Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

177e ANNEE 177e JAARGANG N. 316 MAANDAG 5 NOVEMBER 2007 LUNDI 5 NOVEMBRE 2007 INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 19 SEPTEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de flexibiliteit, bl. 56241.

19 SEPTEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen″, bl.

56242. 19 SEPTEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de tewerkstellingsverbintenissen, bl. 56244.

28 SEPTEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen, bl. 56245. 23 SEPTEMBER 2007. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin- dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging en vervanging van de collec- tieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002 tot uitvoering van hoofdstuk II, artikel 4, §§ 1 en 5, van de collectieve arbeidsovereen- komst van 11 juni 2001 betreffende het nationaal akkoord 2001-2002 (sectoraal aanvullend pensioen).

Erratum, bl. 56249. SOMMAIRE Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 19 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven- tion collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la flexibilité, p. 56241.

19 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven- tion collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant la cotisation des employeurs au ″Fonds de sécurité d’existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement″, p. 56242. 19 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven- tion collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux engagements d’emploi, p.

56244.

28 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven- tion collective de travail du 7 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l’octroi d’une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement, p. 56245. 23 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven- tion collective de travail 18 janvier 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et remplaçant la conventon collective de travail du 21 mars 2002 concernant l’éxécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5, de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l’accord national 2001-2002 (pension extralégale sectorielle).

Erratum, p. 56249. 96 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : www.staatsblad.be Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : 0800-98 809 Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005. Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse : www.moniteur.be Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 27 APRIL 2007.

— Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, bl. 56250. 19 JULI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, bl. 56256. 19 JULI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, bl. 56257.

5 OKTOBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de verplichte bijdrage van de reders van Belgische vissersvaartuigen voor 2007 aan het Fonds voor Scheepsjongens, bl. 56261. Franse Gemeenschap Ministerie van de Franse Gemeenschap 19 OKTOBER 2007. — Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2007 houdende diverse maatregelen met het oog op de regularisatie van de inschrijvingen en van de veranderingen van school in het leerplichtonderwijs, bl. 56263. Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 6 SEPTEMBER 2007. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 juni 1986 houdende regeling van de toekenning van interimtoelagen en vergoe- dingen wegens verblijfkosten aan sommige leden van het personeel van de buitendienst van de Dienst Bossen, Jacht, Riviervisserij van de Algemene Inspectie Leefmilieu en Bossen van het Ministerie van het Waalse Gewest, bl.

56266.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region 6. SEPTEMBER 2007 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 26. Juni 1986 zur Regelung der Gewährung von Interimszulagen und Vergütungen für Aufenthaltskosten zugunsten gewisser Mitglieder des Personals der Außendienststellen des Forst-, Jagd- und Fischereidienstes der Generalinspektion für Umwelt und Forstwesen des Ministeriums der Wallonischen Regierung, S. 56265.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 NOVEMBER 2005.

— Besluit 2005/504 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrek- king tot de sociale samenhang, bl. 56267. Andere besluiten Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl. 56273. — Rechterlijke Orde, bl. 56274. Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 27 AVRIL 2007. — Décret portant réutilisation des informations du secteur public, p. 56253.

19 JUILLET 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la réutilisation des informations du secteur public auprès des divers départements au sein des ministères flamands et auprès des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, p. 56257. 19 JUILLET 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l’instance de recours en matière de publicité de l’adminis- tration et de réutilisation d’informations du secteur public, p. 56259. 5 OCTOBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant la contribution obligatoire des armateurs des bateaux de pêche belges à l’alimentation du Fonds pour Mousses en 2007, p.

56262. Communauté française Ministère de la Communauté française 19 OCTOBRE 2007. — Décret modifiant le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire, p. 56262. Région wallonne Ministère de la Région wallonne 6 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l’octroi d’allocations d’intérim et d’indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l’Inspection générale de l’Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, p.

56265. Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale 10 NOVEMBRE 2005. — Arrêté 2005/504 du Collège de la Commis- sion communautaire française portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale, p. 56267.

Autres arrêtés Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p. 56273. — Ordre judiciaire, p. 56274. 56238 MONITEUR BELGE − 05.11.2007 − BELGISCH STAATSBLAD

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 16 OKTOBER 2007. — Ministerieel besluit tot benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangende regerings- commissarissen bij de centrale examencommissies voor de ondernemersvaardigheden, bl. 56276. Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Bestuurszaken 8 OKTOBER 2007. — Ministerieel besluit met betrekking tot vastleg- ging van de modellicentie inzake hergebruik van overheidsinformatie, bl.

56277. Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie. Afdeling hergebruik van overheidsinformatie, bl. 56282.

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Openbaar Onderzoek. Ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings- plan Provincie Oost-Vlaanderen. Afbakening kleinstedelijk gebied Temse, inclusief de deelplannen Waesmeer, Cauwerburg en N16- Doornstraat van maandag 19 november 2007 tot en met donderdag 17 januari 2008, bl. 56282. Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest Ruimtelijke ordening, bl. 56283. — Energie, bl. 56288. Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region Raumordnung, S. 56283. — Energie, bl. 56286. Officiële berichten Grondwettelijk Hof Uittreksel uit arrest nr.

120/2007 van 19 september 2007, bl. 56290. Uittreksel uit arrest nr. 125/2007 van 4 oktober 2007, bl. 56294. Verfassungsgerichtshof Auszug aus dem Urteil Nr. 120/2007 vom 19. September 2007, S. 56292. Auszug aus dem Urteil Nr. 125/2007 vom 4. Oktober 2007, S. 56296. Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel, bl. 56297. — Rechtbank van eerste aanleg te Gent, bl. 56297. — Rechtbank van koophandel te Antwerpen, bl. 56297. — Rechtbank van koophandel te Nijvel, bl. 56298. — Rechtbank van koophandel te Mechelen, bl. 56298.

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 23 OKTOBER 2007. — Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, bl. 56298. Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 16 OCTOBRE 2007. — Arrêté ministériel nommant le commissaire du gouvernement et les commissaires du gouvernement suppléants au sein des jurys centraux pour les capacités entrepreneuriales, p. 56276. Gouvernements de Communauté et de Région Région wallonne Ministère de la Région wallonne Aménagement du territoire, p.

56282. — Energie, p. 56284. Avis officiels Cour constitutionnelle Extrait de l’arrêt n° 120/2007 du 19 septembre 2007, p. 56291. Extrait de l’arrêt n° 125/2007 du 4 octobre 2007, p. 56293. Pouvoir judiciaire Cour d’appel de Bruxelles, p. 56297. — Tribunal de première instance de Gand, p. 56297. — Tribunal de commerce d’Anvers, p. 56297. — Tribunal de commerce de Nivelles, p. 56298. — Tribunal de commerce de Malines, p. 56298.

Commission bancaire, financière et des Assurances 23 OCTOBRE 2007. — Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances modifiant la liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique, p. 56298. 56239 MONITEUR BELGE − 05.11.2007 − BELGISCH STAATSBLAD

Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen, bl. 56299. — Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. Bekendmakingen, bl. 56299. Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Toerisme Vlaanderen 19 OKTOBER 2007. — Richtlijn van Toerisme Vlaanderen op basis van de bepalingen van het besluit van 2 april 2004 van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen, bl.

56301. Waals Gewest Ministerie van het Waalse Gewest 16 MEI 2007. — Wijziging van de milieuovereenkomst van 22 decem- ber 2005 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake gebruikte batterijen, bl. 56310.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen Wallonische Region Ministerium der Wallonischen Region 16. MAI 2007 — Abänderung der Umweltvereinbarung vom 22. Dezember 2005 über die Durchführung der Rücknahmepflicht für Altbatterien, S. 56309. De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor- den niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 56311 tot bl. 56332. Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Places vacantes, p. 56299. — Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Publications, p. 56299. Gouvernements de Communauté et de Région Région wallonne Ministère de la Région wallonne 16 MAI 2007.

— Projet de modification de la convention environne- mentale du 22 décembre 2005 relative à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de piles usagées, p. 56308.

Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 56311 à 56332. 56240 MONITEUR BELGE − 05.11.2007 − BELGISCH STAATSBLAD

Vous pouvez aussi lire