THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel

La page est créée Francis Martin
 
CONTINUER À LIRE
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
THEMATISCH  JAARVERSLAG 2019
       Betreffende de werking
 VERSLAG    van de markt voor
  04      groenestroom-
       certificaten en garanties
         van oorsprong
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Inhoudstafel
                                                       1  Afkortingen                                      4

                                                       2  Samenvatting – markante feiten                            5

                                                       3  Productiepark groene stroom                              6
                                                         3.1 Balans eind 2019                                 6
                                                         3.2 Jaarlijkse evolutie van het FV- en WKK-park                   11

                                                       4  Productie van gecertificeerde groene stroom                     18

THEMATISCH                                                  5	De groenestroomcertificaten als
                                                        ondersteuning van de productie van groene stroom                    22

VERSLAG 04                                                   5.1 Werking van het systeem
                                                       		 5.1.1 Algemeen principe
                                                       		 5.1.2 Certificering van de installaties
                                                                                                    22
                                                                                                    22
                                                                                                    23
JAARVERSLAG 2019                                               		 5.1.3	Klachten en beroep tegen beslissingen van BRUGEL                23
                                                        5.2 Uitreiking van groenestroomcertificaten aan de producenten             24
                                                        5.3 Markt van de groenestroomcertificaten                       28
Betreffende de werking van de
                                                       		 5.3.1 Globale evolutie van de marktactiviteit                     28
markt voor groenestroom-                                           		 5.3.2	Gedetailleerde evolutie van de marktactiviteit in de quotuminleveringsperiode
certificaten en garanties                                                 2019                                    30
van oorsprong                                                  5.4 Quotuminlevering van groenestroomcertificaten door de leveranciers         34
                                                        5.5 Kostprijs van het systeem voor de consument                    36

                                                       6	De garanties van oorsprong als traceerbaarheidsinstrument voor groene stroom      38
                                                        6.1 Context                                      38
                                                        6.2 Uitreiking van garanties van oorsprong                       39
                                                        6.3 Levering van groene stroom                             39
                                                        6.4 Online tool Greencheck                               42

                                                       7  Projecties                                      44
                                                         7.1 GSC-aanbod                                    44
                                                         7.2 Verbruik                                     45
                                                         7.3 Marktevenwicht                                  45

                                                       8  Bijlagen		                                      46
         Bekijk het jaarverslag online                                  8.1 Wetteksten en beslissingen                            46
         http://annual-report-2019.brugel.brussels                            8.2 Cijfertabellen                                  48

2  BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Figuren

Figuur 1:  Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen eind 2019, uitgesplitst per technologie 7      Figuur 24: Kalender van de transacties                                   33
Figuur 2:  Uitsplitsing van het FV-productiepark eind 2019 volgens het type houder en de           Figuur 25: Quotuminlevering GSC’s 2019 per leverancier                           34
       vermogenscategorie                                  8      Figuur 26: Evolutie van de GSC-portefeuilles van de marktactoren tijdens het einde
Figuur 3:  Uitsplitsing van het FV-productiepark eind 2019 volgens de vermogenscategorie     9            van de quotuminleveringsperiode                                 35
Figuur 4:  Uitsplitsing van het WKK-productiepark eind 2019 volgens het type houder en de           Figuur 27: Maximale kostprijs van het GSC-systeem voor de consument                    37
       vermogenscategorie van de installatie                        10      Figuur 28: Levering groene stroom aangetoond door GO’s                           39
Figuur 5:  Evolutie van de financiële stimulansen voor FV                    11      Figuur 29: Energiebronnen en geografische oorsprong van de in het BHG ingevoerde
Figuur 6:  Evolutie van de financiële stimulansen voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties 12             GO’s in de periode 2011-2019                                  40
Figuur 7:  Evolutie van het in werking gestelde (IWG) en buiten werking gestelde (BWG)            Figuur 30: Resultaat van een opzoeking in de tool Greencheck                        42
       vermogen en het gecumuleerde geïnstalleerde vermogen voor de FV- en                Figuur 31: Visualisatie van de oorsprong van GO’s via de tool Greencheck                  43
       WKK-installaties, uitgesplitst volgens de vermogenscategorie             14
Figuur 8:  Evolutie van het in werking gestelde en buiten werking gestelde vermogen en
       van het gecumuleerde geïnstalleerde vermogen van de fotovoltaïsche en
       warmtekrachtkoppelingsinstallaties, uitgesplitst volgens het type technologie    16
Figuur 9:  Geproduceerde groene stroom in de periode 2010 - 2019                19      Tabellen
Figuur 10:  Groene stroom geproduceerd door de keten FV, verdeeld volgens de
       vermogenscategorie                                  19      Tabel 1:  Park voor de productie van groene stroom dat eind 2019 in werking was              6
Figuur 11:  Groene stroom geproduceerd door de keten WKK, verdeeld volgens de                 Tabel 2:  Analyse van het volume en de prijzen van de transacties                    28
       vermogenscategorie                                  20      Tabel 3:  GSC’s op de markt en leveranciersrekeningen na QI                       36
Figuur 12:  Aandeel productie groene stroom ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik         Tabel 4:  Percentage groene energie aangegeven door de verschillende leveranciers en
       in het gewest                                    21            aangetoond door GO’s                                      41
Figuur 13:  Werking van de markt en GSC-stromen                         22      Tabel 5:  Impact van de gezondheidscrisis op het aantal in te leveren GSC’s               45
Figuur 14:  Certificeringsprocedure                               23      Tabel 6:  Uitsplitsing van het FV- en WKK-productiepark eind 2019 volgens het type
Figuur 15:  GSC’s uitgereikt voor de productieperiodes 2010 – 2019                24            houder en de vermogenscategorie van de installatie                       48
Figuur 16:  GSC’s uitgereikt aan de FV-keten volgens de vermogenscategorie van de installaties 25       Tabel 7:  Evolutie van het FV-vermogen [kWp] in gebruik, uitgesplitst volgens de
Figuur 17:  GSC’s uitgereikt aan de keten WKK volgens de vermogenscategorie van                      vermogenscategorie 	                                      49
       de installaties                                   25      Tabel 8:  Evolutie van het WKK-vermogen [kW] in gebruik, uitgesplitst volgens de
Figuur 18:  Evolutie van de gemiddelde toekenningsgraad per technologie in de                       vermogenscategorie 	                                      50
       periode 2010-2019                                  26      Tabel 9:  Evolutie van het in gebruik genomen PV- & WKK-vermogen [kW],
Figuur 19:  Uitgereikte GSC’s volgens het type houder                      27            uitgesplitst volgens het soort technologie                           52
Figuur 20:  Globale evolutie van de volumes en de marktprijzen tijdens de laatste zes jaar    29      Tabel 10:  Groene stroom geproduceerd in de periode 2010 – 2019                      54
Figuur 21:  Gedetailleerde evolutie van de volumes en de marktprijzen in de                  Tabel 11:  GSC’s toegekend voor de productieperiodes 2010 – 2019                     54
       quotuminleveringsperiode 2019                            30      Tabel 12:  Ingeleverde quota van 2005 tot 2019                              55
Figuur 22:  GSC-verkoop volgens de prijs per GSC                         31      Tabel 13:  GSC-quota per leverancier (QI 2019)                              55
Figuur 23:  Transacties volgens het aantal verkochte GSC’s                    32      Tabel 14:  Energiebronnen en geografische oorsprong van de in het BHG ingevoerde
                                                              GO’s in de periode 2011-2016                                  56

                                    BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong  3
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
1 Afkortingen
                                                                                       VME  Vereniging van mede-eigenaars

                                                                                       AIB Association of Issuing Bodies

                                                                                       VC Vermenigvuldigingscoëfficiënt

                                                                                       WKK  Warmtekrachtkoppeling

                                                                                       GSC  Groenestroomcertificaat

                                                                                       DB Database

                                                                                       GO Garantie van oorsprong

                                                                                       kW Kilowatt

                                                                                       kWp  Kilowattpiek

                                                                                       MW Megawatt

                                                                                       MWh Megawattuur

Wettelijke grondslag                                                                             FV Fotovoltaïsch
De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt in haar artikel 30bis §2, 7°,
ingevoegd door artikel 56 van de ordonnantie van 14 december 2006, wat volgt:
                                                                                       BHG  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“… BRUGEL is bekleed met een adviesopdracht ten aanzien van de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een       QI Quotuminlevering
algemene toezicht- en controleopdracht inzake de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds.

BRUGEL is belast met de volgende opdrachten:
7° het goedkeuren, elk jaar, van het verslag over de werking van de markt van de groene certificaten en de garanties van oorsprong, dat wordt opgesteld ten behoeve van de
Regering ...”

De werking van de markt voor groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong wordt beheerst door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene elektriciteit, hierna het “besluit groene elektriciteit” genoemd.

Voorts stelt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2015, hierna het “besluit quota” genoemd, de jaarlijkse quota van de
groenestroomcertificaten tot in het jaar 2025 vast.

 4  BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
2 Samenvatting – markante feiten
Overeenkomstig de bepalingen van het besluit “quota”1                 Na de quotuminlevering 2018 was er nog een voorraad van                bijzonder genereus is, werd dit segment felbegeerd door de
is het GSC-quotum voor het jaar 2019 gelijk aan 9,2%.                 120.148 GSC’s op de markt. Ondanks de toename van het                 markt. Van de 49 warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in
Dit houdt in dat alle leveranciers samen in het totaal                GSC-quotum is de voorraad met 77% gestegen en bereikte                 2019 werden gecreëerd, hebben 28 een elektrisch vermogen
450.526 GSC’s moeten afleveren. De uitreikingen en                  die 212.876 GSC’s na de QI 2019.                            dat kleiner is dan of gelijk aan 15 kWe.
de quotuminleveringsverplichtingen hebben tot een
recordactiviteit op de markt geleid. Er werden bijna                 Na een gedetailleerde analyse, en overeenkomstig                    Het gecumuleerd vermogen is er wel met slechts 1,3 MWp
613.816 GSC’s verkocht voor een totale waarde van meer dan              de kwalitatieve studie betreffende het systeem van                   op vooruitgegaan, aangezien in 2019 geen enkele
€ 57 miljoen.                                     ondersteuning van de productie van hernieuwbare energie                warmtekrachtkoppeling met een vermogen van meer
                                           in het BHG die in april 2020 is verschenen2, meent BRUGEL               dan 200 kWe werd geïnstalleerd en meerdere installaties
De leveranciers hebben geen bijzondere druk ervaren                  dat de markt in de quotuminleveringsperiode 2019 geen                 buiten werking zijn gesteld op het einde van hun
om hun quota te bereiken, daar de GSC-markt stabiel                  structureel deficit heeft gekend en dat op korte termijn geen             subsidiabiliteitsperiode.
is geweest tijdens de hele quotuminleveringsperiode.                 structurele maatregelen moeten worden genomen.
Het verschil tussen de kwartalen, wat betreft het aantal                                                           Het totale vermogen van de installaties voor de
verkochte GSC’s, was minder uitgesproken dan tijdens de                Het ondersteuningsniveau dat in 2019 van kracht was                  productie van groene stroom is tussen 2018 en 2019
vorige boekjaren.                                   voor de fotovoltaïsche installaties, is het niveau dat is               met 31 MW gestegen tot 213 MW, met inbegrip van de
                                           vastgelegd in het besluit “groene stroom” van 17 december               verbrandingsoven. Deze groei wordt bijna uitsluitend door
De eenvoudige gemiddelde prijs is stabiel gebleven                  2015. Installaties met een vermogen lager dan 5 kWp en in               de fotovoltaïsche sector gegenereerd.
tijdens de hele quotuminleveringsperiode, op een                   werking gesteld vanaf 1 februari 2016 hebben recht op 3
niveau van ongeveer € 94,5. Het prijsniveau van €                   GSC’s/MWh. Grotere installaties ontvangen op hun beurt                 De productie van groene stroom door het geheel van
100 per GSC werd meermaals bereikt tijdens de hele                  een uitreikingsgraad van 2,4 GSC’s/MWh. Daar de gewogen                de installaties bedroeg bijna 342 GWh in 2018, wat
quotuminleveringsperiode maar wel minder vaak dan                   gemiddelde prijs van de GSC’s voor het hele jaar 2019 gelijk              overeenkomt met 7% van de totale levering in het gewest.
tijdens het vorige boekjaar. De waargenomen maximale prijs              was aan € 94, vertaalden deze uitreikingsniveaus zich in                Wanneer enkel de elektriciteit uit louter hernieuwbare
bedroeg € 105,35 per GSC, ofwel een daling met € 11,75 ten              gemiddelde ondersteuningsniveaus van € 282 en € 226 per                bronnen in aanmerking wordt genomen – dus zonder
opzichte van de maximale prijs die in 2018 werd bereikt.               geproduceerde MWh.                                   warmtekrachtkoppeling op aardgas – daalt dit aandeel tot
Die maximale prijs werd geregistreerd tijdens het derde                                                           4,4%.
kwartaal, in de week van 8 juli 2019.                         Wat betreft de nieuwe installaties werd in 2019 meer dan 29
                                           MWp fotovoltaïsche energie geïnstalleerd, wat heeft geleid               De levering van groene stroom die is geattesteerd met
Alle leveranciers zijn erin geslaagd te voldoen aan hun                tot een totaal gecumuleerd geïnstalleerd vermogen aan FV                garanties van oorsprong (GO) is in 2019 gestegen tot 53,63%.
quotuminleveringsverplichting voor 2019, wat een totale                van meer dan 120 MWp.                                 BRUGEL ontving meer dan 2,6 miljoen GO’s van leveranciers,
kostprijs van € 18,7 vertegenwoordigde voor de mediane                                                            voor 72% voor hydraulische bronnen en voor 66% afkomstig
consument in Brussel.                                 Daar, op het vlak van warmtekrachtkoppeling, de coëfficiënt              uit Frankrijk, Noorwegen, Italië en IJsland.
                                           voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas
                                           in collectieve woningen met een vermogen tot 15 kWe

1	Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en
  volgende.
2 BRUGEL, Advies 298 betreffende de studie en de ontwikkeling van het ondersteuningssysteem voor installaties voor de productie van hernieuwbare energie

                                            BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong         5
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
3 Productiepark groene stroom
                                      3.1     Balans eind 2019
                                      Tabel 1 bevat het aantal en het vermogen, uitgesplitst                 Tabel 1: Park voor de productie van groene stroom dat
                                      per technologie, van de installaties voor de productie van               eind 2019 in werking was
                                      groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die                                     Aantal        Vermogen
                                      gecertificeerd zijn of waarvan de certificeringsperiode                                   [-]      [%]   [kW]     [%]
                                      lopende is3 op dit moment4, die eind 2019 in gebruik waren
                                                                                   Fotovoltaïsche energie       6.153    96,3%   119.894 7   56,3%
                                      en aanspraak kunnen maken op groenestroomcertificaten.
                                                                                   WKK                 235     3,7%   41.901   19,7%
                                      De drie technologieën die eind 2019 in het Brussels                   WKK biogas                2    0,0%    3.104    1,5%
                                      Hoofdstedelijk Gewest aanwezig waren, zijn fotovoltaïsche                WKK vloeibare biomassa          7    0,1%     827    0,4%
                                      installaties, warmtekrachtkoppeling en de stoomturbines                 WKK aardgas             226     3,5%   37.970   17,8%
                                      gekoppeld aan de afvalverbrandingsoven5. De
                                                                                   Gemeentelijke              1   0,02%    51.000   24,0%
                                      warmtekrachtkoppelingsinstallaties zijn ingedeeld in drie
                                                                                   afvalverbranding
                                      categorieën op basis van de brandstof die ze voedt: aardgas,
                                      biogas of vloeibare biomassa in de vorm van koolzaadolie.                Totaal              6.389      100%  212.795    100%

                                      Zoals aangegeven in tabel 1 en geïllustreerd in                     Bovendien is het gemiddelde vermogen van
                                      Figuur 16 zijn de meeste installaties voor de productie                 een FV-installatie veel lager dan dat van een
                                      van groene stroom die eind 2019 in het Brussels                     warmtekrachtkoppelingsinstallatie. De FV-installaties
                                      Hoofdstedelijk Gewest waren gevestigd, FV-installaties                 vertegenwoordigen dan wel 96,3% van het totale aantal
                                      (6.153 installaties, hetzij 96,3 %). De rest bestaat uit                installaties, maar produceren slechts 56,3% van het totale
                                      warmtekrachtkoppelingsinstallaties (235 installaties, ofwel               in werking gestelde vermogen. We wijzen er wel op dat
                                      3,7%) en een afvalverbrandingsoven voor het gemeentelijk                het aandeel van fotovoltaïsche energie in het totale
                                      afval. De meeste warmtekrachtkoppelingsinstallaties die                 geïnstalleerde vermogen blijft toenemen; het bedroeg
                                      eind 2019 in werking zijn, maken gebruik van aardgas als                slechts 50,2% eind 2018.
                                      primaire energiebron (226 op 235), 7 werken op vloeibare
                                      biomassa en 2 op biogas.

                                      3 Als een installatie niet geregistreerd is, is BRUGEL niet op de hoogte van haar bestaan.
                                      4 Situatie op 6 april 2020. Er kunnen nog installaties die in werking werden gesteld vóór eind 2019 worden geregistreerd bij BRUGEL na het opstellen van dit verslag.
                                      5	De enige door BRUGEL gecertificeerde windturbine-installatie is niet als zodanig vertegenwoordigd, omdat haar vermogen (2,4 kW) en haar productie (223 kWh in 2019)
                                        te klein zijn om op een relevante manier te worden opgenomen in alle grafieken en tabellen van dit verslag.
                                      6	De gedetailleerde cijfers van elke grafiek van dit verslag zijn opgenomen in de bijlage ‘Cijfertabellen’. Ze zijn ook beschikbaar in bruikbaar formaat in een specifiek
                                        bestand in de rubriek ‘Statistieken’ op de website van BRUGEL.
                                      7	Het gecumuleerde vermogen van de operationele installaties eind 2019 is lager dan het totaal dat in Tabel 9 met de in werking gestelde vermogens is vermeld, gezien
                                        het gecumuleerde vermogen dat buiten werking is gesteld, eind 2019 gelijk is aan 52 kWp.

6  BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Figuur 1: Aantal installaties en geïnstalleerd vermogen                Figuur 2 toont de verdeling van de FV- en                       Zoals te zien in Figuur 3 bestaat het FV-park eind 2019 dus
  eind 2019, uitgesplitst per technologie                        warmtekrachtkoppelingsinstallaties volgens het type houder              voornamelijk uit een groot aantal kleine installaties (80%
                                             (particulier of onderneming) en de vermogenscategorie8.                van de installaties hebben een vermogen tussen 0 en 5
                                             Terwijl 65% van de FV-installaties bij particulieren is terug             kWp). Er zijn beduidend minder installaties met een groter
       WKK                                     te vinden, vertegenwoordigen ze niet meer dan 11% van                 vermogen, maar die vertegenwoordigen wel het grootste
      aardgas
                                             het geïnstalleerd vermogen. Op te merken valt dat VME                 aandeel van het geïnstalleerde FV-vermogen. Installaties met
       4%                                     verkeerdelijk worden gelijkgesteld met ondernemingen                 een vermogen van meer dan 250 kWp vertegenwoordigen
                                             van de privésector. Omgekeerd vertegenwoordigen de                  slechts 2% van de installaties maar zijn goed voor 52% van
                                             FV-installaties van private en publieke vennootschappen,               het geïnstalleerd vermogen.
                                             respectievelijk goed voor 32% en 3% van alle installaties,
                               Fotovoltaïsche       89% van het geïnstalleerd vermogen.
                                 energie
                                  96%         Dit valt te verklaren door het feit dat 90% van de installaties
                                             bij particulieren een vermogen hebben dat kleiner is dan of
                                             gelijk aan 5 kWp. Op één uitzondering na zijn alle installaties
                                             met een vermogen van meer dan 36 kWp het eigendom van
                                             vennootschappen. Terwijl het gemiddeld vermogen van de
            Totaal: 6.389 installaties                    installaties van vennootschappen 49 kWp bedraagt, is dat
                                             van de installaties bij particulieren niet groter dan 3,4 kWp.

                         WKK biogas
                            2%
 Gemeentelijke
afvalverbranding
   24%
                              Fotovoltaïsche
                                energie
                                  56%
    WKK
   aardgas
    18%
             Totaal: 212.795 kW

  8 De in aanmerking komende vermogenscategorieën zijn die welke worden geacht in januari 2021 van kracht te worden. Bijgevolg verschillen ze van die van het jaarverslag 2018.

                                             BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong  7
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Figuur 2: Uitsplitsing van het FV-productiepark eind 2019 volgens het type houder en de vermogenscategorie

       PV: 6.153 installaties                            PV: 3.972 installaties (Particulieren)                  PV: 2.181 installaties (Bedrijven)
         Openbare                                                                             >250 kW
         onderneming
            3%                                 5 - 36 kW
                                                                                  100 - 250 kW   4%
  Private
                                              10%                                    6%
onderneming                                                                       36 - 100 kW
   32%                                                                           9%

                                                                            5 - 36 kW
                                                                             19%                    0 - 5 kW
                     Particulier                                     0 - 5 kW                               62%
                      65%                                         90%

         PV: 119.894 kW                                PV: 13.380 kW (Particulieren)                      PV: 106.514 kW (Bedrijven)

          Particulier                                                                          0 - 5 kW  5 - 36 kW
 Openbare       11%                                 5 - 36 kW                                         5%      5%
onderneming                                         19%
   8%
                                                                                                36 - 100 kW
                                                                                                  12%
                                                                            >250 kW
                                                                            59%
                                                                                                  100 - 250 kW
                       Private                                     0 - 5 kW                                19%
                      onderneming
                         81%                                      81%

 8  BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Figuur 3: Uitsplitsing van het FV-productiepark eind 2019 volgens de vermogenscategorie

         PV: 6.153 installaties                          PV: 119.894 kW
          100 - 250 kW    >250 kW                             0 - 5 kW
  36 - 100 kW     2%         2%                              14%
    3%
   5 - 36 kW                                                    5 - 36 kW
    13%                                                        6%
                                                            36 - 100 kW
                                   >250 kW                        11%
                                    52%
                      0 - 5 kW                              100 - 250 kW
                       80%                                  17%

In het geval van warmtekrachtkoppeling laat de database     6% van de installaties maar zijn ze goed voor 58% van het
in haar huidige vorm niet toe de VME af te zonderen.       geïnstalleerd vermogen. De hogere vermogenscategorie
Ze worden dus verkeerdelijk gelijkgesteld met private      (≥ 200 kWe) is in haar eentje goed voor meer dan
vennootschappen en het aandeel van de installaties bij      78% van het geïnstalleerd vermogen terwijl de lagere
particulieren wordt voorgesteld als gelijk aan nul. BRUGEL zal  vermogenscategorie (≤ 15 kWe) slechts 3% van het
zijn database proberen bij te werken opdat deze informatie    geïnstalleerd vermogen vertegenwoordigt.
opnieuw te vinden zal zijn in de toekomstige verslagen.
                                 De zes installaties met een vermogen van 5 kWe of minder
Figuur 4 toont dat 39% van de                  zijn allemaal microwarmtekrachtkoppelingsinstallaties
warmtekrachtkoppelingsinstallaties een vermogen heeft dat    met een vermogen van bijna 5 kWe. De huishoudelijke
kleiner is dan of gelijk aan 15 kWe, of een toename met 5%    microwarmtekrachtkoppelingsinstallaties van het type
tegenover eind 2018.                       Whispergen met een vermogen van 1 kW zijn van de
                                 markt verdwenen ten gevolge van gebreken van dit type
Op vergelijkbare wijze met het FV-park vertegenwoordigen     installaties en door een gebrek aan dienst na verkoop.
installaties met een vermogen van meer dan 1 MWe slechts

                                 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong  9
THEMATISCH VERSLAG 04 - JAARVERSLAG 2019 Betreffende de werking van de markt voor groenestroom-certificaten en garanties van oorsprong - Brugel
Figuur 4: Uitsplitsing van het WKK-productiepark eind 2019 volgens het type houder en de vermogenscategorie van de
                              installatie

                                          WKK: 235 installaties                          WKK: 41.901 kW
                                       Openbare                                  Openbare
                                      onderneming                                onderneming
                                         16%                                   36%

                                                       Private                              Private
                                                      onderneming                            onderneming
                                                       84%                               64%

                                          WKK: 235 installaties                          WKK: 41.901 kW

                                        > 1000 kW    0 - 5 kW
                                          6%       3%                                  5 - 15 kW
                                200 - 1000 kW                                                 3%
                                   8%                                                      15 - 50 kW
                                                                                           6%
                                                        5 - 15 kW
                              50 - 200 kW                      36%           > 1000 kW
                                                                                           50 - 200 kW
                                21%                                      58%                   13%

                                                                                       200 - 1000 kW
                                           15 - 50 kW                                          20%
                                           26%

10 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
3.2                             Jaarlijkse evolutie van het FV- en WKK-park

   De twee grafieken links in figuur 5 illustreren voor de                                              2018 is opgenomen in de vorige verslagen over de werking                        gedaald. Tussen 2014 en 2017 is het nieuw geïnstalleerde
   fotovoltaïsche installaties (FV) de driemaandelijkse evolutie                                           van de markt van de groenestroomcertificaten en de                           vermogen gemiddeld elk jaar met 61% gestegen en zo van
   van de in werking gestelde vermogens en de jaarlijkse                                               garanties van oorsprong. Dit verslag focust op de specifieke                      2 MWp opgeklommen tot 9 MWp. Het heeft daarna een hoge
   vooruitgang van het gecumuleerde vermogen tot eind                                                 evoluties in de loop van 2019.                                     vlucht genomen in 2018 met meer dan 23 geïnstalleerde
   2019. Die zijn rechtstreeks verbonden met de evolutie van                                                                                                 MWp, of een toename met 160% in vergelijking met het jaar
   de verschillende financiële stimulansen (premies, fiscale                                             Na de laatste piek van inwerkingstellingen van vermogen                         2017. In 2019 was er het hele jaar een volgehouden ritme
   voordelen en toekenning van GSC’s) zoals weergegeven in                                              tijdens het derde kwartaal 2013 (bijna 17 MWp                              van inwerkingststellingen waardoor eer nieuw jaarrecord
   figuur 59. De contextuele analyse van de historiek tot eind                                            geïnstalleerd), is het aantal nieuwe installaties drastisch                       werd gevestigd met meer dan 29 geïnstalleerd MWp.

   Figuur 5: Evolutie van de financiële stimulansen voor FV
Premies en belastingvoordelen [% van de investering]

                            80                                                                                                                                                 8

                                                                                                                                                                               Vermenigvuldigingscoëfficiënt (VC)
                            70                                                                                                                                                 7

                            60                                                                                                                                                 6

                            50                                                                                                                                                 5

                            40                                                                                                                                                 4

                            30                                                                                                                                                 3

                            20                                                                                                                                                 2

                            10                                                                                                                                                 1

                            0                                                                                                                                                 0
                              2006-T1

                                   2006-T3

                                        2007-T1

                                             2007-T3

                                                  2008-T1

                                                       2008-T3

                                                            2009-T1

                                                                 2009-T3

                                                                      2010-T1

                                                                             2010-T3

                                                                                  2011-T1

                                                                                       2011-T3

                                                                                            2012-T1

                                                                                                  2012-T3

                                                                                                       2013-T1

                                                                                                            2013-T3

                                                                                                                 2014-T1

                                                                                                                      2014-T3

                                                                                                                           2015-T1

                                                                                                                                2015-T3

                                                                                                                                     2016-T1

                                                                                                                                          2016-T3

                                                                                                                                               2017-T1

                                                                                                                                                    2017-T3

                                                                                                                                                         2018-T1

                                                                                                                                                              2018-T3

                                                                                                                                                                   2019-T1

                                                                                                                                                                        2019-T3
                                                                           Gewestelijke premie            Belastingaftrek (particulieren)           Belastingaftrek (bedrijven)            GK ‘kleine’ FV          GK ‘grote’ FV

   9	‘Kleine’ FV-installaties worden gelijkgesteld met installaties van minder dan 20 m² die, in het stelsel dat van kracht was vóór juli 2011, een VC genoten van 4. ‘Grote’ FV-installaties worden gelijkgesteld met installaties van meer dan 1.000 m² die, in het stelsel dat
     van kracht was vóór juli 2011, een VC genoten van 2. De installaties daartussen genieten, in het stelsel dat van kracht was vóór juli 2011, een VC tussen 4 en 2.

                                                                             BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 11
Tot de factoren die deze stijging kunnen verklaren, behoren:                                                                   heeft geleid tot een ontwikkeling van dit marktsegment,                                                                         Voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties wordt de
                                                                                                                             meer bepaald ten gevolge van de activiteit van derden-                                                                         driemaandelijkse evolutie van de in werking en buiten
                            • De vermindering van de installatiekosten;                                                                            investeerders. De stijging was bijzonder uitgesproken                                                                          werking gestelde vermogens en het gecumuleerde
                            •	De constante hoge uitreikingsgraad van GSC’s voor de                                                                      in 2019, toen de markt onder 5 kWp een totaal van 6,2                                                                          vermogen geïllustreerd in de twee grafieken rechts in figuur
                             installaties sinds 2013 en zelfs naar boven bijgesteld voor                                                                  geïnstalleerd MWp bereikte, goed voor een toename met                                                                          7. De evolutie van de verschillende financiële stimulansen
                             kleine installaties begin 2016;                                                                                271% tegenover 2018 en met 1.044% tegenover 2017. In                                                                          wordt op haar beurt weergegeven in figuur 6.
                            •	Het vooruitzicht van een eventuele vermindering van de                                                                     tegenstelling met de vorige jaren heeft het segment onder
                             toekenningsgraad van GSC’s;                                                                                  5 kWp op niet verwaarloosbare wijze (21%) bijgedragen
                            • De stijging van de eenheidsprijs van een GSC.                                                                          tot de globale groei van het geïnstalleerd FV-vermogen.
                                                                                                                             Overigens blijven niet-residentiële installaties van meer
                            Voor de fotovoltaïsche installaties met een vermogen                                                                       dan 100 kWp het merendeel vertegenwoordigen van de
                            van 5 kWp of minder, is de vermenigvuldigingscoëfficiënt                                                                     toename van het geïnstalleerd FV-vermogen (64%).
                            inderdaad gestegen van 1,32 naar 1,65 in februari 2016, wat

                            Figuur 6: Evolutie van de financiële stimulansen voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties
Premies en belastingvoordelen [% van de investering]

                        50                                                                                                                                                                                                                                                                                             7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vermenigvuldigingscoëfficiënt (VC)
                        45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6
                        40

                        35                                                                                                                                                                                                                                                                                             5

                        30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4
                        25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3
                        20

                        15                                                                                                                                                                                                                                                                                             2

                        10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1
                            5

                            0                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                              2006-T1
                                   2006-T2
                                        2006-T3
                                             2006-T4
                                                  2007-T1
                                                       2007-T2
                                                            2007-T3
                                                                 2007-T4
                                                                      2008-T1
                                                                           2008-T2
                                                                                2008-T3
                                                                                     2008-T4
                                                                                          2009-T1
                                                                                               2009-T2
                                                                                                    2009-T3
                                                                                                         2009-T4
                                                                                                              2010-T1
                                                                                                                   2010-T2
                                                                                                                        2010-T3
                                                                                                                             2010-T4
                                                                                                                                  2011-T1
                                                                                                                                       2011-T2
                                                                                                                                            2011-T3
                                                                                                                                                 2011-T4
                                                                                                                                                      2012-T1
                                                                                                                                                           2012-T2
                                                                                                                                                                2012-T3
                                                                                                                                                                     2012-T4
                                                                                                                                                                          2013-T1
                                                                                                                                                                               2013-T2
                                                                                                                                                                                    2013-T3
                                                                                                                                                                                         2013-T4
                                                                                                                                                                                              2014-T1
                                                                                                                                                                                                   2014-T2
                                                                                                                                                                                                        2014-T3
                                                                                                                                                                                                             2014-T4
                                                                                                                                                                                                                  2015-T1
                                                                                                                                                                                                                       2015-T2
                                                                                                                                                                                                                            2015-T3
                                                                                                                                                                                                                                 2015-T4
                                                                                                                                                                                                                                      2016-T1
                                                                                                                                                                                                                                           2016-T2
                                                                                                                                                                                                                                                2016-T3
                                                                                                                                                                                                                                                     2016-T4
                                                                                                                                                                                                                                                          2017-T1
                                                                                                                                                                                                                                                               2017-T2
                                                                                                                                                                                                                                                                    2017-T3
                                                                                                                                                                                                                                                                         2017-T4
                                                                                                                                                                                                                                                                              2018-T1
                                                                                                                                                                                                                                                                                   2018-T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2018-T3
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2018-T4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2019-T1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2019-T2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2019-T3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2019-T4
                                     Gewestelijke premie                                                                     Belastingvermindering (kleine ondernemingen)                                                       VC WKK mede-eig. > 50kWe & < 200kWe                                                             VC WKK mede-eig.>50kWe
                                     Belastingvermindering (particulieren)                                                            VC WKK mede-eig. 15kWe &
Bij warmtekrachtkoppeling is het minder evident om de
financiële stimulansen te verbinden aan de in gebruik
genomen vermogens. Dat komt onder meer omdat de markt
van de warmtekrachtkoppeling relatief stroef is en een vrij
grote inertie vertoont.

Aangezien de coëfficiënt voor de
warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas in collectieve
woningen met een vermogen tot 15 kWe bijzonder genereus
is, werd dit segment felbegeerd door de markt. Van de 49
warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in 2019 werden
gecreëerd, hebben 28 een elektrisch vermogen dat kleiner is
dan of gelijk aan 15 kWe.

In tegenstelling met 2018, toen
warmtekrachtkoppelingsinstallaties met een vermogen
van meer dan of gelijk aan 200 kWe meer dan 69% van
het geïnstalleerd vermogen vertegenwoordigden, werd
er in 2019 geen enkele WKK-installatie met een vermogen
van meer dan 200 kWe geïnstalleerd. Het vermogen dat
in 2019 in dienst werd gesteld, is gelijk aan 1.652 kWe
terwijl 378 kWe buiten dienst werd gesteld. De netto
toename met 1.274 kWe van het gecumuleerd vermogen
in warmtekrachtkoppeling is uitsluitend te danken aan de
installaties met een vermogen kleiner dan 200 kWe.

                                BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 13
Figuur 7: Evolutie van het in werking gestelde (IWG) en buiten werking gestelde (BWG) vermogen en het gecumuleerde geïnstalleerde vermogen voor de FV- en WKK-installaties,
                   uitgesplitst volgens de vermogenscategorie
                  17000                                                                         6.500
                  16000

                                                                           Geïnstalleerd vermogen - WKK [kW]
Geïnstalleerd vermogen - FV [kWp]

                  15000                                                                         5.500
                  14000
                                                                                             4.500
                  13000
                  12000                                                                         3.500
                  11.000
                  10.000                                                                        2.500
                   9.000
                                                                                             1.500
                   8.000
                   7.000                                                                         500
                   6.000
                   5.000                                                                         -500
                   4.000
                                                                                             -1.500
                   3.000
                   2.000                                                                        -2.500
                   1.000
                    0                                                                         -3.500
                       1000 kW - Ingebruikname    > 1000 kW - Buitenwerkingstelling

                   14 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
130.000                                                                           44.000
                                                                                             42.000
              120.000
                                                                                             40.000

                                                                            Gecumuleerd vermogen - WKK [kW]
Gecumuleerd vermogen - FV [kWp]

              110.000                                                                           38.000
                                                                                             36.000
              100.000                                                                           34.000
                                                                                             32.000
                 90.000                                                                         30.000
                 80.000                                                                         28.000
                                                                                             26.000
                 70.000                                                                         24.000
                                                                                             22.000
                 60.000
                                                                                             20.000
                 50.000                                                                         18.000
                                                                                             16.000
                 40.000                                                                         14.000
                                                                                             12.000
                 30.000                                                                         10.000
                 20.000                                                                         8.000
                                                                                             6.000
                 10.000                                                                         4.000
                                                                                             2.000
                   0                                                                            0
                      2006  2007  2008  2009  2010   2011  2012  2013   2014  2015  2016  2017  2018  2019                        1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                    0 - 5 kW   5 - 36 kW     36 - 100 kW   100 - 250 kW    > 250 kW                             0 - 5 kW  5 - 15 kW   15 - 50 kW   50 - 200 kW   200 - 1000 kW  > 1000 kW

                                                           BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 15
De evolutie van het in werking gestelde en buiten werking           Deze figuren groeperen de informatie die in de verschillende
    gestelde vermogen en van het gecumuleerde vermogen              grafieken van figuur 7 is opgenomen. Ze maken onder meer
    van de FV- en warmtekrachtkoppelingstechnologieën wordt            een goed onderscheid mogelijk tussen de verschillende
    weergegeven in de volgende figuren:                      installatiegolven voor FV- en WKK-installaties, en een
                                           vergelijking van de verschillende ketens. Tussen 2018 en
                                           2019 is het geïnstalleerd vermogen gestegen met 30,6 MW,
                                           voornamelijk dankzij de FV-installaties (96%).

  Figuur 8: Evolutie van het in werking gestelde en buiten werking gestelde vermogen en van het gecumuleerde geïnstalleerde vermogen van de fotovoltaïsche en
  warmtekrachtkoppelingsinstallaties, uitgesplitst volgens het type technologie

             17.500

             16.500

             15.500

             14.500

             13.500

             12.500

             11.500
Geïnstalleerd vermogen (kW)

             10.500

               9.500

               8.500

               7.500

               6.500

               5.500

               4.500

               3.500

               2.500

               1.500

                500

                -500

               -1.500

               -2.500

               -3.500
                    1999-T4
                    2000-T1
                    2000-T4
                    2001-T4
                    2003-T1
                    2003-T4
                    2004-T3
                    2005-T2
                    2005-T4
                    2006-T2
                    2006-T3
                    2007-T1
                    2007-T2
                    2007-T3
                    2007-T4
                    2008-T1
                    2008-T2
                    2008-T3
                    2008-T4
                    2009-T1
                    2009-T2
                    2009-T3
                    2009-T4
                    2010-T1
                    2010-T2
                    2010-T3
                    2010-T4
                    2011-T1
                    2011-T2
                    2011-T3
                    2011-T4
                    2012-T1
                    2012-T2
                    2012-T3
                    2012-T4
                    2013-T1
                    2013-T2
                    2013-T3
                    2013-T4
                    2014-T1
                    2014-T2
                    2014-T3
                    2014-T4
                    2015-T1
                    2015-T2
                    2015-T3
                    2015-T4
                    2016-T1
                    2016-T2
                    2016-T3
                    2016-T4
                    2017-T1
                    2017-T2
                    2017-T3
                    2017-T4
                    2018-T1
                    2018-T2
                    2018-T3
                    2018-T4
                    2019-T1
                    2019-T2
                    2019-T3
                    2019-T4
                                                         Fotovoltaïsch - in gebruik genomen    WKK aardgas - in gebruik genomen    WKK aardgas - buiten gebruik gesteld
                                                WKK vloeibare biomassa - in gebruik genomen    WKK vloeibare biomassa - buiten gebruik gesteld   WKK biogas - in gebruik genomen

     16 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Puissance cumulée [kW]

                                                                                                0
                                                                                              5.000
                                                                                             10.000
                                                                                             15.000
                                                                                             20.000
                                                                                             25.000
                                                                                             30.000
                                                                                             35.000
                                                                                             40.000
                                                                                             45.000
                                                                                             50.000
                                                                                             55.000
                                                                                             60.000
                                                                                             65.000
                                                                                             70.000
                                                                                             75.000
                                                                                             80.000
                                                                                             85.000
                                                                                             90.000
                                                                                             95.000
                                                                                             100.000
                                                                                             105.000
                                                                                             110.000
                                                                                             115.000
                                                                                             120.000
                                                                                             125.000
                                                                                             130.000
                                                                                             135.000
                                                                                             140.000
                                                                                             145000
                                                                                             150.000
                                                                                             155.000
                                                                                             160.000
                                                                                             165.000
                                                                                        1999-T4
                                                                                        2000-T1
                                                                                        2000-T4
                                                                                        2001-T4
                                                                                        2003-T1
                                                                                        2003-T4
                                                                                        2004-T3
                                                                                        2004-T4
                                                                                        2005-T2
                                                                                        2005-T4
                                                                                        2006-T2
                                                                                        2006-T3
                                                                                        2007-T1
                                                                                        2007-T2
                                                                                        2007-T3
                                                                                        2007-T4
                                                                                        2008-T1
                                                                                        2008-T2
                                                                                        2008-T3
                                                                                        2008-T4
                                                                                        2009-T1
                                                                                        2009-T2
                                                                                        2009-T3
                                                                                        2009-T4
                                                                                        2010-T1
                                                                                        2010-T2
                                                                                        2010-T3
                                                                                        2010-T4
                                                                                        2011-T1
                                                                                        2011-T2
                                                                                        2011-T3
                                                                                        2011-T4
                                                                                        2012-T1
                                                                                        2012-T2
                                                                                        2012-T3
                                                                                        2012-T4
                                                                                        2013-T1
                                                                                        2013-T2
                                                                                        2013-T3
                                                                                        2013-T4
                                                                                        2014-T1
                                                                                        2014-T2
                                                                                        2014-T3
                                                                           WKK aardgas

                                                                                        2014-T4
                                                                                        2015-T1
                                                                                        2015-T2
                                                                                        2015-T3
                                                                                        2015-T4
                                                                           Fotovoltaïsch

                                                                                        2016-T1
                                                                                        2016-T2
                                                                                        2016-T3
                                                                                        2016-T4
                                                                                        2017-T1
                                                                                        2017-T2
                                                                                        2017-T3
                                                                                        2017-T4
                                                                                        2018-T1
                                                                           WKK vloeibare biomassa

                                                                                        2018-T2
                                                                                        2018-T3
                                                                                        2018-T4
                                                                                        2019-T1
                                                                                        2019-T2
                                                                                        2019-T3
BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 17
                                                                           WKK biogas

                                                                                        2019-T4
4 Productie van gecertificeerde groene stroom
Bij de analyse van de productie van groene stroom                     Met deze beide elementen moeten we rekening houden        De productie van groene stroom afkomstig van de
moet worden opgemerkt dat het gaat om de                          als we het verband willen bestuderen tussen het vermogen     verbranding van gemeentelijk afval is tussen 2018 en 2019
elektriciteitsproductie die afkomstig is van gecertificeerde                dat in werking is en de productie van groene stroom in      gestegen met meer dan 6 GWh en overschreed voor het
installaties waarvoor groenestroomcertificaten en/of                    eenzelfde jaar.                         eerst de drempel van 117 GWh. Haar aandeel in de totale
garanties van oorsprong worden toegekend. Dit betekent                                                   productie van groene stroom daalt met meer dan 4% en
dat enkel de productie van installaties waarvan de                     Samengevat zijn de cijfers betreffende de productie van     vertegenwoordigt nog maar 34%.
certificeringsprocedure met succes werd afgesloten en die                 groene stroom die in dit verslag zijn opgenomen, afkomstig
hun productiecijfers hebben meegedeeld vóór dit verslag                  van een productiestaat die was gecertificeerd en ingediend    Warmtekrachtkoppeling met aardgas boekte dan weer een
werd opgesteld, hierin is opgenomen. Op het ogenblik dat                  op het ogenblik dat dit verslag werd opgesteld. Die cijfers   significante toename met meer dan 22 GWh in 2019 en
dit verslag werd opgesteld, waren deze twee voorwaarden                  kunnen nog wijzigen afhankelijk van de productiestaten die    wordt daarmee de eerste bron voor de productie van groene
niet altijd vervuld voor de installaties die vóór eind 2019 in               BRUGEL zal ontvangen.                      stroom met 128 GWh.
werking werden gesteld en die al hadden geproduceerd,
want:                                           We merken overigens op dat de definitie ‘groene stroom’ die   Bovendien is de door fotovoltaïsche installaties
                                              in de ordonnantie10 is vermeld, ook de niet-hernieuwbare     geproduceerde hoeveelheid stroom net als in 2018 gestegen
•	Er verstrijkt altijd een termijn tussen de inwerkingstelling              warmtekrachtkoppeling met hoog rendement omvat, dus de      met bijna 30%, meer bepaald van 22% tot 25% van de totale
  van een installatie en de certificering ervan door BRUGEL.               warmtekrachtkoppeling op aardgas.                productie aan groene stroom.
  Enerzijds hebben de beheerders van de installaties
  tijd nodig om de administratieve plichten te vervullen                 Figuur 9 toont de evolutie van de productie van groene      De productie van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties
  en hun certificeringsdossier samen te stellen als de                  stroom tussen 2010 en 2019, evenals een detail van        met biogas vertoonde tot in 2018 een vrij stabiel
  installatie eenmaal in werking is, en anderzijds is er                 2019. Ten behoeve van de leesbaarheid van de grafiek       productieprofiel, daar er slechts één dergelijke installatie
  de behandelingstermijn van het dossier bij BRUGEL.                   met de evolutie 2010-2019 zijn de waarden voor          in werking was in het BHG. Eind 2018 heeft een tweede
  Pas bij de certificering kennen we de startindex die in                 warmtekrachtkoppeling op aardgas en afvalverbranding op     warmtekrachtkoppelingsinstallatie op biogas een
  aanmerking moet worden genomen voor het tellen van de                  de rechtse verticale as geplaatst.                vergunning gekregen, wat leidde tot een toename met meer
  gecertificeerde groene stroom.                                                              dan 87% van de productie van groene stroom voor deze
•	Een deel van de productie wordt pas met een zekere                   De sterke stijging die werd vastgesteld tussen 2013 en      keten.
  vertraging aangegeven. Dat kan te wijten zijn aan een                  2014 van de elektriciteit geproduceerd op basis van de
  vergetelheid of aan andere redenen, maar feit is dat                  verbranding van gemeentelijk afval, is te danken aan het     Tot slot is de productie van de
  sommige producenten hun cijfers niet systematisch                    feit dat deze elektriciteit garanties van oorsprong begon    warmtekrachtkoppelingsinstallaties op vloeibare
  elk kwartaal meedelen. Daardoor is de aangegeven en                   te ontvangen vanaf het tweede kwartaal 2013, voor het      biomassa met 6% gedaald in 2019 als gevolg van de
  momenteel gekende productie voor 2019 ook kleiner dan                  gedeelte elektriciteit afkomstig van de biomassafractie van   buitendienststelling van 60 kW eind 2018.
  de werkelijke productie.                                het afval. 2014 is dus het eerste jaar waarin de productie van
                                              het volledige jaar als groene stroom werd geclassificeerd in
                                              de vorige verslagen.

10 Art. 2, 7° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 18 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Figuur 9: Geproduceerde groene stroom in de periode 2010 - 2019

                                                                         2019: 342.322 MWh geproduceerd
     140.000                                                420.000
                                                                                 WKK biogas
     130.000
     120.000
                                                        390.000
                                                        360.000
                                                                                   4%
     110.000                                                330.000
     100000                                                300.000

                                                             E [MWh]: Totaal
      90.000
                                                                      Fotovoltaïsch
                                                        270.000
                                                                        25%
E [MWh]

      80.000                                                240.000
      70.000                                                210.000
      60.000                                                180.000
      50.000                                                150.000
                                                                                               Gemeentelijke
                                                                                               afvalverbranding
      40.000
      30.000
                                                        120.000
                                                        90.000
                                                                                                  34%
      20.000                                                60.000
      10.000                                                30.000
                                                                        WKK aardgas
        0                                                0
                                                                          37%
          2010   2011  2012   2013   2014  2015   2016   2017   2018   2019
           Fotovoltaïsch  WKK vloeibare biomassa  WKK biogas    WKK aardgas   Gemeentelijke afvalverbranding
                                                  Totaal alle energiebronnen

De gecombineerde stijgingen van de verschillende ketens        Figuur 10: Groene stroom geproduceerd door de keten FV, verdeeld volgens de vermogenscategorie
leidt tot een toename met 20% van de productie van groene
stroom tussen 2018 en 2019. In totaal werd 342.322 MWh                 PV: 6.153 installaties                         2019: 83.510 MWh geproduceerd
gecertificeerde groene stroom, waarvan 214.478 MWh                    100 - 250 kW
(63%) uit louter hernieuwbare bronnen, geproduceerd in                             >250 kW                                0 - 5 kW
                                    36 - 100 kW      2%          2%
2019. Rekening gehouden met een elektriciteitsverbruik van                                                               10%
2.036 kWh per jaar voor een Brusselse mediane klant zou           3%
de productie van groene stroom de behoeften van 168.134          5 - 36 kW                                                         5 - 36 kW
huishoudens dekken.                              13%                                                           5%
Zoals te zien is in figuur 10, produceerden fotovoltaïsche                                                                      36 - 100 kW
installaties 83.510 MWh in 2019. Installaties van                                                  >250 kW                        9%
meer dan 100 kWp, die slechts 4% van de installaties                                                 60%
vertegenwoordigen, leverden 76% van deze productie.
                                                             0 - 5 kW                              100 - 250 kW
                                                             80%                                  16%

                                    BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 19
De vaststelling is ongeveer dezelfde voor                  Figuur 11: Groene stroom geproduceerd door de keten WKK, verdeeld volgens de vermogenscategorie
warmtekrachtkoppelingsinstallaties. 66% van de productie
aan groene stroom, in 2019 goed voor 141.247 MWh, werd                      Cogen: 235 installaties                   2019: 141.247 MWh geproduceerd
geleverd door installaties van meer dan 1MWe terwijl die
niet meer dan 6% van de installaties vertegenwoordigen.                             0 - 5 kW
                                                > 1000 kW
                                                  6%       3%                               5 - 15 kW
De evolutie van de productie van groene stroom per keten            200 - 1000 kW
ten opzichte van het totale verbruik wordt getoond in                                                                4%
                                           8%                                                  15 - 50 kW
figuur 12. Parallel met de toename van de productie van                                                                    6%
groene stroom is de totale levering van elektriciteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 2018 en 2019 met                                     5 - 15 kW
3,7% gedaald tot 4.897.029 MWh. Bijgevolg is het aandeel
                                      50 - 200 kW                      36%         > 1000 kW
                                                                                                50 - 200 kW
dat wordt gedekt door de in het BHG geproduceerde groene            21%                                   60%                   11%
stroom met 1,4% gestegen, van 5,6 tot 7%. Dit percentage
bedraagt 4,4% als enkel de groene stroom uit louter
hernieuwbare bronnen in aanmerking wordt genomen. Een
dergelijke groei was niet meer geregistreerd sinds 2013.
                                                                                           200 - 1000 kW
                                                   15 - 50 kW                                      13%
                                                   26%

20 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Figuur 12: Aandeel productie groene stroom ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik in het gewest

                   %8
Aandeel van het totale verbruik [%]

                    7
                                                                 2,61%
                    6

                                                      2,22%   2,08%
                    5
                                                  1,99%
                                              1,61%
                    4
                                          1,30%                     2,40%

                                    1,56%                     2,18%
                    3                                  2,21%
                                              2,03%  2,12%
                                          1,87%
                    2
                               1,76%   1,42%                          1,71%
                    1       1,21%                              1,25%
                      1,17%                      0,85%  0,87%  0,97%
                                          0,78%
                           0,10%  0,12%   0,40%
                    0
                      2010    2011   2012   2013    2014  2015  2016   2017    2018   2019
                   Fotovoltaïsch    WKK vloeibare biomassa   WKK biogas  WKK aardgas   Gemeentelijke afvalverbranding

                                                   BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 21
5	De groenestroomcertificaten als
  ondersteuning van de productie van groene stroom
5.1    Werking van het systeem
5.1.1 Algemeen principe                               Figuur 13: Werking van de markt en GSC-stromen

Figuur 13 illustreert de werking van de markt van
de groenestroomcertificaten (GSC). Aan de ene kant
onderscheiden we de handelsstromen voor elektriciteit:                   Niet-groene
groene en niet-groene producenten verkopen hun                       producenten
geproduceerde elektriciteit aan de leveranciers, die ze
op hun beurt doorverkopen aan de eindklanten. Aan
de andere kant reikt BRUGEL aan de producenten van
groene stroom GSC’s uit voor hun productie, voor zover
                                                                Verkoop                  SC's
de betrokken installatie gecertificeerd werd door BRUGEL.
                                                               elektriciteit            o pG        Uitreiking
                                                                                rko
Deze producenten verkopen hun GSC’s aan de leveranciers                                                                GSC's
(of eventuele tussenpersonen), die ze nodig hebben                                                      Ve
om hun jaarlijkse wettelijke plicht te vervullen, die erin
bestaat om een bepaald aantal GSC’s in te leveren op het
extranet van BRUGEL. Hoeveel GSC’s een leverancier precies
moet inleveren bij BRUGEL, wordt berekend volgens een
                                                               Leveranciers
                                                                         Inlevering GSC's:
percentage, quotum genoemd, van zijn totale levering                                               quotum (%) van x
van MWh in het betrokken jaar. Als een leverancier geen of
niet genoeg GSC’s inlevert ten opzichte van zijn wettelijke
verplichting, legt BRUGEL een boete op van € 10011 per                              Levering:          Facturatie:
ontbrekend GSC. Uiteindelijk verhalen de leveranciers de                              x MWh           kosten GSC's
kosten van hun verplichting om quota in te leveren op het
geheel van hun eindklanten.
                                                                                        Elektriciteitsstroom
We merken op dat de mogelijkheid om Waalse GSC’s in te
voeren is geëindigd in mei 2015, na een periode van tien
                                                               Eindklanten
jaar.                                                                                      GSC-stroom

11 De boetes voor de niet-naleving van de quotuminleveringsverplichting worden in het Energiefonds van het gewest gestort.

 22 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
5.1.2 Certificering van de installaties            Na de indiening van het dossier heeft BRUGEL één maand           ‘volledig’ verstuurd. Voor fotovoltaïsche installaties met
                                de tijd om na te gaan of het dossier volledig is en aan alle        een vermogen van minder dan 10 kWp wordt samen
Om aanspraak te kunnen maken op GSC’s, moet een        administratieve en technische vereisten voldoet. Indien           met deze kennisgeving ‘volledig’ een conformiteitsattest
installatie voor de productie van groene stroom vooraf     nodig wordt bijkomende informatie gevraagd en begint            verstuurd dat de certificering bevestigt en afsluit. Voor
gecertificeerd zijn. Figuur 14 illustreert de fases van de   een nieuwe termijn van één maand zodra deze informatie           alle andere installaties heeft BRUGEL één maand tijd om
certificeringsprocedure vanaf de indiening van het dossier.  ontvangen is. In het andere geval wordt een kennisgeving          het certificeringsbezoek af te leggen. Bij dit bezoek wordt
                                                                      nagegaan of de realiteit op het terrein overeenstemt met
                                                                      het dossier, worden de energiemeters verzegeld en worden
Figuur 14: Certificeringsprocedure                                                     de meterstanden opgenomen. Als bij het bezoek geen
                                                                      onregelmatigheden worden vastgesteld, heeft BRUGEL nog
                                 Indiening                                 eens één maand tijd om het conformiteitsattest te versturen
                               nieuw dossier /                               dat de certificering bevestigt en afsluit.
                                bijkomende
                                 stukken                                 5.1.3	Klachten en beroep tegen beslissingen van
                                                                         BRUGEL

                                                              1 maand
                                                                      Het gebeurt dat BRUGEL een klacht of een beroep moet
                                                                      behandelen tegen een van zijn beslissingen over de
                                                                      certificering en/of de toekenning van GSC’s.
                Kennisgeving           Analyse              Aanvraag               In 2019 werden twee klachten behandeld.
 Certificering                                           ontbrekende
                 volledig       OK     dossier       NOK      stukken               De eerste had betrekking op een verzoek tot teruggave
                                                                      van de GSC’s die waren uitgereikt aan een fotovoltaïsche
         FV ≤ 10 kWp                                                       installatie die op onrechtmatige wijze zou zijn verkocht

                                                              1 maand
                       Ander                                             alsook van de daarmee gepaard gaande inkomsten.
                                                                      De tweede klacht had betrekking op de verkoop van
                                                                      groenestroomcertificaten aan een leverancier en op het
                                                                      gebrek aan betaling daarvoor in weerwil van meerdere
                Certificerings-­                                              herinneringen.
                  bezoek
                                                                      Daar het in beide gevallen ging om een betwisting
                                                                      die enkel betrekking had op de civiele rechten die niet
                                                                      uitdrukkelijk worden bekrachtigd in de ordonnanties tot

                                                              1 maand
                                                                      organisatie van de elektriciteits- en de gasmarkt noch in hun
                                                                      uitvoeringsbesluiten, en die bovendien paste in het kader
                                                                      van louter commerciële relaties, diende de Geschillendienst
                 Certificering                                               van BRUGEL zich onbevoegd te verklaren.

                                                                      Bijgevolg heeft BRUGEL geen enkel gevolg gegeven aan
                                                                      deze klachten.

                                BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 23
5.2   Uitreiking van groenestroomcertificaten aan de producenten

De uitgereikte GSC’s zijn rechtstreeks verbonden met de            Warmtekrachtkoppeling op biogas kreeg 67% aan GSC’s                       warmtekrachtkoppelingsinstallaties op vloeibare biomassa
productie van de installatie, afhankelijk van de hoeveelheid         extra, goed voor een toename met 1% in de totale uitreiking.                  met 4% gestegen, maar deze technologie vertegenwoordigt
CO2 die wordt vermeden ten opzichte van de referentie-            Tot slot is de uitreiking van GSC’s aan                             geen aanzienlijk percentage van het aantal uitgereikte GSC’s.
installaties. Voor sommige technologieën en naargelang
de datum van ingebruikname van de installatie worden             Figuur 15: GSC’s uitgereikt voor de productieperiodes 2010 – 2019
op het basisresultaat van deze berekening echter                               300.000                                                  600.000
vermenigvuldigingscoëfficiënten (VC) toegepast om de                             280.000                                                  560.000
steun aan te passen aan de economische realiteit van

                                      CV octroyés par source d’énergie
                                                       260.000                                                  520.000
de markt en een kader te creëren dat de investeringen                             240.000                                                  480.000
voldoende stimuleert. De invoering en evolutie van deze                            220.000                                                  440.000

VC’s worden weergegeven in figuur 5 (FV) en figuur 6 (WKK).                          200.000                                                  400.000
                                                       180.000                                                  360.000
                                                       160.000                                                  320.000
Figuur 15 toont de evolutie van de uitgereikte GSC’s per
                                                       140.000                                                  280.000
technologie voor de productieperiodes 2010-2019. Het                             120.000                                                  240.000
aantal door BRUGEL toegekende GSC’s voor de groene                              100.000                                                  200.000
stroom die in 2019 werd geproduceerd, was gelijk aan                              80.000                                                  160.000
542.410, goed voor een toename met 94.194 GSC’s (+21%) in                           60.000                                                  120.000
vergelijking met 2018.                                             40.000                                                  80.000
                                                        20.000                                                  40.000
                                                                                                             0
De verbrandingsoven kreeg 117.566 GSC’s, een aantal dat                              0
                                                            2010   2011  2012   2013   2014  2015   2016    2017   2018   2019
nooit eerder werd bereikt sinds de inwerkingtreding van het
                                                             Fotovoltaïsch   WKK vloeibare biomassa  WKK biogas    WKK aardgas    Gemeentelijke
nieuwe besluit ‘groene stroom’ in februari 2016. Ondanks deze
                                                                                  afvalverbranding  Totaal van alle energiebronnen
toename met 6% in vergelijking met 2018 daalt het aandeel
toegekende GSC’s voor de verbrandingsoven met 3%.                                       542.410 Toegekende GSC’s
                                                                  WKK biogas
Warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas kregen                                           4%
40.907 GSC’s extra in vergelijking met 2018 of een
                                                                            Gemeentelijke
toename met meer dan 52%. Bijgevolg is het aandeel van                                                afvalverbranding
warmtekrachtkoppeling op aardgas ten opzichte van het                                                    22%
totale aantal toegekende GSC’s met 5% gestegen tot 22%.

Voor de FV-installaties zet de stijging van het aantal
toegekende GSC’s zich door. Na een toename met 18% in
2018 bedraagt deze stijging 15% in 2019. Ze vergezelt de
                                               Fotovoltaïsch
ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen (+35% in 2018
en +32% in 2019). Bijgevolg blijven de FV-installaties het
                                                       52%                     WKK aardgas
merendeel van de uitgereikte GSC’s binnenhalen.
                                                                                22%

24 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Figuur 16 toont dat FV-installaties met een vermogen      Op het vlak van warmtekrachtkoppeling verschilt               warmtekrachtkoppeling, terwijl ze niet meer dan 47%
  kleiner dan of gelijk aan 5 kWp 13% hebben binnengehaald    de verdeling van uitgereikte GSC’s volgens de                krijgen van de aan deze keten uitgereikte GSC’s. Dit
  van de 281.609 GSC’s die werden uitgereikt aan de FV-      vermogenscategorieën (figuur 17) sterk van de distributie          verschil valt te verklaren door het bestaan van een
  keten. Dit percentage ligt 3% hoger dan het aandeel van     van de productie groene stroom volgens dezelfde               vermenigvuldigingscoëfficiënt voor kleine installaties die
  de FV-productie groene stroom die dit segment levert      categorieën (figuur 11). Installaties met een vermogen           meer dan viermaal groter is dan die van grote installaties.
  (zie figuur 10) als gevolg van het bestaan van een hogere    tussen 5 en 15 kWe die slechts 4% van de productie aan
  vermenigvuldigingscoëfficiënt voor de categorie met een     groene stroom afkomstig van warmtekrachtkoppeling              De combinatie van de gegevens van figuur 9 en figuur 15 geeft
  vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kWp. Installaties met   leveren, krijgen 20% van de aan deze keten uitgereikte           de gemiddelde toekenning per technologie, i.e. het aantal GSC’s
  een vermogen groter dan 250 kWp (2% van de installaties)    GSC’s. Omgekeerd produceren installaties van meer              per MWh dat werd toegekend voor deze technologie, waarvan
  haalden 60% binnen van de aan de FV-keten uitgereikte GSC’s.  dan 1 MWe 66% van de groene stroom afkomstig van              de evolutie wordt gegeven in figuur 18.

  Figuur 16: GSC’s uitgereikt aan de FV-keten volgens de vermogenscategorie           Figuur 17: GSC’s uitgereikt aan de keten WKK volgens de vermogenscategorie van de
  van de installaties                                      installaties

       PV: 6.153 installaties        218.609 GSC ’s uitgereikt met                    Cogen: 235 installaties               Cogen: 41.901 kW
                         betrekking tot de productie 2019
       100 - 250 kW    >250 kW
          2%                                                    > 1000 kW     0 - 5 kW
36 - 100 kW              2%           0 - 5 kW                             6%        3%
  3%                               13%                     200 - 1000 kW                                 5 - 15 kW
 5 - 36 kW                               5 - 36 kW                 8%                                     20%
  13%                                   5%                                     5 - 15 kW
                                                                             36%
                                      36 - 100 kW
                                        9%          50 - 200 kW                                            15 - 50 kW
                       >250 kW                                                         > 1000 kW              12%
                                                     21%                               47%
                        60%
                                     100 - 250 kW
                                       13%                                                           50 - 200 kW
                                                                                                     12%
               0 - 5 kW
               80%                                               15 - 50 kW                      200 - 1000 kW
                                                                26%                             9%

                                  BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 25
Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde toekenningsgraad per technologie in de periode 2010-2019                                    die van kracht zijn op de datum van haar indienststelling,
                                                                                           beperken het aantal GSC’s dat aan deze installatie kan
                      7
                                                                                           worden uitgereikt tot 1 GSC per MWh netto geproduceerde
                                                                                           elektriciteit voor het deel van het elektrisch vermogen boven
Gemiddeld aantal toekenningen [GSC / MWh]

                      6                                                                    1 MWe. Deze wijziging van de regels voor de berekening van
                                                                                           de uitreiking van GSC’s biedt een verklaring voor de daling
                                                                                           van de uitreikingsgraad voor deze keten.
                      5

                                                                                           Overigens is de uitreikingsgraad hoger dan die voor
                                                                                           warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas, daar de
                      4
                                                                                           verbranding van biogas CO2-neutraal is; de besparing inzake
                                                                                           CO2 is dus groter dan bij aardgas.
                      3
                                                                                           Om dezelfde redenen worden voor
                                                                                           warmtekrachtkoppelingsinstallaties op vloeibare biomassa
                      2                                                                    (koolzaadolie) meer GSC’s toegekend dan voor aardgas.
                                                                                           Aangezien deze installaties een vermogen hebben dat niet
                                                                                           hoger is dan 1 MWe, is hun toekenningsgraad niet begrensd
                      1
                                                                                           en is die in 2019 gelijk aan 2,9 GSC’s per MWh.

                      0
                                                                                           De gecombineerde evoluties van de verschillende
                        2010  2011     2012    2013      2014     2015      2016     2017      2018      2019     toekenningsgraden voor de technologieën FV en WKK
                                                                                           resulteren in een lichte daling van de globale gemiddelde
                             Fotovoltaïsch   WKK vloeibare biomassa    WKK biogas    WKK aardgas     Gemeentelijke afvalverbranding
                                                                                           toekenningsgraad van 1,91 in 2018 naar 1,89 in 2019.

        De gemiddelde uitreikingsgraad voor de FV-installaties is               De evolutie van de toekenningsgraad voor                    Figuur 19 toont de verdeling van de uitgereikte GSC’s
        blijven dalen, van 3,8 GSC’s per MWh in 2018 naar 3,4 in               warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biogas kent een              volgens het type houder. Tijdens de QI-periode 2019 was
        2019. Aangezien voor het FV-park dat van vóór midden 2011               lichte daling tot 1,84 GSC per MWh12. Tijdens de vorige jaren          het aandeel aan particulieren uitgereikte GSC’s niet hoger
        dateert tot 7,27 GSC’s per MWh werden uitgereikt, daalt de              was er slechts één warmtekrachtkoppelingsinstallatie op             dan 7% terwijl het in 2018 nog gelijk was aan 12%. Deze
        gemiddelde toekenningsgraad geleidelijk, naarmate nieuwe               biogas in werking in het BHG. Daar deze installatie in 2010           evolutie valt te verklaren door de daling met 2% van het
        installaties in werking worden gesteld waarvoor minder                in werking werd gesteld en een elektrisch vermogen van             percentage FV-installaties van minder dan 6 kWp op het
        GSC’s worden uitgereikt.                               meer dan 1 MWe heeft, is het aantal GSC’s dat eraan kan             totale aantal FV-installaties. Dit cijfer moet echter met de
                                                   worden uitgereikt, maximaal gelijk aan 2 GSC’s per MWh             nodige omzichtigheid worden behandeld daar de VME’s,
        De gemiddelde toekenningsgraad voor                          netto geproduceerde elektriciteit. Eind 2018 werd een              zoals hierboven gezegd, in het huidige stadium verkeerdelijk
        warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas bedraagt 0,9              tweede warmtekrachtkoppelingsinstallatie op biogas met             worden meegerekend als private ondernemingen.
        in 2019. De stijgende tendens die in 2018 werd aangevat als              een elektrisch vermogen van 2 MWe in werking gesteld.
        gevolg van de invoering van nieuwe coëfficiënten eind 2017,              De regels voor de berekening van de uitreiking van GSC’s
        zet zich door.

     12 De analyse van de productie voor 2019 van de installatie CHP00-0019 voor de uitreiking van GSC’s was nog niet afgerond op het ogenblik waarop het huidige verslag werd opgesteld. Bijgevolg werd daarmee geen rekening gehouden in de
       berekening van de uitreikingsgraad.

             26 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Figuur 19: Uitgereikte GSC’s volgens het type houder

          600.000

          500.000
Uitgereikte GSC

          400.000

          300.000

          200.000

          100.000

            0
               2004   2005    2006   2007    2008   2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019

                                                                              Private onderneming     Openbare onderneming     Particulier

                                        BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 27
5.3     Markt van de groenestroomcertificaten
5.3.1 Globale evolutie van de marktactiviteit                     Na een significante groei met 18% tijdens de QI-periode          Het gemiddeld aantal GSC’s per transactie is lichtjes gedaald,
                                            2018 kende het aantal verkochte GSC’s een bescheidenere          van 156 GSC’s in 2018 tot 151 GSC’s in 2019. Dit is het gevolg
De volgende tabel toont de cijfergegevens van de GSC-                 toename van 4% tijdens de QI-periode 2019.                 van het feit dat het aandeel GSC’s dat werd uitgereikt aan
transacties van de quotuminleveringsperiodes 2017, 2018 en                                                    warmtekrachtkoppelingsinstallaties met een vermogen
201913:                                                                              kleiner dan of gelijk aan 15 kWe tussen 2018 en 2019 sterk is
                                                                                 gestegen, van 9 tot 20%. Alle technologieën doorgenomen is
                                                                                 het percentage GSC’s dat werd uitgereikt aan installaties met
Tabel 2: Analyse van het volume en de prijzen van de transacties                                                 een laag vermogen gestegen, waardoor de transacties van
                                                                                 kleine hoeveelheden GSC’s sterk zijn toegenomen.
 Kwartaal         Aantal        Totaal aantal verkochte    Prijs / GSC; Eenvoudig     Prijs / GSC; Gewogen     Waarde van de
            transacties           GSC’s           gemiddelde14          gemiddelde15       transacties [€]    De evolutie van het aantal verkochte GSC’s en van het
  2017-T2      539              38.975             86,67             86,26          3.361.964        eenvoudige en gewogen gemiddelde van de prijzen wordt
                                                                                 geïllustreerd in figuur 2016.
  2017-T3      706             105.562             88,61             86,69          9.151.465
                  3.527            500.019             90,91             90,51        45.257.223
  2017-T4     1.053             159.626             90,80             88,25         14.087.067        Tijdens de QI-periode 2019 is het aantal verkochte
  2018-T1     1.229             195.857             94,20             95,26         18.656.727        GSC’s, net als in de voorbije jaren, gestegen in de loop
  2018-T2      568              84.770             95,21             92,67          7.855.342        van de kwartalen naarmate de deadline van de periode
  2018-T3      485              94.283             93,79             89,80          8.466.326        dichterbij kwam. Sinds 2017 echter neigt de balans naar
                  3.795            592.291             95,29             93,07        55.122.059  een evenwicht tussen het eerste en het tweede semester
  2018-T4     1.375             202.768             95,78             94,66         19.193.529
                                                                                 van de quotuminleveringsperiode. Het percentage tijdens
  2019-T1     1.367             210.471             95,37             93,16         19.606.862        het eerste semester verkochte GSC’s is achtereenvolgens
  2019-T2      729              76.619             94,59             92,95          7.122.011        gestegen van 29% in 2017 over 30% in 2018 tot 37% in 2019.
  2019-T3      981             153.083             94,53             93,65         14.336.395        Deze spreiding van de vraag naar GSC’s ging hand in hand
                  4.053            613.816             94,56             94,00        57.697.015  met een stabilisatie van de prijs van de GSC’s. Deze evolutie
  2019-T4     1.199             180.368             94,41             93,02         16.777.620
                                                                                 getuigt van een zekere wil om te anticiperen vanwege de
  2020-T1     1.144             203.745             94,72             95,52         19.460.988
                                                                                 leveranciers.

13 Een quotuminleveringsperiode X loopt van 1 april van het jaar X tot 31 maart van het jaar X+1
14 Deze prijs komt overeen met de gemiddelde prijs per transactie, waarbij elke transactie hetzelfde gewicht heeft.
15 Deze prijs komt overeen met de gemiddelde prijs per transactie, gewogen per aantal GSC’s per transactie.
16 Merk op dat de prijzen zijn gebaseerd op de informatie die de verkoper ons heeft meegedeeld bij het invoeren van de transactie.

 28 BRUGEL • Jaarverslag 2019 • THEMATISCH VERSLAG 04 • Betreffende de werking van de markt voor groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong
Vous pouvez aussi lire