BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel Contact: De heer Steven Ducatteeuw Tel: +32 473977779 Fax: +32 27909520 E-mail: Steven.Ducatteeuw@blue-strategy.be Internet adres(sen): www.g-o.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Deurne Renovatie campus Ruggeveld CAP II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! ANTWERPEN Deurne, RUGGEVELDLAAN 471 te 2100 ANTWERPEN Deurne II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deurne Renovatie campus Ruggeveld CAP II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: a.Getuigschrift van erkenning als aannemer b Uittreksel uit het strafregister van de onderneming (van de Federale Overheidsdienst Justitie) c.Een attest niet-failissement van de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver dit attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. d. RSZ-attest Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * De inschrijver dient het bewijs te leveren dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen door volgende getuigschriften voor te leggen: - een model 276 c2 uitgereikt door de ontvanger van de Directe belastingen * 1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek) 2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat.

Zie financiele draagkracht III.2.3.

Vakbekwaamheid: 1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht. 2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden : a)het bedrag van de werken b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid c)Tijdstip van de uitvoering d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid) e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer 3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren.

zie technische bekwaamheid Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 7 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: * De documenten zijn gratis af te halen via e-procurement (digitaal platform : e-notification) Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om de offertes elektronisch in te dienen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/5/2015 - 11:00 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/5/2015 - 11:00 Plaats: Thonissenlaan 58, 3500 Hasselt (in het kantoor van de voorzitter) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: De inschrijver dient ter plekke het gebouw te komen inschatten. Voor een afspraak kan de inschrijver contact opnemen met de architect op het nummer 0485.20.14.27 of mail: stijn@boonenmichielsens.be Tevens dient bij het plaatsbezoek het document in bijlage (bewijs van plaatsbezoek) te worden afgetekend door de architect. Het origineel bewijs hiervan dient bij de inschrijving te worden gevoegd.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING - EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP N. 508212 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel Contact: Vansteenbrugge Marijke Anna Tel: +32 25061644 Fax: +32 25061500 E-mail: marijke.vansteenbrugge@vdab.be Internet adres(sen): http://www.vdab.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Onderhoud, controle en herstelling van klimaatregelingssystemen en koelinstallaties bij VDAB - vestigingen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud, controle en herstelling van klimaatregelingssystemen en koelinstallaties bij VDAB - vestigingen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 280000.00 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure legt de inschrijver een impliciete verklaring op erewoord af dat hij zich niet in één of meerdere van de uitsluitingsgevallen bevindt.

De inschrijver draagt eveneens de verantwoordelijkheid dat ook zijn eventuele onderaannemers aan deze voorwaarden voldoen. De VDAB zal de juistheid nagaan van deze impliciete verklaring op eer in hoofde van de inschrijver alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de VDAB, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis.

Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver moet het bewijs leveren van de voor deze opdracht noodzakelijke technische bekwaamheid. De technische bekwaamheid van de inschrijver dient te worden aangetoond : 1° Door middel van een lijst van minstens 3 gelijkaardige diensten (qua aard en grootte) die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van: 1. de benaming van de opdracht, de regio waar de opdracht werd uitgevoerd en de contactgegevens van de opdrachtgever 2. de doelstellingen en de omschrijving van de opdracht 3.

de looptijd van de opdracht 4. de waarde van de opdracht 2° Door het bewijs te leveren dat de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen voor de uitvoering van deze opdracht. Dit kan aangetoond worden door indiening van een certificaat dat verwijst naar kwaliteitsbewakingsregelingen die gebaseerd zijn op de Europese normenreeksen op dit terrein en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties worden erkend. Tevens worden andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van kwaliteit aanvaard.

3° De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel in onderaanneming wil geven en in voorkomend geval door een gedetailleerde beschrijving te geven van al de vereisten waaraan de onderaannemer dient te voldoen om voor selectie in aanmerking te komen 4° Door een gedetailleerde functionele beschrijving aangevuld met voorbeelden te geven, conform de vereisten vermeld in Deel 3 : Technische Bepalingen van dit bestek van de volgende diensten die hij dient aan te bieden al dan niet via onderaanneming : - de planning - de periodieke onderhoudsbeurten en controles (inclusief lekdichtheidscontrole) - de bepaling van het CO2-equivalent - het identificatieplaatje met het uniek VDAB-installatienummer - de tussenkomsten voor herstelling - de tijdelijke vervanging van koelinstallaties van categorie A - het voorlopig verslag - de opmaak en het bijwerken van het installatiegebonden logboek in digitale vorm - de webapplicatie - de jaarlijkse overlegvergadering - het verlenen van informatie en advies met betrekking tot de wettelijke verplichtingen 5° Door het bewijs te leveren dat de inschrijver en zijn personeel belast met de uitvoering van de opdracht (in het bijzonder maar niet uitsluitend onderhoud, controle, herstelling, bijvullen/aftappen/afvoeren/terugwinning van koelmiddel, buiten dienst stellen en lekdichtheidscontroles van toepassing op alle installaties vermeld in Bijlage 3 - Meetstaat_Adressen) beschikken over de nodige wettelijke certificeringen als koeltechnisch bedrijf en als technicus in de koeltechniek (Categorie I) voor zowel het Vlaamse Gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er dient te worden aangetoond dat de bevoegde koeltechnici die de opdracht uitvoeren allen beschikken over een certificaat van bekwaamheid van Categorie I (dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn om alle werkzaamheden aan alle installaties uit te voeren) en dat ze tewerkgesteld zijn in het gecertificeerde koeltechnische bedrijf. Verder dient de inschrijver aan te tonen dat hij voldoende bevoegde koeltechnici in dienst heeft voor het uitvoeren van de opdracht. Indien het certificaten betreft afgeleverd in een ander Gewest of in een andere lidstaat dient te worden aangetoond dat aan alle wettelijke voorwaarden voor wederzijdse erkenning is voldaan in het Gewest waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

6° Door het bewijs te leveren dat de inschrijver voor het toezicht op het onderhoud van de klimaatregelingssystemen en koelinstallaties met een effectief nominaal vermogen >12kW BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 2 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een EPB-klimaatregelingstechnicus erkend conform de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Klasse: N/A, Categorie: N/A AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/2015 - 10:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/05/2015 - 10:30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/05/2015 - 10:30 Plaats: Keizerslaan 11 1000 Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - RÉGION BRUXELLES N. 508219 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Région Bruxelles Rue Jourdan, 95 b1, BE-1060 BRUXELLES Contact: REGIE DES BATIMENTS, Direction Bruxelles Monsieur Lhasan SABER, Ing.

ind. Attaché Tél: +32 25416226 E-mail: Lhasan.saber@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200156 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: BRUXELLES - Police Fédérale - De Witte de Haelen - Bloc E : Création d'un sas de sécurité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Bld Général Jacques, 294 - 1040 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BRUXELLES - Police Fédérale - De Witte de Haelen - Bloc E : Création d'un sas de sécurité II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: voir cahier spécial des charges SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3.

Capacité technique: voir cahier spécial des charges Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 04/05/2015 - 11:00 Documents payants:Oui. Prix: 48.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges »). Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante : Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M.

Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'Or, 87 bte 2 - 1060 Bruxelles - Tél : +32 2 541 66 11 - Fax : +32 2 541 59 51 - E-mail : cahierdescharges@regiedesbatiments.be - Compte bancaire : IBAN BE47 6790 0007 5980 - BIC : PCHQBEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l'adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d'acheteur » du présent avis. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/05/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 04/05/2015 - 11:00 Lieu: rue Jourdan 95 (rez-de-chaussée) à 1060 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Publique SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les entrepreneurs peuvent obtenir tous les renseignements utiles en s'adressant à : Monsieur Lhasan SABER, Ing. Ind. Attaché - Tél.: 02/541.62.26 - gsm : 0489/97.27.14 e-mail : Lhasan.saber@buildingsagency.be.

ou Monsieur Franco CAPOCCIA, Expert technique - Tél.: 02/541.61.79 - gsm : 0497/36.39.52 e-mail : franco.capoccia@buildingsagency.be Les soumissionnaires doivent impérativement visiter les lieux où les prestations de services doivent être exécutées Les visites guidées auront lieu : Avenue de la Cavalerie 2 - 1040 Bruxelles - jeudi 23 avril 2015 à 11 heures précises ; - jeudi 30 avril 2015 à 11 heures précises VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 3 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

DEFENSE - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SUPPORT SYSTEMS SECTION N. 508222 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR DEFENSE - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Support Systems Section - Sous-section Corporate Support Systems - MRMP-S/AD1 Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - Bloc 4 - B - 1 - Local 59, BE-1140 BRUXELLES Contact: Madame LETELLIER Lieve Madame LETELLIER Lieve Tél: +32 27013222 Fax: +32 27013210 E-mail: lieve.letellier@mil.be Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché pluriannuel (2015-2018) de services à bordereau de prix pour l'entretien préventif, correctif et la livraison des pièces de rechanges et des consommables pour toutes les machines à coudre de la Défense (15SD035) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: CSCh 15SD035 - Annexe C - Appendice 3 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché pluriannuel (2015-2018) de services à bordereau de prix pour l'entretien préventif, correctif et la livraison des pièces de rechanges et des consommables pour toutes les machines à coudre de la Défense (15SD035) II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: CSCh 15SD035 - Annexe A SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1.

Situation propre des opérateurs économiques: CSCh 15SD035 - Page 7 - Paragraphe 4 III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/2015 - 14:00 Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/05/2015 - 10:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/05/2015 - 10:30 Lieu: Division Marchés Publics (MRMP) - Bloc 4 B - 2ème étage - Couloir 4 BC - Local 4 BC.2.08 - Quartier Reine ELISABETH - Rue d'Evere 1 - 1140 BRUXELLES (CSCh 15SD035 - Annexe B) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique des offres SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS - DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : CSCh 15SD035 - Page 17 - Paragraphe 11.c. - OFFRES ELECTRONIQUES : CSCh 15SD035 - Annexe W VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 AG STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (AG SO) N. 508230 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) Lange Gasthuisstraat 15, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Marcelle Huet Tel: +32 33383293 E-mail: marcelle.huet@so.antwerpen.be Internet adres(sen): https://so.antwerpen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Stedelijke basisschool "Klavertje vier", Arthur Stercksraat 59-61 te 2600 Berchem. Renovatie en uitbreidig kleuterschool II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klavertjevier, Arthur Sterckstraat 61 te 2600 Berchem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Stedelijke basisschool "Klavertje vier", Arthur Stercksraat 59-61 te 2600 Berchem. Renovatie en uitbreidig kleuterschool II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 4 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 4 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/473/OK/2015 We raden u ten stelligste aan om u te registeren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, recticatieberichten, aanvullende info, enz. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/5/2015 - 10:00 Plaats: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3.

NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Voor het plaatsbezoek gelieve af te spreken met de projectleider Pieter Verbruggen 03/338.32.47 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 KLEINE LANDEIGENDOM ZUIDERKEMPEN CVBA N. 508314 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp 1, BE-2260 Westerlo Contact: Bart Vansant (directeur) Tel: +32 14544183 Fax: +32 14544916 E-mail: info@kle.woonnet.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering en plaatsen van 45 keukens op diverse werven II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Lichtaartseweg te St. Jozef Olen - Gildenstraat te Westerlo - Fanfarestraat te Westerlo II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Levering en plaatsen van 45 keukens op diverse werven: 15 keukens te Olen/Bankloop fase II 4 keukens te Westerlo/Zoerle-Parwijs/Fanfarestraat 26 keukens te Westerlo/Tongerlo/Gildenstraat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 202105 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 40 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer: BE65 4176 0668 9196 op naam van Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba. Bij de bestelling moet de inschrijver het bijzonder bestek dat hij wenst te ontvangen, nauwkeurig bepalen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/05/2015 - 09:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 07/05/2015 - 09:00 Plaats: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp 1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 5 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2260 Westerlo AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00672416/2015005769 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 AQUAFIN NV - DIRECTIE ASSET MANAGEMENT N. 508215 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Aquafin NV - Directie Asset Management Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Asset Management Mevr. Marleen Verbeeck Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: aanbestedingen@aquafin.be Internet adres(sen): www.aquafin.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: NIV3023 - Ambachtelijke zone Kapittelstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ninove II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project NIV3023 - Ambachtelijke zone Kapittelstraat Lot 1 : Terreinaanleg - Aanleg bufferzone - Nivelleren van het terrein - Aanleg verhoogde berm in bufferzone - Aanleg van beplanting van de bufferzone - Aanleg van ontsluitingswegen - Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode Lot 2 : RioP Ninove - Ambachtelijke zone Kapittelstraat - uitgraven van langsgracht (V = 725m³) - uitgraven van bufferbekken (V= 400m³) - plaatsen infiltratieblokken (V= 360m³) - aanleggen riolering (diam 250 (G), l = 387m / diam.500 (OB), l = 53m / diam.600 (OB), l = 7m / diam.500 PVC (l = 20m) / diam.400 PVC (l = 10m) - bouwen van 2 ter plaatse gestorte kunstwerken en verschillende kopmuren, Instroom -en uitstroomconstructie.

- In stand houden van de waterhuishouding - lokale opbraak en heraanleg van verharding in beton en asfalt - Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode (incl. het onderhoud van de grachten) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 3. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/2015 - 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/05/2015 - 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/05/2015 - 11:00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 110 werkdagen Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via asadmin@aquafin.be en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N. 508200 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: +32 34504511 Fax: +32 34583020 E-mail: aanbestedingen@aquafin.be Internet adres(sen): www.aquafin.be BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 6 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Project 22.390/1 (P.004105) - Aarschot, verbindingsriolering Tieltse Baan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Aarschot II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project 22.390/1 (P.004105) - Aarschot, Verbindingsriolering Tieltse Baan - De aanleg van een riolering.

- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwars-profielen.

- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden. - De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement. - De aanleg van een verharding bitumineuze produkten, betonstraatstenen. - Groenaanleg. - Het aanleggen van een persleiding. - De bouw van een pompstation en overstort. - Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven. - Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen. - Het bouwen van een RWA-bekken.

- Het bouwen van een wervelventielconstructie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3.

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/2015 - 09:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 375.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

Indien gewenst kan een papieren versie van het aanbestedingsdossier verkregen worden bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE74 3751 0084 3707 (IBAN nr) BBRUBEBB (BIC) van Tractebel Engineering NV, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt (tel 011/28.87.00) met vermelding van "Aarschot - P004105 - naam aannemer" + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/05/2015 - 09:30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/05/2015 - 09:30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 175 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Tractebel Engineering NV, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt (alle werkdagen van 10u tot 12u en van 13u tot 15u), en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 STAD MECHELEN N. 508327 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Mechelen Grote Markt 21, BE-2800 Mechelen Contact: De heer Paul Romeyns Tel: +32 15297534 Fax: +32 15297521 E-mail: paul.romeyns@mechelen.be Internet adres(sen): www.mechelen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: wegen- en rioleringswerken G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: wegen- en rioleringswerken G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * zie bestek . BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 7 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver dient een bewijs van erkenning voor te leggen. zie bestek Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 6 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/4/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 100.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en bijlagen Verzendkosten : EUR 10,00 Mits contante betaling af te halen op de dienst administratie stedelijke infrastructuur, Befferstraat 25 (2e verdieping), 2800 Mechelen Toezending mits schriftelijke aanvraag of e-mail naar depsi-admin@mechelen.be met bijvoeging van (kopie van) bewijs van betaling (110 euro) op bankrekening van de stad Mechelen IBAN : BE47 0910 0010 2180 BIC : GKCC BE BB. of Toezending mits schriftelijke aanvraag en bijvoeging van gekruiste checque ten bedrage van 110 euro. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/5/2015 - 11:00 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/5/2015 - 11:00 Plaats: Zeeridder - Befferstraat 25 - 3de verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 CVBA VOLKSWONINGBOUW N. 508280 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST CVBA VOLKSWONINGBOUW WILSELSESTEENWEG 23, BE-3020 HERENT Contact: DEMESSEMAEKERS Denise Tel: +32 16229726 Fax: +32 16207147 E-mail: demessemaekers@volkswoningbouw.woonnet.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: HERAANBESTEDING BOUWEN VAN 14 APPARTEMENTEN RIJKSWACHTKAZERNE LEUVENSESTEENWEG BOUTERSEM - AANSLUITEN OP DE OPENBARE DISTRIBUTIENETTEN EN BUITENAANLEG II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BOUTERSEM II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: HERAANBESTEDING - BOUWEN VAN 14 APPARTEMENTEN RIJKSWACHTKAZERNE LEUVENSESTEENWEG BOUTERSEM - AANSLUITEN OP DE OPENBARE DISTRIBUTIENETTEN EN BUITENAANLEG II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 1871456.44 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: nihil III.2.2.

Economische en financiële draagkracht: nihil nihil III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D klasse 6 nihil AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 457.70 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag te storten op onze postrekening BE90 0000 0172 9832 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/05/2015 - 09:30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/05/2015 - 09:30 Plaats: CVBA Volkswoningbouw - Wilselsesteenweg 23 - 3020 Herent Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Inschrijvers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3.

NADERE INLICHTINGEN @Ref:00676439/2015005750 nihil VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 8 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

STAD GENK N. 508322 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Genk Stadsplein 1, BE-3600 Genk Contact: De heer Luc Serroyen Tel: +32 89654512 Fax: +32 89653489 E-mail: luc.serroyen@genk.be Internet adres(sen): www.genk.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitbreiden van een voetbaltribune t.p. stedelijk sportcentrum. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: stedelijk sportcentrum (E. Van Dorenlaan) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Uitbreiden van een voetbaltribune t.p. stedelijk sportcentrum. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2.

die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 6.

die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de selectie. De beoordeling betreffende de uitsluitingsgronden gebeurt in eerste instantie op grond van de hierboven vermelde gevallen 1°, 2°, 3°, 50 of 6° en van de voorgelegde bewijsstukken: a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; b) voor 5° of 6°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.

Indien voormelde documenten (voorlopig) niet beschikbaar zou zijn, kan dit voorlopig worden vervangen door een verklaring op eer volgens het model dat in bijlage bij deze Selectieleidraad is gevoegd.

De inschrijvers zullen gevraagd worden eventuele ontbrekende stukken in de offertefase toe te voegen aan hun dossier. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

zie erkenningsvereiste. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 2 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/5/2015 - 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 65.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verzendkosten : EUR 7,70 via overschrijving op rekeningnummer van de ontwerper : BAN BE18 3350 1499 8165 BIC BBRUBEBB met de vermelding "bestek voetbaltribune sportcentrum" Gelieve de betaling te bevestigen via mail naar peter@cocoonarchitecten.be IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/5/2015 - 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/5/2015 - 11:00 Plaats: stadhuis - vergaderzaal technische dienst (derde verdieping), Stadsplein 1 te 3600 Genk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD GENK N. 508187 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Genk BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

9 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Stadsplein 1, BE-3600 Genk Contact: De heer Guido Berben Tel: +32 89654642 Fax: +32 89653489 E-mail: guido.berben@genk.be Internet adres(sen): www.genk.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: KASOG vzw aanleg parking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Genk, Mosselerlaan II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De aan te leggen parking is gelegen in een schoolomgeving, t.p.

Mosselerlaan. De opdracht is opgedeeld in twee percelen: aanleg parking (bitumen 1920m² en grastegels 1940m²) en groenaanleg en -onderhoud. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.

Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: INFRASTRUCTUUR Korte beschrijving: INFRASTRUCTUUR Perceel 2: GROENAANLEG Korte beschrijving: GROENAANLEG II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.

Vereiste erkenning: perceel 1 : C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2 perceel 2 : G3 (Beplantingen) , Klasse 1 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 34.50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 7,50 via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE27 0910 0047 0073 / BIC GKCCBEBB.

Voor een vlotte verzending, gelieve uw betalingsbewijs te mailen naar openbare.werken@genk.be IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/5/2015 - 09:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/5/2015 - 09:00 Plaats: stadhuis - vergaderzaal technische dienst (derde verdieping) I3.07, Stadsplein 1 te 3600 Genk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE AS N. 508285 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente As Dorpsstraat 1 bus 1, BE-3665 As Contact: De heer Willy Van Roten Tel: +32 89391085 Fax: +32 89391079 E-mail: milieu@as.be Internet adres(sen): www.as.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Onderhoud en herstelling van buurtwegen 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: lokale wegen en openbaar wegdomein in de gemeente As II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud en herstelling van buurtwegen in de gemeente As. Locatie aan te duiden door de leidende ambtenaar. Deze werken behelzen voornamelijk diverse werken aan lokale wegen, lijvormige elementen en rioleringsonderdelen zoals herstelling aan bitumineuze verhardingen, dichten van scheuren in bitumineuze verhardingen, bestrijkingen, plaatsen van asfalt, aanleg van adfvoerbuizen (diameter 160) en diverse werken aan de bovenbouw van inspectieputten, straatkolken en betongreppels BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

10 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1 of hoger AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 10.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 5,00 via overschrijving op rekeningnummer 091-0004611-81en gelijktijdig -per mail - aanvragen bij milieu@as.be IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/5/2015 - 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/5/2015 - 11:00 Plaats: Administratief centrum, Raadzaal, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VZW KBO MAASLAND N. 508273 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST vzw KBO Maasland Capucienenstraat 23, BE-3680 Maaseik AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Bouwen van een nieuwbouw schoolgebouw en sporthal voor BuBaO - BuSO Maaseik: Perceel Ruwbouw - afwerking - technieken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BuBaO De Wikke - BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15 te 3680 Maaseik II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een nieuwbouw schoolgebouw en sporthal voor BuBaO - BuSO Maaseik II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D klasse 6 of hoger AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 650 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten zijn af te halen bij BCVBA AR-TE, Remylaan 2b te 3018 Leuven tijdens de kantooruren van 8 u tot 17 u en op vrijdag van 8 u tot 16 u mits voorafgaandelijke storting van 650,00 EUR op het rekeningnummer BE12 7300 0410 3092 BIC KREDBEBB of mits contante betaling of cheque.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/05/2015 - 10:00 Plaats: BuBaO De Wikke - BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15 te 3680 Maaseik AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00701385/2015005667 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 SOFICO N. 508302 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

11 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

SOFICO Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: +32 42316713 Fax: +32 43674568 E-mail: benoit.rouard@sofico.org Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406486 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marquages sur les routes du réseau structurant du district de Spy (En recherche sur la N90 : cumulée 46218 à 56699) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux s'effectuent sur le réseau I du district de SPY Les produits sont fournis et mis en Oeuvre par l'entrepreneur. L'entreprise comprend notamment : 1. les opérations préalables aux marquages, brossage de la chaussée, nettoyage, désherbage, préparation des surfaces à peindre en ce compris l'effacement si nécessaire des marquages existants, traçages des marques à réaliser ; 2. la fourniture et la mise en Oeuvre des produits décrits sur revêtement hydrocarboné ou en béton de ciment strié ou non, en vue de la réalisation de marquages continus, discontinus, transversaux et spéciaux ; 3.

la protection efficace des marquages jusqu'à durcissement complet ; 4. l'entretien en parfait état des marquages jusqu'à l'expiration du délai de garantie fixé ci-après ; 5. la signalisation de chantier ; L'administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:Non.

II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'AR du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'AR du 15/07/2011.

Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la (les) catégorie(s) C ou la (les) sous-catégorie(s) C3 et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 1.

III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C ou sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C ou sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/2015 - 11:00 Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/2015 - 11:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3.

AUTRES INFORMATIONS "L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be" Reconduction du marché (art. 37 § 2 de la loi du 15 juin 2006) Le présent marché est conclu pour quatre périodes de 1 an se succédant sans interruption. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au marché à l'échéance de chaque période annuelle moyennant la notification d'un préavis par lettre recommandée 3 mois avant cette échéance.

Le pouvoir adjudicateur n'est tenu à aucune indemnité à l'adjudicataire s'il exerce ce droit de mettre fin au marché. En tout état de cause, le marché prend fin de plein droit, sans préavis, à la fin de la 4ème année. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 MAISON COMMUNALE DE OHEY N. 508278 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Maison Communale de OHEY Place Roi Baudouin, 80, BE-5350 OHEY Contact: Madame Lisiane LEMAITRE Tél: +32 81824465 Fax: +32 85613128 E-mail: lisiane.lemaitre@ohey.be Adresse(s) internet: www.ohey.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: OHEY: Travaux de réfection des chemins agricoles n° 6 à Jallet n° 10 à Goesnes II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Jallet et Goesnes II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: OHEY: Travaux de réfection des chemins agricoles n° 6 à Jallet n° 10 à Goesnes II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics des secteurs classiques.

Conformément à l'article 60 §1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics des secteurs classiques, les soumissionnaires sont dispensés de produire les documents suivants pour le présent marché : ? L'attestation ONSS ; BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 12 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

? L'attestation fiscale ; ? L'attestation en matière de TVA ; ? L'attestation en matière de faillite et situations similaires. La vérification de la situation du soumissionnaire en sera faite par le pouvoir adjudicateur par voie électronique via l'application « DIGIFLOW » qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales dans les matières précitées.

III.2.2. Capacité économique et financière: Les exigences minimum pour la capacité financière sont obligatyoire. En vertu de l'article 3,§1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, et de l'article 70 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le soumissionnaire joint à son offre un document certifiant qu'il satisfait en l'espèce aux exigences de l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) - classe 2 (présumée sur base de l'estimation).

Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Les exigences minimum pour la capacité technique sont obligatoires. Le soumissionnaire joint à son offre un document certifiant qu'il satisfait aux exigences de l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) - classe 2 (présumée sur base de l'estimation).

Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/5/2015 Documents payants:Oui.

Prix: 22.40 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents ne seront fournis qu'après preuve de paiement au compte IBAN: BE13 0910 1092 3239 BIC: GKCCBEBB du Comptablre des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. Les entreprises ayant achetés les documents sont invités à demander le métré sous format informatique (compatible avec 3P). Lors de l'ouverture des offres, les soumissionnaires remettrons en plus de l'offre sous format papier, l'offre sur support informatique. Les documents peuvent être obtenus auprès de: claudy.burklard@province.namur.be (Agent administratif) IV.3.4.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/5/2015 - 10:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/5/2015 - 10:30 Lieu: Maison Communale de OHEY, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 OHEY SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 ADMINISTRATION COMMUNALE DE GEDINNE N. 508263 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administration communale de Gedinne Rue Albert Marchal 2, BE-5575 Gedinne Contact: Administration communale de Gedinne Mr Vincent Massinon Tél: +32 61589987 Fax: +32 61589987 Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200244 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un bassin didactique II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Rue de la Morie à 5575 Gedinne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'un bassin didactique II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre, parachèvement Lot 2: Charpente, toiture Lot 3: Cloisonnage, isolation, plafonnage Lot 4: Chape, carrelage Lot 5: Menuiserie extérieure Lot 6: Menuiserie Lot 7: Plomberie, chauffage Lot 8: Ventilation Lot 9: Electricité Lot 10: Aménagement piscine II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: 532880.76 EUR .

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Attestation de cotisations sociales Attestation fiscale Voir cahier des charges. III.2.2. Capacité économique et financière: Déclaration bancaire selon le modèle 3 de l'A.R. du 15/07/2011. Voir cahier des charges.

III.2.3. Capacité technique: Certificat d'agréation BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 13 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Liste des principaux travaux exécutés lors des 3 dernières années. Voir cahier des charges. Ensemble des lots: D classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/05/2015 - 13:30 Documents payants:Oui.

Prix: 50.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Gratuit par e-mail. 50 euros TVAC pour le CD-Rom et envoi recommandé. 300 euros TVAC pour la version papier et envoi recommandé. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/06/2015 - 13:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/06/2015 - 13:30 Lieu: Administration communale de Gedinne, Rue Albert Marchal 2 à 5575 Gedinne SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI N. 508199 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi 104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Marion Jean-Claude E-mail: jeanclaude.marion@forem.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=197652 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: DMP1402802/MRNJNC/ACCUEIL II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la réalisation, conformément aux règles de l'art, des travaux portant sur la rénovation de l'accueil de deux bâtiments du Forem, en ce compris la fourniture des matériaux à mettre en ouvre, le transport, la main-d'ouvre, l'évacuation des démolitions et tous les moyens d'exécution relatifs aux travaux concernés.

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2.

CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 5.1 Conditions d'accès au marché 5.1.1 Avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence Tout soumissionnaire devra déclarer dans le formulaire d'offre tant pour lui-même que pour les entités dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, si lui-même et ces entités sont dans un des cas visés par l'article 64 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il est interdit à tout soumissionnaire et à toute entité dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, de recourir à un sous-traitant qui a participé à la recherche, à l'expérimentation, à l'étude ou au développement de ce marché, s'il retire des prestations de ce sous-traitant un avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence.

5.1.2 Interdiction d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du soumissionnaire, selon le cas.

L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. 5.1.3 Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour tout adjudicataire pressenti. A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur demandera les preuves que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas repris ci-dessus.

Les cas d'exclusion des soumissionnaires sont les suivants : Article 61 §1er : Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2° corruption, telle que définie à l'article 246 et 250 du Code pénal; 3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 61 § 2 : 1° être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 2° avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3° avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 1er et § 2, 1°, 2° ou 3°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer un extrait du casier judiciaire, et/ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

4° avoir, en matière professionnelle, commis une faute grave; Dans le cadre de l'article 61 § 2, 4°, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 14 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

5° ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 2, 5°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir : a.

en cas de soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale, l'attestation portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.

b. en cas de soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé à l'article 62 §1er de de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

c. En cas de soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, une attestation selon laquelle il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale.

Pour les soumissionnaires qui sont indépendants assujettis au régime applicable en Belgique, il s'agit de l'attestation fiscale qui est communiquée annuellement par l'INASTI. Pour les autres soumissionnaires, il s'agit une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné. 6° ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 § 2, 6°, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Pour les soumissionnaires belges, il s'agit d'une attestation délivrée par le SPF Finances. Il doit résulter de l'attestation communiqués que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. 7° s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application des dispositions reprises aux articles 59 à 79 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Dans le cadre de l'article 61 § 2, 7°, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier. Remarques générales : 1) Tout membre d'un groupement sans personnalité juridique soumissionnaire du présent marché devra remettre les attestations et documents établis à son nom et dont question ci- dessus, si le pouvoir adjudicateur décide de vérifier la situation de ce groupement.

2) Lorsqu'un document ou attestation n'est pas délivré dans le pays concerné , il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance 3) Les attestations devant être fournies ne peuvent être antérieures de plus de 6 mois à compter de la date limite de réception des offres, sauf si des délais plus courts étaient indiqués ci-dessus.

4) Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 58, § 1er, des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. A cet égard, tout soumissionnaire sera dispensé de produire : - l'attestation de l'ONSS dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale pour la période de l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW.

- l'attestation du Tribunal du Commerce compétent pour constater l'absence d'un aveu d'une procédure de faillite, de liquidation ou de réorganisation judiciaire, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW. - l'attestation fiscale permettant de déterminer si le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW.

5.1.4 Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative, ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour toute entité dont tout adjudicataire pressenti se prévaudrait dans le cadre de la sélection qualitative.

A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur demandera, au soumissionnaire et de la même manière que celle prévue pour lui-même, les preuves que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative, ne se trouve pas dans un des cas prévus ci-dessus.

5.1.5 Délai de production des attestations et documents demandés - vérification Tout soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de douze jours de calendrier, prenant cours le lendemain de date d'expédition de la demande qui lui est adressée, pour communiquer les documents repris ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'exclure de la suite de la procédure tout soumissionnaire qui n'aurait pas remis l'ensemble des documents attendus au terme du délai dont question ci-dessus.

En outre, si la vérification des attestations et documents dont question ci-dessus fait apparaître que la déclaration sur l'honneur implicite du soumissionnaire (tant pour lui-même que pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative) ne correspondait pas à la situation personnelle réelle des personnes concernées à la date limite de réception des offres, il peut également être exclu du marché, aucune régularisation a posteriori n'étant possible. III.2.2. Capacité économique et financière: En vue d'établir sa capacité financière et économique, tout soumissionnaire fournit : Dans le formulaire d'offre, la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire, sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début des activités du soumissionnaire, dans la mesure où ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Un des chiffres d'affaires global sur les exercices disponibles doit être supérieur ou égal à un montant de 500.000? HTVA. III.2.3. Capacité technique: En vue d'établir sa capacité technique et/ou professionnelle, tout soumissionnaire fournit : 1. la preuve de son agréation dans la classe correspondant à son offre, ainsi que l'agréation de catégorie D (entreprises générales de bâtiments) 2. Une liste de 3 chantiers d'architecture intérieure pour le secteur tertiaire. La réalisation de ces chantiers est prouvée par une attestation émise ou contresignée par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.

Le niveau minimal d'exigence à atteindre est d'au moins un chantier d'architecture intérieure dans le secteur tertiaire intégrant du mobilier sur mesure, et ce pour un montant de 100.000? HTVA.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/05/2015 - 14:00 Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/05/2015 - 14:00 Lieu: Siège central du Forem, Boulevard J. Tirou, 104 à 6000 Charleroi : salle Rapsat au rez-de-chaussée Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture des offres est publique SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 IGRETEC N. 508290 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 15 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR IGRETEC Boulevard Mayence, 1, BE-6000 CHARLEROI Contact: Sylvie Van Goethem (Ingénieur-Etudes Hydrauliques - Collecteurs) Tél: +32 71202858 Fax: +32 71797286 E-mail: route.gestioneau@igretec.com SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 05.49980 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Gilly et Mont-sur-Marchienne II.1.5.

Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: 49980-Egouttage quartier Saint-Joseph à Gilly et de la Place Communal à Mont-sur-Marchienne. Le marché consiste en l'exécution de conduites d'évacuation des eaux urbaines et en l'amélioration de voiries, et toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution de celui-ci suivant les règles de l'art, plans et spécifications de ce cahier spécial des charges. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux se situant en routes communales et sur certains terrains privés. II.1.8. Division en lots:Non.

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 18. DROITS D'ACCES ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES 18.1.Causes d'exclusion 18.1.1.Causes d'exclusion obligatoires Ne sera pas sélectionné ou sera exclu de la participation du marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion réglementaire mentionné à l'article 61 § 1er de l'A.R. du 15 juillet 2011.

18.1.2.Causes d'exclusion facultatives dans le chef du pouvoir adjudicateur Le Pouvoir Adjudicateur se réserve de ne pas sélectionner ou d'exclure de la participation du marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion réglementaire mentionné à l'article 61 § 2 de l'A.R.

du 15 juillet 2011. 18.1.3.Vérification par le pouvoir adjudicateur Conformément à l'article 61 § 4 de l'A.R. du 15 juillet 2011, pour le présent marché, les soumissionnaires, par le seul fait du dépôt de leur offre, attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 § 1er et 2 de l'A.R. du 15 juillet 2011.

Toutefois, avant de prendre sa décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur demandera au(x) soumissionnaire(s) le(s) mieux classé(s) de fournir les documents suivants, que les soumissionnaires invités, par fax, sont tenus de transmettre au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours de la demande : 1.Une attestation de l'O.N.S.S. (attestant du fait que les déclarations trimestrielles ont été introduites jusqu'à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres) dont il apparaît qu'il satisfait aux exigences des articles 61 § 2 5° et 62 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 OU pour les candidats-soumissionnaires étrangers tout document conforme aux dispositions des articles 61 § 2 5° et 62 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales ; 2.Une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi, conformément à l'article 63 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.

Les soumissionnaires belges communiqueront l'attestation délivrée par le SPF Finances telle que visée à l'article 63§2 de l'Arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour information, les soumissionnaires peuvent obtenir cette attestation sur demande adressée de préférence par mail (telemarc@minfin.fed.be) au : SPF FINANCES Administration générale de la Perception et du Recouvrement Centre de Perception NOGA Tour A 17ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 43 1030 Bruxelles Il convient de mentionner dans la demande la date de la publication ou de l'invitation à soumissionner. 3.Un extrait du casier judiciaire récent (maximum 6 mois).

Le casier judiciaire des personnes morales (sociétés) est à demander au Service du casier judiciaire central. par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles par fax au numéro +32 2 552 27 82 par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl). 4.Une déclaration récente (maximum 6 mois) délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Commerce compétent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations de l'article 61 § 2, 1°, 2° de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.

Le non envoi dans les 5 jours de la demande, par le ou les soumissionnaires invités, de la totalité des documents ci-dessus décrits emporte l'irrégularité de l'offre. 18.2Sélection qualitative Le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l'agréation dans le cadre de laquelle les soumissionnaires ont démontré qu'ils remplissent les conditions de capacité technique ou professionnelle et financière et économique.

En conséquence aucun document relatif à la sélection qualitative ne doit être joint à l'offre. 19. DOCUMENTS A ANNEXER A L'OFFRE Chaque soumissionnaire remettra les documents suivants, dans l'ordre indiqué et séparés par des intercalaires annotés : 1)sous peine d'irrecevabilité absolue, le formulaire Offre dûment complété et signé ; 2)le métré récapitulatif papier dûment complété et signé ; 3)tous les documents repris au point 18 relatif à la sélection qualitative des soumissionnaires s'ils sont demandés au stade de l'offre ; 4)les statuts de la société et la preuve des pouvoirs d'engager la société du signataire de l'offre ; ces documents seront éventuellement accompagnés d'une traduction s'ils ne sont pas établis en français, langue du pouvoir adjudicateur ; 5)les documents établissant l'agréation du soumissionnaire tels que prévus sous le point 5.

6)le document une déclaration par laquelle le soumissionnaire désigne le centre de traitement autorisé (CTA) vers lequel les déchets du chantier sont évacués ainsi que le centre d'enfouissement technique (CET) agréé vers lequel les différents types de déchets non recyclables sont évacués. 7)s'il échet, dans les cas où le paiement des droits de brevet, licences d'exploitations, etc., est à charge du maître de l'ouvrage, les documents justificatifs constatant l'obligation de payer ces droits.

8)sous peine de nullité absolue de leur offre, les documents exigés dans le Plan de sécurité santé conformément à l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles : le formulaire décrivant les modes d'exécution ET le formulaire détaillant le coût des mesures et moyens de prévention. 9)toute note complémentaire jugée utile par le soumissionnaire, numérotée et reprise dans la liste récapitulative. A l'exception des points frappés de nullité absolue, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l'un ou l'autre des documents mentionnés ci-avant.

Remarque : Conformément à l'article 82. de l'A.R. du 15 juillet 2011, le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à l'offre. Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés visés à l'article 81, alinéa 1er, 2° et toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l'offre et de ses annexes qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les conditions techniques, sont également signés par le soumissionnaire.

Lorsque l'offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses participants se conforme aux dispositions du § 1er.

III.2.2. Capacité économique et financière: AGRÉATION EXIGÉE Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 3 selon les prescriptions de l'AR du 26/09/91 fixant les mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. PREUVE DE L'AGRÉATION Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 16 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché, y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise. Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise.

Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaires d'un certificat ou étant inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2° de l'AR du 15.07.2011.

Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants.

A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. III.2.3. Capacité technique: AGRÉATION EXIGÉE Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 3 selon les prescriptions de l'AR du 26/09/91 fixant les mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs.

PREUVE DE L'AGRÉATION Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi.

Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché, y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise.

Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise. Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaires d'un certificat ou étant inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2° de l'AR du 15.07.2011.

Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants.

A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/05/2015 - 16:00 Documents payants:Oui. Prix: 60.60 EUR. Conditions et mode de paiement: Si les documents sont emportés : coût : 57,00 EUR - Les documents, CSC, descriptif, métré et plans peuvent être obtenus à partir du 07/04/2015 chez Igretec, 1 Boulevard Mayence à 6000 Charleroi - Versement au compte IBAN n° BE76 0910 0073 4195 de l'intercommunale Igretec (code BIC GKCCBEBB - Bank name DEXIA BANK BELGIË).

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/2015 - 11:00 Lieu: MAISON COMMUNALE ANNEXE DE RANSART, rue Appaumée, 69 à 6043 Ransart - salle des Mariages, 2ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:00685168/2015004138 Délai d'exécution global : 90 jours ouvrables VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 PROVINCE DE LUXEMBOURG N. 508283 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Province de Luxembourg Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON Contact: Madame Bénédicte HERSON Tél: +32 63212787 Fax: +32 63212799 E-mail: b.herson@province.luxembourg.be Adresse(s) internet: www.province.luxembourg.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Province de Luxembourg- Mise à niveau de la topologie réseau du centre de données provincial II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: BNB - Rue Netzer, 17 à 6700 ARLON II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ce marché prévoit l'acquisition de tous les éléments matériels et logiciels, ainsi que prestations nécessaires, pour mettre en place une nouvelle topologie réseau, au sein du centre de données, pour permettre à la Province de Luxembourg de faire face à des besoins, sans cesse croissants, en terme de capacité, de performance, de fiabilité et de flexibilité.

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: environ 800.000 EUR HTVA SECTION III.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 §§1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. chiffres d'affaires global annuel d'un montant minimum de 500.000 euros.

III.2.3. Capacité technique: Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé de marchés similaires d'un montant de 1 000 000,00 EUR tvac sur 4ans.

Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.

Niveau(x) minimal(aux) : chaque soumissionnaire joindra au moins 2 références de destinataires publics de marchés similaires. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 17 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

chaque soumissionnaire joindra au moins 2 références de destinataires publics de marchés similaires. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/5/2015 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/5/2015 - 10:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/5/2015 - 10:30 Lieu: Direction des Services Techniques, Salle du rez, Square Albert 1er, 1 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 LE FOYER CENTRE ARDENNE N. 508299 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Le Foyer Centre Ardenne Place des Trois Fers, 7, BE-6880 Bertrix Contact: Monsieur Frédéric Denis Tél: +32 61411743 Fax: +32 61270917 E-mail: f.denis@logement-fca.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de 8 logements Quartier de la Bawette II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Quartier de la Bawette 6880 Bertrix II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de 8 nouveaux logements sociaux quartier de la Bawette 6880 Bertrix II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

* Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements; - n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4 III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/5/2015 - 11:00 Documents payants:Oui.

Prix: 0.00 EUR.

Conditions et mode de paiement: CSCH et plans virement sur le compte BE22 001356811647 Lot 1 en version papier : 150 EUR Lot 1 en version CD room: 10 EUR Lot 1 en version informatique gratuit sur le site: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/66/LV/2014 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/5/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/5/2015 - 11:00 Lieu: Place des Trois Fers n°7, salle du conseil, 3ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 COMMUNE DE LIBIN N. 508272 AVIS DE MARCHE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

18 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Libin Rue du Commerce 14, BE-6890 Libin Contact: Madame Laurence PERREAUX Tél: +32 61260816 Fax: +32 61656381 E-mail: l.perreaux@libin.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation de la maison de l'instituteur II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Maison de l'instituteur, Wez de Bouillon 120 à 6890 Villance II.1.5.

Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation d'une maison : Lot 1 : gros-oeuvre, toiture, abords, à savoir : gros-oeuvre, toiture, ferronnerie / terrasse, plantations Lot 2 : menuiserie extérieure, comprenant des menuiseries extérieure en bois et des menuiseries extérieures en PVC Lot 3 : électricité Lot 4 : chauffage, sanitaire Lot 5 : parachèvements, à savoir : plâtres, cloisons, plafonds et faux plafonds, chapes (thermiques et traditionnelles), revêtement de sol, menuiseries intérieures, peintures, mobilier Lot 6 : abords. II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.

INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre Description succincte: Gros-oeuvre Lot 2: Menuiserie extérieure Description succincte: Menuiserie extérieure Lot 3: Electricité Description succincte: Electricité Lot 4: Chauffage, sanitaire Description succincte: Chauffage, sanitaire Lot 5: Parachèvements Description succincte: Parachèvements Lot 6: Abords Description succincte: Abords II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. De plus, avant la conclusion du marché (soit sa notification), le pouvoir adjudicateur invitera le soumissionnaire pressenti adjudicataire à produire les documents suivants : - un extrait récent du casier judiciaire ; - un certificat récent délivré par le "service public fédéral Finances - Recouvrement - Secteur obligations relatives au paiement des impôts ; - une attestation récente émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que le soumissionnaire est en ordre en matière de taxe.

- Conformément à l'article 60 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires.

La vérification de ces situations sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).

III.2.2. Capacité économique et financière: Outre la production de la preuve de leur agréation dans la classe et la catégorie requise (le cas échéant) les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité économique et financière, les documents suivants : Pour les lots 1 et 5 : - une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18 juillet 2001, p.

24.534), ce modèle est annexé au présent cahier spécial des charges, seuil minimal exigé : 5% du montant des travaux ; Pour les lots 2, 3, 4 et 6 : - la preuve d'une assurance risques professionnels. En cas de société momentanée, chaque membre de la société fournira ces documents. Lots 1 et 5 : cautionnement de 5% du montant des travaux Assurance risques professionnels couvrant un montant minimum : - 20.000 EUR pour le lot 2 - 10.000 EUR pour le lot 3 - 40.000 EUR pour le lot 4 - 20.000 EUR pour le lot 6 Agréation requise: Lot 1 et 5 : agréation en catégorie D (classe 1) Lot 2, 3, 4 et 6 : L'agréation en catégorie D (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à 75.000 EUR HTVA.

L'agréation en sous-catégorie D5 (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à 50.000 EUR HTVA.

III.2.3. Capacité technique: Une liste de trois références de chantier équivalents, exécutés au cours des trois dernières années, avec les indications du montant, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux. Au moins 3 références de chantiers équivalents sont à fournir, d'un montant minimum de : - 50.000 EUR pour le lot 1 - 15.000 EUR pour le lot 2 - 7.500 EUR pour le lot 3 - 25.000 EUR pour le lot 4 - 60.000 EUR pour le lot 5 - 10.000 EUR pour le lot 6 Agréation requise: Lot 1 et 5 : agréation en catégorie D (classe 1) Lot 2, 3, 4 et 6 : L'agréation en catégorie D (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à 75.000 EUR HTVA.

L'agréation en sous-catégorie D5 (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à 50.000 EUR HTVA.

SECTION IV. PROCEDURE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 19 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/5/2015 Documents payants:Oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCh gratuit, envoyé sur demande par e-mail (l.perreaux@libin.be) ou téléphone (061/26.08.16).

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/5/2015 - 10:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/5/2015 - 10:30 Lieu: Maison communale, salle du Conseil, 1er étage, Rue du Commerce 14 à 6890 LIBIN SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS N. 508277 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Province du Hainaut, Office central des achats Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA).

Tél: +32 65382428 Fax: +32 65382258 E-mail: secretariat.oca@hainaut.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406155 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 24668 Outillage de maçonnerie II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: Province de Hainaut II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Outillage de maçonnerie II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Droit d'accès : -Attestation sur l'honneur Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et 2 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011.

L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Le soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: NEANT III.2.3. Capacité technique: NEANT SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/2015 - 14:00 Documents payants:Oui. Prix: 0 EUR. Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : secretariat.oca@hainaut.be ou par fax 065/38 22 58. Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique.

INDIQUER clairement le n° de référence du dossier 24668 et vos coordonnées complètes : adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/2015 - 14:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS N. 508282 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Province du Hainaut, Office central des achats Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA). Tél: +32 65382428 Fax: +32 65382258 E-mail: secretariat.oca@hainaut.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406207 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 20 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 24678 Outillage pour les ateliers de soudage II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Province de Hainaut II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Outillage pour les ateliers de soudage II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2.

CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Droit d'accès : -Attestation sur l'honneur Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 §1 et 2 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale.

Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: NEANT III.2.3. Capacité technique: NEANT SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/05/2015 - 14:00 Documents payants:Oui. Prix: 0 EUR. Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : secretariat.oca@hainaut.be ou par fax 065/38 22 58. Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique.

INDIQUER clairement le n° de référence du dossier 24678 et vos coordonnées complètes : adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/05/2015 - 14:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 CF_MCF_DGI DIRECTION REGIONALE DU HAINAUT N. 508270 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CF_MCF_DGI Direction regionale du Hainaut Rue du Chemin de Fer, 433, BE-7000 Mons Contact: Jean-Philippe DEHON-VERTENEUIL Tél: +32 65555500 E-mail: joelle.demaret@cfwb.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406534 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: FWB_SG_DGI_DR Hainaut_Soignies AR - réfection de la dalle - bâtiment principal annexe chaufferie II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Soignies AR - site rue de Mons 56-58-60 à 7090 Braine Le Comte II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: les travaux comprennent : - la démolition complète de la dalle couvrant l'annexe de la chaufferie en sous-sol, - le ragréage des maçonneries existantes, - la déviation de l'égouttage, - la nouvelle dalle en béton, - l'isolation en verre cellulaire, - l'étanchéité bi-couche. II.1.8. Division en lots:Non.

II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1.

Situation propre des opérateurs économiques: Causes d'exclusion obligatoire : En application des articles 60, § 1 et 61, § 4, alinéa 1-3 de l'AR du 15 juillet 2011, par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, § 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Causes d'exclusion facultative : En application des articles 60, § 1 et 61, § 4, alinéa 1-3 de l'AR du 15.07.2011, par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, § 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011: 1) « qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales » (art. 61, § 2, 1°); 2) « qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales » (art 61, § 2, 2°); 3) « qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale » (art 61, § 2, 5°); 4) « qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi » (art 61, § 2, 6°).

Remarque : voir les articles 62, §§ 1 et 3, 63 § 2 de l'AR du 15.07.2011 relatifs aux seuils et conditions admis pour l'existence de dettes sociales (sécurité sociale) et de dettes fiscales. En ce qui concerne les obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon la législation belge mentionnées à l'art. 61, § 2, 6°, AR 15.07.2011, en application de l'art. 62, § 3, al. 4, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation des soumissionnaires, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres.

En application de l'art. 61, § 4, al. 4 de l'AR du 15.07.2011, le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 21 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

d'attribution, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er et/ou par l'obtention des preuves requises par l'article 61, § 3. III.2.2. Capacité économique et financière: Néant III.2.3. Capacité technique: L'agréation n'est pas requise pour ce marchée. Le soumissionnaire doit obligatoirement jointe à son offre une liste des travaux similaires (montant et technicité) au marché au cours des cinq dernières années. Cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants tout en précisant si ces travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Certificats faisant eux-mêmes mention : *du montant des travaux ; *de la période d'exécution des travaux ; *du lieu d'exécution des travaux. N.B. Un procès-verbal de réception provisoire ou définitive ne constituant pas un certificat de bonne exécution. Le soumissionnaire qui disposera de l'agréation en classe 1, catégorie D sera automatiquement considéré comme faisant preuve des capacités techniques voulues pour répondre au présent marché et sera donc dispensé de fournir les références relatives à la capacité technique ou professionnelle demandée ci-avant SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/06/2015 - 10:00 Documents payants:Oui. Prix: 20 EUR. Conditions et mode de paiement: après versement du prix des documents au compte SA Belfius Banque n° be 97 091-0104004-49 bic : GKCCBEBB du Ministère de la Communauté française -Espace 27 septembre - Boulevard Léopold II n° 44 à Bruxelles Communication : Soignies HT-00271 + (n° TVA à compléter) IV.3.4.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/06/2015 - 10:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/06/2015 - 11:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS personne à contacter pour informations complémentaires : Monsieur E. Tonglet 065/555561 0486/090325 visite d'information préalable : le 20 mai 2015 à 10 heures VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 COMMUNE DE JURBISE N. 508323 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Jurbise Rue du Moustier 8, BE-7050 Jurbise Contact: Monsieur Rudy Plomb Tél: +32 65377463 Fax: +32 65377434 E-mail: rudy.plomb@commune-jurbise.be Adresse(s) internet: www.jurbise.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entretien extraordinaire de voirie - Exercice 2015 - Lot 1 rue Piet en Veau II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: rue Piet en Veau à 750 Masnuy-St-Pierre II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Jurbise - rue Piet en Veau : traitement de chaussée au moyen de ciment et pose d'un revêtement en béton hydrocarboné. II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: *En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005,le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre.

Le pouvoir adjudicataire se renseignera lui- même.

*La déclaration sur l'honneur est insérée dans le formulaire d'offre joint au présent Cahier Sppécial des Charges. Le formulaire joint en annexe au plan de sécurité et santé est dûment complété. III.2.2. Capacité économique et financière: *Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. *Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1 III.2.3. Capacité technique: *Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies.

*Certificat d'agréation ou documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers) , Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/5/2015 Documents payants:Oui. Prix: 20.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Via virement sur le compte 091-0003837-83 et demande d'obtention des documents à l'adresse mail rudy.plomb@commune-jurbise.be IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/5/2015 - 11:00 IV.3.8.

Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/5/2015 - 11:00 Lieu: Maison Communale, Salle des Mariages, rue du Moustier n° 8 à 7050 JURBISE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 22 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

IPPLF N. 508324 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR IPPLF Rue Pétillon, 31, BE-7600 Péruwelz Contact: Monsieur Didier Verdoncq Tél: +32 471435265 Fax: +32 69776800 E-mail: d.verdoncq@ipplf.be Adresse(s) internet: www.ipplf.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: MP Travaux ; Rénovation et Transformation de 9 Logements Sociaux ; Lot 1 & 2 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Grand Place, 8/2 à 7600 Peruwelz II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation et transformation de 9 logements sociaux : Lot 1 : Travaux d'adaptation du logement 8/1 en PMR Lot 2 : Transformation d'un logement 1 chambre en un logement 4 chambres II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Travaux d'adaptation du logement 8/1 en PMR Description succincte: Travaux d'adaptation du logement 8/1 en PMR Lot 2: Lot 2 : Transformation d'un logement 1 chambre en un logement 4 chambres Description succincte: Lot 2 : Transformation d'un logement 1 chambre en un logement 4 chambres II.2.

QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'AR du 15 juillet 2011. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/5/2015 - 16:00 Documents payants:Oui.

Prix: 121.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Afin d'obtenir les documents relatifs à l'adjudication, veuillez régler la somme de 121e: Soit par virement bancaire sur le compte suivant : IMMOBILIERE PUBLIQUE PERUWELZ LEUZE FRASNES BE77 0910 1021 5442 Soit en espèces lors du retrait des documents au sein des bureaux de la société, Rue Pétillon, 31 à 7600 Peruwelz. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/5/2015 - 10:00 Lieu: IPPLF, Rue Pétillon, 31 à 7600 Péruwelz SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3.

AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Afin de plannifier au mieux les visites du site, veuillez prendre Rdv avec Mr Verdoncq : 0471/435.265 ; d.verdoncq@ipplf.be VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 VZW SINT-AMANDSBASISSCHOLEN KORTRIJK N. 508262 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST vzw Sint-Amandsbasisscholen Kortrijk Kollegestraat 8, BE-8500 kortrijk Contact: Timperman William Frank Tel: +32 56255120 E-mail: william_timperman@devolderarchitecten.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200242 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Bouwen van een recreatiezaal II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een recreatiezaal Industriële opbouw: betonvloer,staalstructuur, steeldeck,sandwichpanelen, aluminium buitenschrijnwerk, elektriciteit, HVAC BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 23 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/04/2015 - 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 112.46 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving of contante betaling IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/05/2015 - 14:00 Plaats: Krysantenlaan 6, 8500 Kortrijk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 GEMEENTE DEERLIJK N. 508274 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente Deerlijk Harelbekestraat 27, BE-8540 Deerlijk Contact: De heer Chris Matton Tel: +32 56694731 Fax: +32 56694721 E-mail: chris.matton@deerlijk.be Internet adres(sen): www.deerlijk.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: OW - Vernieuwen toplaag in de Driesknoklaan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Driesknoklaan, 8540 Deerlijk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: OW - Vernieuwen toplaag in de Driesknoklaan II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken) , Klasse 1 C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/5/2015 - 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek en de inschrijvingsmodaliteiten zijn gratis en digitaal verkrijgbaar via mail aan chris.matton@deerlijk.be of mail aan katrien.deprez@deerlijk.be IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/5/2015 - 11:00 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/5/2015 - 11:00 Plaats: Trouwzaal, Harelbekestraat 27 te 8540 Deerlijk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 AIBG-STUDIEBUREAU N. 508256 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST aibg-studiebureau Gentsesteenweg 12, BE-9300 Aalst Contact: Goedgebeur Luc Joseph Tel: +32 53772560 E-mail: info@aibg.be BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

24 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200234 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Oprichten van een nieuwbouw tehuis voor volwassen personen met een handicap - Perceel 3 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Campus Dageraad, Leernsesteenweg 173A - BE-9800 Bachte-Maria-Leerne (Deinze) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Oprichten van een nieuwbouw tehuis voor volwassen personen met een handicap - Perceel 3 - Deel VI - Elektriciteit/Domotica - Deel VII - Branddetectie/Gasdetectie/Toegangscontrole - Deel VIII - Camerabewaking/Beluistering/Signalisatie II.1.8.

Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: P1 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/05/2015 - 11:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 242.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De papieren versie van de opdrachtdocumenten kunnen worden bekomen na voorafgaandelijke storting van ? 242, inclusief 21 % BTW, op de rekening van de ontwerper bij BNP Paribas Fortis met als IBAN-nummer BE84 2930 1884 7559 en BIC-code GEBABEBB of mits contante betaling. In dit laatste geval kunnen de opdrachtdocumenten ook worden afgehaald bij de ontwerper na een besteltermijn van 2 dagen. Voor de verzending wordt er bijkomend ? 15, inclusief 21 % BTW, gevraagd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/05/2015 - 11:30 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/05/2015 - 11:30 Plaats: In de vergaderzaal op het gelijkvloers van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart VZW, Leernsesteenweg 53 te BE-9800 Bachte-Maria-Leerne (Deinze) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Herwig Van Hamme en/of zijn afgevaardigde voor DVC, medewerkers van AIBG-Studiebureau en de eventuele inschrijvers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 STAD AALST N. 508236 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Aalst Grote Markt 3, BE-9300 Aalst Tel: +32 53779300 Fax: +32 53732549 E-mail: aanbestedingen@aalst.be Internet adres(sen): www.aalst.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor uitvoeren van infrastructuur- en herstellingswerken aan waterlopen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied stad Aalst II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Met het oog op het uitvoeren van ruimingswerken, vernieuwen van overwelvingen, verwijderen van buizen en kokers uit waterlopen en plaatsen van beschoeiingen stelt de dienst Mobiliteit en openbare werken voor een nieuw dossier op te starten. In de bestekbepalingen is opgenomen dat deze opdracht op afroep bij onderhandelingsprocedure kan herhaald worden binnen drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.

II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Aangezien wij als overheid zelf geen attest blanco strafregister kunnen opvragen zonder toestemming van de desbetreffende onderneming vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen. Dit kan u opvragen als volgt: Het attest blanco strafregister kan worden opgevraagd via cjc-csr@just.fgov.be U hoeft enkel de firmanaam, adres firma en btw nummer op te geven en erbij vermelden dat de reden van aanvraag is "in het kader van een onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht".

Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.

Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan max. 5 maanden voor datum inschrijving. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: / / III.2.3. Vakbekwaamheid: Opgave van de stort- of de verwerkingsplaats waar het slib van waterlopen zal naartoe gebracht worden. Beschrijving van de verdere "bewerkingen" die het slib zal ondergaan (verwerken of storten) en de nodige bewijsstukken (bv. stortvergunningen, e.a.) dat de vigerende milieuwetgeving zal worden gerespecteerd.

/ Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken) , Klasse 2 C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2 AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 25 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/5/2015 - 10:00 Plaats: Stadhuis-Witte Zaal, Zwarte Zusterstraat 8 te 9300 Aalst AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notification voor ondernemers.

Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ.

Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VZW SINT FRANCISCUSSCHOLEN N. 508300 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST vzw Sint Franciscusscholen parkstraat, nr. 2, BE-9620 Zottegem (grotenberge) Contact: EZ. BEATRIJS - J.

Beerens (voorzitter Schoolbestuur) Tel: +32 93600720 Fax: +32 93618648 E-mail: beatrijs.beerens@belgacom.net AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 003_D_06 / ENIG PERCEEL / BOUWKUNDIG - AFWERKING - TECHNIEKEN II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gentse Steenweg nr. 315, 9620 Zottegem (Leeuwergem) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: ENIG PERCEEL : BOUWKUNDIG - AFWERKING - TECHNIEKEN De bestaande sanitaire lokalen zijn volledig verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normeringen. Een nieuw sanitair bouwblok wordt opgetrokken aanpalend aan de naburige woning. In het sanitaire blok worden jongens en meisjes gescheiden en is er een toilet voor anders valide en leerkrachten / personeel.

De toiletten worden uitgerust met regenwater; conform de geldende normeringen zal een regenwaterput en infiltratiebekken voorzien worden.

De werkzaamheden omvatten zowel de realisatie van het bouwvolume als de afwerking, technische uitrusting, rioleringswerken, . II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: bruto opp. nieuwbouw - 86 m2 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: klasse 2 - categorie D AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 150.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De betaling is uit te voeren middels contanten bij de ontwerper - AITarchitecten; of via overschrijving op rekeningnummer Belfius : BE11 0688 9215 9648 op naam van: bvba AIT architecten, oombergenstraat, 2 te 9620 Zottegem.

Mededeling: VRIJE BASISSCHOOL LEEUWERGEM - besteknr. 003_D_06 / ENIG perceel.

De bestelling dient voorafgaand per mail of schriftelijk met vermelding van naam, adres en BTW-nummer te worden uitgevoerd. Het dossier wordt pas toegestuurd na storting van voornoemde kostprijs en dit tot uiterlijk 10 dagen voor de aanbesteding. Indien bovenvermelde gegevens niet of onvolledig worden overgemaakt, zal het dossier niet worden opgestuurd. Het eventueel gestorte bedrag wordt dan teruggestort. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/05/2015 - 10:00 Plaats: Ontvangstlokaal van het Klooster Parkstraat, nr.2 9620 Zottegem - Grotenberge AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3.

NADERE INLICHTINGEN @Ref:00670434/2015005749 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 AFDELING BOVENSCHELDE N. 508238 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 26 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Afdeling Bovenschelde Guldensporenpark 105, BE-9820 Merelbeke Contact: Nathalie Devaere E-mail: nathalie.devaere@wenz.be Internet adres(sen): www.wenz.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groenonderhoud. District 2: Boven-Schelde. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Boven-Schelde II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Groenonderhoud. District 2: Boven-Schelde. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: §4 Voor een open aanbesteding toont de inschrijver aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 61, §1 en §2 K.B. Plaatsing bevindt door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: - Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art.

61, §1 en §2 K.B. Plaatsing; Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid overeenkomstig art. 62, §2 K.B. Plaatsing; - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).

De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten: Een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing). III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s): 1) Een lijst van de belangrijkste diensten uitgevoerd gedurende de drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden: de inhoud van de opdracht; het bedrag van de opdracht; de uitvoeringsperiode van de opdracht; de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf. ? Minimaal worden 3 referenties opgegeven met elke een minimale waarde van 200.000 euro.

2) Een lijst die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten. Aangezien sommige plaatsen moeilijk bereikbaar zijn of de doorgang moeilijk/smal is en hiervoor geschikt materieel moet voorzien worden, wordt bijkomend een lijst bij de offerte gevoegd van deze specifieke werktuigen en materieel. Dit wordt voldoende gedetailleerd met een opsomming van de technische kernmerken en een foto. De inschrijver levert het bewijs om effectief over deze werktuigen en materieel te kunnen beschikken.

? Minimaal worden de technische fiches en foto van volgend materieel opgegeven dat wordt gebruikt tijdens de opdracht: o klepelmaaier met opzuigcombinatie o cirkel/schijvenmaaier met opzuigcombinatie o brander voor het branden van voetpaden o borstelmachine met opzuigcombinatie voor het borstelen van jaagpaden Indien één van bovenstaande toestellen wordt gehuurd dient een overeenkomst met de verhuurder worden bijgevoegd.

3) De dienstverlener dient per uitvoeringsploeg beroep te doen op een "European Treeworker' of "Certified Arborist" voor het uitvoeren van de onderhoudsnoei, de begeleidingssnoei én het knotten van bomen. Deze persoon (personen) dienen aanwezig te zijn op het terrein tijdens de onderhoudssnoei, begeleidingsnoei en het knotten van bomen. De naam (namen) en een kopie van het geldig certificaat of ID-kaart moet bij de offerte gevoegd.

Indien de dienstverlener beroep doet op een onderaannemer, voegt hij bij zijn offerte een overeenkomst met de onderaannemer toe (door beide ondertekent). Deze onderaannemer moet ook beschikken over het certificaat "European Treeworker" of certificaat "Certified Arborist". Een kopie van dit geldig certificaat of ID-kaart dient bij de offerte gevoegd. Minimaal dient een kopie van een geldig certificaat of ID-kaart van de EU Treeworker of Certified Arborist worden bijgevoegd. In geval van onderaanneming dient ook een door beide aannemers ondertekende overeenkomst te worden bijgevoegd.

AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/05/2015 - 09:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 53.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verkoop van de aanbestedingsdocumenten: Op CD-rom na overschrijving van de som van 53,00 euro (incl. BTW), op rekeningnr. BE89 3751 1171 5585 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK, met vermelding van besteknr.

16EGGE1413.

Digitaal te downloaden via de website http://e-loket.wenz.be/konakart/Welcome.do na betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard)". IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/05/2015 - 09:30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 07/05/2015 - 09:30 Plaats: Merelbeke AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN - uitvoeringstermijn: 1 kalenderjaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 Appel aux candidats BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 27 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

COOPÉRATION TECHNIQUE BELGE N. 508257 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Coopération Technique Belge Rue Haute 147, BE-1000 Bruxelles Contact: Pocet Didier Tél: +32 25051831 Fax: +32 25029862 E-mail: didier.pocet@btcctb.org Adresse(s) internet: http://www.btcctb.org SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de services de trois interprètes / traducteurs pour l'appui de la réforme de l'administration grecque II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: trois interprètes / traducteurs pour l'appui de la réforme de l'administration grecque SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSC III.2.2. Capacité économique et financière: Voir CSC Voir CSC III.2.3. Capacité technique: Voir CSC Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2.

CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/04/2015 - 00:00 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/04/2015 - 14:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 508216 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.

SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Avenue du port 86C/3000, BE-1000 Bruxelles Contact: Monsieur Kurt Custers Tél: +32 25634412 E-mail: kcusters@environnement.irisnet.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Invitation à remettre offre - Marché de services relatif à l'élaboration d'études historiques, urbanistiques et techniques du bâtiment - Procédure négociée directe avec publicité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Bruxelles Environnement est responsable de la gestion et de l'entretien d'un parc immobilier qui a un lien direct ou indirect avec l'exercice de ses compétences, principalement la gestion des espaces verts et des forêts. Le patrimoine concerné se compose d'environ 148 biens immobiliers construits d'une surface de plancher totale de 25.175m² et de 81 ouvrages d'art. Il s'agit majoritairement de bâtiments utilitaires et techniques, de maisons, d'anciens bâtiments de fermes, des granges et des étables, des chalets ainsi que quelques structures monumentales.

Un grand nombre de constructions est inscrit ou situé dans un site inscrit sur la liste de sauvegarde et de classement de biens.

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis.

* En application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

* Le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation de non-faillite à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. III.2.2. Capacité économique et financière: / / III.2.3. Capacité technique: * L'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui peuvent être chargés de la prestation de services.

* Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

28 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

simplement par une déclaration du prestataire de services. 1. L'équipe comportera au minimum un architecte, un historien de l'art et un urbaniste. Une seule personne de l'équipe peut cumuler ces différentes qualités. La ou les personnes reprise(s) dans la présente offre sera(ont) obligatoirement en charge de l'exécution du présent marché. 2. Les principaux services effectués au cours des trois dernières années concernent, au minimum, une étude historique du bâti (immeubles ou parties d'immeubles) et une étude urbanistique, chacune d'un montant de minimum 5.000 EUR TVAC, portant sur un sujet lié à la Région de Bruxelles-Capitale, présentant une analogie parfaite avec les clauses techniques de la présente mission.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/4/2015 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/4/2015 - 11:00 SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE N. 508311 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Simone Maskens Tél: +32 22212473 Fax: +32 22213106 E-mail: simone.maskens@nbb.be Adresse(s) internet: www.nbb.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - Fourniture, installation, maintenance et support d'une solution de téléphonie d'entreprise II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture, installation, maintenance et support d'une solution de téléphonie d'entreprise.Celle-ci doit pouvoir s'intégrer à la solution Microsoft Lync et cette intégration devra être officiellement supportée par Microsoft. II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - une déclaration suivant laquelle le candidat ne se trouve pas dans les cas d'exclusion de l'article 61 §§ 1 et 2 de l'AR du 15 juillet 2011; - le certificat d'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou du registre de commerce ou dans un registre équivalent pour les firmes étrangères III.2.2.

Capacité économique et financière: les 3 derniers rapports annuels et comptes annuels (bilan et comptes de résultats), excepté pour les entreprises belges qui les déposent annuellement à la Banque nationale. Les ratios suivants seront examinés et doivent au minimum présenter les valeurs entre parenthèses : Solvabilité (> 20%), Liquidité (> 1), Capitaux propres (positifs), Fonds de roulement (positif), Dettes échues vis-à-vis du fisc et de l'ONSS (nulles) et une Perte reportée (inférieure à 50 % du Capital + Réserves). Les firmes ne satisfaisant pas à un minimum de quatre de ces ratios ne seront d'office pas retenues.

III.2.3. Capacité technique: - une liste de minimum 2 références de services similaires (installation d'une solution de téléphonie d'entreprise de minimum 1000 postes VoIP pour le(s) constructeur(s) pour le(s) quel(s) le candidat est certifié(s)) durant les trois dernières années, avec mention du client, de la date, de la durée de la mission, de la description de la mission, du téléphone ou de l'e-mail d'une personne de contact et du montant; - une preuve que le candidat possède la plus haute certification du (des) constructeur(s). minimum 2 références SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Restreinte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 50 Critère 2: Qualité, Poids: 50 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 5/5/2015 - 17:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 COMMUNE DE SCHAERBEEK N. 508330 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de schaerbeek place colignon, BE-1030 schaerbeek Contact: karen stevens karen stevens Tél: +32 2447403 Fax: +32 2447448 E-mail: kstevens@schaerbeek.irisnet.be SECTION II. OBJET DU MARCHE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 29 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: INSTRUCTION PUBLIQUE : ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES , LIVRES PÉDAGOGIQUES ET CAHIERS D'EXERCICES POUR LES ÉCOLES COMMUNALES II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet l'acquisition de manuels scolaires , de livres pédagogiques et de cahiers d'exercices pour les écoles communales de Schaerbeek pour l'année scolaire 2015/2016 tel que repris dans l'inventaire joint en annexe B et faisant partie intégrante de ce cahier spécial des charges .

Le marché est conclu pour l'année 2015 et arrivera à échéanche le 31/12/2015. II.1.8. Division en lots:Oui.

Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions VAN IN Lot 2: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions DE BOECK Lot 3: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions PLANTYN Lot 4: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions AVERBODE/ERASME Lot 5: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions GAI SAVOIR Lot 6: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions BORDAS Lot 7: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions HATIER Lot 8: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ACCES Lot 9: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions NATHAN Lot 10: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions CTPE Lot 11: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ROBERT Lot 12: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ABIMO Lot 13: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ACCO Lot 14: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions CLAVIS Lot 15: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions DE VIER WINDSTEKEN Lot 16: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions GOTTMER Lot 17: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions LANNOO Lot 18: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions POLITEIA Lot 19: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions SWP Lot 20: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ZWIJSEN Lot 21: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions DELTAS Lot 22: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions SU KIDS & DIGITS Lot 23: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions DE HARMONIE Lot 24: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions KOSMOS Lot 25: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions MOON Lot 26: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions HACHETTE Childrens books Lot 27: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions QUIEREDO Lot 28: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ACADEMIA Lot 29: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions PARADIGM Lot 30: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions VKBJ Lot 31: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ROTTERDAM Lot 32: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions COUTHINO Lot 33: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions VAN HALEWIJCK Lot 34: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions REBO PRODUCTIONS Lot 35: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions DE FONTEIN Lot 36: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions HACHETTE Lot 37: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions Collections HACHETTE éducations Lot 38: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions ERASME Lot 39: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions BAYARD Jeunesse Lot 40: Manuels scolaires et cahiers d'exercices édités par les éditions Phaidon SECTION III.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: voire cahier spécial des charges SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/04/2015 - 10:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:01007478/2015005391 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 VRT N. 508251 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: De heer Christophe Somers Tel: +32 27415823 Fax: +32 27360765 E-mail: aankoopproductie@vrt.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Decorontwerp en - bouwer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 30 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Belangrijkste plaats van levering: VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voor een nieuw programma op één is VRT op zoek naar een decorontwerper, alsmede een decorbouwer. Het format van dit programma zal bestaan uit een kwisprogramma met publiek (max 80 personen) op de tribune - 4 panelleden en 1 presentator die rechtopstaand zal presenteren.

ook zal er gebruik gemaakt worden met 1 leugendetector en 1 plaats/kooi voor een extra persoon met "oortje". Qua techniciteit zullen er 9 camera's en 1 kraan worden ingezet ; onzichtbaar in het decor. Na ondertekening en toesturen van vertrouwelijkheidsdocument ontvangen de inschrijvers de baseline, synopsis, look&feel en link naar de beelden van de proefopname. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - een recente bankverklaring. geen III.2.3. Vakbekwaamheid: * - Voorstelling van het bureau en kernteam die zullen instaan voor deze opdracht, met aanduiding van relevante ervaring. * - Korte voorstelling van 3 relevante, gelijkaardige cases en/of projecten (met medewerking van bovenstaand kernteam) van de afgelopen 3 jaar.

geen AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs Criterium 2: Plan van aanpak Criterium 3: Originaliteit Criterium 4: Uitvoeringstermijn IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/4/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/4/2015 - 12:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR LA RÉGION DE BRUXELLES CI-APRÈS DÉNOMMÉE CITYDEV.BRUSSELS N. 508329 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Société de Développement pour la Région de Bruxelles ci-après dénommée citydev.brussels rue Gabrielle Petit 6, BE-1080 Bruxelles Contact: Emmanuel Hanquez Tél: +32 24225237 E-mail: ehanquez@citydev.brussels Adresse(s) internet: http://www.sdrb.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: EKLA - APPEL A PROMOTEURS POUR LE DEVELOPPEMENT DE 4.500 M² DE PLANCHER DE LOGEMENTS CONVENTIONNES ACQUISITFS ET UNE CRECHE D'UNE SURFACE D'ENVIRON 700 M².

II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Van Humbeek, entre la rue Bonehill et la chaussée de Ninove à 1080 Bruxelles, Belgique. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Appel d'offres restreint pour un marché de promotion permettant la conception et la réalisation d'un projet durable d'environ 45 logements conventionnés acquisitifs et un équipement d'environ 700 m². Il faut comprendre par logement conventionné acquisitif, des logements subsidiés suivant les conditions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 26.09.2013 (MB 24.10.2013).

Les accès, impétrants, emplacements vélos et espaces paysagers devront être aménagés par le promoteur. Le marché de promotion comprend la conception, la réalisation et le financement du projet. Le pouvoir adjudicateur est propriétaire du terrain situé le long de la rue Pierre Van Humbeek (parcelle cadastrale 905 K 10) située sur la commune de Molenbeek-Saint-Jean pour une contenance cadastrale d'environ 1 400 m². II.1.8. Division en lots:Non.

II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: 11500000 EUR . SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2.

CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Dans le présent avis de marché, il faut comprendre par Promoteur , celui qui, soit en son nom propre, soit en association momentanée, aura remporté le marché. Le promoteur ne réalisera pas personnellement les travaux. Celui-ci devra s'entourer d'intervenants indépendants de lui : -Un architecte/auteur de projet ; -Des bureaux d'ingénieurs spécialisés en développement durable, techniques spéciales et performance énergétique du bâtiment, acoustique et stabilité ; -Un bureau d'études de sol ; -Un coordinateur sécurité santé ; -Un Conseiller PEB agréé par la Région de Bruxelles-Capitale -Un bureau de contrôle BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

31 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

-Un entrepreneur (qui réalisera les travaux). L'entrepreneur, l'auteur de projet et les bureaux d'études doivent être indépendants entre eux et concluront chacun un contrat distinct avec le promoteur qui agira en tant que maître de l'ouvrage. Le candidat promoteur devra faire appel à une ou plusieurs entreprises générales indépendantes de lui qui réaliseront les travaux. Un entrepreneur général ne peut soumissionner en tant que Promoteur et l'association momentanée entre un promoteur et une ou plusieurs entreprise(s) envisagée comme entrepreneur en charge des travaux du projet est interdite.

L'entrepreneur général peut cependant faire partie du même groupe que le Promoteur.

Le promoteur agira en tant que maître de l'ouvrage. En ces qualités, il assumera la responsabilité de la conception de l'ouvrage. Le promoteur (y compris les parties impliquées s'il s'agit d'une association momentanée) produira par conséquent les documents suivants : le titre ou l'agréation lui permettant d'exercer sa profession ; une déclaration sur l'honneur signée attestant qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion tels que visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics dans les secteurs classiques.

une attestation ONSS valable ou toute attestation analogue conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Dans le cas d'une association momentanée, le dossier de candidature devra indiquer l'identité des différents membres de l'association pressentis et comporter la signature de tous ces membres. Les statuts coordonnés de sa société ainsi que, le cas échant, ceux des membres de l'association momentanée La demande de participation devra contenir les documents suivants relatifs à l'auteur de projet : Attestation sur l'honneur (dûment datée et signée) de ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics dans les secteurs classiques.

Déclaration sur l'honneur de ne pas employer du personnel salarié ou attestation de l'ONSS revêtue du tampon sec de l'institution, si l'auteur de projet ou le bureau emploie du personnel salarié, actant qu'il est en règle de cotisations Être inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes de Belgique ou auprès d'une organisation similaire propre au pays d'origine de l'architecte. III.2.2. Capacité économique et financière: Le promoteur joindra à sa candidature : Un rapport du commissaire aux comptes attestant que les fonds propres au moment du dépôt de la candidature atteignent au moins 1 000 000 euros/an Les statuts coordonnés de la société ou des sociétés ; Une lettre de sa banque (annexe 3 de l'arrêté passation) ; La composition de l'actionnariat de la ou des sociétés.

L'auteur de projet doit satisfaire et fournir sous peine d'exclusion de la candidature les documents suivants : la preuve de la couverture par un contrat d'assurance couvrant les risques professionnels RC (responsabilité civile) se conformant aux prescriptions légales et réglementaires belges.

III.2.3. Capacité technique: La candidature devra contenir ou permettre de juger les éléments suivants : Le promoteur doit pouvoir offrir un service correct aux acquéreurs, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Le promoteur devra faire la preuve, au moment de la candidature, par les moyens décrits ci-dessous qu'il dispose au moins au sein de son équipe, des compétences suivantes, à savoir : les siennes propres de promoteur immobilier et celles requises pour l'auteur de projet.

Les capacités attendues doivent être démontrées en veillant à distinguer les capacités de mise en ouvre relatives au marché de travaux et les capacités conceptuelles relatives à la phase de conception.

Chaque membre de l'équipe veillera à faire valoir ses capacités conformément aux spécificités d'un marché de conception & exécution et à la répartition du rôle. Le candidat promoteur justifiera ses compétences par les documents suivants : -La production d'une note (4 pages A4 maximum) de laquelle il ressortira : les raisons pour lesquelles il estime que son équipe est la meilleure pour réaliser le projet. Pour cela, au regard de l'objet du marché et du contexte de l'opération, il argumentera sa motivation et exposera sa compréhension de la mission et de ses spécificités.

Cette note reprendra également la composition de l'équipe (promoteur - auteur de projet) en y précisant : ole type d'association constituée et les relations contractuelles entre les partenaires (association momentanée, groupement conjoint, groupement solidaire, sous-traitance.) ol'effectif moyen du personnel ainsi que les expériences et capacités professionnelles des principaux gestionnaires du projet. ola répartition des rôles et la méthodologie spécifique envisagée par rapport aux exigences du marché. Le candidat devra expliquer en quoi les membres de l'équipe ont une vision commune, en quoi ils se complètent et il présentera le mode de collaboration envisagée au sein de l'équipe et envers les différents acteurs du projet.

-Les références du candidat promoteur : Le détail de 2 (ni plus, ni moins) projets de logements majoritairement collectifs neufs dont la réception provisoire a eu lieu au cours des 5 dernières années, réalisés par le candidat promoteur, seul ou en association et dont la superficie plancher est d'au moins 3.000 m² brut hors-sol par projet. Chacune de ses réalisations sera présentée sur 4 pages A4 maximum. Les documents à fournir pour chacune des références sont : 1.une description du projet ; 2.en cas de projet mené en association, le rôle exact du candidat au sein de l'équipe pour mener à bien la mission 3.le montant initial et final des travaux : en cas de discordance, le candidat justifiera la différence entre les deux montants ; 4.le coût de construction ( Euro HTVA/ m² brut hors sol et hors terrasses, hors balcons, hors jardins) 5.le prix de vente moyen ( Euro HTVA/ m² vendable) par type de logement 6.la date de la réception provisoire ; 7.le destinataire ; 8.le lieu et le délai d'exécution (études et chantier) ; 9.des illustrations permettant de juger de sa qualité ; 10.le PV de réception provisoire (uniquement des communs); 11.les certificats de bonne exécution relatifs à la phase la plus récente du projet : a.s'il s'agit de constructions destinées à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; b.s'il s'agit de constructions destinées à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ; 12.une note de maximum une page justifiant le choix de la référence devra obligatoirement être jointe : il sera expliqué en quoi la référence précitée peut être considérée comme pertinente dans le cadre de la présente mission, ceci dans le but de faire valoir l'expérience du promoteur par rapport à l'objet du marché et sa capacité à répondre aux capacités citées ci-dessous : a.capacité de mise en ouvre, dans un site urbain dense, d'un programme de logements collectifs comptabilisant au minimum 3000 m² brut hors-sol ; b.capacité à produire des typologies de logements variées au sein d'un même complexe ; c.capacité de maîtrise budgétaire tout en proposant une finition de qualité au produit fini ; d.capacité à mener un projet durable dans sa globalité : du point de vue énergétique, gestion de l'eau, mobilité, social, économique, gestion des déchets et chantier, mise en ouvre et matériaux.

-Les références de l'auteur de projet/architecte : Le détail de 2 (ni plus, ni moins) projets de logements majoritairement collectifs neufs dont la réception provisoire a eu lieu au cours des 5 dernières années, réalisés par l'auteur de projet, seul ou en association et dont la superficie plancher est d'au moins 2.000 m² brut hors-sol par projet. Au moins une des deux références devra concerner la construction de logements passifs ou très basse énergie. Pour les deux références, l'auteur de projet doit avoir été responsable au minimum de la mission de conception. Pour au moins une des deux références, l'auteur de projet doit avoir été responsable au minimum de la mission d'exécution.

Chacune de ses réalisations sera présentée sur 4 pages A4 maximum. Les documents à fournir pour chacune des références sont : 1.une description du projet ; 2.en cas de projet mené en association, le rôle exact du candidat au sein de l'équipe pour mener à bien la mission 3.la date de la réception provisoire ; 4.le destinataire ; 5.le délai d'exécution (études et chantier) ; 6.des illustrations permettant de juger de sa qualité et le PV de réception (uniquement des communs); 7.les certificats de bonne exécution relatifs à la phase la plus récente du projet : a. s'il s'agit de constructions destinées à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ; b.

s'il s'agit de constructions destinées à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ; 8.une note de maximum une page justifiant le choix de la référence devra obligatoirement être jointe : il sera expliqué en quoi la référence précitée peut être considérée comme pertinente dans le cadre de la présente mission, ceci dans le but de faire valoir l'expérience de l'auteur de projet par rapport à l'objet du marché et sa capacité à répondre aux capacités citées ci-dessous : a.capacité de mise en ouvre et d'intégration urbaine et paysagère à l'échelle d'un îlot, dans un site urbain dense, d'un programme de logements collectifs comptabilisant au minimum BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

32 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2 000 m² brut hors-sol ; b.capacité à produire des espaces communs, y compris des espaces extérieurs de qualité, robustes et fédérateurs ; c.capacité à produire des logements variés, fonctionnels et de qualité au sein d'un même complexe ; d.capacité de conférer une identité au projet ; e.capacité à mener un projet durable dans sa globalité : du point de vue énergétique, gestion de l'eau, mobilité, social, économique, gestion des déchets et chantier, mise en ouvre et matériaux.

. Le promoteur et l'auteur de projet peuvent présenter; au sein de leurs notes respectives, au maximum une référence dont le pouvoir adjudicateur était citydev.brussels (soit au total deux références sur les quatre demandées).

Sur les quatre références, aucune ne peut être identique. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Restreinte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/06/2015 - 11:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:01034066/2015005786 Les candidats sont priés d'introduire leur dossier de candidature en un original papier et un format digital pdf. Un défraiement de 10.000 Euro HTVA est accordé à l'auteur de projet des soumissionnaires dont l'offre est formellement régulière et n'a pas été retenue.

VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 LE FOYER KOEKELBERGEOIS S.A.

N. 508331 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR LE FOYER KOEKELBERGEOIS S.A. Place Vanhuffel 6, BE-1081 Koekelberg Contact: LE FOYER KOEKELBERGEOIS RUE SCHMITZ 7 A 1081 KOEKELBERG NICOLAS GIANNINI, Directeur Technique Tél: +32 24141282 Fax: +32 24141843 E-mail: ngiannini@sisp.irisnet.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Mission complète d'étude et de suivi des travaux de rénovation lourde basse énergie de 40 logements sis Rue Herkoliers 4/6/8, rue du Relais Sacré 27 et Rue de la Sécurité 30 à 1081 Koekelberg dans une vision durable et écologique II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: Rue Herkoliers 4/6/8, rue du Relais Sacré 27, et rue de la Sécurité 30 à 1081 Koekelberg II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché vise à la désignation d'un auteur de projet, chargé de la mission complète d'étude et de suivi des travaux de rénovation lourde basse énergie de 40 logements sis rue Herkoliers 4/6/8, Rue du Relais Sacré 27 et rue de la Sécurité 30 à 1081 Koekelberg dans une vision durable et écologique. Le budget des travaux est de 3.020.940,00 Euro.

Pour cette mission, le pouvoir adjudicateur souhaite désigner une équipe pluridisciplinaire composée d'un architecte et d'un ingénieur en stabilité et d'un ingénieur en techniques spéciales.

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Néant SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les candidats doivent remplir les conditions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Pour les études d'architecture : A/ Respect de la loi du 20-02-1939 sur la protection du titre d'architecte et respect de la loi du 26-06-1963 créant un Ordre des architectes ; Le candidat joint à sa candidature une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des Architectes de la province d'où il émane ou, pour les ressortissants des Etats membres de l'UE ou d'un autre état partie à l'accord de l'EEE, une attestation sur l'honneur d'exercer la profession d'architecte à l'étranger et de procéder à une déclaration préalable de prestations auprès du conseil national de l'Ordre des architectes.

B/ Respect de l'Art. 61, § 1er et § 2, 1°, 2° ou 3° : Le candidat joint à sa candidature un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné. C/ Respect de l'Art.62 : Le candidat n'employant pas du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur signée attestant de ce fait. Le candidat employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Le candidat employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé ci-dessus, joint une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date de réception des candidatures.

D/ Respect de l'Art.63 : Le candidat joint à sa candidature une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des candidatures. Pour un candidat belge, l'attestation doit émaner du SPF Finances.

Pour les études de stabilité : A/ Respect de la loi du 11/09/1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur : Le candidat joint à sa candidature une copie du titre d'études de la personne physique en charge de la mission attestant de sa qualité d'ingénieur civil en construction ou d'ingénieur civil architecte. La personne physique en charge de la mission devra posséder un titre lors de l'exercice de celle-ci pouvant engager l'ingénieur conseil ou le bureau d'ingénieurs conseil soumissionnaire.

B/ Respect de l'Art. 61, § 1er et § 2, 1°, 2° ou b3° : Le candidat joint à sa candidature un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné.

C/ Respect de l'Art.62 : Le candidat n'employant pas du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur signée attestant de ce fait. Le candidat employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Le candidat employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé ci-dessus, joint une attestation délivrée par l'autorité compétente BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 33 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date de réception des candidatures.

D/ Respect de l'Art.63 : Le candidat joint à sa candidature une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des candidatures Pour un candidat belge, l'attestation doit émaner du SPF Finances.

Pour les études de techniques spéciales : A/ Respect de la loi du 11/09/1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur : Le candidat joint à sa candidature une copie du titre d'études de la personne physique en charge de la mission attestant de sa qualité d'ingénieur civil en électromécanique ou en électricité ou d'ingénieur civil des constructions ou d'ingénieur industriel et/ou possession du grade de master en sciences de l'ingénieur industriel avec pour option construction, électromécanique ou électricité. La personne physique en charge de la mission devra posséder un titre lors de l'exercice de celle-ci pouvant engager l'ingénieur conseil ou le bureau d'ingénieurs conseil soumissionnaire.

B/ Respect de l'Art. 61, § 1er et § 2, 1°, 2° ou b3° : Le candidat joint à sa candidature un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné. C/ Respect de l'Art.62 : Le candidat n'employant pas du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur signée attestant de ce fait. Le candidat employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Le candidat employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé ci-dessus, joint une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date de réception des candidatures.

D/ Respect de l'Art.63 : Le candidat joint à sa candidature une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des candidatures Pour un candidat belge, l'attestation doit émaner du SPF Finances.

Pour la mission de conseiller PEB : A/ Respect de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19-06-2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB Le candidat joint à sa candidature une copie de la notification d'agrément pour l'exercice de la mission de conseiller PEB, conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19-06-2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB, délivré par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier l'octroi d'un agrément sur le site de l'IBGE.

B/ Respect de l'Art.

61, § 1er et § 2, 1°, 2° ou b3° : Le candidat joint à sa candidature un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné. C/ Respect de l'Art.62 : Le candidat n'employant pas du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur signée attestant de ce fait. Le candidat employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joint à sa candidature une attestation de l'Office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.

Le candidat employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé ci-dessus, joint une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date de réception des candidatures.

D/ Respect de l'Art.63 : Le candidat joint à sa candidature une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des candidatures Pour un candidat belge, l'attestation doit émaner du SPF Finances.

III.2.3. Capacité technique: L'auteur de projet doit faire la preuve de sa capacité à la bonne exécution de la mission par la production de : a) Pour l'architecte : minimum une et maximum trois référence(s) qui, prise(s) globalement, démontre(nt) qu'il a réalisé, endéans les cinq ans de la publication du présent avis, une mission complète d'auteur de projets répondant aux caractéristiques suivantes :  avoir été menée pour le compte d'un ou plusieurs organismes soumis à la législation relative aux marchés publics avoir porté sur un projet d'un montant total de travaux HTVA équivalent ou supérieur à 2500.000 euros ; avoir eu pour objet la construction ou la rénovation complète d'un immeuble affecté au logement et comportant au minimum 30 unités, étant entendu un projet de rénovation touchant à l'ensemble des postes suivants : l'enveloppe, la structure, les techniques (électricité, ventilation et chauffage) et les aménagements intérieurs du (des) bâtiment(s) (finitions, cuisines, salles de bain, etc.) ; L'architecte fera état de sa capacité au travers de maximum trois références pour l'ensemble des critères précités et partant, il ne sera pas tenu compte d'éventuelles références supplémentaires.

b) Pour l'ingénieur en stabilité : une référence attestant qu'il a exécuté une mission complète de bureau d'études dans le cadre d'un projet dont le montant HTVA des travaux relatifs à l'étude de stabilité de l'immeuble est équivalent ou supérieur à 100.000 euros de travaux réceptionnés endéans les 5 ans de la publication du présent avis c) Pour l'ingénieur en techniques spéciales : un maximum de deux références, qui prise(s) globalement, atteste(nt) qu'il a exécuté, endéans les cinq ans de la publication du présent avis, une mission complète de bureau d'étude répondant aux caractéristiques suivantes : avoir porté sur un projet dont le montant HTVA des travaux réceptionnés endéans les 5 ans de la publication du présent avis et relatifs à l'étude des techniques spéciales de l'immeuble est équivalent ou supérieur à 700.000 euros ; La recevabilité des références est soumise à la présentation des informations et/ou documents suivants: 1/ par référence présentée, une attestation de bonne exécution établie au nom de la personne s'en prévalant, signée par le maître d'ouvrage, délivrée postérieurement à la date de réception provisoire des travaux et mentionnant la date de réception provisoire des travaux qui doit avoir été accordée après le 31/03/2010 et avant la date de réception des candidatures, ainsi que des documents contenant les informations suivantes : a) Pour l'architecte : 1/ le montant total des travaux HTVA, 2/ la mention du nombre d'unités concernées si ces données ne figurent pas sur l'attestation b) Pour l'ingénieur en stabilité: 2/ le montant total des travaux HTVA, si cette donnée ne figure pas sur l'attestation c) Pour l'ingénieur en techniques spéciales: 2/ le montant total des travaux HTVA, si cette donnée ne figure pas sur l'attestation Ces documents et informations conditionnent la recevabilité de la candidature.

Les candidats doivent communiquer l'ensemble des informations demandées pour pouvoir accéder au marché.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Restreinte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/05/2015 - 10:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3.

AUTRES INFORMATIONS @Ref:00696023/2015005119 La première phase de la présente procédure consiste en l'envoi, par les candidats, des documents indiqués aux points III.2 et IV.1.2 de cet avis. Sur cette base, le pouvoir adjudicateur opérera une sélection des candidats. Le cahier des charges sera seulement envoyé aux candidats sélectionnés.

VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 34 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE DE FOREST N. 508312 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest rue Saint-Denis, n°14, BE-1190 Forest Contact: Monsieur Fernando Collado Tato Tél: +32 23481764 Fax: +32 23481706 E-mail: fcolladotato@forest.brussels Adresse(s) internet: www.forest.irisnet.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - Forest - Pôle Marconi - Désignation d'une équipe pluridisciplinaire, agissant en qualité d'auteur de projet, en vue d'étudier et d'assurer le suivi des travaux de la construction d'une nouvelle maison de quartier et du réaménagement d'une partie d'un intérieur d'ilot en espaces récréatifs et paysagers. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: rue Marconi n°41 à 1190 Forest II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: DESCRIPTION DU PROJET Le pôle Marconi se situe au cour du quartier délimité par la chaussée d'Alsemberg et l'avenue Albert. Il s'agit d'un quartier à la mixité sociale très élevée. De plus, le réaménagement récent des logements sociaux situés entre les rues Rodenbach et Marconi implique le retour d'une centaine de familles au sein de ce quartier très dense aux intérieurs d'ilot fortement bâtis.

Le « pôle Marconi » abrite actuellement : Le bâtiment existant du Centre Récréatif Pour Retraités (C.R.P.R.) ainsi que le terrain à l'arrière contenant un agoraspace, des pistes de pétanque et le potager du Chat Vert, organisé par le Comité de Quartier Marconi.

Il est à noter qu'actuellement, une grille de séparation divise le terrain extérieur en deux zones distinctes : - d'une part l'espace ludique à destination des jeunes (sous forme d'agoraspace) et le potager urbain, - d'autre part l'espace privatif pour les séniors, comprenant un espace de plein pied et des pistes de pétanques. Celui-ci est directement accessible via le bâtiment du C.R.P.R.

Le projet comprend les opérations 2A et 2B du Contrat de quartier Durable Albert. Celles-ci correspondent à la construction d'une nouvelle maison de quartier (opération 2A) et le réaménagement d'une partie d'un intérieur d'ilot en espaces récréatifs et paysagers (opération 2B). La partie réaménagée en intérieur d'ilot comprendra un potager collectif et des espaces ludiques pour des publics diversifiés (espaces ludiques à destination des enfants et des adolescents, et espaces ludiques à vocation intergénérationnelle, comprenant des pistes de pétanques). Ces espaces prendront place au sein d'un ensemble paysager assurant les connexions entre les différentes fonctions présentes sur le site.

Le projet devra viser à permettre une cohabitation harmonieuse des différents usagers et des différentes activités : l'aménagement paysager du site doit permettre d'intégrer l'implantation des différentes fonctions et une occupation différenciée de l'espace extérieur en intérieur d'îlot, selon les publics et les horaires. La gestion des interfaces entre les différentes activités et leur degré de privacité doit être inscrite dans l'aménagement. Une attention particulière doit également être apportée à la gestion des nuisances acoustiques. La forme exacte de ces espaces sera définie sur base du travail de participation citoyenne organisé dans le cadre de cette opération du contrat de quartier, qui sera donné en annexe au cahier spécial des charges - phase 2 de la présente procédure.

Le nouveau bâtiment destiné à accueillir la maison de quartier sera construit à front de rue le long de la rue Marconi, avec un déploiement au rez-de-chaussée dans l'intérieur d'ilot. Celui-ci, d'une surface d'environ 510 m², abritera notamment une salle polyvalente (±100m²), un atelier artistique (±65m²), deux salles de classe (25 et 35 m²), une salle informatique (10 ordinateurs), ainsi que les bureaux de l'association (12 postes) et différents espaces administratifs et logistiques. Les surfaces sont données à titre indicatif.

Le défi pour le pôle Marconi est de reconstruire le cour du quartier via différents projets de cohésion sociale et/ou intergénérationnels qui couplent le C.R.P.R., la maison de quartier et les activités en intérieur d'ilot. En outre, dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Albert, le maître de l'ouvrage souhaite encourager la participation citoyenne car la pérennisation des projets est fonction de la vision collective insufflée au cours de l'étude. A cet effet, l'auteur de projet se coordonnera avec le bureau Tr@me spécialisé en participation citoyenne et désigné par le pouvoir adjudicateur pour assurer un projet participatif au cours du présent marché.

Chaque soumissionnaire devra remettre offre pour l'ensemble de la mission et s'engager par son offre à exécuter la totalité de la mission constituant le marché. LE SITE Le site est situé rue Marconi n°41, à Forest. Le nouveau bâtiment prend place entre le bâtiment du CRPR (existant) et les nouveaux logements privés adjacents. Cette nouvelle construction respectera en outre la législation sur les performances énergétiques des bâtiments.

Les surfaces suivantes sont données à titre indicatif : Surface totale de la parcelle : 1.881 m² Emprise au sol bâtie : 328,5 m² Surface non-bâtie : 1.552,5 m² Surface totale estimée du bâtiment à bâtir : 510 m² nets estimés Caractéristiques principales du site: Infrastructure de proximité, située au sein d'un ilot densément bâti ; Large espace extérieur en intérieur d'ilot à réaménager, potentiel poumon vert pour les habitants du quartier (plus de deux tiers des surfaces sont aujourd'hui imperméables) Séries d'incidents entre les différents utilisateurs du pôle dus au manque de contrôle social en intérieur d'ilot ; Division actuelle de l'espace à réaménager par des grilles séparant l'espace utilisé par le C.R.P.R.

du reste des autres fonctions ; A l'heure actuelle, le Partenariat Marconi a accès à la partie abritant l'agoraspace pour certaines de leurs activités d'encadrement des jeunes, ainsi que la Maison des Jeunes de Forest ; Le potager collectif (potager du Chat vert) est attenant à l'agoraspace. Son fonctionnement est organisé par le Comité de quartier Marconi ; Bonne accessibilité du site en transport en commun ; Proximité du parc de Forest et du parc Marconi ; Le bâtiment fait partie de la zone de protection mise en place autour du bâtiment classé situé rue Marconi 32 ; Espace constructible étroit à front de rue et obligation d'avancer la construction en intérieur d'ilot ; Agoraspace en mauvais état ; Potager mal orienté et en partie en bacs.

II.1.8. Division en lots:Non.

II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: (1) ETENDUE DE LA MISSION Le candidat dépose une candidature pour l'ensemble de la mission d'auteur de projet. Dès lors, l'équipe pluridisciplinaire assure les compétences/matières suivantes : - Les relevés et plans de mesurage établis par un géomètre-expert agréé; - L'étude architecturale; - L'étude urbanistique et paysagère; - Les études de stabilité et de techniques spéciales (y compris les études de PEB); (2) DÉLAIS & ASPECTS BUDGÉTAIRES Les deux opérations à étudier dans le cadre du présent marché sont totalement subsidiées (subside régional).

Ceci implique le respect d'une enveloppe budgétaire fixe et de délais impératifs.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 35 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Le présent marché est un marché forfaitaire à prix global. Le soumissionnaire fera une offre forfaitaire basée sur l'étendue de la mission détaillée dans le cahier spécial des charges et différenciant l'opération portant sur le bâti (poste1) et l'opération de réaménagement d'une partie d'un intérieur d'ilot en espaces récréatifs et paysagers (poste 2). A titre indicatif, l'enveloppe maximale disponible pour l'ensemble des travaux s'élève à 1.327.750,00 euros hors T.V.A : Soit, 1.174.150,00 EUR H.T.V.A.

pour le POSTE 1 ; Soit, 153.600,00 EUR H.T.V.A. pour le POSTE 2. Pour chaque poste, le soumissionnaire proposera un montant d'honoraires qui ne peut dépasser 13% pour le poste 1 et 6% pour le poste 2 au regard des enveloppes maximales disponibles pour les travaux susmentionnées.

Cette offre est forfaitisée, quel que soit le montant réel d'exécution des travaux au final, sauf en cas de modification non imputable à l'auteur de projet. Les délais maximaux auxquels l'auteur de projet doit se référer tout au long de sa mission: - Etablissement du bon de commande "travaux" : au plus tard le 20 décembre 2016 ; - Fin des dépenses "travaux" : novembre 2018. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: PARTICIPATION A LA PROCEDURE Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le candidat atteste qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exclusion visés aux § 1er et 2 de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

DOCUMENT 01 : Formulaire de demande de participation et autres Le candidat joint à sa demande de participation, le formulaire annexé au présent avis de marché dûment complété, daté et signé. Le ou les mandataire(s) joint/joignent l'acte qui leur accorde leurs pouvoirs. En cas d'association de plusieurs prestataires de services (association momentanée ou de fait), il est indiqué le type d'association et les relations contractuelles entre les partenaires, et le représentant - responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage - de cette association momentanée de prestataires. Le cas échéant, sous peine de nullité de ladite demande de participation, le candidat joint à son dossier une convention d'association.

Afin de pouvoir prendre en compte les compétences visées par le point II.2.1 (ETENDUE DE LA MISSION) portées par des sous-traitants éventuels, les actes d'engagement de ces sous-traitants, dans le cadre de la présente mission, seront annexés au dossier de demande de participation sous peine de nullité de ladite candidature. DOCUMENTS 02 & 03 : Attestations ONSS & Obligations fiscales professionnelles Pour chaque membre de l'équipe, le pouvoir adjudicateur vérifie par l'application "Digiflow" la situation du candidat en matière de sécurité sociale et de dettes fiscales (articles 62 et 63 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011).

Le candidat doit être en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ; Le pouvoir adjudicateur vérifie - conformément à l'article 60, §1- par voie électronique le respect des obligations fiscales du candidat à l'égard du SPF Finances. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats à compléter les documents concernés à quelque stade que ce soit de la procédure. Ces documents doivent être fournis pour tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire, entrant dans la composition du "candidat", qu'il s'agisse de partenaire(s) de l'association ou de sous-traitant dont la responsabilité est engagée.

DOCUMENT 04 : preuve d'inscription à l'Ordre des architectes La preuve de l'inscription à l'Ordre des architectes du candidat (un ou plusieurs membre(s) de l'équipe dont la responsabilité est engagée). (attestation originale ou copie certifiée conforme datée d'il y maximum un an). III.2.3. Capacité technique: Outre les compétences listées au point " II.2) Quantité ou étendue du marché" dont l'équipe pluridisciplinaire doit faire la preuve, le candidat prouve également, par les documents décrits ci-dessous, qu'il dispose des capacités suivantes : Capacité d'intégration urbaine compte tenu des contraintes du site et de son contexte urbain et social ; Capacité à produire une architecture identitaire ; Capacité à concevoir un équipement collectif fonctionnel et à articuler le bâti avec des espaces paysagers ; Capacité à intégrer une vision durable dans la conception d'un projet, en ce compris le volet social via une participation citoyenne active et le volet environnemental via la capacité à concevoir un bâtiment énergétiquement performant ; La clarté des demandes de participation et le respect de la composition formelle du dossier seront pris en compte dans l'évaluation des demandes de participation : les documents seront dès lors remis dans l'ordre énoncé dans le présent avis de marché.

Les informations reprises dans les pages dépassant les maxima requis ne seront pas prises en compte dans l'analyse des demandes de participation. Toute déclaration ou information communiquée par le candidat qui, après vérification, s'avère inexacte, peut entraîner le rejet de la candidature.

Il justifiera ces compétences par les documents suivants : DOCUMENT 05 : L'équipe (maximum 2 pages (1recto/1verso) au format A4) Le candidat remet une note démontrant les plus-values de l'équipe proposée au regard des particularités du présent marché et explique en quoi ces particularités appellent une méthodologie spécifique. Par cette note, le candidat devra traduire sa compréhension de la mission et expliquer les modes de collaborations envisagés dans l'équipe et comment les différents membres se complètent. Un organigramme peut illustrer certaines informations, le cas échéant.

Pour chaque membre de l'équipe, il est précisé : - sa ou ses compétence(s) ; - son rôle ; - en cours de mission, à quel(s) moment(s) il intervient ; DOCUMENT 06 : Références pertinentes (maximum 6 pages (3recto/3verso) au format A4 pour chaque référence) Présentation de trois références, qui au cours des trois dernières années ont démontré un stade d'études, dans l'intervalle compris entre la phase de l'avant-projet et de la réception provisoire, ou un stade de réalisation, et dont le candidat (un ou plusieurs membres de l'équipe dont la responsabilité est engagée) est l'auteur et qu'il estime pertinent par rapport à l'objet du marché et aux ambitions du maître de l'ouvrage au regard des capacités spécifiques attendues des candidats, énoncées supra.

Au moins une des références, qui aura pour objet la construction d'un bâtiment, aura au minimum atteint le stade de la réception provisoire, au cours des trois dernières années. Au vu de la particularité du marché, les conditions de similarité minimales suivantes doivent être rencontrées au moins une fois au sein des trois références présentées: - similitude par rapport à l'OBJET : la construction d'un équipement collectif d'une surface minimale de 250 m²; - similitude par rapport à l'OBJET : Aménagement d'un espace extérieur récréatif ou paysager; - similitude par rapport au MONTANT : au minimum 800.000 EUROS de travaux hors TVA.

Pour chacune de ces trois références sont mentionnés au minimum : 1° l'intitulé du projet et ses types d'interventions (construction,.) et affectations (logement,.) précises ; 2° l'adresse du projet ; 3° l'auteur de projet et le rôle exact d'un ou de plusieurs membres de l'équipe candidate au présent marché au sein de la référence proposée ; 4° le maître de l'ouvrage ; 5° la superficie ; 6° le stade d'avancement du projet ; 7° le montant des travaux ; 8° une note littérale de maximum une page (recto) justifiant en quoi l'exemple proposé est jugé pertinent par rapport à l'objet du marché et aux capacités spécifiques attendues du candidat, énoncées supra ; 9° au minimum trois illustrations étayant la capacité du candidat à répondre aux capacités à démontrer et énoncées en III.2.3 ; 10° les références sont accompagnées des certificats de bonne exécution des services (spécifiant le stade d'avancement du projet) émis ou contresignés par l'autorité compétente s'il s'agit de services à des autorités publiques ; s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par ces personnes ; DOCUMENT 07 : Liste de services Les services pertinents dont l'architecte, l'urbaniste et le paysagiste sont les auteurs, exécutés au cours des trois dernières années et ayant au moins atteint le stade d'octroi du permis d'urbanisme ou, pour les études ne nécessitant pas de permis, l'approbation par l'autorité compétente , seront présentés dans une liste succincte.

Pour chacun des services sont mentionnés : 1° l'intitulé du projet et ses types d'interventions (construction,.) et affectations (logement,.) précises ; BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 36 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2° l'adresse du projet 3° l'auteur de projet et le rôle du ou des membres de l'équipe engagés dans le cadre du présent marché ; 4° le maître de l'ouvrage ; 5° la superficie ; 6° le stade d'avancement du projet ; 7° le montant des travaux ; 8° une illustration ; SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : * Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des modalités exposées dans le Cahier Spécial des Charges.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 6/5/2015 - 11:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 7/5/2015 - 11:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS (1) Procédure La procédure se déroule en deux phases: PHASE 1: introduction des demandes de participation Le présent avis de marché est publié au bulletin des adjudications du Moniteur belge. Les candidats sont invités à déposer un "dossier de demande de participation". Le pouvoir adjudicateur procède ensuite à l'analyse des candidatures sur base des documents remis par les candidats avec l'intention de répondre aux conditions du marché (section III) ; PHASE 2: introduction des offres Les candidats sélectionnés au terme de la première phase sont invités à soumissionner conformément au Cahier Spécial des Charges qui leur sera envoyé.

L'introduction de l'offre inclut la proposition et la présentation d'une "esquisse"; (2) Composition du dossier de demande de participation (2a) Le candidat remplit le "formulaire de demande de participation", en annexe au présent avis de marché. Ce dernier fait état de la liste des documents à joindre dans le dossier de demande de participation.

(2b) Le dossier de demande de participation doit être établi en 3 exemplaires papier et 1 version digitale au format PDF. Pour ce qui concerne les exemplaires papiers : l'un porte la mention "ORIGINAL" et les deux autres, la mention "COPIE". En cas de contradiction entre les exemplaires, l'exemplaire papier réputé "ORIGINAL" fait foi ; (3) Comité d'avis A tout moment de la procédure, le Pouvoir Adjudicateur a recours aux conseils d'experts. Ces experts sont des représentants tant intérieurs qu'extérieurs au pouvoir adjudicateur (par exemple: représentants des administrations communale et régionale, Maître Architecte de la Région de Bruxelles-Capitale, futurs utilisateurs, pouvoir subsidiant, expert extérieur,.).

Un comité d'avis spécifique sera constitué afin d'apprécier les offres déposées par les soumissionnaires et sera chargé de remettre un avis motivé au Collège des Bourgmestre et Echevins. La décision finale d'attribution du marché incombe exclusivement au Collège des Bourgmestre et Echevins.

(4) Indemnisation du dossier constituant l'offre - phase 2 de la présente procédure. Chaque soumissionnaire, pour autant qu'il ait remis une offre complète, conforme et qu'il ait obtenu 50% des points au regard des critères d'attributions, se verra proposer une indemnité forfaitaire de 2.600,00 euros. S'agissant d'une indemnité, le régime T.V.A. n'est pas d'application. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC N. 508294 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Cliniques universitaires Saint Luc 10, avenue Hippocrate, BE-1200 Bruxelles SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - Fourniture , configuration et support de lecteurs de barre-codes II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: Cliniques universitaires Saint Luc, 10, avenue Hippocrate à 1200 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Dans le cadre de l'informatisation du circuit du médicament, les Cliniques Universitaires Saint-Luc désirent acquérir des lecteurs de code-barres pour la traçabilité au chevet des patients des médicaments administrés. Pour assurer cette traçabilité il est indispensable d'enregistrer « Qui donne Quoi à Qui », ce qui suppose : lecture du code identification de l'utilisateur (code-barre imprimé sur son badge) lecture du médicament administré (code-barres pré-imprimés sur les perfusions, code-barres imprimés sur les sachets ou les produits étiquetés par les robots de la pharmacie à savoir ARX ou Sinteco) lecture de l'identification du patient (bracelet) II.1.8.

Division en lots:Non.

II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.

* Une attestation délivrée par l'INASTI confirmant que le candidat ou le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

* En application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principales livraisons du matériel proposé, dans le secteur hospitalier et sur le territoire Européen au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.

* La preuve que l'appareil est marqué CE. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 37 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 40 Critère 2: Qualité, Poids: 20 Critère 3: Support technique, Poids: 10 Critère 4: Ergonomie, Poids: 15 Critère 5: Communication non filaire, Poids: 15 IV.3.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/4/2015 Documents payants:Oui.

Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Par email : laurence.dussenne@uclouvain.be ou tel : 02 764 12 27 entre 9h et 12 H du lundi au vendredi. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/4/2015 - 11:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 UCL / SERVICE DES ACHATS N. 508276 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR UCL / Service des Achats Place de l'Université 1 bte L0.03.31, BE-1348 Louvain-la-Neuve Contact: Isabelle Bernard et Marie Maerevoet (marie.maerevoet@uclouvain.be) Tél: +32 10478226 Fax: +32 10473837 E-mail: isabelle.bernard@uclouvain.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: UCL SA 20145.01 : MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME CENTRALISANT LES CATALOGUES VIRTUELS D'ÉCHANTILLONS DES DIFFÉRENTES BIOBANQUES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LE DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME CENTRALISANT LES CATALOGUES VIRTUELS D'ÉCHANTILLONS DES DIFFÉRENTES BIOBANQUES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES II.1.8. Division en lots:Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que les exigences décrites à l'article 61, §1er et §2, 1° à 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 sont satisfaites.

La date de délivrance de l'extrait ne peut être antérieure de plus 3 mois par rapport à la date limite de réception des offres.

2. Une attestation sur l'honneur par laquelle il atteste ne pas être dans une des situations visées à l'article 61, §2, 4° et 7° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (voir annexe). 3. Une attestation de l'O.N.S.S. portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres, conformément aux dispositions de l'article 62 §1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (si l'entreprise est belge), ou de l'autorité compétente conformément à l'article 62 § 2 de l'arrêté précité (si elle est étrangère), certifiant qu'elle est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.

4. Une attestation dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Pour un soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur base de l'attestation délivrée par ce dernier. La date de délivrance de l'extrait ne peut être antérieure de plus 3 mois par rapport à la date limite de réception des offres.

III.2.3. Capacité technique: 1. La liste des principaux services (minimum 3 références relatives à la réalisation d'un service accédant à une base de données par le biais d'une interface utilisateur) effectués au cours des trois dernières années, indiquant : - la description du service accédant à une base de données par le biais d'une interface utilisateur ; - le montant, la date, le lieu d'exécution ; - et le destinataire public ou privé.

Les références sont prouvées : - lorsque le destinataire est un acheteur public : par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ; - lorsque le destinataire est un acheteur privé : par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l'adjudicataire. 2. 1.Le soumissionnaire fournira le curriculum vitae détaillé de la/des personne(s) qui mènera/ont la mission. Il devra ressortir du C.V. que le/les chargé(s) de mission dispose(nt) d'au moins 3 ans d'expériences dans chacun des domaines suivants : - Gestion de projet.

- Mise en place de la solution proposée. - Connaissances fonctionnelles en base de données et applicatif de gestion des utilisateurs via le web. - Intégration de la solution avec une interface utilisateur accessible via le web. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/05/2015 - 15:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:00673377/2015005564 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges peut être obtenu en format PDF par les sociétés intéressées qui en auront fait la demande par courriel (isabelle.bernard@uclouvain.be et marie.maerevoet@uclouvain.be).

Les questions relatives à ce CSC doivent nous parvenir au plus tard 8 jours ouvrables avant l'ouverture des offres. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 38 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

PIDPA N. 508315 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Pidpa Desguinlei 246, BE-2018 Antwerpen Contact: Mevrouw Lisette van der Velde Tel: +32 32168693 Fax: +32 32606003 E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be Internet adres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aanbestedingsdossiers AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Oproep tot kandidaatstelling - Project C-16-010 - Raamovereenkomst voor het ruimen van grachten - 2016 - 2019 II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: HidroRio-gemeenten II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Project C-16-010 - Raamovereenkomst voor het ruimen van grachten - 2016 - 2019 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1 - Groep 1 - Borsbeek + Wijnegem + Zandhoven + Zoersel + Vorselaar + Malle + Brecht + Rijkevorsel + Wuustwezel + Ravels Korte beschrijving: Perceel 1 - Groep 1 - Borsbeek + Wijnegem + Zandhoven + Zoersel + Vorselaar + Malle + Brecht + Rijkevorsel + Wuustwezel + Ravels Perceel 2: Perceel 2 - Groep 2 - Heist op den Berg + Herenthout + Hulshout + Herselt + Laakdal + Meerhout + Balen + Mol Korte beschrijving: Perceel 2 - Groep 2 - Heist op den Berg + Herenthout + Hulshout + Herselt + Laakdal + Meerhout + Balen + Mol Perceel 3: Perceel 3 - Groep 3 - Sint - Amands + Schelle + Niel + Lint + Willebroek + Rumst + Bonheiden + Putte + Berlaar + Sint-Katelijne-Waver Korte beschrijving: Perceel 3 - Groep 3 - Sint - Amands + Schelle + Niel + Lint + Willebroek + Rumst + Bonheiden + Putte + Berlaar + Sint-Katelijne-Waver AFDELING III.

JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING.

III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Vereiste erkenning: B1 (Waterlopen ruimen) , Klasse overeenstemmend met het bedrag van de offerte van de inschrijver AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3.

Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja , Prijs: 0.00 EUR Betalingstermijnen en -methode: Alle documenten kunnen gedownload worden via het opgegeven web-adres. OPGELET: bij het downloaden van het aanbestedingsdossier, wordt gevraagd een firmanaam + e-mailadres door te geven. Eventuele meldingen van wijzigingen zullen enkel naar dit e-mailadres worden gestuurd. OPGELET DIT IS EEN EENSTAPSPROCEDURE ER ZAL GEEN VOORAFGAANDELIJKE SELECTIE VAN KANDIDATEN GEBEUREN, AAN DE INSCHRIJVERS WORDT GEVRAAGD OM DIRECT EEN OFFERTE IN TE DIENEN IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 29/5/2015-11:00 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 DISTRICT EKEREN N. 508259 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST District Ekeren Veltwijcklaan 27, BE-2180 Ekeren Tel: +32 33382911 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Organiseren van een openingsfeest voor het vernieuwde Kristus-Koningplein te Ekeren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Kristus Koningplein Ekeren II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Organiseren van een openingsfeest voor het vernieuwde Kristus-Koningplein te Ekeren II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

39 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Niet van toepassing III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver voegt bij zijn offerte minstens 2 refentieprojecten toe, uitgevoerd tijdens de laatste 24 maanden, met betrekking tot het organiseren van evenementen en houdt hierbij rekening met volgende zaken: ? de evenementen moeten volledig afgerond zijn; ? elk evenement werd georganiseerd voor minstens 1.000 bezoekers.

Voor elk referentieproject vermeldt de inschrijver: ? de organisatie waarvoor het evenement georganiseerd werd; ? de contactgegevens (naam, telefoonnummer en/of emailadres); ? een korte inhoudelijke beschrijving; ? het gespendeerde budget.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Uitgebreid gedetailleerd prijsvoorstel, Weging: 40 Criterium 2: Creatief concept en uitwerking, Weging: 60 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/4/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De nodige documenten zijn te verkrijgen via het elektronisch platform e-Notification: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, etc. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/4/2015 - 11:15 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF HEIST-OP-DEN-BERG N.

508281 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Autonoom Gemeentebedrijf Heist-op-den-Berg Kerkplein 17, BE-2220 Heist-op-den-Berg Contact: Mevrouw Wendy Mortelmans Tel: +32 15758657 Fax: +32 15228669 E-mail: sportdienst@heist-op-den-berg.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Renovatie atletiekpiste Booischot - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Atletiekpiste De Lichten, Kloosterveldstraat 7 te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie atletiekpiste Booischot II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. De bankverklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn en dient de gezonde financiële toestand van het bedrijf te weerspiegelen. III.2.3. Vakbekwaamheid: - Een lijst van minstens 3 gelijkaardig uitgevoerde en opgeleverde projecten die door de inschrijver zelf in de afgelopen 5 jaar gerealiseerd werden in België, vergezeld van PV van goede uitvoering. Hieruit moet blijken dat de inschrijver voldoende kennis en ervaring heeft in het uitvoeren van 400m atletiekpistes met nieuwe toplaag, als ook dat deze werken volledig door de bouwheer werden uitgevoerd en dit binnen de gestelde termijn.

Per referentie moet een korte beschrijving van het project gegeven worden met de omvang en de tijdsduur. Het niet toevoegen van deze referenties heeft nietigheid van de offerte tot gevolg.

- Documentatie van de aangeboden producten en materialen met een volledige technische beschrijving zoals gevraagd in de technische bepalingen. Minimumeis: een technische beschrijving van de toplaag en de andere aan te passen voorzieningen (afstootbalk, insteekbak,.). - Stalen en/of foto's van de aangeboden atletiekpiste. Minimumeis: foto's van de aangeboden toplaag. Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden) , Klasse 2 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2.

GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Kwaliteit van de aangeboden atletiekpiste, Weging: 40 Criterium 3: Waarborgtermijn op de aangeboden piste, Weging: 10 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/4/2015 - 23:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/4/2015 - 10:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 40 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Plaatsbezoek vereist: Van de inschrijver wordt verwacht dat hij /zij een plaatsbezoek voorafgaandelijk aan het indienen van de offerte aflegt om zo een correcte inschatting te kunnen maken van de opdracht. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met Wendy Mortelmans op het nummer 0485/31.98.34.

U dient het attest van plaatsbezoek correct ingevuld toe te voegen aan uw offerte. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE ESSEN N. 508279 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente Essen Heuvelplein 23, BE-2910 Essen Contact: Mevrouw Sonja Van Aert Tel: +32 36700142 Fax: +32 36700155 E-mail: sonja.vanaert@essen.be Internet adres(sen): www.essen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Ontruimen graven op de gemeentelijke begraafplaatsen Centrum en Wildert - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Begraafplaats Wildert en begraafplaats Centrum te Essen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De aanneming heeft tot doel het ontruimen van 3 zones op de gemeentelijke begraafplaats Centrum en 5 zones op de gemeentelijke begraafplaats Wildert. In totaal dienen er 779 graven ontruimd te worden op de begraafplaats Centrum en 485 graven op de begraafplaats Wildert. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Aanleveren van de passende bankverklaring. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard.

Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Minimum 3 positieve attesten vereist. Vereiste erkenning: G (Grondwerken) , Klasse 1 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/4/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/4/2015 - 10:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Plaatsbezoek wordt gepland in onderling overleg tussen kandidaat opdrachtnemer en opdrachtgevend bestuur. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE EN AGB ESSEN N. 508308 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente en AGB Essen Heuvelplein 23, BE-2910 Essen Contact: Mevrouw Bieke Van Schoors Tel: +32 36700134 E-mail: bieke.vanschoors@essen.be Internet adres(sen): http://www.essen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 41 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Verzekeringen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid en Auto voor Gemeente en AGB Essen: ref. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: essen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Verzekeringen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid en Auto voor Gemeente en AGB Essen: ref II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Personen Korte beschrijving: Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen verzekeringen Perceel 2: Materiële Schade Korte beschrijving: Brand, electronica en diefstalverzekering Perceel 3: Aansprakelijkheid Korte beschrijving: Aansprakelijkheidsverzekeringen Perceel 4: Auto Korte beschrijving: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Omnium, Omnium dienstopdrachten AFDELING III.

JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie Selectieleidraad III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie Selectieleidraad III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie Selectieleidraad AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3.

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Er is geen publieke opening van de kandidaturen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00699831/2015005139 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0C0A0282 - Selectieleidraad Essen 2015.pdf Informaties over lastenboek(en)/document(en) Dit betreft een twee-stapsprocedure: Kandidaatstelling : 4/05/2015 Offertes: 26/05/2015 VI.5.

DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VLAAMS DIENSTENCENTRUM N. 508316 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Vlaams Dienstencentrum Staatsbaan 4a, BE-3210 Lubbeek Contact: De heer Steven De Block Tel: +32 16319571 E-mail: steven.deblock@vdc.wgk.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Oproep tot kandidaatstelling - Raamovereenkomst voor aankoop van switchen en WIFI II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Provinciaal Secretariaat, Welzijnscampus 25 te 3600 Genk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De uit te voeren opdracht betreft een initiële aankoop en het openen van een raamovereenkomst voor de aankoop van switchen en draadloze netwerkapparatuur. De initiële levering zal 1 bulk zijn en voor de volgende 4 jaar willen we het raamcontract gebruiken voor bijbestellingen: De initiële aankoop: Switchen: - Leveren van 43 Cisco switchen (of gelijkwaardig): type WS-C2960+24LC-L of gelijkwaardig - Accessoires: Beugels voor rackmounting moet voorzien zijn Draadloos netwerk infrastructuur: - Leveren van 102 Cisco Access points (of gelijkwaardig): type AIR-CAP1702I-E-K9 of gelijkwaardig We willen ons huidig wireless netwerk vervangen door thin access points (ap's) + controllerbased setup.

Voor deze vervanging willen we starten met 2 ap's per afdeling en 8 ap's voor de hoofdkantoren, dit komt op een totaal van 102 AP's.

- Leveren van 2 Cisco controllers voor de Access points (of gelijkwaardig): type AIR-CT5508-100-K9 of gelijkwaardig - Leveren van de nodige consultancy i.v.m. opzet, configuratie en training van de oplossingen Managment platform: - Leveren van Cisco Prime management software voor de wireless en wired infrastructuur (of gelijkwaardig): type Cisco prime infrastructure 2.2 of gelijkwaardig - Er moeten voldoende licenties zijn voor alle toestellen verwerkt in dit bestek + 18 switchen die momenteel al actief zijn in ons netwerk. - Leveren van de nodige consultancy i.v.m. opzet, configuratie en training van de oplossingen De opdracht bevat de aankoop van bovenvermelde hardware, inclusief toebehoren en support.

Hierbij wordt een Next Business Day Hardware support contract gevraagd.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 42 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Vereiste opzet/configuratie: Switchen: Installatie zal door intern personeel gedaan worden. Stelt u een gelijkwaardig product voor, dan willen we graag een korte training + configuratie voor 1 switch. Draadloos netwerk infrastructuur: - Topologie: Single site redundante controller oplossing in het hoofdkantoor in Genk. - Centraal beheer: Het beheer moet volledig centraal kunnen gebeuren vanuit het management platform en/of controller.

Onder beheer verstaan we zowel configuratie (SSID's, radio parameters, QoS, vlans, enzovoort) als rapportering en troubleshooting.

- Provisioning: De AP's detecteren tijdens het opstarten automatisch tot welke controller zij behoren (zonder pre-configuratie van de AP), en downloaden vervolgens hun configuratie. - Geografische verwijdering van de controller: De AP's hoeven niet rechtstreeks aangesloten te worden op de controller. Het moet m.a.w. mogelijk zijn de controller op een centrale plek te installeren (in ons datacenter) terwijl de AP's zich in de diverse remote sites bevinden. - Hop off: Lokale aflevering + centrale aflevering moet in combinatie mogelijk zijn. Bv. Verkeer voor smartphone en gasten kan alleen via de controller een weg vinden.

De hop off voor interne laptop's moet op de afdeling zelf zijn.

- Gasten portaal: aanpasbaar met eigen tekst en logo. Accounts moeten makkelijk aan te maken zijn door receptionisten. En er moet een captive portal aanwezig zijn waar je kan authentiseren met behulp van email of sms. - Security: Authenticatie opzetten via de huidige standaarden. Wireless indringers moeten gedetecteerd kunnen worden. - Firewall: Men moet policies kunnen maken op basis van user en device. Bepaalde applicaties moeten gedropt kunnen worden. Traffic shaping of rate limiting moet mogelijk kunnen zijn.

- SSID's: Het vereenvoudigen van de huidig SSID's naar een zo efficiënt mogelijk opbouw.

Ap's: - De AP's moeten tegen het plafond kunnen gemonteerd worden. Accessoires: - Beugels voor monteren AP's moeten voorzien zijn. Managment platform: - Het management platform moet zowel wired als wireless omgeving kunnen beheren. - Deployment: installatie moet gebeuren op onze virtuele omgeving. - De initiële opzet is voorzien in samenspraak met de netwerkbeheerder. Tijdens een eerste fase moet er een werkend wireless netwerk zijn voor het hoofdkantoor in Genk + 1 willekeurig satelliet kantoor. Verdere uitrol van satelliet kantoren zal door intern personeel uitgevoerd worden.

Algemene omschrijving van onze infrastructuur: In het totaal bestaat ons netwerk uit 45 sites, 2 hoofdkantoren en 43 satelliet kantoren. Het hoofdkantoor in Genk is ons hart. Hier zitten de belangrijkste servers en netwerkknooppunten. Al onze sites zijn verbonden via het Belgacom MPLS netwerk (explore) - Satelliet kantoren: VDSL zonder redundantie - Genk : 70 Mbit, 30 Mbit backup - Lubbeek: 30 Mbit, 10Mbit backup - Internet: 30 Mbit Belgacom voorziet de routering op geheel ons netwerk. Voor de satelliet kantoren voorzien wij enkel nog L2 apparatuur. Op de 2 hoofdkantoren voorzien we nog een stuk eigen L3.

Een inschrijver mag meedingen met slechts één offerte. Deze opdracht bevat niet-exclusiviteit. De opdrachtgever heeft de vrijheid om buiten de overeenkomst aan te kopen. Toebehoren worden mee in de raamovereenkomst opgenomen. De opdrachtgever is echter niet verplicht om deze toebehoren samen met de basisconfiguratie af te nemen. Het is voor de opdrachtgever tevens toegestaan om de toebehoren afzonderlijk van de basisconfiguratie te bestellen. Prijzen voor deze toebehoren dienen dan ook afzonderlijk in de offerte vermeld te worden.

De inschrijver garandeert dat gedurende een periode van 5 jaar na aankoop, er voldoende wisselstukken voor de apparatuur kunnen geleverd worden.

De technische specificaties van de producten zijn geldig op het ogenblik van de offerteprocedure. Gezien de snelle technische evolutie zullen de technische vereisten aangepast worden aan de stand van de technologie op het ogenblik van daadwerkelijke bestelling. In ieder geval zijn de hiervermelde specificaties op te vatten als een technische minimumeis voor toekomstig te bestellen basisconfiguraties.

Binnen deze opdracht wil VDC met de geselecteerde partner samenwerken in mixed team. In onderling overleg wordt afgesproken wie welke taken op zich neemt. Installatie zal door intern personeel gedaan worden. Stelt u een gelijkwaardig product voor dan willen we graag een korte training + configuratie voor 1 switch.Ondernemingen waarvan blijkt dat deze instelling tot samenwerking niet aanwezig is, worden automatisch van de opdracht uitgesloten., II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een verklaring betreffende het vermogen van de onderneming. Geen negatief eigen vermogen voor de laatste 3 afgesloten boekjaren III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij over voldoende personeel met de nodige kwalificaties beschikt om de engagementen in support en waarborg waar te maken. Daarom worden volgende bewijsstukken opgevraagd: * De inschrijver voorziet een Nederlandstalige centrale helpdesk die op werkdagen bereikbaar is van 09.00u tot 17.00u via telefoon of e-mail.

Deze helpdesk wordt alleen geraadpleegd door bevoegd informaticapersoneel van de opdrachtgever. De inschrijver voegt een gedetailleerde beschrijving van de helpdesk en de werkwijze toe aan zijn kandidatuur. * Opgave van de tot de onderneming behorende technici die belast kunnen worden met de technische ondersteuning van deze opdracht. De technische bekwaamheid van de inschrijver zal kunnen worden bepaald aan de hand van behaalde cisco certificaten.

* De opdrachtgever moet kunnen beschikken over 1 vast aanspreekpunt van bestelling tot nazorg (SPOC). De inschrijver voegt bij zijn inschrijving de coördinaten van dit aanspreekpunt. * Een lijst van de voornaamste leveringen/referenties(sector, grootte, complexiteit) in het kader van het voorwerp van deze opdracht die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en vermelding van een referentiepersoon binnen de betrokken instantie.

Minimumeis betreffende de behaalde certificaten: -Minimum 5 technici die bij de opdracht betrokken worden hebben een CCNA Cisco Certificaat Minimumeis referenties: Minimum 5 gelijkaardige opdrachten bij verschillende referenties in de afgelopen 3 jaar met een totale projectkost (betreffende Wifi/Switch) van minimaal 70 k EUR AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Werking supportcontract, Weging: 50 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/4/2015 - 12:00 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 43 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het bestek voor deze opdracht zal u op elektronische wijze bezorgd worden na aanvraag op het volgende e-mailadres: stephanie.janssen@limburg.wgk.be IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/4/2015 - 12:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 INFRAX CVBA N. 508248 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST Infrax cvba Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: May Denier/Nancy Hendrickx Tel: +32 11266350 Fax: +32 11266115 E-mail: publicaties@infrax.be Internet adres(sen): www.infrax.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 4900001329- Elektronische maaltijdcheques II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het aanmaken en de uitgifte van elektronische maaltijdcheques voor de personeelsleden van de deelnemende besturen. Infrax cvba, treedt op als opdrachtencentrale en sluit één of twee raamovereenkomsten af. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Elektronische maaltijdcheques Korte beschrijving: Elektronische maaltijdcheques met een verificatietermijn van 30 dagen en een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur voor zowel de uitgereikte zichtwaarde als de vergoeding van de dienstverlener Perceel 2: Elektronische maaltijdcheques Korte beschrijving: Elektronische maaltijdcheques waarbij de betaling geschiedt via een domicilieringsopdracht na ontvangst van de factuur voor zowel de uitgereikte zichtwaarde als de vergoeding van de dienstverlener AFDELING III.

JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Impliciete verklaring op eer dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 61 van het KB 15 juli 2011 en het artikel 20, §1/1 van de Wet Overheidsopdrachten.

Deze impliciete verklaring op erewoord heeft weliswaar niet tot gevolg dat er geen enkele controle op het vlak van de uitsluitingsgronden meer zou gebeuren door de aanbestedende overheid, alvorens de gunningsbeslissing te nemen. Indien de inschrijver een beroep doet op een andere entiteit om zijn bekwaamheid aan te tonen, voegt hij bij zijn offerte de expliciete verklaring op eer, ondertekend door deze entiteit, dat deze zich niet in één van de door artikel 61 van het koninklijk besluit plaatsing en artikel 20, §1/1 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde uitsluitingstoestanden bevindt. De inschrijver voegt bij zijn offerte de volgende bewijzen: Inzake de fiscale verplichtingen: De inschrijver voegt een attest bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging.

Het attest betreft de fiscale toestand vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte (art. 63 KB Plaatsing). Inzake de verplichtingen "sociale zekerheid": 1) voegt de inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, een attest bij zijn offerte van de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

(Zie artikel 62§2 van het KB plaatsing).

2) Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, betreft het het attest bedoeld in artikel 62§2 van het KB plaatsing. Indien de inschrijver zowel door 1) als 2) beoogd personeel tewerkstelt, zijn de beide bepalingen toepasselijk. Inzake de andere uitsluitingsgronden : verstrekt de inschrijver de overige door de artikelen 61 tot en met 66 vereiste bewijzen ((bijvoorbeeld de passende uittreksels uit het strafregister, het attest van niet-faillissement,.) op éénvoudig verzoek van de opdrachtgever aanbestedende overheid.

De bewijzen hoeven slechts éénmaal bij de offerte te worden gevoegd, ook al schrijft de inschrijver in voor meerdere percelen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver een voldoende financiële en economische draagkracht te hebben. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de omzet van de laatste drie boekjaar betreffende de diensten waarop dit bestek betrekking heeft. III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver aan deze opdracht levert een afschrift van zijn erkenning voorzien in het KB tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.

Om de technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan, worden bij de offerte de voornaamste referenties met betrekking tot het aanmaken van elektronische maaltijdcheques gevoegd voor organisaties met minimum 1.000 personeelsleden, met vermelding van het bedrag, het aantal personeelsleden, de datum en de coördinaten van de (publiek- of privaat-) rechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Beperkt. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/04/2015 - 11:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Kandidaatstelling via etendering VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

44 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN N. 508332 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Ziekenhuis Maas en Kempen Mgr. Koningsstraat 10, BE-3680 Maaseik Contact: De heer Luc Demyttenaere Tel: +32 89509301 Fax: +32 89509401 E-mail: L.Demyttenaere@zmk.be Internet adres(sen): www.zmk.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Oproep tot kandidaatstelling - NIEUWBOUWZIEKENHUIS - operatiestoelen en operatiekruk II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Ziekenhuis Maas en Kempen, Mgr. Koningsstraat 10 te 3680 Maaseik II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze opdracht omvat 1 perceel met 2 artikelen : - artikel 1 : operatiestoel - 4 stuks - artikel 2 : verrijdbare operatiekruk - 1 stuk Voor gedetailleerde informatie kan men zich wenden tot : - De heer Stefan Delbrouck - materiaalmeester operatiekwartier - 089/509.752 - S.Delbrouck@zmk.be II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van : - de datum - korte omschrijving (inclusief aantal) - contactgegevens van de klant AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 40 Criterium 2: Technische waarde en kwaliteit, Weging: 30 Criterium 3: Dienst na verkoop, Weging: 10 Criterium 4: Garantietermijn, Weging: 10 Criterium 5: Training, Weging: 5 Criterium 6: Gebruiksvriendelijkheid, Weging: 5 IV.3.

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/4/2015 - 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/4/2015 - 12:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD LOMMEL N. 508319 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Lommel Hertog Janplein 1, BE-3920 Lommel Contact: Mevrouw Bieke Emmers Tel: +32 11399726 Fax: +32 11399740 E-mail: bieke.emmers@lommel.be Internet adres(sen): www.lommel.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Afsluiten van 5-jarig koffiecontract voor stad en OCMW - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Stad Lommel, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Afsluiten van 5-jarig koffiecontract voor stad en OCMW II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Koffie stad Lommel Korte beschrijving: Koffie stad Lommel Perceel 2: Koffie cafetaria dienstencentrum BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 45 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Korte beschrijving: Koffie cafetaria dienstencentrum Perceel 3: Koffie cafetaria Hoevezavel II Korte beschrijving: Koffie cafetaria Hoevezavel II Perceel 4: Koffie WZC Hoevezavel II Korte beschrijving: Koffie WZC Hoevezavel II Perceel 5: Koffie WZC Kapittelhof Korte beschrijving: Koffie WZC Kapittelhof Perceel 6: Koffie personeelslokaal Hoevezavel II Korte beschrijving: Koffie personeelslokaal Hoevezavel II Perceel 7: Koffie personeelslokaal Kapittelhof Korte beschrijving: Koffie personeelslokaal Kapittelhof Perceel 8: Koffie de Mantel Korte beschrijving: Koffie de Mantel II.2.

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste leveringen (4) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2.

GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 30 Criterium 2: Smaakproeft, Weging: 25 Criterium 3: Gebruiksvriendelijkheid, Weging: 25 Criterium 4: Kwaliteit, Weging: 10 Criterium 5: Service na levering, Weging: 10 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 4/5/2015 - 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Documentatie Het bestek kan digitaal opgevraagd worden bij de dienst overheidsopdrachten, bieke.emmers@lommel.be IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/5/2015 - 11:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: 07/05/2015 om 10.30 Op donderdag 7/05/2015 zal de smaakproef plaatsvinden waarna elke firma de kans krijgt de aangeboden toestellen te demonstreren. (beoordeling van gebruiksvriendelijkheid) VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (S.W.D.E.) N.

508313 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société wallonne des eaux (S.W.D.E.) Rue de la Concorde, 41 , BE-4800 Verviers Tél: +32 87342811 Fax: +32 87342800 Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406526 SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: SWDE - Production Secteur C-Aywaille-Rénovation complète de la station de pompage et du bâtiment /réservoirs du captage de Harzé(Mont) II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Station de pompage Harzé (Mont) II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Le marché comprend toutes les fournitures et tous les travaux utiles à la rénovation, « clef sur porte », d'une station de pompage et d'un bâtiment/réservoirs pour la SWDE, à savoir : o La transformation du local HT de la station de pompage pour permettre la création d'un local de stockage et d'injection de réactifs (NaOCl). o La réfection et le rafraichissement de l'infrastructure GC de la station de pompage. o Le remplacement d'un TGBT et d'un tableau électrique annexe.

o Le remplacement de groupes motopompes (20m3/h, 180mce). o Le remplacement de tuyauteries et d'accessoires en acier inoxydable. o La mise en place de l'automatisme ainsi que de la télégestion nécessaire au pilotage et au suivi des installations. o La mise en service de l'ensemble avec toutes les sujétions qui en découlent. En particulier : Bâtiment : - toutes les mesures de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux, - les états des lieux et leurs récolements, - l'installation de chantier logistique et sécurité, - les études relatives aux travaux à réaliser (stabilité et autres), - les travaux de génie civil et architecture, - les travaux de parachèvement, - les travaux d'aménagement des abords, - les réceptions techniques, raccordements, la mise en service des équipements, - le nettoyage et l'appropriation du bâtiment et de ses abords, - l'entretien des travaux selon les prescriptions légales et réglementaires pendant l'exécution des travaux, - les divers tels qu'indiqués au Cahier Spécial des Charges.

Electromécanique et traitement de l'eau : Pour la station de pompage, les démontages, enlèvements et évacuation des installations vétustes faisant l'objet d'un remplacement ainsi que la fourniture, l'installation et la mise en service : - de 2 nouveaux groupes motopompes (G1 et G2), équipés de clapets et de variateurs de fréquence (20m3/h ; 180mce), - de tuyauteries et d'accessoires en acier inoxydable, - de capteurs, - d'équipements d'injection de NaOCl, - d'équipements électriques et d'automation, - de raccordements électrique et téléphonique, - d'un tableau TGBT (tableau général basse tension), - de la réalisation de la télégestion dans le système de télégestion Cimview, - des divers tels qu'indiqués au Cahier Spécial des Charges.

Pour les réservoirs du captage : les démontages, enlèvements et évacuation des installations vétustes faisant l'objet d'un remplacement, la fourniture, l'installation et la mise en service : - de tuyauteries et d'accessoires en acier inoxydable, - de capteurs, - d'une vanne de régulation, - BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 46 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

d'équipements électriques et d'automation, - de raccordements électriques, - d'un tableau électrique II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une table des matière reprenant dans l'ordre les documents ci-après : 1.le formulaire de soumission 2.le bordereau de prix dûment complétés 3.l'attestation ONSS du 1er ou du 2ème trimestre civil précédant la date de remise des offres 4.la copie du certificat d'agréation 5.la charte environnementale dûment complétée 6.l'attestation concernant l'évacuation des déchets 7.attestation de visite des lieux 8.un calcul de prix séparé, à titre indicatif, du coût estimé des mesures et moyens de prévention déterminés par le PSS 9.la déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : a) n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle,corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux ; b)n'est pas en état de faillite ou de liquidation ; c)n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ; d)n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; e)en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ; f)est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ; 10.l'acte authentique ou sous seing privé accordant pouvoir au mandataire, ou copie de la procuration certifiée conforme à l'original ou indication de numéro des annexes au Moniteur belge qui a publié les pouvoirs du mandataire.

III.2.2. Capacité économique et financière: voir III.2.1) III.2.3. Capacité technique: voir III.2.1) SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : le prix, Pondération: 100 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/04/2015-16:00 Documents payants: Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/04/2015-16:00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 UNIVERSITÉ DE MONS N. 508209 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Université de Mons Place du Parc 20, BE-7000 Mons Contact: Monsieur Jean-Marc Huart Tél: +32 65373038 Fax: +32 65373086 E-mail: Marches.Publics@umons.ac.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Invitation à remettre offre - Sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' en termes de protection incendie,surveillance par caméras et système contre l'intrusion - lots 1 à 3 - Procédure négociée directe avec publicité II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: UMONS, Rue du Rossignol,1 à 7000 MONS II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' en termes de protection incendie,surveillance par caméras et système contre l'intrusion - lots 1 à 3 II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 1 : Mise en conformité de la détection,alerte et alarme incendie dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' Description succincte: Lot 1 : Mise en conformité de la détection,alerte et alarme incendie dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' Lot 2: Lot 2 : Placement d'un système de surveillance par caméras dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' Description succincte: Lot 2 : Placement d'un système de surveillance par caméras dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' Lot 3: Lot 3 : Placement d'un système d'alarme contre l'intrusion dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' Description succincte: Lot 3 : Placement d'un système d'alarme contre l'intrusion dans le cadre de la sécurisation du bâtiment ''site du Rossignol'' II.2.

QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: II.7.1 Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion) Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques à savoir : participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal; fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; en matière professionnelle, a commis une faute grave; n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'AR du 15 juillet 2011; n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63 de l'AR du 15 juillet 2011; qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Si le soumissionnaire est une association sans personnalité juridique formée entre plusieurs personnes physiques ou morales, toutes les conditions (à l'exception de celles relatives à la capacité technique) doivent être satisfaites dans le chef de chaque associé.

Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : A) les soumissionnaires belges BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 47 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

L'Université ayant accès gratuitement, par des moyens électroniques, aux renseignements ou des documents ci-après, lui permettant, dans les limites de l'article 60 §1er, de vérifier la situation personnelle et la capacité des soumissionnaires, elle procèdera elle-même à la demande de documents suivants : o L'attestation de l'Office national de Sécurité sociale, o Le certificat de non-faillite, délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) o L'attestation du SPF economie relative aux impôts directs.

Les soumissionnaires belges sont dès lors dispensés de la communication des renseignements ou de la présentation de ces documents. B) Les soumissionnaires étrangers : L'Université n'ayant pas accès gratuitement aux renseignements lui permettant de vérifier la situation personnelle du soumissionnaire étranger, celui-ci devra remettre un certificat délivré par l'autorité compétente de la nationalité du soumissionnaire concerné attestant que celui-ci : o est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi; o est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi.

o n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales.

C) Tous les soumissionnaires L'Université ne sachant se procurer le document (extrait judiciaire ou document équivalent) premettant d'analyser le droit d'accès des soumissionnnaires en ce qui concerne l'article 61 § 1 et § 2, 1°,2° et 3°, avant toute décision d'attribution du marché, le soumissionnaire préssenti adjudicataire devra le fournir, par les moyens les plus rapides, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables.

L'existence de dettes sociales et fiscales est une cause d'exclusion dans les marchés publics. II.7.2 Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées, par ou en vertu de ladite loi, pour être agréées.

III.2.2. Capacité économique et financière: nécessite une agréation de type P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) classe 1 (selon le montant attribué ) Agréation requise: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe 1 (selon le montant attribué ) III.2.3. Capacité technique: nécessite une agréation de type P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) classe 1 (selon le montant attribué ) Agréation requise: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ) , Classe 1 (selon le montant attribué ) SECTION IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/4/2015 Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/5/2015 - 11:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. Deux dates ont été fixées pour ces visites : le lundi 20 avril 2015 et le vendredi 24 avril 2015.

Pour pouvoir participer à une de ces visites, le soumissionnaire devra s'être inscrit au préalable à la visite auprès du Service Interne de Prévention et de Protection du travail par téléphone au 065 37 45 95 (GSM : 0490 57 13 34) ou par mail à l'adresse michael.boulvin@umons.ac.be ; Lors de cette visite, une attestation sera remise, celle-ci est à joindre, impérativement, au formulaire d'offre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 CENTRE HOSPITALIER EPICURA N. 508326 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I.

ENTITÉ ADJUDICATRICE Centre Hospitalier EpiCURA 63, route de Mons, BE-7301 Hornu Contact: Monsieur Pierre TILMAN Tél: +32 65713042 Fax: +32 65713063 E-mail: pierre.tilman@epicura.be Adresse(s) internet: http://www.epicura.be SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Appel à candidatures - Remplacement des portes de compartimentage anti-feu et portes de secours II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: Centre Hospitalier EpiCURA asbl, 63, route de Mons à 7301 Hornu II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du cahier des charges et toutes les clauses générales qui se rapportent aux généralités, postes mentionnés dans le cahier spécial des charges - Clauses administratives.

Le marché consiste à réaliser des travaux d'aménagements hospitaliers. Les travaux se font dans un bâtiment hospitalier dont l'activité général (et donc aussi d'accueil et d'admissions) ne sera jamais interrompue.

De par le fait d'oeuvrer en milieu hospitalier, cela implique que des mesures exceptionnelles de protection doivent être prises, tant pour la sécurité des patients que pour les dispositifs anti-contaminants. Cette indication est une contrainte fondamentale dont le soumissionnaire doit tenir compte dans son offre. Les nuissances liées aux déplacements de personnes et de matériaux ainsi qu'aux bruits doivent être limitées d'une manière stricte et rigoureuse imposée par le Maître de l'ouvrage. Toutes les mesures de protection doivent être prises à cet effet. Les soumissionnaires sont avertis de ces contraintes auxquelles ils devront s'adapter.

OBJET DE L'ENTREPRISE La présente entreprise a pour objet tous les travaux nécessaires aux divers travaux d'aménagements intérieurs du Centre Hospitalier EpiCURA asbl, route de Mons 63 à 7301 Hornu. Ils comprennent : - la fourniture ou la réfection, la pose et la mise en service de portes de compartimentage simples ou doubles équipés des élements nécessaires afin de répondre aux exigences fonctionnelles. - Les systèmes de rappels de porte (mécaniques ou électromécaniques), - Les systèmes de verrouillage ou de motorisation, ainsi que tous les accessoires nécessaires, - Les câblages et raccordements électriques VISITE DES LIEUX BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

48 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Une visite guidée des lieux est nécessaire à la bonne compréhension des travaux préliminaires à réaliser et permet de se rendre compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des possibilités d'accès. Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire est tenu de prendre contact avec : Le service de Gestion des Risques EpiCURA Monsieur Marc Fontaine rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour Tél. : 0470 / 18.05.39 E-mail : marc.fontaine@epicura.be Madame Isabelle Letot route de Mons 63 à 7301 Hornu Tél : 065 / 71.38.28 SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES - Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement les dispositions relatives au droit d'accès au marché et les critères de sélection qualitative fixés par le pouvoir adjudicateur.

- Dans le cas d'un groupement (association momentanée,.) les documents réclamés doivent être remis pour l'ensemble des personnes physiques ou morales le constituant. CRITERE D'ATTRIBUTION Conformément à l'article 100 de l'Arrêté Royal du 15 juillet 2011, le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse. Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de vente même lorsque celle-ci sont annexées à son offre. Toute réserve ou non-respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l'irrégularité substancielle de l'offre.

II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 242.000,00 TVAC Valeur éstimée Hors TVA: 200000.00 EUR . SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges Niveau(x) minimal(aux): Voir cahier spécial des charges Agréation requise: L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 mars 1991, de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1991 et de l'Arrêté Ministériel du 27 septembre 1991organisant l'agréation de l'entrepreneur.

En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre. A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre : - soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération.

III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges Niveau(x) minimal(aux): Voir cahier spécial des charges Agréation requise: L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 mars 1991, de l'Arrêté Royal du 26 septembre 1991 et de l'Arrêté Ministériel du 27 septembre 1991organisant l'agréation de l'entrepreneur.

En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre. A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre : - soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération.

SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/4/2015-12:00 Documents payants: Oui , Prix: 100.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH, Plans et PSS Les documents seront disponibles gratuitement sur le lien de soumission électronique ci-jointe : https://www.dropbox.com/sh/xkk4lxxrcpr4kvj/AADiPGRh0I9hG8nq0yfuHFBPa? dl=0 (téléchargement de dropbox requis) ou disponible au secrétariat de direction des Infrastructures (4ème étage) rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour.

Prévoir une preuve de paiement (compte EpiCURA BE05-2700-4049-0075 avec communication : Cahier des charges (+ intitulé du marché). Date des visites de chantier cfr cahier des charges (point 9) prévue le 20, 21, 22, 27, 28 et 29 avril 2015. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter aux plans d'appel d'offre toutes les modifications qui seraient rendues nécessaires lors de l'élaboration des plans d'exécution sans que l'adjudicataire puisse prétendre de ce fait à indemnité, prolongation de délai ou révision des prix unitaires.

Le service Gestion des Risques fournira à l'entrepreneur désigné deux tirages des plans d'exécution. Ces deux exemplaires seront remplacés à chaque modification. Toute demande supplémentaire sera facturée au prix suivant : tirages : 4.00 EUR / m² Photocopie : A4 = 0.15 EUR - A3 = 0.25 EUR IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 4/5/2015-12:00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 ANB WEST-VLAANDEREN N. 508305 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST ANB West-Vlaanderen Koning Albert I-Laan 1/2, bus 74, BE-8200 Brugge Contact: De heer Stijn Deruyter Tel: +32 50247765 Fax: +32 50247745 E-mail: stijn.deruyter@lne.vlaanderen.be Internet adres(sen): www.natuurenbos.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Oproep tot kandidaatstelling - Raamovereenkomst voor het maaien van domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in West-Vlaanderen - deel 2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 49 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Belangrijkste plaats van dienstverlening: ANB West-Vlaanderen, Koning Albert I-Laan 1/2, bus 74 te 8200 Brugge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst voor het maaien van domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos in West-Vlaanderen - deel 2 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: Pierre Hubau Korte beschrijving: Perceel 1: Pierre Hubau Perceel 2: Perceel 2: Jan Allegaert Korte beschrijving: Perceel 2: Jan Allegaert Perceel 3: Perceel 3: Yvan Desseyn Korte beschrijving: Perceel 3: Yvan Desseyn Perceel 4: Perceel 4: Koen Maertens en Herman Van den Bosch Korte beschrijving: Perceel 4: Koen Maertens en Herman Van den Bosch Perceel 5: Perceel 5: Hans Vansteenbrugge Korte beschrijving: Perceel 5: Hans Vansteenbrugge II.2.

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen.

De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

* Een bewijs dat men op datum van de inschrijving erkend is als overbrenger van afvalstoffen of de erkenning van de onderaannemer waarop men zal beroep doen voor de afvoer van het maaisel (VLAREMA).

* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. * De inschrijver mag geen ongunstige attesten van uitvoering hebben ontvangen, of mag niet geweerd zijn uit gelijkaardige overheidsopdrachten wegens ongunstige uitvoering. * De inschrijver voegt een attest van plaatsbezoek bij zijn inschrijving. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/4/2015 - 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/4/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/4/2015 - 10:00 Plaats: ANB West-Vlaanderen, Koning Albert I-Laan 1/2, bus 74 te 8200 Brugge AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Het Agentschap voor Natuur en Bos is een agentschap van de Vlaamse Overheid en maakt deel uit van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is in werking getreden op 1 april 2006 en is de fusie van de afdelingen Natuur en Bos & Groen van het vroegere AMINAL.

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het uitvoeren en het ondersteunen van het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur, bos, parken en openbaar groen in Vlaanderen en dit van in de stadskern tot in het buitengebied Circa 850 medewerkers staan in voor deze waaier van acties en activiteiten. Zij zijn werkzaam over heel Vlaanderen. De centrale diensten zijn in Brussel gehuisvest. In iedere provinciale hoofdplaats is er een provinciale afdeling die nog eens verder opgesplitst worden in verschillende beheerregio's (18 in totaal). Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De administratieve entiteit die belast is met de opvolging van deze opdracht is het Agentschap voor Natuur en Bos, provincie West-Vlaanderen. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven.

Plaatsbezoek vereist: Om een goede inschatting van de terreinen en de werken te kunnen maken is een nodig een notie te krijgen van de aard van de te maaien terreinen.

Een plaatsbezoek wordt dan ook verplicht ten laatste één week voor het indienen van de offertes. Gelieve voor plaatsbezoek contact op te nemen met de boswachter van het desbetreffende perceel. Perceel 1: Pierre Hubau (0479/67 95 75) Perceel 2: Jan Allegaert (0499/94 90 01) Perceel 3: Yvan Desseyn (0479/62 02 17) Perceel 4: Koen Maertens (0474/89 73 67), Frans Van Nevel (0479/67 95 70), Herman Van den Bosch (0479/67 95 74) Perceel 5: Hans Van Steenbrugge (0499/59 32 15) De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD IEPER N.

508288 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 50 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Ieper Grote Markt 34, BE-8900 Ieper Contact: De heer Stijn Fertin Tel: +32 57239520 E-mail: stijn.fertin@ieper.be Internet adres(sen): www.ieper.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Isolatie en renovatie van het dak en gevel van het brandweerarsenaal, Minneplein 1a te Ieper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brandweerarsenaal, Minneplein 1a te Ieper II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het isoleren en renoveren van het dak en gevel van het brandweerarsenaal omvat volgende prestaties : - Afbraak van bestaande dakbedekking in golfplaten, voor recup van hanggoot - Leveren en plaatsen van nieuwe gordingen (type 8/23 oregon), geisoleerde dakbeplating (stalen boven- en onderplaat met isolerende kern) voor dak en gevel, getande nokstukken, gevelflenzen, dakdoorvoerstukken, draagstructuur gevelbekleding (6/4x15) - Leveren en plaatsen van rand- en raamafwerking en gevelisolatie binnenzijde (Pur, 10 cm) II.1.8.

Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Niet van toepassing Zie erkenning III.2.3. Vakbekwaamheid: * Minimum 3 referenties van naar grootte gelijkaardige uitgevoerde projecten, geatttesteerd naar tevredenheid vanwege de opdrachtgever Refertentieprijs ± 120.000,00 EUR Vereiste erkenning: D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk) , Klasse 1 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs.

IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3.

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/4/2015 - 08:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten zijn gratis bij de ontwerper digitaal verkrijgbaar mits aanvraag per mail : raf@decombel.be. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/4/2015 - 09:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 PATRIMO MIDDEN-VLAANDEREN VZW N.

508307 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Patrimo Midden-Vlaanderen vzw Martelaarslaan 17, BE-9000 Gent Tel: +32 92675158 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Afbraak van een pand en bouw van een CM-kantoor II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Amandsberg II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Afbraak van een pand en bouw van een CM-kantoor, gelegen Antwerpse steenweg 40 te Sint-Amandsberg De offerte bevat zowel deel architectuur, stabiliteit als technieken (elektriciteit, HVAC en sanitair) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3.

Vakbekwaamheid: Categorie D - klasse 3 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs.

IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/04/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 51 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 150 EUR. Betalingstermijnen en -methode: http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0C0A0181 - 2014_10019_StAmandsberg_Bestek_Definitief.pdf De technische bepalingen, de gedetailleerde meetstaten en de plannen zijn te koop bij de ontwerper architectuur (Papieren versie delen 2 t/m 4 en CD-ROM incl.

btw en verzendingskosten): Rekeningnummer IBAN BE34 6528 1808 9190 Op naam van In-Tense bvba Met vermelding van 2014_10019 Sint-Amandsberg IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/05/2015 - 14:00 Plaats: Patrimo Midden-Vlaanderen vzw Martelaarslaan 17 te 9000 Gent Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Er is geen openingszitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00690378/2015005762 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 DE SPERWER VZW N.

508275 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST De Sperwer vzw Gentse Steenweg 54, BE-9160 Lokeren Contact: johan dirix Tel: +32 477231374 E-mail: jd@ppi.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Project Zeveneken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lokeren II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De AE wenst in het kader van het project Zeveneken een bestaand gebouw te renoveren met inbegrip van een gedeeltelijke nieuwbouw. Dit project zal gerealiseerd worden door middel van een DB procedure, Het voorwerp van de opdracht omvat: De studie en het voorbereiden van de bouwaanvraag de projectcoördinatie De bouw: nieuwbouw, verbouwing , inrichting en technische installatie tegen een vaste forfaitaire prijs in het kader van een resultaatsverbintenis ten behoeve van de dagbesteding voor de cliënten van vzw De Sperwer II.1.8.

Verdeling in percelen: Neen.

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: de vereiste erkenningen en klassen AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/05/2015 - 11:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:01003325/2015005742 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicatiesonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0C090D8C - Lastenboek De Sperwer - Zeveneken - fase 1 - versie 5 - 2015.docx - De Sperwer - bestaande toestand.pdf - Omgeving De Sperwer - volledig terrein.pdf - Omgeving De Sperwer.pdf VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 LANDO SPORT MERENDREE VZW N. 508298 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST LANDO SPORT MERENDREE VZW Hansbekestraat 5A, BE-9850 Nevele Contact: De heer Yves Van Kerrebroeck Tel: +32 93718798 E-mail: Yves.vankerrebroeck@pandora.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 52 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Uitnodiging tot indienen offerte - Sportlokaal met aanhorigheden LS Merendree - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hansbekestraat 5a te 9850 Merendree II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een sportlokaal met aanhorigheden voor voetbalclub LS Merendree - bestek 224-13 LSM van Tarch Architectenbureau bvba. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

II.2.

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: - bewijs van niet-faillissement of gerechtelijk akkoord; - RSZ-attest; - verklaring van de belastingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: passende bankverklaring recente positieve bankverklaring III.2.3. Vakbekwaamheid: lijst met referenties: werken uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar. minimum 5 gelijkaardige referenties van de laatste 5 jaar Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) , Klasse 3 D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) , Klasse 3 D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen) , Klasse 3 D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken) , Klasse 3 D10 (Tegelwerk) , Klasse 3 D11 (Pleister- en raapwerk) , Klasse 3 D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn) , Klasse 3 D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 3 D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 3 D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning) , Klasse 3 AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 70 Criterium 2: Uitvoeringstermijn, Weging: 20 Criterium 3: Plan van aanpak, Weging: 10 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/4/2015 - 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

Prijs: 175.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 25,00 Contant te betalen bij afhaling. Af te halen bij Reproduct NV, Voskenslaan 205 te 9000 Gent (bellen voor reservatie dossier naar Filip (09/265.81.81)). De dossiers kunnen ook per mail besteld worden op info@tarch.be. Betaling op rekeningnummer BE86 7370 2143 7750 met als mededeling 'Bestek SPORTLOKAAL MET AANHORIGHEDEN LS MERENDREE'. Enkel betaling zonder mail wordt niet aanvaard als een officiële bestelling van het dossier. Verzending (bijkomende portkosten van 25 euro) na ontvangst van de betaling.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/4/2015 - 10:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Zij die de plaats reeds bezochten naar aanleiding van de eerste procedure, zijn vrijgesteld van het plaatsbezoek. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 Appel d'offre général CHU SAINT-PIERRE N. 508295 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CHU Saint-Pierre Rue Haute, 322, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Patrice Buyck Tél: +32 25354004 Fax: +32 25353356 E-mail: greet_colman@stpierre-bru.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCES DE STATIONS D'ANESTHESIE AU CHU ST PIERRE DE BRUXELLES II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: CHU Saint-Pierre, Rue Haute, 322 à 1000 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCES DE STATIONS D'ANESTHESIE ET DE MONITORING AU CHU ST PIERRE DE BRUXELLES. II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCES DE 6 STATIONS D'ANESTHESIE ET DE MONITORING AU CHU ST PIERRE DE BRUXELLES.

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2.

CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 53 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

capitaux; - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; En outre, le pouvoir adjudicateur s'assurera que le soumissionnaire: - en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application de la sélection qualitative.

* Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.

* En application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.

III.2.2. Capacité économique et financière: * Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière (solvabilité, la stabilité financière, et non ébranlement du crédit, au regard des produits ouverts auprès de l'institution financière concernée).

* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. * Les bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'entrepreneur est établi. Niveau minimal: Le total des chiffres d'affaires spécifiques (Stations d'anesthésie et monitoring) des trois derniers exercices (repris sur la déclaration à joindre) ne peut pas être inférieur à 300.000 EUR HTVA (hors coût de la maintenance ou entretien).

III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire est un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur.

* Une déclaration mentionnant les techniciens et les services techniques, qu'ils soient intégrés ou non à l'entreprise, dont l'adjudicataire disposera pour l'exécution du marché; le soumissionnaire décrit comment il garantit le suivi technique.

* Une liste de références détaillée Niveau minimal : Trois certificats de BONNE EXECUTION portant sur des livraisons similaires (Stations d'anesthésie et monitoring) effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 35 Critère 2: Valeur fonctionnelle, Poids: 45 Critère 3: Le service après-vente, Poids: 15 Critère 4: La durée de la garantie, Poids: 5 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/5/2015 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/5/2015 - 11:00 IV.3.8.

Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/5/2015 - 11:00 Lieu: CHU Saint-Pierre, Rue Haute, 322 à 1000 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Visite des lieux et essais obligatoire. Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux et de proposer à des essais pratiques gratuits. Une visite sera demandée (date à déterminer en avril 2015, avec le chef de service Dr DR KAPESSIDOU, P) Le soumissionnaire devra joindre à son offre l'attestation de visite en annexe correctement complétée et signée.

VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 508191 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team aanbestedingen E-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=199970 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 2015/HFB/OO/32031 - Onderhoud van poorten en afsluitingen.

II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Verschillende gebouwen van de Vlaamse Overheid. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud van poorten en afsluitingen. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: Onderhoud van poorten en afsluitingen - Regio West (Provincie Oost- en West Vlaanderen) Perceel 2: Perceel 2: Onderhoud van poorten en afsluitingen - Regio Oost (provincie Antwerpen en Limburg) Perceel 3: Perceel 3: Onderhoud van poorten en afsluitingen - Regio Centrum (provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) II.2.

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 54 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Technische waarde van de offerte (kwaliteit), Weging: 50 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/05/2015 - 09:45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/05/2015 - 09:45 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/05/2015 - 09:45 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 60 - 1000 Brussel, lokaal 5D05. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Er wordt een informatievergadering voorzien op 29/04/2015 om 10 u op het onderstaand adres: Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 1000 Brussel Lokaal 4 E 01 Volgende items zullen toegelicht worden op deze vergadering: De vooraf gestelde vragen, die per mail bezorgd dienen te worden tegen uiterlijk 26/04/2015, op mailadres Aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be Tijdens de informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard.

Bij het indienen van de vragen dient het besteknummer als referentie vermeld te worden. De antwoorden worden ook gepubliceerd op https://enot.publicprocurement.be/ Een toelichting over het begrip mini-competitie en de toepassing ervan Een toelichting van hoe men correct een offerte elektronisch kan indienen via e-procurement Deze informatievergadering is niet verplichtend.

Tijdens de informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek.

De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, § 1 van het KB van 15 juli 2011.

Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 SPF ICT N. 508250 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPF ICT WTC III, 30, Boulevard Simon Bolivar, BE-1000 Bruxelles Contact: Maras Björn Procurement Manager Tél: +32 22129524 E-mail: bjorn.maras@fedict.be Adresse(s) internet: http://www.fedict.belgium.be/ SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fast2web-Drupal Site Builder II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte plus spécifiquement sur la mise en place d'un accord-cadre relatif au développement de sites web dans le contexte et les objectifs du service Fast2web dans le cadre duquel Fedict fait office de centrale de marchés. II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: De par le dépôt d'une offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion repris aux articles 61§§1er et 2 et 64§§1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire prouve sa capacité financière et économique en joignant une déclaration explicite sur l'honneur relative au chiffre d'affaires spécifique (relatif au domaine d'activités faisant l'objet du marché), pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début des activités du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Le soumissionnaire doit pouvoir présenter un chiffre d'affaires minimum spécifique (relatif au développement de sites Drupal) de 300.000 euros au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.2.3. Capacité technique: Titres d'études ou professionnels Références Titres d'études ou professionnels Le soumissionnaire joint à son offre le curriculum vitae des personnes qui seront en première instance chargées de prester les services relevant du présent marché et ce, afin de prouver la capacité technique et professionnelle sur la base des titres d'études ou professionnels de tous les candidats par profil proposés dans l'offre. Pour le présent marché, nous demandons deux CV pour le profil de gestionnaire de projets et 2 CV pour le profil de développeur de sites web Drupal.

Références En tant qu' « entreprise », le soumissionnaire doit avoir exécuté des services similaires au cours des trois dernières années.

Le soumissionnaire doit démontrer que chacune de ces références est pertinente par rapport au présent marché. Les références doivent plus précisément permettre de démontrer son BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 55 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

expérience en ce qui concerne le développement et la livraison de sites web Drupal 7 petits à moyens, mettant en évidence une approche de réutilisation et de standardisation. Pour ce faire, le soumissionnaire joindra obligatoirement à son offre une liste de trois missions de référence démontrant qu'il a déjà exécuté des services similaires, accompagnée d'une description des résultats obtenus.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/05/2015 - 11:30 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/05/2015 - 11:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/05/2015 - 11:30 Lieu: Fedict, WTC III, SAlle Tim Berners-Lee (10ème étage), 30, Boulevard Simon Bolivar à 1000 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 MASSE D'HABILLEMENT DE LA DOUANE N.

508245 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Masse d'habillement de la Douane North Galaxy C 0, Av du roi Albert II, 33, b386, BE-1030 Bruxelles Contact: De Amicis Fabio Toni E-mail: fabio.deamicis@minfin.fed.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200210 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel d'offres ouvert pour la fourniture du parka (+body), pantalond de pluie, blouson, ceinture d'intervention et pantalon d'intervention pour le personnel de la Douane belge II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Appel d'offres ouvert pour la fourniture du parka (+body), pantalon de pluie, blouson, ceinture d'intervention et pantalon d'intervention pour le personnel de la Douane belge II.1.8. Division en lots:Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier des charges Voir cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Voir cahier des charges Voir cahier des charges SECTION IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/05/2015 - 10:00 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/05/2015 - 10:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Public SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 SPF FIN DIVISION ACHATS N. 508239 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPF Fin Division Achats North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961, BE-1030 Bruxelles Contact: Aubry Céline E-mail: celine.aubry@minfin.fed.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200200 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel d'offres ouvert pour le nettoyage de locaux et/ou des vitres de bâtiments occupés par le SPF II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 56 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Appel d'offres ouvert pour le nettoyage de locaux et/ou des vitres de bâtiments occupés par le SPF Finances (CELLULE LOGISTIQUE OTTIGNIES). II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière: Critères de sélection relatifs aux moyens financiers du soumissionnaire (article 67, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011) Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit : avoir réalisé, pour chacun des trois derniers exercices comptables clôturés, un chiffre d'affaires annuel relatif à des services de nettoyage de locaux et de vitres d'au moins 250.000 EUR (art.

67, 3° A.R. du 15 juillet 2011).

Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l'entreprise. Au cas où l'entreprise n'a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d'entreprise ou par la personne ou l'organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.

Critères de sélection relatifs aux moyens financiers du soumissionnaire (article 67, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011) Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit : avoir réalisé, pour chacun des trois derniers exercices comptables clôturés, un chiffre d'affaires annuel relatif à des services de nettoyage de locaux et de vitres d'au moins 250.000 EUR (art.

67, 3° A.R. du 15 juillet 2011).

Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l'entreprise. Au cas où l'entreprise n'a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d'entreprise ou par la personne ou l'organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.

III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix calculé pour une année de prestation , Poids: 90 Critère 2: Nombre d'heures de prestation de nettoyage calculé sur une année de prestation , Poids: 10 IV.3.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/06/2015 - 14:30 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/06/2015 - 14:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/06/2015 - 14:30 Lieu: Dans une des salles de réunion du North Galaxy, accessible via l'entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Public SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE N. 508247 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Institut Scientifique de Santé Publique rue Juliette Wytsman 14, BE-1050 Bruxelles Contact: WIV-ISP Service Achat Tél: +32 26425374 Fax: +32 26425001 E-mail: purchasing@wiv-isp.be Adresse(s) internet: www.wiv-isp.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: WIV-ISP-2014-PUB024-ACO II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture et installation d'un système VRF ou équivalent pour la climatisation des laboratoires du WIV-ISP et enlèvement des anciennes installations d'air conditionné split au R22 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/05/2015 - 14:00 IV.3.4.

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/05/2015 - 14:00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES N. 508320 AVIS DE MARCHE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 57 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Université Libre de Bruxelles Av. F. Roosevelt 50 CP 112, BE-1050 Bruxelles Contact: Ngoc Phuc Thai Tél: +32 26504032 Fax: +32 26504300 E-mail: nthai@ulb.ac.be Adresse(s) internet: http://www.ulb.ac.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement des machines de production d'eau glacée du bâtiment A (1.300 kW au total) + Gestion technique et maintenance des installations du campus II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

Lieu principal d'exécution: GOSSELIES II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché comporte 2 parties : 1. Marché de travaux : Remplacement des machines de production d'eau glacée du bâtiment A (1.300 kW au total) : L'adjudicataire mettra en place conformément aux prescriptions techniques indiquées dans le présent CSC deux nouvelles machines de production d'eau glacée au bâtiment A pour le compte du Pouvoir Adjudicateur.

Le Pouvoir Adjudicateur remboursera l'investissement par mensualité sur une période de 5 ans à dater de la réception provisoire des travaux.

2. Marché de services : 2.Gestion technique et maintenance des installations du campus Gosselies : Bâtiment A (ULB) : La gestion technique des installations de chauffage, climatisation et ventilation, humidificateurs vapeurs, la production et la distribution frigorifique (y compris les tableaux électriques HVAC) à destination de laboratoires de recherches biomédicales Bâtiment BCD et E (Biopôle ULB Charleroi S.A.) : La gestion technique de toutes les installations techniques (HVAC, Electricité, Sanitaires, Production de vide, traitement des eaux usées) et mise à disposition d'un garde technique).

II.1.8. Division en lots:Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: D18 Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 07/05/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 07/05/2015 - 11:00 Lieu: ULB Département des Infrastructures Avenue Buyl, 115 (Rez de chaussée) SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:00687259/2015005781 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0C0A0383 - G_Groupe de froid et maintenance_CSC_COMPLET.pdf VI.5.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 CPAS D'UCCLE N. 508286 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS d'Uccle chaussée d'Alsemberg, 860, BE-1180 Bruxelles Contact: Elodie Poitevin Tél: +32 23707622 Fax: +32 23320486 E-mail: elodie.poitevin@cpasuccle.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: ACQUISITION DE MATÉRIEL D'INCONTINENCE ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES POUR UNE PÉRIODE DE QUATRE ANS II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: Domaine du Neckersgat et Home Brugmann, Avenue Achille Reisdorff, 36 et Rue E. Van Ophem, 3 à 1180 Uccle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet l'acquisition de matériel d'incontinence et de fournitures associées à destination des deux homes pour personnes âgées du CPAS d'Uccle. II.1.8. Division en lots:Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1.En participant au marché, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans un ou plusieurs des cas d'exclusion visés à l'article 61, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.

Il joint à son offre un extrait de casier judiciaire ou un document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de son pays d'origine pour établir qu'il ne se trouve pas dans le cas visé à l'article 61, § 2, 3° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et est dispensé de présenter les documents qui établissent qu'il ne se trouve pas dans un cas visé à l'article 61 § 1, 1°, et §2, 1°, 2°, 5° et 6° dans la mesure où le CPAS d'Uccle y a gratuitement accès par voie électronique dans un délai raisonnable à partir de sa demande. III.2.3. Capacité technique: La capacité technique des soumissionnaires sera justifiée par une liste des principales fournitures effectuées pendant ces trois dernières années, avec mention du montant, de la date et BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

58 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

des clients publics ou privés à qui ces fournitures étaient destinées. Niveau minimum : La liste devra faire apparaitre que le soumissionnaire a livré du matériel d'incontinence à au moins 5 maisons de repos pendant les trois dernières années, pour un montant annuel de 50.000Euro hors TVA par établissement. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de service.

SECTION IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 25 Critère 2: Confort des produits, Poids: 23 Critère 3: Qualité, Poids: 19 Critère 4: Facilité d'utilisation, Poids: 18 Critère 5: Service après-vente et assistance technique, Poids: 10 Critère 6: Délai de livraison, Poids: 5 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/05/2015 - 12:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/05/2015 - 12:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/05/2015 - 12:00 Lieu: CPAS d'Uccle, Salle du Conseil, 2ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:01077807/2015005676 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID=00060F0C0A0787 - UC CSC AOO OK CADRE BDREAU PRIX FS.pdf - LB NDL EIND 2014 INCONTINENTIEMATERIAAL.pdf VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 LOKALE POLITIE ANTWERPEN N.

508203 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Lokale Politie Antwerpen Generaal Armstrongweg 1, BE-2020 Antwerpen Contact: Mevrouw Vanessa Bogaerts Tel: +32 33385893 Fax: +32 33388555 E-mail: Vanessa.Bogaerts@stad.Antwerpen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: AANKOOP FUNCTIEKLEDIJ HONDENTEAM II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Technische en logistieke afdeling, Noordersingel 3 te 2140 Borgerhout II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Zie bestek II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Tactische overal Korte beschrijving: Tactische overal Perceel 2: T-Shirt korte mouw Korte beschrijving: T-Shirt korte mouw Perceel 3: Polo met korte mouw Korte beschrijving: Polo met korte mouw Perceel 4: Sweater Korte beschrijving: Sweater Perceel 5: Zomerbroek Korte beschrijving: Zomerbroek Perceel 6: Winterbroek Korte beschrijving: Winterbroek Perceel 7: Parka met Polar Korte beschrijving: Parka met Polar Perceel 8: Windstopper Korte beschrijving: Windstopper Perceel 9: Schoenen Korte beschrijving: Schoenen Perceel 10: Handschoenen Korte beschrijving: Handschoenen II.2.

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Zie bestek AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 59 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

* Attest van in orde zijn met de betaling van belastingen.

* Attest van in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. * Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek.

* Beschrijvingen en foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid. * Volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier (Bijlage A) * Volledig ingevulde en ondertekende inventaris (Bijlage B) * Volledig ingevuld en ondertekend attest van fabrikant/leverancier (Bijlage C) Alle gevraagde documenten AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 40 Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 40 Criterium 3: Leveringstermijn, Weging: 15 Criterium 4: Herstelling en service na verkoop, Weging: 5 IV.3.

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/5/2015 - 10:00 Plaats: Lokale Politie Antwerpen Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STADSBESTUUR LIER N. 508271 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier Contact: Mevrouw An Lammens Tel: +32 38000315 E-mail: an.lammens@lier.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leveren, plaatsen en stockeren van kerstverlichting in de Lierse binnenstad en Koningshooikt voor een periode van vijf opeenvolgende jaren (2015-2019) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren, plaatsen en stockeren van kerstverlichting in de Lierse binnenstad en Koningshooikt voor een periode van vijf opeenvolgende jaren (2015-2019) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

* De ondertekenaar dient met de nodige documenten aan te tonen dat hij de bevoegdheid heeft om de offerte te ondertekenen. (uittreksel uit het staatsblad) III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met inbegrip van de attesten van goede uitvoering voor deze werken. Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, dient de inschrijver een grondige motivering toe te voegen waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 60 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Originaliteit en esthetische eigenschappen, Weging: 60 Criterium 2: Prijs, Weging: 30 Criterium 3: De volledigheid en samenstelling van de offerte, Weging: 10 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/5/2015 - 10:00 Plaats: Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Van de inschrijver wordt verwacht dat hij/zij voorafgaandelijk aan het indienen van de offerte een plaatsbezoek aflegt om zo een correcte inschatting te kunnen maken van de opdracht. Hiervoor kan de inschrijver een afspraak maken met Frank Verelst op het telefoonnummer 03/491.80.67 of 0497/52.94.37 VI.5.

DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE TERVUREN N. 508289 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente Tervuren Markt 7A bus 2, BE-3080 Tervuren Contact: De heer Patrick Crabbé Tel: +32 27665252 Fax: +32 27665396 E-mail: patrick.crabbe@tervuren.Be Internet adres(sen): www.tervuren.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Financiering van de investeringen II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Tervuren, Markt 7A bus 2 te 3080 Tervuren II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Financiering van de investeringen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. III.2.3. Vakbekwaamheid: De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 95 Criterium 2: Financiële bijstand en informatorische ondersteuning (cfr.

Art.26), Weging: 3 Criterium 3: Diensten inzake bijstand en expertise, elektronisch bankieren en administratie op maat, Weging: 2 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/6/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/6/2015 - 10:00 Plaats: Gemeente Tervuren, Markt 7A bus 2 te 3080 Tervuren AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE HOLSBEEK N. 508321 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente Holsbeek Dutselstraat 15, BE-3220 Holsbeek Contact: Herman Joos Fax: +32 16621237 E-mail: herman.joos@holsbeek.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 61 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Financiering Nr1 van 31/03/2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Financiering duurzame projecten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 2500000 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: De loutere deelneming aan deze procedure geldt als verklaring op erewoord vanwege de inschrijver dat hij zich niet bevindt in de situaties geviseerd in artikel 61 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Het toegangsrecht zal worden aangetoond door nazicht van de attesten waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn betalingsverplichtingen inzake sociale en fiscale (vennootschapsbelasting en B.T.W) bijdragen volgens de artikelen 62 en 63 van genoemd Koninklijk Besluit. De aanbestedende overheid zal deze attesten zelf elektronisch opvragen bij de bevoegde instanties conform artikel 60 genoemd Koninklijk Besluit III.2.2.

Economische en financiële draagkracht: De financiële en economische draagkracht zal worden aangetoond door voorlegging van een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. De omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, dient minimaal (bedrag) euro per boekjaar te bedragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: De technische bekwaamheid zal worden aangetoond door een beschrijving van de door de inschrijver genomen maatregelen om de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht te verzekeren.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/06/2015 - 11:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00705116/2015005791 VI.5.

DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VZW JESSA ZIEKENHUIS N. 508317 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 20, BE-3500 Hasselt Contact: Mevrouw Wendy Daemen Tel: +32 11289586 Fax: +32 11281052 E-mail: wendy.daemen@jessazh.be Internet adres(sen): www.jessazh.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: diverse transporten voor het Jessa Ziekenhuis II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht omvat diverse transporten voor het Jessa Ziekenhuis bestaat uit 4 delen nl.: - Perceel 1: uitbesteding van het intercampustransport ten behoeve van onze sterilisatieafdeling - Perceel 2: huur van voertuigen voor het transport van de voedingsdienst met als facultatieve variant de effectieve uitbesteding van de intercampustransporten ten behoeve van de voedingsdienst - Perceel 3: uitbesteding intercampustransport ten behoeve van het centraal magazijn - Perceel 4: uitbesteding stalentransport II.1.8. Verdeling in percelen: Ja.

Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: uitbesteding transport sterilisatieafdeling Korte beschrijving: uitbesteding transport sterilisatieafdeling Perceel 2: Huur voertuigen voedingsdienst Korte beschrijving: Huur voertuigen voedingsdienst Perceel 3: Uitbesteding transport centraal magazijn Korte beschrijving: Uitbesteding transport centraal magazijn Perceel 4: Uitbesteding stalenstransport Korte beschrijving: Uitbesteding stalenstransport II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1.

Persoonlijke situatie van ondernemers: Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

62 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van: 1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. 2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag 3) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar De kostprijs van de opdracht op jaarbasis, zoals opgenomen in de offerte, mag maximaal 1/4de bedragen van de totale omzet op jaarbasis.

III.2.3. Vakbekwaamheid: Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen : 1) lijst met minimaal de drie voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. BTW van de leveringen per jaar; De inschrijver dient minimaal 1 refentie te kunnen voorleggen die vergelijkbaar is met deze opdracht (zowel in grootteorde als qua belngrijkheid in continuïteit). AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Garantie dienstverlenging, Weging: 20 Criterium 2: Plan van aanpak, Weging: 20 Criterium 3: Prijs, Weging: 60 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR.

Betalingstermijnen en -methode: De documenten zijn gratis digitaal te verkrijgen op aanvraag per e-mail wendy.daemen@jessazh.be IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/5/2015 - 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/5/2015 - 11:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 ARCHITECTENBURO L.BOVENS BVBA N. 508255 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Architectenburo L.Bovens bvba Joseph Smeetslaan 228, BE-3630 MAASMECHELEN Contact: Architectenburo L.Bovens Tel: +32 89771575 E-mail: l.bovens@telenet.be Internet adres(sen): Scholengemeenschap LANAKEN AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: RENOVATIE TOILETTEN SVM LANAKEN II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: RENOVATIE TOILETTEN aan de SVM (Sint Vincentiusmiddenschool) te LANAKEN AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/05/2015 - 00:00 IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/05/2015 - 00:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/05/2015 - 14:00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 TECHNIFUTUR ASBL N. 508207 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Technifutur ASBL Rue Bois Saint-Jean 15-17, BE-4102 Seraing Contact: Monsieur Georges NIKOLAIDIS Tél: +32 43824482 Fax: +32 43824455 E-mail: georges.nikolaidis@technifutur.be SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Matériel et licences informatiques II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: Technifutur ASBL, Rue Bois Saint-Jean 15-17 à 4102 Seraing II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 63 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

L'objet du marché est l'acquisition de matériel et de licences informatiques, selon les descriptions techniques reprises dans la partie III du cahier des charges. Ce marché se réparti en 7 lots : Lot 1 : PC's pour salles de cours Lot 2 : Portable pour formateur Mastercam / Solidworks / Autocad Lot 3 : Licences SQL Server Lot 4 : CAL Remote Desktop Lot 5 : Racks pour disques durs sans tiroir Lot 6 : Adaptateurs 3,5'' vers disque dur ou SSD 2,5'' Lot 7 : SSD pour salles de cours Les lots 3 et 4 viennent compléter ou renforcer du matériel déjà existant au sein de Technifutur®, c'est pourquoi l'indication des marques requises y est nettement définie dans la partie III du cahier des charges.

II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: PC's pour salles de cours Description succincte: PC's pour salles de cours Lot 2: Portable pour formateur Mastercam / Solidworks / Autocad Description succincte: Portable pour formateur Mastercam / Solidworks / Autocad Lot 3: Licence SQL Server Description succincte: Licence SQL Server Lot 4: CAL Remote Desktop Description succincte: CAL Remote Desktop Lot 5: Rack pour disque dur sans tiroir Description succincte: Rack pour disque dur sans tiroir Lot 6: Adaptateur 3,5" vers disque dur ou SSD 2,5" Description succincte: Adaptateur 3,5" vers disque dur ou SSD 2,5" Lot 7: SSD pour salle de cours Description succincte: SSD pour salle de cours II.2.

QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; * Une attestation ONSS délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.

III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. N/A III.2.3. Capacité technique: N/A N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/5/2015 - 16:00 Documents payants:Oui.

Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Téléchargeable avec l'avis de marché sur la plateforme e-Notification à l'adresse : https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do? language=fr-FR ou Sur simple demande écrite par e-mail à : ruben.delaluz@technifutur.be IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/5/2015 - 10:30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/5/2015 - 10:30 Lieu: Technifutur asbl - Salle de réunion (accueil), rue Bois Saint-Jean, 17 à B-4102 Seraing Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires.

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 ADMINISTRATION COMMUNALE DE VERVIERS N. 508325 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administration communale de VERVIERS63079 place du Marché, 55, BE-4800 VERVIERS BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 64 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Contact: Economat Daniel PROTASIEWICZ Tél: +32 87325321 Fax: +32 87325345 E-mail: daniel.protasiewicz@verviers.be Adresse(s) internet: http://http.:www.verviers.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fournitures de sacs poubelle (3 lots) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Verviers II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: L'entreprise a pour objet la fourniture en 3 lots de sacs poubelles de dimensions et couleurs différentes, pour la collecte des ordures ménagères sur le territoire de la Ville de Verviers et collecte des dépôts sauvages.

Elle sera exécutée selon le programme établi par la Ville. II.1.8. Division en lots:Oui.

Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 1 sacs verts Description succincte: Lot principal sac vert avec logo et inscriptions de 70x50, 260.000 exemplaires/an, soit 390.000 pour 18 mois. sac vert avec logo et inscriptions de 70x90, 954.000 exemplaires/an, soit 1.431.000 pour 18 mois Quantité ou etendue: Lot principal sac vert avec logo et inscriptions de 70x50, 260.000 exemplaires/an, soit 390.000 pour 18 mois. sac vert avec logo et inscriptions de 70x90, 954.000 exemplaires/an, soit 1.431.000 pour 18 mois Valeur éstimée Hors TVA: 170000 EUR .

Lot 2: Lot 2 sacs blancs Description succincte: sac blanc avec logo et inscriptions de +/- 80 x 100, 30.000 exemplaires/an, soit 45.000 pour 18 mois Quantité ou etendue: Voir description Valeur éstimée Hors TVA: 5000 EUR . Lot 3: Lot 3 sacs jaunes Description succincte: sacs jaunes avec inscriptions de +/- 70 x 110 +/- 10.000 exemplaires/an, soit 15.000 pour 18 mois Quantité ou etendue: voir description Valeur éstimée Hors TVA: 5000 EUR . II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Quantités (estimations) Lot 1 sac vert avec logo et inscriptions de 70x50, 260.000 exemplaires/an, soit 390.000 pour 18 mois.

sac vert avec logo et inscriptions de 70x90, 954.000 exemplaires/an, soit 1.431.000 pour 18 mois Lot 2 sac blanc avec logo et inscriptions de +/- 80 x 100, 30.000 exemplaires/an, soit 45.000 pour 18 mois Lot 3 sac jaune avec inscriptions de +/- 70 x 110 10.000 exemplaires/an, soit 15.000 pour 18 mois Valeur éstimée Hors TVA: 180000 EUR .

SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: voir cahier spécial des charges SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.

IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/05/2015 Documents payants:Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/05/2015 - 10:00 Lieu: Place du marché 41 à 4800 VERVIERS (2ème étage; salle de réunion des finances). SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS @Ref:01088824/2015004828 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Peut être demandé et délivré par courriel (daniel.protasiewicz@verviers.be) VI.5.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 VILLE DE NAMUR N. 508284 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Namur Hôtel de Ville, BE-5000 Namur Contact: Monsieur Jean-François Mazy Tél: +32 81246556 Fax: +32 81246554 E-mail: jean-francois.mazy@ville.namur.be Adresse(s) internet: http://www.ville.namur.be SECTION II. OBJET DU MARCHE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 65 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Cours de langues 2015-2016 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Ecoles communales fondamentales II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Cours de langues 2015-2016 II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Namur Nord Description succincte: Namur Nord Lot 2: Namur Sud Description succincte: Namur Sud II.2.

QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * L'attestation O.N.S.S. relative à l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres. * Attestation prouvant que le candidat a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi (TVA, Contributions) * Attestation de souscription d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques .

III.2.2. Capacité économique et financière: * Une déclaration bancaire conforme à l'annexe 3 de l'A.R. du 15 juillet 2011 * Une déclaration sur le chiffre d'affaires de la société OU un exemplaire des derniers comptes ou bilan * Une déclaration bancaire conforme à l'annexe 3 de l'A.R. du 15 juillet 2011. * Une déclaration sur le chiffre d'affaires de la société OU un exemplaire des derniers comptes ou bilan III.2.3. Capacité technique: * Un document attestant des moyens techniques de la société (organigramme de la société - personnel et moyens techniques). * Liste de 3 prestations minimum effectuées ou références de marchés antérieurs sur les trois dernières années (montants-dates-destinataires), marchés d'un montant supérieur à 120.000 EUR .

* Un document attestant des preuves d'expérience dans la tranche d'âge 4-10 ans. * Liste de 3 prestations minimum effectuées ou références de marchés antérieurs sur les trois dernières années (montants-dates-destinataires), marchés d'un montant supérieur à 100.000 EUR . * Un document attestant des preuves d'expérience dans la tranche d'âge 4-10 ans. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Structure, Poids: 50 Critère 2: Pédagogie, Poids: 40 Critère 3: Prix, Poids: 30 IV.3.

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/5/2015 - 16:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/5/2015 - 11:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/5/2015 - 11:00 Lieu: Service Logistique, Hôtel de Ville, Aile Kegeljan à 5000 Namur SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Ces critères d'attribution valent pour tous les lots: N° Description Points 1 Structure 50 Critère évalué sur la base: - d'un organigramme reprenant pour l'exécution du présent marché la liste nominative des personnes dont la tâche principale est l'éventuel remplacement d'un chargé de cours & la liste nominative des personnes pour lesquelles cette tâche représenterait au minimum la moitié de son temps de travail et des C.V.

de ces personnes (30 points). - du délai de remplacement (20 points).

2 Pédagogie 40 Critère évalué sur la base: - d'une leçon-type à réaliser dans une classe entre les 22 mai et 19 juin 2015 (langue, année d'études et professeur tirés au sort) donc fournir les coordonnées de 3 professeurs (30 points) - de l'adéquation à un public d'enfants et de préadolescents (10 points ? objectif : 5 points & méthodes, manuels et supports divers : 5 points). 3 Prix 30 Règle de 3; Score offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * poids du critère prix Poids total des critères d'attribution: 120 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 EAP-ECOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMUNE À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET À LA RÉGION WALLONNE N.

508296 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR EAP-Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne rue d'Harscamp 11, BE-5000 Namur Contact: Madame Isabelle Küntziger, Directrice générale Tél: +32 81326652 Fax: +32 81326675 E-mail: m.francotte@eap-c.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406450 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 66 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché public de services relatif aux formations liées à l'accueil et à la diversité (2 lots) - Procédure négociée directe avec publicité (PNDAP - voir point VI.3 Autres informations) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La mission du prestataire de service consiste : Pour le lot 1 « Les clés pour réussir un accueil de qualité » * la conception d'un programme de formation ; * la mise en oeuvre de la formation ; * l'évaluation de la formation * + 1/2 journée de travail préparatoire entre l'Ecole et le prestataire Pour le lot 2 « Egalité et diversité : des enjeux de tous les jours * la conception d'un programme de formation ; * la mise en oeuvre de la formation ; * l'évaluation de la formation * + 1/2 journée de travail préparatoire entre l'Ecole et le prestataire La conception et la mise en oeuvre de ces formations se feront en étroite collaboration avec l'Ecole qui assume le rôle de coordinateur pédagogique.

II.1.8. Division en lots:Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 1 : « Les clés pour réussir un accueil de qualité » - N° FTCUSACQT1TS/2015 Lot 2: Lot 2 : « Egalité et diversité : des enjeux de tous les jours - N° FTCUSSEDI1TS/2015 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Afin de vérifier que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il est tenu de joindre à son offre : - Une attestation de laquelle il ressort qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Pour être en règle, le soumissionnaire doit avoir transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres et n'a pas, pour ces déclarations, une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer, qu'il possède à l'égard de pouvoir(s) adjudicateurs(s) une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. Si le soumissionnaire n'est pas assujetti au paiement de cotisations ONSS, il veillera à fournir une attestation de laquelle il ressort qu'il est en règle avec ses obligations envers l'INASTI ; - Une déclaration sur l'honneur (original) certifiant ne pas se trouver dans une situation d'exclusion prévue aux articles 61, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 dont le modèle figure en annexe 3.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera néanmoins avant d'attribuer le marché la situation du soumissionnaire qui a déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, soit directement en consultant les bases de données du Fédéral ou l'application Digiflow, soit, quand cette vérification préalable ne peut s'effectuer, en demandant au soumissionnaire de lui communiquer les attestations requises par la réglementation.

III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : - une déclaration bancaire correspondant au modèle fourni en annexe 4. Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

III.2.3. Capacité technique: Pour chaque lot pour lequel il remet offre, le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : - Une liste des principales prestations similaires à celles du présent marché exécutées au cours des trois dernières années (de décembre 2011 à décembre 2014), indiquant les montants, les dates et les destinataires publics ou privés, dont au moins une référence pour un public équivalent à celui du présent marché.

Les références seront appuyées par des certificats de bonne exécution joints à l'offre ; - La liste des formateurs qui interviendront dans le cadre du présent marché et, le cas échéant, les alternances envisagées entre formateurs. Cette liste est accompagnée des CV de chaque formateur proposé. Ces CV mentionneront les formations et expériences utiles dans le cadre des formations visées par le présent marché. Les formateurs proposés devront disposer d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la formation dont il est question dans le présent cahier des charges. De plus, le soumissionnaire joint à son offre une note synthétique (deux pages maximum) justifiant son savoir-faire, son efficacité et sa fiabilité en relation avec le présent marché ; - L'indication de la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter.

En raison du caractère intuitu personae de la prestation, le soumissionnaire joindra à son offre : * l'identité du ou des sous-traitants ; * la part du marché qui sera effectivement confiée à chaque sous-traitant ; * la liste de ses ou de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée ; * le CV des membres du personnel du ou des sous-traitants affectés à la présente mission ; * l'engagement des sous-traitants d'exécuter effectivement les prestations en cas d'attribution du marché. Le personnel affecté au projet devra posséder une maîtrise parfaite de la langue française.

La personne qui sera désignée par le prestataire de service en tant qu'interlocuteur du chef de projet formation de l'Ecole devra disposer d'une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la gestion de missions de formation d'une envergure similaire à celle du présent marché ; son CV devra être joint à l'offre. Sauf cas de force majeure, le personnel de l'adjudicataire tel que proposé dans l'offre ne pourra pas être remplacé en cours de mission. Si un formateur doit être remplacé, il le sera par un autre de compétences au moins égales à celles de la personne à remplacer. Le remplacement doit être autorisé préalablement par le fonctionnaire dirigeant.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/04/2015 - 14:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/04/2015 - 14:00 SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le présent marché fait l'objet d'une procédure négociée directe avec publicité en exécution de l'article 26, § 2, 1°, d) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le présent marché est reconductible une fois. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be VI.5.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 EAP-ECOLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMUNE À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET À LA RÉGION WALLONNE N. 508297 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR EAP-Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne rue d'Harscamp 11, BE-5000 Namur Contact: Madame Isabelle Küntziger, Directrice générale Tél: +32 81326652 Fax: +32 81326675 E-mail: m.francotte@eap-c.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406451 SECTION II.

OBJET DU MARCHE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 67 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché public de services relatif à la formation « Ensemble, vers une administration orientée usagers » - Procédure négociée directe avec publicité (PNDAP - voir point VI.3 Autres informations) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La mission du prestataire de service consiste : * la conception d'un programme de formation ; * la mise en oeuvre de la formation ; * l'évaluation de la formation * + 1/2 journée de travail préparatoire entre l'Ecole et le prestataire La conception et la mise en oeuvre de ces formations se feront en étroite collaboration avec l'Ecole qui assume le rôle de coordinateur pédagogique.

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Afin de vérifier que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, il est tenu de joindre à son offre : - Une attestation de laquelle il ressort qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Pour être en règle, le soumissionnaire doit avoir transmis à l'Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres et n'a pas, pour ces déclarations, une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer, qu'il possède à l'égard de pouvoir(s) adjudicateurs(s) une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. Si le soumissionnaire n'est pas assujetti au paiement de cotisations ONSS, il veillera à fournir une attestation de laquelle il ressort qu'il est en règle avec ses obligations envers l'INASTI ; - Une déclaration sur l'honneur (original) certifiant ne pas se trouver dans une situation d'exclusion prévue aux articles 61, §2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 dont le modèle figure en annexe 3.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera néanmoins avant d'attribuer le marché la situation du soumissionnaire qui a déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, soit directement en consultant les bases de données du Fédéral ou l'application Digiflow, soit, quand cette vérification préalable ne peut s'effectuer, en demandant au soumissionnaire de lui communiquer les attestations requises par la réglementation.

III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : - une déclaration bancaire correspondant au modèle fourni en annexe 4. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre : - Une liste des principales prestations similaires à celles du présent marché exécutées au cours des trois dernières années (de décembre 2011 à décembre 2014), indiquant les montants, les dates et les destinataires publics ou privés, dont au moins une référence pour un public équivalent à celui du présent marché. Les références seront appuyées par des certificats de bonne exécution joints à l'offre ; - La liste des formateurs qui interviendront dans le cadre du présent marché et, le cas échéant, les alternances envisagées entre formateurs.

Cette liste est accompagnée des CV de chaque formateur proposé. Ces CV mentionneront les formations et expériences utiles dans le cadre des formations visées par le présent marché. Les formateurs proposés devront disposer d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la formation dont il est question dans le présent cahier des charges. De plus, le soumissionnaire joint à son offre une note synthétique (deux pages maximum) justifiant son savoir-faire, son efficacité et sa fiabilité en relation avec le présent marché ; - L'indication de la part du marché que l'adjudicataire a l'intention de sous-traiter.

En raison du caractère intuitu personae de la prestation, le soumissionnaire joindra à son offre : * l'identité du ou des sous-traitants ; * la part du marché qui sera effectivement confiée à chaque sous-traitant ; * la liste de ses ou de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée ; * le CV des membres du personnel du ou des sous-traitants affectés à la présente mission ; * l'engagement des sous-traitants d'exécuter effectivement les prestations en cas d'attribution du marché. Le personnel affecté au projet devra posséder une maîtrise parfaite de la langue française.

La personne qui sera désignée par le prestataire de service en tant qu'interlocuteur du chef de projet formation de l'Ecole devra disposer d'une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la gestion de missions de formation d'une envergure similaire à celle du présent marché ; son CV devra être joint à l'offre. Sauf cas de force majeure, le personnel de l'adjudicataire tel que proposé dans l'offre ne pourra pas être remplacé en cours de mission. Si un formateur doit être remplacé, il le sera par un autre de compétences au moins égales à celles de la personne à remplacer. Le remplacement doit être autorisé préalablement par le fonctionnaire dirigeant.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/04/2015 - 14:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/04/2015 - 14:00 SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le présent marché fait l'objet d'une procédure négociée directe avec publicité en exécution de l'article 26, § 2, 1°, d) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le présent marché est reconductible une fois. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be VI.5.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RW-SPW-DGO4-DBD-DIRECTION DES BATIMENTS DURABLES N. 508303 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-DGO4-DBD-Direction des Batiments durables Chaussée de Liège, 140-142 , BE-5100 JAMBES Contact: Monique GLINEUR, Directrice Tél: +32 81486379 Fax: +32 81486302 E-mail: monique.glineur@spw.wallonie.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html?ID_AVIS=406508 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Deuxième marché de développement et adaptations du logiciel PEB (pour les 3 Régions) pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments et de la base de données PEB (pour la Région wallonne).

II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Néant II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: 1. Objet du marché : Le présent marché est un marché de services, à tranches conditionnelles, qui a pour objet le développement et les adaptations du logiciel PEB (pour les 3 Régions) pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments et de la base de données PEB (pour la Région wallonne). Le présent marché est un BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

68 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

marché de services qui vise : - d'une part, à rencontrer le souhait conjoint de la DGO4, de l'IBGE et de la VEA de développer, personnaliser, améliorer et optimiser le logiciel commun d'aide et de calcul pour la Performance Energétique des Bâtiments (PEB), neufs et rénovés ; - d'autre part, à rencontrer le souhait de la DGO4 de poursuivre le développement de la base de données PEB wallonne qui permet d'enregistrer, de classer et de traiter les fichiers créés par le logiciel PEB visé ci-dessus. Pour ce faire, les 3 Administrations lancent un marché conjoint de services à bordereau de prix, relatif à la poursuite du développement informatique du logiciel PEB et de la base de données PEB.

Les exigences réglementaires, actuelles et futures, à prendre en compte sont celles de la Région wallonne (RW), de la Région de Bruxelles- Capitale (RBC) et de la Région flamande (RF). Cet outil logiciel PEB est une implémentation des méthodes de calculs, des procédures et des exigences réglementaires en vigueur. Le Pouvoir adjudicateur insiste sur la complexité de cet outil, du au fait que : - la méthode de calcul traite des domaines techniques spécifiques et évolutifs et permet de nombreuses variantes dans les options de calculs (méthode simplifiée / méthode détaillée ; possibilité de recours à des valeurs par défaut, règles de validation ; variabilité des données nécessaires en fonction des types de projet - la méthode de calcul est presque commune aux 3 Régions mais chaque réglementation régionale a ses spécificités et ses subtilités ; - les procédures et les exigences sont propres à chaque Région, même si certains mécanismes ou principes sont communs.

Afin de mieux évaluer cette complexité, les arrêtés PEB actuellement d'application dans les 3 Régions sont disponibles sur leurs sites : Pour la RW : http://energie.wallonie.be/fr/reglementation-peb-2015-valable-a-partir-du-0 1-05-2015.html?IDC=8194 Pour la RBC : http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx ?id=32591 Pour la RF : http://www.energiesparen.be/epb/regelgeving 2. Le marché porte sur les tâches suivantes : Chapitre 1 (pour les 3 Administrations - maîtrise des textes réglementaires PEB actuellement en vigueur et de leur implémentation dans la version actuelle du Logiciel PEB ; - maîtrise des modifications des textes réglementaires PEB prévues ; - analyse des souhaits des Régions relatifs à l'amélioration de l'interface ou à l'encodage des données ; - implémentation : o des modifications réglementaires nécessaires ; o des besoins fonctionnels exprimés ; - élaboration et réalisation de tests qui permettront de mettre en évidence l'adéquation de l'implémentation avec le cahier des charges ainsi que la recherche d'éventuels incidents ; - réalisation de la documentation et d'un ensemble d'aides qui faciliteront la prise en main de l'outil ; - fourniture complète du logiciel, de l'ensemble de ses modules et de son code.

La version actuelle publiée du logiciel peut-être téléchargée à l'adresse suivante : http://energie.wallonie.be/fr/logiciel-peb.html?IDC=7303 La prochaine version publiée sera disponible en mai 2015. Chapitre 2 (pour l'Administration wallonne uniquement): - analyse des principes de fonctionnement de la base de données PEB actuelle ; - analyse et implémentation des besoins fonctionnelles exprimés par l'Administration wallonne. Une version test de la base de données PEB, identique dans son fonctionnement à la version officielle, peut être consultée à l'adresse suivante: http://pollux.dgo4.be/bddpeb/home.seam (Utilisateur : tmpacces ; Mot de passe : accestmp).

II.1.8. Division en lots:Non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Il s'agit d'un marché à tranches fermes et conditionnelles. Le marché est envisagé sur une durée maximum de quatre ans comprenant au moins une tranche ferme et au maximum trois tranches conditionnelles. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation d'un marché public, le candidat ou soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal susmentionné, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.

Le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre État membre de l'Union européenne joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le soumissionnaire joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi.

L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres. En vertu de l'article 63§2 alinéa 2: le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement à DIGIFLOW procédera à la vérification de la situation fiscale de tous les soumissionnaires dans les 48 heures suivant la séance d'ouverture. Le soumissionnaire n'est pas dispensé de produire les renseignements et documents demandés s'il les a déjà fournis pour un autre marché du même pouvoir adjudicateur.

III.2.2. Capacité économique et financière: Pour évaluer la capacité financière du soumissionnaire, celui-ci doit joindre : - une attestation précisant le chiffre d'affaires pour l'année 2014, pour le soumissionnaire et ses sous- traitants éventuels, avec un minimum de 800.000,00? HTVA. - une déclaration bancaire établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533) ; ce modèle est annexé au présent cahier spécial des charges.

- une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.534) ; ce modèle est annexé au présent cahier spécial des charges.

III.2.3. Capacité technique: En vue de la sélection qualitative, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre les documents suivants attestant sa capacité technique : - une liste de minimum 2 services effectués ces trois dernières années, (avec indication du montant, de la date et des instances de droit public ou privé auxquelles ils étaient destinés) faisant apparaître sa compétence, ainsi que celle du personnel technique occupé aux tâches prévues dans le marché, dans les domaines suivants : * expertise dans l'élaboration de logiciels de calcul visant à caractériser la performance énergétique des bâtiments, * expertise en termes de maniement des concepts liés à la performance énergétique des bâtiments, * expertise en termes de développement informatique en java de grande taille, * expertise en termes d'établissement de documents dynamiques complexes au format .pdf, .doc, .docx.

- les CV avec les titres d'études et professionnels du personnel qui sera affecté à la réalisation de la mission. Le nombre d'années d'activité de chacun (1 année minimum) dans les matières précitées doit être mentionné dans la soumission. Les CV devront permettre d'évaluer l'expérience du personnel : - dans le développement de logiciels et d'applications en JAVA, y compris les librairies utilisées actuellement dans le logiciel actuel (cf annexe technique) - et la connaissance des outils annexes suivants : MySQL (MariaDB), java Webstart, développement d'application sous JBoss (framework SEAM), hsqldb.

Le pouvoir adjudicateur pourra exiger que les services soient effectivement effectués par les exécutants annoncés ou remplacés par des personnes à compétences équivalentes, moyennant l'approbation du pouvoir adjudicateur.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : le prix, Poids: 40 Critère : la méthodologie de travail, l'infrastructure et les outils utilisés dans le cadre du développement et de la gestion du projet, Poids: 40 Critère : un cas pratique : la qualité technique du traitement d'une demande, Poids: 20 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/05/2015 - 10:00 Documents payants:Non.

IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/05/2015 - 10:00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. Lieu : DGO4, Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 JAMBES, salle de réunion Royale Moncrabeau. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : http://marchespublics.wallonie.be VI.5.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 STAD BRUGGE - BRUGGEMUSEUM N. 508318 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 69 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Brugge - Bruggemuseum Dijver 12, BE-8000 Brugge Contact: Bruggemuseum Aleid Hemeryck Tel: +32 50448725 E-mail: bruggemuseum@brugge.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Ontwerp voor renovatie en herinrichting van het Gruuthusemuseum II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brugge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De Stad Brugge gaat over tot de aanstelling van een ontwerpteam voor de studie, renovatie en scenografie van het Gruuthusemuseum. De opdracht van het ontwerpteam bestaat uit twee grote delen: 1. renovatie en herinrichting Gruuthusemuseum 2. visie op de ontwikkeling van de volledige site De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking in 2 fases: selectie en gunning. Fase 1 A: oproep tot kandidaatstelling Fase 1 B: maximum vijf teams maken een voorstel voor ontwerp Fase 2: gunning voor definitief ontwerp aan één team Dit lastenboek heeft betrekking op fase 1 A, oproep tot kandidaatstelling.

II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 156363.63 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Zie bestek AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/05/2015 - 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/05/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/05/2015 - 10:00 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: vertegenwoordigers van openbaar bestuur AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00737547/2015005652 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 OCMW BRUGGE N. 508194 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST OCMW Brugge Ruddershove 4, BE-8000 Brugge Contact: OCMW Brugge Marc Degraeve E-mail: marc.degraeve@ocmw-brugge.be Internet adres(sen): www.ocmw-brugge.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitbreiding virtuele omgeving II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: OCMW Brugge Ruddershove 4 8000 Brugge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Uitbreiding virtuele omgeving II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 70 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Klasse: N/A, Categorie: N/A AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 50 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/04/2015 - 15:59 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/04/2015 - 09:00 IV.3.8.

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/04/2015 - 10:00 Plaats: Hoofdzetel OCMW Brugge, Consultancyruimte ICT, 4de verdiep Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 KERKFABRIEK ST-CATHARINA N. 508293 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Kerkfabriek St-Catharina Guido Gezellestraat 38, BE-8400 Oostende AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: St-Catharinakerk Oostende - herstel glas-in-lood II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Guido Gezellestraat 38, 8400 Oostende II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: CopySt-Catharinakerk Oostende - herstel glas-in-lood II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: de inschrijver verklaart zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: passende bankverklaring of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's III.2.3.

Vakbekwaamheid: vereiste erkenning: klasse 1 - ondercategorie D14 of D23 of D24 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/04/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 50.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijke overschrijving op rekeningnr. BE19 3631 1935 5712 van het architectenbureau Felix & Partners met vermelding van uw BTW- nr.

en uw adres IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/04/2015 - 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/04/2015 - 11:00 Plaats: burelen van de kerkfabriek St-Catharina, p.a. pastorie, Guido Gezellestraat 38, 8400 Oostende AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00703729/2015004821 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VRIJ KATHOLIEK LAGER EN KLEUTER ONDERWIJS N. 508292 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Vrij Katholiek Lager en Kleuter Onderwijs Kerkstraat 16, BE-8430 Middelkerke AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: vrije basisschool St-Lutgardis Westende - herstelling daken en goten / elektriciteitswerken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Westendelaan 344, 8434 Westende II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: vrije basisschool St-Lutgardis Westende - herstelling daken en goten / elektriciteitswerken BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 71 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: de inschrijver verklaart zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 III.2.2.

Economische en financiële draagkracht: passende bankverklaring of bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's III.2.3. Vakbekwaamheid: vereiste erkenning: klasse 1 - ondercategorie D12 AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 68.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijke overschrijving op rekeningnr. BE19 3631 1935 5712 van het architectenbureau Felix & Partners met vermelding van uw BTW- nr.

en uw adres.

Een pdf-versie van het bestek kan kosteloos aangevraagd worden via mail. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/05/2015 - 14:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/05/2015 - 14:00 Plaats: lerarenkamer van de vrije basisschool St-Lutgardis, Westendelaan 344, 8434 Westende AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00703729/2015005754 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 OCMW MENEN N. 508306 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST OCMW Menen Noorderlaan 1/A000, BE-8930 Menen Contact: De heer Renaat Vandenbulcke Tel: +32 56527100 Fax: +32 56527109 E-mail: renaat.vandenbulcke@menen.be Internet adres(sen): www.ocmwmenen.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering vleeswaren en gevogelte II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Diverse locaties II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Toelichting: Het OCMW van Menen wil gedurende de periode van 01.09.2015 - 31.08.2018 vleeswaren en gevogelte aankopen ten behoeve van onze woonzorgcentra. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 "Vleeswaren (grof vlees, varken, rund, lam, wild)" Perceel 2 "Gevogelte en konijn" Perceel 3 "Fijne vleeswaren (charcuterie en pasteien)": Leveringsplaats alle percelen: volgende locaties Woonzorgcentrum Andante (Hof Ter Linden en De Feniks), Volkslaan 300 te 8930 Menen Woonzorgcentrum Sint-Gerardus, Grote Molenstraat 46 te 8930 Lauwe Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht.

Vrije varianten zijn niet toegelaten. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de wettelijke voorschriften en de bepalingen van het bestek.

II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Vleeswaren (grof vlees, varken, rund, lam, wild) Korte beschrijving: Vleeswaren (grof vlees, varken, rund, lam, wild) Hoeveelheid of omvang: . Geraamde waarde zonder BTW: 169749.67 EUR . Perceel 2: Gevogelte en konijn Korte beschrijving: Gevogelte en konijn Hoeveelheid of omvang: . Geraamde waarde zonder BTW: 75591.86 EUR . Perceel 3: Fijne vleeswaren (charcuterie en pasteien) Korte beschrijving: Fijne vleeswaren (charcuterie en pasteien) Hoeveelheid of omvang: .

Geraamde waarde zonder BTW: 101261.70 EUR . II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 346603.23 EUR . AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Attest 1: Verklaring op erewoord: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 72 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Attest 2 Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Geen minimum eisen III.2.3.

Vakbekwaamheid: Attest 3 EEG-attest van recente datum voorzien van een erkenningsnummer van de inrichting als: - slachthuis (desgevallend) - uitsnijding van vers vlees van slachtdieren - productieatelier van gehakt vlees en vleesbereidingen Attest 4 waarin de inschrijver bewijst dat hij de HACCP-reglementering volgt Attest 5 Verklaring waaruit blijkt dat de distributiewagens volledig in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften Attest 6 Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht. Attest 7 Recent controleverslag van het FAVV De bijgeleverde attesten zijn de minimale voorwaarden AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Smaaktesten op stalen, Weging: 30 Criterium 3: Controlesysteem op kwaliteitsgarantie, bestel- en leveringsmodaliteiten en duurzaam ondernemen, Weging: 20 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/5/2015 - 16:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

IV.3.4.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/5/2015 - 10:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/5/2015 - 10:00 Plaats: OCMW Menen, Raadzaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 2 Raadsleden OCMW Menen Mevrouw Sofie Vanysacker BS-Economist of medewerker Economaat, OCMW Menen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 Erratum - Rectification UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 508264 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel.

Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Université de Mons (UMONS) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact: Monsieur Michel COULON Tél: +32 32065373036 Fax: +32 32065373086 E-mail: marches.publics@umons.ac.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Appel à candidatures - marché de conception/construction pour le bâtiment "Théoricien" II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Marché de travaux portant sur la conception et la construction d'un bâtiment destiné à abriter le département des théoriciens et biomathématiciens et des salles d'étude pour étudiants ainsi que la faculté de traduction et d'interprétation SECTION IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Restreinte.

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Conformément au traité d'analyse financière de Ooghe et Van Wymeersch*, Le calcul sera fait selon les modalités suivantes : Le fonds de roulement net se calcule de la façon suivante : + |16| + |17| - |20/28| - |29| Le besoin en fonds de roulement se calcule lui de cette façon : |3| + |40/41| + |490/1| - |42/48| + |43| - |492/3| Le soumissionnaire ne remplira donc pas l'annexe C mais établira un fichier Excel : Prouvant que les membres de la partie exécution (association momentanée, sous-traitant utilisé pour l'analyse de la sélection qualitative ou tout autre forme juridique acceptable) ont leurs fonds de roulement net global supérieur au besoin en fonds de roulement (de façon globale, une somme doit donc être établie); Prouvant que les membres de la partie conception (association momentanée, sous-traitant utilisé pour l'analyse de la sélection qualitative ou tout autre forme juridique acceptable) ont leurs fonds de roulement net global supérieur au besoin en fonds de roulement (de façon globale, une somme doit donc être établie).

*2006, Ooghe et Van Wymeersch, « Traité d'analyse financière », édition Coédition Intersentia - Anthemis, ouvrage de référence adapté aux normes IFRS. Ceci ne change aucunement le critère de capacité financière du document de candidature et de l'avis exigeant que le FRNG>BFR pour l'entité exécution et l'entité conception VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 VRT N. 508254 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: De heer Christophe Somers Tel: +32 27415823 Fax: +32 27360765 E-mail: aankoopproductie@vrt.be BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

73 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Decorontwerp en - bouwer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voor een nieuw programma op één is VRT op zoek naar een decorontwerper, alsmede een decorbouwer. Het format van dit programma zal bestaan uit een kwisprogramma met publiek (max 80 personen) op de tribune - 4 panelleden en 1 presentator die rechtopstaand zal presenteren. ook zal er gebruik gemaakt worden met 1 leugendetector en 1 plaats/kooi voor een extra persoon met "oortje".

Qua techniciteit zullen er 9 camera's en 1 kraan worden ingezet ; onzichtbaar in het decor. Na ondertekening en toesturen van vertrouwelijkheidsdocument ontvangen de inschrijvers de baseline, synopsis, look&feel en link naar de beelden van de proefopname. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 VRT N. 508252 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: De heer Christophe Somers Tel: +32 27415823 Fax: +32 27360765 E-mail: aankoopproductie@vrt.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Decorontwerp en - bouwer - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voor een nieuw programma op één is VRT op zoek naar een decorontwerper, alsmede een decorbouwer. Het format van dit programma zal bestaan uit een kwisprogramma met publiek (max 80 personen) op de tribune - 4 panelleden en 1 presentator die rechtopstaand zal presenteren.

ook zal er gebruik gemaakt worden met 1 leugendetector en 1 plaats/kooi voor een extra persoon met "oortje". Qua techniciteit zullen er 9 camera's en 1 kraan worden ingezet ; onzichtbaar in het decor. Na ondertekening en toesturen van vertrouwelijkheidsdocument ontvangen de inschrijvers de baseline, synopsis, look&feel en link naar de beelden van de proefopname. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 MRMP-I/S DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE - N.

508242 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Dethier Laurent Guy Tél: +32 27013476 Fax: +32 27013879 E-mail: laurent.dethier@mil.be Adresse(s) internet: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190https://enot.publicpro curement.be/enot-war/preViewNotice.do? noticeId=197954https://enot.publicprocurement.behttps://eten.publicprocurem ent.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FS-15IS008- F02 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Marché pluriannuel de Services relatif à l'EXPLOITATION et la MAINTENANCE TECHNIQUE des installations techniques de BOURG-LEOPOLD et de ZUTENDAAL.

II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Marché pluriannuel de Services relatif à l'EXPLOITATION et la MAINTENANCE TECHNIQUE des installations techniques de BOURG-LEOPOLD et de ZUTENDAAL. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 AIDE ET SOINS À DOMICILE BRABANT WALLON ASBL N. 508190 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I.

POUVOIR ADJUDICATEUR Aide et Soins à Domicile Brabant Wallon asbl Chaussée de Namur, 52 C, BE-1400 Nivelles Contact: FASD - Av. A. Lacomblé 69-71 - 1030 Bruxelles Olbregts Eric BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 74 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

E-mail: eric.olbregts@fasd.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=199182 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Adjudication ouverte pour la conclusion d'un accord cadre concernant la fourniture de voitures de société II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Adjudication ouverte pour la conclusion d'un accord cadre concernant la fourniture de voitures de société SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte.

SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: erratum : les véhicules 1.0 pouvant avoir une cylindrée légèrement inférieure à 1000 cc, les caractéristiques du véhicule type sont étendues. Sont admis les véhicules de 990 à 1300 cc VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 VZW KATHOLIEKE SCHOLEN WEMMEL N. 508269 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST vzw Katholieke Scholen Wemmel Kaasmarkt 38, BE-1780 Wemmel Contact: Dhr.

Frans Bockstael Tel: +32 24613956 E-mail: directie@materdeiwemmel.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Bouwen van een overdekte speelplaats in staalstructuur II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een overdekte speelplaats (300m2) in staalstructuur. Ook inbegrepen in deze opdracht zijn de grond-, riolering-, en funderings- en dakdichtingswerken. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE: - Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. - In de oorspronkelijke aankondiging VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging: Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.2.3 Technische bekwaamheid In plaats van: D7 - smeedwerk Te lezen: Categorie F. 'Metaalconstructies' OF Ondercategorie F2. 'Metalen draagstructuren bouwen' VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: @Ref:00917251/2015005711 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD ANTWERPEN N.

508218 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: De heer Bart Noppe Tel: +32 33382770 Fax: +32 33382030 E-mail: GAC_diensten@stad.antwerpen.be Internet adres(sen): www.antwerpen.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Raamovereenkomst voor het verwijderen van zwerfafval en het ledigen van papiermanden in parken II.1.2.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst voor het verwijderen van zwerfafval en het ledigen van papiermanden in parken AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Naar aanleiding van het infomoment op 1/4/2015 - 10:00u worden deze extra documenten toegevoegd waaronder; - Gedetailleerde info achter inventaris - Catalogus beeldmeetlatten - PPT infovergadering 1/4/2015 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 LOKALE POLITIE ANTWERPEN N. 508197 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 75 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst.

Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Lokale Politie Antwerpen Generaal Armstrongweg 1, BE-2020 Antwerpen Contact: De heer Linus Torfs Tel: +32 33385892 Fax: +32 33388555 E-mail: linus.torfs@stad.antwerpen.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van mobiele scheidingswanden en systeemplafonds - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren en plaatsen van mobiele scheidingswanden en systeemplafonds AFDELING IV.

PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: wijziging openingsdatum: 13/04/2015 - 10.00 uur VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 LOKALE POLITIE ANTWERPEN N. 508220 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Lokale Politie Antwerpen Generaal Armstrongweg 1, BE-2020 Antwerpen Contact: De heer Linus Torfs Tel: +32 33385892 Fax: +32 33388555 E-mail: linus.torfs@stad.antwerpen.be AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren en plaatsen van mobiele scheidingswanden en systeemplafonds - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren en plaatsen van mobiele scheidingswanden en systeemplafonds AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 GEMEENTE LINTER N.

508268 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43, BE-3350 Linter Contact: De heer Wim Sprimont Tel: +32 11784033 Fax: +32 11782009 E-mail: wim.sprimont@linter.be Internet adres(sen): www.linter.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanleg van een voetpad in een deel van de Helen-Bos- en Hereblokstraat.

II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Opbraak/affrezen van bestaande wegenis Grondwerken in uitgraving Aanleg fundering Aanleg van verhardingen (betonstraatstenen) Onderhouds- en herstellingswerken AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: IV.3.3)Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Betalingstermijnen en methode: Betaling ter plaatse bij afhaling of mits voorafgaandelijke storting op rekeningnummer: BE 74 3751 0084 3707 op naam van Technum, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt met vermelding Linter-voetweg Helen-Bosstraat -Hereblok. In de prijs zijn de meetstaat in Excel 5.0.-XLS-formaat - op cd of via email -, en de verzendingskosten begrepen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 INFRABEL - ZONE DE LIÈGE N.

508196 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 76 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Infrabel - Zone de Liège Rue Ernest Solvay, 1, BE-4000 Liège Contact: Biquet Emma Angèle Tél: +32 2412357 Fax: +32 2412280 E-mail: emma.biquet@infrabel.be Adresse(s) internet: www.infrabel.behttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do? noticeId=198928 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/136.Ligne 34 : Liège -Guillemins / Hasselt - Ligne 24 : Glons / Aachen - Tronçons : Tongres/Liers (ligne 34) et Glons/Bassenge (ligne 24) Renouvellement des appareils de voies 01AG, 01BG, 02AG, 02 BG et 03G à Glons II.1.2.

Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Cahier spécial des charges n° 57/52/4/14/136. Ligne 34 : Liège -Guillemins / Hasselt Ligne 24 : Glons / Aachen Tronçons : Tongres/Liers (ligne 34) et Glons/Bassenge (ligne 24) Renouvellement des appareils de voies 01AG, 01BG, 02AG, 02 BG et 03G à Glons Ce marché comprend : Partie voie et terrassement ? le renouvellement des appareils de voie 01AG, 01BG, 02AG, 02BG et 03G. ? le renouvellement de la voie de part et d'autre des appareils de voie déposés. ? les bourrages, nivellements et dressages pour vitesse réduite et vitesse normale, y compris l'adaptation du tracé des voies sur les lignes 34 et 24.

? la réalisation des soudures aluminothermiques.

? la libération et le réglage des contraintes dans les voies et appareils de voie renouvelés. ? le renouvellement du ballast et la pose d'un empierrement 0/200 et 0/32 sous les appareils de voie renouvelés ainsi que sous la voie courante encadrant ces appareils; ? la création de système d'évacuation des eaux. ? la création d'un merlon Partie électricité Le transport à pied d'ouvre, la pose, la fixation, le raccordement et les diverses finitions pour une exécution irréprochable de: ? pose de résistances de chauffage et leurs moyens d'attaches aux rails et aux traverses; ? pose et raccordements de câbles de diverses longueurs et sections; ? pose d'armoire(s) de commande et de distribution.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Il y a lieu de prendre connaissance de l'avis rectificatif n°1 - relatif à une erreur dans le métré descriptif VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI N. 508213 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi 104 Boulevard J.

Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Marion Jean-Claude E-mail: jeanclaude.marion@forem.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=197652 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: DMP1402802/MRNJNC/ACCUEIL II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la réalisation, conformément aux règles de l'art, des travaux portant sur la rénovation de l'accueil de deux bâtiments du Forem, en ce compris la fourniture des matériaux à mettre en ouvre, le transport, la main-d'ouvre, l'évacuation des démolitions et tous les moyens d'exécution relatifs aux travaux concernés.

SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 VILLE DE THUIN N. 508266 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Thuin Grand'Rue 36, BE-6530 Thuin Contact: Monsieur Stéphane Dohmen Tél: +32 71559449 Fax: +32 71559410 E-mail: stephane.dohmen@thuin.be Adresse(s) internet: www.thuin.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.

DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi de l'exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et de ses voiries transversales, situées à Thuin II.1.2. Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi de l'exécution des travaux de réaménagement de la Grand Rue et de ses voiries transversales, situées à BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 77 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Thuin SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: I.8 Ouverture des offres L'ouverture des offres se passe en séance publique. Lieu : Hôtel de Ville, salle du conseil Le : 28 avril 2015 à 11h00 I.10 Critères d'attribution Les critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché : N° Description Poids 1 Prix 50 Pts Règle de 3; Score offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * poids du critère prix 2 Délai d'exécution 30 Pts Les délais d'exécution proposés pour la réalisation complète de la mission, c'est-à-dire entre le jour de début de la mission (jour de notification du marché + 5 jours ouvrables) et la date à laquelle l'avant-projet est remis au pouvoir adjudicateur.

Le soumissionnaire veillera à indiquer avec précision les délais nécessaires estimés pour sa mission. L'évaluation se fera de manière dégressive selon la durée proposée (30 pour la durée la + courte, 27 pour le second, 24, 21, 18, 15 , 12, 9, 6, 3, 0) 3 Méthodologie de la mise en ouvre proposée et réponse appropriée aux exigences de la mission 20 Pts Le prestataire fournit une note méthodologique exposant la manière dont il va aborder l'aménagement de la voirie principale et des ruelles transversales : planning, phasage, réunions de travail avec les représentants du pouvoir adjudicateur, modalités de présentation de l'avant-projet, etc.

L'évaluation se fera de manière dégressive selon l'analyse de l'auteur de projet (20 pour le premier, 18 pour le second,16, 14, 12,10, 8, 6, 4, 2, 0) Poids total des critères d'attribution: 100Pts III. Description des exigences techniques Les montants repris ci-dessous sont à considérer TVA comprise ANNEXE C: INVENTAIRE "DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET POUR LA CONCEPTION ET LE SUIVI DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA GRAND RUE ET DE SES VOIRIES TRANSVERSALES, SITUÉES À THUIN" POSTE 1 GRAND RUE . EUR (forfait) Relevé, rapport sanitaire et de stabilité . EUR (forfait) Avant-projets et estimations détaillées* .

EUR (forfait) Demande de permis d'urbanisme . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - HTVA . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - TVAC .. % du montant des travaux estimés A l'approbation du dossier Projet par le Conseil communal .. % du montant des travaux adjugés Après exécution du PREMIER TIERS du DELAI imparti à l'entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage. .. % du montant des travaux adjugés Après la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception .. % du montant des travaux adjugés Après la réception définitive des travaux .. % du montant des travaux TOTAL DES PRESTATIONS AU POURCENTAGE * Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine, les dossiers de mise en ouvre du programme de rénovation urbaine doivent être rentrés auprès de la DGO4 pour le 15 décembre, afin d'obtenir les subsides régionaux pour l'année suivante.

Le Collège se réserve donc le droit d'arrêter ou d'interrompre la mission à ce stade, dans l'hypothèse d'une attente des subsides régionaux. POSTE 2 LIAISON TRANSVERSALE ET LIAISON PIETONNE . EUR (forfait) Relevé, rapport sanitaire et de stabilité . EUR (forfait) Avant-projets et estimations détaillées* . EUR (forfait) Demande de permis d'urbanisme . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - HTVA . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - TVAC .. % du montant des travaux estimés A l'approbation du dossier Projet par le Conseil communal .. % du montant des travaux adjugés Après exécution du PREMIER TIERS du DELAI imparti à l'entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage.

.. % du montant des travaux adjugés Après la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception .. % du montant des travaux adjugés Après la réception définitive des travaux .. % du montant des travaux TOTAL DES PRESTATIONS AU POURCENTAGE * Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine, les dossiers de mise en ouvre du programme de rénovation urbaine doivent être rentrés auprès de la DGO4 pour le 15 décembre, afin d'obtenir les subsides régionaux pour l'année suivante.

Le Collège se réserve donc le droit d'arrêter ou d'interrompre la mission à ce stade, dans l'hypothèse d'une attente des subsides régionaux. Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d'offre.

Fait à . le . Fonction: . Nom et prénom: . Signature: VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 VILLE DE THUIN N. 508267 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Thuin Grand'Rue 36, BE-6530 Thuin Contact: Monsieur Stéphane Dohmen Tél: +32 71559449 Fax: +32 71559410 E-mail: stephane.dohmen@thuin.be Adresse(s) internet: www.thuin.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi du réaménagement du parc et des écuries de l'Hôtel de Ville de Thuin II.1.2.

Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Désignation d'un auteur de projet pour la conception et le suivi du réaménagement du parc et des écuries de l'Hôtel de Ville de Thuin SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte.

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: I.8 Ouverture des offres L'ouverture des offres se passe en séance publique. Lieu : Hôtel de Ville, salle du conseil BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 78 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Le : 28 avril 2015 à 10h00 I.10 Critères d'attribution Les critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché N° Description Poids 1 Prix 40 Pts Règle de 3; Score offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * poids du critère prix 2 Délai d'exécution 30 Pts Les délais d'exécution proposés pour la réalisation complète de la mission, c'est-à-dire entre le jour de début de la mission (jour de notification du marché + 5 jours ouvrables) et la date à laquelle l'avant-projet est remis au pouvoir adjudicateur.

Le soumissionnaire veillera à indiquer avec précision les délais nécessaires estimés pour sa mission. L'évaluation se fera de manière dégressive selon la durée proposée (30 pour le plus rapide, 27 pour le second, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0) 3 Caractère pluridisciplinaire de l'équipe 20 Pts La présente mission nécessite des compétences en urbanisme, aménagement paysager, mobilité. L'évaluation se fera de manière dégressive selon l'analyse de l'auteur de projet (20 pour le plus diversifié, 18 pour le second,16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0) 4 Méthodologie de la mise en oeuvre 10 Pts La qualité de la méthodologie de mise en ouvre proposée et la réponse appropriée aux exigences de la mission L'évaluation se fera de manière dégressive selon l'analyse de l'auteur de projet (10 pour le premier, 9 pour le second, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0) Poids total des critères d'attribution: 100 Pts III.

Description des exigences techniques Les montants repris ci-dessous sont à considérer TVA comprise ANNEXE C: INVENTAIRE "DÉSIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET POUR LA CONCEPTION ET LE SUIVI DU RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ET DES ÉCURIES DE L'HÔTEL DE VILLE DE THUIN" POSTE 1 PARKING . EUR (forfait) Relevé, rapport sanitaire et de stabilité . EUR (forfait) Avant-projets et estimations détaillées* . EUR (forfait) Demande de permis d'urbanisme . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - HTVA . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - TVAC .. % du montant des travaux estimés A l'approbation du dossier projet par le Conseil communal ..

% du montant des travaux adjugés Après exécution du PREMIER TIERS du DELAI imparti à l'entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage. .. % du montant des travaux adjugés Après la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception .. % du montant des travaux adjugés Après la réception définitive des travaux .. % du montant des travaux TOTAL DES PRESTATIONS AU POURCENTAGE * Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine, les dossiers de mise en ouvre du programme de rénovation urbaine doivent être rentrés auprès de la DGO4 pour le 15 décembre, afin d'obtenir les subsides régionaux pour l'année suivante.

Le Collège se réserve donc le droit d'arrêter ou d'interrompre la mission à ce stade, dans l'hypothèse d'une attente des subsides régionaux. POSTE 2 PARC . EUR (forfait) Relevé, rapport sanitaire et de stabilité . EUR (forfait) Avant-projets et estimations détaillées* . EUR (forfait) Demande de permis d'urbanisme . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - HTVA . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - TVAC .. % du montant des travaux estimés A l'approbation du dossier projet par le Conseil communal .. % du montant des travaux adjugés Après exécution du PREMIER TIERS du DELAI imparti à l'entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage.

.. % du montant des travaux adjugés Après la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception .. % du montant des travaux adjugés Après la réception définitive des travaux .. % du montant des travaux TOTAL DES PRESTATIONS AU POURCENTAGE * Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine, les dossiers de mise en ouvre du programme de rénovation urbaine doivent être rentrés auprès de la DGO4 pour le 15 décembre, afin d'obtenir les subsides régionaux pour l'année suivante.

Le Collège se réserve donc le droit d'arrêter ou d'interrompre la mission à ce stade, dans l'hypothèse d'une attente des subsides régionaux. POSTE 3 ANNEXES . EUR (forfait) Relevé, rapport sanitaire et de stabilité . EUR (forfait) Avant-projets et estimations détaillées* . EUR (forfait) Demande de permis d'urbanisme . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - HTVA . EUR (forfait) TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES - TVAC .. % du montant des travaux estimés A l'approbation du dossier projet par le Conseil communal .. % du montant des travaux adjugés Après exécution du PREMIER TIERS du DELAI imparti à l'entrepreneur pour l'exécution de l'ouvrage.

.. % du montant des travaux adjugés Après la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception .. % du montant des travaux adjugés Après la réception définitive des travaux .. % du montant des travaux TOTAL DES PRESTATIONS AU POURCENTAGE * Conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine, les dossiers de mise en ouvre du programme de rénovation urbaine doivent être rentrés auprès de la DGO4 pour le 15 décembre, afin d'obtenir les subsides régionaux pour l'année suivante.

Le Collège se réserve donc le droit d'arrêter ou d'interrompre la mission à ce stade, dans l'hypothèse d'une attente des subsides régionaux. Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d'offre.

Fait à . le . Fonction: . Nom et prénom: . Signature: VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 INTERCOMMUNALE HYGEA N. 508265 AVIS D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, AVIS D'INFORMATIONS SUR UNE PROCEDURE INCOMPLETE OU AVIS RECTIFICATIF Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Intercommunale HYGEA Rue du Champ de Ghislage, 1, BE-7021 Havré Contact: Brice Barigand Tél: +32 497497416 E-mail: brice.barigand@hygea.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: Fourniture de conteneurs de 30m³ II.1.2.

Description succincte du marché ou de l'aquisitions: Le présent marché vise à désigner un fournisseur de conteneurs de type 30 m³ pour une durée maximale de 4 ans. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE Ouverte.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 79 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3. INFORMATION A RECTIFIER OU A AJOUTER: - Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. - Dans l'avis original VI.3.3. Texte à rectifier dans l'avis original: Endroit où se trouve le texte à rectifier: II.7 Réception Au lieu de: Conformément aux clauses techniques ci-jointes, un conteneur de 10 m³ non peint sera présenté au pouvoir adjudicateur pour acceptation.

Lire: Conformément aux clauses techniques ci-jointes, un conteneur de 30 m³ non peint sera présenté au pouvoir adjudicateur pour acceptation. VI.4. AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: @Ref:01051556/2015005685 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 TMVW SERVICELIJNEN N. 508235 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST TMVW servicelijnen Stropstraat 1, BE-9000 Gent Contact: Bas Koen Walter E-mail: koen.bas@farys.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=197896 AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: AD-ALL-14-10-23 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van schoonmaakopdrachten II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Sluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van schoonmaakopdrachten AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Openbaar.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE: - Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. - In de oorspronkelijke aankondiging VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging: Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats: In plaats van: De offertes worden geopend in open zitting op maandag 20 april 2015 om 13u00 op TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent. Te lezen: De offertes worden geopend in open zitting op woensdag 29 april 2015 om 13u00 op TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

VI.3.3. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging: Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3) NADERE INLICHTINGEN In plaats van: Voor inlichtingen met betrekking tot de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. K. Bas (Koen.Bas@farys.be, T. 09 240 03 68) dhr. M. Seeuws (Michiel.Seeuws@farys.be, T. 09 240 03 52). Het verplichte plaatsbezoek zal 3 dagen duren en zal doorgaan op 16, 17 en 18 april 2015. Meer info: zie bestek. Te lezen: Voor inlichtingen met betrekking tot de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: dhr. K. Bas (Koen.Bas@farys.be, T. 09 240 03 68) dhr.

M. Seeuws (Michiel.Seeuws@farys.be, T. 09 240 03 52). Het verplichte plaatsbezoek zal 2 dagen duren en zal doorgaan op 13 en 14 april 2015. Meer info: zie bestek. VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging: Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum: In plaats van: 13/03/2015 - 17:00 Te lezen: 10/04/2015 - 17:00 VI.3.4. Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging: Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: In plaats van: 20/04/2015 - 13:00 Te lezen: 29/04/2015 - 13:00 VI.3.4.

Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging: Plek waar de datum gewijzigd moet worden: IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum: In plaats van: 20/04/2015 - 13:00 Te lezen: 29/04/2015 - 13:00 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN N. 508225 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, BE-9000 Gent Contact: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen ir. Vladimir Kostadinov Tel: +32 92762616 E-mail: vladimir.kostadinov@mow.vlaanderen.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=199519 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do ? BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 80 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

wsName=AWV+O-Vl-X40%2FA10%2F95+-+besteknr.%3A+1M3D8H%2F15%2F4-F02 AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: E40. Herinrichting toegangscomplex met de gewestwegen N44, N37 en N409 te Aalter. II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: E40. Herinrichting toegangscomplex met de gewestwegen N44, N37 en N409 te Aalter. AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Openbaar. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: De plannen kunnen digitaal opgevraagd worden op wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be.

Deze worden u daarna via WeTransfer toegestuurd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 SCHOLENGROEP 18 - SCHELDE - DENDER - DURME N. 508198 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Scholengroep 18 - Schelde - Dender - Durme Zuidlaan 3, BE-9200 Dendermonde Contact: Eddy Lermytte Tel: +32 52251795 E-mail: eddy.lermytte@g-o.be Internet adres(sen): http://www.sgr18.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotic e.do? noticeId=199929https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesB asedOnExtUrl.do?wsName=GO%21-SGR18%2F2015%2F2220-F02 AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Scholengroep 18 - Plaatsen modulaire klassen in Lokeren en Buggenhout. II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Scholengroep 18 - Plaatsen van modulaire klassen in Lokeren (4 scholen) en Buggenhout (1 school). AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Tijdens de publicatie (d.d. 31/03/2015) was er een interne software update. Ondanks de melding dat de bestekdocumenten waren toegevoegd, en gepubliceerd, werd dit niet echter openbaar bekendgemaakt.

Deze bestekdocumenten zijn nu toegevoegd, d.d. 01/04/2015. Voor meer info : claudio.paz@g-o.be VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 SCHOLENGROEP 18 - SCHELDE - DENDER - DURME N. 508201 KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Scholengroep 18 - Schelde - Dender - Durme Zuidlaan 3, BE-9200 Dendermonde Contact: Eddy Lermytte Tel: +32 52251795 E-mail: eddy.lermytte@g-o.be Internet adres(sen): http://www.sgr18.be/https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotic e.do? noticeId=199929https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesB asedOnExtUrl.do?wsName=GO%21-SGR18%2F2015%2F2220-F02 AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Scholengroep 18 - Plaatsen modulaire klassen in Lokeren en Buggenhout. II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Scholengroep 18 - Plaatsen van modulaire klassen in Lokeren (4 scholen) en Buggenhout (1 school). AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE Versnelde onderhandelingsprocedure. AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN: Gezien de opdracht een versnelde onderhandelingsprocedure is, zijn de bestekdocumenten enkel zichtbaar als 'Begeleidend dokument'.

En niet onder 'Bestekdokument'. Deze bestekdocumenten (adm. en techn. bepalingen, plus offerteformulier en meetstaten) zijn nu toegevoegd, onder 'Begeleidend dokument'. Voor meer info : claudio.paz@g-o.be VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 Attribution SPF AFFAIRES ETRANGÈRES N. 508244 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 81 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

SPF Affaires Etrangères Rue des Petits Carmes 15, BE-1000 Bruxelles Contact: Kicq Thérèse Tél: +32 25013982 E-mail: Therese.kicq@diplobel.fed.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200212 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: B&B3/DEM.01 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LA DÉSIGNATION D'UNE SOCIETE DE DEMENAGEMENTS CHARGÉE DES DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX DU MOBILIER ET DES EFFETS PERSONNELS DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA CARRIERE EXTERIEURE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET DE LEUR FAMILLE A L'OCCASION DE LEUR AFFECTATION DANS UN POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE BELGE A L'ETRANGER OU DE LEUR RETOUR EN BELGIQUE SECTION IV.

PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de: Critère 1: Prix, Pondération: 40 Critère 2: Qualité, Pondération: 60 SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 1. Lot V.1. Date d'attribution du marché: 25/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 6 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: Putters n.v.

Erasmuslaan 30 1804 BE Cargovil SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 CENTRE FÉDÉRAL D'EXPERTISE DES SOINS DE SANTÉ N. 508253 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel.

Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Centre fédéral d'expertise des soins de santé Boulevard du Jardin Botanique, 55 , BE-1000 Bruxelles Contact: Dominique Paulus Dominique Paulus Tél: +32 22873388 Fax: +32 22873385 E-mail: kce_projects@kce.fgov.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200231 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: Etude 2014-14 (HSR) Hospitalisation à domicile en Belgique - analyse SWOT II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: L'objet de cet appel d'offre est de consulter des parties prenantes afin d'identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT) de différents cadres organisationnels d'hospitalisation à domicile (HAD) en Belgique. L'hospitalisation à domicile concerne la fourniture de soins propres à l'hôpital au domicile du patient. L'hospitalisation à domicile inclut habituellement des services et des soins qui ne sont pas fournis par les prestataires de soins à domicile classiques. Les interventions d'hospitalisation à domicile sont généralement de courte durée et ne comprennent donc pas les soins de longue durée liés à la dépendance.

Une expertise prouvée dans la recherche qualitative dans le secteur de la santé, neutralité et objectivité par rapport à l'hospitalisation à domicile et une parfaite maîtrise du néerlandais et du français sont indispensables. Les candidats doivent être en mesure d'écrire un texte scientifique en anglais. Le contractant est tenu de commencer l'analyse SWOT fin octobre 2014. II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S): 55599.50 EUR TVA Comprise .

SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Négociée avec mise en concurrence. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de: Critère 1: Pertinence des propositions de concrétisation de la méthodologie, Pondération: 1 Critère 2: Suggestions d'amélioration de la pré-fiche de projet du KCE, Pondération: 1 Critère 3: Prix, Pondération: 1 Critère 4: Disponibilité et compétence des chercheurs, Pondération: 1 SECTION V.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° Contrat de recherche dans le cadre de l'étude KCE nr 2014-14-HSR-Hospitalisation à domicile en Belgique. Lot 1: Analyse SWOT V.1. Date d'attribution du marché: 03/11/2014 V.2. Nombre d'offres reçues: 8 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: Yellow window NV Mechelsesteenweg 64 boîte 701 2018 BE Anvers SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 MRMP-L/S - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

82 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS" N. 508237 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR MRMP-L/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Services" Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Oyen Maarten Tél: +32 27013291 E-mail: maarten.oyen@mil.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200192 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: 14LS103 II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Marché ouvert pulriannuel de durée indéterminée rélatif à l'equipement génie (PEARSON) du véhicule PIRANHA IIIC version PIR Gn SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Négociée sans mise en concurrence. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 14LS103. Lot V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 1 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: PEARSON ENGINEERING Ltd Wincomblee Road NE6 3QS UK Newcastle Upon Tyne SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 MRMP-I/S DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE - N. 508188 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services Rue d'Evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Degroote Nancy Tél: +32 27013947 Fax: +32 27013897 E-mail: nancy.degroote@mil.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200114 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: 15IS204 - Marché pluriannuel (2015-2017) de services pour l'Entretien Récurrent des zones vertes des quartiers militaires de la Défense. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: Plateau Peutie Qu Groenveld et Aerodrome (MELSBROEK), Qu Maj Housiau (PEUTIE-VILVOORDE), Qu Reine Astrid (NEDER-OVER-HEEMBEEK). II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: 15IS204 - Marché pluriannuel (2015-2017) de services pour l'Entretien Récurrent des zones vertes des quartiers militaires de la Défense. II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S): 275045.10 EUR Hors TVA . SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Ouverte.

IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 15IS204.

Lot 1: Entretien vert récurrent des quartiers militaires V.1. Date d'attribution du marché: 30/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 7 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: TWI Kanunnik Triest 1200 BE Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N. 508206 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès 50, BE-1210 Bruxelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

83 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Contact: Budget et Contrôle de Gestion M. R. Massant Tél: +32 22777947 Fax: +32 22775108 E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200124 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: 2014/P27/S3/IT Support 2 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

Lieu principal de prestation de services: Bruxelles II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Accords-cadres relatifs à la prestation de services informatiques II.2.

VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S): 855770.00 EUR Hors TVA . SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de: Critère 1: Prix, Pondération: 40 Critère 2: Correspondance du profil, Pondération: 40 Critère 3: Garanties offertes, contenu et qualité du SLA proposé concernant les modalités de mise en service, Pondération: 20 SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 1. Lot 1: HPOVSD V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 3 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: Computer Task Group Belgium Woluwelaan 140A 1831 BE Diegem Marché n° 2.

Lot 2: Mainframe V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 3 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: 3D-ICT - Infocura - Planet Services BE Marché n° 3. Lot 3: XBRL V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 5 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: CSC Computer Sciences - ARHS Developments Belgium - Planet Services BE Marché n° 4. Lot 4: Belmed V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 6 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: IRIS Solutions & Experts - 3D-ICT - ARHS Developments Belgium BE SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Il s'agit d'un accord-cadre conclu avec trois firmes par lot. Le nom des firmes retenues est mentionné dans le champ V.3. VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 STAD TURNHOUT N. 508291 AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Turnhout Campus Blairon 200, BE-2300 Turnhout Contact: De heer Jan Claes Tel: +32 14443374 Fax: +32 14439275 E-mail: overheidsopdrachten@turnhout.be Internet adres(sen): www.turnhout.be AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: turnova - bouwen van nieuwe academie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Baron du Fourstraat 6-8, 2300 Turnhout II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: turnova - bouwen van nieuwe academie II.2. TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN: 10416143.01 EUR Zonder BTW . AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel : turnova - bouwen van nieuwe academie V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 12/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 8 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Groep Van Roey Sint Lenaartsesteenweg 7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

84 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

2310 BE Rijkevorsel Tel: +32 33401711 Fax: +32 33401899 Email: info@vanroey.pro AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 RW-SPW-SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DG -DIRECTION DE LA GÉOMÉTROLOGIE N. 508301 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-Secrétariat Général DG -Direction de la Géométrologie Chaussée de Charleroi 83 bis, BE-5000 NAMUR Contact: NAMUR Monsieur Jean-claude JASSELETTE, Directeur Tél: +32 81715906 Fax: +32 81715934 E-mail: jeanclaude.jasselette@spw.wallonie.be Adresse(s) internet: http://marchespublics.wallonie.be/fr/recherches-d-avis/avis-d-attribution/i ndex.html SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: Fourniture d'orthophotos couleur numériques d'une résolution de 25 cm II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures.

Lieu principal de livraison de fournitures: Chaussée de Charleroi 83 bis 5000 Namur II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Le marché a pour objet conformément aux prescriptions techniques spécifiées dans la partie B du cahier spécial des charges : Poste 1 : la fourniture d'orthophotos numériques en vraies couleurs 24 bits ainsi qu'un canal supplémentaire dans le proche infrarouge, d'une résolution de 25 cm, couvrant la totalité du territoire de la Wallonie (Belgique), acquises chaque année de 2015 à 2017 inclus ; Poste 2 : la fourniture de produits intermédiaires correspondants, d'une résolution au sol (Ground Sampling Distance) de 25 cm.

Ces produits intermédiaires se composent des photos aériennes non rectifiées ainsi que des paramètres externes et internes d'orientation et des paramètres de calibration de la caméra. Le nom de fichier des photos aériennes non rectifiées doit être identique au nom de la tuile correspondante. Le marché est fractionné en tranche ferme et en tranches conditionnelles. Chaque tranche constitue un ensemble cohérent. Le marché porte sur trois années civiles et comporte : 1- Une tranche ferme la première année. Seule la tranche ferme fait l'objet d'une commande ferme. 2- Une première tranche conditionnelle, la deuxième année.

La première tranche conditionnelle peut être affermie à l'issue de la réalisation de la première tranche ferme en fonction de l'évaluation technique (respect du délai et qualité du résultat) de cette tranche et des disponibilités budgétaires du SPW. 3- Une deuxième tranche conditionnelle, la troisième année. La seconde tranche conditionnelle peut être affermie à l'issue de la réalisation de la première tranche conditionnelle en fonction de l'évaluation technique (respect du délai et qualité du résultat) de cette tranche et des disponibilités budgétaires du SPW. L'évaluation technique de chacune des tranches se fait conformément aux prescriptions techniques spécifiées dans la partie B du présent cahier spécial des charges.

En cas de non affermissement d'une et ou de l'autre des tranches conditionnelles, l'adjudicataire ne peut prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

II.2. VALEUR TOTAL FINALE DU OU DES MARCHÉ(S): 508200 EUR TVA Comprise . SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de: Critère : La valeur technique de l'offre, Pondération: 40 Critère : Le prix, Pondération: 35 Critère : La fiabilité de l'approvisionnement, Pondération: 25 SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 1. Lot : Attribution du marché orthophotos V.1. Date d'attribution du marché: 16/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 3 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: ASSOCIATION MOMENTANEE AERODATA CICADE Luchthavenlei 7A 2100 BE Deurne Tél: +32 32870030 Fax: +32 32870038 Email: c.deroanne@aerodata-surveys.com SECTION VI.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI N. 508214 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi 104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Service achats Clément Croin Tél: +32 71206231 E-mail: clement.croin@forem.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: DMP1401280-Marché de services portant sur la désignation d'auditeurs pour le Forem II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Le pouvoir adjudicateur souhaite adjoindre à sa cellule d'audit interne des auditeurs externes afin d'assurer des missions ponctuelles d'audit sur des sujets divers. Dans cette perspective la collaboration entre la cellule d'audit interne et le prestataire de service pourra revêtir les formes de missions dirigées avec autonomie partielle ou totale, dans le respect des normes de l'IIA (The Institut of Internal Auditors). La participation du prestataire de service peut être envisagée pour des interventions plus ponctuelles également (c'est-à-dire pas l'intégralité d'une mission).

Les missions et interventions sont susceptibles de porter sur l'ensemble des services et activités du pouvoir adjudicateur. SECTION IV. PROCÉDURE BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 85 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

IV.1. TYPE DE PROCÉDURE: Restreinte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction de: Critère 1: Prix, Pondération: 40 Critère 2: Méthodologie appliquée, Pondération: 30 Critère 3: Délai optimisé de mise à disposition d'une équipe, Pondération: 10 Critère 4: Valorisation du nombre de domaines d'activités significatifs couverts, Pondération: 20 SECTION V.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché n° 1. Lot 1: Marché de services pour des missions d'audit interne V.1. Date d'attribution du marché: 31/03/2015 V.2. Nombre d'offres reçues: 2 V.3. Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué: PWC Enterprise Advisory Rue Woluwe Garden, 18 1932 BE Sint-Stevens-Woluwe SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - La société remet sa candidature pour le présent marché en utilisant le document type joint au présent avis uniquement.Seules les informations reprises dans ce formulaire de candidature seront analysées.

- Le pouvoir adjudicateur interdit la possibilité pour un candidat de faire valoir les capacités d'autres entités lorsque le droit d'accès n'est pas accordé à ces dernières sur base de l'article 21 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SCRL N. 508287 AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Intercommunale ORES Assets scrl Route du Grand Peuplier, 12, BE-7110 Strépy-Bracquegnies Contact: Monsieur Rudy Cuypers Tél: +32 64672810 Fax: +32 64672775 E-mail: rudy.cuypers@ores.net SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché: Travaux de poses mixtes (conduites PE et câbles électriques et gaines pour fibres optiques) à Mouscron sur base du système de qualification WQXSAWA (marché spécifique).

II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type opdracht: Travaux. Lieu principal d'exécution: MOUSCRON, 7700 MOUSCRON II.1.4. Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions: Travaux de poses mixtes (conduites PE et câbles électriques et gaines pour fibres optiques) à Mouscron sur base du système de qualification WQXSAWA (marché spécifique).

SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée avec mise en concurrence. IV.2. CRITÈRES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas SECTION V. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Marché N° 1.

Travaux de poses mixtes (conduites PE et câbles électriques et gaines pour fibres optiques) à Mouscron sur base du système de qualification WQXSAWA (marché spécifique). V.1.1. Date de la décision d'attribution du marché: 30/3/2015 V.1.3. Nom et adresse de l'opérateur économique en faveur duquel une décision d'attribution du marché a été prise: PLATTEAU INFRA S.A.

Route Industrielle 10 7600 BE Péruwelz Tél: +32 69781242 Fax: +32 69781243 Email: steven.platteau@platteau-infra.eu SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 STAD GENT N. 508309 AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Gent Botermarkt 1, BE-9000 Gent Tel: +32 92667780 Fax: +32 92667379 Internet adres(sen): www.gent.be AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Raamovereenkomst voor het leveren van bouwmaterialen, vloer- en wandtegels en pleistermaterialen II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: grondgebied Stad Gent II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst voor het leveren van bouwmaterialen, vloer- en wandtegels en pleistermaterialen AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 86 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op: AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel : Algemene bouwmaterialen V.1.

Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 26/2/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: De Rocker nv Gentbruggestraat 146A 9040 BE Sint-Amandsberg Tel: +32 92281888 Fax: +32 92291044 Email: info@derockerbouw.be Opdracht nr 2. Perceel : Pleistermaterialen en toebehoren V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 26/2/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: De Rocker nv Gentbruggestraat 146A 9040 BE Sint-Amandsberg Tel: +32 92281888 Fax: +32 92291044 Email: info@derockerbouw.be Opdracht nr 3.

Perceel : Vloer-, wandtegels en aanverwanten V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 26/2/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 2 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: De Rocker nv Gentbruggestraat 146A 9040 BE Sint-Amandsberg Tel: +32 92281888 Fax: +32 92291044 Email: info@derockerbouw.be AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. NADERE INLICHTINGEN Opgelet!

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten'. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten. VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD GENT N. 508310 AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Stad Gent Botermarkt 1, BE-9000 Gent Tel: +32 92667780 Fax: +32 92667379 Internet adres(sen): www.gent.be AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Raamovereenkomst voor het leveren van wacht- en reftermeubilair II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

Belangrijkste plaats van levering: Diverse locaties, 9000 Gent II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst voor het leveren van wacht- en reftermeubilair AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: kwaliteit aangeboden producten, Weging: 20 Criterium 3: Milieuaspecten, Weging: 20 Criterium 4: Esthetische aspecten, Weging: 10 AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel : Wachtbanken V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2.

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Kinnarps nv Heide 15 1780 BE Wemmel Tel: +32 24560456 Fax: +32 24560444 Email: info@kinnarps.be Opdracht nr 2. Perceel : Refterstoelen V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Inofec Gentseweg 518 8793 BE Waregem Tel: +32 56615204 Fax: +32 56613681 Email: info@inofec.be Opdracht nr 3. Perceel : Klapstoelen V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2.

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Top Buro bvba BRUSSELSEPOORTSTRAAT 90 9000 BE Gent Tel: +32 92240969 Fax: +32 92257622 Email: info@topburo.be BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 87 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Opdracht nr 4. Perceel : Stapelstoel met sledeonderstel V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Eurochair Projects nv Beverenstraat 33 8850 BE Ardooie Tel: +32 32051480970 Fax: +32 32051747909 Email: info@eurochair.be Opdracht nr 5. Perceel : Reftertafels V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Inofec Gentseweg 518 8793 BE Waregem Tel: +32 56615204 Fax: +32 56613681 Email: info@inofec.be Opdracht nr 6.

Perceel : Statafels rond V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Inofec Gentseweg 518 8793 BE Waregem Tel: +32 56615204 Fax: +32 56613681 Email: info@inofec.be Opdracht nr 7. Perceel : statafel rechthoekig V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Fosambel bvba Winkelom 77 2440 BE Geel Opdracht nr 8. Perceel : statafel inklapbaar V.1.

Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Eurochair Projects nv Beverenstraat 33 8850 BE Ardooie Tel: +32 32051480970 Fax: +32 32051747909 Email: info@eurochair.be Opdracht nr 9. Perceel : Klaptafels V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Fosambel bvba Winkelom 77 2440 BE Geel Opdracht nr 10. Perceel : barkruk V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 27/3/2015 V.2.

Aantal ontvangen inschrijvingen: 1 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Inofec Gentseweg 518 8793 BE Waregem Tel: +32 56615204 Fax: +32 56613681 Email: info@inofec.be AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. NADERE INLICHTINGEN Opgelet!

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten'. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten. VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 WONINGENT CVBA-SO N. 508328 AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54, BE-9000 Gent Contact: Saskia de Grave (Aankoopspecialist-Ondersteunende diensten) Tel: +32 92359917 E-mail: saskia.degrave@woningent.be AFDELING II.

VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 2014-046 Beperkte renovatie- en herstellingswerken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: 2014-046: De onderhavige opdracht betreft het uitvoeren en coördinatie van beperkte renovatie- en herstellingswerken, met inbegrip van de werf- en veiligheidscoördinatie. De werken gebeuren op afroep en op basis van een vooraf door de opdrachtgever opgestelde meetstaat. De werken vinden plaats in leegstaande wooneenheden die deel uitmaken van het patrimonium van de opdrachtgever, WoninGent. Deze wooneenheden kunnen zowel appartementen, meergezinswoningen als individuele woonhuizen zijn.

De werken kunnen betrekking hebben op één van volgende vakgroepen, de inschrijver moet aanbieden voor alle voornoemde vakgroepen: werken aan huishoudelijke elektrische installaties kleine metsel- en aannemingswerken loodgieterij werken aan sanitaire installaties werken aan individuele verwarmingsinstallaties (gas of elektriciteit) BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

88 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

schilderwerken stucwerken (met inbegrip van bestrijding opstijgend vocht of condens) schrijnwerken (binnenshuis) beperkte sloopwerken (binnenshuis) plaatsen van (zachte en harde) vloerbekledingen. Deze opdracht omvat meerdere percelen (5). De opdrachtnemer mag werken met onderaannemers. De totale omvang van de opdracht omvat ongeveer 900 wooneenheden, ongeveer gelijkmatig verspreid over de vijf percelen. De werken per wooneenheid kunnen gaan van een beperkte herstelling in één vakgroep tot de inzet van meerdere van de hiervoor opgesomde vakgroepen, eveneens gelijkmatig verspreid over de vijf percelen.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar.

IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op: AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel 1: Noordwest V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/03/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Serck NV Gontrode Heirweg 9090 BE Melle Opdracht nr 2. Perceel 2: Noordoost V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/03/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Serck NV Gontrode Heirweg 9090 BE Melle Opdracht nr 3.

Perceel 3: Centrum V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/03/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 10 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Serck NV Gontrode Heirweg 9090 BE Melle Opdracht nr 4. Perceel 4: Zuidoost V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 09/03/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 9 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Serck NV Gontrode Heirweg 9090 BE Melle Opdracht nr 5. Perceel 5: Zuidwest V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Serck NV Gontrode Heirweg 9090 BE Melle AFDELING VI.

AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. NADERE INLICHTINGEN @Ref:01031571/2015005788 VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 TMVW SERVICELIJNEN N. 508205 AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST TMVW servicelijnen Stropstraat 1, BE-9000 Gent Contact: Sofie Hoogerwerf Tel: +32 92410649 Fax: +32 92400353 E-mail: aankoop@farys.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=199987 AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1.

BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: KANDIDATUURSTELLING: Nieuwbouw sportcomplex Bergenmeers te Destelbergen: aanstellen van een partner voor de heropbouw van de tennishal. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Destelbergen II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: KANDIDATUURSTELLING: Nieuwbouw sportcomplex Bergenmeers te Destelbergen: aanstellen van een partner voor de heropbouw van de tennishal. Naar aanleiding van het schadegeval van 20 maart 2014 willen de opdrachtgevers een partner aanstellen die via een DESIGN AND BUILD formule de heropbouw van de tennishal van A tot Z zal uitwerken en opvolgen. Hierbij dient men op basis van de bestaande status en de achterliggende, oorspronkelijke uitgangspunten een doelgericht ontwerp en plan van aanpak voor de heropbouw op te maken, en dit vervolgens te realiseren.

AFDELING IV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT Opdracht nr 1. Perceel V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 30/03/2015 V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 4 V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund: Cordeel zetel Temse NV Eurolaan 7 9140 BE Temse BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 89 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AFDELING VI.

AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. NADERE INLICHTINGEN Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: mevr. Sofie Hoogerwerf (sofie.hoogerwerf@farys.be, tel. 09/241 06 49) of bij mevr. Fanny Pynckel (fanny.pynckel@farys.be, tel. 09/242 57 97). Eventuele vragen die gedurende deze procedure ontstaan, dienen uitsluitend schriftelijk te worden gesteld aan TMVW, per e-mail (aankoop@farys.be). VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 Avis indicatif COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 508217 AVIS DE PREINFORMATION Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.

SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commission communautaire française Rue des Palais, 42, BE-1030 Bruxelles Contact: Scherbam Agnès Jeanne Tél: +32 28008512 Fax: +32 28008450 E-mail: ascherbam@cocof.irisnet.be Adresse(s) internet: http://www.cocof.irisnet.be/site/frhttps://enot.publicprocurement.be/enot-w ar/preViewNotice.do?noticeId=198492 SECTION II. OBJET DU MARCHÉ (FOURNITURES OU SERVICES) II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR: Exécution de services de transport scolaire II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU DE LIVRAISON OU D'EXÉCUTION: Type de marché: Services.

II.3. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE OU DE LA VALEUR DES FOURNITURES OU SERVICES: Exécution de services de transport scolaire d'élèves domiciliés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale, fréquentant les établissements d'enseignement spécialisé dans la Région de Bruxelles-Capitale Divsion en Lots: Oui INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot1: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot2: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot3: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot4: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot5: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot6: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot7: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot8: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot9: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot10: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot11: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot12: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot13: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot14: Capacité de 19 places minimum ou équivalent Description succincte: 1 véhicule équipé d'un élévateur avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot15: Capacité de 25 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot16: Capacité de 50 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot17: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale.Un compartiment à bagages est un plus Lot18: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale.

Un compartiment à bagages est un plus. Lot19: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale. Un compartiment à bagages est un plus Lot20: Capacité de 21 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale. Un compartiment à bagages est un plus. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 90 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Lot21: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale. Un compartiment à bagages est un plus. Lot22: Capacité de 25 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale. Un compartiment à bagages est un plus. Lot23: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale. Un compartiment à bagages est un plus. Lot24: Capacité de 19 places minimum ou équivalent Description succincte: véhicule équipé d'un élévateur avec chauffeur- de la région Wallonne vers la région de Bruxelles-Capitale.

Lot25: Capacité de 19 places minimum Description succincte: 1 véhicule avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale Lot26: Capacité de 19 places minimum ou équivalent Description succincte: 1 véhicule équipé d'un élévateur avec chauffeur - Région de Bruxelles-Capitale SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 COMMUNE DE FOREST N. 508304 AVIS DE PREINFORMATION Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Forest Rue du Curé, 2, BE-1190 Forest Tél: +32 23702612 Fax: +32 23702615 SECTION II.

OBJET DU MARCHE (TRAVAUX) II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU MARCHÉ PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE: RESTAURATION ET RÉNOVATION DE L'HOTEL COMMUNAL DE FOREST, PHASE II: enveloppe intérieure II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX: Type de marché: Travaux.

Lieu: Hôtel Communal de Forest, Rue du Curé 2 à 1190 Forest. II.4. DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA NATURE DE L'ETENDUE DES TRAVAUX: Divsion en Lots: Non. II.6. DATE PREVU POUR LE LANCEMENT DES PROCEDURES DE PASSATION ET DUREE DU MARCHE: Date prévu pour le lancement des procedures de passation: 26/5/2015. Durée prévue: 900 jours. II.8. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Les interventions à réaliser consistent en : Murs et cloisons ? Intégration de gaines techniques verticales, y compris démolition et parachèvements ; ? Création, adaptation et fermeture de baies ; Menuiseries intérieures ? Restauration de menuiseries intérieures en bois ; ? Restauration de menuiseries intérieures métalliques ; ? Restauration et renouvellement de toutes les pièces de quincailleries ; ? Restauration des ferronneries intérieures ; Revêtements de sol ? Restauration des revêtements de sol en marbre ; ? Restauration des revêtements de sol en bois (parquets) ; ? Dépose complète des revêtements de sol en carrelage et renouvellement des complexes de support ; ? Restauration et renouvellement des revêtements de sol en carrelage (grès) ; ? Intégration de gaines de sol et de boîtes de sol ; Revêtements muraux ? Restauration des revêtements muraux en marbre ; ? Restauration des revêtements muraux en bois, lambris, boiseries ; ? Restauration et renouvellement des revêtements muraux en carrelage (faïences et grès) ; ? Remise en état des enduits ; ? Restitution de la palette chromatique ; Revêtements de plafond ? Restauration des plafonds en stuc/staff ; ? Remise en état des enduits ; ? Restitution de la palette chromatique ; ? Intégration de panneaux acoustiques ; Eléments de circulation ? Restauration des escaliers en granito ; ? Restauration des escaliers en bois ; ? Restauration des escaliers en marbre ; ? Accessibilité pour personnes à mobilité réduite ; ? Intégration d'un plan incliné extérieur ; ? Renouvellement de l'escalier principal ; ? Intégration d'un nouvel ascenseur ; ? Adaptations de certains niveaux ; Ouvrages d'art ? Restauration des guichets ; ? Restauration du mobilier des salles de prestige ; ? Restauration des horloges ; Installations techniques ? Restauration et renouvellement des équipements sanitaires ; ? Interventions ponctuelles au droit du réseau de chauffage (radiateurs) ; ? Révision et adaptation de l'implantation du réseau électrique ; ? Révision et adaptation de l'implantation du réseau data ; ? Révision du réseau d'égouttage ; Mise en conformité relative aux aspects de sécurité-incendie ? Intégration de portes RF ; BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

91 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

? Intégration de détecteurs incendie ; ? Intégration d'un éclairage de secours ; ? Intégration de sirènes d'alarme ; ? Intégration de dévidoirs ; ? Intégration d'exutoires de fumée ; Signalétique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 Marché négocié RÉGIE DES BÂTIMENTS - RÉGION BRUXELLES N. 508226 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Région Bruxelles Rue Jourdan, 95 b1, BE-1060 BRUXELLES Contact: Taillieu Stefan Leopold E-mail: steven.jacobs@regiedergebouwen.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200175 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do ? wsName=BRU-2015%2F221621%2F10A-F50 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 1020 BRUXELLES : PLANETARIUM - AVENUE DE BOUCHOUT 10 - PERCEMENT DE SORTIE DE SECOURS II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: 1020 BRUXELLES : PLANETARIUM AVENUE DE BOUCHOUT 10 - Percement de sortie de secours SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 28/04/2015 - 11:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - COMMUNICATION N. 508202 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Communication Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, BE-1060 Bruxelles Contact: Mattaigne Christelle Jeanne Tél: +32 25417072 E-mail: christelle.mattaigne@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200129 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Antwerpen Uitnodiging FAVV II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.3. Description succincte du marché: Anvers invitation AFSCA SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 03/04/2015 - 10:23 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - COMMUNICATION N. 508241 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Communication Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, BE-1060 Bruxelles Contact: Mattaigne Christelle Jeanne Tél: +32 25417072 E-mail: christelle.mattaigne@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200198 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: panneaux d'information II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.3. Description succincte du marché: BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 92 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Panneaux d'information SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 03/04/2015 - 15:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD N. 508195 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15, BE-2000 ANTWERPEN Contact: Van Goubergen Guy Tel: +32 32230072 E-mail: freemarket.VRN@buildingsagency.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200121 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Tunrhout - Gevangenis - Leveren net toner en probe kit (kabeltracer) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Turnhout - Wezenstraat 1 - Gevangenis - Leveren net toner en probe kit (kabeltracer) AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD N. 508208 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei, 4 b15, BE-2000 ANTWERPEN Contact: Van Goubergen Guy Tel: +32 32230072 E-mail: freemarket.VRN@buildingsagency.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200139 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Turnhout-Gevangenis-Aansluiten 4 camera's , lev & pl vms systeem II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Turnhout - Wezenstraat 1 - Gevangenis - Aansluiten 4 camera's , leveren en plaatsen vms systeem en beelden zichtbaar maken in bunker AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD N. 508228 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Renier Sniedersstraat 6, BE-2300 TURNHOUT Contact: Brent Smets Tel: +32 14442814 E-mail: freemarket.VRN@buildingsagency.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200180 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Merksplas - CIM (Centrum voor Illegalen) - leveren van boiler + sanitair materiaal II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Merksplas - Steenweg op Wortel 1A - CIM (Centrum voor Illegalen) - leveren van boiler + sanitair materiaal AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 93 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N.

508211 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Guinier Bert Tel: +32 16318733 E-mail: bert.guinier@regiedergebouwen.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200149 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 3000 LEUVEN-VAARTSTRAAT 24-LUXEMBURG- VILLERSCOLLEGE, ventilator defect,vervangen ventilator II.1.2.

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: 3000 LEUVEN-VAARTSTRAAT 24-LUXEMBURG- VILLERSCOLLEGE, ventilator defect, vervangen ventilator AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N. 508184 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Jacob Luc Tel: +32 16318723 E-mail: luc.jacob@buildingsagency.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=199352 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Sint Genesius-Rode Maria-Louisalaan - Grondoverschot - Opruimen en vellen van bomen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Sint Genesius-Rode Maria-Louisalaan - Grondoverschot - Opruimen en vellen van bomen AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N. 508185 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I.

AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Volkaerts Luc François Tel: +32 478383887 E-mail: luc.volkaerts@regiedergebouwen.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200042 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Realisatie van inbraakbeveiliging Gasthuisstraat 2 ASSE II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Realisatie van inbraakbeveiliging AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/04/2015 - 12:00 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 94 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N. 508246 VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen. AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Eddy Peiten Tel: +32 16/318777 E-mail: eddy.peiten@regiedergebouwen.be Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200148 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: MACHELEN - Kerklaan 68 - Onderzoekscentrum CODA - nazicht waterdichting straatkolken. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken.

II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: MACHELEN - Kerklaan 68 - Onderzoekscentrum CODA - nazicht waterdichting straatkolken. AFDELING IV. PROCEDURE IV.2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.2.4 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/04/2015 - 23:59 AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION EST N. 508249 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est Avenue Emile Digneffe, 24, BE-4000 LIEGE Contact: Del Duca Giuseppe Tél: +32 42297747 Fax: +32 42297754 E-mail: giuseppe.delduca@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200227 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Liège - Parking des extensions du Palais de Justice - Remise en ordre du sprinklage. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: Remise en ordre du niveau -1 Nature des travaux :les tuyauterie de sprinklage du niveaux -1 sont sous eaux il faudra donc purger les tuyauterie et tous les points bas, remplir en air comprimé l'installation et remettre le poste en service. + Vérification du compresseur du niveau -3 pour un diagnostic en vue d'une réparation ultérieur, délivrance d'une attestation de conformité pour le niveau -1 SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 03/04/2015 - 12:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2.

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION EST N. 508260 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est Avenue Emile Digneffe, 24, BE-4000 LIEGE Contact: Brouwers Bernadette Mina Tél: +32 85211995 Fax: +32 85211260 E-mail: bernadette.brouwers@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200243 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LANTIN - PRISON - Mission de coordination sécurité - exécution - réalisation II.1.2.

Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.3. Description succincte du marché: Mission de coodrination sécurité - exécution réalisation SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 22/04/2015 - 11:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION EST N. 508186 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 95 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel.

Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est Avenue Emile Digneffe, 24, BE-4000 LIEGE Contact: Thisse Muriel Tél: +32 42297704 E-mail: muriel.thisse@regiedesbatiments.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200081 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LANTIN - SPF Justice (Prison) - clos des Aubépines - Renouvellement des appareils d'éclairage de plusieurs locaux II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: LANTIN - SPF Justice (Prison) - clos des Aubépines Renouvellement des appareils d'éclairage de plusieurs locaux SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 16/04/2015 - 11:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION EST N. 508221 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est Avenue Emile Digneffe, 24, BE-4000 LIEGE Contact: Brouwers Bernadette Mina Tél: +32 85211995 Fax: +32 85211260 E-mail: bernadette.brouwers@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200164 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Masqaage de places de parking II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: LIEGE - Complexe Justice - Rue Saint Gilles, 85-87 Masquage de marquages de parking SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 10/04/2015 - 11:00 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 508189 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest Rue Verte, 11, BE-7000 MONS Contact: Cardon Stéphane 0179/81 95 90 Tél: +32 69669414 E-mail: stephane.cardon@buildingsagency.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200115 SECTION II.

OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LEUZE - Logement 89a - Rue de Condé - Remplacement pompe vide-cave II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: Leuze-Logement 89a-Enlèvement de l'ancienne pompe et fourniture et pose d'une nouvelle pompe de relevage ; tous les raccordements nécessaires SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 22/04/2015 - 23:59 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 508204 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p.

96 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Rue Verte, 11, BE-7000 MONS Contact: Charles Vincent David Tél: +32 65398728 E-mail: vincent.charles@regiedesbatiments.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200131 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Mons-cours de justice-rue des droits de l'homme 1- Réalisation d'une étude complète de la signalétique réglementaire des sorties et sorties de secours du bâtiment. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services.

II.1.3. Description succincte du marché: Réalisation d'une étude complète de la signalétique réglementaire des sorties et sorties de secours du bâtiment comprenant le relevé de l'existant, la réalisation d'un C.S.CH., d'un métré, d'une estimation et des plans. SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 30/04/2015 - 23:59 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 508232 AVIS DE MARCHE SIMPLIFIE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.

SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest Rue Verte, 11, BE-7000 MONS Contact: Charles Vincent David Tél: +32 65398728 E-mail: vincent.charles@regiedesbatiments.be Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=200181 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Mons-Cours de Justice-rue des Droits de l'homme 1 -Fermeture RF2h de la gaine technique et du caniveau en chaufferie II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

II.1.3. Description succincte du marché: Le travail consiste en la réalisation d'une fermeture RF2h d'une gaine technique au niveau du plafond et d'un caniveau en chaufferie au niveau -2. SECTION IV. PROCEDURE IV.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES IV.2.4 Date de limite de dépôt des candidatures / ou des offres: 07/05/2015 - 23:59 SECTION VI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VI.2. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 BULLETIN DES ADJUDICATIONS Online MERCREDI 1 AVRIL 2015 www.bda-online.be p. 97 info@bda-online.be www.bda-online.be/Conditions_d_utilisation.aspx

Vous pouvez aussi lire