BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BERICHT AVIS Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006. Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.

Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd.

De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via aanbestedingen@just.fgov.be.

Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v.

op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006. Coût de publication : L’AR stipule qu’à partir du 1er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d’une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d’une manière groupée a livrer au BDA.

Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante : adjudications@just.fgov.be.

Fréquence de publication : Depuis le 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi.

Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement. 88e JAARGANG N. 124 88e ANNEE DINSDAG 29 JUNI 2010 MARDI 29 JUIN 2010

Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Nouveaux modèles : Depuis le 1er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis ont changée.

Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006.

Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. 18150 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 12505 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgocontrol, Tervuurse- steenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v.

Axel Ring (Mana- ger aankopen en logistieke diensten) Tel. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.belgo control.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Luchthavenactiviteiten.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : UPS systemen en static-switches II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nieuw Gebouw 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : .

. Een nieuw gebouw wordt gebouwd langs de ringweg van Brussels Airport te Zaventem.

Het bouwen van dit nieuwe gebouw is nodig om na vermelde toe te laten : - Enerzijds de vestiging van de technische installaties, van de lokalen voor het personeel, van de opslagszones en andere instal- laties in verband met de aankoop van een nieuwe radar. en - Anderzijds de installatie van de technieken voor de implemen- tatie van een elektrisch UPS netwerk dat de zuidelijke zone van de luchthaven zal voorzien. Deze opdracht betreft enkel de levering, de plaatsing en het onderhoud van de redundante parallelle UPS systemen en static- switches.

. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 12505 Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Belgocontrol, Tervuurs- esteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l’attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques) Tél. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.

belgocontrol.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Systèmes UPS et static-switches II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Nouveau Bât 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : .

. Un nouveau bâtiment est actuellement construit le long de la route périphérique de Brussels Airport à Zaventem.

La construction de ce nouveau bâtiment est nécessaire pour permettre : - d’une part l’implantation des installations techniques, des locaux pour le personnel, des zones de stockage et autres installa- tions liées à l’acquisition d’un nouveau radar. et - d’autre part l’installation des techniques pour la réalisation d’un réseau électrique UPS desservant la zone aéroport sud. Le présent marché ne concerne que la partie liée à la fourniture, la pose et la maintenance de systèmes UPS parallèles redondants et de static-switches .

. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 18151 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : .

. Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1758 . III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : .

Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1758 . III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : . Elke groepering dient een naar Belgisch recht juridische vorm te bekleden die een volledige solidariteit van haar leden in de uitvoe- ring van de opdracht verzekert. Wanneer de inschrijver een vereni- ging zonder rechtspersoonlijkheid is, wordt de offerte ondertekend door ieder van de leden van deze vereniging, die elk verplicht zijn zich hoofdelijk te verbinden en aan te duiden wie van hen ermede belast wordt de vereniging ten overstaan van de aanbestedende overheid te vertegenwoordigen.

. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : . . Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat of kandidaat lid van een groepering die volgende docu- menten niet of volledig kan voorleggen : - Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende kandidatuur namens de inschrijvende leverancier te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhands akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde worden gepubliceerd.

- Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (laatste afgesloten kwartaal) of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.

- Een attest of een verklaring op eer of recent attest waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetge- ving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is. - Recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is.

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : . . Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1758 . III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : . Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1758 .

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : .

Tout groupement doit revêtir une forme juridique garantissant, au regard du droit belge, une complète solidarité de ses membres dans l’exécution de l’entreprise. Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique, l’offre sera signée par chacun des membres de cette association. Chaque membre sera obligé de s’engager solidairement et de désigner celui qui parmi eux sera chargé de représenter l’association auprès du pouvoir adjudicateur. .

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Pourrait être exclu de la participation au marché, le candidat ou le candidat membre d’un groupement qui ne pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants : - Une preuve qu’il ou elle est habilité à signer la candidature introduite au nom du fournisseur soumissionnaire en produisant l’acte authentique ou sous seing privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l’indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire.

- Une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale (dernier trimestre clôturé) ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu’il a été satisfait aux prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie. - Une attestation ou une déclaration sur l’honneur ou une attestation récente d’où il resort qu’on n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l’entrepreneur est établi.

-Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu’on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel l’entreprise est établie. 18152 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

- Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigd niet veroordeeld te zijn voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : . . Om aan Belgocontrol de analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat toe te laten, zal hij de officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft moeten leveren en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren.

Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt kan de kandidaat worden uitgesloten.

De inschrijver zal verplicht het bewijs moeten leveren dat hij aan de eisen inzake de Erkening van de Aannemers in de categorieën en klasse voor dewelke hij een offerte indient voldoet. . . III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan . De technische bekwaamheid van de inschrijver dient bewezen te worden door voorlegging van de volgende documenten : - een referentielijst met minstens 2 verwezelijkingen van gelijkaardige werkzaamheden met vermel- ding van het bedrag van de aanneming en de naam van de openbare of privé opdrachtgevers. Enkel de referenties die vergezeld zijn van een document uitgaande van de opdrachtgever stavend dat de werken tot zijn voldoening werden uitgevoerd worden in aanmer- king genomen.

- een lijst van de maatregelen die genomen zullen worden om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te waar- borgen. Andere informatie : - een korte presentatie van de onder- neming, - een beschrijving van de activiteiten en de domeinen van specialisatie, - een lijst van de producten die de onderneming zelf fabriceert. .

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/M/A&L/I/B1/OA 1758 - Une déclaration sur l’honneur où le candidat confirme ne pas avoir été condamné pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Afin que Belgocontrol puisse analyser et évaluer la capacité financière et économique de l’adjudicataire, celle-ci devra fournir les rapports annuels, bilans et comptes de résultats officiels des trois exercices les plus récents de l’entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d’un groupe, les chiffres consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.

Lorsque l’analyse, mise en oeuvre par les services financiers de Belgocontrol, montre que la capacité est insuffisante, le soumission- naire peut être exclu.

Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’Agréation des Entrepreneurs dans les catégories et classe qui correspondent aux travaux pour lesquels il remet une offre. . . III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités néces- saires pour évaluer si ces exigences sont remplies . La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par les documents suivants : - une liste de minimum 2 références de travaux similaires avec le montant des marchés et le nom des destinataires publics ou privés. Seront seules prises en considération les références accom- pagnées d’une confirmation écrite émanant du client attestant que les travaux ont bien été réalisés à sa satisfaction.

- une liste des mesures mises en oeuvre pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Autres informations : - une brève présentation de l’entreprise, - une description des activités et des domaines de spécialisation, - une liste des produits que réalise elle-même l’entreprise. .

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : A/M/A&L/I/B1/OA 1758 18153 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/08/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 04/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten Administratief gebouw Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671449/2010045187 . ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG De kandidaturen/offertes zullen opgesteld worden in 3 exem- plaren in de Nederlandse of de Franse taal. Indien de inschrijver beslist om zijn kandidatuur/offerte per e-mail te verzenden, is hij verplicht om contact te nemen met Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 of 02/206.21.56) om de ontvangst van zijn mail en de eventuele bijlagen te bevestigen. Klachten voor de niet-ontvangst van e-mails zullen niet worden aanvaard. . VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N.

12507 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgocontrol, Tervuurse- steenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v. Axel Ring (Mana- ger aankopen en logistieke diensten) Tel. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/08/2010; heure : 11:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/08/2010; heure : 11:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/08/2010; heure : 11:00 Lieu : Belgocontrol Achats et services logistiques Bâtiment Administratif Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671449/2010045187 .

APPEL D’OFFRE GENERAL Les candidatures/offres seront établies en 3 exemplaires et rédigées en français ou en néerlandais. Si le soumissionnaire décide d’envoyer sa candidature/offre par e-mail, il est tenu de prendre contact avec Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 ou 02/206.21.56) afin de s’assurer de la réception de son courrier ainsi que de toutes les annexes éventuelles. Aucune plainte ne sera acceptée pour la non réception d’un e-mail. .

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N.

12507 Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Belgocontrol, Tervuurs- esteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l’attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques) Tél. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be 18154 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.belgo control.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Luchthavenactiviteiten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Noodstroomgroepen prime power II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nieuw Gebouw 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : . . Een nieuw gebouw wordt gebouwd langs de ringweg van Brussels Airport te Zaventem. Het bouwen van dit nieuwe gebouw is nodig om na vermelde toe te laten : - Enerzijds de vestiging van de technische installaties, van de lokalen voor het personeel, van de opslagszones en andere instal- laties in verband met de aankoop van een nieuwe radar. en - Anderzijds de installatie van de technieken voor de implemen- tatie van een elektrisch UPS netwerk dat de zuidelijke zone van de luchthaven zal voorzien.

Deze opdracht betreft enkel de levering, de plaatsing en het onderhoud van twee noodstroomgroepen prime power. . II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : .

. Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1757 . III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : . Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1757 . III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : . Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. belgocontrol.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Groupes électrogènes prime power II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Nouveau Bât 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : .

. Un nouveau bâtiment est actuellement construit le long de la route périphérique de Brussels Airport à Zaventem.

La construction de ce nouveau bâtiment est nécessaire pour permettre : - d’une part l’implantation des installations techniques, des locaux pour le personnel, des zones de stockage et autres installa- tions liées à l’acquisition d’un nouveau radar. et - d’autre part l’installation des techniques pour la réalisation d’un réseau électrique UPS desservant la zone aéroport sud. Le présent marché ne concerne que la partie liée à la fourniture, la pose et la maintenance de deux groupes électrogènes prime power. .

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : .

. Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1757 . III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : .

Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1757 . III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : . 18155 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Elke groepering dient een naar Belgisch recht juridische vorm te bekleden die een volledige solidariteit van haar leden in de uitvoe- ring van de opdracht verzekert. Wanneer de inschrijver een vereni- ging zonder rechtspersoonlijkheid is, wordt de offerte ondertekend door ieder van de leden van deze vereniging, die elk verplicht zijn zich hoofdelijk te verbinden en aan te duiden wie van hen ermede belast wordt de vereniging ten overstaan van de aanbestedende overheid te vertegenwoordigen. . III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : .

. Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat of kandidaat lid van een groepering die volgende docu- menten niet of volledig kan voorleggen : - Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende kandidatuur namens de inschrijvende leverancier te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhands akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde worden gepubliceerd. - Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (laatste afgesloten kwartaal) of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.

- Een attest of een verklaring op eer of recent attest waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetge- ving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is. - Recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is.

- Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigd niet veroordeeld te zijn voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : . . Om aan Belgocontrol de analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat toe te laten, zal hij de officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft moeten leveren en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren.

Tout groupement doit revêtir une forme juridique garantissant, au regard du droit belge, une complète solidarité de ses membres dans l’exécution de l’entreprise.

Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique, l’offre sera signée par chacun des membres de cette association. Chaque membre sera obligé de s’engager solidairement et de désigner celui qui parmi eux sera chargé de représenter l’association auprès du pouvoir adjudicateur. .

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Pourrait être exclu de la participation au marché, le candidat ou le candidat membre d’un groupement qui ne pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants : - Une preuve qu’il ou elle est habilité à signer la candidature introduite au nom du fournisseur soumissionnaire en produisant l’acte authentique ou sous seing privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l’indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire.

- Une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale (dernier trimestre clôturé) ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu’il a été satisfait aux prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie. - Une attestation ou une déclaration sur l’honneur ou une attestation récente d’où il resort qu’on n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l’entrepreneur est établi.

-Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu’on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel l’entreprise est établie. - Une déclaration sur l’honneur où le candidat confirme ne pas avoir été condamné pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Afin que Belgocontrol puisse analyser et évaluer la capacité financière et économique de l’adjudicataire, celle-ci devra fournir les rapports annuels, bilans et comptes de résultats officiels des trois exercices les plus récents de l’entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d’un groupe, les chiffres consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.

18156 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt kan de kandidaat worden uitgesloten. De inschrijver zal verplicht het bewijs moeten leveren dat hij aan de eisen inzake de Erkening van de Aannemers in de categorieën en klasse voor dewelke hij een offerte indient voldoet. . . III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan . De technische bekwaamheid van de inschrijver dient bewezen te worden door voorlegging van de volgende documenten : - een referentielijst met minstens 3 verwezelijkingen van gelijkaardige werkzaamheden met vermel- ding van het bedrag van de aanneming en de naam van de openbare of privé opdrachtgevers.

Enkel de referenties die vergezeld zijn van een document uitgaande van de opdrachtgever stavend dat de werken tot zijn voldoening werden uitgevoerd worden in aanmer- king genomen. - een lijst van de maatregelen die genomen zullen worden om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te waar- borgen. Andere informatie : - een korte presentatie van de onder- neming, - een beschrijving van de activiteiten en de domeinen van specialisatie, - een lijst van de producten die de onderneming zelf fabriceert. .

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/M/A&L/I/B1/OA 1757 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/08/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 04/08/2010; tijdstip : 12:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/08/2010; tijdstip : 12:00 Plaats : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten Administratief gebouw Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

Lorsque l’analyse, mise en oeuvre par les services financiers de Belgocontrol, montre que la capacité est insuffisante, le soumission- naire peut être exclu. Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’Agréation des Entrepreneurs dans les catégories et classe qui correspondent aux travaux pour lesquels il remet une offre. . . III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités néces- saires pour évaluer si ces exigences sont remplies . La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par les documents suivants : - une liste de minimum 3 références de travaux similaires avec le montant des marchés et le nom des destinataires publics ou privés.

Seront seules prises en considération les références accom- pagnées d’une confirmation écrite émanant du client attestant que les travaux ont bien été réalisés à sa satisfaction. - une liste des mesures mises en oeuvre pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Autres informations : - une brève présentation de l’entreprise, - une description des activités et des domaines de spécialisation, - une liste des produits que réalise elle-même l’entreprise. .

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : A/M/A&L/I/B1/OA 1757 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/08/2010; heure : 12:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/08/2010; heure : 12:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours.

IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/08/2010; heure : 12:00 Lieu : Belgocontrol Achats et services logistiques Bâtiment Administratif Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. 18157 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671449/2010045219 . ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG De kandidaturen/offertes zullen opgesteld worden in 3 exem- plaren in de Nederlandse of de Franse taal.

Indien de inschrijver beslist om zijn kandidatuur/offerte per e-mail te verzenden, is hij verplicht om contact te nemen met Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 of 02/206.21.56) om de ontvangst van zijn mail en de eventuele bijlagen te bevestigen. Klachten voor de niet-ontvangst van e-mails zullen niet worden aanvaard. . VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 12508 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgocontrol, Tervuurse- steenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v.

Axel Ring (Mana- ger aankopen en logistieke diensten) Tel. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.belgo control.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Luchthavenactiviteiten.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bekabelingswerken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nieuw Gebouw 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : .

. Een nieuw gebouw wordt gebouwd langs de ringweg van Brussels Airport te Zaventem.

Het bouwen van dit nieuwe gebouw is nodig om na vermelde toe te laten : - Enerzijds de vestiging van de technische installaties, van de lokalen voor het personeel, van de opslagszones en andere instal- laties in verband met de aankoop van een nieuwe radar. VI.3) Autres informations : @Ref:00671449/2010045219 . APPEL D’OFFRE GENERAL Les candidatures/offres seront établies en 3 exemplaires et rédigées en français ou en néerlandais. Si le soumissionnaire décide d’envoyer sa candidature/offre par e-mail, il est tenu de prendre contact avec Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 ou 02/206.21.56) afin de s’assurer de la réception de son courrier ainsi que de toutes les annexes éventuelles.

Aucune plainte ne sera acceptée pour la non réception d’un e-mail. .

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 12508 Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Belgocontrol, Tervuurs- esteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l’attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques) Tél. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. belgocontrol.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Câblage II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Nouveau Bât 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : .

. Un nouveau bâtiment est actuellement construit le long de la route périphérique de Brussels Airport à Zaventem. La construction de ce nouveau bâtiment est nécessaire pour permettre : - d’une part l’implantation des installations techniques, des locaux pour le personnel, des zones de stockage et autres installa- tions liées à l’acquisition d’un nouveau radar.

18158 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

en - Anderzijds de installatie van de technieken voor de implemen- tatie van een elektrisch UPS netwerk dat de zuidelijke zone van de luchthaven zal voorzien. Dit dossier betreft slechts het deel in verband met de levering en de plaatsing van vermogenkabels in sleuven en in het gebouw. . . II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : . . Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1759 . III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : . Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1759 . III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : .

Elke groepering dient een naar Belgisch recht juridische vorm te bekleden die een volledige solidariteit van haar leden in de uitvoe- ring van de opdracht verzekert. Wanneer de inschrijver een vereni- ging zonder rechtspersoonlijkheid is, wordt de offerte ondertekend door ieder van de leden van deze vereniging, die elk verplicht zijn zich hoofdelijk te verbinden en aan te duiden wie van hen ermede belast wordt de vereniging ten overstaan van de aanbestedende overheid te vertegenwoordigen. . III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : .

. Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat of kandidaat lid van een groepering die volgende docu- menten niet of volledig kan voorleggen : - Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende kandidatuur namens de inschrijvende leverancier te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhands akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde worden gepubliceerd. - Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (laatste afgesloten kwartaal) of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.

et - d’autre part l’installation des techniques pour la réalisation d’un réseau électrique UPS desservant la zone aéroport sud. Le présent dossier ne concerne que la partie liée à la fourniture et à la pose de câbles de puissance en tranchées et dans le bâtiment. . . II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : . . Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1759 . III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : . Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1759 .

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : . Tout groupement doit revêtir une forme juridique garantissant, au regard du droit belge, une complète solidarité de ses membres dans l’exécution de l’entreprise. Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique, l’offre sera signée par chacun des membres de cette association. Chaque membre sera obligé de s’engager solidairement et de désigner celui qui parmi eux sera chargé de représenter l’association auprès du pouvoir adjudicateur. .

III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Pourrait être exclu de la participation au marché, le candidat ou le candidat membre d’un groupement qui ne pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants : - Une preuve qu’il ou elle est habilité à signer la candidature introduite au nom du fournisseur soumissionnaire en produisant l’acte authentique ou sous seing privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l’indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire.

- Une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale (dernier trimestre clôturé)ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu’il a été satisfait aux prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie. 18159 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

- Een attest of een verklaring op eer of recent attest waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetge- ving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is. - Recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is.

- Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigd niet veroordeeld te zijn voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : . . Om aan Belgocontrol de analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat toe te laten, zal hij de officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft moeten leveren en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren.

Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt kan de kandidaat worden uitgesloten.

De inschrijver zal verplicht het bewijs moeten leveren dat hij aan de eisen inzake de Erkening van de Aannemers in de categorieën en klasse voor dewelke hij een offerte indient voldoet. . . III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan . De technische bekwaamheid van de inschrijver dient bewezen te worden door voorlegging van de volgende documenten : - een referentielijst met minstens 2 verwezelijkingen van gelijkaardige werkzaamheden met vermel- ding van het bedrag van de aanneming en de naam van de openbare of privé opdrachtgevers. Enkel de referenties die vergezeld zijn van een document uitgaande van de opdrachtgever stavend dat de werken tot zijn voldoening werden uitgevoerd worden in aanmer- king genomen.

- een lijst van de maatregelen die genomen zullen worden om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te waar- borgen. Andere informatie : - een korte presentatie van de onder- neming, - een beschrijving van de activiteiten en de domeinen van specialisatie, - een lijst van de producten die de onderneming zelf fabriceert. .

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. - Une attestation ou une déclaration sur l’honneur ou une attestation récente d’où il resort qu’on n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l’entrepreneur est établi.

-Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu’on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel l’entreprise est établie.

- Une déclaration sur l’honneur où le candidat confirme ne pas avoir été condamné pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Afin que Belgocontrol puisse analyser et évaluer la capacité financière et économique de l’adjudicataire, celle-ci devra fournir les rapports annuels, bilans et comptes de résultats officiels des trois exercices les plus récents de l’entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d’un groupe, les chiffres consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.

Lorsque l’analyse, mise en oeuvre par les services financiers de Belgocontrol, montre que la capacité est insuffisante, le soumission- naire peut être exclu.

Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’Agréation des Entrepreneurs dans les catégories et classe qui correspondent aux travaux pour lesquels il remet une offre. . . III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités néces- saires pour évaluer si ces exigences sont remplies . La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par les documents suivants : - une liste de minimum 2 références de travaux similaires avec le montant des marchés et le nom des destinataires publics ou privés. Seront seules prises en considération les références accom- pagnées d’une confirmation écrite émanant du client attestant que les travaux ont bien été réalisés à sa satisfaction.

- une liste des mesures mises en oeuvre pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Autres informations : - une brève présentation de l’entreprise, - une description des activités et des domaines de spécialisation, - une liste des produits que réalise elle-même l’entreprise. .

III.2.4) Marchés réservés : non. 18160 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/M/A&L/I/B1/OA 1759 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/08/2010; tijdstip : 15:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 04/08/2010; tijdstip : 15:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/08/2010; tijdstip : 15:00 Plaats : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten Administratief gebouw Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671449/2010045223 . ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG De kandidaturen/offertes zullen opgesteld worden in 3 exem- plaren in de Nederlandse of de Franse taal. Indien de inschrijver beslist om zijn kandidatuur/offerte per e-mail te verzenden, is hij verplicht om contact te nemen met Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 of 02/206.21.56) om de ontvangst van zijn mail en de eventuele bijlagen te bevestigen. Klachten voor de niet-ontvangst van e-mails zullen niet worden aanvaard. . VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section IV.

Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : A/M/A&L/I/B1/OA 1759 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/08/2010; heure : 15:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/08/2010; heure : 15:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours.

IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/08/2010; heure : 15:00 Lieu : Belgocontrol Achats et services logistiques Bâtiment Administratif Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00671449/2010045223 .

APPEL D’OFFRE GENERAL Les candidatures/offres seront établies en 3 exemplaires et rédigées en français ou en néerlandais. Si le soumissionnaire décide d’envoyer sa candidature/offre par e-mail, il est tenu de prendre contact avec Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 ou 02/206.21.56) afin de s’assurer de la réception de son courrier ainsi que de toutes les annexes éventuelles.

Aucune plainte ne sera acceptée pour la non réception d’un e-mail. .

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 18161 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 12509 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgocontrol, Tervuurse- steenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v. Axel Ring (Mana- ger aankopen en logistieke diensten) Tel. (322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.belgo control.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Luchthavenactiviteiten.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Laagspanningsborden II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nieuw Gebouw 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : .

. Een nieuw gebouw wordt gebouwd langs de ringweg van Brussels Airport te Zaventem.

Het bouwen van dit nieuwe gebouw is nodig om na vermelde toe te laten : - Enerzijds de vestiging van de technische installaties, van de lokalen voor het personeel, van de opslagszones en andere instal- laties in verband met de aankoop van een nieuwe radar. en - Anderzijds de installatie van de technieken voor de implemen- tatie van een elektrisch UPS netwerk dat de zuidelijke zone van de luchthaven zal voorzien. Deze opdracht betreft enkel de levering en de plaatsing van laagspanningsborden.

. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 12509 Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Belgocontrol, Tervuurs- esteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l’attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques) Tél.

(322) 206 21 47 E-mail : ari@belgocontrol.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. belgocontrol.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités aéroportuaires.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ensembles appareillage à basse tension II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Nouveau Bât 301a - Brussels Airport - 1930 Zaventem Code NUTS : BE2 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : .

. Un nouveau bâtiment est actuellement construit le long de la route périphérique de Brussels Airport à Zaventem.

La construction de ce nouveau bâtiment est nécessaire pour permettre : - d’une part l’implantation des installations techniques, des locaux pour le personnel, des zones de stockage et autres installa- tions liées à l’acquisition d’un nouveau radar. et - d’autre part l’installation des techniques pour la réalisation d’un réseau électrique UPS desservant la zone aéroport sud. Le présent marché ne concerne que la partie liée à la fourniture et à la pose d’ensembles d’appareillage à basse tension . .

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. 18162 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : .

. Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1760 . III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : . Zie bijzonder bestek A/M/A&L/I/B1/OA 1760 . III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van onderne- mers waaraan de opdracht wordt gegund : .

Elke groepering dient een naar Belgisch recht juridische vorm te bekleden die een volledige solidariteit van haar leden in de uitvoe- ring van de opdracht verzekert. Wanneer de inschrijver een vereni- ging zonder rechtspersoonlijkheid is, wordt de offerte ondertekend door ieder van de leden van deze vereniging, die elk verplicht zijn zich hoofdelijk te verbinden en aan te duiden wie van hen ermede belast wordt de vereniging ten overstaan van de aanbestedende overheid te vertegenwoordigen. . III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : .

. Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat of kandidaat lid van een groepering die volgende docu- menten niet of volledig kan voorleggen : - Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende kandidatuur namens de inschrijvende leverancier te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhands akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigde worden gepubliceerd. - Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (laatste afgesloten kwartaal) of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.

- Een attest of een verklaring op eer of recent attest waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetge- ving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is. - Recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is.

- Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigd niet veroordeeld te zijn voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : .

. Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1760 . III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : . Voir cahier spécial des charges A/M/A&L/I/B1/OA 1760 . III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : . Tout groupement doit revêtir une forme juridique garantissant, au regard du droit belge, une complète solidarité de ses membres dans l’exécution de l’entreprise. Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique, l’offre sera signée par chacun des membres de cette association.

Chaque membre sera obligé de s’engager solidairement et de désigner celui qui parmi eux sera chargé de représenter l’association auprès du pouvoir adjudicateur. .

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Pourrait être exclu de la participation au marché, le candidat ou le candidat membre d’un groupement qui ne pas en mesure de produire, ou seulement partiellement, les documents suivants : - Une preuve qu’il ou elle est habilité à signer la candidature introduite au nom du fournisseur soumissionnaire en produisant l’acte authentique ou sous seing privé, ou une copie déclarée conforme du document original, ou l’indication du numéro du Moniteur belge où sont publiées les compétences du mandataire.

- Une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale (dernier trimestre clôturé) ou, pour une entreprise étrangère, une attestation similaire certifiant qu’il a été satisfait aux prescriptions en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où elle est établie. - Une attestation ou une déclaration sur l’honneur ou une attestation récente d’où il resort qu’on n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations du pays où l’entrepreneur est établi.

-Une attestation récente de paiement des impôts (TVA et impôts directs) certifiant qu’on est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ces impôts conformément à la législation belge ou celle du pays dans lequel l’entreprise est établie. - Une déclaration sur l’honneur où le candidat confirme ne pas avoir été condamné pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 18163 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : .

. Om aan Belgocontrol de analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat toe te laten, zal hij de officiële jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft moeten leveren en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren. Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uitgevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt kan de kandidaat worden uitgesloten.

De inschrijver zal verplicht het bewijs moeten leveren dat hij aan de eisen inzake de Erkening van de Aannemers in de categorieën en klasse voor dewelke hij een offerte indient voldoet.

. . III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan . De technische bekwaamheid van de inschrijver dient bewezen te worden door voorlegging van de volgende documenten : - een referentielijst met minstens 2 verwezelijkingen van gelijkaardige werkzaamheden met vermel- ding van het bedrag van de aanneming en de naam van de openbare of privé opdrachtgevers. Enkel de referenties die vergezeld zijn van een document uitgaande van de opdrachtgever stavend dat de werken tot zijn voldoening werden uitgevoerd worden in aanmer- king genomen. - een lijst van de maatregelen die genomen zullen worden om de kwaliteit en de veiligheid van de werken te waar- borgen.

Andere informatie : - een korte presentatie van de onder- neming, - een beschrijving van de activiteiten en de domeinen van specialisatie, - een lijst van de producten die de onderneming zelf fabriceert. .

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A/M/A&L/I/B1/OA 1760 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/08/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 04/08/2010; tijdstip : 14:00 3° fraude au sens à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : . . Afin que Belgocontrol puisse analyser et évaluer la capacité financière et économique de l’adjudicataire, celle-ci devra fournir les rapports annuels, bilans et comptes de résultats officiels des trois exercices les plus récents de l’entité juridique qui soumissionne et également, si celle-ci fait partie d’un groupe, les chiffres consolidés du groupe des trois exercices les plus récents.

Lorsque l’analyse, mise en oeuvre par les services financiers de Belgocontrol, montre que la capacité est insuffisante, le soumission- naire peut être exclu.

Le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences en matière d’Agréation des Entrepreneurs dans les catégories et classe qui correspondent aux travaux pour lesquels il remet une offre. . . III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités néces- saires pour évaluer si ces exigences sont remplies . La capacité technique du soumissionnaire sera démontrée par les documents suivants : - une liste de minimum 2 références de travaux similaires avec le montant des marchés et le nom des destinataires publics ou privés. Seront seules prises en considération les références accom- pagnées d’une confirmation écrite émanant du client attestant que les travaux ont bien été réalisés à sa satisfaction.

- une liste des mesures mises en oeuvre pour assurer la qualité et la sécurité des travaux. Autres informations : - une brève présentation de l’entreprise, - une description des activités et des domaines de spécialisation, - une liste des produits que réalise elle-même l’entreprise. .

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : A/M/A&L/I/B1/OA 1760 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/08/2010; heure : 14:00 Documents payants : non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 04/08/2010; heure : 14:00 18164 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/08/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Belgocontrol Aankopen en logistieke diensten Administratief gebouw Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel België Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671449/2010045221 . ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG De kandidaturen/offertes zullen opgesteld worden in 3 exem- plaren in de Nederlandse of de Franse taal. Indien de inschrijver beslist om zijn kandidatuur/offerte per e-mail te verzenden, is hij verplicht om contact te nemen met Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 of 02/206.21.56) om de ontvangst van zijn mail en de eventuele bijlagen te bevestigen. Klachten voor de niet-ontvangst van e-mails zullen niet worden aanvaard. . VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N.

12531 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Wackenier Lieslotte E-mail : lieslotte.wackenier@lne.vlaanderen.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.lne.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=67063 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpun- t(en).

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/08/2010; heure : 14:00 Lieu : Belgocontrol Achats et services logistiques Bâtiment Administratif Tervuursesteenweg, 303 1820 Steenokkerzeel Belgique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00671449/2010045221 .

APPEL D’OFFRE GENERAL Les candidatures/offres seront établies en 3 exemplaires et rédigées en français ou en néerlandais. Si le soumissionnaire décide d’envoyer sa candidature/offre par e-mail, il est tenu de prendre contact avec Belgocontrol (Tel : 02/206.21.47 ou 02/206.21.56) afin de s’assurer de la réception de son courrier ainsi que de toutes les annexes éventuelles. Aucune plainte ne sera acceptée pour la non réception d’un e-mail. .

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 18165 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderzoek naar de effectiviteit van lokale maatregelen bij de aanpak van luchtverontreiniging II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 8 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Van tal van lokale maatregelen is bekend dat zij een positief effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om mobiliteitsmaatregelen die de doorstroming bevorderen of de verkeersintensiteit doen afnemen of maatregelen die inspelen op de samenstelling van het voertuigenpark. Ook maatregelen die inwerken op de blootstelling kunnen lokaal een gunstig effect hebben. Wat het effect is van een bepaalde maatregel op de verkeersintensiteit, de fractie stagnerend verkeer, het wagenpark of de concentratie aan luchtverontreinigende stoffen is echter niet steeds eenvoudig te achterhalen.

Op die manier is het niet evident om na te gaan welk pakket aan lokale maatregelen noodzakelijk zal zijn om de Europese luchtkwaliteitsnormen in een bepaalde stad of gemeente te halen. Daarnaast wordt op die manier ook de gebruiksvriendelijkheid van eenvoudige, vrij beschikbare modellen zoals CAR Vlaanderen en de nieuw te ontwikkelen Vlaamse saneringstool gereduceerd.

Het doel van deze opdracht is dan ook om de effectiviteit na te gaan van lokale maatregelen die worden ingezet bij de aanpak van lokale luchtverontreiniging. De resultaten van dit onderzoek moeten lokale overheden toelaten goed onderbouwde keuzes te maken bij het bestrijden van lokale luchtverontreiniging. Daarnaast moet voor deze maatregelen zogenaamde “standaardeffecten” worden bepaald. Deze standaard- effecten zullen dan worden opgenomen in de nieuwe saneringstool die voor Vlaanderen wordt ontwikkeld, naar analogie met en voortbouwend op de saneringstool van Nederland. De bepaling van standaardeffecten moet het gebruiksgemak van vrij beschikbare modellen zoals CAR Vlaanderen en de Vlaamse saneringstool voor de lokale overheden vergroten.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 6 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Er is een borgtocht van 5 % op het bedrag van de opdracht verschuldigd. Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hogere tiental afgetrond.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De diensten worden betaald in één schijf op het einde van de opdracht na de definitieve oplevering en na het bezorgen van het definitieve eindrapport in de gevraagde exemplaren en voorlegging van een rechtgeldige factuur door de opdrachtnemer. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont aan dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijk - of overheidsinstantie met betrekking tot het niet in een toestand verkeren van die omstandigheden die het niet in regel zijn impliceren (faillissement, gerechtelijke veroordeling, enz…) of een ondertekende verklaring op erewoord hierover; Een attest “sociale zekerheid” (minimum van het voorlaatste kwartaal) voor deelname aan openbare aanbestedingen (met betrekking tot de stand van de rekening van de werkgever) wordt door de opdrachtgever via Digiflow opgevraagd bij de RSZ.

Buitenlandse inschrijvers dienen een soortgelijk document te bezorgen als bewijs van het in regel zijn met betrekking tot de opgelegde bepalingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie deel II van het bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van: - de nodige bescheiden waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In dit opzicht moet er een lijst worden opgemaakt van de vijf voornaamste door de opdrachthouder voorheen uitgevoerde soortgelijke opdrachten tijdens de laatste 5 jaar met een korte samenvatting van de geleverde prestaties en met vermelding van naam en telefoonnummer waar inlichtingen kunnen verkregen worden.

18166 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

- een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van het onderzoek. - een korte toelichting bij het personeelsbestand van het inschrijvende organisme, waaruit moet blijken dat het ter beschikking gestelde personeel kan worden geruggensteund en/of de tijdelijke afwezigheid ervan kan worden opgevangen door kwalitatief gelijkwaardig personeel - opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemend is in onderaanneming te geven.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dep.

LNE-OL201000010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 03/08/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/08/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Ferrarisgebouw, Brussel, lokaal 7P60 Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Deze studie kadert in het programma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) VI.3) Nadere inlichtingen : Alle vragen tot nadere inlichtingen kunnen via het forum aan de aanbestedende dienst worden gesteld. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/06/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N.

12516 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling ( Actiris ), Anspachlaan 65, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie HRM en Juridische Dienst, t.a.v. Mevr Ceelen en Mhr Laame Tel. (32-2) 505 77 40-25051450 E-mail : lceelen@actiris.be/olaame@actiris.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.actiris.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N.

12516 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Office Régional Bruxel- lois de l’Emploi ( Actiris ), Boulevard Anspach, 65, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction GRH et Service Juridique, à l’attention de Mme Ceelen et Mr Laame Tél. (32-2) 505 77 40 32-25051450 E-mail : lceelen@actiris.be/olaame@actiris.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. actiris.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). 18167 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Tewerkstelling-Bemiddeling. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Organisatie van Officeopleidingen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 24 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Organisatie van Officeopleidingen. De opdracht is in twee percelen verdeeld. Perceel 1. Zelfstudie Office - Leermethode via e-Learning Perceel 2. Thematische Officeopleidingen - Klassiek leren in groep De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of twee percelen tezamen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht slechts één enkel perceel toe te wijzen en eventueel te beslissen dat het ander perceel het voorwerp zal uitmaken van één of meerdere nieuwe opdrachten, indien nodig volgens een andere gunningwijze.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80533100 - Opleidingscursussen voor computer- gebruik II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Zelfstudie Office - Leermethode via e-Learning 1) Korte beschrijving : De zelfstudieopleidingen Office worden georganiseerd door de dienst Opleiding van ACTIRIS in het kader van de permanente vorming van de Nederlands- en Franstalige personeelsleden van ACTIRIS.

2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 80533000 - Computercursussen voor beginners en gevorderden 3) Hoeveelheid of omvang : De data van de zelfstudieopleidingen Office zullen maandelijks worden geprogrammeerd. I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Emploi-Placement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description.

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Formations bureautiques II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services.

Catégorie de services : 24 Lieu principal de prestation : Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Organisation de formations bureautiques Le marché est divisé en deux lots: Lot 1. Autoformations bureautiques - Apprentissage via e-Learning Lot 2. Formations bureautiques thématiques - Apprentissage classique en groupe Les soumissionnaires sont libres de présenter une offre pour un lot ou deux lots. Le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer qu’un et éventuellement de décider que l’autre lot fera l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode d’attribution.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80533100 - Services de formation informatique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Autoformations bureautiques - Apprentissage via e-Learning 1) Description succincte : Des autoformations bureautiques sont organisées par le Service Formation d’ACTIRIS dans le cadre de la formation continue des agents francophones et néerlandophones d’ACTIRIS.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80533000 - Services de formation et de familiari- sation dans le domaine de l’informatique 3) Quantité ou étendue : Les dates des autoformations seront programmées mensuelle- ment.

18168 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Perceel nr. : 2 Titel : Thematische Officeopleidingen - Klassiek leren in groep 1) Korte beschrijving : Thematische Officeopleidingen worden georganiseerd door de dienst Opleiding van ACTIRIS in het kader van de permanente vorming van de Nederlands- en Franstalige personeelsleden van ACTIRIS. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 80533000 - Computercursussen voor beginners en gevorderden 3) Hoeveelheid of omvang : De data van de thematische Officeopleidingen zullen twee- of driemaandelijks worden geprogrammeerd.

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : geen borgtocht III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1°) Voor buitenlandse kandidaten, een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid.

De kandidaten moeten een getuigschrift voor- leggen dat door de bevoegde overheid van het betrokken land werd uitgereikt. Wanneer een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. (Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid het attest rechtstreeks controleren met de elektronische toepassing DIGI- FLOW.) III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 2°) De voorlegging van de balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen indien de wetgeving van het land waar de dienst- verlener is gevestigd de bekendmaking van balansen voorschrijft.

(Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid de jaarrekeningen afgeleverd door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België rechtstreeks controleren met de elektronische toepassing DIGIFLOW.) 3°) Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, dat bewijst dat de kandidaat met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen en taksen in orde is overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. (Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid het attest van de databank van de btw dat bewijst dat de inschrijver aan de btw onderworpen is rechtstreeks controleren met de elektronische toepassing DIGIFLOW.) Lot no : 2 Titre : Formations bureautiques thématiques - Apprentissage clas- sique en groupe 1) Description succincte : Des formations bureautiques thématiques sont organisées par le Service Formation d’ACTIRIS dans le cadre de la formation continue des agents francophones et néerlandophones d’ACTIRIS.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80533000 - Services de formation et de familiari- sation dans le domaine de l’informatique 3) Quantité ou étendue : Les dates des formations thématiques seront programmées tous les deux ou trois mois.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : pas de cautionnement III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1°) L’attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.

Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur vérifiera ce document via l’application Digiflow. Les soumissionnaires étrangers doivent fournir un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné. Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 2°) les comptes annuels des 3 précédentes années.

Pour les soumissionnaires belges, les comptes annuels fournis par la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique seront vérifiés par le pouvoir adjudicateur via Digiflow. 3°) l’attestation prouvant que le soumissionnaire est assujetti à la TVA. Pour les soumissionnaires belges, cette attestation sera vérifiée par le pouvoir adjudicateur via Digiflow.

18169 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

4°) Voor buitenlandse kandidaten, een attest waaruit blijkt dat zij zich niet in staat van faillissement of vereffening of een gelijkwaar- dige toestand bevinden. (Voor Belgische kandidaten zal de aanbes- tedende overheid het attest van de Kruispuntbank van Onderne- mingen (KBO) dat bevestigt dat zij niet in staat van faillissement of vereffening of een gelijkwaardige toestand verkeren rechtstreeks controleren met de elektronische toepassing DIGIFLOW.) 5°) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan Officeopleidingen, tijdens de laatste drie boekjaren.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 6°) Een lijst van diensten die hij tijdens de laatste drie jaar in het domein van Officeopleidingen volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde heeft gebracht. De inschrijver vermeldt het bedrag en de datum van de opdracht, alsook de identiteit van de publieke klanten. Bij ontsten- tenis daarvan, vermeldt hij de referentie van twee privéklanten. 7°) Een verklaring die het jaarlijkse gemiddelde aantal personeels- leden van de inschrijver vermeldt dat met Officeopleidingen in België wordt belast.

8°) Het profiel van de lesgevers, in kwestie, die de opleidingen zullen verstrekken aan het personeel van ACTIRIS; CV en pedago- gische ervaring. 9°) certificaten van de opleidingverstrekkers. 10°) De inschrijver zal in zijn offerte uitleggen hoe hij een ecologische aanpak bevoorrecht en hoe zijn ecologische omgeving eruit ziet (isolatie, verwarming,.). III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen.

III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Csc n°10-2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 03/08/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. 4°) l’attestation de non-faillite ou de situations non similaires de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE ). Pour les soumissionnaires belges, cette attestation sera vérifiée par le pouvoir adjudicateur via Digiflow.

Les soumissionnaires étrangers doivent fournir un certi- ficat délivré par l’autorité compétente du pays concerné. Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

5°) Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires en matière de formations bureautiques, réalisés au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 6°) Une liste de services exécutés selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin dans le domaine des formations bureau- tique au cours des trois dernières années. Le soumissionnaire indiquera le montant et la date du marché, ainsi que l’identité de clients publics. A défaut, il indiquera deux références de clients privés.

7°) Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du personnel du soumissionnaire chargé des formations bureautiques. 8°) Le profil des formateurs en question qui donneront les formations aux agents d’ACTIRIS; CV et expérience pédagogique. 9°) Les certificats des opérateurs de formation. 10°) Le soumissionnaire expliquera également dans son offre comment il privilégiera l’ approche écologique et quel est son environnement écologique ( isolation, chauffage, .) III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Csc n°10-2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 03/08/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours.

18170 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00698810/2010045217 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State., Wetenschapstraat, 33, 1050 Brussel, België E-mail : webmaster@raadvst-consetat.be Tel. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 98 65 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : In toepassing van de artikels 14 en 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State lichten wij u in dat een beroep tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheidene administratieve overheden of tegen de admini- stratieve beslissingen in betwiste zaken, kan worden ingediend tegen de hierbijgaande beslissing.

Het beroep wordt bij de Raad van State aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift getekend door de partij of door een advocaat van Belgische nationaliteit, ingeschreven op de tabel van de Orde der advocaten. Het verzoekschrift wordt gedagtekend en bevat : 1 de namen, de hoedanigheid en de woning of zetel van de verzoekende partij; 2 het voorwerp van de aanvraag of van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en middelen; 3 de namen en woning of de zetel van de tegenpartij Dit verzoekschrift moet ter kennis worden gebracht bij de Raad van State door middel van een aangetekend schrijven.

Door de verzoekende partij wordt bij het verzoekschrift een kopie van de aangevochten beslissing gevoegd.

De termijn voor het indienen van het beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de huidige kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de tegen- partij. Wanneer een beslissing van een administratieve overheid vatbaar is voor vernietiging, mag de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen. De vordering tot schorsing wordt ingesteld bij een afzonderlijke akte die geen deel uitmaakt van het verzoekschrift tot nietigverklaring en uiterlijk samen met dat verzoekschrift.

De vordering tot schorsing wordt ondertekend door de partij of door een advocaat van Belgische nationaliteit, ingeschreven op de tabel van de Orde der advocaten.

Zij worden gedagtekend en bevat : 1 de naam, hoedanigheid woonplaats of zetel van de eiser en, in voorkomend geval, de gekozen woonplaats; 2 de naam en de woonplaats of zetel van de verwerende partij; 3 de vermelding van de akte waartegen de vordering tot schor- sing is gericht; 4 een uiteenzetting van de feiten en middelen die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen rechtvaardigen; Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00698810/2010045217 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : webmaster@raadvst-consetat.be Tél. (32-2) 234 96 11, fax (32-2) 234 98 65 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be. VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : En application des articles 14 et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, des articles 1 à 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, et de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, nous vous informons qu’un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prévues à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, institué contre les actes et règlements des divers pouvoirs administratifs ou contre les décisions administratives en matière contentieuse, peut être intro- duit contre la présente décision.

Le recours est porté devant le Conseil d’Etat par le dépôt d’une requête signée par la partie ou par un avocat de nationalité belge, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats. La requête est datée et contient : 1 les noms, qualité, demeure ou siège social de la partie requérante; 2 l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; 3 les noms, demeure ou siège de la partie adverse. La requête doit être portée à la connaissance du Conseil d’Etat par un écrit signé. La partie requérante joint à la requête une copie de la décision attaquée.

Le délai pour introduire le recours est de soixante jours à partir de la présente notification.

En même temps qu’elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la partie adverse pour son informa- tion. Lorsqu’un acte d’une autorité administrative est susceptible d’être annulé, le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de son exécution. La demande de suspension est introduite par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci. La requête en suspension est signée par la partie ou par un avocat de nationalité belge, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats. Elle est datée et contient : 1 les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur et, le cas échéant, le domicile élu; 2 le nom et le domicile ou siège de la partie adverse; 3 la mention de l’acte ou du règlement qui fait l’objet de la demande de suspension; 4 un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué; 18171 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 een uiteenzetting van de feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochte akte de eiser een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen; 6 in voorkomend geval, een uiteenzetting van de feiten die de uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) 5 un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immé- diate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 6 le cas échéant, un exposé des faits justifiant l’extrême urgence.

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 18172 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

V E R S C H I L L E N D E B E R I C H T E N A V I S D I V E R S N. 12517 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Daarkom, Prinsen- straat 8, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : vzw Daarkom, t.a.v. Dhr. Larbi Khetouta Tel. (32-2) 227 64 10, fax (32-2) 227 64 19 E-mail : info@daarkom.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.daarkom.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : A2D Architects CVBA, Paardenmarkt 11, 3080 Tervuren, België Contactpunt(en) : A2D Archtects CVBA, t.a.v.

Dhr Stefan De Lausnay Tel. (32-2) 766 12 30, fax (32-2) 766 24 60 E-mail : info@a2d.be Internetadres : http://http//: www.a2d.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : vereniging zonder winstoogmerk - Recreatie, cultuur en godsdienst. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herbestemming van een gebouw tot een Vlaams- Marokkaans Culturenhuis II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Wolvengracht 18 te 1000 Brussel NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Herbestemming van het gebouw La Gaité tot een Vlaams- Marokkaans Culturenhuis.

De opdracht slaat op perceel 5 met name: liften. Deze opdracht omvat één lot. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 15 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Op basis van de raming behoren de werken tot klasse 2. 18173 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Vereiste registratie: 26,27 Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Ten einde de financiële en economische draagkracht van de aannemer na te gaan bij de offerte volgende documenten worden toegevoegd: - het RSZ attest met betrekking tot het voorlaatste vervallen kwartaal. - de erkenning in de gevraagde categorie en klasse. - het registratiebewijs als aannemer van werken. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Ten einde de technische bekwaamheid van de aannemer na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden toege- voegd: -het registratiebewijs.

-een referentielijst van de werken, uitgevoerd gedurende de laatste drie voorbije jaren.

Enkel de offertes van inschrijvers, die niet worden uitgesloten en die aan de technische, economische en financiële minimumeisen voldoen, komen in aanmerking voor onderzoek en gebeurlijke toewijzing. De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie N1 in klasse 2 of hoger. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/08/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 11/08/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/08/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : Kantoren van Daarkom, Prinsenstraat 8 te 1000 Brussel Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00733067/2010042086 @ref:00733067/2010042086 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internetadres: Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= D7070B0404017D - 0 Titelblad Daarkom perceel 5.pdf - 1 administratieve bepalingen Daarkom perceel 5.pdf - 1 B inplantingsplan met werfinrichting Daarkom perceel 5.pdf - 2 A titelblad inschrijvingsformulier Daarkom perceel 5.pdf - 2 B inschrijvingsformulier Daarkom perceel 5.pdf - 3 A titelblad veiligheids en gezondheidsplan Daarkom perceel 5.pdf - 4 A titelblad bijzondere administratieve bepalingen Daarkom perceel 5.pdf - 4 B Bijzondere administratieve bepalingen Daarkom perceel 5.pdf - 5 A titelblad technisch bestek Daarkom perceel 5.pdf - 5 B technisch bestek Daarkom perceel 5.pdf - 6 A titelblad samenvattende meetstaat Daarkom perceel 5.pdf - 6 B samenvattende meetstaat Daarkom perceel 5.pdf - 7 A titelblad plannenlijst Daarkom perceel 5.pdf - 7 B plannenlijst Daarkom perceel 5.pdf - 8 A titelblad plannen Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 1 inplanting Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 2 bestaand en afbraak niv 0 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 3 bestaand en afbraak niv 1 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 4 bestaand en afbraak niv 2 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 5 bestaand en afbraak niv 3 4 5 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 6 bestaand en afbraak snede A Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 7 nieuw niv 0 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 8 nieuw niv 1 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 9 nieuw niv 2 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 10 nieuw niv 3 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 11 nieuw niv 4 5 6 Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 12 nieuw snede A Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 13 nieuw snede B Daarkom perceel 5.pdf - 8 B plan 14 gevels Daarkom perceel 5.pdf - 3 B veiligheids en gezondheidsplan Daarkom perceel 5.pdf VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N.

12534 Avis d’attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Les Cuisines Bruxelloises, Avenue J-J. CROCQ 21, 1020 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Randour Jean-Marie Tél. (32-2) 210 14 58, fax (32-2) 210 14 59 E-mail : jmrandour@restobru.irisnet.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Repas pour Collectivités 18174 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : F03-2 LCB/DBK/JO/JMR/ 2010-2011 LEGUMES SURGELES II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre.

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Achats de Légumes Surgelés pour Cuisine de Collectivités II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 15331170 - Légumes congelés II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - PRIX - Pondération : 48 2 - Etendue de l’offre - Pondération : 30 3 - Approvisionnement - Pondération : 13 4 - Hygiène - Pondération : 9 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : F03-2 LCB-DBK/JO/JMR/ 2009-2010 Section V. Attribution du marché Marché no : F03-2LCB-DBK/JO/JMR/2010-2011 Intitulé : Légumes Surgelés - 1kg V.1) Date d’attribution du marché : 01/03/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 1 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : FRUDICOM, Avenue de Vilvorde 206-210, 1000 Bruxelles, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section V. Attribution du marché Marché no : F03-2 LCB-DBK/JO/JMR/2010-2011 Intitulé : Légumes Surgelés - 2,5 KG V.1) Date d’attribution du marché : 01/03/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 5 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : JAVA SA, Wingepark 10, 3110 Rotselaar, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section V. Attribution du marché Marché no : F03-2 LCB-DBK/JO/JMR 2010-2011 Intitulé : Légumes Surgelés - PDT V.1) Date d’attribution du marché : 01/03/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 5 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : DELI XL, Avenue Deli XL 1, 6530 THUIN, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : @Ref:00727239/2010046078 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12510 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Schaarbeek, Haachtsesteenweg 226, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Dienst Uitrusting - Begroting -Controle, t.a.v.

De Heer Philippe Den Haene Tel. (32-2) 240 31 01, fax (32-2) 240 35 50 E-mail : pdenhaene@schaerbeek.irisnet.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www. schaerbeek.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Gemeentebestuut van Schaarbeek, Colignonplein, 1030 Bruxelles, België, t.a.v. Dienst ontvngst van de Offertes ) bureau 1.13 Mevrouw Tania seynaeve Tel. (32-2) 244 77 18 E-mail : tseynaeve@schaerbeek.irisnet.be Internetadres : http://www.schaarbeek.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verzekeringen van de Gemeente Schaarbeek II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 06 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente van Schaarbeek NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : 18175 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Het opdracht bedraagt de toekenningen van de verzekeringen van de gemeente Schaarbeek. Voorzover nodig wordt bepaald dat de opdracht voorbehouden is aan verzekering ondernemingen. De verzekeringsmakelaars zijn uitgesloten. De opdracht biedt zich als volgt aan: 1. Brandverzekering en bijhorende risico’s 2. Verzekering van motorvoertuigen 3. Ongevallenverzekering 3.1 Verzekering werkongevallen voor tijdelijke en vaste ambte- naren 3.2 Verzekeringen lichamelijke ongevallen van politieke manda- tarissen 4. Verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 4.1 Verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schoolongevallen 4.2 Verzekering die de jongeren dekt die deelnemen aan activi- teiten omkadert door opvoeders voor minderbedeelden 5.

Verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 6. Verzekering alle risico’s of machinebreuk 6.1 Verzekering alle risico’s Tentoonstellingen 6.2 Verzekering allle risico’s Beelhouwwerk TERLINDEN 6.3 Verzekering allle risico’s Orgel 6.4 Verzekering allle risico’s Muziekinstrumenten 6.5 Verzekering allle risico’s Fotokopieertoestellen 6.6 Verzekering allle risico’s Theodoliet 6.7 Verzekering machinebreuk Stofzuiger stedelijk vuil, tomo- graaf, Resistograaf, breekmachine 6.8 Verzekering allle risico’s Informatica 6.9 Verzekering verblijffonds 6.10 Bijstandsverzekering De huidige opdrachtscontracten zullen toegepast worden voor een periode van 1 jaar, te weten vanaf de 1ste januari 2011 tot 31 december 2011.

Zij kunnen elk jaar bij onderhandelingsprocedure door dezelfde opdrachtnemer hernomen worden tot 31 december 2014 in overeenstemming met het artikel 17 § 2 al 2b van de wet van 24 december 1993.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66510000 - Verzekeringsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver zal voorstellen Indien hij personeel gebruikt onderworpen aan de Wet van 27 juni 1969, ter herziening van het Besluit-Wet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werkne- mers, is een attest van het RSZ waarvan hij kan opmaken dat hij in regel is met zijn sociale zekerheids bijdragen nodig.

De buitenlandse inschrijvers zal een attest toevoegen afgeleverd door de bevoegde autoriteiten dat bevestigt dat, volgens de reke- ning afgesloten ten laatste de dag voor het verstrijken van de termijn van ontvangst van de offertes, hij op die datum in regel is met de verplichte bijdragen voor sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij verblijft. Indien zo een document niet afgeleverd is in het betreffende land, kan het vervangen worden door een beëdigde verklaring of een plechtige verklaring gedaan voor een juridische of administratieve autoriteit, een notaris of een beroepsorganisatie van dit land.

Het bewijs dat zijn firma door de Commissie van Het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) erkend is om diensten te verstrekken volgens de schikkingen van de wet van 9 juli 1975 met betrekking tot de contrôle van de verzekeringsmaatschappijen. De inschrijver waarvan de maatschappelijke zetel buiten België is gevestigd dient het bewijs te leveren dat hij in het betrokken land een erkenning ontving.

Ter herinnering, artikel 69 § 1, wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1° Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° Omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwetboek; 3° Fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De te leveren prestaties kunnen worden geschat, onderneer door zijn know-how, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring en betrouwbaar- heid. Te dien einde legt de inschrijver een werk voor aan het Gemeentebestuur van maximaal 8 blz (bij voorkeur) dat het bestuur toelaat deze verschillende punten te evalueren. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : Het bewijs dat zijn firma door de Commissie van Het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) erkend is om diensten te verstrekken volgens de schikkingen van de wet van 9 juli 1975 met betrekking tot de contrôle van de verzeke- ringsmaatschappijen.

De inschrijver waarvan de maatschappelijke zetel buiten België is gevestigd dient het bewijs te leveren dat hij in het betrokken land een erkenning ontving. De aannemer verplicht zich om de Code van het goede bestuur van de verzekerings- onderneming te respecteren, en meer in het bijzonder, de punten betreffende de verplichtingen tegenover de verbruikers en het reglement der geschillen. Hij verplicht zich ook om de reglementen, aanbevelingen en andere mededelingen van de autoriteiten en sectorale instanties toe te passen.

III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. 18176 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SCHA/EQUIP/2010/024 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 19/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/08/2010; tijdstip : 11:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00751635/2010036381 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Commu- nale de Schaerbeek, Chaussée de haecht 226, 1030 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Département Equipement - Budget - Controle, à l’attention de Monsieur Philippe Den Haene Tél. (32-2) 240 31 01, fax (32-2) 240 35 50 E-mail : pdenhaene@schaerbeek.irisnet.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.

schaerbeek.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration communale de Schaerbeek, Place Colignon, 1030 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Service réception des Offres - bureau 1.13 Madame Tania Seynaeve Tél. (32-2) 244 77 18 E-mail : tseynaeve@schaerbeek.irisnet.be Adresse internet : http://www.schaerbeek.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Assurances de la Commune de Schaerbeek II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 06 Lieu principal de prestation : Commune de Schaerbeek Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché porte sur l’attribution des assurances de la commune de Schaerbeek.

Le marché est réservé aux entreprises d’assurances. Les intermédiaires d’assurances sont exclus de ce marché.

Le marché se présente comme suit : 1. Assurance incendie et périls annexes 2. Assurance automobile 3. Assurance accidents 3.1 Assurance accidents du travail pour les agents temporaires et définitifs 3.2 Assurance accidents corporels des mandataires politiques 4. Assurance de responsabilité civile et accidents corporels 4.1 Assurance de responsabilité civile et accidents corporels scolaires 4.2 Assurance couvrant les jeunes prenant part aux activités encadrées par les éducateurs de rue 5. Assurance de responsabilité civile et de recouvrement 6. Assurance tous risques ou bris de machines 6.1 Assurance tous risques Expositions 6.2 Assurance tous risques Sculpture TERLINDEN 6.3 Assurance tous risques Orgue 6.4 Assurance tous risques Instruments de musique 6.5 Assurance tous risques photocopieurs 6.6 Assurance tous risques Tachéomètre 6.7 Assurance bris de machines Aspirateurs de déchets urbains, Tomographe, Résistographe, Broyeur 6.8 Assurance tous risques Informatique 6 9 Assurance Séjour de fonds 6.10 Assurance Assistance Les contrats du présent marché seront attribués pour une période de 1 an à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 mais ils pourront être reconduits chaque année auprès du même adjudica- taire par procédure négociée jusqu’au 31 décembre 2014 conformé- ment à l’article 17 § 2 al.2b de la loi du 24 décembre 1993.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66510000 - Services d’assurance II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire présentera : S’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l’ONSS dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations et de sécurité sociale.

Le soumissionnaire étranger joindra une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel de ce pays.

18177 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

La preuve qu’il a obtenu l’agrément administratif par la CBFA pour prester ses services selon les modalités prévues par les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances. Le soumissionnaire ayant son siège social dans un Etat autre que la Belgique devra apporter la preuve qu’il a obtenu son agrément par cet Etat. Pour rappel l’article 69 § 1 exclut de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvées par la loi du 17 février 2002 ; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchissement de capitaux et du financement du terrorisme.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. A cet effet, le soumissionnaire remettra un mémoire argumenté (à limiter de préférence à 8 pages) dans le but de permettre à l’administration d’évaluer ces différents points. III.3) Conditions propres aux marchés de services.

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : La preuve qu’il a obtenu l’agrément administratif par la CBFA pour prester ses services selon les modalités prévues par les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Le soumission- naire ayant son siège social dans un Etat autre que la Belgique devra apporter la preuve qu’il a obtenu son agrément par cet Etat L’adjudicataire s’engage à respecter le Code de bonne conduite de l’entreprise d’assurances, et, plus particulièrement, les points relatifs aux obligations vis-à-vis des consommateurs et au règlement des litiges. Il s’engage de même à appliquer les règlements, recomman- dations et autres communications des autorités et instances sector- ielles.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SCHA/EQUIP/2010/024 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19/08/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/08/2010; heure : 11:00 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00751635/2010036381 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12518 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Schaarbeek, Vifquinstraat 2, 1030 Brussel, België Contactpunt(en) : Dienst Aankoop en Logistiek, t.a.v. Jonathan Colot Tel. (32-2) 240 31 33, fax (32-2) 240 35 59 E-mail : jonathan.colot@cpas-schaerbeek.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : OCMW - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : OPDRACHT VAN VERZEKERINGEN VOOR HET OCMW VAN SCHAARBEEK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 06 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De huidige opdracht betreft de toewijzing van de verzekeringen van het OCMW van Schaarbeek.

1.Brandverzekering en bijhorende risico’s 2.Verzekering van motorvoertuigen en Omnium Dienst- opdrachten 3.Verzekering lichamelijke ongevallen 3.1Verzekering werkongevallen voor tijdelijke personeelsleden 3.2Verzekering lichamelijke ongevallen voor de Voorzitter en de Raadsleden in hun mandaten 3.3Beheersovereenkomst voor de vaste personeelsleden 4.Verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 4.1Verzekering van algemene burgerlijke aansprakelijkheid 4.2Verzekering van objectieve burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand of ontploffing 18178 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5.Verzekering alle risico’s 5.1Verzekering alle risico’s Gehuurde Fotokopieertoestellen 5.2Verzekering alle risico’s Informatica 5.3Verzekering alle risico’s Vervoer en verblijf van fondsen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66510000 - Verzekeringsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011 Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De bewijzen of een verklaring onder ede, dat hij zich niet bevindt in een geval van uitsluiting tot deelname aan opdrachten, voorzien in het artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (failliet, verrekening, gerechtelijk akkoord of een overeenkomstige situatie, overtreding van invloed op zijn beroepsmoraal, zware beroepsfout, het niet nakomen van zijn verplichtingen betreffende de betalingen van sociale zekerheidsbijdragen, belastingen en taksen).

Het bewijs dat zijn firma door de Controledienst voor de Verze- keringen erkend is om diensten te verstrekken volgens de schik- kingen van de wet van 9 juli 1975 met betrekking tot de controle van de verzekeringsmaatschappijen. De inschrijver, waarvan de maat- schappelijke zetel buiten België is gevestigd, dient het bewijs te leveren dat hij een erkenning ontving van het land waar hij gevestigd is. Indien hij personeel tewerkstelt, onderworpen aan de wet van 27 juni 1969, ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, een attest van het RSZ waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn sociale zekerheids- bijdragen.

De buitenlandse inschrijver zal bovendien een attest bijvoegen, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat volgens de rekening vastgesteld ten laatste de dag voor het verstrijken van de termijn van ontvangst van de offertes, hij op die datum in regel is met de verplichte bijdragen voor sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien dit document niet afgeleverd is in het betreffende land, kan het vervangen worden door een beëdigde verklaring of een plechtige verklaring gedaan voor een juridische of administratieve autoriteit, een notaris of een beroepsorganisatie van dit land.

De bewijzen of een verklaring onder ede, dat hij zich niet bevindt in een geval van uitsluiting tot deelname aan opdrachten, voorzien in het artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (failliet, verrekening, gerechtelijk akkoord of een overeenkomstige situatie, overtreding van invloed op zijn beroepsmoraal, zware beroepsfout, het niet nakomen van zijn verplichtingen betreffende de betalingen van sociale zekerheidsbijdragen, belastingen en taksen).

Het bewijs dat zijn firma door de Controledienst voor de Verze- keringen erkend is om diensten te verstrekken volgens de schik- kingen van de wet van 9 juli 1975 met betrekking tot de controle van de verzekeringsmaatschappijen. De inschrijver, waarvan de maat- schappelijke zetel buiten België is gevestigd, dient het bewijs te leveren dat hij een erkenning ontving van het land waar hij gevestigd is. Indien hij personeel tewerkstelt, onderworpen aan de wet van 27 juni 1969, ter herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers, een attest van het RSZ waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn sociale zekerheids- bijdragen.

De buitenlandse inschrijver zal bovendien een attest bijvoegen, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat bevestigt dat volgens de rekening vastgesteld ten laatste de dag voor het verstrijken van de termijn van ontvangst van de offertes, hij op die datum in regel is met de verplichte bijdragen voor sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien dit document niet afgeleverd is in het betreffende land, kan het vervangen worden door een beëdigde verklaring of een plechtige verklaring gedaan voor een juridische of administratieve autoriteit, een notaris of een beroepsorganisatie van dit land.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring betreffende het globale zakencijfer en betreffende het zakencijfer in verband met diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht en verwezenlijkt werden gedurende de laatste drie jaar.

III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De lijst van de belangrijkste diensten van hetzelfde type uitge- voerd tijdens de laatste drie jaar en hun openbare of private bestemmelingen; De bekwaamheid van de dienstverrichter kan worden geëvalu- eerd op basis van zijn knowhow, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring en zijn betrouwbaarheid. Te dien einde legt de inschrijver een geargumenteerde thesis voor aan het Bestuur van het OCMW (bij voorkeur maximaal 8 blz.) met als doel het bestuur toe te laten deze verschillende punten te evalueren.

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - 1.de totale premie verschuldigd voor alle betrokken verzekeringspolissen - Weging : 180 2 - 2.de kortingen of winstdeelnames die zouden kunnen toege- staan worden; - Weging : 55 3 - 3.de verschillende diensten die de verzekeraar gratis ter beschikking zal kunnen stellen van het OCMW ; Er zal rekening gehouden worden met het bestaan van een dienst van risico- preventie wat betreft werkongevallen, brand, diefstal en met het bestaan van een performant informaticasysteem dat gebruik maakt van elektronische boodschappen, het geïnformatiseerd beheer van de dossiers (de directe uitwisseling van informatie tussen verzekeringnemer en verzekeraar en de consultatie van de dossiers).

Deze lijst is niet exhaustief - Weging : 15 4 - 4.de termijn voor de schadeloosstelling en de regeling van de schadegevallen - Weging : 20 5 - de aftrek voor veroudering - Weging : 20 6 - 6.de opleiding voor de omscholing van de medewerkers van de dienst verzekeringen en dit minstens twee dagen per jaar en gratis. De vorming zal vooral gaan over verzekeringsrecht, aanspra- kelijkheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten - Weging : 10 18179 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/06 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/08/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 16/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : OCMW Schaarbeek Haechtsteenweg 226 - conferentiezaal Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00927687/2010045972 De contracten van de huidige overheidsopdracht zullen toege- wezen worden voor een periode van 1 jaar, te weten vanaf de 1ste januari 2007 tot 31 december 2007. Zij kunnen elk jaar bij dezelfde aannemer verlengd worden tot 31 december 2010 in overeenstemming met artikel 17 § 2 alinea 2b van de wet van 24 december 1993 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Staatsraad, Wetenschapstraat 33, Brussel 1040, België VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Staatsraad, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I.

Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Schaerbeek, rue Vifquin 2, 1030 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Service Achats et Logistique, à l’attention de Jonathan Colot Tél. (32-2) 240 31 33, fax (32-2) 240 35 59 E-mail : jonathan.colot@cpas-schaerbeek.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Centre Public d’Action Sociale - Protection sociale.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MARCHE DES ASSURANCES POUR LE CPAS DE SCHAER- BEEK II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 06 Lieu principal de prestation : Bruxelles Code NUTS : BE10 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché porte sur l’attribution des assurances du CPAS de Schaerbeek.

1.Assurances incendie et périls connexes 2.Assurance automobiles et omnium missions de service 3.Assurance accidents corporels 3.1. Assurance accidents du travail pour les agents temporaires 3.2Assurance accidents corporels de la Présidente et des Conseil- lers dans l’exercice leur mandats 3.3Convention de gestion pour les agents définitifs 4.Assurance de responsabilité civile et accidents corporels 4.1. Assurance de responsabilité civile générale 4.2. Assurance responsabilité civile et accident corporels activités du CPAS ainsi que de ses deux maisons de repos La Cerisaie et Albert de Latour 4.3.

Assurance de responsabilité civile objective en cas d’incendie ou explosion 5.Assurance tous risques 5.1. Assurance tous risques photocopieurs pris en location 5.2. Assurance tous risques informatique 5.3. Assurance tous risques vol Transport et Séjour de fonds II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66510000 - Services d’assurance II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu’au : 31/12/2011 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les preuves, ou une déclaration sous serment, qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion de la participation au marché prévus à l’article 69 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 (faillite, liquidation, concordat judiciaire ou situation analogue, délit affec- tant sa moralité professionnelle, faute professionnelle grave, manquement aux obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, d’impôts et de taxes).

La preuve qu’il a obtenu l’agrément administratif par l’OCA pour prester ses services selon les modalités prévues par les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Le soumissionnaire ayant son siège social dans un Etat autre que la Belgique devra apporter la preuve qu’il a obtenu son agrément par cet Etat. 18180 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

S’il emploie du personnel assujetti à la Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l’ONSS dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations et de sécurité sociale. Le soumissionnaire étranger joindra en outre une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme profes- sionnel de ce pays.

Les preuves, ou une déclaration sous serment, qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion de la participation au marché prévus à l’article 69 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 (faillite, liquidation, concordat judiciaire ou situation analogue, délit affec- tant sa moralité professionnelle, faute professionnelle grave, manquement aux obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, d’impôts et de taxes). La preuve qu’il a obtenu l’agrément administratif par l’OCA pour prester ses services selon les modalités prévues par les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.

Le soumissionnaire ayant son siège social dans un Etat autre que la Belgique devra apporter la preuve qu’il a obtenu son agrément par cet Etat. S’il emploie du personnel assujetti à la Loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l’ONSS dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations et de sécurité sociale. Le soumissionnaire étranger joindra en outre une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme profes- sionnel de ce pays.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration, jointe à l’offre, concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux services faisant l’objet du marché, réalisés ces trois dernières années. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des principaux services de même type effectués pendant les trois dernières années et leurs destinataires publics ou privés; La capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

A cet effet, le soumissionnaire remettra un mémoire argumenté (à limiter de préférence à 8 pages) dans le but de permettre à l’administration du CPAS d’évaluer ces différents points.

III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - la prime totale due pour toutes les polices d’assurance concernées - Pondération : 180 2 - les ristournes ou participations bénéficiaires qui pourraient être accordées; - Pondération : 55 3 - les divers services que l’assureur pourra mettre gratuitement à la disposition du C.P.A.S.; - Pondération : 15 4 - le délai d’indemnisation et règlement des sinistres - Pondéra- tion : 20 5 - la déduction de la vétusté - Pondération : 20 6 - la formation de recyclage des collaborateurs du service des assurances à raison de deux jours par an et ce donnée à titre gratuit.

La formation sera axée principalement sur le droit des assurances, la responsabilité, les accidents du travail et les maladies professionnelles - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/06 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 09/08/2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/08/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/08/2010; heure : 11:00 Lieu : CPAS de Schaerbeek Chaussée de Haecht 226 - salle de conférence Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00927687/2010045972 Les contrats du présent marché seront attribués pour une période de 1 an, à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, mais ils pourront être reconduits chaque année, auprès du même adjudica- taire par procédure négociée jusqu’au 31 décembre 2014 conformé- ment à l’article 17 § 2.2b de la loi du 24 décembre 1993 VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la science 33, Bruxelles 1040, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) 18181 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

N. 12535 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur van Schaarbeek, Haachtsesteenweg, 226, 1030 Schaarbeek, België, t.a.v.

Philippe Den Haene Tel. (32-2) 240 31 01, fax (32-2) 240 35 50 E-mail : pdenhaene@schaerbeek.irisnet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : leningen 2010 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 06 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Schaarbeek NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De onderneming is een opdracht van diensten met als onderwerp het afsluiten van leningen bestemd ter financiering van de uitgaven die werden ingeschreven of die zullen ingeschreven worden op de buitengewone dienst van de gemeente voor het dienstjaar 2010.

Deze leningen zullen afgesloten worden op verschillende tijd- stippen en in voorkomend geval na het afsluiten van het desbetref- fende dienstjaar en kunnen een verschillende looptijd hebben. Naast de eigenlijke financiële operatie heeft de opdracht ook betrekking op een administratieve en technische dienstverlening die moet toelaten dergelijke operaties op optimale wijze te integreren in het gemeentelijke beheer.

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66100000 - Diensten op het gebied van banken en investeringen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest van de Directe Belastingen (formulier 276 C2) afgele- verd door de Publieke Federale Dienst Financiën (sector Directe Belastingen) of equivalent voor de buitenlandse inschrijver; Een BTW-attest afgeleverd door de Publieke Federale Dienst Financiën (sector BTW) of equivalent voor de buitenlandse inschrijver; Indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt hij een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de Sociale Zekerheid; De buitenlandse inschrijver zal een attest bijvoegen uitgereikt door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de toestand van ten laatste de dag vr de uiterste datum van ontvangst van de aanvraag tot deelnemin, hij op die datum in regel is met de betaling van de verplichte bijdragen voor sociale zeker- heid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.

Het Bestuur behoudt zich het recht voor alle nuttige inlichtingen in te winnen over de eigen situatie van de dienstverlener alsmede alle informatie van financiële, morele of beroepsaard die ze nodig acht, voor de beoordeling van de financiële, economische en tech- nische minimale draagkrachten, bij de Commissie voor Bank- en financie- en Assuranciewezen (CBFA) Bovendien, volgens artikel 69 § 1, wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de leverancier die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek; 2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het strafwetboek; 3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terro- risme.

- III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Eventueel vereiste minimumeisen : - III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De capaciteit van de inschrijver zal geschat worden op grond van zijn bedrevenheid, zijn doeltreffendheid, zijn ervaring en betrouw- baarheid. Te dien einde worden de inschrijvers verzocht hun capaciteiten aan te tonen op basis van deze vier punten, op A4 formaat en bij voorkeur beperkt tot maximaal 8 blz. Eventueel vereiste minimumeisen : - III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning.

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : De uitvoering van de dienst is voorbehouden aan de financïele diensten krachtens de wet van 24/12/1993 (artikel 5 en bijvoegsel 2), Omzendbrieven van de diensten van de Eerste Minister van 2 en 3 december 1997, de Omzendbrief van 21 december 1998 van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18182 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een proce- dure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrij- vingen wordt beperkt.

IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SCHA/EQUIP/2010/028 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 10/08/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671184/2010033101 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration commu- nale de Schaerbeek, Chaussée de Haecht, 226, 1030 Schaerbeek, Belgique, à l’attention de Philippe Den Haene Tél. (32-2) 240 31 01, fax (32-2) 240 35 50 E-mail : pdenhaene@schaerbeek.irisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : emprunts 2010 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 06 Lieu principal de prestation : Commune de Schaerbeek Code NUTS : BE1 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise est un marché de services ayant pour objet de conclure des emprunts destinés à financer des dépenses qui ont été inscrites ou seront inscrites au service extraordinaire de la commune pour l’exercice 2010.

(Estimation 13.599.999 Euro) Ces emprunts seront conclus à divers moments le cas échéant après la clôture de l’exercice en question et peuvent avoir une durée différente.

A côté de l’opération financière proprement dite, le marché porte également sur un support administratif et technique permettant d’intégrer de telles opérations de façon optimale dans la gestion communale. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66100000 - Services bancaires et d’investissement II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat présentera : Une attestation Contributions directes (formulaire 276 C2) déli- vrée par le Service Public Fédéral Finances (secteur Contributions directes) ou équivalent pour le soumissionnaire étranger Une attestation TVA délivré par le Service Public Fédéral Finances (secteur TVA) ou équivalent pour le soumissionnaire étranger ; S’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l’ONSS dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations et de sécurité sociale.

Le candidat étranger joindra en outre une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des candidatures, il est en règle à cette date avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant un autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme profes- sionnel de ce pays.

L’administration se réserve le droit de prendre tout renseigne- ment sur la situation propre du prestataire ainsi que toute informa- tion de nature financière, morale ou professionnelle qu’elle juge nécessaire pour l’évaluation des capacités minimales de caractère financier, économique et technique auprès de la Commission bancaire financière et des Assurances (CBFA). Pour rappel l’article 69 § 1 exclut de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvées par la loi du 17 février 2002 ; 18183 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchissement de capitaux et du financement du terrorisme. - III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : - III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité du soumissionnaire sera évaluée en vertu de son savoir-faire, son efficacité, son expérience, sa fiabilité.

A cet effet, les soumissionnaires sont priés de démontrer leur capacité sur la base de ces quatre éléments dans un document de format A4, comptant 8 pages maximum.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : - III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : L’exécution du service est réservée aux services financiers et ce, en vertu de l’article 5 de la loi du 24/12/1993, de l’annexe 2 de la même loi, des circulaires des services du Premier Ministre des 2 et 3 décembre 1997, de la circulaire du 21 décembre 1998 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : oui; recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SCHA/EQUIP/2010/028 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 10/08/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00671184/2010033101 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12538 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Anderlecht, Dienst Groene Ruimten, Raadsplein 1, 1070 Anderlecht, België, t.a.v. Philip Krikilion Tel. (32-2) 25 26 21 45, fax (32-2) 25 20 17 64 E-mail : pkrikilion@anderlecht.irisnet.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.anderlecht.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- onderhoud van groene ruimten De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 01 Belangrijkste plaats van dienstverlening : voetbalterreinen - gemeente Anderlecht NUTS-code : BE100 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Onderhoud van de voetbalvelden van de gemeente Anderlecht (maaien, inzaaien, beluchten, meststoffen, enz) II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 77320000 - Onderhouden van sportvelden II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 199 631,05 EUR (incl. 21% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrij- ving, gelet op : 1 - Uitvoeringsprogramma en voorstel van stiptheid - Weging : 10% 2 - Flexibiliteit - Weging : 20% 3 - Kwaliteit van de materialen - Weging : 20% 4 - Inschrijvingsprijs - Weging : 50% IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 18184 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

SPOR 10-01 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : SPOR 10-01 Titel : onderhoud van de voetbalvelden van de gemeente Anderlecht (maaien, inzaaien, beluchten, meststoffen, enz) V.1) Datum van gunning van de opdracht : 22/06/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Groenservice NV, Voortstraat 41, 2890 Sint-Amand, België E-mail : fdb@groenservice.be Tel. (32-3) 889 89 53, fax (32-3) 889 94 09 Internetadres : http://www.groenservice.be V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.

Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00700684/2010046079 VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune d’Anderlecht, Service Espaces Verts, Place du Conseil 1, 1070 Anderlecht, Belgique, à l’attention de Philip Krikilion Tél. (32-2) 25 26 21 45, fax (32-2) 25 20 17 64 E-mail : pkrikilion@anderlecht.irisnet.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.

anderlecht.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale.

- entretien des espaces verts Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 01 Lieu principal de prestation : terrains de football - commune d’Anderlecht Code NUTS : BE100 II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Entretien des terrains de football de la commune d’Anderlecht (tonte, ensemencement, aération, engrais, etc) II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 77320000 - Entretien de pelouses sportives II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 199 631,05 EUR (incl. 21% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Programme d’exécution et garantie de ponctualité - Pondéra- tion : 10% 2 - Qualité des matériaux - Pondération : 20% 3 - Flexibilité - Pondération : 20% 4 - Prix de soumission - Pondération : 50% IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SPOR 10-01 Section V. Attribution du marché Marché no : SPOR 10-01 Intitulé : entretien des terrains de football de la commune d’Anderlecht (tonte, ensemencement, aération, engrais, etc) V.1) Date d’attribution du marché : 22/06/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Groenservice SA, Voortstraat 41, 2890 Sint-Amand, Belgique E-mail : fdb@groenservice.be Tél. (32-3) 889 89 53, fax (32-3) 889 94 09 Adresse internet : http://www.groenservice.be V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres informations : @Ref:00700684/2010046079 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12519 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : REGIE FONCIERE PROVINCIALE AUTONOME BW, AVENUE EINSTEIN 2, 1300 WAVRE, Belgique Point(s) de contact : MONSIEUR CHRISTIAN TAXHET Tél. (32-10) 84 85 12, fax (32-10) 84 85 19 E-mail : regie.fonciere@brabantwallon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Projet de PPP par marché public de promotion de travaux avec variantes libres autorisées, pour la conception, la construction, le financement et la commercialisation d’un ensemble de +/- 220 logements à Grez-Doiceau.

18185 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux.

Conception et exécution. Lieu principal d’exécution : Grez-Doiceau Code NUTS : BE3 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Partenariat Public Privé - sous forme de marché de promotion de travaux, avec variantes libres autorisées-pour la conception, construction, le financement et la commercialisation d’un ensemble de logements - 220) et autres infrastructures collectives sur un site de +/- 10ha situé sur le territoire de la Commune de Grez- Doiceau. Le marché comprend également la conception urbanis- tique, l’obtention de l’ensemble des autorisations ainsi que la viabilisation du site (voiries et réseaux).

Les logements à construire sont, pour la plus grande partie, destinés à être vendus, par la partenaire privé, à des ménages dont les conditions de revenus ont été fixés par la Régie Foncière. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45211000 - Travaux de construction d’immeubles collectifs et de maisons individuelles II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 20 000 000 et 30 000 000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats, ou au moins un membre de leur consortium s’ils se présentent en consortium, devront disposer comme entrepreneur d’une agréation pour la catégorie D classe 8.

Ils devront également disposer d’un architecte inscrit à l’ordre des architectes belges ou équivalent étrangers.

Voir dossier de demande de participation. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation bancaire certifiant la capacité du candidat à réaliser un marché de promotion de plus de 200 logements. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir dossier de demande de participation. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Un entrepreneur agréé classe D8 au minimum, un architecte inscrit à l’ordre des architectes belges ou équivalent étrangers. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir dossier de demande de participation.

III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre d’opérateurs envisagé : 6 IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RF/GD001 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 06/09/2010; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00714262/2010045938 Le dossier de demande de participation est à demander par écrit à Mr Christian TAXHET, Régie Foncière provinciale autonome du BW, avenue Einstein2 à 1300 Wavre; fax: 010/84 85 19 Email (à privilégier): regie.fonciere@brabantwallon.be VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, 33 rue de la Sciences, 1000 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12520 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Zaventems Vrij Onderwijs, Drossaard Van Ophemlaan 21, 1930 Zaventem, België Contactpunt(en) : Drossaard Van Ophemlaan 21, t.a.v. Willy Verdoodt Tel. (32-2) 721 22 41 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://willy.verdoodt@ skynet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Architect Leemans, Jagersdreef 8, 2280 Grobbendonk, België Contactpunt(en) : Architect Leemans, t.a.v.

Philippe Leemans Tel. (32-14) 50 00 58, fax (32-14) 50 11 35 E-mail : leemans.philippe@skynet.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : 18186 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Architect Leemans, Jagersdreef 8, 2280 Grobbendonk, België, t.a.v. Philippe Leemans Tel. (32-14) 50 00 58, fax (32-14) 50 11 35 E-mail : leemans.philippe@skynet.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Zavo vzw, Drossaard Van Ophemlaan 21, 1930 Zaventem, België Contactpunt(en) : idem, t.a.v. Willy Verdoodt I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verbouwingswerken leraarslokaal, labo, kookklas, ventilatie Zavo Groenstraat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Zaventem - Groenstraat 13 NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Verbouwingswerken met inbegrip van afbraakwerken en bijko- mende afwerkingen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45214210 - Bouwen van basisschool II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 100 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van het gunningsbedrag III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betalingen gebeuren door maandelijkse betalingen in minde- ring, op basis van een schuldvordering. De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde vorderingsstaat III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : Klasse 1 (Onder)Categorie D Attest van registratie indien geregistreerd Attest van inschrijving op de lijst van erkende aannemers, met vermelding van categorie/ondercategorie en klasse (K.B. van 26.09.1991) III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ-attest van het voorlaatste kwartaal dat deze aanneming voorafgaat, waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de Sociale Zekerheid, overeen- komstig de bepalingen van art.88par.2 van het K.B.

van 08.01.1996 III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : Klasse 1 (Onder)Categorie D Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : V.B.13609.3 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 13/08/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 96,80 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het bedrag te storten of over te schrijven op rekening 751-0021500-06 op naam van Architect Leemans, Jagersdreef 8 te 2280 Grobbendonk met vermelding Gevelvernieuwing blok B.

Gelieve ook het btw-nummer te vermelden bij overschrijving. Het bestek + aanvullende stukken kunnen tevens aangekocht worden op voormeld adres, mits voor- afgaandelijke telefonische afspraak (0475667063) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 18/08/2010; tijdstip : 13:55 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/08/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : Zavo vzw Drossaard Van Ophemlaan 21 1930 Zaventem Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Inschrijvers Afdeling VI.

Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja.

Gesubsidieerd door het Vlaamse Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), Koning Albert II-laan 35 bus 75 te 1030 Brussel tel. 02/221.05.11 18187 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00713482/2009067918 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12529 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Zaventem, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem, België Contactpunt(en) : De heer Mike Lake Tel.

+32 27200254, fax +32 27178839 E-mail : mike.lake@zaventem.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.zaventem.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Huur met inbegrip van een all-in onderhoudscontract van kopieertoestellen en administrator software II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Huur.

Belangrijkste plaats van levering : Gemeente Zaventem NUTS-code : BE241 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Huur met inbegrip van een all-in onderhoudscontract van kopieertoestellen en administrator software. De maximale duur van de overeenkomst is 60 maanden. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zoals beschreven in het bijzonder bestek dat deze aanneming beheert. II.2.2) Opties : ja. Aantal mogelijke verlengingen : 4 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheids- bijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht. * Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

* Een lijst van de voornaamste leveringen aan een overheid die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data waarvoor zij bestemd waren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-02 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 1/9/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. 18188 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 8/9/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/9/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : Diegemstraat 37 te 1930 Zaventem Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12511 Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Antwerpen, departement Infrastructuur Stadscampus, Prinsstraat 10, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Johan Andriessen (dep. Infrastruc- tuur) Tel. (32-3) 265 45 02, fax (32-3) 265 45 14 E-mail : johan.andriessen@ua.ac.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ua.ac.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 10 012 Vernieuwen liften CST II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Antwerpen NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raam- overeenkomst.

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : 10 012 De uit te voeren werken betreffen alle afbraakwerken, leveringen, werken en personeel die nodig zijn voor de vernieuwing van 3 liften, gelegen in het gebouw Studentenhome-restaurant-labo, Koningsstraat 8 te 2000 Antwerpen en een bijbehorend onderhouds- contract voor 9 jaar II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 50750000 - Liftonderhoud II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 201 446 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrij- ving, gelet op : 1 - Prijs vernieuwen lift(n) en 9 jaar onderhoudscontract - Weging : 50% 2 - Technische, functionele en esthetische specificaties - Weging : 50% IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10 012 Vernieuwen liften Stadscampus IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.

Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 00685197/2010009205 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 10 012 Titel : Perceel 1 Liften Studentenhome V.1) Datum van gunning van de opdracht : 30/04/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Hugo De Jongh NV, Noorderlaan 81, 2030 Antwerpen, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 145 003 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.

Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 10 012 Titel : Perceel 2 Lift Keuken-Labo V.1) Datum van gunning van de opdracht : 30/04/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Hugo De Jongh NV, Noorderlaan 81, 2030 Antwerpen, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : 56 443 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.2) Nadere inlichtingen : @Ref:00685197/2010045927 18189 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12530 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 111 van 10/06/10, blz. 16321, bericht 11240 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Siberiastraat 20 te 2030 Antwerpen. Contactpersoon : Mevrouw Brigitte Piraux. Tel. : +32 3 205 22 86; Fax : +32 3 205 24 37; E-mail : overheidsopdrachten@haven.antwerpen.be.

Beschrijving II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Bouwen van een datacenter met kantoorruimte.

Te wijzigen tekst : Voor deze opdracht is een addendum nr. 1 bij bestek B 9689 opgesteld. Dit addendum is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Entrepotkaai 1 te 2000 Antwerpen. Het addendum zal tevens bezorgd worden aan iedereen die het bestek B 9689 reeds aankocht. Datum van verzending van de aankondiging : 28/06/2010. (@Ref :00000000/10-3-00B3034) N. 12521 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : S.B.K. Arro Antwerpen c.v.b.a., Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Antwerpen, België, t.a.v. Sam Bellengé Tel.

(32-3) 663 77 20, fax (32-3) 663 77 36 E-mail : info@arroantwerpen.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.arro antwerpen.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Sociale Huisvestingsmaatschappij - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Architectuuropdracht voor een sociaal huisvestings- project te Schoten, Gelmelenstraat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Schoten NUTS-code : BE211 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De opdracht betreft de architectuuropdracht voor het bouwen van een 40-tal sociale koopwoningen/appartementen te Schoten, Gelmelenstraat (site oud zwembad).

De opdracht wordt gegund via een beperkte offerteaanvraag. De procedure verloopt in twee fasen: - oproep tot kandidaatstelling: a.d.h.v. de uitsluitings- en selectie- criteria worden 5 kandidaten weerhouden voor de tweede fase - gunningsfase: a.d.h.v. een schetsontwerp worden de gunnings- criteria beoordeeld en wordt de meest geschikte kandidaat bepaald II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Houder zijn van het diploma van architect of ingenieurarchitect of een personenassociatie die gerechtigd is de functie van architect uit te oefenen.

- Over de toelating beschikken tot uitoefening van het beroep (tabel Orde Architecten of toelating van de Orde voor architectuur- opdrachten) - De bepalingen van de modelcontracten van de Vlaamse Maat- schappij voor Sociaal Wonen (www.vmsw.be) aanvaarden.

Akkoord gaan met de nomen, ereloonschalen, documenten, regelgeving en termijnen van de VMSW of welke van toepassing zijn op de sociale huisvestingssector en uitdrukkelijk verklaren deze te respecteren en te volgen. - Een vlotte samenwerking kunnen garanderen, inzonderheid op het vlak van bereikbaarheid en snelheid van interventie in het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij (vestigingsplaats) III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - attest verzekering van de beroepsaansprakelijkheid Tevens verklaart de inschrijver op erewoord: - dat de inschrijver (of één of meerdere leden van het ontwerp- team) zich niet bevindt in één van de gevallen bedoeld in artikel 69 van het KB 8 januari 1996.

- in orde te zijn met RSZ (indien personeel tewerk wordt gesteld) - geen schulden te hebben t.o.v. administratie BTW en directe belastingen Betreffend attesten en/of bewijzen dienen voorgelegd te worden door de weerhouden inschrijvers bij deelname aan de twee fase III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een lijst met referenties van de afgelopen 10 jaar - portfolio met maximaal 3 relevante referenties sociale huisves- ting (max. A3 formaat) met projectomschrijving, grafische docu- menten (plannen, sneden, gevels, foto’s , opgave van gerealiseerde 18190 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

kostprijs t.o.v. simulatietabel & raming, vooropgestelde timing t.o.v. uiteindelijke uitvoeringstermijn en verantwoording bij afwijking.- voorstelling van het ontwerpteam en/of samenwerkingsverband met opgave van de beroepskwalificaties, uitrusting en situering kantoor, inzet personeel, ... A.d.h.v. de voorgelegde documenten worden volgende selectie- criteria beoordeeld, in dalende volgorde van belangrijkheid: - ervaring op het gebied van overheidsopdrachten, sociale huis- vesting, inbreidingsbouw, groepsbouw en de administratieve proce- dures o.a. met de VMSW en ervaring in kwaliteits-, kosten- en tijdsbeheersing - architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit en relevantie van de voorgestelde referenties - dienstverlening a.d.h.v.

beroepskwalificaties, uitrusting en situe- ring kantoor, ...

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : zie hoger III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd aantal ondernemingen : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gega- digden : A.d.h.v.

hogervermelde selectiecriteria wordt een rangschikking opgesteld. Op basis van de rangschikking worden hieruit maximaal 5 kandidaten weerhouden voor de tweede fase IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 05/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00692346/2010045958 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek wordt digitaal toegestuurd na opvraging per mail via info@arroantwerpen.be met vermelding ’aanvraag bestek architectuuropdracht Schoten Gelmelenstraat’ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12506 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Limburg.net, Gouver- neur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, België, t.a.v.

Eddy Janssen Tel. (32-11) 28 89 89 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Miplan NV, Winkelomseheide 157, 2440 Geel, België Contactpunt(en) : Projectleider, t.a.v. Hilde Swerts Tel. (32-14) 56 37 10 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Miplan NV, Winkelomseheide 157, 2440 Geel, België, t.a.v. Natascha Klaps Tel. (32-14) 56 37 10 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Milieu. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Integratie diftar-installaties in het recyclagepark Meeuwen - Gruitrode II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Meeuwen-Gruitrode NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Diftar-installaties: Weegbruggen Bedieningszuilen met geïntegreerde apparatuur (eID-lezers, ticketprinters, parlofoon,...) Slagbomen Inclusief bijhorende infrastructuurwerken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 18191 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning: klasse 2 categorie C of K of S Afdeling IV.

Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 48088988 RP MG IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 24/08/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 120 EUR Betalingstermijnen en -methode : Na telefonische aanvraag of per email, Na voorafgaandelijke storting op 068-2243929-55 met mede- deling 48088988 RP MG, of betaling ter plaatse.

Prijs 120 EUR is incl. BTW, verzendingskosten en meetstaat in xls Bij MIPLAN NV, Winkelomseheide 157, 2440 Geel, tel 014/56 37 10 e-mail natascha.klaps@miplan.net IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 25/08/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00731986/2010045912 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12528 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Nancy Hendrickx Tel. +32 89654513, fax +32 89653489 E-mail : nancy.hendrickx@genk.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.genk.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Het realiseren van de invulling van het gemeenschap- pelijk onthaal en van de toeristische ruimtes van C-Mine alsook de ontwikkeling van toeristische informatietools. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop.

Belangrijkste plaats van levering : Genk NUTS-code : BE221 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het realiseren van de invulling van het gemeenschap- pelijk onthaal en van de toeristische ruimtes van C-Mine alsook de ontwikkeling van toeristische informatietools.

II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45212314 - Bouwwerkzaamheden aan historisch monument of gedenkteken II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 204970 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrij- ving, gelet op : 1 - Prijs - Weging : 35 2 - Technische waarde - Weging : 35 3 - Plan van aanpak, timing, leveringstermijn - Weging : 30 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dossier C-Mine/Realisatie onthaal IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.

Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : Het realiseren van de invulling van het gemeenschappelijk onthaal en van de toeristische ruimtes van C-Mine alsook de ontwikkeling van toeristische informatietools. V.1) Datum van gunning van de opdracht : 9/6/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BRUNS bv, Stökskesweg 11, 5571 TJ Bergeijk, Nederland V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 328493 EUR (zonder BTW) 18192 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Totale definitieve waarde van de opdracht : 204970 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12532 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Tongeren, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren, België, t.a.v.

Dominique Jans Tel. (12) 39 02 97, fax (12) 39 01 07 E-mail : dominique.jans@stadtongeren.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van de Gemeentelijke kleuter- en basisschool te Vreren II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening : GBS Vreren, Dol-Fijn, Vrerenstraat 16 in 3700 Tongeren NUTS-code : BE223 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud van de Gemeentelijke kleuter- en basisschool te Vreren II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90919300 - Schoonmaken van scholen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 3 x 38 schoolweken maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : geen borgtocht geëist III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ-attest nihil III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : passende bankverklaring III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverle- ning.

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroeps- groep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LD/OO/10-35 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 30/07/2010; tijdstip : 12:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 30/07/2010; tijdstip : 12:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 04/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : in de Ambiorixzaal van het administratief centrum, Maastrichter- straat 10 - 3700 Tongeren Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00679485/2010045148 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (2) 234 96 11 18193 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (2) 234 96 11 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 28/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12540 Avis de marché Services Section I.

Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université de Liège, Service des Marchés, rue de l’Aunaie, 28, Bâtiment B38A, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de Mr P. VALETTE (3223) & Melle C. GREGOIRE (3253) (Service des Marchés) Tél. (32-4) 366 32 23, fax (32-4) 366 29 92 E-mail : marches@ulg.ac.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Enseignement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Désignation d’auteurs de projets pour les aménagements des labos B22 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Bâtiment de Botanique B22 situé au du Sart Tilman, boulevard du Rectorat 27b Code NUTS : BE332 II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché de services a pour objet la désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement de 2 laboratoires de sciences (chimie et microbiologie totalisant environ 70 places) et locaux annexes.

Le marché comprend une mission complète d’architecture, d’études de stabilité et de techniques spéciales comprenant la programmation définitive, l’avant-projet, le projet d’exécution, la mise au point du dossier de consultation du marché (cahier des charges et métrés) et le contrôle de l’exécution. Remarque importante: Les sociétés/bureaux doivent se procurer un dossier de candida- ture et une note explicative, au plus tard le 12 juiullet 2010. Ces documents sont nécessaires pour le dépôt de la candidature. La demande se fait par email à l’adresse suivante: marches@ulg.ac.be II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : L’ensemble d’un plateau est visé par les aménagements ; la surface est approximativement de 400 m_. Ces locaux sont destinés à l’enseignement. Budget réservé : 400.000 Euro honoraires et toutes taxes comprises Délai de fin des travaux : fin 2011 II.2.2) Options : non.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Aucun cautionnement n’est exigé pour le présent marché.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les modalités de paiement sont fixées et précisées dans le cahier spécial des charges.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements sur la situation propre des prestataires de services et formalités nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique que le pouvoir adjudicateur fixe en vertu des articles 69 à 71 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 tel que modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, par les arrêtés ministériels des 8 février 2000 et 4 décembre 2001, par l’arrêté royal du 22 avril 2002, par l’arrêté ministériel du 17 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 18 février 2004 et 29 février 2004 : 1.

une déclaration sur l’honneur précisant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d’exclusions reprises à l’article 69 de l’arrêté royal; III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 2 une attestation de souscription d’une assurance couvrant sa (leur) responsabilité civile professionnelle avec mention des montants ainsi que la preuve du paiement de la dernière prime; III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 3 un engagement du bureau quant à sa capacité à remettre à l’Université des documents compatibles avec le programme de dessin Autocad utilisé par celle-ci; 4.

une présentation, sur une page de format A4, de l’organigramme de l’équipe qui sera chargée de l’étude du projet et du suivi du chantier. Cet organigramme mentionnera : les noms, qualifications, fonctions et expériences des personnes qui seront responsables de l’étude du projet et du contrôle de l’exécution sur chantier, ainsi que le rôle qui leur sera attribué dans le projet. Un responsable du projet doit être nommément désigné comme inter- locuteur du maître de l’ouvrage.

5 un engagement du bureau qui s’engage à garder le même responsable du projet pour toute la durée du projet (étude et suivi du chantier) ; ce responsable sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur, il assistera aux réunions et coordonnera les études ; s’il fallait néanmoins, pour cas de force majeure, changer de responsable en cours de mission, le bureau s’engage dans ce cas à tout mettre en ouvre pour assurer la transition des informations par ses propres moyens et à ses frais entre les 2 responsables successifs. 6. une copie de l’attestation d’inscription à l’ordre des architectes.

18194 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

L’architecte (ou au moins un architecte s’il s’agit d’une associa- tion) doit être inscrit à l’Ordre des Architectes, avoir terminé son stage, et être autorisé à introduire des demandes de permis d’urbanisme en Belgique. 7. une présentation de la liste des réalisations étudiées par le bureau au cours des cinq dernières années reprenant le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur, le montant des travaux réellement effectués, le type de bâtiment concerné et la date d’achèvement des travaux.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Niveau minimum requis pour le critère 4: Le bureau ou l’association doit comprendre au moins un ingé- nieur en stabilité et un ingénieur en techniques spéciales habilité à signer des plans en Belgique.

Si ce n’est pas le cas, l’architecte indique le nom des sous-traitants avec lesquels il s’engage à réaliser le projet. Niveau exigé pour le critère 7: Les soumissionnaires doivent fournir : - Pour l’architecture : trois références de projets qui ont été confiés en mission complète d’architecture au soumissionnaire, ou au bureau d’architecture faisant partie d’une association momentanée, dont les travaux ont été terminés après le 1er janvier 2005 et dont le budget global (hors TVA et honoraires) après décompte final est supérieur à 500.000 Euro.

- Pour les études techniques : trois références de projets qui ont été confiés en mission complète d’études techniques au soumission- naire, ou à l’ingénieur en techniques spéciales faisant partie d’une association momentanée, dont les travaux ont été terminés après le 1er janvier 2005 et dont le budget hors TVA pour les techniques spéciales (HVAC, électricité, sanitaires) après décompte final est supérieur à 250.000 Euro. Ces projets peuvent être les mêmes que ceux présentés ci-dessus s’ils ont été étudiés par la même équipe. - Pour chacune des catégories architecture et études techniques, au moins un des trois projets ci-dessus doit comprendre la réalisa- tion de laboratoires.

- Pour chacune des catégories architecture et études techniques, au moins un des trois projets doit comprendre des travaux de transformation d’un bâtiment existant (rénovation). - Pour chacune des catégories architecture et études techniques, au moins un des trois projets ci-dessus doit avoir été étudié et réalisé en respectant la législation sur les marchés publics. - Pour la catégorie architecture , au moins un des trois projets ci-dessus doit avoir été dirigé par la personne désignée comme responsable du projet dans l’organigramme de l’équipe. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services.

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : L’architecte (ou au moins un architecte s’il s’agit d’une association) doit être inscrit à l’Ordre des Archi- tectes, avoir terminé son stage, et être autorisé à introduire des demandes de permis d’urbanisme en Belgique.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre d’opérateurs envisagé : 5 IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non.

IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : UL.ARI./PNP/S1039/AP.B22 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/07/2010; heure : 16:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 15/07/2010; heure : 11:00 IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à parti- ciper aux candidats sélectionnés : 10/08/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 25/08/2010; heure : 11:00 Lieu : Service des Marchés Bâtiment B38A - rue de l’Aunaie, 28 à 4000 LIEGE Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : L’ouverture des candidatures n’est pas publique.

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00672472/2010046210 1) Si la candidature est déposée par une association momentanée, chaque bureau composant l’association doit remettre les attestations exigées dans le cadre des critères d’exclusion de la sélection qualitative.

2) Les sociétés/bureaux/associations doivent se procurer un dossier de candidature et une note explicative auprès du Service des Marchés, au plus tard le 12/07/2010 à 16:00 en envoyant un email à l’adresse suivante: marches@ulg.ac.be 3) Les candidatures, rédigées en français, sont adressées sous double enveloppe et en quatre exemplaires, documentation et annexes y compris à l’Université de Liège, Service des Marchés, bâtiment B38A, Rue de l’Aunaie, 28, à B 4000 - LIEGE pour le 23 février 2010 à 11h mentionnant l’objet du marché. VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la science 37, 1040 BRUXELLES, Belgique Tél.

(32-2) 243 96 11 Adresse internet : http://raadvst-consetat.be VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Université de Liège - Service des Marchés, bâtiment B38A, rue de l’aunaie 28, 4000 liège, Belgique E-mail : marches@ulg.ac.be Tél. (32-4) 366 32 23, fax (32-4) 366 29 92 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12536 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : A.C.I.S. Asbl, Avenue de la Pairelle, 33-34, 5000 NAMUR, Belgique, à l’attention de MR HERBIET 18195 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Tél. (32-81) 25 12 51, fax (32-81) 22 20 13 E-mail : desire.herbiet@acis-group.org Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : AAU SA, RUE BERCKMANS 94, 1060 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de PIERRE NOIZET Tél. (32-2) 538 33 58, fax (32-2) 534 17 68 E-mail : pierre.noizet@aauarchi.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : AAU SA, RUE BERCKMANS 94, 1060 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de MME FLANC Tél.

(32-2) 538 33 58, fax (32-2) 534 17 68 E-mail : sylvie.flanc@aauarchi.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : AAU SA, RUE BERCKMANS 94, 1060 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de P. NOIZET Tél. (32-2) 538 33 58, fax (32-2) 534 17 68 E-mail : pierre.noizet@aauarchi.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ASBL - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : extension et la rénovation de la MRS Saint-Joseph II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : COMINES Code NUTS : BE32 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La présente entreprise a pour objet les travaux de gros-ouvre couvert, de stabilité,de cloisonnements, de plâtrerie, de menuiseries extérieures et d’aménagement des abords pour l’extension et la rénovation de la MRS Saint-Joseph, rue de Warneton, 4 à 7780 Comines.

Travaux à réaliser en 3 phases successives. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Extension et rénovation d’une maison de repos et de soins d’une surface totale de 3.864m_.

II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 360 JO jours. Section III.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Les clauses de l’Art. 5 de l’A.M. du 10.08.1977 sont d’application. Le montant sera de 5% du montant initial du marché Restitution : 50% à la réception provisoire, 50% à la réception définitive.

L’adjudicataire introduit la demande écrite de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du Maître de l’Ouvrage. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Conformément à l’article 15 de l’AR du 26.09.1996. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Société momentanée conformément à l’article 93 §1 de l’AR du 08.01.1996.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de l’ONSS conforme aux articles 17, 17bis et 90 § 3 de l’AR du 08.01.96 doit être jointe à l’offre ou doit être introduite au Pouvoir Adjudicateur avant l’ouverture des offres.

La liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années ; cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au Pouvoir Adjudicateur par l’autorité compétente. La preuve du respect de ses obligations en matière d’impôts et taxes, par la présentation d’une attestation (ou copie) récente des contributions directes et d’une copie du dernier extrait de compte ou d’un certificat délivré par le bureau compétent de recette de la TVA ou de preuves équivalentes dans un autre Etat..

Les soumissionnaires joindront à leur offre une attestation sur l’honneur qu’ils ne se trouvent pas dans le cas d’une des clauses d’exclusion visée à l’article 17 de l’AR du 08 janvier 1996. La référence (n°), la spécialité et la catégorie d’enregistrement dans sa soumission (art. 90 de l’A.R. du 08.01.96) avec copies des certificats d’enregistrement et d’agréation (attestation du Ministère des Finances).

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation du soumissionnaire déclarant qu’il possède des offres de ses fournisseurs pour la fourniture en temps utile de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des ouvrages.

Le bordereau original de soumission signé, annexé au présent cahier des charges. Le métré récapitulatif dûment complété et signé. Une liste des erreurs, anomalies ou omissions que le soumission- naire a relevées au cahier des charges ou au métré récapitulatif et l’incidence de prix qui en résulte.

Les documents exigés par le PGSS et notamment la décomposi- tion du prix de la sécurité incluse dans l’offre. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 18196 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Les descriptions techniques demandées par le présent cahier des charges sont à joindre sur formulaire libre format A4 (en français). III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution.

IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 100 EUR Conditions et mode de paiement : par envoi d’un fax de confir- mation de commande et réception d’un paiement par virement sur le compte DEXIA BANQUE 068-2078788-08 au nom de AAU SA préalablement à l’envoi du dossier par TAXI POST. Vente à partir du 5 juillet 2010. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 27/08/2010 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 02/09/2010; heure : 11:00 Lieu : dans les bureaux du Maître de l’ouvrage MRS Saint-Joseph, rue de Warneton, 4 à 7780 Comines Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00754014/2010037874 VI.4) Procédures de recours. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : ASBL ACIS, Avenue de la Pairelle, 33-34, NAMUR 5000, Belgique E-mail : desire.herbiet@acis-group.org Tél.

(32-81) 25 12 11 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12522 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Clinique universitaire UCL de Mont-Godinne, av. Dr Thérasse 1,, 5530 Yvoir, Belgique Point(s) de contact : Service Technique, à l’attention de Philippe Demazy Tél. (32-81) 42 20 70 E-mail : philippe.demazy@uclouvain.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : AA Ravestijn, Alsembergsteenweg, 1178, 1650 Beersel, Belgique, à l’attention de Léo Ravestijn Tél.

(32-2) 381 22 30, fax (32-2) 381 01 88 E-mail : arch.ravestijn@glo.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : AA Ravestijn, Alsembergsteenweg, 1178, 1650 Beersel, Belgique, à l’attention de Léo Ravestijn Tél. (32-2) 381 22 30, fax (32-2) 381 01 88 E-mail : arch.ravestijn@glo.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ASBL - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Construction d’une aile d’hospitalisation (IIb) - Lot 13.2 (ph2.132) Mobilier intégré. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Cliniques universitaires UCL de Mont Godinne. Code NUTS : BE351 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fabrication et montage de mobilier intégré. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421000 - Travaux de menuiserie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 70 jours ouvrables jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat agréation D5 Classe 4 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. 18197 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/08/2010 Documents payants : oui, prix : 18 150 EUR Conditions et mode de paiement : 150 euros + TVA + 15 euros pour envoi éventuel IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 10/08/2010; heure : 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/08/2010; heure : 12:00 Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00729634/2010045990 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Juridictions Civiles Ordinaires, Place du Palais de Justice 5, 5000 Namur, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12523 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Fonds du Logement Wallon, Rue de Brabant n°1, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Philippe KISTERS Tél.

(32-81) 42 03 64, fax (32-81) 42 03 59 E-mail : philippe.kisters@flw.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://WWW. FLW.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : société poursuivant des buts d’utilité publique - crédit social et logements sociaux Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AL 4060 - Rue de Balart 95 - Namur II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue de Balart n°95 à 5000 Namur Code NUTS : BE35 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : le marché a pour objet l’attribution des lots repris ci-après en vue de réaliser la rénovation de l’immeuble situé rue de Balart 95 à 5000 Namur II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 69 000 et 81 100 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 135 JO jours. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Gros oeuvre 1) Description succincte : Démolition - injection - égouttage - maçonnerie - enduit - carre- lage & isolation 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 30 000 et 35 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 75 jours.

Lot no : 2 Titre : Couverture 1) Description succincte : travaux de couverture 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45211100 - Travaux de construction de maisons 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 2 000 et 2 500 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 3 jours. Lot no : 3 Titre : Electricité 1) Description succincte : couverture 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45310000 - Travaux d’équipement électrique 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 4 000 et 4 600 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 12 jours.

Lot no : 4 Titre : Menuiserie intérieure et extérieure 1) Description succincte : menuiserie intérieure et extérieure 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45420000 - Travaux de menuiserie et de charpen- terie 18198 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 18 000 et 20 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 15 jours. Lot no : 5 Titre : Chauffage et sanitaire 1) Description succincte : chauffage et sanitaire 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45330000 - Travaux de plomberie 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 5 000 et 7 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 15 jours. Lot no : 6 Titre : Finitions 1) Description succincte : enduits de finition - peinture - revêtement de sols souple 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45430000 - Revêtement de sols et de murs 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 10 000 et 12 000 EUR 4) Indications quant à une autre durée du marché : 15 jours.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : cautionnement bancaire de 5 % avant le début des travaux ou le cas échéant 10 % sur le montant des factures, avec libération de la moitié aux différentes réceptions (provisoire et définitive) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : A peine de nullité, les soumissionnaires joindront à leur offre les documents suivants : a.la preuve de leur inscription au Registre des Personnes Morales (firme belge), au Registre professionnel ou sur un registre analogue mis en place par un Etat-membre de l’Union européenne sur le territoire duquel ils ont leur établissement ; b.la preuve de leur agréation dans la classe de travaux déter- minés ; c.une liste, en français, reprenant les travaux exécutés au cours des trois dernières années par l’entreprise, attestant de l’expérience acquise en matière de rénovation; La liste mentionnera : - les coordonnées du maître de l’ouvrage ; - la date, le lieu et le montant de la prestation (en Euro et hTVA) ; - une description précise de la nature des travaux; Cette liste sera appuyée par la fourniture des certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

d.une liste des sous-traitants éventuels c’est-à-dire charpentier, couvreur, menuisier, façadier, électricien, chauffagiste qui intervien- draient sur le chantier En cas d’attribution du marché, cette liste devient contraignante, il ne peut y être dérogé qu’avec l’accord formel de la Direction de chantier ; e.une note détaillant la part du marché qui serait menée en interne par l’entreprise soumissionnaire et celle réservée à la sous-traitance ; f.une attestation de visite des lieux, document original signé par un représentant du FLW. La visite des lieux sera organisée le lundi 09/08/2010.

Les soumissionnaires sont tenus de prendre rendez- vous avec l’auteur de projet dont les coordonnées sont reprises à l’Article 01.03.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire est tenu, sous peine d’exclusion, de joindre à son offre une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : classe 1 pour tous les lots - agréation non indispensable Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution.

IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : AL 4060 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 23/08/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/08/2010; heure : 14:05 Lieu : rue St Nicolas n°67 à 5000 Namur Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.3) Autres informations : @Ref:00670230/2010045920 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, Belgique 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12512 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : A.I.V.E., Drève de l’Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : AIVE, à l’attention de Paul MAHY Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

18199 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : A.I.V.E., Drève de l’Arc-en-Ciel 98, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : AIVE, à l’attention de Viviane THOMAS Tél. (32-63) 23 18 77 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- assainissement eaux usées Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description.

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Etalle construction d’une station d’épuration biologique 5.300 EH II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Conception et exécution. Lieu principal d’exécution : Etalle Code NUTS : BE345 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Etalle construction d’une station d’épuration. Process type boues activées avec alternance de phases. Terrassements en déblais/ remblais. Dégrillage manuel et automatique.

Ouvrages en béton armé : station relevage, dessableur, répartiteur de débit, diverses chambres, silo à boues. Décanteur d’orage et accessoires, sélecteur, bassin d’aération, chambre de dégazage, clarificateur, épaississeur. Appareillage de mesure des débits, réservoir d’eau épurée, silo à boues couvert et accessoires. Fourniture et pose de coffrets pour mesures locales et câblages. Automates et programmes. Raccorde- ments électriques, téléphoniques et à la distribution d’eau. Voiries intérieures, pelouses, plantations, clôtures et barrières. Petit outil- lage. Exigences Emas.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45252000 - Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d’épuration et d’usines d’incinération des ordures ménagères II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 340 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement répond des obligations de l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du marché.

Il est fixé à 5 % du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Article 17 de l’A.R. du 8 janvier 1996 Une attestation récente émanant de l’administration des Contri- butions directes, ou pour le soumissionnaire étranger, par l’autorité compétente du pays où le soumissionnaire est établi, dont il résulte qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des impôts, ( Arrêté Royal du 31 juillet 2008 ).

Une attestation récente émanant de l’administration de la TVA, ou pour le soumissionnaire étranger, par l’autorité compétente du pays où le soumissionnaire est établi, dont il résulte qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la TVA, (Arrêté Royal du 31 juillet 2008).

L’attestation de l’O.N.S.S. dont question à l’article 90 § 3 et 4 de l’A.R. du 08 janvier 1996 relatif aux Marchés Publics. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie E ou V, ou L : classe 6. Les entreprises agréées en catégorie E, devront obligatoirement avoir recours à un sous traitant dûment agréé en catégorie L ou V : classe 5 minimum Une déclaration sur l’honneur attestent de la capacité financière et économique de l’entreprise conformément à l’article 18 alinéa 1° de l’A.R du 08/01/1996. La capacité financière et économique concerne le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires en travaux de l’entreprise au cours des trois derniers exercices.

L’attention des soumissionnaires est également attirée sur le fait que l’existence de dettes sociales ( au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions sur l’enregistrement relative à la responsabilité solidaire en matière social ) et fiscales constitue une cause d’exclusion du marché.

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie E ou V, ou L : classe 6. Les entreprises agréées en catégorie E, devront obligatoirement avoir recours à un sous traitant dûment agréé en catégorie L ou V : classe 5 minimum Références de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années avec certificat de bonne exécution. Liste des sous-traitants.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Valeur technique de l’offre - Pondération : 85 2 - Coût de l’investissement - Pondération : 75 3 - Qualité et précision des documents annexes - Pondération : 15 4 - Coût d’exploitation sur 15 ans - Pondération : 15 5 - Intégration visuelle dans l’environnement, mesures prises pour réduction nuisances - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 24/09/2010; heure : 16:30 Documents payants : oui, prix : 85 EUR Conditions et mode de paiement : compte 091 0104270 24 AIVE - step Etalle IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 01/10/2010; heure : 10:00 18200 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours.

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 01/10/2010; heure : 10:00 Lieu : AIVE, Drève de l’Arc-en-Ciel 98 - 6700 Arlon Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00684988/2009049154 Délai d’exécution : Délai A : 90 jours calendrier mise au point plans guide et réalisation première campagne mesure bruit ambiant Délai B : 190 jours ouvrables exécution travaux et fournitures Délai C : 60 jours calendrier mise en service installations VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N.

12537 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n° 123 du 28/06/10, page 18105, avis 12437 Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Commune de Léglise, Rue du Chaudfour 108 à 6860 Léglise. Personne de contact : Monsieur Nicolas Gascard.

Tel. : 063/43 00 26; Fax : 063/43 30 50; E-mail : nicolas.gascard@publilink.be. Description II.1.5) Description/objet du marché : Réalisation d’un hall sportif à Léglise - Assistant maîtrise d’ouvrage. Texte à modifier : marché annulé provisoirement pour non-conformité du cahier des charges. Un nouvel avis sera envoyé après le 30 juin Date d’envoi de l’avis : 28/06/2010. (@Ref :00000000/10-3-00D2018) N. 12524 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage SC, IDEA, Rue de Nimy, 53, 7000 Mons, Belgique Point(s) de contact : Directeur Général, à l’attention de monsieur Jean-François Escarmelle Tél.

(32-65) 37 57 11 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.idea.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage SC, IDEA, Rue de Nimy, 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Madame emilie Zimbili Tél. (32-65) 37 57 25 E-mail : e.zimbili@idea.be Adresse internet : http://www.idea.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage SC, IDEA, Rue de Nimy, 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de voir point VI.3 de l’avis Adresse internet : http://www.idea.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement des Régions du Centre et du Borinage SC, IDEA, Rue de Nimy, 53, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Pierre Tachenion (Président du Conseil d’Administration) Tél.

(32-65) 37 57 11 Adresse internet : http://www.idea.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- aménagement du territoire et développement économique Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 15 Lieu principal de prestation : Mons-Borinage-Centre Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’IDEA Propreté Publique est en charge de la gestion des déchets ménagers pour les 24 communes de la région Mons- Borinage-Centre.

Chaque fin d’année, un document est distribué en toutes-boîtes pour informer le citoyen des dates de ramassage des différentes collectes en porte-à-porte (ordures ménagères, papiers-cartons et PMC) organisées dans sa commune ainsi que des consignes relatives (collectes en porte-à-porte et parcs à conteneurs). Le marché a pour objet la réalisation et la distribution via la Poste des calendriers de collectes de l’année 2011 aux ménages de la Région Mons-Borinage-Centre.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 22000000 - Imprimés et produits connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. 18201 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Toute forme conforme au droit du pays d’établissement III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Conformément à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics: - Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connais- sance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal; 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adju- dicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un prestataire de services, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. -Peut être exclu de la participation au marché (à quelque stade que ce soit de la procédure) le prestataire de services : 1° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations natio- nales; 3° qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4° qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 69bis; 6° qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7° qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre.

1) Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une décla- ration sur l’honneur attestant de sa situation au regard des causes d’exclusion visées à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe des documents de mise en concurrence. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’il s’engage par sa soumission à remettre au pouvoir adjudicateur, à sa demande, les documents permettant de vérifier sa situation person- nelle avant toute décision relative à l’attribution du présent marché.

Ces documents sont les suivants : a) une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent relative à la faillite, au concordat judiciaire et à la liquidation ; b) un extrait récent du casier judiciaire ; c) une attestation récente émanant de l’administration des Contri- butions directes ; d) une attestation récente émanant de l’administration de la TVA. Le caractère récent de ces documents est établi dans la mesure où ceux-ci datent de moins de 6 mois par rapport à la date de dépôt des offres.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé devra produire les documents requis dans le délai imparti. Passé ce délai, le pouvoir adjudicateur pourra exclure ce soumissionnaire de l’accès au marché. Pour le seul éventuel soumissionnaire étranger : - Des certificats similaires à ceux demandés ci-dessus délivrés par l’autorité compétente du pays concerné.

- Lorsqu’un ou plusieurs document(s) ou certificat(s) n’est (ne sont) pas délivré(s) dans le pays concerné, il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par une (des) déclaration(s) sous serment ou par une (des) déclaration(s) solennelle(s) faite(s) par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

2) Le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 est tenu de joindre à son offre une attestation de l’Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, de sécurité d’existence, et ce conformément à l’article 69 bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Le prestataire de services étranger devra fournir: 1° une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Lorsqu’un tel document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme profes- sionnel qualifié de ce pays; 2° une attestation de l’Office national de Sécurité sociale, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’attestation ONSS visée à l’article 69 bis de l’arrêté royal du 8.1.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est également réclamée au titre d’autre référence probante afin d’attester de la capacité financière et économique du soumissionnaire (article 70 de l’arrêté royal du 8.1.1996).

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour examiner si le prestataire de services dispose de la capacité technique suffisante, le soumissionnaire devra joindre à son offre : 1.

une liste détaillée avec qualification des personnes qui seront chargées de l’exécution du marché ; 2. la preuve de l’accomplissement de prestations similaires ; III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. 18202 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : IDEA PP/Communication collectes/EZ/06/2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 15 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents du marché peuvent également être envoyés par courrier (recommandé) après versement d’une somme de 15 EURO TVAC. Cette somme devra être versée au numéro de compte suivant: 091-0102394-88, le vire- ment devant OBLIGATOIREMENT porter la mention: IDEA PP/Communication collectes/EZ/06/2010.

Pour toute acquisition effectuée au départ d’un pays autre que la Belgique, les références qui suivent doivent être mentionnées: Référence de la banque: DEXIA-Rue de Nimy, 61-65 à B-7000 MONS (Belgique) Code IBAN: BE-0910-1023-9488 Code BIC: GKCCBEBB IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 16/08/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/08/2010; heure : 10:00 Lieu : IDEA, Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non.

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00732082/2010045637 1. Le cahier spécial des charges sera envoyé par courrier après demande adressée OBLIGATOIREMENT aux deux personnes mentionnées ci-après et après paiement de la somme requise conformément au point IV.3.3. de l’avis: - Mme Emile ZIMBILI adresse électronique : e.zimbili@idea.be - Mme Ursula HEINRICHS adresse électronique : u.heinrichs@idea.be 2.Les candidats disposent dun délai expirant le 12 juillet 2010 pour poser des questions au pouvoir adjudicateur.

VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : - demande d’annulation : 60 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de la décision, selon le cas.

- demande de suspension : procédure d’extrême urgence. Requête introduite dans les 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de la décision, selon le cas. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 25/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12539 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université de Mons (UMONS), Place du Parc, 20, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de jacqueline godfroid (Responsable-Cellule Marchés publics) Tél. (32-65) 37 30 36, fax (32-65) 37 73 73 E-mail : jacqueline.godfroid@umons.ac.be Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.

umons.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Université de Mons (UMONS), Place du Parc, 20, 7000 Mons, Belgique Point(s) de contact : Service de Thermodynamique, à l’attention de Professeur Guy De Weireld Tél. (32-65) 37 42 03 E-mail : guy.deweireld@umons.ac.be Adresse internet : http://www.umons.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public.

- Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : H.2010.POROSIMETRE.72. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Mons Code NUTS : BE323 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché porte sur la fourniture d’un système qui devra permettre la détermination de surfaces spécifiques et de volumes micoporeux de solides poreux par mesure d’isothermes d’adsorption à l’azote, l’argon ou le dioxyde de carbone Il permettra également de réaliser des isothermes adsorptions/ désorptions de vapeur d’eau, méthanol, toluène et autres solvants.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 38000000 - Équipements de laboratoire, d’optique et de précision (excepté les lunettes) II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

II.1.8) Division en lots : non. 18203 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : oui. Description de ces options : Option 1 : Système de dégazage de l’échantillon température jusqu’à 500°C Option 2 : Bain thermostaté pour réaliser des mesures entre 0°C et 50°C Option 3 : Possibilité de réaliser des isothermes de chimisorption (CO/H2) L’Université de réserve le droit de ne pas commander ces options. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant initial du marché, hors TVA (application de l’article 5 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics).

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le pouvoir adjudicateur (PA) procédera à une sélection qualita- tive des candidats sur la base des renseignements et formalités exigés dans le cahier spécial des charges. Les candidats ne satisfaisant pas à un de ces critères pourront être évincés de la procédure par le Pouvoir Adjudicateur.

Voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges : critères de sélection qualitative III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges : critères de capacité technique III.2.4) Marchés réservés : non.

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : H.2010.POROSIMETRE.72. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11/08/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 11/08/2010; heure : 11:00 Lieu : Université de Mons - Salle Marquis de Gage - 20, Place du Parc à B7000 Mons Section VI.

Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00660862/2010046067 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= CA070407010178 - CSC_POROSIMETRE.pdf - Formulaire_offre_à_remplir.doc - Attestation_honneur.doc Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Les documents constituant le cahier spécial des charges et le modèle sont en ligne (Publications On Line) VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) 234 96 11 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 28/6/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) N. 12525 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : AZ Sint-Jan Brugge- Oostende AV, Ruddershove 10, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Aankoopdienst, t.a.v. Ilse Vanmaercke (Aankoop) Tel. (32-50) 45 20 83, fax (32-50) 45 22 29 E-mail : ilse.vanmaercke@azbrugge.be Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.azsintjan.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Informaticadienst, t.a.v.

Peter Cosman Tel. (32-50) 45 22 69 E-mail : peter.cosman@azsintjan.be Internetadres : http://www.azsintjan.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling.

- Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : NetApp II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. 18204 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Belangrijkste plaats van : Brugge en Oostende NUTS-code : BE25 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering en indienststelling van een NetApp systeem dat zal dienen als Snap Vaultdestination voor de campussen Sint-Jan als Henri Serruys en als TIER2 opslag voor medische toepassingen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht exclusief BTW en afgerond naar het hoger gelegen tiental III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register.

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Niet in staat van faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord verkeren of aangifte daarvan gedaan hebben bij de officiële instan- ties.

Attest van niet faillissement. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ attest voorlaatste verstreken kwartaal tov datum opening offertes. Eventueel vereiste minimumeisen : In orde zijn met RSZ. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Voorlegging van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten en/of opdrachten in uitvoering waarin de duur, de naam, het adres en het telefoonnummer van de opdrachtgever worden meegedeeld.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs van het Netapp systeem - Weging : 60 2 - Prijs en inhoud van het onderhoudscontract - Weging : 20 3 - Prijs voor toekomstige uitbreidingen - Weging : 20 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : NetApp Filer Tier 2 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/08/2010; tijdstip : 9:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Door overschrijving op reke- ning nummer 630-640.0000-96 van de ING bank of door afhaling tegen contante betaling in de aankoopdienst van het ziekenhuis (dit laatste enkel op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag).

ING BANK IBAN BE65 6306 4000 0096 BIC BBRUBEBB IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 11/08/2010; tijdstip : 9:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 11/08/2010 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/08/2010; tijdstip : 9:30 Plaats : AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, vergaderzaal aankoopdienst, blok geriatrie, 3de verdieping - Ruddershove 10 - 8000 Brugge.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Enkel de afgevaardigden van de firma’s die een offerte hebben ingediend.

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00746026/2010045939 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12513 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : INTERBAD O.V., VELTEMWEG 35, 8310 BRUGGE, België, t.a.v. RAAD VAN BESTUUR Tel. (32-50) 35 07 77, fax (32-50) 36 45 60 E-mail : interbad@skynet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Recreatie, cultuur en godsdienst. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : REALISATIE RECREATIEVE UITBOUW ZWEMBAD 18205 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : VELTEMWEG 35 - 8310 BRUGGE NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : BOUW VAN EEN UITBOUW AAN HET BESTAANDE ZWEM- COMPLEX VOOR DE REALISATIE VAN EEN RECREATIEBAD MET TECHNISCHE INSTALLATIES II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Bijkomende opdracht : 51000000 - Installatiediensten (uitgezon- derd software) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor alle percelen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 160 kalenderdagen dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : GESLOTEN RUWBOUW MET TECHNISCHE INSTALLA- TIES EN RECREATIEVE VOORZIENINGEN 1) Korte beschrijving : FUNDEREN EN OPTREKKEN VAN EEN UITBOUW - BESTAANDE UIT TWEE VERDIEPINGEN - AAN HET BESTAANDE GEBOUW. IN DEZE UTBOUW WORDT OP GELIJK- VLOERS DE TECHNISCHE INSTALLATIES EN OP EERSTE VERDIEPING EEN BETONNEN RECREATIEBAD GEREALI- SEERD 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden 4) Afwijkende duur van de opdracht : 160 dagen.

Perceel nr. : 2 Titel : WATERBEHANDELING OP BASIS VAN CHLOOR- TABLETTEN 1) Korte beschrijving : MOMENTEEL GEBEURT DE DESINFECTIE VAN HET ZWEMBADWATER OP BASIS VAN CHLOORGAS. ER DIENT EEN OMBOUW TE GEBEUREN NAAR CHLOORTABLETTEN. OP DEZE INSTALLATIE WORDEN ALLE BASSINS AANGESLOTEN: 2 BESTAANDE BASSINS, LANDINGSBAD GLIJBAAN EN NIEUW TE REALISEREN RECREATIEBAD 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software) 4) Afwijkende duur van de opdracht : 1 dagen. Perceel nr. : 3 Titel : VERNIEUWEN ANTISLIP VLOERBETEGELING ZWEM- HALL 1) Korte beschrijving : VERNIEUWEN VAN ANTISLIP VLOERBETEGELING MET HELLINGSGRAAD VAN MINSTENS 2 % IN DEEL VAN DE ZWEMHALL 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheids- opdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Afdeling III.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van oorspronkelijk aannemingsbedrag III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. De vereiste erkenningen en klassen zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek. De vereiste erkenningen en klassen Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek.

de vereiste erkenningen en klassen Eventueel vereiste minimumeisen : Kwalitatieve selectiecriteria: Er is een minimale vereiste inzake bekwaamheid van de aannemer. De deelnemer moet de ervaring aantonen met de bouw van minstens drie (3) zwembaden. Minstens één van de referenties dient vergelijkbaar te zijn met de huidige opdracht.

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbie- ding, gelet op onderstaande criteria : 1 - PRIJS - Weging : 40 PUNTEN 2 - TECHNISCHE INSTALLATIES - Weging : 20 PUNTEN 3 - TERMIJN VAN UITVOERING - Weging : 20 PUNTEN 4 - PLAN VAN AANPAK - Weging : 20 PUNTEN IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : S.2010/125/MR/GW IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/08/2010; tijdstip : 9:45 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 24,50 EUR Betalingstermijnen en -methode : overschrijving op rekening- nummer DEXIA BE37 0910 0064 0128 met vermelding dossier- nummer.

Ofwel tegen contante betaling afhaling op kantoor in Veltemweg 35 - 8310 Sint Kruis (bedrag verminderd met Euro 5.00 verzendingskosten) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 09/08/2010; tijdstip : 10:00 18206 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/08/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : IN VERGADERZAAL VAN INTERBAD - VELTEMWEG 35 - 8310 SINT KRUIS Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : DE RAAD VAN BESTUUR INTERBAD EN DE ZWEMBAD- BEHEERDER INTERBAD Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690732/2010045604 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : INTERBAD CVBA, VELTEMWEG 35, 8310 BRUGGE, België E-mail : interbad@skynet.be Tel. (32-50) 35 07 77, fax (32-50) 36 45 60 VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : binnen de maand VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12526 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Architect Frederik Grim- melprez bvba, Grote Markt 20, 8370 Blankenberge, België Contactpunt(en) : Grote Markt 20, t.a.v.

Architect Frederik Grim- melprez Tel. (32-50) 67 64 99 E-mail : info@architectgrimmelprez.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : bouwen van Zeescoutslokalen en botenloods II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Blankenberge NUTS-code : BE2 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Ruwbouw en afwerking van scoutslokalen en botenloods.

nieuw- bouw met metaalstructuur, prefabbetonpanelen, dakafwerkingen, schrijnwerk en afwerking (ramen, deuren, electriciteit, verwarming en sanitair,...) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie Bestek Zie Bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie Besek Eventueel vereiste minimumeisen : Zie Bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning categorie D of F - klasse 3 Afdeling IV.

Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : D955 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 80 EUR Betalingstermijnen en -methode : documenten worden overge- maakt na overschrijving op rekeningnr van Arch. F. Grimmelprez bvba 738-0153048-04met vermelding van dossiernummer: 10/BC 166 - D 955. Om het bestek zeker tijdig te ontvangen dient u de bestelling van het dossier aan te melden op het mailadres info@architectgrimmelprez.be IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 06/09/2010 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 06/09/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : in het Stadhuis te 8370 Blankenberge, ten overstaan van de Heer Burgemeester of zijn afgevaardigde in zaal W.

Van Hecke - 1e Verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. 18207 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00725758/2010045522 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12533 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 122 van 25/06/10, blz. 17947, bericht 12378 Oorspronkelijke publicatie in PB : Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Kerkfabriek Sint-Martinus, p.a. Hogestraat 15, 8610 Kortemark - Werken.

Contactpersoon : Klooster Zusters H.

Vincentius. Tel. (32-51) 56 63 99. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : RESTAURATIE SINT- MARTINUSKERK FASE 1 : PERCEEL 1 : CONSTRUCTIEVE WERKEN. Het betreft voornamelijk werken aan de gevels van de kerk; en verder ook dakwerken, wat schrijnwerk en hout- behandeling, bliksemafleiderinstallatie, werken aan klokken en uurwerk en werken in functie van de restauratie van de glas- ramen. Te wijzigen tekst : III.2.3. Technische bekwaamheid : Tevens zijn volgende SELECTIECRITERIA bepaald voor de verantwoordelijke(n) voor de restauratie van de calvariebeelden (art. 2.19.5.), die wordt uitgevoerd door een combinatie van een RESTAURATEUR POLYCHROME BEELDEN en een RESTAURA- TEUR STEENACHTIGE MATERIALEN : 1° Relevante kwalificaties 2° De lijst van gelijkaardige restauratiewerkzaamheden uitge- voerd tijdens de laatste 5 jaar 3° Een verklaring waarin.

behoudens de bepaling vermeld in artikel 30, § 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoe- ring van de restauratiewerkzaamheden en diensten. Wij verwijzen naar het lastenboek voor alle verdere details die uitdrukkelijk opgenomen zijn in het administratief deel. Datum van verzending van de aankondiging : 28/06/2010. (@Ref :00684297/2010046090) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12527 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene, België, t.a.v.

Luc Smet Tel. (32-3) 790 03 01 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas, België, t.a.v. Els Buytaert Tel. (32-3) 780 54 06, fax (32-3) 777 01 88 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Studiegroep Irtas bvba, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas, België, t.a.v. Lieve Van Boven (administratie) Tel. (32-3) 780 54 00, fax (32-3) 777 01 88 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Wegen- en rioleringswerken op het kruispunt Molen- bergstraat - Sparrenhofdreef II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Stekene NUTS-code : BE236 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : voorbereidende opbraakwerken van bestaande verhardingen en riolering met de aansluitingen.

aanleg van gescheiden riolering met huisaansluitingen en straat- kolken. aanleg van rijweg met verharding in betonstraatstenen op schraalbetonfundering aanleg van rijweg met verharding in beton op steenslagfundering aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden. aanleg van opritten in betonstraatstenen op schraalbeton- fundering. aanleg van fietspad in betonstraatstenen op schraalbeton- fundering. aanleg van stoep in betontegels op zandcementfundering . uitrusting met markering en signalisatie herstel van diverse verhardingen de taken uit te voeren door de aannemer cfr. KB van 25/01/01 inzake tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en project veiligheids- en gezondheidsplan.

De uitvoering van de opdracht gebeurt in één fase II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 18208 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

De borgtocht wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van navermelde posten van de opmetingsstaat : posten nrs. 210, 211, 215, 230 III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest R.S.Z. bewijs erkenning bewijs registratie VCA-attest dat betrekking heeft op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en -middelen die in toepassing van het veiligheids- en gezondheids- plan dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de buitenge- wone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen.

Een globaal kostenpercentage wordt niet aanvaard als prijsberekening. Alle gevraagde documenten dienen bijgevoegd bij de offerte op de openingszitting. Na de opening worden geen bijkomende stukken opgevraagd noch aanvaard.

De aannemer moet erkend zijn in de categorie C1. Op basis van de raming behoren de werken tot de klasse 2. De aannemer moet geregistreerd zijn in de categorie 00 of 05. De aannemer moet als aannemer geregistreerd zijn overeenkomstig : de wet van 4.8.1978 tot economische heroriëntering, titel III (B.S. 17.8.1978) en het K.B. van 5.10.1978 tot uitvoering van art. 299 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en art. 30 bis van de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maat- schappelijke zekerheid der arbeiders.

De aannemer dient op datum van aanbesteding te beschikken over een VCA-attest dat betrekking heeft op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een passende bankverklaring.

Een attest waaruit blijkt dat aan de fiscale en sociale verplich- tingen voldaan is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aannemer moet erkend zijn in de categorie C1. Op basis van de raming behoren de werken tot de klasse 2. De aannemer moet geregistreerd zijn in de categorie 00 of 05. De aannemer moet als aannemer geregistreerd zijn overeenkomstig : de wet van 4.8.1978 tot economische heroriëntering, titel III (B.S. 17.8.1978) en het K.B. van 5.10.1978 tot uitvoering van art. 299 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en art.

30 bis van de wet van 27.6.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maat- schappelijke zekerheid der arbeiders.

De aannemer dient op datum van aanbesteding te beschikken over een VCA-attest dat betrekking heeft op de uitvoering van wegen- en rioleringswerken Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 09.018W IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/08/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75 EUR Betalingstermijnen en -methode : mits contante betaling of mits voorafgaandelijke storting op de bankrekening van studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81a te 9100 Sint-Niklaas, rek.

nr. 418-8051751-24 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 13/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : op het gemeentehuis van Stekene, Stadionstraat 2 te 9190 Stekene Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00006072/2010045945 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12514 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Sint Franciscus- scholen - basisonderwijs, parkstraat, nr. 2, 9620 Zottegem (grotenberge), België, t.a.v. EZ. J. Beerens (voorzitter Schoolbestuur) Tel. (32-9) 360 07 20, fax (32-9) 361 86 48 E-mail : beatrijs.beerens@belgacom.net Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : bvba arch.INteam - architectenvennootschap, oombergenstraat 2, 9620 zottegem, België, t.a.v.

Peter Vral Tel. (32-9) 360 90 25, fax (32-9) 361 20 14 E-mail : peter@archinteam.be Internetadres : http://www.archinteam.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : bvba arch.INteam - architectenvennootschap, oombergenstraat 2, 9620 zottegem, België, t.a.v. Peter Vral Tel. (32-9) 360 90 25, fax (32-9) 361 20 14 E-mail : peter@archinteam.be Internetadres : http://www.archinteam.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : VZW - Onderwijs. 18209 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Lilarestraat nr. 2, 9620 Zottegem (Sint-Maria-Oudenhove) NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk door aluminium schrijnwerk met thermisch onderbroken profielen en dubbele beglazing K 1,1 W / m2K II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45400000 - Afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 45-tal raam- en/of deurgehelen + nodige ventialatieroosters Geraamde waarde zonder BTW : 126 455,03 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 25 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht is van toepassing en bedraagt 5% van de oorspron- kelijke aannemingssom (toewijzingsbedrag) exclusief BTW III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning klasse 1 ondercategorie D 20 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV.

Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 09-016/enig perceel IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 55,38 EUR Betalingstermijnen en -methode : De bestelling dient voorafgaand per fax, mail of schriftelijk met vermelding van naam, adres en BTW-nummer te worden uitgevoerd. Het dossier wordt toege- stuurd na storting van voornoemde kostprijs tot uiterlijk 10 dagen voor de aanbesteding.

De betaling is uit te voeren middels contanten bij de ontwerper - architect Peter Vral; of via overschrij- ving op rekeningnummer DEXIA : 779-5924912-89 op naam van : bvba arch.INteam, oombergenstraat, 2 te 9620 Zottegem. Medede- ling: O.-L.-Vrouwcollege III - besteknr. 09-026 / aluminium buiten- schrijnwerk. Indien bovenvermelde gegevens niet of onvolledig worden overgemaakt, zal het dossier niet worden opgestuurd. Het eventueel gestorte bedrag wordt dan teruggestort. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 05/08/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/08/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : Ontvangstlokaal klooster Parkstraat nr. 2, 9620 ZOTTEGEM (Grotenberge) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja.

REG dossier gesubsidieerd door het AGION VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00670434/2010043173 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N. 12515 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Katholiek Secundair Onderwijs Zottegem, parkstraat, nr. 2, 9620 Zottegem, België, t.a.v. EZ. J. Beerens (voorzitter Schoolbestuur) Tel. (32-9) 360 07 20, fax (32-9) 361 86 48 E-mail : beatrijs.beerens@belgacom.net Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : 18210 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

bvba arch.INteam - architectenvennootschap, oombergenstraat 2, 9620 zottegem, België, t.a.v. Peter Vral Tel. (32-9) 360 90 25, fax (32-9) 361 20 14 E-mail : peter@archinteam.be Internetadres : http://www.archinteam.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : bvba arch.INteam - architectenvennootschap, oombergenstraat 2, 9620 zottegem, België, t.a.v. Peter Vral Tel. (32-9) 360 90 25, fax (32-9) 361 20 14 E-mail : peter@archinteam.be Internetadres : http://www.archinteam.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : VZW - Onderwijs.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Zavel nr. 15, 9620 Zottegem NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Vervangen van het bestaande houten buitenschrijnwerk - op diverse plaatsen - door aluminium schrijnwerk met thermisch onderbroken profielen en dubbele beglazing K 1,1 W / m2K II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst over- heidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45400000 - Afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheids- opdrachten (GPA) : neen.

II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 39-tal raam- en/of deurgehelen + nodige ventialatieroosters Geraamde waarde zonder BTW : 124 375,78 EUR II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 25 werkdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht is van toepassing en bedraagt 5% van de oorspron- kelijke aannemingssom (toewijzingsbedrag) exclusief BTW III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handels- register. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning klasse 1 ondercategorie D 20 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV.

Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 09-027/enig perceel IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 55,38 EUR Betalingstermijnen en -methode : De bestelling dient voorafgaand per fax, mail of schriftelijk met vermelding van naam, adres en BTW-nummer te worden uitgevoerd. Het dossier wordt toege- stuurd na storting van voornoemde kostprijs tot uiterlijk 10 dagen voor de aanbesteding.

De betaling is uit te voeren middels contanten bij de ontwerper - architect Peter Vral; of via overschrij- ving op rekeningnummer DEXIA : 779-5924912-89 op naam van : bvba arch.INteam, oombergenstraat, 2 te 9620 Zottegem. Medede- ling: O.-L.-Vrouwcollege III - besteknr. 09-026 / aluminium buiten- schrijnwerk. Indien bovenvermelde gegevens niet of onvolledig worden overgemaakt, zal het dossier niet worden opgestuurd. Het eventueel gestorte bedrag wordt dan teruggestort. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemings- aanvragen : 05/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 05/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Ontvangstlokaal klooster Parkstraat nr. 2, 9620 ZOTTEGEM (Grotenberge) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar 18211 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. REG dossier gesubsidieerd door het AGION VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00670434/2010043172 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 25/6/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME 18212 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.06.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Vous pouvez aussi lire