l’attention de Monsieur Xavier Yernaux Tél. (32) 87 53 92 41, fax (32) 87 54 21 14 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://xavier.yernaux@theux.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : 32933 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Amélioration de la salle communale de La Reid - Amélioration de la performance énergétique du bâtiment II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.

Lieu principal d’exécution : Salle communale de La Reid, Route du Maquisart 4, 4910 Theux Code NUTS : BE335 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Lot 1: Menuiseries extérieures Lot 2: Menuiseries intérieures Lot 3 : Electricité Lot 4 : Peinture et décoration Lot 5 : Isolation du sol II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment Objet supplémentaire : 45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Menuiseries extérieures 1) Description succincte : - poste 1: Fourniture et mise en place d’un panneau d’information - poste 2 : Démontage et évacuation des portes donnant sur la route du Maquisart - poste 3 : Démontage et évacuation des chassis de fenêtre existants - poste 4 : Fourniture et placement d’ensemble de chassis et portes, baies laissées vides suite à l’exécution du poste 2 - poste 5 : Fourniture et placement de nouveaux chassis de fenêtre 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 44221000 - Fenêtres, portes et articles connexes Lot no : 2 Titre : Menuiseries intérieures 1) Description succincte : - poste 1 : démontage et évacuation du systeme de plafond tendu - poste2 : démontage et évacuation de la porte entre le sas d’entrée et le préau couvert - poste 3 : démontage et évacation de la porte entre le sas d’entrée et la salle des fêtes - poste 4 : démontage et évacuation de la fenêtre entre le sas d’entrée et le préau couvert - poste 5 : fourniture et ppose d’un faux plafond - poste 6 : pose d’un plafond en plâtre zone bar - poste 7 : fourniture et pose d’une fenêtre RF 1/2 H, fenêtre entre le sas d’entrée et le préau couvert - poste 8 : pose de cloisons RF 1H - poste 9 : fourniture et placement de portes coupe-feu RF 1/2H 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d’éléments accessoires Lot no : 3 Titre : Electricité 1) Description succincte : - poste 1 : démontage d’une partie de l’ancienne installation - poste 2 : salle des fêtes (fourniture pose et raccordement) - poste 3 : coulisse n°1 (fourniture pose et raccordement) - poste 4 : coulisse n°2 (fourniture pose et raccordement) - poste 5 : scène (fourniture pose et raccordement) - poste 6 : zone bar (fourniture pose et raccordement) - poste 7 : réception de l’installation par un organisme agréé 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45310000 - Travaux d’équipement électrique Lot no : 4 Titre : Travaux de peinture et décoration 1) Description succincte : - poste 1 : démontage et évacuation des tentures - poste 2 : peintures - poste 3 : travaux de vernissage - poste 4 : fourniture et pose de tentures ignifugées et opaques 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie Objet supplémentaire : 45343100 - Travaux d’ignifugation Lot no : 5 Titre : Isolation du sol 1) Description succincte : - poste 1 : pose d’une isolation de sol - poste 2 : pose d’une couverture de sol 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45321000 - Travaux d’isolation thermique Section III.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du montant initial du (des) lot(s) attribué(s). Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat fournira la preuve qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion.

Une attestation ONSS portant sur l’avant-dernier trimestre préce- dent la date d’ouverture des candidatures. 32934 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visé à l’article 17 de l’AR du 08/01/1996. Une attestation récente des contributions directes. Une copie du dernier extrait de compte ou du certificat délivré par le bureau compétent des recettes de la TVA attestant que le soumissionnaire est en règle avec les obligations relatives au paye- ment de ses impôts et taxes. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation prouvant qu’il remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneur de travaux dans la classe 1.

Les travaux sont rangés pour les lots 1 et 2 dans la catégorie D5, lot 3 dans la catégorie P1, lot 4 dans la catégorie D13. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC 24/11/2008 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 21/01/2009; heure : 17:15 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28/01/2009; heure : 11:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/01/2009; heure : 11:30 Lieu : Administration communale de Theux, Rue de la Chaussée 12, 4910 Theux Salle des mariages Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00734900/2008111778 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le Cahier Spécial des Charges et les plans annexes seront dispo- nibles sur demande à l’Administration communale de Theux, Service des Travaux.

Ils seront envoyés pas recommandé suite à une demande écrite. Les travaux devront débuter au début du mois d’août. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21338 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Namur, Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Commune de Namur Tél. 081/24.63.51, fax 081/24.62.50 E-mail : martine.collot@ville.namur.be Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.

wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= RW-DGPL-16433 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Cipolat Architecture, Rue de l’Eau, 56a, 1190 Bruxelles Point(s) de contact : M. Cipolat Tél. 02/3768161, fax 02/3316059 E-mail : cipolat.architecture@swing.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de namur, Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1, 5000 Namur Point(s) de contact : Bureau d’Etudes Bâtiments, à l’attention de Ingrid Burton Tél.

081/246.545, fax 081/246.250 E-mail : ingrid.burton@ville.namur.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Namur, Esplanade de l’Hôtel de Ville, 1, 5000 Namur Point(s) de contact : Bureau d’Etudes Bâtiments, à l’attention de M. I. Burton Tél. 081/246.545, fax 081/246.250 E-mail : ingrid.burton@ville.namur.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Services généraux des administrations publiques. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Naninne, rue de la Gare / Construction de locaux associatifs destinés aux mouvements de jeunesse / Lot 1 Gros euvre et parachèvements II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : 5100 Naninne, rue de la Gare de Naninne, 114 Code NUTS : BE35 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché a pour objet la construction de locaux associatifs à Naninne, rue de la Gare de Naninne, 114 à 5100 Naninne II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45212000 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l’hébergement et de restaurants 32935 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 206165 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les documents doivent être joints à la soumission en ce qui concerne la sélection qualitative des entreprises : - une attestation de l’ONSS, avec cachet sec, relative à l’avant dernier trimestre précédant la date de remise des offres ; - une déclaration sur l’honneur attestant qu’il : a.

ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17 de l’AR du 08.01.1996. Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges ; b. remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la classe et la catégorie ou la sous-catégorie mentionnées dans le présent cahier spécial des charges ; c. remplit les conditions d’obtention de l’enregistrement d’entrepreneurs de travaux dans la catégorie mentionnée dans le présent cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché (soit sa notification), le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; - un extrait récent de casier judiciaire ; - une attestation récente émanant de l’administration des Contribu- tions directes ; - une attestation récente émanant de l’administration de la TVA ; - lorsque le montant de l’offre dépasse 75.000 euros hors TVA pour les travaux rangés en catégorie et 50.000 euros hors TVA pour les travaux rangés en sous-catégorie, la preuve que le soumis- sionnaire remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneurs de travaux dans la classe et la catégorie ou sous- catégorie mentionnées dans le présent cahier des charges.

A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : - soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous- catégorie de travaux concernés ; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que les documents complé- mentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération. Le carac- tère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté évoquée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit être enredistré en catégorie 10, 11 ou 00 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : III.2.4) Marchés réservés : non.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BEB 179 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/12/2008; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 40 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents ne pourront être retirés qu’à partir du 04/11/08 auprès du Bureau d’Etudes Batiments, section administrative, Aile Bovesse, 3ème étage, local 330 ou envoyés par courrier recommandé, que moyennant fourniture de la preuve de paiement de la somme de 40 euros soit au service de la Recette de l’Hôtel de Ville, 2ème étage, Aile Rops ou au compte 091-0176642-34 de la Ville de Namur en mentionnant les références ci-après : ″CSC n° BEB179 - Naninne - locaux associatifs - Lot 1 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/12/2008; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 210 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/12/2008; heure : 11:00 Lieu : Administration communale de Namur, Bureau d’Etudes Bâtiments, Aile Bovesse, 3ème étage, Bureau n° 331 de M. Leroy Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La seance d’ouverture des offres est publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Reconsultation suite à une première procédure d’adjudication publique n’ayant pas donné de résultats satisfaisants. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21344 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Institut du Patrimoine wallon, Rue du Lombard 79, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Freddy JORIS, Administrateur général Tél. 081.65.41.54, fax 081.65.41.44 E-mail : ipw@institutdupatrimoine.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.institut dupatrimoine.be Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.

wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= IPW-17666 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 32936 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Institut du Patrimoine wallon, Rue du Lombard 79, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Sébastien MAINIL, Ir Architecte Tél. 081.65.41.45, fax 081.65.41.68 E-mail : s.mainil@institutdupatrimoine.be Adresse internet : www.institutdupatrimoine.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Institut du Patrimoine wallon, Rue du Lombard 79, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Sébastien MAINIL, Ir Architecte Tél. 081.65.41.45, fax 081.65.41.68 E-mail : s.mainil@institutdupatrimoine.be Adresse internet : www.institutdupatrimoine.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Patrimoine Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Abbaye de Stavelot - Fourniture d’appareils portables de guidage multimédia et développement de l’outil II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : Abbaye de Stavelot à Stavelot Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Un système d’audio-guides « classiques » existe actuellement au sein de l’Abbaye de Stavelot et a été mis en fonctionnement à l’ouverture de 2001.

Ces appareils sont devenus obsolètes et néces- sitent un remplacement. Afin d’accroitre l’interactivité et la convi- vialité de la visite, d’étendre le parcours à de nouvelles salles en cours de réaménagement (espace Wibald), à l’explication du parc archéologique et de l’architecture du monument ainsi qu’aux expo- sitions temporaires, le Pouvoir Adjudicateur envisage de renouveler les équipements existants d’audio-guidage par des appareils porta- bles de guidage multimédia et d’adapter les contenus de ceux-ci par phases successives. Le présent marché se décompose comme suit : I. Phase 1 : Acquisition du matériel de guidage multimédia, concep- tion d’une interface et mise en service du système.

Pour la fourni- ture du matériel et de ses accessoires, le soumissionnaire remettra une offre et une variante obligatoire: a) Offre de base : Achat du matériel et de ses accessoires (y compris maintenance et répara- tions); b) Variante obligatoire : Leasing du matériel et de ses accessoires (y compris maintenance et réparations); En outre, cette phase comprend dans les deux cas: - la conception et la mise en oeuvre de l’interface interactive; - l’installation et le démarrage du système. II. Phase 2 : Développement de l’outil de guidage multimédia Cette seconde phase comprend le développement de nouveaux contenus, à l’issue de la phase 1.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 32322000 - Équipement multimédia II.1.8) Division en lots : non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le présent marché est un marché à prix global et forfaitaire (QF : quantité forfaitaire et FF : prix forfaitaire) Les prix devront être exprimés dans l’offre en euros, tous frais et dépenses compris, et hors TVA, celle-ci devant être mentionnée dans un poste séparé. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Cas où le soumissionnaire est une entreprise établie en personne morale : a) sa forme juridique, b) sa nationalité, c) son siège statutaire. 2. Cas où le soumissionnaire est un groupement d’entreprises (pour chacune des entreprises) : a) les indications visées ci-avant, b) un engagement solidaire de chacune des entreprises sous forme de convention, c) l’identité du manda- taire du groupement et la reconnaissance de celle-ci par chacune des entreprises.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer au marché, le soumission- naire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le Pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 43 précité.

L’offre devra obligatoirement comprendre, pour ce point, les documents suivants, documents prouvant la capacité financière du soumissionnaire : 1) les bilans des deux derniers exercices clôturés avec une déclaration concernant le chiffre d’affaires réalisé par le soumissionnaire au cours des deux derniers exercices ; 2) une attestation TVA récente délivrée par l’autorité compétente certifiant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations en matière d’impôt et de taxes selon les dispositions du pays où il est établi ; 3) un document attestant que le soumissionnaire est en ordre avec ses cotisations de sécurité sociale s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Pour les candidats n’employant pas de personnel salarié, une attestation le mentionnant; 4) une déclaration bancaire établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (MB du 18/07/2001, p.24533). OU une attestation d’engagement de constitution d’un cautionnement établie exclusi- vement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (MB du 18/07/2001, p.24534).

5) une attestation de l’organisme assureur par laquelle celui-ci s’engage à couvrir le soumissionnaire conformément aux exigences d’assurances à prendre dans le cadre du présent marché (assurance responsabilité professionnelle et de responsabilité civile pour tierce partie) ; Il est à signaler que les soumissionnaires établis en Belgique sont dispensés de produire une attestation ONSS et une attestation de non-faillite ou de situation similaire. La vérification de ces situations en sera faite par le Pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu’à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).

Le présent point s’applique également aux sous-traitants. Le soumissionnaire joindra à son offre les documents mentionnés aux points 2,3 et 5 pour chacun des sous-traitants.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) Références Le Pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de faire preuve de son expérience en matière de fourniture de matériel portable de guidage multimédia pour des expositions temporaires, des lieux culturels et/ou touristiques, avec 32937 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

les services annexes (développement d’interfaces et de contenus, etc.). 1.1. Le soumissionnaire joindra à son offre une liste compre- nant toutes ses références en matière de fournitures d’appareils de guidage et de réalisation de contenus.

1.2. Le soumissionnaire présentera de manière plus exhaustive deux projets correspondant à l’objet du présent marché (appareils portables de guidage multimédia, servant pour des visites touristiques et/ou culturelles et soumis à un usage fréquent et intense). Ceux-ci doivent déjà avoir été livrés , en fonction et être de technologie similaire à l’objet du marché. Chaque référence sera accompagnée d’une note explicative (descriptif de l’exposition, de l’infrastructure touristique ou cultu- relle couverte par le système de guidage, montant du marché, époque et lieu d’exécution, nombre d’appareils livrés, identité et coordonnées du maître d’ouvrage, etc.).

2)Ressources en personnel et en matériel La mission du prestataire devant être complète, l’existence des ressources suffisantes en personnel et en matériel doit être démontrée. Pour ce faire, le Pouvoir Adjudicateur souhaite obtenir les informations suivantes : 2.1. Equipe de projet : Le soumissionnaire joindra à son offre un organigramme de l’entreprise et de l’équipe responsable de l’exécution du marché avec indication des fonctions au sein de l’équipe. 2.2. Chef de projet Le soumissionnaire mentionnera dans son offre le nom du chef de projet pour la mission. Celui-ci sera la personne de contact vis-à-vis du Pouvoir adjudicateur, des différents intervenants, et ce pour la mission complète, en ce compris la participation aux réunions préparatoires et de coordination.

2.3. Sous-traitance / existence d’une association momentanée Le soumissionnaire joindra à son offre : - la (ou les) part(s) du marché qu’il envisage éventuellement de sous-traiter et l’identité des prestataires ainsi concernés. - le cas échéant, un document engageant le soumissionnaire et le(s) asso- cié(s) présumé(s) à s’associer dans le cadre de l’exécution du présent marché ainsi que la description de la mission qui leur serait confiée et le type d’association envisagée (association momentanée, sous- traitance, etc - le cas échéant, un document engageant le soumis- sionnaire à ne pas avoir recours à une association et à exécuter l’ensemble de la mission en interne.

3) Attestation de présence à la séance d’information : Le soumissionnaire joindra à son offre l’attestation de présence à la réunion d’information, prouvant la bonne connaissance des conditions et des particularités du marché. Ce document doit être l’attestation originale signée par un repré- sentant du Pouvoir adjudicateur.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 13/01/2008; heure : 14:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 03/02/2009; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 03/02/2009; heure : 11:00 Lieu : Institut du Patrimoine wallon, rue du Lombard 79 à 5000 Namur Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Le cahier des charges est téléchar- geable sur le site http://marchespublics.be/fr/index.html ou peut être demandé à l’adresse du pouvoir adjudicateur jusqu’au 13 janvier 2009 à 14 heures.

Afin de se rendre compte des particu- larités de l’exécution du marché, une visite des lieux obligatoire est prévue le jeudi 14 janvier 2009 à 14 heures à l’abbaye de Stavelot. Les soumissionnaires sont tenus d’y participer. Au cours de celle-ci, le projet d’exposition sera exposé dans son intégralité. Il est loisible aux soumissionnaires de poser à cette occasion des questions relatives au présent marché. A l’issue de cette réunion, chaque soumissionnaire doit faire compléter l’attestation jointe au cahier des charges par le représentant de l’Institut du Patrimoine wallon. Cette attestation originale et ainsi complétée, doit, sous peine de nullité absolue, obligatoirement être jointe à l’offre.

Il ne sera donné aucun autre renseignement par téléphone ou de manière orale que lors de cette visite des lieux. Si les candidats ont des questions à poser, il leur est demandé de formuler ces questions par écrit à l’attention de Madame Murielle Denis (fax : 080/88 78 77) ou Monsieur Sébastien Mainil et de les envoyer par fax (081/654.168). La date de réception de ces éventuelles demandes est fixée au lundi 19 janvier 2009 à 14 heures. Les questions posées par écrit, lesquelles pourront être regroupées par rubriques significatives, recevront une réponse. Le récapitulatif des questions et réponses sera envoyé à chaque participant à la séance d’information, par courrier ou fax, pour le mercredi 21 janvier 2009 à 16 heures.

La date limite de remise des offres est fixée au mardi 03 février 2009 à 11 heures au plus tard.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21341 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de CHARLEROI, boulevard Joseph II n° 13, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de alain brohez Tél. (32-71) 23 31 12, fax (32-71) 23 31 11 E-mail : brohezalain@cpascharleroi.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Maison de repos de Charleroi - Remplacement de la toiture métallique II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Maison de repos de Charleroi - Résidence Brichart - Rue Casimir Lambert, 27 à 6000 Charleroi 32938 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Code NUTS : BE322 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Démontage de la couverture de toiture existante en tôles profilées et leur remplacement par des panneaux sandwich en acier laqué. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45261200 - Travaux de couverture et de peinture de toiture II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale.

II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 200 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 40 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement de 5% de la valeur hors TVA du marché est exigé III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : les entrepreneurs remettront : -un extrait du casier judiciaire pour l’administration ou le gérant s’il s’agit de sociétés à capitaux, pour chaque associés s’ils s’agit de sociétés de personnes, pour l’entrepreneur s’il s’agit d’une personne individuelle.

-une attestation de l’ONSS, relative à l’avant dernier trimestre pécédant l’ouverture des offres III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : la capacité économique et financière de l’entrepreneur est justifiée par les références suivantes : - des déclarations bancaires appropriées - la présentation d’extraits de bilans de l’entreprise - une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire en travaux de l’entreprise au cours des trois derniers exercices III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : l’entrepreneur remettra : - la liste des travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années, cette liste sera appuyée par des certificats de bonnes exécution.

- une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années. agréation requise : classe : 3 catégorie : sous catégorie D8 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Dos0201 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/02/2009; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 50 EUR Conditions et mode de paiement : Le cahier spécial des charges peut être retiré dans les bureaux du CPAS, moyennant le paiement en espèces, ou sur présentation d’une preuve de paiement par virement bancaire au compte n° 091-0009548-71.

Les dossiers peuvent etre transmis par courrier sur demande au service tech- nique avec paiement préalable au compte n° 091-0009548-71. Dans ce cas une demande écrité DOIT être transmise au service technique, fax 071/23.31.11.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/02/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/02/2009; heure : 10:00 Lieu : CPAS de Charleroi, boulevard Joseph II 13 à 6000 Charleroi Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Ouverture publique des offres Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685873/2008112180 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

21328 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Beaumont, Grand-Place 11, 6500 BEAUMONT, Belgique, à l’attention de Soraya WERION Tél. (71) 65 42 90, fax (71) 65 42 99 32939 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

E-mail : soraya.werion@publilink.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ville de Beaumont - Ville de Beaumont Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat.

Lieu principal de livraison : dans les lieux spécifiés dans le cahier spécial des charges Code NUTS : BE326 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture de produits pétroliers pour l’année 2009 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09130000 - Pétrole et distillats II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Fourniture de carburant à la pompe pour les services voirie & incendie & CPAS 1) Description succincte : - Euro super sans plomb 95 - Super plus sans plomb 98 - Essence 2 temps - Diesel (mazout blanc de roulage) 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09132000 - Essence Lot no : 2 Titre : Fourniture de carburant pour les véhicules ou le matériel de la voirie (remplissage de la cuve à l’atelier de Leval-Chaudeville) 1) Description succincte : - Diesel (mazout blanc de roulage) - Mazout rouge de roulage - gasoil rouge classique - gasoil extra 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09130000 - Pétrole et distillats Lot no : 3 Titre : Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux, la Régie Communale Autonome - Centre Sportif, le CPAS et les bâtiments des Fabriques d’Eglise de Leugnies, Barbençon, Strée, Renlies, Solre-Saint-Géry et Beaumont 1) Description succincte : pour les bâtiments stipulés dans le C.S.C.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09134000 - Gasoils Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 90 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996, § 3 s’il est belge, § 4 s’il est étranger.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux produits faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Celle-ci sera justifiée par la présentation d’une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s’assurer de la qualité de l’exécution du marché et par la liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 05/01/2009; heure : 9:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 05/01/2009; heure : 9:00 Lieu : Salle du Conseil - Hôtel de Ville de Beaumont - Grand-Place 11 à 6500 BEAUMONT Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00670120/2008110238 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21336 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Chiny, Rue Neuve, 33, 6810 Jamoigne, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Simon Collard 32940 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Tél. 061/32.53.57, fax 061/32.53.65 E-mail : simon.collard@publilink.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.chiny.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 08-3-009H012 - Complexe sportif - Lot 4 : façades II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.

Lieu principal d’exécution : JAMOIGNE Code NUTS : BE345 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Complexe sportif - Lot 4 : façades II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non.

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure); III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 17, 43 et 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir CSCH. - Certificat d’agréation en Classe 2 - Caté- gorie D III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir CSCH. - Certificat d’agréation en Classe 2 - Caté- gorie D Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise : Caté- gorie D - Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non.

IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 1.855.3 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 4/2/2009; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 30 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Virement sur le compte 091-0005023-08.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/2/2009; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu’au : 10/8/2009 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/2/2009; heure : 16:00 Lieu : Mairie, salle du Conseil, rue Neuve 33 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : Délai d’exécution en JOURS OUVRABLES.

VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21343 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de La-Roche- en-Ardenne, Place du Marché, 1, 6980 La Roche-en-Ardenne, Belgique Point(s) de contact : Madame Christine Maquet 32941 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Tél. 084/41.12.39, fax 084/41.18.90 E-mail : christine.maquet2@publilink.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.la-roche- en-ardenne.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 08-3-00AH014 - Conclusion d’un emprunt II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services.

Catégorie de services : 6 Lieu principal de prestation : La Roche-en-Ardenne Code NUTS : BE343 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Conclusion d’un emprunt de 200.000 EUR en vue du financement de la construction d’une salle à Vecmont Conclusion d’un emprunt de 490.000 EUR en vue du financement de la rénovation des Rues Bon Dieu de Maka, Corumont et Gohette II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66100000 Objet supplémentaire : 66110000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Salle de Vecmont 1) Description succincte : Salle de Vecmont 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66110000 Objet supplémentaire : 66100000 4) Indications quant à une autre durée du marché : 240 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

Lot no : 2 Titre : Rue Gohette, Rue Bon Dieu de Maka, Rue Corumont 1) Description succincte : Rue Gohette, Rue Bon Dieu de Maka, Rue Corumont 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66110000 Objet supplémentaire : 66100000 4) Indications quant à une autre durée du marché : 240 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Conclusion d’un emprunt - Lot 2 : Rue Gohette, Rue Bon Dieu de Maka, Rue Corumont : Néant Conclusion d’un emprunt - Lot 1 : Salle de Vecmont : Néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation ONSS III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Rating long terme attribué par un bureau de rating connu III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Le prix - Pondération : 75 2 - Modalités relatives au coût di financement - Pondération : 15 3 - Assistance financière et support informatique - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Marché global - emprunt IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 9/2/2009; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 0 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Cahier des charges gratuit IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 9/2/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français 32942 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu’au : 10/4/2009 IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 9/2/2009; heure : 10:00 Lieu : Hôtel de Ville Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21352 Avis de marché Services Section I.

Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Centr’Habitat scrl, Rue Edouard Anseele n°48, 7100 La Louvière, Belgique, à l’attention de Olivier Dechenne - Directeur gérant Tél. +3264221782, fax +3264216552 E-mail : s.spoto@centrhabitat.be Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id= SWL-12138 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société de logement de services publics - Logement et développement collectif. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Consultance en gestion de marchés de travaux du Programme Exceptionnel d’Investissement II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : La Louvière Code NUTS : BE325 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Mission complète de gestion de plusieurs marchés de travaux dans le cadre de projets de rénovation de logements sociaux. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.8) Division en lots : non.

II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Gestion complète de 10 marchés de travaux inhérents à la rénovation de 461 logements sociaux (hors extension) Valeur estimée hors TVA : 250000 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - Prix - Pondération : 50 - Qualité des méthodes mises en oeuvre - Pondération : 25 - Qualité des ressources - Pondération : 25 IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/02/2009 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Sur le compte ING 370-1001577-42 IBAN : BE77 3701 0015 7742 et BIC: BBRUBEBB IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 09/02/2009; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/02/2009; heure : 10:00 Lieu : La Louvière Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 17/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 21329 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW VRIJ BASISON- DERWIJS BELLEGEM-ROLLEGEM, BELLEGEMKERKDREEF 1, 8510 BELLEGEM, België 32943 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Contactpunt(en) : BELLEGEMKERKDREEF 1, t.a.v. DHR. DEMARCKE DIRK, DIRECTEUR Tel. (32-56) 21 56 80 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://.

Adres van het kopersprofiel : http://. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : architectenburo vertriest, jules baertstraat 3, 8510 bellegem, België Contactpunt(en) : architectenburo, t.a.v. chris vertriest Tel. (32-56) 25 82 21, fax (32-56) 25 79 36 E-mail : chris.vertriest@pandora.be Internetadres : http://.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : architectenburo vertriest, jules baertstraat 3, 8510 bellegem, België Contactpunt(en) : architectenburo, t.a.v. chris vertriest Tel. (32-56) 25 82 21, fax (32-56) 25 79 36 E-mail : chris.vertriest@pandora.be Internetadres : http://. I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Gesubsidieerde Vrije Basisschool - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : ruwbouwwerken, dakdichtingswerken en buiten- schrijnwerken voor een nieuwbouwkleuterschool II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken.

Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Bellegemkerkdreef 1 te Bellegem NUTS-code : BE25 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het betreft de uitvoering van perceel 1 (ruwbouwwerken, dakdichtingswerken en buitenschrijnwerken) voor een nieuwbouw kleuterschool in de Bellegemkerkdreef 1 te Bellegem. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45214100 - Kleuterschoolgebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 350 kalenderdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aanne- mingssom excl. BTW. Het bewijs van borgtochtstelling dient binnen de 30 kalender- dagen volgend op de dag van de kennisgeving van de gunning gezonden te worden aan de Vrije Basisschool. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : .

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : . III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bij een offerte ingediend door een gevolmachtigde, het bewijs van bevoegdheden van de gevolmachtigde.

. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : een R.S.Z.-attest zoals vermeld in het KB van 8 januari 1996 erkenning : klasse 4 (onder)categorie D of D1 registratie : de aannemer dient geregistreerd te zijn in de categorie 00 (overgangsmaatregel 00) of in de categorie overeenstemmend met de uit te voeren werkzaamheden Eventueel vereiste minimumeisen : .

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning : klasse 4 (onder)categorie D of D1 registratie : de aannemer dient geregistreerd te zijn in de cate- gorie 00 (overgangsmaatregel 00) of in de categorie overeenstem- mend met de uit te voeren werkzaamheden Eventueel vereiste minimumeisen : .

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 06/02/2009; tijdstip : 10:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 298,87 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inschrijvingsdocumenten af te halen in het architectenburo Vertriest, Jules Baertstraat 3, 8510 Bellegem, tussen 9 en 12 u.

(telefonisch verwittigen : 056/25.82.21) Contante betaling of overschrijving op nr. 652-8020878-30 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 06/02/2009; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands 32944 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 06/02/2009; tijdstip : 10:30 Plaats : Vrije Basisschool Bellegem, Bellegemkerkdreef 1 te Bellegem en meer bepaald in bureel directeur. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00682449/2007111654 VI.4) Beroepsprocedures.

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie , België E-mail : . Internetadres : http://. Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie , België E-mail : . Internetadres : http://. VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : . VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen , België E-mail : . Internetadres : http://. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21330 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I.

Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : UZ Gent, De pinte- laan 185, 9000 Gent, België, t.a.v. Ir. arch. M DE BEER Tel. (32-9) 332 25 37 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Gezondheid.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : UZG/DI/004-OA/2008 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Campus UZ Gent II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raam- overeenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen.

Looptijd van de raamovereenkomst : 3 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : HET UITVOEREN VAN WERKEN - VERWIJDERING VAN DE ASBESTSPUITLAAG, MET ASBESTVEZEL(S) EN MET KERAMI- SCHE VEZELS GECONTAMINEERDE MATERIALEN UIT DE KELDER VAN DE GEBOUWEN K1, B1, P2, P3, P5 en P6 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : asbest K1 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest K1 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Perceel nr. : 2 Titel : Asbest B1 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest B1 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Perceel nr.

: 3 Titel : Asbest P2 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest P2 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Perceel nr. : 4 Titel : Asbest P3 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest P3 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Perceel nr. : 5 Titel : Asbest P5 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest P5 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden 32945 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Perceel nr. : 6 Titel : Asbest P6 1) Korte beschrijving : Verwijderen asbest P6 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens K.B. 08.01.1996 art. 17 (en gewijzigd bij K.B. 25.03.99) Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht van de aannemer: 5° die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van art.

17 bis van het K.B. d.d. 25/03/1999. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens K.B. 08.01.1996 art. 18 (en gewijzigd bij K.B. 25.03.99) Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, kan de financiële en economische draag- kracht van de aannemer, over het algemeen, aan-getoond worden door de volgende referentie: Eventueel vereiste minimumeisen : 1° door een passende bankverklaring. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Volgens K.B.

08.01.1996 art. 19 (en gewijzigd bij K.B. 25.03.99) Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond worden door de volgende referenties: Eventueel vereiste minimumeisen : 2° door de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuig-schriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door een bevoegd overheid rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden worden 5° door een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : UZG/DI/004-OA/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/01/2009; tijdstip : 16:30 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 27/01/2009; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 27/01/2009; tijdstip : 10:30 Plaats : Dienst Infrastructuur (Bedrijfscomplex 1ste verdieping) UZ Gent; de Pintelaan 185; 9000 Gent - Vergaderzaal Smart Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00692039/2008103179 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 21331 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : UZ Gent, De pinte- laan 185, 9000 Gent, België, t.a.v. Ir. arch. M DE BEER Tel. (32-9) 332 25 37 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Gezondheid.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : UZG/DI/006-OA/2008 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : 7K2 kleedkamers II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : 32946 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

HET UITVOEREN VAN WERKEN - HVAC - INRICHTEN VAN KLEEDKAMERS OP 7K2 TEN BEHOEVE VAN HET UZ GENT II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 17 Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van de aannemers van werken, kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht van de aannemer: 5° die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, over-eenkomstig de bepalingen van artikel 90 van dit besluit, § 3, indien hij Belg is, en § 4, indien hij buitenlander is III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 18 Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de financiële en economische draag- kracht van de aannemer, aangetoond door volgende referentie: Eventueel vereiste minimumeisen : 3° door een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 19 Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, wordt de technische bekwaamheid van de aannemer aangetoond worden door de volgende referenties: Eventueel vereiste minimumeisen : 1° door studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijkhe-den voor de leiding van de werken 4° door een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeels- bezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren Afdeling IV.

Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : UZG/DI/006-OA/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/01/2009; tijdstip : 16:30 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 29/01/2009; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 150 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/01/2009; tijdstip : 10:30 Plaats : Dienst Infrastructuur (Bedrijfscomplex 1ste verdieping) UZ Gent; de Pintelaan 185; 9000 Gent - Vergaderzaal Smart Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00692039/2008111520 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 16/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 51897 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Contactpunt : departement stafdiensten, afdeling Kennis en Expertise, Juridische Dienst en Kennisbeheer, cel Overheids- opdrachten, tel.

09-266 77 80, fax 09-266 77 71. E-mail : aanbesteding@gent.be.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zie bijlage A.II. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zie bijlage A.III. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie; algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aan- bestedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : STAM, Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, Bijloke- site, te Gent, restauratie van daken en gevels van het abdij- en kloostergebouw.

II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : STAM, Stads- museum Gent, Godshuizenlaan 2, Bijlokesite te Gent. 32947 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : de uit te voeren werken betreffen : de restauratie van de gevels van de binnenkoeren van het abdij- en kloostergebouw en de daken van het kloostergebouw, gelegen in de Bijlokesite van het stadsmuseum (STAM), Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.

Dit houdt in : voorbereidende werken, breekwerken, dak- en timmerwerken, lood- en koperwerken, stabiliteitswerken, metsel- werken in bak- en natuursteen, voegwerken, schrijnwerken, bezet- werken, schilderwerken, hang- en sluitwerk, ijzer- en smeedwerken, glaswerken en diverse kleinere werken.

Het gaat om een wettelijk beschermd monument (29 novem- ber 1943) binnen een beschermd stadsgezicht (17 oktober 1980). Alle ingrepen in of aan de historische bouwdelen dienen steeds zo minimaal mogelijk en uiterst zorgvuldig te gebeuren. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.45.41.00-5. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : tweehonderd dertig kalenderdagen (vanaf de gunning van de opdracht).

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het gunningsbedrag, exclusief BTW. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de prijs van de opdracht wordt betaald met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : R.S.Z.-attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid overeen- komstig de bepalingen van artikel 17bis, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

Verplichte uitsluitingsgronden van artikel 17, §§ 1 en 2 : zie bestek.

III.2.3. Technische bekwaamheid : een bewijs van registratie : de inschrijver moet als aannemer geregistreerd zijn conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 2007 in uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De aannemer moet voldoen aan de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet erkend zijn in de ondercategorie D.24.

De werken behoren op basis van de raming tot klasse 5. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest van registratie; attest van erkenning of het bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering. Teneinde de algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd : 1° Kwalificaties : studiekwalificaties : diploma’s en studiecertificaten van de uitvoerders en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratie- werkzaamheden; beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften.

2° Referentielijst : De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van minstens drie gelijkaardige referenties. Deze referenties moeten voorlopig opgeleverd zijn tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd zijn door getuigschriften van goede uitvoering afgeleverd en ondertekend door de opdrachtgever : meer uitleg : zie bestek. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Laagste prijs.

IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3.

Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : BB09329/01/00/00. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aan- vullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 28 januari 2009. Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja. Prijs : 50,00 EUR + 5,00 EUR (verzendingskosten) = 55,00 EUR. Betalingstermijnen en methode : Voorwaarden voor verkrijging : Bedrag vooraf te storten of over te schrijven op rek.

nr. 091-0112118-15 (NV Dexia Bank, Pachecolaan 44, te 1000 Brussel; BIC-code GKCCBEBB; IBAN-code : BE83 0910 1121 1815), van het stadsbestuur van Gent, stadswinkel, met vermelding van « BB09329/01/00/00 STAM, Stadsmuseum Gent, Godshuizen- laan 2, Bijlokesite, te Gent, restauratie van daken en gevels van het abdij- en kloostergebouw ».

Het bestek en de aanvullende stukken kunnen tevens aangekocht worden in de stadswinkel, administratief centrum stad Gent (gelijk- vloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag tot 11 u. 30 m. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 29 januari 2009, te 10 uur. IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands. Indien aanvullende stukken worden voorgelegd in een andere taal dan het Nederlands, dient een vertaling te worden toegevoegd. 32948 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : tweehonderd kalenderdagen (vanaf de dag na de openingszitting van de offertes). IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 29 januari 2009, te 10 uur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : ja. Openbare zitting. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen.

VI.3. Nadere inlichtingen : De personen bij wie inlichtingen van inhoudelijke en technische aard kan verkregen worden is : de heer E.

Bonte, departement Facility Management, dienst Bouwprojecten, tel. 09-266 58 40. E-mail : bouwprojecten@gent.be De heer P. Jacobs, departement Facility Management, dienst Bouwprojecten, tel. 09-266 58 65. E-mail : bouwprojecten@gent.be Het bestek en de plans liggen ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64, en bij de Kamer van het Bouwbedrijf, Tramstraat 59, 9052 Gent (Zwijnaarde).

VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 15 december 2008. Bijlage A Extra adressen en contactpunten II. Adressen en contactpunten waar bestekken en aanvullende documenten kunnen worden aangevraagd : stad Gent, t.a.v. Stads- winkel, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09-266 70 40, fax 09-266 70 40. Openingstijd : elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 uur tot 11 u. 30 m. III. Adressen en contactpunten voor indiening van offertes/ aanvragen tot deelneming : stad Gent, t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent N. 51898 Aankondiging van een opdracht Afdeling I.

Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Contactpunt : departement Stafdiensten, afdeling Kennis en Expertise, Juridische Dienst en Kennisbeheer, cel Overheids- opdrachten, tel. 09-266 77 80, fax 09-266 77 71. E-mail : aanbesteding@gent.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zie bijlage A.II. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zie bijlage A.III. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie; algemene overheidsdiensten.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : STAM, Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, Bijloke- site, te Gent, afwerking van het abdij- en kloostergebouw. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : STAM, Stads- museum, Bijlokesite Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : Deze opdracht omvat het uitvoeren van voornamelijk binnen- werken in het abdij- en kloostergebouw op de Bijlokesite.

Dit zijn beschermde monumenten met een beschermd archeologisch patrimonium.

Dit houdt vooral in : enkele afbraakwerken van houten en stenen vloeren, metselwerk, afkappen van pleisterwerk op wanden en plafonds, verwijderen van lambrisering, verhoogde vloeren, verlaagde plafonds en dergelijke; enkele uitgravingen, aanvullingen met gestabiliseerd zand, gewapend beton-, hout- en staalconstructies, nieuw metselwerk en injecties tegen opstijgend vocht; beperkte rioleringswerken; beperkte nieuwe dakwerken, plaatsen van een nieuw schrijnwerk en herstellen van bestaand schrijnwerk, het plaatsen van nieuwe beglazingen en het reinigen en vernieuwen van glas-in-lood; vloerwerken : het plaatsen van ondervloeren, nieuwe stenen vloeren, het plaatsen van nieuwe plankenvloeren en herstellen van bestaande plankenvloeren, stenen en houten plinten; het afwerken van wanden : lichten wanden met gipsplaat, brand- werende wanden, gewone en brandwerende deuren, binnen- zonweringen, verduisteringen en wandbepleisteringen; het plaatsen van verlaagde plafonds, plafondpleisterwerken, spanplafonds; het schilderen van wanden, plafonds, binnen- en buiten- schrijnwerk, ijzeren traliewerk en van bestaande radiatoren.

II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.45.41.00-5. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : tweehonderd werkdagen (vanaf de gunning van de opdracht). 32949 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het inschrijvingsbedrag, exclusief BTW. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : de prijs van de opdracht wordt betaald met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert.

III.1.4. Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : R.S.Z.-attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid overeen- komstig de bepalingen van artikel 17bis, §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996. Verplichte uitsluitingsgronden van artikel 17, §§ 1 en 2 : zie bestek.

III.2.3. Technische bekwaamheid : een bewijs van registratie : de inschrijver moet als aannemer geregistreerd zijn conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 november 2007 in uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De aannemer moet voldoen aan de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet erkend zijn in de ondercategorie D.24. De werken behoren op basis van de raming tot klasse 5. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest van registratie; attest van erkenning of het bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : BB09367/01/00/00. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aan- vullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 28 januari 2009.

Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja. 120,00 EUR + 5,00 EUR (verzendingskosten) : 125,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Voorwaarden voor verkrijging : Bedrag vooraf te storten of over te schrijven op rek. nr. 091-0112118-15 (NV Dexia Bank, Pachecolaan 44, te 1000 Brussel; BIC-code GKCCBEBB; IBAN : BE83 0910 1121 1815) van het stads- bestuur van Gent, Stadswinkel, met vermelding van « BB09367/01/00/00 STAM, Stadsmuseum Gent, Godshuizen- laan 2, Bijlokesite, te Gent, afwerking van het abdij- en klooster- gebouw ».

Het bestek en de aanvullende stukken kunnen tevens aangekocht worden in de stadswinkel, administratief centrum stad Gent (gelijk- vloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag tot 11 u.

30 m. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 29 januari 2009, te 10 uur. IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands. Indien aanvullende stukken worden voorgelegd in een andere taal dan het Nederlands, dient een vertaling te worden toegevoegd. IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de dag na de openingszitting van de offertes).

IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 29 januari 2009, te 10 uur, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : ja. Openbare zitting. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen. VI.3. Nadere inlichtingen : De personen bij wie inlichtingen van inhoudelijke en technische aard kunnen verkregen worden zijn : de heer E. Bonte, departement Facility Management, dienst Bouwprojecten, tel.

09-266 58 40.

E-mail : bouwprojecten@gent.be De heer K. Van Nieuwenhuyse, departement Facility Manage- ment, dienst Bouwprojecten, tel. 09-266 58 64. E-mail : bouwprojecten@gent.be Het bestek en de plans liggen ter inzage in het en bij de Kamer van het Bouwbedrijf, Tramstraat 59, 9052 Gent (Zwijnaarde). VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 15 december 2008. Bijlage A Extra adressen en contactpunten : II. Adressen en contactpunten waar bestekken en aanvullende documenten kunnen worden aangevraagd : stad Gent, t.a.v. Stads- winkel, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09-266 70 40, fax 09-266 70 40.

E-mail : stadswinkel@gent.be Openingstijd : elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 uur tot 11 u. 30 m. 32950 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III. Adressen en contactpunten voor indiening van offertes/ aanvragen tot deelneming : stad Gent, t.a.v. college van burge- meester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. N. 21346 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : PZ Wetteren Laarne Wichelen, Zuiderdijk 2, 9230 Wetteren, België Contactpunt(en) : PZ Wetteren Laarne Wichelen, Zuiderdijk 2 - 9230 Wetteren, t.a.v.

Adviseur Elke Strubbe Tel. (32-9) 369 00 25, fax (32-9) 366 09 17 E-mail : hrm.beleid@pzwlw.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : LASTENBOEK N° 01/2008 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Huur. Belangrijkste plaats van levering : Zuiderdijk 2 -9230 Wetteren NUTS-code : BE232 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Algemene offerteaanvraag voor de huur op lange termijn van twee interventievoertuig, type combi.

(Te renten voertuig: interventievoertuig: wagen van het type kantoorwagen (combi) bestemd voor gebruik door de lokale politie.) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34114200 - Politieauto’s II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 maanden maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De eigen situatie van de dienstverlener zal worden aangetoond door: enerzijds de overhandiging van een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverrichtingen inzake sociale bijdragen volgens de bepalingen van het artikel 90 van het KB 8/1/96, § 3 indien hij Belg is, § 4 indien hij buitenlander is anderzijds door het voorleggen van ofwel een recent attest van de directie belastingen (model 276C2) en een afschrift van de laatste afrekening of van een verklaring die door het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten verstrekt is ofwel evenwaardige bewijs- stukken geldig in het land van de inschrijver.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient aangetoond door middel van de voorlegging van een verkla- ring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de dienst waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een lijst van de belangrijkste leveringen, uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en datum III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LASTENBOEK N° 01/2008 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 03/02/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 09/02/2009; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 10/04/2009 32951 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/02/2009; tijdstip : 10:00 Plaats : PZ Wetteren Laarne Wichelen, Zuiderdijk 2 - 9230 Wetteren Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00732859/2008112138 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 3E0D02070C28 - Algemene offerteaanvraag 2008-01.doc VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 17/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel.

− Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME 32952 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.12.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Vous pouvez aussi lire