BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BELANGRIJK BERICHT AVIS IMPORTANT Op 1 februari 2006 verandert de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit is het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006. Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat vanaf 1 februari 2006 de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.

Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als : 1. U als federale overheidsdienst uw teksten doorstuurt via de JEPP-toepassing (www.jepp.be).

2. U, als niet-federale aanbestedende dienst, gebruik maakt van de online-formulieren die de volgende weken gemeenschappelijk aange- boden zullen worden door JEPP en het BDA. De gebruikers van de JEPP modules kunnen de toepassing ook gebruiken om berichten naar het Europees Publicatieblad te versturen. 3. U, als aanbestedende dienst, gebruik maakt van een andere toepassing die de gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aanlevert aan het BDA of aan JEPP. Aanbieders van dergelijke diensten worden verzocht om contact op te nemen met het Bulletin der Aanbestedingen (dirk.hendrickx@just.fgov.be) om na te gaan of de structuur van hun berichten overeenstemt met de door het BDA verwachte structuur.

Vanaf 1 juni 2006 zal hiervoor enkel nog de voor het Europese Publicatie- blad geldende norm, zijnde de XML DTD 2.0, in aanmerking komen. De periode tussen 1 februari 2006 en 31 mei 2006 moet dus beschouwd worden als een overgangsfase om de bestaande systemen aan te passen. Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics change sur un grand nombre de points. C’est la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006.

Coût de publication : L’AR stipule qu’à partir du 1er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA répondre à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous vous trouvez dans un des cas suivants : 1. Vous êtes une autorité fédérale et vos textes sont envoyés via l’application fédérale JEPP (www.jepp.be).

2. Vous n’êtes pas une autorité fédérale mais vous utilisez un formulaire on-line qui dans les prochaines semaines seront présentés collectivement par JEPP et le BDA.

Les utilisateurs des modèles de JEPP peuvent aussi utiliser l’application pour l’envoi des avis au Journal officiel des Communautés européennes. 3. En tant que pouvoir adjudicateur, vous utilisez une autre applica- tion qui livre les données au BDA ou à JEPP sous une forme structurée ou groupée.

Les représentants de ces services prendront contact avec le Bulletin des Adjudications (dirk.hendrickx@just.fgov.be) pour examiner si la struc- ture de leurs avis correspond à celle du BDA ou à elle attendue par le BDA. A partir du 1er juin 2006 seule entrera encore en vigueur la norme valable du Journal officiel des Communautés européennes comme le XML DTD 2.0. La période comprise entre le 1er février 2006 et le 31 mai 2006 doit donc être considérée comme une phase transitoire pour l’adaptation des systèmes actuels.

84e JAARGANG N. 77 84e ANNEE DINSDAG 16 MEI 2006 MARDI 16 MAI 2006

De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactu- reerd worden aan het geldende tarief van 1,50 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : 1.

Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. 2. Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. 3. Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-Formaat die u kan aanvragen via aanbestedingen@just.fgov.be.

Pulicatiefrequentie : Vanaf 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. wekelijks op vrijdag. Uw berichten zullen aanzienlijk sneller gepubliceerd worden. Nieuwe modellen : Vanaf 1 februari 2006 veranderen dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen ? Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.

Voor vragen betreffende JEPP en de XML DTD 2.0 kan u terecht bij de cel e-procurement van de Federale Overheidsdienst P&O, t.a.v. Christian Henrard, per telefoon (+ 32-2 790 52 89) of per e-mail (christian.henrard@p-o.be). La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée au tarif de 1,50 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : 1. Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. 2. Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA.

3. Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante : aanbestedingen@just.fgov.be.

Fréquence de publication : A partir du 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraîtra chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés très rapidement. Nouveaux modèles : A partir du 1er février 2006, changeront aussi les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis. Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006.

Des questions supplémentaires ? Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Pour toutes les questions relatives à JEPP et au XML DTD 2.0 vous pouvez contacter la cellule e-procurement du Service fédéral P&O, et adresser vos demandes à Christian Henrard, par téléphone (+ 32-2 790 52 89) ou par e-mail (christian.henrard@p-o.be).

8020 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Verkoopkantoor Bureau de vente Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel. 02-790 51 60, 02-790 51 61, 02-790 51 62, 02-790 51 63, 02-790 51 64 en 02-790 51 65, fax 02-290 19 64. E-mail : bvk@bfab.fgov.be Postrekening : 679-2005826-60 Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheids- opdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen.

Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2006 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : vrijdag 26 mei maandag 14 augustus De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling ″op afstand″ of ″Mailorder″ met de kredietkaarten Visa en Mastercard.

Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd.

- door storting of overschrijving op de postrekening nr. 679-2005826-60. Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. IBAN BE73 6792 0058 2660 SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél. 02-790 51 60, 02-790 51 61, 02-790 51 62, 02-790 51 63, 02-790 51 64 et 02-790 51 65, fax 02-290 19 64. E-mail : bvk@bfab.fgov.be Compte chèque postal : 679-2005826-60 Le B.V.C.C.

organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d’autres documents émis par les autorités fédérales et régionales.

Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l’exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu’entre Noël et Nouvel-An. Durant l’année 2006 le Bureau de vente sera également fermé : vendredi 26 mai lundi 14 août Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s’effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard - en espèces 2. En cas d’envoi postal : - par paiement ″à distance″ ou ″Mailorder″ au moyen des cartes Visa et Mastercard.

Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal 679-2005826-60. Banque de la Poste, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. IBAN BE73 6792 0058 2660 SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l’avis de crédit transmis au B.V.C.C. 8021 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

8022 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 6444 Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : POD Maatschappelijke Integratie, t.a.v. Dhr. Gilbert Sindayigaya, boule- vard Anspach 1 Anspachlaan, 1000 Bruxelles - Brussel, tel. 02/508.86.61, fax 02/508.86.72. E-mail : gilbert.sindayigaya@mi-is.be. URL : www.mi-is.be. I.2.

Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.

I.3. Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving. II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van computers in het kader van de oprichting van openbare computerruimten.

II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Aanschaf van 1500 computers volgens de technische specificaties zoals vermeld in het bestek.

II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : II.1.8. Nomenclatuur : II.1.8.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 30231100. II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : - een perceel. Inlichtingen betreffende percelen Perceel nr. 1 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 30231100. SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N. 6444 Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l’accord sur les marché publics (AMP) : oui.

Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : SPP Inté- gration Sociale, à l’attention de M. Gilbert Sindayigaya, boulevard Anspach 1 Anspachlaan, 1000 Bruxelles - Brussel, tél. 02/508.86.61, fax 02/508.86.72. E-mail : gilbert.sindayigaya@mi-is.be. URL : www.mi-is.be. I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu’au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu’au point I.1.

I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu’au point I.1.

I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description. II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S’agit-il d’un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d’ordinateurs dans le cadre de la création des Espaces publics numériques.

II.1.6. Description/objet du marché : Acquisition de maximum 1500 ordinateurs répondant aux spécifications techniques du cahier spécial des charges. II.1.7. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : II.1.8. Nomenclature : II.1.8.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 30231100. II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : - un lot.

Renseignements relatifs aux lots Lot n° 1 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 30231100.

8023 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

2. Korte beschrijving : Stand-alone PC 125 SYSmark 2004SE op het deel “Office Productivity” 512MB RAM 80 GB Hard disk CD-RW + DVD-ROM 100Mb ethernet interface Grafische kaart min. 128MB (dedicated memory) 17″ Flat Panel Display eID compatibele kaart- lezer 3 jaar on-s. 3. Omvang of hoeveelheid : Maximum 1500 compters. Perceel nr. 2 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 30231100. 2. Korte beschrijving : Thin client + locale server Server vereisten 1 server die min. 20 simultane gebruikers ondersteunt (“Medium Type Users” – max.

CPU load is 80%) 1GB RAM 2 x 73GB disk (RAID 1) CD-RW + DVD-ROM 100Mb/s Ethernet interface Server Console (17”).

3. Omvang of hoeveelheid : Maximum 1500 computers. Perceel nr. 3 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 30231100. 2. Korte beschrijving : Thin client + 1 centrale server (WAN) (ou +) Server vereisten 1 of meerdere servers die per server min. 100 simultane gebruikers ondersteunen (“Medium Type Users” – max. CPU load is 80%) 2 x 73 GB disk (RAID 1) CD-RW + DVD-ROM 100Mb/s Ethernet inte. 3. Omvang of hoeveelheid : Maxmum 1500 computers. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht (vervolg) II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : ja.

II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : Zie bestek. II.2.2. Opties : Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : Zie bestek. II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : Vanaf / tot //.

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveran- ciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : Zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en forma- liteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : Zie bestek.

III.2.1.1. Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : Zie bestek. III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : Zie bestek.

III.2.1.3. Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : Zie bestek. 2. Description succincte : Stand-alone PC 125 SYSmark 2004SE sur la partie « Office Productivity » 512MB RAM 80 GB Hard disk CD-RW + DVD-ROM 100Mb ethernet interface Carte Graphique min. 128MB (dedicated memory) 17″ Flat Panel Display Lecteur eID compatible 3 ans servi. 3. Etendue ou quantité : Maximum 1500 ordinateurs. Lot n° 2 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 30231100. 2. Description succincte : Thin client + serveur local Requis serveur 1 serveur supportant au minimum 20 utilisateurs simul- tanés (“Medium Type Users” – max.

CPU load est de 80%) 1GB RAM 2 x 73GB disk (RAID 1) CD-RW + DVD-ROM 100Mb/s Ethernet interface Server Console (. 3. Etendue ou quantité : Maximum 1500 postes. Lot n° 3 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 30231100. 2. Description succincte : Thin client + 1 serveur central (WAN) (ou +) Requis serveur 1 ou plusieurs serveurs supportant au minimum 100 utilisateurs simultanés par ser-veur (“Medium Type Users” – max. CPU load est de 80%) 2 x 73 GB disk (RAID 1) CD-RW + DVD-ROM 100Mb/s Ethe.

3. Etendue ou quantité : Maximum 1500 postes. Section II. Objet du marché (suite) II.1.10. Des variant seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir cahier spéciale des charges. II.2.2. Options : Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : voir cahier spéciale des charges. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : A partir de / jusqu’au //.

Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spéciale des charges.

III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : voir cahier spéciale des charges. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : voir cahier spéciale des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepeneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseig- nements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir cahier spéciale des charges.

III.2.1.1. Situation juridique - références requises : voir cahier spéciale des charges. III.2.1.2. Capacité économique et financière - références requises : voir cahier spéciale des charges. III.2.1.3. Capacité technique - référence requises : voir cahier spéciale des charges. 8024 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja.

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.1.3.1. Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //.

IV.1.3.2. Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum : 0, maxi- mum : 0. IV.2. Gunningscriteria : economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek vermelde criteria . IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/ISMI_MIIS 2006 05_1M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 16/6/2006.

Prijs (EUR) : 0,00.

Voorwaarden en wijze van betaling : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : tot 16/6/2006, tijdstip : IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselec- teerde gegadigden : voorziene datum / . IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : - Frans. - Nederlands. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV.3.7.1. Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : Dag : 16/6/2006.

Tijdstip : 10 u.

30 m. Plaats : Anspachlaan 1 (14e verdieping, lokaal 14.17), te 1000 Brussel (België). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankon- digingen zullen worden bekendgemaakt : VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie=[00] - Overgang- scategorie.

VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 12/5/2006 III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession parti- culière : non. III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV.1.3.1.

Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //.

IV.1.3.2. Autre publications antérieures : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //. IV.1.4. Nombre d’entreprises que le pouvoir adjudicateur envi- sage d’inviter à présenter une offre : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Critère d’attribution : offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribuér au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/ISMI_MIIS 2006 05_1M.

IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels/ conditions d’obtention : Date limite d’obtention : 16/6/2006.

Prix (EUR) : 0,00. Conditions et mode de paiement : IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : jusqu’au 16/6/2006, heure : IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : date prévue / . IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : - Français.

- Néerlandais. IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : IV.3.7.1. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : IV.3.7.2. Date, heure et lieu : Date : 16/6/2006. Heure : 10 h 30 m. Lieu : Boulevard Anspach 1, 1000 Brxelles, 14ème étage, salle 14.17. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : VI.3. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

VI.4. Autres informations : Catégorie d’enregistrement=[00] - Catégorie transitoire. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 12/5/2006 8025 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6469 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 74 van 11 mei 2006, blz. 7721, bericht 6237 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Wet- straat 155, residence palace, 10e verdieping, 1040 Brussel. Internet : www.kenniscentrum.fgov.be. Contactpersoon : Jean-Pierre Closon. Tel. + 32-2 287 33 52.

Fax + 32-2 287 33 85. E-Mail : jp.closon@centredexpertise.fgov.be. Beschrijving : Analyse van klinische en economische effectiviteit van medisch materiaal, en in het bijzonder orthopedische hulpmiddelen, voor de Belgische gezondheidszorg. Het betreft hier een Health Tech- nology Assessment, meer in het bijzonder een vergelijkende cost-effectiveness studie. Marktanalyse en produktiekosten van twee orthopedische hulpmiddelen : halskraag en braces (knie- brace en polsbrace).

Te wijzigen tekst : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2006-09-HTA. Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00677630/2006088896) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 6428 Vooraankondiging Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt : Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, t.a.v. Gert Van den Dries, Belliard- straat 25-33, 3390 Brussel, tel. 02-238 49 65, fax 02-238 48 87. E-mail : gert.vandendries@nationale-loterij.be. Internetadres : Adres van de aanbestedende overheid : www.nationale-loterij.be.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zie bijlage A.I.

I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteiten of -activiteiten : publiekrechtelijke instelling. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aan- bestedende overheden : neen. Afdeling II.B. Voorwerp van de opdracht II.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : interactief spelsysteem. II.2. Type opdracht en plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten : diensten. Categorie diensten 07. II.3. Korte beschrijving van de aard en de omvang of waarde van de leveringen of diensten : ontwikkelen en onderhoud van een platform voor de verkoop van loterijspelen via internet, gsm en idtv.

Verdeling in percelen : neen. N. 6469 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 74du 11 mai 2006, page 7721, avis 6237 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé, KCE, rue de la Loi 155, residence palace, 10e étage, 1040 Bruxelles Internet : www.centredexpertise.fgov.be. Personne de contact : Jean-Pierre Closon. Tél. + 32-2 287 33 52. Fax + 32-2 287 33 85. E-mail : jp.closon@centredexpertise.fgov.be. Description : Analyse de l’efficacité clinico-économique de matériel médical, et plus précisément de dispositifs orthopédiques, pour les soins de santé belges.

Il s’agit d’un Health Technology Assessment, et plus précisément d’une étude de comparaison coût-efficacité. Analyse de marché et coûts de production pour deux dispositifs orthopédiques : la minerve et les orthèses (le genou et le poignet). Texte à modifier : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2006-09-HTA.

Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00677630/2006088896) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 6428 Avis de préinformation Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : Loterie Nationale, société anonyme de droit public, à l’attention de Gert Van den Dries, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, tél. 02-238 49 65, fax 02-238 48 87. E-mail : gert.vandendries@nationale-loterij.be. Adresse internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.loterie- nationale.be.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l’annexe A.I.

I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : organisme de droit public. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II.B. Objet du marché II.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : système de jeu interactif. II.2. Type de marché et lieu de livraison ou d’exécution : services. Catégorie de services 07.

II.3. Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services : développement et entretien d’une plateforme pour la vente des jeux de loterie via internet, gsm et idtv. Division en lots : non. 8026 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 72.23.20.00. Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën : 72.25.00.00; 92.35.00.00; 32.41.21.10; 64.22.70.00. II.6. Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsop- drachten (GPA) : ja.

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Aanvullende inlichtingen IV.1. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen.

IV.3. Inlichtingen over de algemene voorschriften : Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn : Belastingwetgeving : www.minfin.fgov.be. Voor meer inlichtingen over de overheidsdiensten die inlich- tingen verstrekken over belastingen, milieubescherming, arbeids- bescherming en arbeidsvoorwaarden, kunt u de bijlage A.II-IV invullen. IV.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 10 mei 2006. Bijlage A Extra adressen en contactpunten I. Adressen en contactpunten voor meer inlichtingen : Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, t.a.v. Daniel Mareschal, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, tel.

02-238 47 14, fax 02-238 47 18.

E-mail : daniel.mareschal@loterie-nationale.be. Internetadres : www.nationale-loterij.be. N. 6443 Aankondiging van opdracht Werken Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (WHO) : neen. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Fede- rale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Mobiliteit en Verkeers- veiligheid Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevr. Flore Antoine, rue du Noyer 254 Notelaarstraat, 1030 Bruxelles - Brussel, tel. 02/739.06.26, fax 02/734.20.20.

E-mail : flore.antoine@mobilit.fgov.be. URL : www.beliris.be.

I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.3. Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 72.23.20.00. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 72.25.00.00; 92.35.00.00; 32.41.21.10; 64.22.70.00.

II.6. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2. Conditions de participation : III.2.1. Marchés réservés : non. Section IV. Renseignements complémentaires IV.1. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. IV.3. Informations sur le cadre réglementaire général : Sites internet gouvernementaux où des informations peuvent être obtenues concernant : Législation fiscale : www.minfin.fgov.be. Pour plus de détails sur les services gouvernementaux auprès desquels il est possible d’obtenir des informations en matière de fiscalité, de protection de l’environnement, de protection de l’emploi et de conditions de travail, veuillez compléter l’annexe A.II-IV.

IV.4. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact I. Adresses et points de contact auprès desquels des renseigne- ments complémentaires peuvent être obtenus : Loterie Nationale, société anonyme de droit public, à l’attention de Daniel Mareschal, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, tél 02-238 47 14, fax 02-238 47 18.

E-mail : daniel.mareschal@loterie-nationale;be. Adresse internet : www.loterie-nationale.be. N. 6443 Avis de marché Travaux Le marché est-il couvert par l’accord sur les marché publics (AMP) : non. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Service Public Fédéral Mobilité et Transports Mobilité et sécurité routière Direction Infrastructure de Transport, à l’attention de Mme Flore Antoine, rue du Noyer 254 Notelaarstraat, 1030 Bruxelles - Brussel, tél. 02/739.06.26, fax 02/734.20.20.

E-mail : flore.antoine@mobilit.fgov.be. URL : www.beliris.be.

I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu’au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu’au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu’au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central.

8027 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving. II.1.1. Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : uitvoering. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Restauratie en herwaardering van het ter Kamerenbos, te Brussel, uitrustingen en stadsmeubiliair. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : restauratie bestaande uitrustingen, leveren en plaatsen van nieuw meubiliair en uitrustigen.

II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : II.1.8. Nomenclatuur : II.1.8.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 45233293. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : II.2.2. Opties : Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dag(en). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1.

Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveran- ciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en forma- liteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III.2.1.1.

Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : III.2.1.3. Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : het bewijs van de erkenning als aannemer van werken voor de uitvoe- ring van werken uit categorie D en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 geraamd door de aanbestedende overheid).

III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja. Section II. Objet du marché II.1. Description. II.1.1. Type de marché de travaux : exécution. II.1.4. S’agit-il d’un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Restauration et mise en valeur du Bois de la Cambre, à Bruxelles, Equipement et mobilier urbain.

II.1.6. Description/objet du marché : restauration d’équipements existants, fourniture et pose d’équipements et de mobilier neufs. II.1.7. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : II.1.8. Nomenclature : II.1.8.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 45233293. II.1.9. Division en lots : non. II.1.10. Des variant seront-elles prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : II.2.2. Options : Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : II.3.

Durée du marché ou délai d’exécution : 120 jour(s). Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepeneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseig- nements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III.2.1.1.

Situation juridique - références requises : III.2.1.2. Capacité économique et financière - références requises : III.2.1.3. Capacité technique - référence requises : la preuve de l’agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de catégorie D et de classe correspondant au montant de l’offre (classe 5 estimée par le pouvoir adjudicateur). III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession parti- culière : non.

III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché : oui. 8028 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.1.3.1. Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //.

IV.1.3.2. Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //. IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum : 0, maxi- mum : 0.

IV.2. Gunningscriteria : laagste prijs. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/MTDITMVDIV_IX19_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 13/6/2006. Prijs (EUR) : 150,00. Voorwaarden en wijze van betaling : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : tot 13/6/2006, tijdstip : IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselec- teerde gegadigden : voorziene datum / .

IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : - Frans.

- Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : 0 maand(en) en 300 dag(en). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV.3.7.1. Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : Dag : 13/6/2006. Tijdstip : 10 uur. Plaats : Notelaarsstraat, 254,1030 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankon- digingen zullen worden bekendgemaakt : VI.3.

Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Erkenningscategorie=[D] - Algemene aannemingen van bouwwerken Registratiecategorie=08. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 12/5/2006 Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV.1.3.1. Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //.

IV.1.3.2. Autre publications antérieures : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //. IV.1.4. Nombre d’entreprises que le pouvoir adjudicateur envi- sage d’inviter à présenter une offre : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Critère d’attribution : prix le plus bas. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribuér au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/MTDITMVDIV_IX19_0M. IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels/ conditions d’obtention : Date limite d’obtention : 13/6/2006. Prix (EUR) : 150,00.

Conditions et mode de paiement : IV.3.3.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : jusqu’au 13/6/2006, heure : IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : date prévue / . IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : - Français. - Néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 0 mois et 300 jour(s).

IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : IV.3.7.1. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : IV.3.7.2. Date, heure et lieu : Date : 13/6/2006. Heure : 10 heures. Lieu : 254 rue du Noyer, 1030 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : VI.3. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

VI.4. Autres informations : Catégorie d’agréation=[D] - Entreprises générales de bâtiments Catégorie d’enregistrement=08.

VI.5. Date d’envoi du présent avis : 12/5/2006 8029 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6448 Avis de marché Secteurs spéciaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, à l’attention de M. J. Balaes, chef de division, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège, tél. + 32-4 241 23 00, fax + 32-4 241 27 37. E-mail : jean.balaes@infrabel.be. Adresse internet : www.sncb.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l’annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : voir l’annexe A.II. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : point de contact susmentionné.

I.2. Activité principale du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ligne 36 : Bruxelles-Nord/Liège-Guillemins, tronçons Waremme/Remicourt et Momalle/Ans (voies électrifiées), plan de concentration des cabines, gares de Waremme et Remicourt, block automatique entre Waremme et Remicourt, modernisation du passage à niveau n° 24, raccordement fret à Bierset, travaux extérieurs de signalisation, d’éclairage et force motrice et de télécommunication. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux : a) Travaux : exécution.

Lieu principal d’exécution : Ligne 36 : Bruxelles-Nord/Liège-Guillemins/tronçons Waremme/Remicourt et Momalle/Ans. Code nuts : BE 334, BE 332. II.1.3. L’avis implique : un marché. II.1.5. Brève description du marché : travaux extérieurs de signalisation, d’éclairage et force motrice et de télécommunication. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.41.00-7. Objets supplémentaires : descripteurs principaux : 31.52.72.70-9; 45.31.00.00-0; 31.35.20.00-8; 31.62.12.00-7. II.1.7. Marché couvert par l’accord sur les Marchés publics (AMP) : non.

II.1.8. Division en lots : non.

II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir point II.1.5. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : quatre cent nonante-cinq jours de prestations. Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l’offre, est exigé. III.2.2. Capacité économique et financière : Agréation des entrepreneurs : Sous-catégorie P.2, classe 6 ou supérieure (estimation hors T.V.A.).

III.2.3. Capacité technique : Les soumissionnaires doivent avoir réalisé, en tant qu’adjudicataire principal ou sous-traitant, au moins trois mises en œuvre similaires au moment de la soumission et dans une période de dix ans précédant l’entreprise.

On entend par mise en œuvre similaire un travail en rapport direct avec le domaine de la signalisation ferroviaire. Les soumissionnaires devront ajouter à leur soumission une liste de ces travaux similaires exécutés dans les dix années précédentes ainsi que, pour chaque travail, une attestation récente (moins de soixante mois) signée par le client, mentionnant le type de travail effectué, les coordonnées complètes du client et stipulant explicitement la conformité de la réalisation par rapport aux clauses et spécifications régissant l’entreprise.

III.2.4. Marché réservé : non. Section IV.

Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. 8030 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 57/31/4/06/09. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite réception des demandes de documents ou accès aux documents : 3 juillet 2006, à 14 heures. Documents payants : oui.

Prix : Cahier spécial des charges : 66,93 EUR + 4,02 EUR (T.V.A.) = 70,95 EUR. Plans : 19,58 EUR + 1,17 EUR (T.V.A.) = 20,75 EUR. Total : 91,70 EUR. Un support informatique (disquette) du métré récapitulatif uniquement peut être fourni gratuitement.

Cette disquette devra être retournée complétée, sans en modifier la version du logiciel utilisé. Elle sera jointe à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du « Métré récapitulatif à annexer à la soumission » sur support papier.

Consultation des documents : Les soumissionnaires peuvent, dès le 22 mai 2006, consulter les documents d’adjudication aux adresses suivantes : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, gare de Liège-Guillemins, secrétariat (troisième étage), place des Guillemins 2, à 4000 Liège, tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures); Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, bureau 803, section 80, rue Bara 110, à 1070 Bruxelles, tél. 02-525 28 92 (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures).

Achat des documents : Les documents d’adjudication pourront être retirés à l’adresse suivante : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, gare de Liège- Guillemins, secrétariat (troisième étage), place des Guillemins 2, à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures), après versement de la somme requise au compte 000-0020621-57 d’Infrabel, avec indication du numéro de T.V.A.

et la mention « Cahier spécial des charges n° 57/31/4/06/09 » et production de la preuve de paiement.

Cette dernière pourra également être fournie par fax 04-241 27 37. IV.3.4. Date limite de réception des offres : 3 juillet 2006, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : français. IV.3.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent cinquante jours calendrier (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : 3 juillet 2006, à 14 heures, gare de Liège-Guillemins (local 301.1A6, troisième étage), place des Guillemins 2, 4000 Liège.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s’agit d’un marché à caractère périodique : non. VI.2. Marché s’inscrivant dans un projet et/ou un programme financé par des fonds communautaires : non. VI.4. Procédures de recours : VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél. + 32-2 234 96 11. E-mail : info@raadvst-consetat.be.

Adresse internet : www.raadvst-consetat.be. VI.4.2. Introduction des recours : Le délai d’introduction des recours est de soixante jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact I. Adresse et point de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, à l’attention de M. P. Delsemme, ingénieur principal adjoint, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège, tél. + 32-4 241 23 75, fax + 32-4 241 27 46.

E-mail : pierre.delsemme@infrabel.be. Adresse internet : www.sncb.be. II. Adresse et point de contact auprès desquels le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, secrétariat, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège, tél. + 32-4 241 23 04 ou + 32-4 241 23 05, fax + 32-4 241 27 37. Adresse internet : www.sncb.be. 8031 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6449 Avis d’attribution de marchés, secteurs spéciaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1.

Nom, adresse et point(s) de contact : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, à l’attention de M. J. Balaes, chef de division, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège, tél. + 32-4 241 23 00, fax + 32-4 241 27 37. E-mail : jean.balaes@infrabel.be Adresse internet : www.sncb.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : autre, voir annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : autre, voir annexe A.II. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : point de contact susmentionné.

I.2. Activité principale du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ligne 125, gare de Hermalle-sous-Huy, voies non électrifiées. Terrassement et ballastage des voies accessoires. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux : Travaux : exécution. Lieu principal d’exécution : ligne 125, gare de Hermalle-sous-Huy. Code NUTS : BE 331.

II.1.3. L’avis implique un marché. II.1.5. Brève description du marché : Terrassement en voies accessoires. Evacuation partielle de produits de terrassement.

Mise en place de la couche de ballast primaire. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal 50.22.50.00-8. II.1.7. Marché couvert par l’Accord sur les Marchés publics (AMP) : non. II.1.8. Division en lots : non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Voir point II.1.5.

II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : vingt jours ouvrables. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l’offre, est exigé. III.2.3. Capacité technique : Agréation des entrepreneurs : non exigée. III.2.4. Marché réservé : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.2.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1.

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 57/52/4/06/24. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. 8032 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite de réception des demandes de documents ou accès aux documents : 15 juin 2006, 14 h 05 m. Documents payants : oui. Prix : Cahier spécial des charges : 34,70 EUR + 2,08 EUR (T.V.A) = 36,78 EUR. Un plan gratuit. Un support informatique (disquette) du métré récapitulatif uniquement peut être fourni gratuitement. Cette disquette devra être retournée complétée, sans en modifier la version du logiciel utilisé. Elle sera jointe à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du « Métré récapitulatif à annexer à la soumission » sur support papier.

Consultation des documents : Les soumissionnaires peuvent, dès le 22 mai 2006, consulter les documents d’adjudication aux adresses suivantes : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, gare de Liège-Guillemins, secrétariat (troisième étage), place des Guillemins 2, à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures).

Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, bureau 803, section 80, rue Bara 110, à 1070 Bruxelles, 02-525 28 92 (tous les jours ouvrables, sauf le samedi de 9 à 12 heures). Achat des documents : Les documents d’adjudication pourront être retirés à l’adresse suivante : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, gare de Liège- Guillemins, secrétariat (troisième étage), place des Guillemins 2, à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures), après versement de la somme requise au CCP n° 000-0020621-57 d’Infrabel, avec indication du numéro de T.V.A.

et la mention « Cahier spécial des charges n° 57/52/4/06/24 » et production de la preuve de paiement. Cette dernière pourra également être fournie par fax (04-241 27 37).

IV.3.4. Date limite de réception des offres : 15 juin 2006, 14 h 05 m. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : français. IV.3.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu’au 12 novembre 2006. Durée : cent cinquante jours calendrier (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : 15 juin 2006, 14 h 05 m, gare de Liège-Guillemins (local 301.1A6, troisième étage), place des Guillemins 2, 4000 Liège.

Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui. Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1. Il s’agit d’un marché à caractère périodique : non. VI.2. Marché s’inscrivant dans un projet et/ou un programme financé par des fonds communautaires : non. VI.4. Procédures de recours : VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél. 02-234 96 11. E-mail : info@raadvst-consetat.be Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4.2. Introduction des recours : Le délai d’introduction des recours est de soixante jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision.

VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006.

Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact : I. Adresse et point de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, Arrondissement 43, M. J.C. Gillet, ingénieur industriel, rue J.J. Gaillard 2, 5020 Flawinne (Ronet), tél. + 32-81-25 27 83, fax + 32-81 25 27 88. E-mail : jeanclaude.gillet@infrabel.be Adresse internet : www.sncb.be II. Adresse et point de contact auprès desquels le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : Infrabel, Direction Infrastructure et Achats, secrétariat, place des Guillemins 2/003, 4000 Liège, tél.

+ 32-4 241 23 04 ou + 32-4 241 23 05, fax + 32-4 241 27 37.

Adresse internet : www.sncb.be 8033 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 6442 Aankondiging van opdracht Leveringen Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Fede- rale Politie, t.a.v. Dhr. Ph. Beaumez, avenue de la Couronne - Kroonlaan 145b, 1050 Bruxelles - Brussel, tel. 02/642.74.39, fax 02/642.66.04. E-mail : sadrwgd@brutele.be. URL : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1.

I.3. Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : zelfde adres als I.1. I.5. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving. II.1.2. Aard van de opdracht voor leveringen : aankoop. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van uitschuifbare wapenstokken en wapenstokhouders ten voordele de federale en lokale politie. II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Meerjarige open overeenkomst voor de aankoop van uitschuifbare wapenstokken en wapenstokhouders ten voordele de federale en lokale politie.

II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Baron Van Hammestraat 31, 1180 Brussel.

NUTS code : BE1. II.1.8. Nomenclatuur : II.1.8.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 29660000. II.1.9. Verdeling in percelen : neen. II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : ja. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : wapenstokken 2006 : 1630 stuks; 2007 : 2494 stuks; 2008-2009-2010 : 2470 stuks/jaar. II.2.2. Opties : Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : Vanaf / tot 31/12/2010.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR N. 6442 Avis de marché Fournitures Le marché est-il couvert par l’accord sur les marché publics (AMP) : oui.

Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Police Fédérale, à l’attention de M. Ph. Beaumez, avenue de la Couronne - Kroonlaan 145b, 1050 Bruxelles - Brussel, tél. 02/642.74.39, fax 02/642.66.04. E-mail : sadrwgd@brutele.be. URL : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : la même qu’au point I.1. I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu’au point I.1.

I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : la même qu’au point I.1. I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description. II.1.2. Type de marché de fournitures : achat. II.1.4. S’agit-il d’un accord-cadre : non. II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition de matraques rétractables et de porte-matraques au profit de la police fédérale et locale. II.1.6. Description/objet du marché : Marché ouvert pluriannuel pour l’acquisition de matraques rétractables et de porte- matraques au profit de la police fédérale et locale.

II.1.7. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : rue Baron Van Hamme 31, 1180 Bruxelles.

Code NUTS : BE1. II.1.8. Nomenclature : II.1.8.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 29660000. II.1.9. Division en lots : non. II.1.10. Des variant seront-elles prises en considération : oui. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : matraques 2006 : 1630 pièces; 2007 : 2494 pièces; 2008-2009-2010 : 2470 pièces/par an. II.2.2. Options : Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : A partir de / jusqu’au 31/12/2010.

8034 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de jaar- lijkse geraamde bestelling. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveran- ciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en forma- liteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : zie punt 5.3 van het bestek.

III.2.1.1. Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : zie punt 5.3.1 van het bestek. III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : III.2.1.3. Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : zie punt 5.3.2 van het bestek. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen. III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : ja.

Afdeling IV. Procedure IV.1.

Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.1.3.1. Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : 2005218-215018 van 12/11/2005. IV.1.3.2. Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : 2005218-215018 van 12/11/2005.

IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum : 0, maxi- mum : 0. IV.2. Gunningscriteria : economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek vermelde criteria . IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/POL_DMA 2006R3080_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 27/6/2006. Prijs (EUR) : 0,00. Voorwaarden en wijze van betaling : IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : tot 27/6/2006, tijdstip : 11 uur.

IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselec- teerde gegadigden : voorziene datum / .

Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5% de la commande annuelle estimée. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : III.2. Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepeneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseig- nements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : voir pt 5.3 du cahier spécial des charges.

III.2.1.1. Situation juridique - références requises : voir pt 5.3.1 du cahier spécial des charges. III.2.1.2. Capacité économique et financière - références requises : III.2.1.3. Capacité technique - référence requises : voir pt 5.3.2 du cahier spécial des charges. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession parti- culière : non.

III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché : oui. Section IV.

Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV.1.3.1. Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d’avis au sommaire du JO : 2005218-215018 du 12/11/2005.

IV.1.3.2. Autre publications antérieures : Numéro d’avis au sommaire du JO : 2005218-215018 du 12/11/2005. IV.1.4. Nombre d’entreprises que le pouvoir adjudicateur envi- sage d’inviter à présenter une offre : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Critère d’attribution : offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribuér au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/POL_DMA 2006R3080_0M.

IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels/ conditions d’obtention : Date limite d’obtention : 27/6/2006.

Prix (EUR) : 0,00. Conditions et mode de paiement : IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : jusqu’au 27/6/2006, heure : 11 heures. IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : date prévue / . 8035 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : - Frans. - Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : tot 31/12/2006. IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV.3.7.1. Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : Dag : 27/6/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Aankoopdienst van de federale politie, lokaal B4043, Kroonlaan145B, 1050 Brussel.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen.

VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankon- digingen zullen worden bekendgemaakt : VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie=[00] - Overgang- scategorie. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 12/5/2006 N. 6447 CONCESSIE VOOR OPENBARE WERKEN AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 BRUSSEL.

Contactpersoon : Eddy Van den BUSSCHE. Tel. 02/518.20.37. Fax 02/518.23.09. E-mail : eddy.vandenbussche@ibz.fgov.be. I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.4) Adres voor de indiening van aanvragen tot deelneming : Zelfde adres als I.1 : Ja AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) Beschrijving van de concessie : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Plechtigheden Nationale Feestdag van 21 juli 2006. II.1.2) Beschrijving : a) Monteren van podia, treden en markiezen in de kathedraal Sint-Michiels en Sint-Goedele te Brussel.

b) Oprichten van tribunes voor de overheden, nadarafsluiting, levering van stoelen en vlaggenmasten op het Paleizenplein te Brussel. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : - Français. - Néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : jusqu’au 31/12/2006. IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : IV.3.7.1. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : IV.3.7.2. Date, heure et lieu : Date : 27/6/2006.

Heure : 11 heures. Lieu : Service des achats de la police fédérale, local B 4043, avenue de la Couronne 145B,1050 Bruxelles.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : VI.3. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

VI.4. Autres informations : Catégorie d’enregistrement=[00] - Catégorie transitoire. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 12/5/2006 N. 6447 CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : SPF Intérieur, rue des Colonies 11, 1000 BRUXELLES. Personne de contact : Eddy Van den Bussche. Tél. 02/518.20.37. Fax 02/518.23.09. E-mail : eddy.vandenbussche@ibz.fgov.be. I.2) Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : La même qu’au point I.1 : Oui I.3) Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La même qu’au point I.1 : Oui I.4) Adresse à laquelle les demandes de participation et doivent être envoyées : La même qu’au point I.1 : Oui SECTION II.

: OBJET DU CONTRAT II.1) Description de la concession : II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur : Cérémonie de la Fête Nationale du 21 juillet 2006. II.1.2) Description : a) Le montage de podiums, marches et marquises dans la cathédrale Saint-Michel et Saint-Gudule à Bruxelles. b) Eretion de tribunes pour les autorités, barrière nadar, four- niture de chaises et mâts pour drapeaux à la Place des Palais à Bruxelles.

8036 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.3 Plaats van uitvoering van de werken : Kathedraal Sint- Michiels en Sint-Goedele te Brussel en Paleizenplein te Brussel. II.1.4) NOMENCLATUUR :CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 93000000 AFDELING II. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE Voorwaarden voor deelneming Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economi- sche, financiële en technische capaciteit : De inschrijver mag zijn financiële en economische draag kracht aantonen door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de onderneming, indien de wetgeving van het land voor de leverancier is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft, alsook elke ander document dat de financiële en economische draagkracht vertoont.

Bij toepassing van artikel 71 koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver zijn technische bekwaamheid aantonen door middel van een lijst van de voornaamste identieke of gelijkaardige leveringen die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, hen bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. III.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken : Kan uitgestoren worden van deelneming aan de opdracht, de leverancier die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtlijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen III.3) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijs- stukken : De inschrijver mag zijn financiële en economische draagkracht aantonen door voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de onderneming, indien de wetgeving van het land voor de leverancier is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft, alsook elk ander document dat de financiële en economische draagkracht vertoont.

III.4) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : Bij toepassing van artilel 71 koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver zijn technische bekwaamheid aantonen door middel van een lijst van de voornaamste identieke of gelijkaardige leveringen die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. AFDELING IV. Administratieve inlichtingen IV.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 06/21-7/TD en 06/21-7/Def IV.2) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 16/06/2006, te 10 uur.

IV.3) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : FR, NL IV.4) Overige inlichtingen : IV.5) Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00695657/2006088488) II.1.3) Localisation : Cathédrale Saint-Michel et Saint-Gudule à Bruxelles et Place des Palais à Bruxelles. II.1.4) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 93000000 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE Conditions de participation : Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique et technique minimale requise : La présentation des bilans, d’extraits de bilans ou de comptes annuels de l’entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi, ainsi que par tout autre document justifiant la capacité financière et économique.

En application de l’article 71 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, le soumissionnaire justifiera se capacité technique par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernière années, leur montant, leur date et leurs destinateurs public ou privés. III.1) Situation juridique - références requises : Peut être exclu de la participation au marché, le fournisseur qui est en état de faillité, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judicaire ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les légis- lation existant dans les législation ou réglementations nationels.

III.3) Capacité économique et financière - références requises : La présentation des bilans, d’extraits de bilans ou de comptes annuels de l’entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi, ainsi que par tout autre document justifiant la capacité financière et économique.

III.4) Capacité technique - références requises : En application de l’article 71 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, le soumissionnaire justifiera se capacité technique par la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinateurs public ou privés. SECTION IV. Renseignements d’ordre administratif IV.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 06/21-7/TD en 06/21-7/Def IV.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/06/2006, à 10 heures. IV.3) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR, NL IV.4) Autres informations : IV.5) Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006.

(@Ref :00695657/2006088488) 8037 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 6445 Aankondiging van opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : FOD FIN Stafdienst Secretariaat en Logistiek, t.a.v. Mevr. Liliane Jonck- heere, North Galaxy, B02, Koning Albert II-laan 33, bus 961 - bd du Roi Albert II, bte 961, 1030 Brussel - Bruxelles, tel. 02/576.34.85, fax 02/579.66.62. E-mail : liliane.jonckheere@minfin.fed.be. URL : I.2. Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : FOD FINANCIEN AOIF Dienst VII Directie VII2, t.a.v.

Johan Callebaut, North Galaxy, Toren B02, Koning Albert II-laan 33, bus 981, 1030 Brussel, tel. 02/576.27.90, fax.

E-mail : johan.callebaut@minfin.fed.be. URL : I.3. Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : zelfde adres als I.1. I.4. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : t.a.v. Jean-Pierre Delannoy, directeur , tel. , fax. E-mail : URL : I.5. Type van de aanbestedende dienst : centrale overheid. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving. II.1.3. Aard van de opdracht voor dienstverlening : categorie van diensten : 14. II.1.4. Betreft het een raamcontract : neen. II.1.5. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : schoonmaak van lokalen en ruiten in drie gebouwen bezet door diensten van de fod financiën.

II.1.6. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van lokalen en of ruiten. II.1.7. Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Baine l’Alleud, Halle, Courcelles.

NUTS code : BE31. NUTS code : BE241. NUTS code : BE322. SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N. 6445 Avis de marché Services Le marché est-il couvert par l’accord sur les marché publics (AMP) : oui. Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : SPF FIN Service d’Encadrement Secrétariat et Logistique, à l’attention de Mme Liliane Jonckheere, North Galaxy, Tour B02, bd du Roi Albert II 33, bte 961 - Koning Albertlaan II 33, bus 961, 1030 Bruxel- les - Brussel, tél. 02/576.34.85, fax 02/579.66.62. E-mail : liliane.jonckheere@minfin.fed.be. URL : I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SPF FIN AFER Service VII Direction VII2, à l’attention de Françoise Maljean, North Galaxy, Tour B02, bd du Roi Albert II 33, bte 981 - Koning Albertlaan II 33, bus 981, 1030 Bruxel- les - Brussel, tél.

02/576.66.81, fax.

E-mail : fancoise.maljean@minfin.fed.be. URL : I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : la même qu’au point I.1. I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyées : à l’attention de Jean-Pierre Delannoy, direc- teur , tél. , fax. E-mail : URL : I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau central. Section II. Objet du marché II.1. Description. II.1.3. Type de marché de services : catégorie de services : 14. II.1.4. S’agit-il d’un accord-cadre : non.

II.1.5. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Nettoyage des locaux et des vitres dans trois bâtiments occupés par des services du spf finances.

II.1.6. Description/objet du marché : nettoyage journalier et périodique des locaux et ou des vitres. II.1.7. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : Braine l’Alleud, Halle, Courcelles. Code NUTS : BE31. Code NUTS : BE241. Code NUTS : BE322. 8038 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.8. Nomenclatuur : II.1.8.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 74700000. Bijkomende opdrachten : Hoofdcategorieën : 74750000. Bijkomende opdrachten : Hoofdcategorieën : 74722000. II.1.9. Verdeling in percelen : ja. Offertes kunnen worden ingediend voor : - meerdere percelen. Inlichtingen betreffende percelen Perceel nr. 1 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 74700000. 2. Korte beschrijving : rue Pierre Flamand, 94 1420 Braine l’Alleud.

3. Omvang of hoeveelheid : 1 jaar.

4. Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering : Uitvoering : 1/10/2006. Levering / . Perceel nr. 2 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 74700000. 2. Korte beschrijving : rue Winston Churchill, 313 6180 Courcelles. 3. Omvang of hoeveelheid : 1 jaar. 4. Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering : Uitvoering : 1/9/2006. Levering / . Perceel nr. 3 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) : Hoofdopdracht : Hoofdcategorieën : 74700000. 2. Korte beschrijving : Zuster Bernardstraat, 32 1500 Halle.

3. Omvang of hoeveelheid : 1 jaar.

4. Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering : Uitvoering : 1/10/2006. Levering / . Afdeling II. Voorwerp van de opdracht (vervolg) II.1.10. Worden varianten in aanmerking genomen : neen. II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Globale hoeveelheid of omvang : II.1.8. Nomenclature : II.1.8.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 74700000. Objets supplémentaires : Descripteur principal : 74750000. Objets supplémentaires : Descripteur principal : 74722000. II.1.9. Division en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour : - plusieurs lots.

Renseignements relatifs aux lots Lot n° 1 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 74700000. 2. Description succincte : rue Pierre Flamand, 164 1420 Braine l’Alleud. 3. Etendue ou quantité : 1 an. 4. Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison : Exécution : 1/10/2006. Fourniture / . Lot n° 2 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 74700000. 2. Description succincte : rue Winston Churchill, 313 6180 Cour- celles.

3. Etendue ou quantité : 1 an. 4. Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison : Exécution : 1/9/2006. Fourniture / . Lot n° 3 1. Nomenclature : 1.1. Classification CPV (Common Procurement Vocabulary) : Objet principal : Descripteur principal : 74700000. 2. Description succincte : Zuster Bernardstraat, 32 1500 Halle. 3. Etendue ou quantité : 1 an. 4. Indications quant à une autre date de commencement d’exécution/de livraison : Exécution : 1/10/2006. Fourniture / .

Section II. Objet du marché (suite) II.1.10. Des variant seront-elles prises en considération : non.

II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : voir cahier spécial des charges. 8039 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.2.2. Opties : Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend : II.3. Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maand(en). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 procent van totale bedrag. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek. III.1.3. Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveran- ciers of dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben : III.2.

Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en forma- liteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit : III.2.1.1. Juridische situatie - verlangde bewijsstukken : III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken : III.2.1.3. Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken : III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning : III.3.1. Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend : neen.

III.3.2. Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : openbaar. IV.1.1. Zijn de gegadigden reeds geselecteerd : neen. IV.1.2. Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure : IV.1.3. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.1.3.1. Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //.

IV.1.3.2. Andere voorafgaande aankondigingen : Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB : van //.

IV.1.4. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving : minimum : 0, maxi- mum : 0. IV.2. Gunningscriteria : economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek vermelde criteria . IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/SPFFINSLOG_SL-AO-062-2006_0M. IV.3.2. Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 1/6/2006. Prijs (EUR) : 0,00.

Voorwaarden en wijze van betaling : http : \\minfin.fgov.be. II.2.2. Options : Description et indication du moment où elles peuvent être exercées : voir cahier spécial des charges. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois. Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au marché : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant total. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables : III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : III.2.

Conditions de participation : III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de l’entrepeneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseig- nements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise : III.2.1.1. Situation juridique - références requises : III.2.1.2. Capacité économique et financière - références requises : III.2.1.3. Capacité technique - référence requises : III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession parti- culière : non.

III.3.2. Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Des candidats ont-ils déjà été sélectionnés : non. IV.1.2. Justification du choix de la procédure accélérée : IV.1.3. Publications antérieures relatives au même marché : IV.1.3.1. Avis de pré-information relatif au même marché : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //.

IV.1.3.2. Autre publications antérieures : Numéro d’avis au sommaire du JO : du //.

IV.1.4. Nombre d’entreprises que le pouvoir adjudicateur envi- sage d’inviter à présenter une offre : minimum : 0, maximum : 0. IV.2. Critère d’attribution : offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribuér au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/SPFFINSLOG_SL-AO-062-2006_0M.

IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels/ conditions d’obtention : Date limite d’obtention : 1/6/2006. Prix (EUR) : 0,00. Conditions et mode de paiement : http : //www.minfin.fgov.be. 8040 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.3. Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : tot 12/7/2006, tijdstip : IV.3.4. Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselec- teerde gegadigden : voorziene datum / . IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : - Frans.

- Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : 0 maand(en) en 180 dag(en). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : IV.3.7.1. Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten : opening in openbare zitting zonder bekendmaking van prijs.

IV.3.7.2. Datum, tijdstip en plaats : Dag : 12/7/2006. Tijdstip : 14 u. 30 m. Plaats : . Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.2. In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar verwachting nieuwe aankon- digingen zullen worden bekendgemaakt : VI.3. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.4. Overige inlichtingen : Registratiecategorie=[28] - Diverse werkzaamheden.

VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 12/5/2006 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N.

6455 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 73 van 10 mei 2006, blz. 7613, bericht 6160 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Isabellapolder, Sleidinge Dorp 6, 9940 SLEIDINGE. Contactpersoon : Dirk Van Den Hauwe. Tel. 09/357.57.70. E-mail : info@isabellapolder.be. Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Opbreken van verhardingen De heraanleg van landbouwwegen in keienverharding. Te wijzigen tekst : Assenede : Verbeteringswerken van landbouwwegen op het grondgebied van de Isabellapolder : heraanleg in keienverharding. Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006.

(@Ref :00677445/2006088646) IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : jusqu’au 12/7/2006, heure : IV.3.4. Envoi des invitations à présenter une offre aux candidats sélectionnés : date prévue / . IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : - Français. - Néerlandais. IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 0 mois et 180 jour(s).

IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres : IV.3.7.1. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : ouverture en séance publique sans proclamation des prix.

IV.3.7.2. Date, heure et lieu : Date : 12/7/2006. Heure : 14:30. Lieu : SPF Finances, North Galaxy, boulevard du Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. S’agit-il d’un avis non obligatoire : non. VI.2. Indiquer, le cas échéant, si le présent marché a un caractère périodique et spécifier le calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : VI.3. Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

VI.4. Autres informations : Catégorie d’enregistrement=[28] - Autres activités. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 12/5/2006 8041 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6456 AANKONDING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Scholengroep 18, Zuidlaan 3, 9200 Dendermonde. Contactpersoon : Hans Weyns. Tel. 052/25 17 71. Fax 052/25 17 89. E-mail : ka.dendermonde@rago.be. I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.4) Adres voor de indiening van aanvragen tot deelneming : Zelfde adres als I.1 : Ja AFDELING II.

VOORWERP VAN HET PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanpassingswerken aan de centrale verwarming II.1.2) Beschrijving : Dendermonde KAGO, Zuidlaan 3 Dendermonde BSGO, Posthoornstraat Zele MSGO, A. De Beulelaan 17 Kalken BSGO, Nerenweg 7 Aanpassingswerken aan de centrale verwarming. II.1.3 Plaats van uitvoering van het project : zie II.1.2. II.1.4) NOMENCLATUUR :CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 28220000 AFDELING II. I. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1) Bij de selectie van gegadigden te hanteren criteria : Werken uit te voeren volgens het bestek rekening houdend met de beste prijs.

III.2) Staat deelneming alleen open voor een bepaalde beroepsgroep? Nee AFDELING IV. PROCEDURE IV.1) Aard van de prijsvraag voor ontwerpen : Openbaar IV.2) Bij de beoordeling van ontwerpen te hanteren criteria : Volgens bestek rekening houdend met de beste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : nr. 03/06 SGR 18 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 07/06/2006 Prijs : 10,00 EUR IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 08/06/2006 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : NL IV.4) Prijzen en jury IV.4.3) Kunnen die prijswinnaars aanspraak maken op de toewijzing van eventuele vervolgopdrachten? Nee IV.4.4) Is de beslissing van de jury verbindend voor de aanbestedende overheid? Ja AFDELING V.

AANVULLENDE INLICHTINGEN V.2) Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00695481/2006088651) 8042 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6459 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos/LIFE project DANAH, Koningin Astridlaan 50, bus 5, 3550 Hasselt. Contactpersoon : Ir. Filiep Cardoen. Tel. 0499/59 31 30. Fax 011/74 24 99. E-mail : elfriede.schotsmans@lin.vlaanderen.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel.

02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Hoofdactiviteit of activiteiten : Milieu.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (diensten) : 27. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brasschaat, Leopoldsburg, Helchteren, Zonhoven, Houthulst en Zedelgem. NUTS code : BE2. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Het LIFE-project werd in het kader van NATURA-2000 uitgewerkt om natuurherstel te bekomen op 12 militaire domeinen in Vlaanderen.

Door het maaien van de terreinen worden het landschappelijk herstel en hogere natuurwaarden nagestreeft.

De maaiwerken omvatten het maaien en chopperen van vochtige tot natte hooilanden in beekvalleien, van geplagde plekken, vergraste vochtige heide, trilveenvegetaties, vergraste droge heide en hooi- en graslandbeheer met afvoer en verwijderen van maaisel. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 77310000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Ja.

Er moeten offertes worden ingediend voor een of meer percelen. Aantal percelen : 6 Perceel 1 : Klein en Groot Schietveld Brasschaat 1) KORTE BESCHRIJVING : Maaien en chopperen van vochtig tot nat hooiland in de beekvallei, maaien van vergraste natte heide en geplagde plekken, met afvoeren en verwijderen van maaisel. 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 28,2 ha 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 32 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN : Wat het Groot Schietveld betreft, kan er enkel gewerkt worden wanneer er geen schietoefeningen plaatsvinden.

Dit is in het weekend, in de sluitingsmaand september en op andere dagen dat er geen schietoefeningen plaatsvinden. Deze data zijn op te vragen in het Kamp van Brasschaat.

Perceel 2 : Kamp Beverlo 1) KORTE BESCHRIJVING : Maaien en chopperen van vergraste vochtige heide en trilveenvegetaties, met afvoer en verwijderen van maaisel. 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 26,2 ha 8043 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 40 Perceel 3 : Schietveld Houthalen-Helchteren 1) KORTE BESCHRIJVING : Maaien en chopperen van vergraste droge heiden met afvoer en verwijderen van maaisel.

2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 18,0 ha 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 45 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN : Wat het Schietveld Helchteren betreft, kan er enkel gewerkt worden wanneer er geen schietoefeningen plaatsvinden. Dit is in het weekend en tijdens de sluitingsperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Perceel 4 : Molenheide 1) KORTE BESCHRIJVING : Maaien en chopperen van vergraste droge heide, met afvoer en verwijderen van maaisel. 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 5,0 ha 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 7 Perceel 5 : Vrijbos 1) KORTE BESCHRIJVING : Hooi- en graslandbeheer en maaien heideterreinen, met afvoer en verwijderen van maaisel. 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 7,0 ha 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 14 Perceel 6 : Vloethemveld 1) KORTE BESCHRIJVING : Hooi- en graslandbeheer en maaien van heideterreinen, met afvoer en verwijderen van maaisel.

2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 77310000 3) HOEVEELHEID OF OMVANG : 20,7 ha 4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING : Dagen : 36 II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : Perceel 1 : Klein en Groot Schietveld Brasschaat : 28,2 ha Perceel 2 : Kamp Beverlo : 26,2 ha Perceel 3 : Schietveld Houthalen-Helchteren : 18,0 ha Perceel 4 : Molenheide : 5,0 ha Perceel 5 : Vrijbos : 7,0 ha Perceel 6 : Vloethemveld 20,7 ha Totale opp : 105,1 ha.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen Voor deze opdracht wordt een borgtocht geëist van 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom, exclusief BTW. 8044 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Ja. Beschrijving van de bijzondere voorwaarden : De aandacht van de aannemer(s) wordt erop gevestigd dat de werken voorzien in deze opdracht dienen uitgevoerd te worden op militaire domeinen.

De toegang tot deze domeinen is streng gereglementeerd. Voor verdere informatie zie Maaibestek 2006/04. Er dient steeds een Nederlandstalig persoon op de werf aanwezig te zijn. Wat het Groot Schietveld Brasschaat en het Schietveld Houthalen-Helchteren betreft, kan er enkel gewerkt worden wanneer er geen schietoefeningen plaatsvinden. Voor het Schietveld Houthalen-Helchteren is dit in het weekend en in de sluitingsperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Voor het Groot Schietveld Brasschaat is dit in het weekend, in de sluitingsmaand september en op dagen dat er geen schietoefeningen plaatsvinden.

Deze data zijn op te vragen in het Kamp van Brasschaat.

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : Zelfde voorwaarden als hoofdaannemer. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer, alle onderaannemers en hun werklieden dienen op het moment van de uitvoering van de werken te beschikken over toegangsbewijzen. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : R.S.Z.-attest laatste of voorlaatste kwartaal.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bewijs van bevoegdheid gemachtigde ondertekenaar Beperkt veiligheidsplan Veiligheidsintentieverklaring Afgetekend aanwezigheidsattest verplichte bezoekdag Referentielijst analoge werken voorbije 3 jaren met vermelding contactpersoon Referentielijst machinepark.

III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen. III.3 Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1 Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : Neen. III.3.2 Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienst- verleningsopdracht wordt belast : Neen.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LNE/ANB/LIM/2006/04. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 21/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. Prijs : 5 EUR.

Betalingstermijnen en -methode : via het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120.

IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Koningin Astridlaan 50, 3550 Hasselt. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : Ja. Verwijzen naar project(en) en/of programma(’s) : LIFE project DANAH « Natuurherstel op militaire domeinen LIFE 03NAT/B/000024 ». VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006.

(@Ref :00690623/2006085219) 8045 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6466 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Scholengroep Westhoek, Kaaskerkestraat 22, bus 2, 8600 Diksmuide. Contactpersoon : Wim Verfaillie. Tel. 051-50 50 50. Fax 051-50 51 52. E-mail : wim.verfaillie@sgw28.be. Internetadres van het kopersprofiel (URL) : www.verstandig.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Hoofdactiviteit of activiteiten : Onderwijs.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Ja. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering met welke middelen ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Diksmuide. NUTS code : BE2. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Levering en plaatsing thermostatische radiatorkranen. Veurne, Koksijde, Zillebeke, De Panne, Ieper, Diksmuide.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 28200000, E018 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Ja.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : 1869 thermostatische radiatorkranen. Geraamde waarde zonder BTW 115.000 EUR. II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 75. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5 % (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl.

BTW). Het bewijs van borgtochtstelling dient binnen de dertig kalenderdagen na de betekening van de gunning van de opdracht gericht te worden aan het hoofd van het opdrachtorganiserend bestuur.

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de voorlopige oplevering en bedraagt 2 jaar. III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Neen. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : INLICHTINGEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVER 1.1. Inschrijving bij de R.S.Z. : nr(s) 1.2. BTW (alleen in België) : nr(s) 1.3.Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers : nr(s) Codenummers van de werkzaamheden waarvoor de registratie als aannemer werd verleend : Aantal werknemers in dienst : 1.4. Telefoonnummer : 1.5. Faxnummer : 8046 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

1.6. E-mail : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 2.1. Voor erkende aannemers Inschrijving op de lijst der erkende aannemers : nr. Categorie(en), ondercategorie(en) en klasse(n) : 2.1.1. categorie en ondercategorie 1 1° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. Of : 2° Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking.

2.1.2. Klasse - bedrag van de offerte 1 1° Het bedrag van de offerte, exclusief BTW, overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet. Of : 2° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking.

2.1.3. Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken 1 1° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private die op het ogenblik van gunning van de opdracht gelijktijdig zullen worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen erkenningsklasse niet overschrijden. Of : 2° Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen erkenningsklasse overschrijden Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag om afwijking.

Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek door de Commissie voor Erkenning van de bovenvermelde aanvragen tot afwijking dienen op eenvoudig verzoek onverwijld te worden verstrekt.

2.2. Voor niet-erkende of niet-voldoende erkende aannemers Bij dit offerteformulier worden de documenten gevoegd die vereist zijn overeenkomstig artikel 1 M.B. 27 september 1991 (B.S. 18 oktober 991) en die aantonen dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld aan de voor deze opdracht vereiste erkenning. Hij hecht aan zijn offerteformulier de inventaris van de toegevoegde stukken. Of : Bij dit offerteformulier is een afschrift gevoegd van het ingevolge artikel 6 van het K.B. van 26 september 1991 door de Minister afgeleverd getuigschrift, waaruit blijkt dat een volledig dossier, teneinde de vereiste erkenning te verkrijgen, bij de Erkenningscommissie werd ingediend.

Of : Bij dit offerteformulier is het bewijs gevoegd van inschijving op een gelijkwaardige lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.

III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bij deze inschrijving zijn gevoegd : 1. de gedateerde en ondertekende samenvattende opmetingsstaat der werken; 2. Attest registratie 3. Attest R.S.Z. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. Attest registratie AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Therm/Ra/060501.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. 8047 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 01/06/2006. Betalingstermijnen en methode : De betalingstermijn beloopt 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de vorderingsstaat. Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden : WWW.PUBLICATIESONLINE.BE/ViewDoc.asp?t=A7070701070E (Techn. bestek thermkran.doc) WWW.PUBLICATIESONLINE.BE/ViewDoc.asp?t=C00705000B11 (opm_bestek thermkran.doc) WWW.PUBLICATIESONLINE.BE/ViewDoc.asp?t=FF060203041B (Aanbesteding thermkran.doc) IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 12/06/2006.

Tijdstip : 10 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 60. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 12/06/2006. Tijdstip : 10 uur. Plaats : Scholengroep Westhoek, Kaaskerkestraat 22, bus 2, 8600 Diksmuide. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : Eenieder die een offerte indient.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : Ja. Verwijzen naar project(en) en/of programma(’s) : Centraal project energiebesparende maatregelen ten behoeve van de scholengroepen. VI.3 Overige inlichtingen : Scholengroep Westhoek, Kaaskerkestraat 22, bus 2, 8600 Diksmuide. VI.4 Beroepsprocedures Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 2 weken. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006.

(@Ref :00695478/2006085854) N. 6476 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse Overheid, Departement LNE, Centraal Databeheer, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. Contactpersoon : Steven De Bock (Deskundige-LNE). Tel. 02/553 11 53. Fax 02/553 11 55. E-mail : steven@milieuinfo.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Milieu.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (leveringen) : Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Ferrarisgebouw, lokaal 1G06, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel. NUTS code : BE100. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. 8048 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : De opdracht omvat de levering van servers en diversen en dit volgens de voorwaarden gespecificeerd in het bestek.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 30264000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Neen. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : Een getuigschrift van de R.S.Z. of equivalent van het voorlaatste trimester rekening houdend met de limietdatum waarop de offertes moeten ingediend zijn.

Het bewijs dat de inschrijver geen aangifte van faillissement heeft gedaan of het voorwerp van een procedure van vereffening is geweest, van een gerechtelijk akkoord of van een gelijkaardige procedure, bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van leveringen waarop de opdracht betrekking heeft, die door de onderneming in de loop van de drie laatste jaren werden verwezenlijkt.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door middel van een lijst van de voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium 1 : Prijs. Weging : 70 Criterium 2 : Leveringstermijn. Weging : 30 IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MMIS/2006/SDB/004. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen.

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 23/06/2006. Tijdstip : 15uInternet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden : WWW.PUBLICATIESONLINE.BE/ViewDoc.asp?t=B00704020B11 (Bestek MMIS_2006_SDB_004.doc) IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 29/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal maanden vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 3.

IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 29/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, Lokaal 3M03. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006.

(@Ref :00687973/2006088809) 8049 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 6450 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Communauté française, Infrastructures scolaires du Brabant, rue Emile Vandervelde 3, 1400 Nivelles. Personne de contact : Maxime Reubsaets (Direction-Infrastructures du Brabant wallon). Tél. 067/89.38.21. Fax 067/89.41.90. E-mail : maxime.reubsaets@cfwb.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Waterloo AR, rue de la Station 118, 1410 Waterloo. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Aménagement de locaux pour le C.P.M.S. dans un bâtiment existant y compris adaptation du chauffage.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45000000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 25 jours ouvrables. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Arrêté royal du 26 septembre 1996, article 5, § 1er : Le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant initial (hors TVA) dans le cas où le marché est égal ou supérieur à 22.000,00 EUR.

III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Règles de sélection qualitative pour les marchés publics de travaux. Les conditions de participation sont déterminées par les articles 17 à 19 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 18 : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices et déclaration du chiffre d’affaires en travaux (marchés notifiés) au cours des 3 derniers exercices.

8050 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies. Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 19 : Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années + certificats de bonne exécution. Déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat disposera pour l’exécution de l’ouvrage. Déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l’entreprise et l’importance de ses cadres pendant les 3 dernières années.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Waterloo AR. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 21/06/2006. Prix : 5 EUR. Conditions et mode de paiement : Uniquement après virement au compte 091-0104004-49 de M.C.F. S.G.I.S.C.F., c/o Pluvinage avec communication : « Waterloo AR- Adj. pub ».

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/06/2006 à 11 h 30 m.

IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 90. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 21/06/2006 à 11 h 30 m, Bâtiment direction, salle réunion du rez-de-chaussée, Communauté française, Administration générale de l’Infrastructure, Service régional du Brabant wallon, rue Emile Vandervelde 3, 1400 Nivelles. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : Programme d’investissement 2006. VI.4 Procédures de recours : VI.4.3 Service auprès duquel des renseignement peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Communauté française (Infrastructures scolaires du Brabant wallon), rue Emile Vandervelde 3, 1400 Nivelles. E-mail : maxime.reubsaets@cfwb.be. Tél. 067/89.38.21. Fax 067/89.41.90.

VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00679116/2006071805) N. 6460 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Communauté française, Infrastructures, rue de Serbie 44, 4000 Liège. Personne de contact : Yves Renard. Tél. 04/254.67.11. Fax 04/254.67.15. E-mail : yves.renard@cfwb.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Activité(s) principale(s) : Education.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. 8051 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Province de Liège. Code NUTS : BE332. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Démolition de la toiture existante, installation d’une nouvelle toiture (étanchéité, charpente de toiture en bois); renouvellement de tuyaux de descente.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45261400. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non. II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 50. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement sera exigé. III.1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune exclusive.

III.1.4 L’éxecution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Enregistrement : catégorie 00 ou 15. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation : Sous-catégorie D8 et le pouvoir adjudicateur estime que les travaux appartiennent à la classe 2. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Enregistrement : catégorie 00 ou 15.

III.2.4 Marchés réservés : Non.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : L/038.1.01.4.06.03/AP. IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.

IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 20/06/2006 à 11 heures. Prix : 8,16 EUR. Conditions et mode de paiement : Le maître d’ouvrage est seul chargé de la vente des pièces relatives à cette adjudication qui peuvent être obtenues sur présentation ou après réception de la preuve du virement ou du versement du prix des documents au compte 091-0104004-49 de l’A.G.I.C.F., Service Financier c/o Pluvinage, boulevard Léopold II 44 à 1080 Bruxelles (préciser absolument le nom de l’école, le n° du cahier spécial des charges et le jour d’ouverture).

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/06/2006 à 11 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 210. 8052 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non.

VI.3 Autres informations : Renseignements techniques complémentaires auprès de M. Camille Renard, chef de district au 04/254.67.86. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00690605/2006088735) MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 6429 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Ministerie van het Brus- sels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Wegen, t.a.v. de heer ir. E. Ghilain, directeur der Wegen, CCN, Noordstation, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, tel. 02-204 21 05, fax 02-204 15 03 of 02/204 15 63.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : ander : bijlage A.I invullen.

Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : ander : bijlage A.II invullen. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelde adres als voor het/de hierboven vermelde contachtpunt(en). I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : ministerie of andere nationale of federale instantie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : nr. B1/MRC/2006.0010. Onderhoud van wegmarke- ringen op de wegen van het Brussels Hoodstedelijk Gewest. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering.

Nuts code : BE100. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : deze opdracht betreft het onderhoud van de wegmar- keringen op de wegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder onderhoud wordt verstaan : het opfrissen van de bestaande markeringen; de plaatselijke en gerichte aanpassingen van de markeringen. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6429 Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplace- ments, Direction Voiries, à l’attention de M.

E. Ghilain, ir. Directeur des Voiries, tél. 02-204 21 05, fax 02-204 15 03 ou 02-204 15 63. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : autre : veuillez compléter l’annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : autre : veuillez compléter l’annexe A.II.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : B1/MRC/2006.0010. Entretien des marquages routiers sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux : exéuction.

Code nuts : BE100. II.1.3. L’avis implique un marché public. II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : l’objet de ce marché est l’entretien des marquages routiers sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. On entend per entretien : le rafraîchissement du marquage existant; les adaptations locales et ponctuelles du marquage. 8053 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Deze aanneming omvat voornamelijk : de organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken; de markeringswerken van allerlei verftypes, met inbegrip van de voorafgaandelijke operaties zoals borstelen, grondig reinigen van de ondergrond, traceren volgens de regels van de kunst en het herstellen/of bijzondere behandeling van het wegdek; het aanbrengen van voorgevormde markeringen; het aanbrengen van gekleurde markeringen (voornamelijk voor de fietspaden); alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken; proeven voor nazicht en oplevering; het onderhoud van de constructies der aanneming tijdens de waarborgperiode; alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplich- tingen tijdens de waarborgperiode; het opmaken van de as-built-plannen.

II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.23.32.21-4. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake Overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : tussen 661.157,02 EUR en 1.652.892,56 EUR. II.2.2. Opties : ja. Zo ja, beschrijving van deze opties : de geldigheidstermijn bedraagt één jaar of minder, indien het maximumbedrag der werken voorzien onder punt d) van het bijzonder bestek bereikt is. Overeenkomstig artikel 17, § 2, 2° b van de wet van 24 decem- ber 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten mag onderhavige aanneming, bij beslissing van de aanbestedende overheid, tweemaal worden vernieuwd.

Aantal mogelijke verlengingen : twee. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de borgtocht bedraagt 50 % van het bedrag van de opdracht, zonder BTW. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Algemene aannemingsvoorwaarden (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996). Artikel 4, § 2. Betalingsvoorwaarden : voor de aanpassingen die het voorwerp uitmaken van afzonderlijke bestelbonnen, gebeurt de betaling per dienstbevel; de betaling van de opfrissingswerken gebeurt per maandelijkse betalingen in mindering.

Artikel 5, § 1. Voorschotten : Er wordt de aannemer geen enkel voorschot toegestaan. III.1.4. Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. Cette entreprise comprend principalement : les mesures nécessaires à l’organisation de la circulation pendant les travaux; les travaux de marquages de différents types de peinture, y compris les opérations préalables de brossage, de nettoyage du support, de traçage selon les règles de l’art ainsi que la réparation et/ou le traitement spécial du revêtement routier; la mise en œuvre de marquages préformés; l’application de marquages colorés (principalement pour les pistes cyclables); tous travaux et fournitures accessoires et connexes pour la bonne exécution du chantier; les essais de vérification et de réception; l’entretien des ouvrages de l’entreprise durant la période de garantie; toutes les prestations nécessaires pour répondre aux obligations contractuelles pendant le délai de garantie; l’établissement de plans as-built.

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.32.21-4. II.1.7. Marché couvert par l’accord sur les Marchés publics (AMP) : non.

II.1.8. Division en lots : non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Valeur estimée hors T.V.A. : entre 661.157,02 EUR et 1.652.895,56 EUR. II.2.2. Options : Dans l’affirmative, description de ces options : le délai de validité est d’un an ou moins si le montant maximum des travaux prévu au point d) du cahier spécial des charges est atteint. Conformément à l’article 17, § 2, 2° b de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la présente entreprise peut être reconduite à deux reprises par décision du pouvoir adjudicateur.

Nombre de reconductions éventuelles : deux.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : le cautionnement est de 5 % du montant du marché, hors T.V.A. III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Conditions générales d’exécution (arrêté royal du 26 septem- bre 1996) : Article 4, § 2. Conditions de paiement : le paiement se fait par acomptes mensuels. Article 5, § 1. Avances : aucune avance n’est accordée à l’adjudicataire.

III.1.4. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

8054 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de inschrijvers moeten voldoen aan de kwalitatieve selectie- voorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten due bij de offerte worden gevoegd : hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitoefening van werken van categorie C en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 6 volgens de raming van de aanbestedende overheid); hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, alsook uit eventuele aanvullende bescheiden; hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3, § 1, 2° van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf.

artikel 1 van het minis- terieel besluit van 27 september 1991); het attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de buitenlandse bevoegde overheid, naargelang het geval, waaruit blijkt dat de aannemer aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 17bis, § 1 of 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt III.2.1. hierboven. III.2.3. Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : een lijst van gelijkaardige werken, meer bepaald onder andere markeringswerken uitgevoerd gedurende de nacht in een stad van minimim 200 000 inwoners, die het voorwerp uitmaken van het huidige bestek en uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuig- schriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoe- ring van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma’s voor beschermde arbeid. III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienst- verlening : III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions de sélection qualitative attestées par les documents suivants joints à l’offre, sous peine de nullité : soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de sous-catégorie C.3 et de la classe correspondant au montant de l’offre (classe 5 estimée par le pouvoir adjudicateur); soit la preuve d’une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat-membre des Communautés européennes, ainsi que de documents complémentaires éventuels; soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l’article 3, § 1er 2° de la loi du 20 mars 1991, relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux (cf.

article 1er de l’arrêté ministériel du 27 septembre 1991); l’attestation émanant de l’Office national de Sécurité sociale ou de l’autorité compétente étrangère, selon le cas, prouvant que l’entrepreneur est en règle en matière d’obligations sociales au sens de l’article 17bis § 1er ou 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; une liste des travaux similaires, à savoir notamment des travaux de marquages exécutés de nuit dans la ville de minimum 200 000 habitants, à ceux faisant l’objet du présent cahier spécial des charges et exécutés des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution.

Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III.2.1.

III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : une liste des tavaux similaires, à savoir notamment des travaux de marquages exécutés de nuuit dans une ville de minimum 200 000 habitants, à ceux faisant l’objet du présent cahier spécial des cahrges et exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonné exécution. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectiués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.

III.2.4.

Marchés réservés : non. Le marché est réservé à des ateliers protégés. Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation : non.

8055 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Economische meest voordelige offerte, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria : Criteria : 1° bedrag offerte. Weging : 40 punten; 2° aangewende middelen. Weging : 40 punten. 3° aantal ploegen. Weging : 20 punten. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : nr. B1/MRC/2006.0010. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 31 mei 2006, te 11 uur. Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja. Prijs : 150,00 EUR. Betalingstermijnen en methode :in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de open- bare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel.

02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 1 juni 2006, te 11 uur.

IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Frans en Nederlands. IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd vijftig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de offertes). IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 1 juni 2006, te 11 uur, bij het Ministerie van het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest, Administratie Uitrusting en Vervoer, Directie Wegen, CCN, Noordstation, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 6e verdie- ping, zaal Magritte, lokaal 6.003, 1035 Brussel. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : neen.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : ja. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen.

VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 10 mei 2006. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : ouverte. IV.1.1. Type de procédure : IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. Critères : 1° montant de l’offre. Pondération : 40 points. 2° nombre d’équipes mises à disposition. Pondération : 40 points. 3° moyens mis en œuvre. Pondération : 20 points.

IV.2.2.

Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : n° B1/MRC/2006.0010. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 31 mai 2006, à 11 heures. Documents payants : oui.

Prix : 150,00 EUR. Conditions et mode de paiement : le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concer- nant les adjudications publiques est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs à ce marché (voir rubrique « Bureau de vente », du Bulletin des Adjudications). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 1er juin 2006, à 11 heures. IV.3.6. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : néerlandais et français. IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent cinquante jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8. Modalités d’ouverture des offres : 1er juin 2006, à 11 heures, au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplacements, Direction Voiries, CCV, gare du Nord, rue du Progrès 80, bte 1, 6e étage, salle Magritte, local 6.003, 1035 Bruxelles. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s’agit d’un marché périodique : oui. VI.2. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.

VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. 8056 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Bijlage A Extra adressen en contactpunten : I. Adressen en contactpunten voor meer inlichtingen : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Wegen, t.a.v. de heer ir. V. Lerate, leidende ambte- naar, tel. 02-204 19 67, fax 02-204 15 03 of 02-204 15 63. E-mail : vlerate@mrbc.irisnet.be. II. Adressen en contactpunten waar bestekken en aanvullende documenten kunnen worden aangevraagd : in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel.

02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.

E-mail : bvk@bfab.fgov.be. III. Adressen en contactpunten voor indiening van offertes/ aanvragen tot deelneming : Ministerie van het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Wegen, t.a.v. de heer ir. E. Ghilain, directeur Directie Wegen, Gebouw CCN, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 Brussel, tel. 02-204 21 05, fax 02-204 15 03 of 02-204 15 63. N. 6430 Aankondiging van een opdracht — Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), Guldenvlieslaan 15, 1050 Brussel.

Contactpunt(en) : Directie Infrastructuur/Gebouwen, Stations en Tunnels, t.a.v. F. Wautier, tel. 02-515 54 22, fax 02-515 32 68. E-mail : wautierf@mivb.irisnet.be Internetadres : www.mivb.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). I.2. Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1.

Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : diverse gebouwen en metro. Schilder- en vloer- bekledingswerken.

II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : diverse gebouwen en diverse metrostations gelegen in het Brusselse Hoofd- stedelijk Gewest. NUTS code : BE 100. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact : I. Adresses et points de contact auprès desquels des renseigne- ments complémentaires peuvent être obtenus : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplacements, Direction Voiries, à l’attention de Mme V.

Lerate, ir., fonctionnaire dirigeant, CCN, gare du Nord, rue du Progrès 80, bte 1, tél. 02-204 19 67, fax 02-204 15 03 ou 02-204 15 63. E-mail : vlerate@mrbc.irisnet.be.

II. Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64. E-mail : bvk@bfab.fgov.be. III. Adresses et points de contact auxquels les offres/demandes de participation doivent être envoyées : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplace- ments, Direction Voiries, à l’attention de M.

E. Ghilain, ir. directeur des Voiries, CCN, gare du Nord, rue du Progrès 80, bte 1, 1035 Bruxelles, tél. 02-204 21 05, fax 02-204 15 03 ou 02-204 15 63. N. 6430 Avis de marché — secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), avenue de la Toison d’Or 15, 1050 Bruxelles.

Point(s) de contact : Direction Infrastructures/Bâtiments, Stations et Tunnels, à l’attention de F. Wautier, tél. 02-515 54 22, fax 02-515 32 68. E-mail : wautierf@stib.irisnet.be Adresse internet : www.stib.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer urbains de tramway ou d’autobus.

Section II.

Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : immeubles divers et métro, travaux de peinture et de revêtements de sol. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : a) Travaux : exécution. Lieu principal d’exécution : immeubles divers et diverses stations de métro situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Code nuts : BE 100.

II.1.3. L’avis implique : un marché. 8057 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : De werken bestaan uit de realisatie van de schilder- en vloer- bekledingswerken binnen en buiten die uitgevoerd dienen te worden in de verschillende MIVB-installaties, met name de kantoor- gebouwen, de remises, de werkplaatsen, de complexen en de metrostations. Lot 1 betreft de kantoorgebouwen, de remises, de complexen en de werkplaatsen, en richt zich tot de ondernemingen die minimum houder zijn van de erkenning in klasse 5, subcategorie D.13.

Lot 2 betreft de ondergrondse installaties van de metro- en premetrostations, en richt zich tot de ondernemingen die minimum houder zijn van de erkenning in klasse 3, subcategorie D.13. Beide loten kunnen globaal of afzonderlijk gegund worden. De duur van het contract bedraagt vijf jaar, met mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging op de jaardatum, voorbehouden aan beide partijen mits vooropzeg van zes maanden.

De aandacht van de kandidaat-ondernemingen wordt gevestigd op het feit dat de omzendbrief van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het erbij gevoegde vademecum van 21 januari 1999 betreffende de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing is voor lot 1 van deze opdracht. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.44.21.00-8. Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën 45.44.21.10-1, 45.44.21.21-1, 45.44.21.80-2, 45.44.23.00-0.

II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (GPA) : ja.

II.1.8. Verdeling in percelen : ja. Zo ja, moeten offertes worden ingediend voor één of meer percelen. II.1.9. Worden varianten geaccepteerd : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.2. Opties : neen. II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : periode in maanden : zestig. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zullen gepreci- seerd worden in het bestek.

III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zullen gepreciseerd worden in het bestek.

III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : De kandidaten moeten beantwoorden aan de hierna vermelde minimumvoorwaarden en moeten dientengevolge de volgende documenten, imperatief indienen in de volgorde : 1° de verbintenis, formeel en zonder voorbehoud, van de kandidaat-onderneming om, met het oog op de uitvoering van lot 1 van deze opdracht, zelf, of eventueel via tussenkomst van haar onderaannemers, in het kader van een arbeidscontract, overeen- komstig de wettelijke voorschriften en de collectieve arbeidsover- eenkomsten toepasbaar op de uit te voeren prestaties in het kader van deze opdracht, het personeel aan te werven dat haar zal worden voorgesteld door het begeleidende organisme, met toepassing van de omzendbrief waarvan sprake in punt II.5.

hiervoor. De toepassingsvoorwaarden die met name het minimum aantal betrokken werkdagen omvatten, zullen in het bestek gepreciseerd worden; II.1.5. Brève description du marché ou de l’achat/des achats : Les travaux consistent en la réalisation des travaux de peinture et de revêtements de sol extérieurs et intérieurs susceptibles d’être exécutés dans les différents installation de la STIB, notamment les immeubles de bureaux, les dépôts, les ateliers, les complexes et les stations de métro.

Le lot 1 concerne les immeubles de bureaux, les dépôts, les complexes et les ateliers et d’adresse aux entreprises détenant au minimum l’agréation dans la classe 5, sous-catégorie D.13. Le lot 2 concerne les installations souterraines des stations du métro et pré-métro et s’adresse aux entreprises détenant au minimum l’agréation en classe 3, sous-catégorie D.13. Les deux lots peuvent être attribués globalement ou séparément. La durée du contrat est de cinq ans avec possibilité de réalisation annuelle à la date anniversaire réservée aux deux parties moyen- nant préavis de six mois.

L’attention des entreprises candidates est attirée sur le fait que la circulaire du Ministre Président de la Région de Bruxelles-Capitale et du vade-mecum y annexé du 21 janvier 1999 portant sur l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics en Région de Bruxelles-capitale est d’application pour le lot 1 du présent marché.

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.44.21.00-8. Objets supplémentaires : descripteur principal : 45.44.21.10-1, 45.44.21.21-1, 45.44.21.80-2, 45.44.23.00-0.

II.1.7. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8. Division en lots : oui. Dans l’affirmative, les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.2. Options : non. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : durée en mois : soixante. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : seront précisés dans le cahier spécial des charges.

III.1.2.

Principales conditions financières et dispositions de paie- ment et/ou références aux textes qui les réglementent : seront précisées dans le cahier spécial des charges. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registres du commerce ou de la profession : Les candidats doivent répondre aux conditions minimales reprises ci-après et à cette fin, ils doivent joindre à leur candidature les documents suivants à remettre impérativement dans l’ordre et en double exemplaire : 1° l’engagement formel et sans réserve de l’entreprise candidate d’occuper, en vue de l’exécution du lot 1 du présent marché, elle-même ou éventuellement par l’intermédiaire de ses sous- traitants, dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvrier conforme aux dispositions légales et aux conventions collectives de travail applicables aux prestations à effectuer dans le cadre du marché concerné, le personnel qui leur sera présenté par l’organisme d’encadrement en application de la circulaire dont question au point II.1.5.

ci-avant. Les conditions d’application comportant notamment le nombre minimum de journées de travail concernées seront précisées dans le cahier spécial des charges; 8058 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

2° een verklaring op erewoord die waarborgt dat de kandidaat- onderneming niet behoort tot de uitsluitingsgevallen voorzien in artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 (faillisse- ment, vereffening, beëindiging van activiteit, gerechtelijke regle- ment of akkoord); 3° het attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat- onderneming in regel is inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 78, § 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 of, voor de buitenlandse kandidaat, het attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor sociale en bestaanszekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; 4° de documenten waaruit blijkt dat de kandidaat-onderneming naar behoren geregistreerd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996, gewijzigd door de verschillende van toepassing zijnde besluiten, of de verbin- tenis zich te laten registreren; 5° de documenten waaruit blijkt dat de kandidaat-onderneming, of in geval van een tijdelijke vereniging één van de leden ervan, ten minste de erkenning in klasse 5, subcategorie D.13 voor perceel 1 en klasse 3, subcategorie D.13 voor perceel 2 heeft, overeenkomstig het koninklijk besluit van 26 september 1991, of in een gelijkwaardig repertorium in een andere lidstaat; 6° het bewijs dat de kandidaat-onderneming in staat is, in al haar contacten met de MIVB, ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken (briefwisseling, bezoeken, vergaderingen, permanent werkafgevaardigde, enz.); 7° indien de kandidaten zich in een tijdelijke vereniging bevinden, worden deze verzocht een document in te dienen dat hun verbintenis aantoont.

In dat geval moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden, opge- nomen in punt III.2.1.1. tot 4) en 6). Voor punt III.2.1.5. volstaat het dat één lid van de tijdelijke vereniging houder is van de vereiste klasse en subcategorie.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht : Om de kandidaten te kunnen voorselecteren, wordt hen verzocht het volgende document in te dienen : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. een bankattest waaruit blijkt dat de kandidaat-onderneming de financiële capaciteit heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen. III.2.3. Technische bekwaamheid : Om de kandidaten te kunnen voorselecteren, wordt hen verzocht de volgende documenten in te dienen imperatief in deze volgorde : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1° de referenties van minimum drie gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar.

Deze lijst dient ondersteund te worden met de certificaten van goede uitvoering. Deze certificaten vermelden het bedrag, de datum en de uitvoeringsplaats van de werken, en preciseren of de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze tot een goed einde gebracht werden. Ze vermelden eveneens de contacteerbare verantwoordelijke personen, waarvoor de werken uitgevoerd werden, met bijhorend adres en telefoonnummer; 2° une déclaration sur l’honneur certifiant que l’entreprise candi- date ne se trouve pas dans les cas d’exclusion prévus à l’article 17 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 (faillite, liquidation, cessation d’activité, réglement judiciaire ou concordat); 3° une attestation de l’O.N.S.S.

certifiant que l’entreprise candi- date est en règle du point de vue paiement de cotisations de sécurité sociale et d’existence, conformément aux clauses de l’article 78 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 ou, pour le candidat étranger, l’attestation délivrée par l’autorité compétente, certifiant qu’il est en règle du point de vue paiement des cotisations de sécurité sociale et d’existence, selon les dispositions législatives du pays où il réside; 4° les documents dont il résulte que l’entreprise candidate est dûment enregistrée, conformément aux clauses de l’article 78 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996, modifié par les divers arrêtés rendus applicables, ou l’engagement de se faire enregister; 5° les documents dont il résulte que l’entreprise candidate ou, dans le cas d’une association momentanée, un des membres, détient au minimum l’agréation dans la classe 5, sous-catégorie D.13 pour le lot 1 et classe 3, sous-catégorie D.13 pour le lot 2, conformément à l’arrêté royal du 26 septembre 1991 ou dans un répertoire équivalent dans un autre état membre; 6° la preuve que l’entreprise candidate est à même d’utiliser dans tous ses contacts avec la STIB soit le néerlandais, soit le français (correspondance, visites, réunions, délégué de travail permanent, etc.); 7° dans l’hypothèse où les candidats se présenten sous la forme d’une Association momentanée, le statut de leur engagement doit être prouvé par un document.

Dans ce cas, tous les membres de l’association momentanée doivent répondre aux conditions de parti- cipation reprises au point III.2.1.1. à 4) et 6). Pour le point III.2.1.5., il suffit qu’un membre de l’Association momentanée détienne la classe et la sous-catégorie requise.

III.2.2. Capacité économique et financière : Afin de pouvoir présélectionner les candidats, il leur est demandé de remettre le document suivant : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1° une attestation bancaire prouvant que la société candidate a la capacité financière pour mener le marché à bonne fin. III.2.3. Capacité technique : Afin de présélectionner les candidats, il leur est demandé de fournir les documents suivants impérativement dans l’ordre et en double exemplaire : Renseignement et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1° les références d’au moins trois marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières années.

Cette liste sera appuyée par des certificats de bonne exécution. Ces certificats mentionneront le montant, la date et le lieu de prestation des travaux et préciseront si les travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art et s’ils ont été menés à bonne fin. Ils reprennent aussi les personnes responsables à contacter pour le compte de qui les travaux ont été exécutés, avec mention de leur adresse et de leur numéro de téléphone; 8059 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

2° het bewijs van hun verzekering « beroepsrisico’s », met vermel- ding van het type en van de dekking van de afgesloten verzekering; 3° het organogram van de kandidaat-onderneming, met vermel- ding van de kwalificatie, de talenkennis en de functie van de personen dewelke tewerksteld kunnen worden voor de betrokken opdracht. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onder- handeling vermelde criteria.

IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 6 juni 2006. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Frans en Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3. Nadere inlichtingen : 1° de deelnemingsaanvragen, vergezeld van het voorselectie- dossier, moeten via « aangetekend schrijven » of « per bode » gericht zijn aan het adres vermeld onder punt I.1.

tegen de datum vermeld onder punt IV.3.4.

VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 10 mei 2006. Bijlage B Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1. Titel : kantoorgebouwen, remises en werkplaatsen. 1. Korte beschrijving : kantoorgebouwen, remises en werk- plaatsen, schilder- en vloerbekledingswerken. 2. CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) (zie http ://simap.eu.int) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.44.21.00-8. Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën 45.44.21.10-1, 45.44.21.80-2. Perceel nr. 2. Titel : ondergrondse installaties van de metro- en premetrostations.

1. Korte beschrijving : ondergrondse installaties van de metro- en premetrostations, schilder- en vloerbekledingswerken.

2. CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) (zie http ://simap.eu.int) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.44.21.00-8. Bijkomende opdrachten : hoofdcategorieën 45.44.21.21-1, 45.44.23.00-0. 2° la preuve de leur assurance « risques professionnels » indi- quant le type et l’étendue de l’assurance contractée; 3° l’organigramme de l’entreprise candidate avec l’indication des qualifications, de la connaissance des langues et des fonctions des personnes qui pourront être employées pour le marché concerné. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée.

Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc- tion : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier.

IV.3. Renseignement d’ordre administratif : IV.3.2. Publication antérieure concernant le même marché : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 6 juin 2006. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français et néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2. Marché(s) s’inscrivant dans un projet et/ou programme financé par des fonds communautaires : non.

VI.3. Autres informations : 1° les demandes de participation accompagnées du dossier de présélection doivent être transmises par « recommandé » ou « par porteur » à l’adresse reprises au point I.1.

pour la date reprise au point IV.3.4. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. Annexe B Informations sur les lots Lot n° 1 : Intitulé : immeubles de bureaux, les dépôts et les ateliers. 1. Description succincte : immeubles de bureaux, dépôts et ateliers, travaux de peinture et de revêtement de sol. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) (voir http ://simap.eu.int) : Objet principal : descripteur principal 45.44.21.00-8. Objet supplémentaire : descripteur principal 45.44.21.10-1, 45.44.21.80-2.

Lot n° 2 : Intitulé : stations du métro et pré-métro. 1. Description succincte : stations du métro et pré-métro, travaux de peinture et de revétement de sol. 2. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) (voir http ://simap.eu.int) : Objet principal : descripteur principal 45.44.21.00-8. Objet supplémentaire : descripteur principal 45.44.21.21-1, 45.44.23.00-0. 8060 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6431 Erkenningsregeling, nutssectoren Deze oproep is een oproep tot mededinging : ja. Afdeling I.

Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, Gulden Vlieslaan 15, 1050 Brussel. Contactpunt : M.I.V.B.-Coördinatie & Technische Studies, t.a.v. Christophe Dupuis, tel. + 32-2 515 30 11, fax + 32-2 515 32 80. E-mail : dupuisc@mivb.irisnet.be. Internetadres : www.mivb.be. Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt.

Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contactpunt. Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermelde contact- punt. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling II.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de erkenningsregeling gegeven benaming : vervaardiging en leve- ring van draagbare toestellen voor de controle van microprocessor- kaarten met en zonder contact en van tickets zonder contact die onder meer zullen gebruikt worden op het M.I.V.B.-net.

II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : leve- ringen.

II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : vervaardiging en levering van draagbare controletoestellen. II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 29.86.10.00-2. Bijkomende opdracht : hoofdcategorie : 29.86.70.00-4. II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de overeenkomst overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden voor deelneming : III.1.1.

Voorwaarden voor de erkenning : Voorwaarden waarvan de economische operatoren voor hun erkenning moeten voldoen : De kandidaat zal voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de erkenningsregeling opgesteld door de M.I.V.B. Deze regeling betreffende de juridische, financiële, technische en organisatorische capaciteiten kan aangevraagd worden via e-mail of per fax (zie punt I.1) en bevestigd door een aangetekende brief (zie punt I.1).

Het nazicht zal door de M.I.V.B. uitgevoerd worden, desgevallend zal de kandidaat opgenomen worden in de lijst met erkende maatschappijen die kunnen geraadpleegd worden. III.1.2. Voorbehouden opdrachten : neen. N. 6431 Système de qualification, secteurs spéciaux Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui. Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (S.T.I.B.), avenue de la Toison d’Or 15, 1050 Bruxelles.

Point de contact : S.T.I.B., Coordination Etudes techniques, à l’attention de Christophe Dupuis, tél.

+ 32-2 515 30 11, fax + 32-2 515 32 80. E-mail : dupuisc@stib.irisnet.be. Adresse internet : www.stib.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : point de contact susmen- tionné.

I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer urbains de tramway ou d’autobus. Section II. Objet du système de qualification II.1. Intitulé au système de qualification par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : fabrication et fourniture d’appareils portatifs de contrôle de cartes à microprocesseur avec et sans contact, et de tickets sans contact qui seront notamment utilisés sur le réseau de la S.T.I.B.

II.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison ou de prestation de services : fournitures.

II.3. Description des travaux, services ou marchandises devant être achetès au moyen du système de qualification : la fabrication et la fourniture d’appareils portatifs de contrôle. II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 29.86.10.00-2. Objet supplémentaire : descripteur principal : 29.86.70.00-4. II.5. Les marchés couverts par ce système de qualification relèvent de l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

Section III. Renseignements juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions de participation : III.1.1. Qualification pour le système : Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification : Le candidat devra satisfaire aux conditions de qualification telles que décrites dans le règlement de qualification établi par la S.T.I.B. Ce règlement relatif aux capacités juridique, financière, techni- ques et organisationnelles peut être obtenu sur demande par e-mail ou par fax (coordonnées : voir point I.1), confirmée par lettre recommandée (coordonnées : voir point I.1).

La vérification sera réalisée par la S.T.I.B., le cas échéant le candidat sera repris sur la liste de sociétés qualifiées qui pourront être consultés.

III.1.2. Marchés réservés : non. 8061 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1. Gunningscriteria : IV.1.1. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige offerte, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot indiening van een offerte of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.1.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.2. Administratieve inlichtingen : IV.2.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : 230.89058/11. IV.2.2.

Duur van de erkenningsregeling : onbepaalde duur. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Eén of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen, houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.2. Nadere inlichtingen : Voor technische inlichtingen kan men terecht bij Christophe Dupuis, projectleider, tel. + 32-2 515 30 11, fax + 32-2 515 32 80. E-mail : dupuis@mivb.irisnet.be.

Voor administratieve inlichtingen kan men terecht bij Ghislain Dardenne, tel. + 32-2 515 32 12, fax + 32-2 515 32 80. E-mail : dardenne@mivb.irisnet.be. VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 10 mei 2006. N. 6446 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Regie des Wegen Jules Cockx- straat 9-11, 1160 Brussel. E-mail : aed.regroute@mrbc.irisnet.be. Contactpersoon : Marcel Hoefmans (Directeur a.i.-Bestuur Uitrus- ting en Vervoer, Directie Regie des Wegen).

Tel. 02/800.39.50. Fax 02/800.39.90.

E-mail : aed.regroute@mrbc.irisnet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere docu- menten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicus- gebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja.

Section IV. Procédure IV.1. Critères d’attribution IV.1.1. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonc- tion : Des critères énoncés dans le cahier des charges ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.1.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.2. Renseignement d’ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : 230.89058/11.

IV.2.2. Durée du système de qualification : durée indéterminée. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou programme financé par des fonds communautaires : non. VI.2. Autres informations : Pour tout renseignement d’ordre technique, prière de contacter M. Christophe Dupuis, chef de projet, tél. + 32-2 515 30 11, fax + 32-2 515 32 80.

E-mail : dupuisc@stib.irisnet.be. Pour tout renseignement d’ordre administratif, prière de contacter M. Ghislain Dardenne, tél. + 32-2 515 32 12, fax + 32-2 515 32 80.

E-mail : dardenneg@stib.irisnet.be. VI.4. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. N. 6446 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplacements, Direction de la Régie des Routes, rue Jules Cockx 9-11, 1160 Bruxelles.

E-mail : aed.regroute@mrbc.irisnet.be. Personne de contact : Marcel Hoefmans (Directeur a.i.- Administration de l’Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction de la Régie des Routes du M.R.B.C.). Tél. 02/800.39.50. Fax 02/800.39.90. E-mail : aed.regroute@mrbc.irisnet.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, bte 7, 1040 Bruxelles, tél.

02-790 51 60 (61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. 8062 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

I.2 Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : Type aanbestedende overheid : Andere (specificeren) Type aanbestedende overheid (andere) : Ministerie van het Brus- sels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoer. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (leveringen) : Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Regie der Wegen, Jules Cockx- straat 9-11, 1160 Brussel.

NUTS code : BE1. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : Lot 1 : twee gesloten bestelwagens van maximum 3 500 kg met laadlift. Lot 2 : een gesloten bestelwagen van maximum 3 500 kg. Lot 3 : een gesloten bestelwagen (4 × 4) van maximum 3 500 kg. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 34136200 Bijkomende opdrachten : 34113000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen II.1.8 Verdeling in percelen : Ja Er moeten offertes worden ingediend voor een of meer percelen.

Beschrijving van de percelen : Perceel 1 : twee gesloten bestelwagens van maximum 3 500 kg met laadlift 1) KORTE BESCHRIJVING : Bestemd om materiaal van werktuigen te vervoeren en materialen noodzakelijk voor de implementatie van bouwterreinen van signa- lisatie en verschillende toespraken op de wegennetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 34136200 Perceel 2 : Eén gesloten bestelwagen van maximum 3 500 kg 1) KORTE BESCHRIJVING : Bestemd om materiaal van werktuigen te vervoeren en materialen noodzakelijk voor de implementatie van bouwterreinen van signa- lisatie en verschillende toespraken op de wegennetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 34136200 Perceel 3 : Eén gesloten bestelwagen (4 × 4) van maximum 3 500 kg I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Autre(veuillez préciser) Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Equipement et des Déplacements.

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (fournitures) : Achat. Lieu principal de livraison : Régie des Routes, rue Jules Cockx 9-11, 1160 Bruxelles. Code NUTS : BE1. L’avis implique un marché public. II.1.5 Description succinte du marché ou de l’achat/des achats : Lot 1 : Deux véhicules utilitaires de type fourgon fermé de maximum 3 500 kg avec élévateur.

Lot 2 : Un véhicule utilitaire de type fourgon fermé de maximum 3 500 kg Lot 3 : Un véhicule utilitaire de type fourgon fermé 4 × 4 de maximum 3 500 kg.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 34136200 Objets supplémentaires : 34113000 II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non II.1.8 Division en lots : Oui Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Description des lots : Lot 1 : Deux véhicules utilitaires de type fourgon fermé de maximum 3 500 kg avec élévateur.

1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Destinés à transporter du matériel d’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation de chantiers de signalisation et diverses interventions sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale 2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 34136200 Lot 2 : Un véhicule utilitaire de type fourgon fermé de maximum 3 500 kg. 1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Destinés à transporter du matériel d’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation de chantiers de signalisation et diverses interventions sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale 2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 34136200 Lot 3 : Un véhicule utilitaire de type fourgon fermé 4 × 4 de maximum 3 500 kg.

8063 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

1) KORTE BESCHRIJVING : Bestemd om materiaal van werktuigen te vervoeren en materialen noodzakelijk voor de implementatie van bouwterreinen van signa- lisatie en verschillende toespraken op de wegennetten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien zal dit voertuig het mogelijk maken om de stand van de wegennetten per periode van vorst te controleren door de veiligheid van de controleur (risico van ijzel) te verbeteren. 2) NOMENCLATUUR : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 34113000 II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen.

II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : Geraamde waarde zonder BTW 78.000,00 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het bedrag zonder BTW van het goedgekeurde offert. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : nihil.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 42 van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheids- opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken zal er worden overgegaan tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers op grond van de volgende documenten, nodig geacht voor de beoordeling van de minimumeisen vereist krachtens de artikelen 43 tot 45 van dit besluit.

Artikel 43 Een verklaring op erewoord dat de kandidaat niet in een toestand verkeert zoals vermeld in het artikel 43, 1° en 2°, en het bewijs, volgens de voorgeschreven vormen, dat de kandidaat niet in een toestand verkeert zoals vermeld in het artikel 43, 5° en 6° van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 zoals gewijzigd, met name : 1.

dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, dat hij zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (arti- kel 43, 1°); 2. dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement of voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen (arti- kel 43, 2°); 3.

dat hij bewijst dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 43bis, door bij zijn offerte een getuigschrift te voegen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of van de bevoegde buitenlandse overheid, al naargelang het geval (artikel 43, 5°); 4. dat hij bewijst dat hij in orde is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (artikel 43, 6°).

Artikel 44 De leverancier moet zijn financiële en economische capaciteit aantonen door : 1° de passende bankverklaringen; 2° voorlegging van de balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekening van de onderneming indien de wetgeving van het land waar de leverancier is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft; 1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Destinés à transporter du matériel d’outillage et des matériaux nécessaires à la réalisation de chantiers de signalisation et diverses interventions sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale. De plus, ce véhicule permettra de vérifier l’état des voiries par période de gel en améliorant la sécurité du contrôleur (risque de verglas).

2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 34113000 II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : Valeur estimée hors T.V.A. 78.000,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant hors T.V.A. de l’offre aprouvée.

III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : néant. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Conformément aux dispositions de l’article 42 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il sera procédé à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des documents suivants estimés néces- saires à l’évaluation des conditions minimales requises en vertu des articles 43 à 45 dudit arrêté : Article 43 Une déclaration sur l’honneur que le candidat ne tombe pas dans une situation mentionnée à l’article 43, 1° et 2°, et les preuves, selon les formes prescrites, que le candidat ne tombe pas dans une situation mentionnée à l’article 43, 5° et 6° de l’Arrêté Royal de 8 janvier 1996 tel que modifié, à savoir : 1.

qu’il n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les légis- lations ou réglementations nationales (article 43, 1°); 2. qu’il n’a pas fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales (arti- cle 43, 2°); 3. qu’il prouve être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43bis, en joignant à son offre une attestation émanant de l’Office national de Sécurité sociale ou de l’autorité compétente étrangère, selon le cas (article 43, 5°); 4.

qu’il prouve être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi (article 43, 6°). Article 44 Le fournisseur doit prouver sa capacité financière et économique par : 1° des déclarations bancaires appropriées; 2° la présentation des bilans, d’extraits de bilans ou de comptes annuels de l’entre prise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où le fournisseur est établi; 8064 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

3° een verklaring betreffende de omzet van de producten waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste drie boekjaren. Indien de leverancier om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Artikel 45 Bij toepassing van artikel 45 van het koninklijk besluit van 08 januari 1996, zal de inschrijver zijn technische bekwaamheid aantonen door : 1° middel van een lijst van de voornaamste identieke of gelijk- aardige leveringen, als diegene die het voorwerp van huidig bestek uitmaakt die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; 2° de wijze waarmee de aanbestedende ondernemer het vereiste kwaliteitsniveau bereikt en behoudt voor de gevraagde productie (certificaten opgesteld door officiële diensten belast met de kwali- teitscontrole); 3° de gelijkvormigheidattesten opgemaakt of goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten, i.v.m.

de Belgische, Europese of interna- tionale normen.

III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt IIII 2.1. Vereiste minimumeisen : zie punt IIII 2.1. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt III 2.1. Eventueel vereiste minimumeisen : zie punt III 2.1. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onder- handeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDR 48/2006.

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Prijs : 10,50 EUR. Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden : www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=D0070A000D20 (CSC RDR 48-2006 Fourniture de camionettes.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=4C04000201FE (CSC RDR 48-2006 Fourniture de camionettes NL.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=4204000107F2 (ModoffreRDR48-2006.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=9204050108FD (modoffre RDR 48-2006 NL.doc) IV.3.4 Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 22/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. 3° une déclaration concernant le chiffre d’affaires global relatif aux produits faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices.

Si pour une raison justifiée, le fournisseur n’est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. Article 45 En application de l’article 45 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996, le soumissionnaire justifiera sa capacité technique par : 1° la liste des principales livraisons identiques ou équivalentes à celles qui font l’objet du présent cahier spécial des charges effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés; 2° la manière dont l’adjudicateur obtient et maintient le niveau de qualité souhaité pour la production du matériel demandé (certificats établis par des services officiels chargés du contrôle de qualité); 3° les attestations de conformité, établies ou visées par l’autorité compétente, aux normes belges, européennes ou internationales.

III.2.2 Capacité économique et financière. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III 2.1.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : voir point III 2.1. III.2.3 Capacité technique. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir point III 2.1. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : voir point III 2.1. III.2.4 Marchés réservés : Non SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDR 48/2006.

IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Prix : 10,50 EUR. Site internet sur lequel le cahier spécial des charges est consulta- ble : www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=D0070A000D20 (CSC RDR 48-2006 Fourniture de camionettes.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=4C04000201FE (CSC RDR 48-2006 Fourniture de camionettes NL.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=4204000107F2 (ModoffreRDR48-2006.doc) www.publicationsonline.be/ViewDoc.asp?t=9204050108FD (modoffre RDR 48-2006 NL.doc) IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/06/2006.

Heure : 11 heures.

8065 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : FR, NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 200. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Plaats : Directie Regie der Wegen, Jules Cockxstraat 9-11, 1160 Brussel. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00691985/2006049845) IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR, NL.

IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 200. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres Lieu : Direction de la Régie des Routes, rue Jules Cockx 9-11, 1160 Bruxelles. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00691985/2006049845) 8066 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V E R S C H I L L E N D E B E R I C H T E N A V I S D I V E R S N. 6461 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Dexia Bank, NV, Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL. Contactpersoon : Rudy Vermeir (Projectleider-Technical Real Estate). Tel. 02-222 30 24. Fax 02-222 33 68. E-mail : rudy.vermeir@dexia.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Multiprofessionele Architectenvennootschap Planners, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen. Contactpersoon : de heer Jo Meers. Tel. 03-475 28 24. Fax 03-475 28 25. E-mail : info@planners.be. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Multiprofessionele Architectenvennootschap Planners, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen.

Contactpersoon : de heer Jo Meers. Tel. 03-475 28 24. Fax 03-475 28 25. E-mail : info@planners.be. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Contactpersoon : de heer Roger Vertriest, stadssecretaris. Tel. 052- 25 10 11. Fax 052- 25 10 12.

Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid (Andere) : financiële instelling. Hoofdactiviteit of activiteiten : Economische en financiële zaken. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Van Langen- hovestraat 203a, 9200 Dendermonde. NUTS code : BE232. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : L 813, Stad Dendermonde.

Multifunctionele sporthal Perceel : uitschuifbare tribune.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 28100000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 30 kalenderdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van de oorspronkelijke aannemeingssom excl.

BTW, met een minimum van 1.240,00 EUR. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : zie bestek.

8067 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : vereiste erkenning : categorie F of ondercategorie D.20, klasse 1, of in overeenstemming met het inschrijvingsbedrag.

Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijk- heid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium 1 : Technische kwaliteit. Weging : 40 punten Criterium 2 : Prijs. Weging : 40 punten Criterium 3 : Extra waarborg, garantie, onderhoudsvoorstel, dienst na verkoop. Weging : 20 punten Criterium 4 : Planningvoorstel. Weging : 5 punten IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : L 813.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 12/06/2006. Tijdstip : 16 uur. Prijs : 22,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Documenten te verkrijgen bij de ontwerper Multiprofessionele Architectenvennootschap Planners, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, tel. 03-475 28 24, fax 03-475 28 25, e-mail : info@planners.be. Kostprijs : 22,00 EUR incl. BTW en verzendingskosten over te schrijven op rek.

737-0105702-15 van Planners, BVBA. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 13/06/2006. Tijdstip : 15 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL.

IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 90. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 13/06/2006. Tijdstip : 15 u. 30 m. Plaats : Stadsbestuur Dendermonde, Raadzaal, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dender- monde. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00677388/2006088641) N. 6462 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Dexia Bank, NV, Pachecolaan 44, 1000 BRUSSEL. Contactpersoon : Rudy Vermeir (Projectleider-Technical Real Estate).

Tel. 02-222 30 24. Fax 02-222 33 68. E-mail : rudy.vermeir@dexia.be.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Multiprofessionele Architectenvennootschap Planners, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen. Contactpersoon : de heer Jo Meers. Tel. 03-475 28 24. Fax 03-475 28 25. E-mail : info@planners.be. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Multiprofessionele Architectenvennootschap Planners, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen. Contactpersoon : de heer Jo Meers. Tel. 03-475 28 24. Fax 03-475 28 25. E-mail : info@planners.be.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde. Contactpersoon : de heer Roger Vertriest, stadssecretaris. Tel. 052 25 10 11. Fax 052 25 10 12.

Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid (Andere) : Financiële instelling. Hoofdactiviteit of activiteiten : Economische en financiële zaken. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (leveringen) : Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Van Langenhovestraat 203a, 9200 Dendermonde. NUTS code : BE232. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : L 813, Stad Dendermonde.

Multifunctionele Sporthal. Perceel : meubilair cafetaria.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 36100000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 30 kalenderdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom excl.

BTW, met een minimum van 1.240,00 EUR. 8068 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : zie bestek. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar.

IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijk- heid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium 1 : Technische kwaliteit. Weging : 40 punten Criterium 2 : Prijs. Weging : 40 punten Criterium 3 : extra waarborg, garantie, onderhoudsvoorstel, dienst na verkoop. Weging : 20 punten IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : L 813.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 12/06/2006. Tijdstip : 16 uur. Prijs : 28,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Documenten te verkrijgen bij de ontwerper Multifunctionele Architectenvennootschap Planner, BVBA, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, tel. 03-475 28 24, fax 03-475 28 25, e-mail : info@planners.be. Kostprijs : 28,00 EUR, incl. BTW en verzendingskosten over te schrijven op rek.

737-0105702-15 van Planners, BVBA. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 13/06/2006. Tijdstip : 15 u. 30 m. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL.

IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 13/06/2006. Tijdstip : 15 u. 30 m. Plaats : Stadsbestuur Dendermonde, Raadzaal, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dender- monde. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00677388/2006088583) N. 6472 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : ASBL Sport Schaerbeekois, place Colignon 1, 1030 Bruxelles. Personne de contact : Richard Buydts.

Tél. 02/244.73.25. Fax 02.215.74.24. E-mail : rbuydts@schaerbeek.irisnet.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Bureau Heck, sprl, rue des Bollandistes 24, 1040 Bruxelles. Personne de contact : M. Heck. Tél. 02/734.38.60. Fax 02/734.28.74. E-mail : bureau.heck@skynet.be. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur (Autre) : asbl sportive. Activité(s) principale(s) : Loisirs, culture et religion.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Stade Terdelt, 1030 Bruxelles. Code NUTS : BE10. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Construction d’un bâtiment destiné à un secrétariat de piste. II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45000000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Oui.

II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 40. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement légal est imposé, soit 5 % du montant des travaux hors TVA.

III.1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les paiements sont effectués conformément à l’article 15 du cahier général des charges établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, annexe de l’AR du 26/09/1996. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Les soumissionnaires devront prouver qu’ils ne sont pas exclus de la participation aux marchés publics.

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 8069 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Les soumissionnaires fourniront : l’attestation ONSS portant sur l’avant-dernier trimestre échu; la preuve qu’ils sont en règle au niveau du paiement de leurs impôts et taxes. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir agréation. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires joindront la preuve de leur agréation en travaux pour la catégorie D, classe 1.

III.2.4 Marchés réservés : Non. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte.

IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Des critères énoncés ci-dessous (les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou par ordre de priorité décroissante lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables) : Critère 1 : Prix. Pondération : 40. Critère 2 : Qaulités techniques. Pondération : 30. Critère 3 : Qualités architecturales. Pondération : 20. Critère 4 : Délai. Pondération : 10. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 181 CNT.

IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 24/05/2006. Prix : Gratuit. IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 01/06/2006 à 15 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR.

IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 90.

IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 01/06/2006 à 15 heures, Hôtel communal de Schaerbeek, salle du collège, place Colignon, 1030 Bruxelles. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : Seuls les soumissionnaires, l’auteur de projet et les représentants du pouvoir adjudicateur sont autorisés à assister à l’ouverture. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non.

VI.4 Procédures de recours : VI.4.1 Instance chargées des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles. Introduction de recours, précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Dans un délai de 60 jours suivant la notification de l’attribution du marché. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00695724/2006088914) N. 6477 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaamse maatschappij voor watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel.

Contactpersoon : Verdickt Liesbeth (afdelingsingenieur-water- technologie).

Tel. 02/238 95 51. Fax 02/230 97 98. E-mail : liesbeth.verdickt@vmw.be. Internetadres : www.vmw.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Vlaamse maatschappij voor watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel. Contactpersoon : Verdickt Liesbeth (afdelingsingenieur-water- technologie). Tel. 02/238 95 51. Fax 02/230 97 98. E-mail : liesbeth.verdickt@vmw.be. Internet adres : www.vmw.be. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Vlaamse maatschappij voor watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel.

Contactpersoon : Maritta Hendrickx (investeringsbeheer). Tel. 02/238 96 31. Fax 02/230 97 98. E-mail : aanbesteding.doc@vmw.be. Internetadres : www.vmw.be. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Vlaamse maatschappij voor watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel. Contactpersoon : Walter Rogge (ingenieur-directeur-water- technologie). Tel. 02/238 95 23. Fax 02/230 97 98. E-mail : walter.rogge@vmw.be. Internetadres : www.vmw.be. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Publiekrechtelijke instelling.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Huisvesting en gemeenschappe- lijke voorzieningen.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Provincie Limburg, Farm frites, Maatheide 50, 3920 Lommel. NUTS code : BE2. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Realisatie van een procesinstallatie bestaande uit continue zand- filtratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45000000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. 8070 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Ja. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : De opdracht via algemene offerte-aanvraag behelst de realisatie van een waterbehandelingsinstallatie, die het effluent van de biolo- gische waterzuivering zal opwaarderen tot proceswater. De instal- latie zal een debiet verwerken van 1 900 m3 /dag en is opgebouwd uit volgende processtappen : groffiltratie, zandfiltratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 180 kalenderdagen.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : zie bijzonder bestek. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bewijs van registratie als aannemer. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie eventueel bijzonder bestek en/of AB 2005. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie eventueel bijzonder bestek en/of AB 2005.

Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning van aannemers voor opdrachten van werken : cate- gorie V, ondercategorie L.2, P.2, klasse (raming ZBTW) 3. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen.

De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma’s voor beschermde arbeid : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onder- handeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0TE00/100548.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 13/06/2006. Betalingstermijnen en -methode : A. Bestekken en voorschriften (BTW in) 1. Bijzonder bestek WKD.002 ( 50,00 EUR) met samenvattende opmetingsstaat en inschrijvingsformulier 2. Administratief bestek 2005 (53,00 EUR), kan gratis gedownload worden via www.vmw.be.

B. Plans (btw in) 1. Typ-ZF (6,05 EUR) 2. Typ-UF (6,05 EUR) 3.

Typ-RO (6,05 EUR) 4. Typ-PW (6,05 EUR) 5. typ - opstelling (6,05 EUR) 6. Gebouw (6,05 EUR) 7. Inplantingsplan (12,10 EUR) De documenten zijn uitsluitend te bestellen door middel van een e-mail op het adres aanbesteding.doc@vmw.be of via telefax op het nummer 02/230 97 98. De betaling van de geleverde aanbestedingsdocumenten gebeurt achteraf, na ontvangst van een globale trimesteriële factuur. Het administratief bestek AB 2005 kan gratis worden gedownload via de website www.vmw.be.

IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 14/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 14/06/2006. Tijdstip : 11 uur. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.3 Overige inlichtingen : Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Liesbeth Verdickt (tel.

02/238 95 51) of e-mail : liesbeth.verdickt@vmw.be. Informatiedag op 24 mei 2006 bij Farm Frites te Lommel, aanwe- zigheid is verplicht. Geïnteresseerden dienen telefonisch een afspraak te maken. Het berteft hier een algemene offerte-aanvraag zonder afkondi- ging van prijzen. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00691936/2006087908) N. 6451 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek 20, Graaf van Vlaanderenstraat, 1080 BRUSSEL.

Contactpersoon : De heer E. Louis (B32). Tel. 02/412.37.35. Fax 02/412.36.27. E-mail : elouis@molenbeek.irisnet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja.

I.2 Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : 8071 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Type aanbestedende overheid : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente- school nr.

11, Ninoofsesteenweg 1001. NUTS code : BE1. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : De opdracht behelst voornamelijk de vervanging van een bestaand rioolnetwerk.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45232400. II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 30. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht is vastgesteld op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom.

Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hogere EUR duizendtal afgerond.

Hij dient gestort te worden door de aannemer conform de beschikkingen van het algemene bestek. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : klasse 1, categorie C, sub-categorie C. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bewijs van erkenning in categorie C, sub-categorie C1. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het leveren van de R.S.Z. attest (origineel) - voorlaatste (afgelopen) kalendertrimester ten opzichte van de openingsdag van de offertes.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het leveren van een lijst van dergelijk uitgevoerde werken tijdens de laatste vijf jaar en verplicht gestaafd, op straffe van het ongeldig verklaren van de inschrijving, door getuigschriften van goede uitvoering (tenminste 3).

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 06/026. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 02/06/2006 te 14 uur. Prijs : 14,00 EUR. Betalingstermijnen en methode : De documenten kunnen uitslui- tend bekomen worden na voorafgaande storting op rekeningnr.

001-2031200-96 met vermelding van « Dossier D.06/026 - CK/EL - Herstelling van het rioolnetwerk - School 11 ». IV.3.4 Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 02/06/2006 te 14 uur.

IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL, FR. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 02/06/2006 te 14 uur, Gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek, Collegezaal, 2e verdieping, Graaf van Vlaanderenstraat 20 te 1080 Brussel. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3 Overige inlichtingen : Nadere inlichtingen : De werken dienen, om veiligheidsredenen, onontbeerlijk voltooid te zijn voor de aanvang van niet nieuwe schooljaar 2006-2007.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre 20, 1080 Bruxelles.

Personne de contact : M. E. Louis (B32). Tél. 02/412.37.35. Fax 02/412.36.27. E-mail : elouis@molenbeek.irisnet.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Ecole communale n° 11, chaussée de Ninove 1001. Code NUTS : BE1. L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succinte du marché ou de l’achat/des achats : Le marché comprend en principal le remplacement d’un réseau d’égouttage existant.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45232400. 8072 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui. II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 30. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’EUR supérieure.

Il sera versé par l’entrepreneur conformément aux dispositions du cahier général des charges. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : classe 1, catégorie C, sous-catégorie C1. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Preuve de l’agréation en catégorie C, sous-catégorie C1.

III.2.2 Capacité économique et financière. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Production d’une attestation ONSS (original) de l’avant-dernier trimestre par rapport à la date fixée pour l’ouverture des soumissions.

III.2.3 Capacité technique. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Production d’une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années appuyée obligatoirement, sous peine de nullité de l’offre, de certi- ficats de bonne exécution (au moins 3).

SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 06/026. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 02/06/2006 à 14 heures. Prix : 14,00 EUR.

Conditions et mode de paiement : Les documents peuvent être obtenus uniquement moyennant un paiement préalable par verse- ment au compte 001-2031200-96 en mentionnant la référence « Dossier d.06/026 - CK/EL - Réfection du réseau d’égouttage - Ecole 11 ».

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/06/2006 à 14 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : NL, FR.

IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 120. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 02/06/2006 à 14 heures, Maison communale de Molenbeek-Saint-Jean, salle du collège, 2e étage, rue du Comte de Flandre 20 à 1080 Bruxelles. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3 Autres informations : Autres informations : Les travaux devront, pour des raisons de sécurité, impérative- ment être terminés avant le début de l’année scolaire 2006-2007. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006.

(@Ref :00692215/2006073941) N. 6454 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlanderen- straat 20, 1080 Brussel. Contactpersoon : Mevr. Nathalie Vandeput. Tel. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Gemeentebestuur, Dienst Openbare Werken, Opzichter- straat 63-65, 1080 Brussel.

Contactpersoon : Mevr. Nathalie Vandeput. Tel. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuur, Graaf van Vlanderenstraat 20, 1080 Brussel. Contactpersoon : De heer Gemeentesecretaris Jacques De Winne. Tel. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. I.2 Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdeling ervan.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Culturen- en Sociaal Cohesiehuis, Mommaertsstraat 2A te 1080 Brussel. NUTS code : BE10. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : Onderhavige onderneming heeft betrekking op de installatie van twee nieuwe noodtrappen in het Culturen- en Sociaal Cohesiehuis.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 28527000. II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. 8073 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 30. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht is vastgesteld op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom (excl.

BTW). Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental EUR. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : voldaan hebben aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; in orde zijn met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; geregistreerd zijn in categorie 10 en erkend zijn in onder- categorie D1, klasse 2.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RMZ attest (origineel) gedateerd van het voorlaatste trimester ten opzichte van de datum die vastgesteld werd voor de opening van de offerten; (origineel) attest van de directe belastingen (model 276C2) afge- leverd na de datum van de publicatie van de aankondiging van opdracht; kopie van de laatste afrekening of van een (origineel) attest verstrekt door het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten betreffende de BTW situatie gedurende het laatst afgelopen trimester; attest waaruit blijkt dat de inschrijver geregistreerd en erkend is in de vereiste categorieën en klassen.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : lijst van gelijkaardige werken die verricht werden tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoe- ring. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Prijs : 50,00 EUR.

Betalingstermijnen en methode : De documenten kunnen bekomen worden : na voorafgaande storting op rekening nr.

001-2031200-96 met vermelding van de referte van het dossier « Culturen- en Sociaal Cohesiehuis - Installatie van 2 noodtrappen ». IV.3.4 Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 23/06/2006 te 14 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL, FR. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 150. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 23/06/2006 te 14 uur, Gemeentehuis, Collegezaal (2e verdieping), Graaf van Vlanderenstraat 20, 1080 Brussel.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3 Overige inlichtingen : Nadere inlichtingen : De inschrijver voegt bij zijn offerte het ingevulde attest van plaatsbezoek.

VI.4 Beroepsprocedures : VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Aarlenstraat 92-104, 1040 Brussel. Internetadres (URL) : http ://www.raadvst-consetat.be. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre 20, 1080 Bruxelles. Personne de contact : Mme Nathalie Vandeput. Tél. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration communale, Service des Travaux Publics, rue de l’Intendant 63-65, 1080 Bruxelles.

Personne de contact : Mme Nathalie Vandeput. Tél. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale, rue du Comte de Flandre 20, 1080 Bruxelles. Personne de contact : M. le secrétaire communal Jacques De Winne. Tél. 02/412.37.83. Fax 02/412.36.27. E-mail : nvandeput@molenbeek.irisnet.be. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Activité(s) principale(s) : Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Maison des Cultures et de la Cohé- sion Sociale, rue Mommaerts 2A à 1080 Bruxelles. Code NUTS : BE10. L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succinte du marché ou de l’achat/des achats : La présente entreprise concerne l’installation de deux nouveaux escaliers de secours sur le site de la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 28527000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui. II.1.8 Division en lots : Non. 8074 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 30. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché (HTVA).

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’EUR supérieur. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale; être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel le soumissionnaire est établi; être enregistré en catégorie 10 et agréé en sous-catégorie D1, classe 2.

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : attestation ONSS (originale) datée de l’avant-dernier trimestre par rapport à la date fixée pour l’ouverture des soumissions; attestation (originale) des contributions directes (modèle 276C2) délivrée après la date de publication de l’avis de marché; copie du dernier extrait de compte de la TVA ou certificat (original) délivré par le bureau compétent de recette de la TVA relatif à la situation TVA du dernier trimestre achevé; la preuve de l’enregistrement et de l’agréation dans les catégories et classes requises.

III.2.3 Capacité technique. Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution. III.2.4 Marchés réservés : Non. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Prix : 50,00 EUR. Conditions et mode de paiement : les documents peuvent être obtenus : moyennant un paiement préalable par versement au compte n° 001-2031200-96 en mentionnant la référence du dossier « Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale - Installation de 2 nouveaux escaliers de secours ».

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23/06/2006 à 14 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : NL, FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 150. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 23/06/2006 à 14 heures, Maison communale, salle du collège (2e étage), rue du Comte de Flandre 20, 1080 Bruxelles. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3 Autres informations : Autres informations : Le soumissionnaire joindra à son offre l’attestation de visite des lieux complétée.

VI.4 Procédures de recours : VI.4.1 Instance chargées des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue d’Arlon 92-104, 1040 Bruxelles. Adresse internet (URL) : http ://www.raadvst-consetat.be. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00685896/2006085225) N. 6478 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 74 van 11/05/06, blz. 7760, bericht 6211 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel.

Website : www.molenbeek.irisnet.be. Contactpersoon : Kristen Voglaire of Linda Michiels.

Tel. 02/412.37.55 of 37. Fax 02/412.37.32. E-mail : contentieux.1080@molenbeek.irisnet.be. Beschrijving : Overheidsopdracht voor verzekering omvattend acht loten betreffende verschillende verzekeringspolissen. Te wijzigen tekst : De loten 5 (Electronica), 6 (Alle risico’s) en 8 (Motorrijden) werden gewijzigd. Gelieve U te wenden tot de website van het Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek. Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 74 du 11/05/06, page 7760, avis 6211 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean, rue du Comte de Flandre 20, 1080 Bruxelles.

Website : www.molenbeek.irisnet.be. Personne de contact : Kristen Voglaire ou Linda Michiels. Tél. 02/412.37.55 ou 37. Fax 02/412.37.32. E-mail : contentieux.1080@molenbeek.irisnet.be. Description : Marché public d’assurance comprenant huit lots relatifs à des polices d’assurance différentes. Texte à modifier : Les lots 5 (Electronique), 6 (Tous risques) et 8 (Véhicules automo- teurs) ont subis quelques modifications. Prière de se référer aux publications sur le site de l’Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean.

Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00688846/2006088797) 8075 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6479 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Wavre, place de l’Hôtel de Ville, 1300 Wavre. Personne de contact : Roger le Bussy (Directeur). Tél. 010/22.42.43. Fax 010/22.95.44. E-mail : roger.lebussy@publilink.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Régie de l’Electricité, rue de l’Ermitage 2, 1300 Wavre. Personne de contact : Roger le Bussy (Directeur).

Tél. 010/22.42.43. Fax 010/22.95.44. E-mail : roger.lebussy@publilink.be. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Régie de l’Electricité, rue de l’Ermitage 2, 1300 Wavre.

Personne de contact : Roger le Bussy (Directeur). Tél. 010/22.42.43. Fax 010/22.95.44. E-mail : roger.lebussy@publilink.be. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Activité(s) principale(s) : Services généraux des administra- tions publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Ville de Wavre. Code NUTS : BE310. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Le marché a pour objet les travaux nécessaires à la pose de câbles souterrains d’énergie haute tension et basse tension de signalisa- tion ainsi que les fournitures et travaux nécessaires à leur raccor- dements sur les installations existantes.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 40100000.

II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non. II.1.8 Division en lots : Oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. Nombre de lots : 3. Lot 1 : Liaison Basse Wavre, avenue Sabin. 1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Pose de câble d’énergie haute tension entre le poste d’injection 36/11kV de Basse Wavre et la cabine de dispersion situé avenue Sabin à Wavre.

2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 40100000. Coût estimé hors TVA : 780.000 EUR. 4) INDICATION QUANT A UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU A UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/ D’ACHÈVEMENT : Durée en jours : 40. Lot 2 : Liaison Tienne de la Cense. 1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Pose de câbles haute tension en vue de raccorder un poste de distribution sur le réseau du gestionaire de réseau de distribution. 2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 40100000. Coût estimé hors TVA : 30.000 EUR. 4) INDICATION QUANT A UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU A UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/ D’ACHÈVEMENT : Durée en jours : 15.

Lot 3 : Liaison rue Arthur Hardy. 1) DESCRIPTION SUCCINCTE : Pose de câbles haute tension en vue de renforcer un tronçon existant.

2) NOMENCLATURE : Classification CPV : Objet Principal : Descripteur principal : 40100000. Coût estimé hors TVA : 88.000 EUR. 4) INDICATION QUANT A UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU A UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/ D’ACHÈVEMENT : Durée en jours : 20. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA 880.000 EUR. II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 75.

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché.

III.1.4 L’éxecution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : 1. Une attestation del’O.N.S.S. certifiant que le soumissionnaire est en règle de cotisation.

2. Une copie du certificat d’agréation pour la classe et la sous catégorie requise pour l’éxécution du marché. 3. Numéro d’entreprise, numéro de TVA et registre de commerce. 4. Un certificat délivré par l’autorité compétente, selon lequel le candidat est en ordre de paiement des impôts et taxes selon la législation belge. 5. Une note de présentation de la société. 6. Une liste de référence de trois marché similaires au cours des cinq dernières années mentionnant la date d’achèvement, le montant du marché, le délai et le maître de l’ouvrage. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.

Copie des bilans et comptes de résultats des trois dernières années sous la forme du schéma de la Banque National de Belgique. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : 8076 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

1. L’entrepreneur ne peut être en état de faillite ou a fait aveu de faillite. 2. L’entrepreneur doitt être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. L’entrepreneur doit fournir une note de présentation de la société décrivant le matériel, le personnel et sa qualification qu’elle compte mettre à disposition pour réailiser ces travaux.

2. L’entrepreneur est tenu de produire les permis d’accès et qualification émanant d’au mois un gestionnaire de réseau actif en région wallonne prouvant que son personnel est apte à réaliser les travaux pour lesquels il soumissionne.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : 1. L’entrepreneur est tenu prouver qu’il dispose d’un nombre suffisant de dévideuses pouvant acceuillir des tours est de type M35 (mimnimum 3).

2. L’entrepreneur est tenu de prouver qu’il dispose d’un nombre suffisant de machines synchronisées pour le tirage de câbles de grosse section (1000 mm2 ) pour l’exéction du chantier. III.2.4 Marchés réservés : 0. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 001-2006.

IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.

IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 29/05/2006 à 16 heures. Prix : 25 EUR. Conditions et mode de paiement : Paiement préalable au compte 000-0090767-72. IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 02/06/2006 à 11 heures.

IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 180. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 02/06/2006 à 11 heures, Hôtel de Ville de Wavre, salle des Templiers, place de l’Hôtel de Ville à 1300 Wavre. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : Toutes.

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non.

VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00671639/2006088864) N. 6457 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Grez-Doiceau, place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau. Personne de contact : Jean-François Allard (Directeur-Service travaux). Tél. 010/84.83.51. Fax 010/84.83.59. E-mail : jean-francois.allard@publilink.be. Adresse internet générale du pouvoir adjudicateur (URL) : www.grez-doiceau.be.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration communale de Grez-Doiceau, place Ernest Dubois 1, 1390 Grez-Doiceau. Personne de contact : Virginie Haulotte (employée-Service travaux). Tél. 010/84.83.54. Fax 010/84.83.59. E-mail : virginie.haulotte@publilink.be. Adresse internet (URL) : www.grez-doiceau.be. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public. Acti- vité(s) principale(s) (autre) : Administration communale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : chemin de Savenel et rue de Weert- Saint-Georges à Grez-Doiceau. Code NUTS : BE31. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Amélioration du chemin de Savenel (tronçon entre la rue du Couvent et la place de Trémentines) et de la piste cyclable de la rue de Weert-Saint-Georges.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45233142. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : II.2.1 Quantité ou étendue globale : Entreprise générale. II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 40 j.o.

8077 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant de la soumission approuvée hors TVA, arrondi à la dizaine d’EUR supérieure (cf. art. 5 annexe A.R. 26/09/1996). III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Les dispositions légales et réglementaires organisant l’agréation des entrepreneurs sont d’application.

Toute demande de dérogation d’agréation doit être introduite selon l’article 17 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’applications de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. En cas de non respect de cette obligation, la soumission est écartée d’office.

III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de l’Office national de Sécurité sociale conforme à l’article 90, § 3, 2° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Un certificat d’enregistrement. Le montant estimé du marché excède 22.000 EUR, hors TVA : Oui. Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations.

III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l’administration considère qu’ils entrent dans la classe 2.

III.2.4 Marchés réservés : Non. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : J-FA/2005. IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 16/06/2006 à 12 heures. Prix : 40 EUR.

Conditions et mode de paiement : Le cahier des charges peut être obtenu moyennant versement au compte 091-0001467-41 ouvert au nom de l’Administration communale, ou par Bancontact ou Proton au guichet du service travaux de l’Administration communale.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/06/2006 à 11 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 120.

IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 19/06/2006 à 11 heures,: Administration communale de Grez-Doiceau, place Ernest Dubois 1 à 1390 Grez-Doiceau, 1er étage, salle des mariages. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00690165/2006088567) N. 6480 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Antwerpen Dienst Werken en Infrastructuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Contactpersoon : Rita Ceenaeme. Tel. 03/240.67.15. Fax 03/240.67.79. E-mail : dwi@admin.provant.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : BVBA Architektenburo Jef Van Oevelen, Geestenspoor 54, 2180 Ekeren. Tel. 03/542.65.40. Fax 03/542.67.25. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : BVBA Architektenburo Jef Van Oevelen, Geestenspoor 54, 2180 Ekeren. Tel. 03/542.65.40. Fax 03/542.67.25. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (leveringen) : Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : provinciaal instituut voor tech- nisch onderwijs te Stabroek. NUTS code : BE21. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : leveren van schoolmeubilair, omvattende stoelen en tafels, voor de nieuwe lokalen van het R-blok. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 36151000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 50 kalenderdagen. 8078 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht geëist van 5 procent van het oorspronke- lijk aannemingsbedrag excl. BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in EUR. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Eventueel vereiste minimumeisen : III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijk- heid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium 1 : kwaliteit van het voorgestelde meubel. Criterium 2 : zitcomfort van de voorgestelde stoel. Criterium 3 : prijs.

Criterium 4 : uniformiteit van het uitzicht tegenover het bestaande meubilair. IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BOWE/06-29. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 19/06/2006.

Tijdstip : 14 uur. Prijs : 3,50 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Prijs incl.

BTW, verzendings- kosten 2,00 EUR. Na voorafgaande storting van voormeld bedrag op rek. 414-5144291-29 van BVBA Architectenburo Jef Van Oevelen. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19/06/2006. Tijdstip : 14 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 19/06/2006. Tijdstip : 14 uur.

Plaats : Lange Lozana- straat 223 (hoek Harmoniestraat), te 2018 Antwerpen, 3e verdieping, zaal Dijle. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.3 Overige inlichtingen : Bestek en plans liggen ter inzage op de provinciale dienst werken en infrastructuur in het kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223, (hoek Harmoniestraat), te 2018 Antwerpen, 3e verdieping (tel. 03/240.67.15) van 9 tot 17 uur, en bij BVBA Architektenbureau Jef Van Oevelen. VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel 1040. Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen, ingaand op de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00692343/2006087689) N. 6481 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Antwerpen Dienst Werken en Infrastructuur, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Contactpersoon : Rita Ceenaeme. Tel. 03/240.67.15. Fax 03/240.67.79. E-mail : dwi@admin.provant.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : BVBA Architektenburo Jef Van Oevelen, Geestenspoor 54, 2180 Ekeren. Tel. 03/542.65.40. Fax 03/542.67.25. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : BVBA Architektenburo Jef Van Oevelen, Geestenspoor 54, 2180 Ekeren.

Tel. 03/542.65.40. Fax 03/542.67.25. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : provinciaal instituut voor technisch onderwijs te Stabroek. NUTS code : BE21. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : uitvoeren van de omgevingsaanleg bij blok R. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45233220 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

8079 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 60 werkdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht geëist van 5 procent van het oorspronke- lijk aannemingsbedrag excl. BTW. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hoger tiental in EUR.

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Eventueel vereiste minimumeisen : De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning : categorie C, klasse 1 of hogere.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning : categorie C, klasse 1 of hogere.

III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BOWE/06-28. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 19/06/2006.

Tijdstip : 14 u. 30 m. Prijs : 13,75 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Prijs incl. BTW, verzendings- kosten 1,55 EUR. Na voorafgaande storting van voormeld bedrag op rek. 414-5144291-29 van BVBA Architektenburo Jef Van Oevelen. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19/06/2006. Tijdstip : 14 u. 30 m. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 19/06/2006.

Tijdstip : 14 u. 30 m. Plaats : Lange Lozana- straat 223 (hoek Harmoniestraat), te 2018 Antwerpen, 3e verdieping, zaal Dijle. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.3 Overige inlichtingen : Bestek en plans liggen ter inzage op de provinciale dienst werken en infrastructuur in het kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223 (hoek Harmoniestraat), te 2018 Antwerpen, 3e verdieping (tel. 03/240.67.15) van 9 tot 17 uur, en bij BVBA Architektenbureau Jef Van Oevelen. VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel. Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen, ingaand op de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006.

(@Ref :00692343/2006088917) N. 6482 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Katholiek Onderwijs Regio Geel, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen. Contactpersoon : Jos Vermeylen. Tel. 014-58 78 06. Fax 014-59 15 63. E-mail : jvermeylen@pandora.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Publiekrechtelijke instelling.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Onderwijs. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gesubsidi- eerde Vrije Basisschool Komps, Stelen 17, 2440 Geel. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Geschiktmakingswerken aan schoolgebouw. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45000000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja.

8080 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 55. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen volgens bestek. III.1.2 Belangrijkste financierings en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande volgens bestek.

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waarvan de opdracht wordt gegund volgens bestek. III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Neen. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : volgens bestek. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : volgens bestek. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : volgens bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : categorie D, klasse 1.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 435.05.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 15/06/2006. Prijs : 125 EUR. Betalingstermijnen en -methode : Plannen en bestek zijn te koop op het architectenbureau Jos Vermeylen, op schriftelijke aanvraag en door overschrijving van 125 EUR + 5 EUR verzendingskosten op rek. 230.0237805.78. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL.

IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : D.S.K.O., lokaal KOR Geel, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 13/05/2006. (@Ref :00672954/2006089362) N. 6463 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : CV Zonnige Kempen Sociale huisvestingsmaatschappij Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder het nr. 129.5, Grote Markt 39, 2260 Westerlo.

Contactpersoon : Dhr.

Luc Stijnen. Tel. 014-54 19 41. E-mail : zonnige.kempen@cipal.be. Internetadres : www.zonnigekempen.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid (Andere) : Sociale Huisvestings- maatschappij.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Huisvesting en gemeenschappe- lijke voorzieningen. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nestestraat 57959 Hulshout. NUTS code : BE2. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Sociale huisvestingsproject omvattende de oprichting van 4 woongelegenheden (nieuwbouw) + 4 garages. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45000000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. 8081 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : Geraamde waarde zonder BTW 359.087,66 EUR. II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 400 kalenderdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen De borgtochten zullen worden gesteld volgens de beschikkingen van artikel 5 van de bijlagen van het KB 26.09.96 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen, diensten en concessies vor openbare werken.

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Neen. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : inschrijving handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest van erkenning of het bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer moet volgende attesten vorleggen : attest van registratie; attest van erkenning of het bewijs waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering. Bijlagen in te vullen (3 pag, bij bestek toegevoegd) veiligheids-, gezondheids- en milieucharter.

Eventueel vereiste minimumeisen : erkenning van aannemers : categorie D, klasse 4 of hogere. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Ja. De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma’s voor beschermde arbeid : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen.

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 23/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. Prijs : 180 EUR. Betalingstermijnen en methode : Betaling op rek. 787-5218985-57 van Zonnige Kempen, of contant. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 27/06/2006. Tijdstip : 10 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 180. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 27/06/2006. Tijdstip : 10 uur. Plaats : Zonnige Kempen, CV, Grote Markt 39, te 2260 Westerlo.

Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : opdrachtgever, aannemers, ontwerpers. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00661609/2006088808) N. 6464 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle. Contactpersoon : Danny Van Oeckel. Tel. 03-310 05 50. E-mail : danny.vanoeckel@publilink.be. Internetadres : www.malle.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Erfgoed & Visie, BVBA, Turnhoutsebaan 91, 2390 Malle.

Contactpersoon : Edith Vermeiren. Tel. 03-309 09 93. Fax 03-309 04 59. E-mail : edith@erfgoed-en-visie.be. Internetadres : www.erfgoed-en-visie.be. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle. Contactpersoon : Danny Van Oeckel. Tel. 03-310 05 50. E-mail : danny.vanoeckel@publilink.be. Internetadres : www.mal- le.be.

Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Malle. NUTS code : BE211. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Dringende instandhoudingswerken aan het gemeentehuis te Westmalle.

Herstel toren, schouw en goten. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45000000, Y007 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. 8082 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Aanvang 21/08/2006. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : Naam en rechtsvorm van het bedrijf, naam en handteken- bevoegdheid. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : R.S.Z.-attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal.

III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Registratie : categorie 11 - 00 Erkenning categorie D klasse 1 of hogere. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 14/06/2006.

Prijs : 25 EUR. Betalingstermijnen en methode : Overschrijving van 25 EUR op rek. 415-9062191-78 van Erfgoed & Visie, BVBA, Turnhoutsebaan 91, te 2390 Malle, met vermelding « dossier dringende werken gemeen- tehuis Malle » en BTW-nummer. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19/06/2006. Tijdstip : 9 u. 30 m. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120.

IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 19/06/2006. Tijdstip : 9 u. 30 m. Plaats : Trouwzaal, gemeentehuis Malle, Antwerpsesteenweg 246, te 2390 Malle. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00695711/2006088769) N. 6452 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Katholiek Onderwijs Regio Lier, Kapucijnenvest 10, 2500 Lier. Contactpersoon : Architect Gilbert Van den Eynde. Tel. 014/37 83 53. Fax 014/37 52 10. E-mail : archvdeynde@skynet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Publiekrechtelijke instelling.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Onderwijs. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering met welke middelen ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier. NUTS code : BE212. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Geschiktmakingswerken (trappen, pleisterwerken, vloeren, ramen en deuren, binnenschrijnwerk, schilderwerken, renovatie toiletten..) vleugels B & C Sint-Ursula-Instituut & Sint- Ursulalyceum te Lier.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45400000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 150. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de goedgekeurde aannemingssom. III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : Neen.

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : Registratie : categorie 00 of 10 of 11. 8083 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : Categorie D, klasse 2. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : Categorie D, klasse 2. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : Categorie D, klasse 2.

III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 02.05.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 16/06/2006. Prijs : 107,69 EUR. Betalingstermijnen en -methode : storting op rek. 733-3401416-44 op naam van Gilbert Van den Eynde. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19/06/2006. Tijdstip : 10 uur. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 19/06/2006.

Tijdstip : 10 uur. Plaats : Spreekkamer (niveau 1, vleugel A) Sint-Ursula S.O., inkom via Sint-Ursula Middenschool, Kanunnik Davidlaan 15, te Lier. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Ja.

Verwijzen naar project(en) en/of programma(’s) : Geschiktma- kingswerken Sint-Ursula S.O., Kanunnik Davidlaan 15, te Lier. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00694837/2006088527) N. 6432 Aankondiging van een opdracht I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Contactpunt : Centrale Aankoop, t.a.v. Nadine Rigo, tel. 03-450 45 87, fax 03-450 41 90. E-mail : nadine.rigo@aquafin.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : vennootschap van privaatrecht, waterzuivering. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : leveren van azijnzuur 9 %-oplossing. II.1.2. Type opdrachten en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : b) Leveringen : aankoop.

Belangrijkste plaats van levering : Vlaanderen. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : leveren van azijnzuur 9 %-oplossing. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 24.14.32.10-3. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : V.H. 2.700 Ton.

II.2.2. Opties : neen.

II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang 1 juli 2006, voltooiing 30 september 2006. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest waaruit blijkt dat de Belgische en buitenlandse kandidaat in orde is met de sociale zekerheidsverplichtingen in België (attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal) respectievelijk het land waar hij gevestigd is.

Dit overeenkomstig artikel 90, § 3 en 43bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

III.2.1.3. Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : productfiche. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. 8084 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : A. Laagste prijs. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CA/OA/NR/2006.152.

IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 6 juni 2006.

Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 7 juni 2006, te 10 uur. IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen : vijfenveertig dagen (vanaf de uiterste datum van ontvangst der offertes). IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 7 juni 2006, te 10 uur, Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : openbaar.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : ja. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 9 mei 2006. N. 6470 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin, NV, Dijk- straat 8, 2630 Aartselaar, centrale aankoop, t.a.v. Marc Van den Bulck, tel. 03-450 45 11, fax 03-450 49 91. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : vennootschap van privaat recht, waterzuivering. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : CA/OA/MVDB/2005_079 : vernieuwen industriële zandvangbrug. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : werken, uitvoering.

Belangrijkste plaats van de werken : RWZI Oostende, Zand- voordestraat 299, 8400 Oostende.

II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : vernieuwen van de brug van de industriële zand- vanger : Constructie van het geheel van een rakelbrug, afbraak van de bestaande constructie, installatie, ingebruikname en even- tueel bijkomende werken. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 29.56.60.00-4. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten (GPA) : ja.

II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen. II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.2. Opties : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : eenenne- gentig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek. III.1.4. Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest waaruit blijkt dat de Belgische of buitenlandse kandidaat in orde is met de sociale zekerheidsverplichtingen in België (attest van het voorlaatste kwartaal) respectievelijk het land waar hij gevestigd is. Dit overeenkomstig artikel 90, § 3 en 17bis van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.

Bewijs van registratie. III.2.3.

Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : categorie L en/of V, klasse 1. III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : De laagste prijs. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. 8085 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : CA/OA/MVDB/2005_079. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 15 juni 2006, te 12 uur. Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja. Prijs : 10 EUR + 1,5 EUR verzendingskosten, incl. BTW. Betalingstermijnen en methode : betaling ter plaatse of vooraf- gaande overschrijving op rek.

091-0104184-35, bij Dexia Bank, met vermelding van het bestek nr. CA/OA/MVDB/2005_079. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemings- aanvragen : 19 juni 2006, te 10 uur.

IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Nederlands. IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : honderd vijftig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de offertes). IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 19 juni 2006, te 10 uur, Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen.

VI.5.

Datum van verzending van deze aankondiging : 10 mei 2006. N. 6453 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven. Contactpersoon : Roger Moens. Tel. 016-26 75 90. Fax 016-26 73 18. E-mail : roger.moens@vlaamsbrabant.be. Internetadres : www.vlaamsbrabant.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Overijse. NUTS code : BE24. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Saneringswerken Zilverbeek. Fase 2 : onbevaarbare waterloop nr. 2.186/IIde categorie tussen o.p. 2 en 22 te Overijse. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45247120 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Ja. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : Geraamde waarde zonder BTW 265.570 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het gunningsbedrag zonder B.T.W. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : niet van toepassing. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning : categorie B klasse 2; registratie : categorie 03.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 21/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. Prijs : 100 EUR. Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen afgeladen worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rek. 091-0106007-15 « Diverse Ontvangsten » van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in het bezit van het bewijs van betaling.

IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21/06/2006.

Tijdstip : 11 uur. 8086 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Provincieplein 1, 3010 Leuven. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen. VI.3 Overige inlichtingen : Er zijn geen uitvoeringsvarianten toegestaan. VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 47, 1040 Brussel. Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : binnen de 60 kalenderdagen na kennis te hebben gekregen van de gunningsbeslissing.

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00690381/2006088555) N. 6465 AANKONDING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN AFDELING I. . AANBESTEDENDE DIENST I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven. Internet : www.vlaamsbraba. Contactpersoon : Joke Denys. Tel. 016-26 75 39. Fax 016-26 73. E-mail : joke.denys@vlaamsbrabant.be.

I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 : Ja I.4) Adres voor de indiening van aanvragen tot deelneming : Zelfde adres als I.1 : Ja AFDELING II.

VOORWERP VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : inrichting van overstromingsgebieden II.1.2) Beschrijving : inrichting van overstromingsgebieden Oppervlaktewaterkwantiteitsmodelleringen Ecologische inventarisatie en visie Ontwerpen gecontroleerde overstromingsgebieden Stroomgebied van de tangebeek.

II.1.3 Plaats van uitvoering van het project : Vilvoorde en Grim- bergen. II.1.4) NOMENCLATUUR :CPV - classificatie : Hoofdopdracht : Hoofdcategorie : 45246000 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1) Bij de selectie van gegadigden te hanteren criteria : technische bekwaamheid en prijs III.2) Staat deelneming alleen open voor een bepaalde beroeps- groep? Ja Zo ja, vermeld welke beroepsgroep : studiebureaus AFDELING IV. PROCEDURE IV.1) Aard van de prijsvraag voor ontwerpen : Openbaar IV.2) Bij de beoordeling van ontwerpen te hanteren criteria : technische bekwaamheid en prijs IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2006/07 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : Verkrijgbaar tot : 21/06/2006 Prijs : 25 EUR Voorwaarden voor verkrijging : De aanbestedingsdocumenten kunnen binnengehaald worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van 25 EUR op rek.

091-0106007-15 « Diverse Ontvangsten » van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De documenten zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich in het bezit van het stortings- bewijs aan te bieden in het provinciehuis, Provincieplein 1, te 3010 Leuven, directie Infrastructuur, dienst administratie en teken- kamer, uitsluitend op werkdagen van 9 tot 12 uur, behoudens voor speciale gevallen op afspraak (tel. 016-26 75 22) IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21/06/2006, te 11 uur.

IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : NL IV.4) Prijzen en jury IV.4.3) Kunnen die prijswinnaars aanspraak maken op de toewij- zing van eventuele vervolgopdrachten? Nee IV.4.4) Is de beslissing van de jury verbindend voor de aanbe- stedende overheid? Nee AFDELING V.

AANVULLENDE INLICHTINGEN V.2) Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00690381/2006088729) N. 6467 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven. Contactpersoon : Joke Denys. Tel. 016-26 75 39. Fax 016-26 73. E-mail : joke.denys@vlaamsbrabant.be.

Internetadres : www.vlaamsbraba. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. 8087 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (diensten) : 07. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Leuven. NUTS code : BE24. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Scannen en georefereren van de « Atlas der onbevaarbare water- lopen » van 1950 met inbegrip van de beschrijvende tabellen voor de Provincie Vlaams Brabant. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 72000000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : Geraamde waarde zonder BTW 91.000 EUR. II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 365 kalenderdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het gunningsbedrag zonder BTW. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : niet van toepassing.

III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Teneinde de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten gevoegd worden op straffe van nietigheid : referenties ten bedrage van minstens 50.000 EUR van gelijk- aardige opdrachten in een periode van de laatste 5 jaar, inclusief het onderscheid in het opdrachtgevend bestuur tussen privé-sector en openbare sector.

Er wordt een projectfiche met duidelijke omschrijving van de opdracht ingediend. Voor de openbare sector wordt bijkomend een certificaat van goede uitvoering van de in de referentie opgenomen opdrachten bijgevoegd (met naam opdrachtgevend bestuur en leidend ambtenaar met contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) en het gunningsbedrag). De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma’s voor beschermde arbeid : Neen. III.3 Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning : III.3.1 Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : Neen.

III.3.2 Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onder- handeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2006/10.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Prijs : 25 EUR. Betalingstermijnen en methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen binnengehaald worden van bovengenoemde website of tegen betaling verkregen worden na storting van 25 EUR op rek. 091-0106007-15 « Diverse ontvangsten » van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De documenten zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen.

In dit laatste geval dienen zij zich in het bezit van het stortings- bewijs aan te bieden in het provinciehuis, Provincieplein 1, te 3010 Leuven, directie infrastructuur, dienst administratie en teken- kamer alle werkdagen van 9 tot 12 uur, behoudens voor speciale gevallen op afspraak (tel. 016-26 75 22). Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden : www.vlaamsbrabant.be.

IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 21/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 180. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 48, 1040 Brussel.

Instellen van beroep, precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen na kennisneming van de gunningsbeslissing. 8088 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00690381/2006088853) N. 6483 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Kortenberg, Dewalplein 30, 3070 Kortenberg. Contactpersoon : arch. J. Lismont. Tel. 0475/31.00.91. E-mail : j.lismont@skynet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid : Regionale of plaatselijke instantie. Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Oude Baan 33, te 3071 Erps-Kwerps. NUTS code : BE24. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Vernieuwen vloer sportzaal Erps-Kwerps. Aankoop dossier bij arch. J. Lismont, Schoonaardestraat 137, te 3078 Meerbeek, na telefonische afspraak 0475/31.00.91 en contante betaling van 30,00 EUR of door overschrijving van 35,00 EUR (incl. portkosten) met duidelijke vermelding BTW-nummer, adres en naam inschrijver.

II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45400000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang : Vloer vernieuwen voor een oppervlakte van 1 211,09 m2 . Geraamde waarde zonder BTW 93.087,15 EUR. II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 20. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % bankwaarborg.

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : verplichte registratie voor de uit te voeren werken. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : bewijs van registratie en erkenning bij de inschrijving bij te voegen. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : balans van laatste boekjaar en bewijs van betaling laatste kwartaal R.S.V.Z. bij te voegen. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : bewijs van registratie bij te voegen.

III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen. De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma’s voor beschermde arbeid : Neen. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : D.379/2006.

IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 10/06/2006. Tijdstip : 17 uur. Prijs : 35,00 EUR. Betalingstermijnen en methode : Contante betaling bij persoonlijk afhalen van 30,00 EUR of overschrijving van 35,00 EUR voor toezending. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 19/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : 8089 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 19/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Gemeentehuis Kortenberg, Dewalplein 30, te 3070 Kortenberg, zaal PARCE. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : gemeentebestuur en architect. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen. VI.4 Beroepsprocedures VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie BE.

Voor bemiddelingsprocedure bevoegde instantie : BE.

VI.4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen BE. VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00695734/2006089064) N. 6433 Aankondiging van geplaatste opdracht Diensten Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (WHO) : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Organisatie Opdrachthoudende vereniging voor crematorium- beheer in het arrondissement Leuven, « Hofheide », t.a.v. de heer Jacques Roggen, Dutselstraat 15, 3200 Holsbeek, tel. +32-497 37 71 82, fax +32-16 31 77 11.

E-mail : Jacques.roggen@telenet.be. Internet : www.hofheide.be. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Aard van de opdracht : diensten, categorie 12. II.3.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : CPC 867.

II.5. Korte beschrijving/voorwerp van de opdracht : volledige studieopdracht voor het bouwen van een crematorium en een afscheidscentrum in Holsbeek. II.6. Geraamde totale waarde (exclusief BTW) : 343.554,40 EUR. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type van aanbestedingsprocedure : onderhandelings- procedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging. IV.2. Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op : 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van landschapsinrichting, stedenbouw, architectuur, interieurinrichting en kunst gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in de projectdefinitie; 2.

de procesgerichtheid en de procesbereidheid; 3. de aandacht van een globale aanpak van duurzaamheid; 4. de kostenbeheersing qua honorarium en projectkost; 5. de realisatietermijn.

Afdeling V. Gunning van de opdracht V.1. Gunning en waarde van de opdracht : V.1.1. Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienst- verlener aan wie de opdracht is gegund : TV RCR Aranda pigem Vilalta Arquitectes/Coussée & Goris BVBA, t.a.v. de heer Klaas Goris, Molenaarstraat 111/25, 9000 Gent, tel. +32-9 265 85 20. E-mail : Coussee.goris@cobonet.be. V.1.2. Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking zijn genomen (prijs exclusief BTW) : 343.554,40 EUR.

V.2. Onderaanneming : V.2.1. Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming : ja.

Waarde : onbekend. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Betreft het een vrijwillige publicatie : neen. VI.3. Datum van gunning van de opdracht : 19 april 2006. VI.4. Aantal ontvangen offertes : vijf. VI.5. Is voor deze opdracht een aankondiging verschenen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen : neen. VI.6. Heeft deze opdracht betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt gefinancierd : neen. VI.8. Verzendingsdatum van deze aankondiging : 10 mei 2006. N. 6434 Vrije tekst Naam en adres van de overheid : stad Tienen, t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen, tel.

016-80 56 51, fax 016-82 30 71.

E-mail : Marcia.degent@tienen.be. Beschrijving/voorwerp : PPS Anemonen, marktbevraging met het oog op de toewijzing van de gronden. Het doel van de marktbevraging is het peilen naar de interesse van de private markt voor de aankoop van de volgende gronden te Tienen met het oog op een verdere ontwikkeling ervan : 1. een provinciale eigendom zijnde een schoolgebouw, een serre, een speeltuin, een atletiekpiste, omnisportvelden, op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de Anamo- nenlaan en de Hamelendreef, gekadastreerd vierde afdeling, sectie B, nummers 263/C en 265/D, groot volgens kadaster zeven hectare zevenzeventig are, vijfentwintig centiare; 2.

een stedelijke eigendom, zijnde een perceel grond gelegen aan de Anamonenlaan, gekadastreerd vierde afdeling, sectie B, nummers 269/H, groot volgens kadaster één hectare, drieën- dertig are, veertig centiare.

De marktbevraging heeft tot doel : 1. de verkoop van bovengenoemde gronden; 2. de afbraak van bestaande provinciale internaat en aanhorig- heden; 3. de aanleg van wegenis met nutsvoorzieningen en andere openbare domeinfuncties; 4. de verkaveling in bouwrijpe percelen en/of de bouw van woningen en/of appartementen op de bouwrijpe percelen. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen hebben een overeenkomst gesloten waarbij de stad Tienen zal optreden als coördinator van het project. De grond zal in volle eigendom worden overgedragen. 8090 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

De geïnteresseerde wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de eigendom van de goederen vermeld onder 1 en 2 vanaf het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte overgaat doch dat hij er het genot door het persoonlijk gebruik van slechts ten laatste op 1 januari 2009 zal bekomen. Na de aanleg van alle wegenis en andere openbare domein- functies zullen deze om niet in volle eigendom worden overge- dragen aan de stad Tienen. De verkopende overheid voorziet geen financiële tussenkomst, noch voor de afbraak van de gebouwen noch voor de bouw en het onderhoud van de gebouwen, noch voor de aanleg van de wegenis en de andere openbare domeinfuncties.

De geïnteresseerde wordt er tevens van in kennis gesteld dat hij zelf zal instaan voor de volledige realisatie van het project, daarin begrepen doch niet beperkt tot het onderwerp, de eigenlijke bouw als de daaropvolgende commercialisatie van de gronden en/of woningen/appartementen, de volledige financiering ervan, evenals het bekomen van alle vereiste toelatingen en/of vergunningen. Door de indiening van zijn voorstel aanvaardt de geïnteresseerde bovenvermelde procedure, evenals de gevolgen ervan. Op basis van de binnengekomen voorstellen zullen de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant beslissen aan wie de gronden zullen verkocht worden.

De beoordeling zal gebeuren op basis van de verkoopprijs van de gronden en de door de geïteresseerde voorgestelde deelneming van de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant a rato van ieder hun aandeel in de totale oppervlakte, zijnde 9 hectare, 10 are, 65 centiaren, deze deelneming zal bestaan uit een bepaald winst- percentage op de realisatieprijs van de nieuwe gebouwen, de wijze waarop dit wordt berekend en de transparantiemechanismen die worden voorgesteld ter berekening van deze winstdeelname. Er zal eveneens rekening gehouden worden bij de beoordeling van dit criterium met het voorstel van de geïnteresseerde enerzijds inzake bodemsanering en anderzijds inzake de betalings- modaliteiten van de prijs.

Aan het criterium « prijs » wordt een maximum van veertig punten toegekend.

Daarnaast zal de kwalitatieve invulling van het gebied eveneens een verkoopcriterium zijn. Met kwalitatieve invulling wordt de architecturale en stedenbouwkundige visie beoogd die de kandidaat-verkoper voorstelt voor de ontwikkeling van het gebied. Op het criterium « kwalitatieve invulling » kan de geïnteresseerde maximum zestig punten behalen. De geïnteresseerde wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij door de stad Tienen meermaals kan gevraagd worden nieuwe (prijs)offertes in te dienen in functie van de verdere detaillering van het te realiseren project. De stad behoudt zich eveneens het recht voor om enkel de geïnteresseerden die zij het meest geschikt acht om nieuwe prijs-offertes te verzoeken, alsmede om enkel de offer- te(s) van de geïnteresseerden die zij het meest geschikt acht, met hen te bespreken.

Geïnteresseerden worden verzocht om hun gemotiveerde kandi- datuur te stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de stad Tienen. Deze kandidatuur dient de volgende elementen te bevatten : een voorstelling van het bedrijf; een voorstel van financiële waarborg(en); de concrete plannen en inzichten met betrekking tot de architec- turale en stedenbouwkundige realisatie van het bovenvermelde project, rekening houdende met de voorwaarden zoals die voorop- gesteld zijn in het ontwerp van verkoopovereenkomst en in project- fiche; de houding van de geïnteresseerde ten aanzien van mogelijke aanwezige bodemverontreiniging op de goederen en of hij bereid is desgevallend de noodzakelijke maatregelen tot bodemsanering te ondernemen.

De provincie Vlaams-Brabant zal voor de percelen 263/C en 265/D een oriënterend bodemonderzoek organiseren dat vermoedelijk gedurende de zomer 2006 zal worden uitgevoerd; de planning en timing van het project, rekening houdende met het feit dat de procedure tot goedkeuring van het bijzonder plan van aanleg voor het projectgebied pas na de ondertekening van de verkoopovereenkomst zal gestart worden, zodat de goedkeuring door de hogere overheid ervan pas in de zomer 2007 voorzien is en met de gebruiks- en huurrechten op de goederen van de provincie Vlaams-Brabant; de kostprijs van het project; de prijs (zie artikel 3 van het ontwerp van verkoopovereenkomst); een voorstel tot zekerheid van de naleving van de realisatie- termijn; de opgave of hij zelf zal instaan voor de realisatie van de werken (promotor-aannemer) dan wel deze zal laten realiseren door derden (promotor); de opgave of hij woningen/appartementen zal realiseren en zo ja, voor welk percentage van de voor bewoning beschikbare opper- vlakte, hij woningen en/of appartementen wenst te realiseren; de opgave of hij de gronden enkel wenst te verkavelen in bouwrijpe percelen en zo ja, voor welk percentage van de voor bewoning beschikbare oppervlakte, hij deze verkaveling wenst te realiseren.

Het ontwerp van de verkoopovereenkomst, alsmede de project- fiche, kan kosteloos worden verkregen bij en de kandidaten van de geïnteresseerde dient gericht te worden aan : Stad Tienen, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 27, 3300 Tienen, tel. 016-80 56 51, fax 016-82 30 71. E-mail : marcia.degent@tienen.be. De kandidaturen dienen uiterlijk 26 juni 2006 bij de stad Tienen aanwezig te zijn. Datum van verzending van dit bericht : 10 mei 2006. N. 6473 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Villers-le-Bouillet, rue de Waremme 17, 4530 Villers-le-Bouillet.

Personne de contact : Danielle Badoux. Tél. 085/61.62.75. Fax 085/61.62.87. E-mail : danielle.badoux@publilink.be. Adresse internet générale du pouvoir adjudicateur (URL) : www.villers-le-bouillet.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.Activité(s) principale(s) : Services généraux des administra- tions publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. 8091 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Diverses voiries communales de l’entité de Villers-le-Bouillet. Code NUTS : BE3. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Travaux d’aménagement et construction d’éléments linéaires dans diverses rues de la commune.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 75000000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA 313.683,50 EUR. II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 50 jours calendrier. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : Art. 5, 6, 7, 8 et 9. Tel que le prévoit la législation sur les marchés publics.

III.1.4 L’éxecution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non.

III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Voir Cahier Spécial des charges cfr. III.2.2. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : attestation ONSS (art. 90, § 3, 2° AR 08/01/1996); copie attestation enregistrement; copie certificat agréation. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation : catégorie C, classe 3. III.2.4 Marchés réservés : Non. Le marché est réservé à des ateliers protégés : Non.

Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre des programmes d’emplois protégés : Non. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2006/002. IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 20/06/2006, du mardi au vendredi entre 9 et 11 heures.

Prix : 50,00 EUR. Conditions et mode de paiement : Après virement au compte 091-0004551-21 de l’Administration communale, 4530 Villers-le- Bouillet, les documents parviendront par Envoi recommandé.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28/06/2006 à 10 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 120.

IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 28/06/2006 à 10 heures, Administration communale, salle du conseil communal, rue de Waremme 17 à 4530 Villers-le-Bouillet. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00676697/2006064452) N. 6435 Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : ville de Visé, rue des Récollets 1, 4600 Visé, tél. 04-374 84 95, fax 04-374 84 81.

Point de contact : Echevinat des Travaux, rue de Mons 11, à 4600 Visé, à l’attention de Patrick Nieus. E-mail : patrick.nieus@publilink.be.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : réfection de voiries et aménagements de sécurité dans diverses rues de l’entité, année 2006. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : a) Travaux : exécution.

Lieu principal d’exécution : ville de Visé. II.1.3. L’avis implique : un marché public. 8092 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.31.42-6. II.1.8. Division en lots : non. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : douze mois (à compter de la date d’attribution du contrat). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1.

Cautionnement et garanties exigés : Une attestation de l’O.N.S.S. conforme aux dispositions de l’article 90, § 3, 2° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Un certificat d’enregistrement.

Un document certifiant que le candidat satisfait aux exigences de la catégorie C, classe 1. III.2. Conditions de participation : III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Un document certifiant que le candidat satisfait aux exigences de la catégorie C, classe 1. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui.

Prix : 50,00 EUR. Conditions et mode de paiement : paiement comptant lors de l’enlèvement du dossier ou anticipé, compte 000-0019769-78, en stipulant l’objet du dossier. IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8. Modalités d’ouverture des offres : 1er juin 2006, à 11 heures. Echevinat des Travaux, rue de Mons 11, à 4600 Visé. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : oui. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. N. 6475 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : SOWAER, sa, chaussée de Liège 624, 5100 Jambes. Personne de contact : Mlle Descartes Laetitia.

Tél. 071/34.99.81. Fax 071/34.99.89. E-mail : lde@sowaer.be.

Adresse internet générale du pouvoir adjudicateur (URL) : www.sowaer.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : SOWAER, Environnement, rue d’Heppignies 17, 6043 Ransart. Personne de contact : Mlle Laetitia Descartes. Tél. 071/34.99.81. Fax 071/34.99.89. E-mail : lde@sowaer.be.

Adresse internet (URL) : www.sowaer.be.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SOWAER, rue d’Heppignies 17, 6043 Charleroi (Ransart). Personne de contact : Mlle Laetitia Descartes. Tél. 071/34.99.81. Fax 071/34.99.89. E-mail : lde@sowaer.be. Adresse Internet (URL) : http ://www.sowaer.be. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public. Acti- vité(s) principale(s) (autre) : activité aéroportuaire. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non.

SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Les travaux seront réalisés dans la commune de Jumet. Code NUTS : BE322. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Insonorisation de 3 immeubles d’habitation situés autour de l’aéroport de Charleroi. II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45323000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non.

II.2 Quantité ou étendue : II.2.1 Quantité ou étendue globale : 3 immeubles d’habitation. II.2.2 Options : Oui. Description de ces options : Options mises en œuvre en cas de non obtention de la performance acoustique souhaitée. II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 100 jours ouvrables.

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Les entreprises doivent obligatoirement présenter la qualification Qualisound à la date de l’attribution du marché. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation Qualisound. Une attestation sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans les cas d’exclusion stipulés à l’article 17 de l’AR du 10 janvier 1996.

L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soumissionnaire(s) à produire les documents et preuves nécessaires.

8093 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie D et/ou sous-catégorie D4 et/ou D5, conformé- ment à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie D et/ou sous-catégorie D4 et/ou D5, conformé- ment à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Marché groupé 21. IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non.

IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 19/06/2006 de 9 à 17 heures.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 22/06/2006 à 10 heures. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 180.

IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 22/06/2006 à 10 heures, SOWAER, Environnement, rue d’Heppignies 17, 6043 Ransart. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00692156/2006088948) N. 6436 Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : ville de Chimay, Centre administratif, Grand’Place 13, 6460 Chimay. Point de contact : M. le bourgmestre, Denis Danvoye, tél.

060-45 91 20, fax 060-21 17 06. Adresse internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.ville-de- chimay.be.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir l’annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : voir l’annexe A.II. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : voir l’annexe A.III. I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1.

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché de fourniture de mobilier avec pose pour création de plaines de jeux dans l’entité de Chimay. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : b) Fournitures : achat. Lieu principal de livraison : entité de Chimay. Code nuts : BE326. II.1.3. L’avis implique : un marché public. II.1.4 Informations sur l’accord-cadre : Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre : Valeur estimée hors T.V.A. : 83.095,63 EUR. II.1.5.

Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : marché de fourniture de mobilier avec pose pour création de plaines de jeux dans l’entité de Chimay. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 29.83.50.00-1. II.1.8. Division en lots : non.

Il convient de soumettre des offres pour : un seul lot. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : soixante jours (à compter de la date d’attribution du contrat). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.2. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : une seule fois à la réception provisoire.

III.1.4. L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’enregistrement requis pour la fourniture et le placement des jeux, bancs ainsi que pour le terrassement et la réalisation des aires de chute est de catégorie 08 (entretien et aménagement de terrains divers).

Une copie de cet enregistrement sera jointe à l’offre. 8094 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’enregistrement requis pour la fourniture et le placement des jeux, bancs ainsi que pour le terrassement et la réalisation des aires de chute est de catégorie 08 (entretien et aménagement de terrains divers). Une copie de cet enregistrement sera jointe à l’offre. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1.

Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis au Journal officiel du 6 mars 2006. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29 mai 2006, à 11 heures. IV.3.6. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : français.

IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : cent vingt jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8. Modalités d’ouverture des offres : 29 mai 2006, à 11 heures, Service de Travaux, La Place 132, à 6464 Forges. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact : I. Adresses et points de contact auprès desquels des renseigne- ments complémentaires peuvent être obtenus : Service des Travaux, à l’attention de M. Wauters G., La Place 132, 6464 Forges, tél. 060-21 10 61, fax 060-21 40 99.

E-mail : wauters.gerard@ville-de-chimay.be. II. Adresses et points de contact auprès desquels le chaier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : Service des Travaux, à l’attention de M. Wauters G., La Place 132, 6464 Forges, tél. 060-21 10 61, fax 060-21 40 99. III. Adresses et points de contact auxquels les offres/demandes de participation doivent être envoyées : Service des Travaux, à l’attention de M. Wauters G., La Place 132, 6464 Forges, tél. 060-21 10 61, fax 060-21 40 99.

N. 6484 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de Thuin, Grand’Rue 36, 6530 Thuin.

Personne de contact : M Luc Haine. Tél. 071/55.94.37. Fax 071/55.94.44. E-mail : luh00@thuin.be. Adresse internet générale du pouvoir adjudicateur (URL) : www.thuin.be. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Patrick Philippe, avenue des Hospices 184, 1180 Uccle. Personne de contact : Patrick Philippe.

Tél. 02/374.94.99. Fax 02/374.94.99. E-mail : p-philippe@aud-archi.com. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur (Autre) : administration commu- nale. Activité(s) principale(s) : Services généraux des administra- tions publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Place du Chapitre, Thuin. Code NUTS : BE326. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Les travaux comportent principalement : le reprofilage de la place du Chapitre, des trottoirs le long de la N59 et de la promenade du Martinet; l’égouttage de la place du Chapitre; le dépavage pour reprofilage, la pose d’une étanchéité sur dalle dans le quartier du Beffroi et la place des Zouaves; le pavage ou le repavage, total ou partiel de l’ensemble du périmètre défini par la place du Chapitre, la place Albert Ier , la place des Zouaves, la ruelle du Marché et le quartier du Beffroi; la réparation et la construction de murs en moellons; le mobilier urbain; le renouvellement des éclairages.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45233222. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui.

II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA 1.207.546 EUR. II.3 Durée du marché ou délai d’exécution. Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 170 jours ouvrables. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.4 L’éxecution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non.

III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : a) le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformé- ment aux dispositions de l’article 17bis; 8095 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

b) production d’une attestation ONSS du 2e trimestre civil précé- dent la date limite de remise des offres, ou pour candidats étrangers, tout document probant; c) le soumissionnaire doit être enregistré. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Classe 5, catégorie C. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Un certificat d’enregistrement dans les catégories requises. 2. Une attestation récente, de moins de deux mois, d’une souscrip- tion d’une police d’assurances couvrant : a) la responsabilité civile pour un montant minimal de 2.500.000 EUR; b) les accidents de travail.

3. Une déclaration relative au chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires en travaux. Les comptes annuels des deux dernières années (annexes dettes fiscales ou sociales). 4. Une déclaration bancaire de notoriété « lettre accréditive », certifiant la capacité financière de l’entrepreneur à mener à bonne fin les travaux.

III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Procès-verbal de visite obligatoire, paraphé par l’ingénieur, l’architecte ou le fonctionnaire technique du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur mentionnera dans son offre qu’il a bien tenu compte de cette visite des lieux. 2. Une déclaration mentionnant les effectifs moyens de l’entreprise pendant les deux derniers trimestres (art. 19, 4° de l’AR du 15 janvier 1996).

3. La liste des techniciens, intégrés à l’entreprise, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de son ouvrage.

4. Une attestation reprenant le nombre d’ouvrier pouvant être mis simultanément sur le chantier (hors sous-traitance éventuelle). 5. Une liste de références récentes (moins de 3 ans), relatives à des travaux, accompagnées d’un certificat de bonne fin signé par l’architecte-auteur de projet. Les références non accompagnées d’un tel certificat ne seront pas prise en considération pour l’évaluation qualitative de l’entreprise.

6. Un planning d’intention (50 postes minimum) avec les dispo- sitifs prévus permettant de respecter ou d’améliorer le délai annoncé, accompagné d’une note explicative et indiquant qu’il a bien tenu compte du planning repris dans le cahier des charges à l’article 28, § 1er . 7. Tous les autres documents qui seraient réclamés par avis rectificatifs éventuels ou par courriers recommandés. Si tel est le cas, l’entrepreneur, devra indiquer dans son offre qu’il en a tenu compte. 8. L’entreprise autorise expressément le pouvoir adjudicateur à prendre toutes informations utiles de nature technique, financière ou morale à son sujet auprès de tout organisme, institution ou autre.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 16/06/2006. Prix : 145,20 EUR. Conditions et mode de paiement : l’obtention des documents s’effectue auprès de l’architecte Patrick Philippe, avenue des Hospices 184, 1180 Bruxelles, de 9 à 16 heures, contre rembourse- ment au compte 310-0210392-85.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/06/2006 à 10 h 30 m.

IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.7 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Nombre de jours à compter de la date limite de réception des offres : 200. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 29/06/2006 à 10 h 30 m, drève des Alliés 120, 6530 Thuin (service équipement). SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : Revitalisation urbaine. Opération Place Albert Ier . Sécurisation des abords d’écoles. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00694859/2006088470) N. 6468 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : CHR Clinique Saint-Joseph, Hôpital de Warquignies, avenue B. de Constantinople 5, 7000 Mons. Personne de contact : Philippe Canon, Directeur Technique. Tél. 065/35.93.63. Fax 065/35.93.68. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : BE Arcadis Fally, sa, avenue de Philippeville 119, 6001 Charleroi.

Personne de contact : Dominique Fally. Tél. 071/29.89.00. Fax 071/29.89.01. E-mail : info@arcadisfally.be. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Arcadis Fally, sa, avenue de Philippeville 119, 6001 Charleroi. Personne de contact : Dominique Fally. Tél. 071/29.89.00. Fax 071/29.89.01. E-mail : info@arcadisfally.be. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui.

I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur (Autre) : Clinique. Activité(s) prin- cipale(s) : Santé.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Mons. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Extension du bâtiment « Les Foyers Saint-Joseph, asbl », compre- nant un home et un service de soins palliatifs. 8096 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Gros oeuvre/Parachèvements/Techniques spéciales. II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45215120.

Objets supplémentaires : 45215212. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui. II.1.8 Division en lots : Non. II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Oui. II.2 Quantité ou étendue : II.3 Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en jours (à compter de la date de l’attribution du contrat) : 250 jours ouvrables.

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Attestation d’agréation de l’entreprise générale. Extrait du casier judiciaire. Déclaration sur l’honneur. Attestation de sécurité sociale. III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestations relatives au paiement des impôts et taxes. Attestation bancaire.

Attestation, preuve de la couverture d’une assurance.

III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Références similaires au cours des 5 dernières années. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation des entrepre- neurs : Lot 1 : Gros œuvre : catégorie D, classe 5. Lot 2 : Enduits intérieurs : sous-catégorie D4, D11, classe 2. Lot 3 : Chapes et revêtements de sol : sous-catégorie D10, classe 2. Lot 4 : Menuiseries intérieures : sous-catégorie D5, classe 2. Lot 5 : Peintures et voilages : sous-catégorie D13, classe 2. Lot 6 : Faux-plafonds : sous-catégorie D4, classe 2. Lot 7 : Aménagements des abords : sous-catégorie D1, classe 2.

Lot 8 : Electricité : sous-catégorie P1, classe 3. Lot 9 : HVAC : sous-catégorie D16, D17, D18, classe 3. Lot 10 : Ascenseurs : sous-catégorie N1, classe 2. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 3353. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 30/06/2006 à 11 heures. Prix : 484 EUR. Conditions et mode de paiement : Prix du dossier : 484,00 EUR TVAC hors frais d’envoi. Paiement préalable au n° compte 260-0088714-28, communication « Fourniture dossier 3353 » et demande par fax au n° 071/29.89.01.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 30/06/2006 à 11 heures.

IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 30/06/2006 à 11 heures, CHR Clinique Saint-Joseph, avenue B. de Constantinople 5 à 7000 Mons, salle de réunion, rez-de-chaussée. VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00134374/2006088593) N. 6485 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR I.1 Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Mons, Grand-Place 22, 7000 Mons. Personne de contact : Thérèse Orban (Directrice-Service des Travaux). Tél. 065/40.56.30. Fax 065/40.56.49. E-mail : therese.orban@ville.mons.be.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Association momentanée SPRL D. Gicart - J. Renaud & associés et P. Delaisse et M. Micciche, rue A. Pecher 28, 7000 Mons. Personne de contact : M. Micciche. Tél. 065/84.16.81. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires (y compris les documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Mons, rue Neuve 17, 7000 Mons. Personne de contact : Evelyne Vandesmal. Tél. 065/40.56.41. Fax 065/40.56.49. E-mail : evelyne.vandesmal@ville.mons.be.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Point(s) de contact susmentionné(s) : Oui. I.2 Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Type de pouvoir adjudicateur (Autre) : Administration commu- nale. Activité(s) principale(s) : Services généraux des administra- tions publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : Non. SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1 Description : II.1.2 Type de marché (travaux) : Exécution. Lieu principal d’exécution : Ville de Mons, rue de la Coupe. Code NUTS : BE3. II.1.3 L’avis implique : un marché public. II.1.5 Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Projet Phasing-out. Valorisation urbaine des quartiers historiques et touristiques de la Ville de Mons. Secteur 2. Lot 4 : Traitement de façades de bâtiments bordant la rue de la Coupe 4, 15 et 18 en ce compris gros œuvre, nettoyage et réparations, menuiseries extérieures, enduits et peintures, etc.

II.1.6 Classification CPV : Objet principal : 45400000. II.1.7 Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Non. II.1.8 Division en lots : Non. 8097 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9 Des variantes seront prises en considération : Non. II.2 Quantité ou étendue : SECTION III. RENSEIGNEMENTS D’ORDRES JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1 Conditions relatives au contrat : III.1.1 Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant du marché hors TVA arrondi à la dizaine d’EUR supérieure.

III.1.2 Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement par subsides européens et régionaux, emprunts par Ville.

III.1.3 Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Si l’adjudicataire du marché est un groupement d’entrepreneurs, la responsabilité solidaire de chaque composante est exigée. III.1.4 L’éxecution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non. III.2 Conditions de participation : III.2.1 Situation propre des opérateurs économiques : Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion visés aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° de l’article 17 de l’AR du 08/01/1996. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.

Fournir un extrait du casier judiciaire pour l’administrateur ou le gérant s’il s’agit de sociétés à capitaux; pour chaque associé s’il s’agit de sociétés de personnes; pour l’entrepreneur s’il s’agit d’une entreprise individuelle.

2. Fournir une attestation émanant de l’administration compé- tente prouvant que l’entrepreneur est en règle en matière de TVA et Impôts. Ou Fournir au minimum une attestation sur l’honneur qui atteste que le soumissionnaire n’est pas dans un des cas d’exclusion visés aux 1°, 2°, 3°, 5° ou 6° de l’article 17 de l’AR du 08/01/1996. 3. Fournir une attestation de l’ONSS relative à l’avant-dernier trimestre précédant l’ouverture des offres. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur pourra l’inviter à produire les documents de preuve visés à l’alinéa 2 de l’article 17 du même arrêté royal.

III.2.2 Capacité économique et financière : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique de l’entrepreneur est justi- fiée par la référence suivante : une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et/ou le chiffre d’affaires en « travaux » de l’entreprise au cours des 3 derniers exercices. III.2.3 Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Compte tenu que les travaux interviennent sur un site piétonnier fortement fréquenté par le public qui abrite des activités commer- ciales et du logement et que les objectifs à atteindre sont notam- ment : la garantie de respect du délai; le maintien et la préservation de l’activité commerciale et du logement (accessibilité et visibilité); l’organisation rationnelle des installations de chantier garantis- sant la sécurité et la protection des usagers; le maintien de la propreté durant les interventions et la garantie de remise en état après travaux; la gestion de l’interface entre activités organisées sur le piétonnier et travaux.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : La capacité technique de l’entreprise est justifiée par : une liste de travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution pour les plus importants; une note illustrée décrivant en détail un des travaux similaires exécuté au cours des 5 dernières années comprenant la description de la méthodologie de mise en oeuvre des travaux pour garantir le respect des contraintes inhérentes aux objectifs énoncés ci-dessus ainsi que la description de la qualité des mesures mises en oeuvre pour l’installation et l’organisation de chantier; un certificat d’agréation comme entrepreneur : l’agréation requise pour l’entreprise adjudicataire est la sous-catégorie D11, classe 2; un certificat d’enregistrement à la TVA.

III.2.4 Marchés réservés : Non. Le marché est réservé à des ateliers protégés : Non. Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre des programmes d’emplois protégés : Non. SECTION IV. PROCEDURE IV.1 Type de procédure : IV.1.1 Type de procédure : Ouverte. IV.2 Critères d’attribution : IV.2.1 Critères d’attribution : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2 Une enchère électronique sera effectuée : Non. IV.3 Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1 Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : E/2006.SUB.569.121.02.LOT4/TO.

IV.3.2 Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Non. IV.3.3 Conditions d’obtention du cahier des charges et des docu- ments complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 02/06/2006 à 16 h 30 m. Prix : 25 EUR.

Conditions et mode de paiement : La somme est à virer en mentionnant la référence du marché sur le compte 195-0147891-42, code IBAN BE77 1950 1478 9142, code SWIFT ou BIC CREGBEBB; bénéficiaire : Ville de Mons, Grand-Place 22 à 7000 Mons; banque : CBC, Grand-Place 5 à 1000 Bruxelles; ou verser à la caisse communale, rue Buisseret, 2 à 7000 Mons; ou en liquide directement au Service Administratif des Travaux, rue Neuve, 17 (2ème étage) à 7000 Mons. En cas d’expédition, la somme est à majorer de 6 EUR. La Ville décline toute responsabilité si pour une raison quel- conque la preuve du paiement lui parvenait tardivement.

Les documents seront délivrés dans un délai de trois jours maximum à compter de la réception de la demande et de la preuve du paiement.

IV.3.4 Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/06/2006 avant 11 heures. IV.3.6 Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : FR. IV.3.8 Modalités d’ouverture des offres : 16/06/2006 à 11 heures, Service des Travaux, rue Neuve 17 (1er étage, salle de réunion) à 7000 Mons. 8098 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1 Il s’agit d’un marché périodique : Non. VI.2 Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Oui.

Référence du ou des projet(s) et/ou programme(s) : Phasing out de l’objectif 1 du Hainaut 2000-2006. VI.3 Autres informations : La visite des lieux est obligatoire. Les visites sont organisées les 23 et 30/05/2006 à 10 heures. Rendez-vous à la fontaine angle de la rue de la Chaussée et rue de la Coupe à Mons.

VI.5 Date d’envoi du présent avis : 12/05/2006. (@Ref :00677338/2006088564) N. 6471 Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : administration communale de Quévy, route de Pâturages 50, 7041 Quévy, à l’attention de M. W. Transon, tél. +32-65-58 65 40 et +32-65-40 07 80, fax +32-65-58 61 60. E-mail : ac.quevy@hotmail.com. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : voir annexe A.1.

Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné.

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : administration publique. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : transformation d’un bâtiment communal en espace culturel. II.1.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : travaux, exécution. Lieu principal de livraison : rue des Montrys 11-13, à 7040 Quévy (10ème division, ex-Asquillies).

Code nuts : BE 323. II.1.3. L’avis implique : un marché public. II.1.5. Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : aménagement de l’ancien réfectoire du bâtiment scolaire existant en espace culturel et transformation de l’ancienne maison commu- nale en bar et espace culturel, démolition et reconstruction du bloc sanitaire extérieur. II.1.7. Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8. Division en lots : non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. II.2. Quantité ou étendue du marché : II.2.1. Quantité ou étendue globale : Valeur estimée hors T.V.A.

: fourchette : entre 120.000 et 140.000 EUR. II.3. Durée du marché ou délai d’exécution : septante jours (à compter de la date d’attribution du contrat). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés : 7.000 EUR. III.2. Conditions de participation : III.2.2. Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation de l’Office national de Sécurité sociale (article 17bis de l’arrêté royal du 6 janvier 1996).

Attestation en matière d’impôts et de taxes délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel le soumissionnaire est établii, certifiant qu’il respecte les modalités qui lui sont imposées relatives au paiement des impôts et taxes. Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant que sa situation professionnelle est saine. Agréation des entrepreneurs. III.2.3. Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : En matière d’assurances : Le soumissionnaire doit être couvert en matière d’assurance pour tous les risques professionnels que comporte la totalité du marché.

Le soumissionnaire fournit une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit cette condition et mentionnant les coordonnées complètes de la ou des compagnie(s) d’assurance attestant de la couverture de ces risques professionnels.

III.2.4. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : ouverte. IV.2. Critères d’attribution : IV.2.1. Critères d’attribution : prix le plus bas. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 06.11.277.

IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3. Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : 21 juin 2006, à 10 h 30 m.

Documents payants : oui, 25 EUR. Conditions et mode de paiement : enlèver des documents avec preuve du virement à l’administration communale de Quévy, au compte 091-0004015-67. Si envoi par la poste, les frais sont à charge de la personne qui le demande.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21 juin 2006, avant l’heure de la séance d’ouverture des offres. Les offres doivent soit être remises de la main à la main lors de la séance d’ouverture des offres ou transmises par la voie postale, sous pli recommandé, sous enveloppe double. IV.3.6. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français. 8099 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.7. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : soixante jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8. Modalités d’ouverture des offres : 21 juin 2006, à 10 h 30 m, maison communale de Givry, rue de Pâturages 50, à 7041 Quévy. Personnes autorisées à assiter à l’ouverture des offres : oui. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2. Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non.

VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 mai 2006. Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact : I. Adresses et points de contact auprès desquels des renseigne- ments complémentaires peuvent être obtenus : All architecture snc, avenue Winston Churchill 11/20, 1180 Bruxelles, à l’attention de M. R. Lessent, tél. 02-345 79 07 ou 0495-45 22 72, fax 02-345 79 07. E-mail : info@allarchitecture.be. N. 6441 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Tournai, Rue Saint-Martin 52, 7500 TOURNAI, Belgique, à l’attention de Madame Delphine Di Maria, tél.

069/33.23.01, e-mail delphine.dimaria@tournai.be Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/ avis.do?action=detail&id=RW-DGPL-11035 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Tournai - Travaux d’aménagement des abords de la crèche ″Les Poussins″ rue de Barges 30b.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : rue de Barges n°30b à Tournai, aménagement des abords de la crèche ″Les Poussins″ Code NUTS : BE327 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : les travaux comprennent notamment : - la démolition de chaussée et de trottoirs, les déblais localisés, la réalisation d’une sous fondation de type 2, la réalisation de fondation en empierrement type IIB, réalisation d’une fondation en béton maigre type I pour trottoirs, réalisation d’une fondation en béton maigre type I pour éléments linéaires.....

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233200 II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 276.36 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours (à compter de la date d’attribution de contrat). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : avoir le certificat d’agréation rangé dans la catégorie C et l’Administration considère qu’ils entrent dans la classe 3 classe basée sur l’estimation du marché sans préjudice de la Loi du 20.03.1991 sur l’agréation des entrepreneurs de travaux Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : III.2.4) Marchés réservés : non.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 28/06/2006; heure : 10:30 Documents payants : oui, IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28/06/2006; heure : 10:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 28/06/2006; heure : 10:30 Lieu : Hôtel de Ville de Tournai- Service Marchés Publics Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : VI.5) Date d’envoi du présent avis : 11/05/2006 8100 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6486 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Scheppers Alsemberg, p.a. H. Mallisse, Kapelweg, 19, 8200 Sint-Michiels. Contactpersoon : De Coster Jos (ontwerper). Tel. 02/360.25.50. Fax 02/360.15.89. E-mail : jos.de.coster@pandora.be. Internetadres : hugo.mallisse@skynet.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : VZW Scheppers Alsemberg, p.a.

H. Mallisse, Kapelweg, 19, 8200 Sint-Michiels.

Contactpersoon : Hugo Mallisse (Voorzitter R.v.B.). Tel. 050/38.16.94. Fax 050/39.09.87. E-mail : hugo.mallisse@skynet.be. Internetadres : hugo.mallisse@skynet.be. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid (Andere) : VZW. Hoofdactiviteit of activiteiten : Onderwijs. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen. AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brusselse- steenweg, 20, 1652 Alsemberg.

NUTS code : BE2.

II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : REG-investering : omschakelen van stookolie naar gas, vernieuwen van stookplaats. II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45000000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Ja. II.1.8 Verdeling in percelen : Neen. II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 40. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het aannemingsbedrag.

III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : attest van registratie als aannemer. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Registratie : categorie 25. III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : gewaarmerkt attest van de R.S.Z. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest van erkenning. Eventueel vereiste minimumeisen : ondercategorie D.17, klasse 1. III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 1814/2. IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen. IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 19/06/2006.

Tijdstip : 17 uur. Prijs : 67,92 EUR. Betalingstermijnen en -methode : voorafgaande door storting op rek. 063-0962004-90. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20/06/2006. Tijdstip : 14 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120. IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 20/06/2006. Tijdstip : 14 uur. Plaats : Schepperszaal van het Sint-Victorinstituut, Brusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 Periodieke opdracht : Neen. VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinan- cierd : Neen.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00676304/2006088999) 8101 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6437 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8301 Knokke-Heist. Contactpunt : Technisch Bureau, t.a.v. Hendrik Vandromme, tel. 050-63 01 90, fax 050-63 01 59. E-mail : hendrik.vandromme@knokke-heist.BE. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : heraanleggen van de voetpaden in de Ebbestraat, te Knokke-Heist.

II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : te Knokke- Heist. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : De opdracht heeft tot doel de heraanleg van de voetpaden gelegen in de Ebbestraat, te Knokke-Heist. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.32.60-9. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : veertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht).

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van totale bedrag van de werken BTW niet inbegrepen. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. uittreksel uit strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt : niet in staat van faillissement of vereffening te verkeren; geen aangifte van faillissement te hebben gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke akkoord aanhangig is; niet veroordeeld te zijn geweest voor een misdrijf dat de profes- sionele integriteit aantast; 2.

getuigschrift van sociale zekerheid. III.2.1.3. Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : categorie C, klasse 2. Registratie : categorie 00 of 05. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbare aanbesteding. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.

Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 27 juni 2006, te 10 u. 30 m., stadhuis Knokke, A. Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist. VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 9 mei 2006. N. 6438 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8301 Knokke-Heist. Contactpunt : Technisch Bureau, t.a.v.

Hendrik Vandromme, tel. 050-63 01 90, fax 050-63 01 59.

E-mail : hendrik.vandromme@knokke-heist.BE. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : algemene overheidsdiensten.

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : heraanleggen van de voetpaden in de Zandstraat, te Knokke-Heist. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : te Knokke- Heist. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : De opdracht heeft tot doel de heraanleg van de voetpaden gelegen in de Zandstraat, te Knokke-Heist.

8102 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.32.60-9. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : veertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van totale bedrag van de werken, BTW niet inbegrepen. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2.

Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt : niet in staat van faillissement of vereffening te verkeren; geen aangifte van faillissement te hebben gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke akkoord aanhangig is; niet veroordeeld te zijn geweest voor een misdrijf dat de profes- sionele integriteit aantast.

2. Getuigschrift van sociale zekerheid. III.2.1.3. Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : categorie C, klasse 2. Registratie : categorie 00 of 05. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbaar. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 27 juni 2006, te 10 u.

50 m., stadhuis Knokke, A. Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist.

VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 9 mei 2006. N. 6439 Aankondiging van een opdracht Afdeling I. Aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : gemeentebestuur Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, 8301 Knokke-Heist. Contactpunt : Technisch Bureau, t.a.v. Hendrik Vandromme, tel. 050-63 01 90, fax 050-63 01 59. E-mail : hendrik.vandromme@knokke-heist.BE. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activitei- ten : algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : heraanleggen van de voetpaden in de Duindistelstraat, te Knokke-Heist.

II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : a) Werken : uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : te Knokke- Heist. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : De opdracht heeft tot doel de heraanleg van de voetpaden gelegen in de Duindistelstraat, te Knokke-Heist. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 45.23.32.60-9. II.1.8. Verdeling in percelen : neen. II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : veertig dagen (vanaf de gunning van de opdracht).

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van totale bedrag van de werken, BTW niet inbegrepen. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register : inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt : niet in staat van faillissement of vereffening te verkeren; geen aangifte van faillissement te hebben gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke akkoord aanhangig is; niet veroordeeld te zijn geweest voor een misdrijf dat de profes- sionele integriteit aantast.

2. Getuigschrift van sociale zekerheid. III.2.1.3. Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : categorie C, klasse 2. Registratie : categorie 00 of 05. 8103 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : openbare aanbesteding. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands.

IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend : 27 juni 2006, te 11 u. 10 m., stadhuis Knokke, A. Verweeplein 1, te 8300 Knokke-Heist.

VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 9 mei 2006. N. 6474 AANKONDIGING VAN OPDRACHT AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Beernem, technische dienst, Bloemendale- straat 112, 8730 Beernem. Contactpersoon : Inge Cleemput. Tel. 050-28.91.26. Fax 050/79.04.63. E-mail : inge.cleemput@beernem.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contact- punt(en) : Ja Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : Type aanbestedende overheid (Andere) : Gemeentebestuur.

Hoofdactiviteit of activiteiten : Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbe- stedende overheden : Neen.

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 Beschrijving : II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Hogenakker, te Beernem. NUTS code : BE251. II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen : Het aanleggen van een gescheiden riolering en aanleg van de bijhorende wegenis (rijweg in asfalt en verharde berm in beton- straatstenen). II.1.6 CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 45230000 II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : Neen.

II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.

II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen. II.2 Hoeveelheden of omvang van de opdracht : II.3 Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 50 werkdagen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen Gewone en aanvullende borgtocht volgens SB250. III.2 Voorwaarden voor deelneming : III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers : vereiste registratie : categorie 05. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bewijs van registratie.

III.2.2 Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : R.S.Z.-attest bijvoegen. III.2.3 Technische bekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bewijs van erkenning. Eventueel vereiste minimumeisen : vereiste erkenning : Categorie C klasse 2. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1 Type procedure : IV.1.1 Type procedure : Openbaar. IV.2 Gunningscriteria : IV.2.1 Gunningscriteria : Laagste prijs IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Neen IV.3 Administratieve inlichtingen : IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvul- lende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : 13/06/2006.

Prijs : 25,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode : door overschrijving op rek. 091-0002082-74 van het gemeentebestuur Beernem. IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming : 20/06/2006. Tijdstip : 11 uur. IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : NL. IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen : IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend Datum : 20/06/2006. Tijdstip : 11 uur. Plaats : Gemeentehuis Beernem, Bloemendalestraat 112, te 8730 Beernem. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen : alle inschrijvers.

VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 12/05/2006. (@Ref :00678777/2006088884) 8104 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 6458 AANKONDIGING VAN OPDRACHT Type opdracht : leveringen AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Stad Lokeren, Groentemarkt 1, te 9160 Lokeren. Contactpersoon : Elsy De Vleeschhauwer. Tel. 09/340.94.52. Fax 09/340.94.51. E-mail : elsy.de.vleeschhauwer@lokeren.be. I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 I.3) Adres waar het bestek en de aanvullende documenten betref- fende deze aankondiging verkrijgbaar zijn : Zelfde adres als I.1 I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming : Zelfde adres als I.1 AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) Beschrijving II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen : Aankoop. II.1.4) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop informaticamateriaal. Deel 2 : Vervangen van de servers door een « Blade »-structuur. II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Leveren en installeren van blade servers en SAN voor het stadsbestuur Lokeren.

II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : Groentemarkt. NUTS code : BE236 II.1.7) Nomenclatuur : CPV - classificatie : Hoofdopdracht : 30260000 II.2) Verdeling in percelen : Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE III.1) Juridische situatie (gevallen van uitsluiting) - vereiste bewijsstukken : Getuigschrift dat de inschrijver niet in staat van faling of veref- fening verkeert. Getuigschrift dat de inschrijver in orde is met de bijdragen van de sociale zekerheid.

Getuigschrift dat de inschrijver in orde is met de betalingen van zijn belastingen.

III.2) Sociale zekerheid : Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstuk- ken : Passende bankverklaringen. Weergave van de omzet in verhouding tot de winst. Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en haar omzet in leveringen waarop de opdracht betrekking heeft over de laatste 3 boekjaren.

III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken : Lijst van de voornaamste leveringen die de leverancier gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren (gelijk- aardige leveringen). Leveringen welke gedaan zijn aan overheids- instanties dienen aangetoond te worden door middel van certifi- caten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd. Technische beschrijving, evenals een volledige documentatie waarmee duidelijk de kwaliteit van de aangeboden service en installatie wordt aangetoond.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1.1) Type van procedure : algemene offerteaanvraag IV.1.3) Gunningscriterium(a) : 1 : Technische eigenschappen en kwalitatieve eigenschappen van het aangeboden materiaal; gewicht : 40 2 : Prijs; gewicht : 30 3 : Installatieplan; gewicht : 10 4 : Aantonen technische bekwaamheid; gewicht : 10 5 : onderhoudscontract ; gewicht : 10 IV.2) Administratieve inlichtingen IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 06/030-2 IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan : IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 19 juni 2006, te 10 uur.

IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot deelneming : NL IV.2.5) Opening van de offertes : 19 juni 2006, te 10 uur, plaats : Stadhuis, lokaal 0.12, 9160 Lokeren. AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 12 mei 2006. (@Ref :00000000/200680A004) N. 6440 Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunten : De intercommunales/ opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas (sector noord), Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke.

Contactpunt : Eandis CVBA, t.a.v. Mevr. Dominique Baumann, tel. +32-9 334 47 37, fax +32-9 334 47 48. E-mail : dominique.baumann@eandis.be. Internet : www.eandis.be. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.

I.2.

Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : gasdrukreduceerinstallaties, types 650-1000-1600-2500-4000-6500. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : b) Leveringen : aankoop. Belangrijkste plaats van levering : op nader bepaalde leverings- plaatsen op de bestelorders.

8105 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : leveren en plaatsen van gasdrukreduceerinstallaties, types 650-1000-1600-2500-4000-6500. II.1.8.1. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsop- drachten : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : ja. II.1.9. Varianten worden geaccepteerd : ja.

II.2. Hoeveelheid of omvang van de opdracht : II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang : 45 gasdrukreduceer- installaties en basiseenheden, inclusief 40 kasten op jaarbasis. II.2.2. Opties : neen.

II.3. Duur of uiterste termijn voor voltoooiing van de opdracht : zestig dagen (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische informatie III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : prijs- herziening. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handel- register : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Voor deze aanbesteding moet de kandidaat zijn aanvraag tot deelneming indienen aan de hand van een dossier dat de hierna- volgende documenten bevat : 1.

Identificatie van de kandidaat : 1.1. naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.); 1.2. volledige coördinaten van filialen/agentschappen die in België gevestigd zijn en die betrokken zijn bij deze opdracht; 1.3. juridische vorm, datum van oprichting; 1.4. inschrijvingsnummer in het handelsregister (of gelijkwaar- dig); 1.5. inschrijvingsnummer BTW; 1.6. inschrijvingsnummer voor sociale zekerheid. 2. Vertegenwoordiging en relaties in het kader van deze gunning : 2.1. Volledige coördinaten van de directie, naam en volledige coördinaten (adres, telefoon, telefax, enz.) van de unieke gespreks- partner die instaat voor de relaties met de betrokken intercommu- nales; 3.

Een organogram dat de structuur en de bezetting van de onderneming weergeeft (met vermelding of het personeel met een contract voor onbepaalde duur of met een tijdelijk contract betreft), voor de kandidaat en de fabrikanten.

Indien de kandidaat niet de fabrikant is, moet iedere partij alle vragen beantwoorden. De precieze aard en de stabiliteit van de band tussen de leverancier en de fabrikant(en) van de product(en) dient hierbij nader gespecificeerd te worden (met name de reik- wijdte van de band, zijn exclusief karakter, zijn tijdsduur en het toegepast wettelijk stelsel). Elk punt dient beantwoord te worden (desgevallend « niet van toepassing » vermelden), een niet-beantwoord punt wordt beschouwd als een ontbrekend element.

Al deze documenten dienen aan de volgende formele eisen te voldoen : geklasseerd worden in een map, voorzien van genummerde inlegbladen die telkens een rubriek van de hierboven vermelde structuur hernemen.

Elk inlegblad moet twee rubrieken bevatten : één voor de kandidaat en één voor de fabrikant(en). Elke andere voorstellingswijze zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat; geleverd worden op het onder punt I.1. vermelde adres, vóór de in punt IV.3.4. vermelde datum en uur, in ruil voor een ontvangst- bewijs (met datum en uur van ontvangst), elke andere vorm van verzending (vb. per telefax of naar een ander adres, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandi- daat. Indien de ontvangst niet tijdig gebeurt, zal een uitzondering gemaakt worden indien de kandidaat kan bewijzen dat het dossier minstens 48 uren vóór de ontvangst voorzien werd van een post- stempel.

Een kandidaat kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.2. vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties afge- leverd worden, deze zullen in het Nederlands geschreven of vertaald worden. Voor de officiële documenten die niet in het Nederlands afgele- verd kunnen worden, zal een Nederlandse vertaling bijgevoegd worden. In geval van geschil, primeert de vertaling voor de aanbestedende overheid. III.2.1.1. Juridische situatie, verlangde bewijsstukken : 1. Attesten afgeleverd door de bevoegde overheden en met betrekking tot : de bijdrage voor sociale zekerheid, van maximum het voorlaatste vervallen kwartaal; de BTW; de belasting (model 276C2).

Deze voorwaarden zijn verplicht voor de Belgische kandidaten en fabrikanten.

Buitenlandse kandidaten of fabrikanten dienen gelijkwaardige documenten aan te leveren. 2. De kandidaat en de fabrikant(en) levert (leveren) het bewijs dat : hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetge- vingen en reglementeringen; hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een proce- dure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; hij niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn beroepsmoraal aantast; hij zich niet in belangrijke mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de gevraagde inlichtingen; hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fouten heeft begaan.

Worden aanvaard als bewijs : een extra van het document uitge- reikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst. Wanneer een dergelijk document of getuig- schrift, met de vijf hierboven vermelde punten, niet wordt uitgereikt in het betrokken land, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris van het land van oorsprong of herkomst.

8106 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.2.1.2. Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. Verklaring(en) voor de kandidaat en de fabrikanten, niet meer dan zes maanden oud, afgeleverd en ondertekend door een erkende en in Europa gevestigde financiële maatschappij, met een goede reputatie en waaruit blijkt dat de onderneming voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen. Deze verklaring vermeldt dat : de financiële maatschappij de kredietlijnen daadwerkelijk ter beschikking stelt en/of bereid is om eventuele kredietaanvragen in verband met de uitvoering van deze opdracht te onderzoeken; de kandidaat over een goede reputatie beschikt en door bekwame en betrouwbare mensen geleid wordt.

2. De omzetten en resultatenrekeningen voor de afgelopen drie boekjaren. 3. Een verklaring betreffende de totale bedrijfsomzet en de omzet met de betrokken intercommunales voor de afgelopen drie boek- jaren (met vermelding van het activiteitendomein). III.2.3. Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. een lijst voor de kandidaat en de fabrikant(en) van de belang- rijkste contracten (in afnemende volgorde van belangrijkheid) met betrekking tot dezelfde producten afgesloten gedurende de afge- lopen drie boekjaren (bij voorkeur, referenties in België en in andere landen van de Europese Unie, met vermelding van de bedragen van de contracten en de coördinaten van de contactpersonen); 2.

beschrijving van de genomen maatregelen om de dienst na verkoop te verzekeren; 3. een certificaat van kwaliteitscontrole ISO 9001 of ISO 9002 of gelijkwaardig, en/of de beschrijving van de kwaliteitsprocedure van de fabrikant; 4. de uitdrukkelijke toelating (ondertekend document) van de fabrikant(en) om aan de vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid op gelijk welk ogenblik toegang tot zijn lokalen te verlenen, namelijk voor controle-audits van de effectieve inplanting van het kwaliteitsborgingsysteem, de productie- en controle- middelen.

III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : B.2. De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : NVL06GA016.

IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Periodieke indicatieve aankondiging : 2006/S 082-086933 van 28 april 2006.

IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvul- lende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 15 juni 2006, te 14 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbiedingen of het verzoek tot deelneming : Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : neen. VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de gemeenschap wordt gefinan- cierd : neen.

VI.4. Overige inlichtingen : Adressen van de intercommunales/opdrachthoudende vereni- gingen : Gaselwest, met maatschappelijke zetel in het stadhuis van en te 8800 Roeselare; Igao, met maatschappelijke zetel in het stadhuis van en te 2000 Antwerpen; Imewo, met maatschappelijke zetel in het stadhuis van en te 9900 Eeklo; Intergem, met maatschappelijke zetel in het stadhuis van en te 9200 Dendermonde; Iveka, met maatschappelijke zetel in het stadhuis van en te 2390 Malle; Iverlek, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven-Wilsele, Aarschotsesteenweg 58; Sibelgas, (sector noord), met maatschappelijke zetel in het gemeentehuis van en te 1030 Sint-Joost-ten-Node.

VI.4. Beroepsprocedures : VI.4.3. Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Eandis CVBA, Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke, tel. +32-9 334 47 37, fax +32-9 334 47 48. E-mail : dominique.baumann@eandis.be.

VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 8 mei 2006. Bijlage B Perceel 1 : gasdrukreduceerinstallatie, type 650. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 650. 3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 5 stuks op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 8 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde. Perceel 2 : gasdrukreduceerinstallatie, type 1000.

1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 1000.

3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 18 stuks op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 34,42 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde. Perceel 3 : gasdrukreduceerinstallatie, type 1600. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 1600. 3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 14 stuks op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 33,64 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde.

Perceel 4 : gasdrukreduceerinstallatie, type 2500. 8107 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 2500. 3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 5 stuks op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 10,49 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde. Perceel 5 : gasdrukreduceerinstallatie, type 4000. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00.

1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 4000.

3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 1 stuk op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 3,85 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde. Perceel 6 : gasdrukreduceerinstallatie, type 6500. 1. Nomenclatuur : 1.1. CPV-classificatie (Common Procurement Classification) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.87.21.00. 1.2. Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC) : 2. Korte beschrijving : leveren en plaatsen van gasdrukreduceer- installaties, type 6500. 3. Omvang of hoeveelheid : geraamd op 2 stuks op jaarbasis. Aanvullende inlichtingen over percelen : de omvang wordt op 9,60 % van de waarde op jaarbasis geschat van de totale waarde.

Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME 8108 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 16.05.2006 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Vous pouvez aussi lire