REGLEMENT SPORTIF HOCKEY EN SALLE SPORTIEF REGLEMENT ZAALHOCKEY 2018/2019 - Hockey.be

 
REGLEMENT SPORTIF HOCKEY EN SALLE
 SPORTIEF REGLEMENT ZAALHOCKEY
      2018/2019
Chapitre 1: Règles générales de Hoofdstuk 1 –Algemene Regels
hockey en salle         zaalhockey

Article 1 - Modalités              Artikel 1 – Modaliteiten
L'ARBH organise les compétitions de hockeyDe KBHB organiseert de zaalhockey
en salle selon les modalités et les structures
                     competities volgens de modaliteiten en
prescrites dans ce Règlement Sportif et selon
                     structuren voorgeschreven in dit Sportief
les dispositions de la convention conclue Reglement en de laatste versie van het
initialement en date du 27 juillet 2012 entre
                     convenant dat initieel op 27 juli 2012
la LFH (Ligue Francophone de Hockey), la VHL
                     afgesloten werd tussen de LFH (Ligue
(Vlaamse Hockey Liga) et l'ARBH (Association
                     francophone de Hockey), de VHL (Vlaamse
Royale belge de hockey).         Hockey Liga) en de KBHB (Koninklijke
Ce règlement régit les compétitions ARBH, Belgische Hockey Bond).
LFH et VHL.                Dit reglement is van toepassing op de
                     competities van de KBHB, de LFH en de VHL.

Article 2 – Règles de jeu            Artikel 2 – Spelregels
Les   compétitions  sont  disputées    Voor alle competities gelden de Spelregels
conformément aux Règles du Jeu de Hockey     voor Zaal Hockey en de Reglementen
en Salle et aux Règlements édictés par la    vastgelegd door de Internationale Hockey
Fédération Internationale de Hockey et      Federatie alsook de statuten, het HR en de
conformément aux statuts, ROI et         Reglementen van de KBHB.
Règlements de l'ARBH.           In geval van tegenstrijdigheden gelden de
En cas de contradiction, les dispositions Reglementen van de KBHB.
émises par l'ARBH font foi.

Article 3 – Format des championnats Artikel 3 – Formaat              nationale
nationaux              kampioenschappen
Article 3.1 - Structure             Artikel 3.1 – Structuur
En Division Honneur et en Division 1       In Ere Divisie en in Divisie 1 Dames en Heren
Messieurs et Dames n’est acceptée qu’une     kan in iedere Divisie slechts één ploeg per
seule équipe par Club par Division.       Club opgenomen worden.

Le Championnat, est structuré comme suit :
Het  kampioenschap,    is  als  volgt
Messieurs et Dames:
                        gestructureerd:
    Une Division d'Honneur de 8 équipes ;
                         Heren en Dames:
    Une Division I de 8 équipes ;
    Une Division II de 16 équipes réparties    Een Ere Divisie met 8 ploegen;
    par tirage au sort en 2 séries de 8      Een Divisie I met 8 ploegen;
    équipes;                   Een Divisie II met 16 ploegen
   Une Division III de 16 équipes en          verdeeld in 2 series van 8 ploegen
    Messieurs réparties par tirage au sort      door middel van loting;
    en 2 séries de 8 équipes et de une      Een Divisie III met 16 ploegen in
    Division III de 24 équipes en Dames       Heren competitie, verdeeld in 2
    réparties par tirage au sort en 4 séries     series van 8 ploegen door middel van
    de 8 équipes.                  loting en met 24 ploegen in Dames
Messieurs "Mineure" :                  competitie verdeeld in 4 series van 8
                             ploegen door middel van loting.
   Une division Honneur "Mineure" de 8
                         Heren “Lagere”:
    équipes ;
   Deux Division 1 "Mineure" de 16         Een Ere Divisie “Lagere” met 8
    équipes réparties par tirage au sort en     ploegen;
    2 séries de 8 équipes.            Een Divisie I “Lagere” met 16 ploegen
Gents :                         verdeeld in 2 series van 8 ploegen
                             door middel van loting;
   3 Divisions I de 8 équipes.
                         Gents:
Ladies :
                           3 Divisie 1 met 8 ploegen.
   3 Divisions I de 8 équipes.
   .                      Ladies:
                           3 Divisie 1 met 8 ploegen

Article 3.2 - Déroulement des rencontres – Artikel 3.2 – Verloop van de wedstrijden –
Dames & Messieurs             Dames & Heren
Le championnat se joue en rencontres aller-   Het kampioenschap wordt gespeeld in heen-
retour, suivi par une compétition de "play-   en terugwedstrijden, gevolgd door een
off" pour le titre des championnats DH Dames  "play-off" competitie voor de titel in
et Messieurs.                  Eredivisie Dames en Heren.
Article 3.3 – Déroulement des rencontres - Artikel 3.3. Verloop van de wedstrijden -
Jeunes                   Jeugd
Dans chacune des catégories jeunes, n’est In elke jeugdcategorie kan in Ere Divisie en
acceptée qu’une seule équipe par Club en Divisie 1 slechts één ploeg per Club
Division Honneur et Division 1.      opgenomen worden.
Le championnat se joue en rencontres aller-    Het kampioenschap wordt gespeeld in heen-
retour, suivi par une compétition de « play-    en terugwedstrijden, gevolgd door een
off » pour le titre des championnats DH U14-    "play-off" competitie voor de titel in U14 –
U16-U19 Boys et Girls               U16 – U19 Boys et Girls.

Article 4 – Inscription des équipes        Artikel 4 – Inschrijving van de ploegen

L’inscription des équipes pour les         De inschrijving van de ploegen voor de
compétitions officielles est reçue par l’Indoor  officiële competities moeten het Indoor
Committee aux dates communiquées par voie     Committee bereiken op de data vermeld in
de l’Organe Officiel. Ces inscriptions ne seront  het Officieel Orgaan. Deze inschrijvingen
acceptées par l’Indoor Committtee qu’à       zullen enkel en alleen door het Indoor
l’unique condition que le Club :          Committee worden aanvaard indien de Club:
    apporte 9 heures de location de salle  - 9 uren zaalbeschikbaarheid per
    par équipe inscrite             ingeschreven ploeg aanbrengt
    équipe cette ou ces salle(s) :      -  Deze zaal/zalen voorziet van :
    bommes,    pharmacies,  balles,    zijbalken, EHBO kist, ballen, fluitjes...
    sifflets,…                -  Voor elke zaal een zaalafgevaardigde
    mette à disposition de l’ARBH un       ter beschikking stelt die de opleiding
    délégué de salle ayant suivi la       van de KBHB heeft gevolgd en die
    formation donnée par l’ARBH et étant     aanwezig is voor alle wedstrijden die
    présent pour l’ensemble des         in   deze   zaal/zalen   worden
    rencontres    programmé   dans     geprogrammeerd.
    cette/ces salles           Behalve   bij  uitzonderlijke   afwijking
Sauf dérogation exceptionnelle octroyée par toegestaan door het Indoor Committee.
l’Indoor Committee.              Aan de officiële competities mogen enkel
Les compétitions officielles ne peuvent être ploegen deelnemen die bestaan uit leden die
disputées que par des équipes composées de “Indoor Speler” lid zijn van één en dezelfde
                       Club.
membres Joueurs indoor d’un seul et même
Club.

Article 5 – Gestion des rencontres        Artikel 5 – Beheer der wedstrijden

Les rencontres doivent être jouées aux dates Wedstrijden moeten op de datum en uren
et heures prévues dans le logiciel officiel de voorzien in de officiële App van de KBHB.
l’ARBH.                    Datum- en uurwijzigingen zijn niet
Aucune modification de date et heure n’est toegestaan.
autorisée.                   Indien om een reden die niet toe te schrijven
Si pour une cause non imputable aux équipes    is aan de aanwezige ploegen, het
en présence, l’heure de début de la rencontre   aanvangsuur niet kan worden geëerbiedigd,
n’a pu être respectée, le délégué de salle a   heeft  de   zaalverantwoordelijke  de
l’autorité de raccourcir la durée de chaque    bevoegdheid om de duur van elke speelhelft
période de jeu de la rencontre ou de la mi-    of de rust in te korten. Hij zal de twee
temps après en avoir averti les deux équipes   ploegen en de Scheidsrechter hiervan voor
et les Arbitres avant la rencontre.        de wedstrijd verwittigen.

5.1 Rencontre arrêtée ou remise          5.1 Gestaakte of uitgestelde wedstrijd
5.1.1 Rencontre arrêtée              5.1.1 Gestaakte wedstrijd
Toute rencontre arrêtée, quelle qu’en soit la Iedere, om welke reden ook gestaakte
raison, fera l’objet d’un examen de la part de wedstrijd, zal grondig onderzocht worden
l’Indoor Committee .              door het Indoor Committee.
Celui-ci prendra la décision de l’octroi des  Deze laatste zal beslissen over de toekenning
points ou de la reprise de la rencontre avec le van de punten of over een hervatting van de
résultat atteint au moment de l’arrêt et avec  wedstrijd met het resultaat bereikt op het
les mêmes Joueurs. Un recours éventuel     moment van de stopzetting en met dezelfde
contre cette décision par l’une des parties   Spelers. Eventueel verhaal tegen deze
pourra être introduit devant les Comités    beslissing kan door een van de partijen
Juridictionnels en respectant les prescrits des ingesteld worden bij de Gerechtelijke
articles du ROI.                Comités, onder eerbiediging van de
En cas de reprise de la rencontre, il restera à voorschriften van de Artikelen van het HR.
disputer le temps exact qui restait à courir Bij hervatting van de wedstrijd zal er exact de
lorsque la rencontre initiale a été arrêtée. Le tijd moeten gespeeld worden die er nog
Rapport Officiel restera identique. Il ne resteerde bij de stillegging van de initiële
pourra être modifié qu’en ce qui concerne les wedstrijd. Het wedstrijdblad zal hetzelfde
arbitres. L’Indoor Committee fixera la date blijven. Het zal alleen maar mogen
d’autorité.                 aangepast worden wat betreft de
                      scheidsrechters. Het Indoor Committee zal
                      de datum hiervoor vastleggen.

5.2.2 Rencontre remise               5.2.2. Uitgestelde wedstrijd
Seul l’Indoor Committee peut déclarer une Alleen de Indoor Committee mag een
remise.                  afgelasting bevelen.

Article 6 – Forfaits                Artikel 6 - Forfaits

Le forfait général entraîne la disparition pure Een algemeen forfait houdt in dat de
et simple de l’équipe concernée.        betrokken ploeg eenvoudigweg verdwijnt.
Le forfait général entraîne l'annulation des Een algemeen forfait houdt in dat alle
résultats des rencontres de l’équipe uitslagen van de door de betrokken ploeg
concernée.                  gespeelde wedstrijden geannuleerd worden.
Une équipe ayant déclaré forfait pour 3 (trois)  Wanneer een ploeg voor drie (3)
rencontres consécutives ou ayant réalisé 5     opeenvolgende wedstrijden forfait heeft
(cinq) forfait durant une même saison peut     gegeven of vijf (5) forfaits tijdens het zelfde
être considéré par l’Indoor Committee       seizoen heeft gegeven, kan het Indoor
comme ayant déclaré un forfait général.      Committee beschouwen dat zij een
                          algemeen forfait heeft gegeven.
On distingue :
6.1. Forfait à temps : si déclaré au minimum    Onderscheid wordt gemaakt tussen:
48   heures    avant   la   rencontre.  6.1 Tijdig forfait: indien tenminste 48 uur
6.2. Forfait tardif: si déclaré dans les 24 à 48  vóór de wedstrijd aangekondigd.
heures précédant la rencontre.          6.2 Laattijdig forfait: indien tussen 24 en 48
6.3. Forfait «in extremis» : si déclaré dans les uur vóór de wedstrijd aangekondigd.
2 à 24 heures avant la rencontre.        6.3. Forfait “in extremis”: indien tussen 2 en
Le Club déclarant un forfait de type 6.1, 6.2, 24 uur vóór de wedstrijd aangekondigd.
6.3 doit aviser, dans les délais mentionnés:  De Club die een forfait geeft volgens artikel
   le Secrétariat de l'ARBH ;        6.1, 6.2. of 6.3 moet dit binnen de hierboven
   le Secrétaire de l’Officials Committee gestelde termijnen melden aan:
    ou le responsable désigné par celui-ci,    het Secretariaat van de KBHB;
    en cas de désignation d’Arbitres
    Nationaux par l’Officials Committee ;
  le Secrétaire du Club adverse ;         de Secretaris van het Officials
    le délégué de salle dans laquelle la      Committee of de door hem
    rencontre est programmée.            aangestelde    verantwoordelijke
6.4. Forfait absence d’équipe: si déclaré        persoon, ingeval Scheidsrechters
moins de 2h avant l’heure de la rencontre ou      door het Officials Committee zijn
si l’absence de l’adversaire est constatée au      aangeduid ;
terrain.                        de Secretaris van de Club van de
                            tegenstander;
Si l’équipe visiteuse s’est déplacée, le
                            de zaalverantwoordelijke waar de
Secrétaire Général peut imputer les frais de
                            wedstrijd geprogrammeerd is.
déplacements inutiles de l'équipe visiteuse au
Club de l'équipe visitée.            6.4. Forfait ploeg afwezig: indien minder
                         dan 2 uur vóór de wedstrijd aangekondigd of
Base de calcul : 3 (trois) fois l'indemnité   indien de afwezigheid van de ploeg op het
accordée aux Arbitres Nationaux pour un     veld wordt vastgesteld.
déplacement identique.
                          In dit geval kan de Secretaris Generaal de
6.5. Forfait réciproque : si forfait des deux kosten voor de onnodige verplaatsing van de
équipes devant se rencontrer. Il s’agira dès bezoekers aanrekenen aan de Club van de
lors d’une rencontre sans aucun point thuisploeg.
attribué à chacune des équipes.
                          Berekeningsgrondslag:   driemaal   de
Dans les cas de forfait 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ou 6.5. vergoeding toegekend aan de Nationale
le Rapport Officiel doit tout de même être Scheidsrechters voor dezelfde verplaatsing.
complété par les équipes avant le début du
match en indiquant le type de forfait réalisé. 6.5 Wederzijds forfait : indien twee ploegen
                          die tegen elkaar moeten aantreden, beide
6.6. Forfait « Règlement » : Une équipe forfait geven. Voor deze wedstrijd zal dus
présentant moins de quatre (4) Joueurs ou aan geen van beide ploegen punten
plus de 12 (douze) Joueurs, tous en toegekend worden.
équipement réglementaire sur la surface de
jeu au moment de la mise en jeu, ou en cours In geval van forfait volgens artikel 6.1, 6.2,
de rencontre, ou sur le Rapport Officiel, perd 6.3, 6.4 of 6.5, moet het Wedstrijdblad toch
celle-ci par forfait.               ingevuld worden door beide ploegen vóór
                          de aanvang van de wedstrijd. Het soort van
En cas de forfait « Règlement », le forfait forfait moet vermeld worden.
n'entraîne pas d’amende, à condition qu'une
rencontre amicale soit ensuite jouée dans son 6.6. « Reglementair » forfait: Een ploeg die
entièreté, et qu'un Rapport Officiel soit zich op het veld aanbiedt met minder dan
                          vier (4) Spelers of meer dan twaalf (12)
                          Spelers in reglementaire uitrusting op het
rédigé, avec mention du nom des Joueurs ogenblik van de afslag of in de loop van de
ayant participé à la rencontre.       wedstrijd, of op het Wedstrijdblad verliest
6.7. Forfait « Qualification » : Une équipe de wedstrijd door forfait.
ayant aligné un Joueur non autorisé ou non In geval van Reglementair forfait wordt het
qualifié perd la rencontre par forfait.      forfait niet bestraft met een boete, op
Dans les cas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, et 6.7, l'équipe voorwaarde dat vervolgens een volledige
ayant déclaré forfait est également vriendschappelijke wedstrijd wordt gespeeld
                         en een Wedstrijdblad wordt ingevuld met de
sanctionnée d'une amende.
                         namen van de Spelers die aan de wedstrijd
Dans le cas 6.6., elle est sanctionnée par une hebben deelgenomen.
amende, si aucune rencontre amicale n’est
                         6.7 « Kwalificatie » forfait : Een ploeg die
jouée.
                         een niet-gekwalificeerde of niet-toegelaten
Dans tous les cas prévus par l’article 6 ci- Speler opstelt, verliest de wedstrijd door
dessus, l’équipe ayant déclaré forfait ou été forfait.
déclarée forfait, perd la rencontre par le score
                         In de gevallen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.7 wordt
de 10 – 0 sauf :
                         de ploeg die forfait heeft gegeven ook een
   dans le cas du forfait réciproque, où le boete opgelegd..
    match est considéré comme non- joué
                         In het geval 6.6 wordt een boete opgelegd
    (aucun point n’est attribué).
                         indien er geen vriendschappelijke wedstrijd
   dans le cas où la rencontre initiale a
                         wordt gespeeld.
    été jouée mais a ensuite fait l’objet
    d’un forfait, et que cette rencontre a In alle gevallen voorzien in artikel 6, verliest
    été gagnée par l’équipe bénéficiant du de ploeg die forfait heeft gegeven of
    forfait avec une différence de but waartegen het forfait wordt uitgesproken,
    supérieure ou égale à 10 : dans ce cas, de wedstrijd met de score 10 – 0, behalve
    le score reste acquis.             In geval van wederzijds forfait: de
6.8. Forfait répétitif : Une équipe déclarant       wedstrijd wordt beschouwd als niet
régulièrement forfait, c’est-à-dire, à partir de     gespeeld (er worden geen punten
trois (3) forfaits par saison, peut être         toegekend). In geval de wedstrijd
sanctionnée par une amende spéciale par          gespeeld werd maar naderhand aan
l’Indoor Committee . Cette amende spéciale        een forfait onderworpen werd, en
équivaudra à l’ensemble des amendes déjà         deze wedstrijd gewonnen werd door
imposées pour chaque forfaits.              de ploeg in wiens voordeel het forfait
                             uitgesproken werd met een
                             doelpuntensaldo groter aan of gelijk
aan 10 : in dit geval blijft de score
                            behouden.
                        6.8 Herhaaldelijk forfait: Een ploeg die
                        regelmatig forfait geeft, dit wil zeggen vanaf
                        drie (3) forfaits per seizoen, kan bestraft
                        worden met een speciale boete door het
                        Indoor Committee . Die speciale boete is
                        gelijk aan het totaal van de boetes reeds
                        opgelegd voor elk van deze forfaits.

CHAPITRE II QUALIFICATIONS           HOOFDSTUK II KWALIFICATIES
Le Joueur ayant disputé une quelconque     Een Speler, die deelgenomen heeft aan om
rencontre officielle pour le compte d’une    het even welke officiële indoor wedstrijd
quelconque formation étrangère en indoor    voor om het even welke buitenlandse ploeg
après le 20 novembre d’une saison ne peut    na 20 september van het lopende seizoen,
ensuite disputer, en tant que Joueur, une    mag daarna gedurende hetzelfde seizoen
quelconque   rencontre   officielle du   niet meer aantreden als Speler in om het
championnat national belge indoor.       even welke officiële wedstrijd van het
                        nationaal indoor kampioenschap.

Article 7 – Ladies – Gents           Artikel 7 – Ladies - Gents

7.1 Ladies (Dames)               7.1. Ladies (Dames)

Seules les Joueuses âgées de 35 ans au     Enkel Speelsters die de leeftijd van 35 jaar
minimum sont qualifiées pour jouer en      bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te
compétition dans la catégorie Ladies. Des    komen in de Ladies competitie. Afwijkingen
dérogations valables pour une saison peuvent  geldig voor een seizoen mogen toegekend
être accordées pour des Joueuses ayant 33    worden voor Speelsters die de leeftijd van 33
ans accomplis (la date anniversaire est     jaar hebben bereikt (de geboortedatum is
déterminante). Maximum deux Joueuses      hierbij bepalend). Maximum twee Speelsters
disposant de cette dérogation peuvent être   die over deze derogatie beschikken mogen
inscrites sur le Rapport Officiel. La demande  op het Wedstrijdblad worden ingeschreven.
de dérogation doit être transmise à l’aide du  De aanvraag tot afwijking moet gemotiveerd
document disponible sur l’Organe Officiel, à  worden en dient door de Secretaris van de
l’ARBH par le secrétaire du Club en la     Club aan de KBHB gericht te worden door
                        middel van het document beschikbaar op
motivant. L’ARBH s'engage à répondre dans het Officieel Orgaan,. De KBHB verbindt zich
les cinq (5) jours calendrier.      ertoe binnen de vijf (5) alenderdagen te
                     reageren.

7.2 Gents (Messieurs)                7.2 Gents (Heren)

Seuls les Joueurs âgés de 35 ans au minimum     Enkel Spelers die de leeftijd van 35 jaar
sont qualifiés pour jouer en compétition      bereikt hebben zijn gekwalificeerd om uit te
Gents. Des dérogations valables pour une      komen in de Gents competitie. Derogaties
saison peuvent être accordées pour des       geldig voor één seizoen mogen toegekend
Joueurs ayant minimum 33 ans (la date        worden voor Spelers die de leeftijd van 33
anniversaire est déterminante). Maximum       bereikt hebben (de geboortedatum is
deux Joueurs disposant de cette dérogation     bepalend). Maximum twee Spelers die over
peuvent être inscrits sur le Rapport Officiel. La  deze derogatie beschikken mogen op het
demande de dérogation doit être motivée et     Wedstrijdblad worden ingeschreven. De
doit être transmise par le secrétaire du Club    aanvraag moet gemotiveerd worden en
à l’ARBH à l’aide du document disponible sur    dient door de Secretaris van de Club aan de
l’Organe Officiel.   L’ARBH   s'engage à    KBHB gericht te worden door middel van het
répondre dans les cinq (5) jours calendrier.    document beschikbaar op het Officieel
                          Orgaan. De KBHB verbindt zich ertoe binnen
                          de 5 kalenderdagen te antwoorden.

Article 8 - Dispositions particulières aux Artikel 8 - Bijzondere bepalingen voor
Jeunes                   Jeugd
Sous réserve des mécanismes de dérogation      Buiten de uitzonderlijke gevallen van
« montante » ou « descendante » tels que      “stijgende” afwijkingen zoals ze hieronder
prévus ci-après, les catégories tant chez les    beschreven staan, zijn de categorieën, zowel
filles que chez les garçons sont déterminées    bij de meisjes als bij de jongens, als volgt
ainsi :                       bepaald:

8.1. U9                       8.1. U9
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 8 ans et   Enkel Spelers die de leeftijd van 8 jaar
n'atteignant pas l'âge de 9 ans au cours de     bereiken en de leeftijd van 9 jaar niet bereikt
l'année calendrier dans laquelle débute la     hebben tijdens het kalenderjaar waarin de
compétition nationale sont qualifiés pour      nationale competitie is begonnen zijn
jouer en catégorie U9 des compétitions gekwalificeerd om te spelen in de categorie
nationales.              U9 van de nationale competities.

8.2. U10                     8.2. U10
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 9 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 9 jaar
n'atteignant pas l'âge de 10 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 10 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen
jouer en catégorie U10 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales.                    categorie U10 van de nationale competities.

8.3. U11                     8.3. U11
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 10 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 10 jaar
n'atteignant pas l'âge de 11 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 11 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen
jouer en catégorie U11 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales                    categorie U11 van de nationale competities.

8.4. U12                     8.4. U12
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 11 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 11 jaar
n'atteignant pas l'âge de 12 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 12 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen
jouer en catégorie U12 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales.                    categorie U12 van de nationale competities.

8.5. U14                     8.5. U14
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 12 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 12 jaar
n'atteignant pas l'âge de 14 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 14 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen
jouer en catégorie U14 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales.                    categorie U14 van de nationale competities.
8.6. U16                     8.6. U16
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 14 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 14 jaar
n'atteignant pas l'âge de 16 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 16 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen,
jouer en catégorie U16 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales.                    categorie U16 van de nationale competities.

8.7. U19                     8.7. U19
Seuls les Joueurs atteignant l'âge de 16 ans et  Enkel Spelers die de leeftijd van 16 jaar
n'atteignant pas l'âge de 19 ans au cours de   bereiken en de leeftijd van 19 jaar niet
l'année calendrier dans laquelle débute la    bereikt hebben tijdens het kalenderjaar
compétition nationale sont qualifiés pour     waarin de nationale competitie is begonnen,
jouer en catégorie U19 des compétitions      zijn gekwalificeerd om te spelen in de
nationales.                    categorie U19 van de nationale competities.

8.8 Dérogations montantes             8.8 Stijgende afwijkingen

8.8.1 Dérogation automatique :          8.8.1 Automatische afwijking:
    Joueurs qualifiés U9, U10 et U11 : tout    Spelers gekwalificeerd in U9, U10 of
    Joueur peut être aligné sans formalité     U11: elke Speler mag zonder enige
    dans   deux   catégories  d’âge     formaliteit in de twee onmiddellijk
    immédiatement supérieures à la         hogere      leeftijdscategorieën
    sienne ;                    opgesteld worden;
   Joueurs qualifiés U12, U14, U16 et       Spelers gekwalificeerd in U12, U14,
    U19 : tout Joueur peut être aligné       U16 of U19: elke Speler mag zonder
    sans formalité dans la catégorie d’âge     enige formaliteit in de onmiddellijk
    immédiatement supérieure à la         hogere leeftijdscategorie opgesteld
    sienne.                    worden;
8.8.2 Dérogation exceptionnelle:        8.8.2 Uitzonderlijke afwijking:
    Joueurs qualifiés U9, U10 et U11 :         Spelers gekwalificeerd in U9, U10 of
    pour être aligné dans une catégorie        U11:     om in 3 hogere
    d’âge supérieure de 3 catégories à la       leeftijdscategorieën  te  mogen
    sienne, ce Joueur doit introduire         opgesteld worden dan de zijne dient
    auprès de l’ARBH une attestation          de Speler bij de KBHB een door een
    médicale datant de minimum trois (3)        dokter   in  sportgeneeskunde
mois signée par un docteur en            getekend medisch attest in te
    médecine sportive déclarant que le         dienen, vermeldend dat de
    candidat présente un bon état            kandidaat een goede fysieke
    physique. A cette attestation            toestand vertoont.    Voornoemd
    médicale, une attestation parentale         attest dient minder dan 3 maanden
    autorisant le jeune à évoluer dans la        oud te zijn. Bij dat medisch attest
    catégorie visée doit-être jointe.          dient een ouderlijke verklaring
    L’ARBH ne délivrera l’autorisation         gevoegd te worden, de jongere
    qu’après avoir obtenu l’accord de la        toelatend in de bedoelde categorie
    Commission Médicale de l'ARBH.           te spelen. De KBHB zal slechts de
   Joueurs qualifiés U12, U14, U16 et          goedkeuring verlenen na het
    U19 : pour être aligné dans une           akkoord   van   de  Medische
    catégorie d’âge supérieure de 2           Commissie van de KBHB te hebben
    catégories à la sienne, ce Joueur doit       verkregen.
    introduire auprès de l’ARBH une          Spelers gekwalificeerd in U12, U14,
    attestation médicale datant de           U16 of U19: om in 2 hogere
    minimum trois (3) mois signée par un        leeftijdscategorieën  te  mogen
    docteur en médecine sportive            opgesteld worden dan de zijne dient
    déclarant que le candidat présente un        de Speler bij de KBHB een door een
    bon état physique. A cette attestation       dokter   in  sportgeneeskunde
    médicale, une attestation parentale         getekend medisch attest in te
    autorisant le jeune à évoluer dans la        dienen, vermeldend dat de
    catégorie visée doit-être jointe.          kandidaat een goede fysieke
    L’ARBH ne délivrera l’autorisation         toestand vertoont. Voornoemd
    qu’après avoir obtenu l’accord de la        attest dient minder dan 3 maanden
    Commission Médicale de l'ARBH.           oud te zijn. Bij dat medisch attest
8.8.3 Dérogation automatique pour la            dient een ouderlijke verklaring
Catégorie adultes : les Joueurs ayant 16 ans        gevoegd te worden, de jongere
accomplis au plus tard le 31/12 de la saison en      toelatend in de bedoelde categorie
cours peuvent, sans aucune formalité, jouer        te spelen. De KBHB zal slechts de
en adultes dès le début de cette saison.          goedkeuring verlenen na het
                              akkoord   van   de  Medische
8.8.4 Dérogation exceptionnelle pour la          Commissie van de KBHB te hebben
Catégorie adultes : les Joueurs ayant atteint       verkregen.
15 ans accomplis au plus tard le 31/12 de la
                         8.8.3 Automatische afwijking voor de
saison en cours doivent introduire auprès de
                         volwassenencategorie: de Spelers die de
l’ARBH, une attestation médicale signée
                         leeftijd van 16 jaar bereiken op uiterlijk
datant de minimum trois (3) mois par un
docteur en médecine sportive déclarant que    31/12 van het lopende seizoen mogen
le candidat présente un bon état physique et   zonder enige formaliteit spelen bij de
est apte à jouer en adultes dès le début de la  volwassenen vanaf het begin van dat
saison. A cette attestation médicale, une     seizoen.
attestation parentale autorisant le jeune à    8.8.4 Uitzonderlijke afwijking voor de
évoluer dans la catégorie visée doit être     volwassenencategorie : de Spelers die de
jointe. L’ARBH ne délivrera l’autorisation    leeftijd van 15 jaar hebben bereikt op
qu’après avoir obtenu l’accord de la
                         uiterlijk 31/12 van het lopende seizoen,
Commission Médicale de l’ARBH.          moeten bij de KBHB een door een dokter in
Les Joueurs atteignant 15 ans après le 31/12   sportgeneeskunde getekend medisch attest
de la saison en cours, doivent introduire     indienen, waarin staat dat de kandidaat een
auprès de l’ARBH, une attestation médicale    goede fysieke toestand vertoont en geschikt
signée datant de minimum trois (3) mois par    is om bij de volwassenen te spelen vanaf het
un docteur en médecine sportive déclarant     begin van dat seizoen. Voornoemd attest
que le candidat présente un bon état       dient minder dan 3 maanden oud te zijn. Bij
physique et est apte à jouer en adultes dès le  dit medisch attest dient een ouderlijke
jour de leur 15 ans. A cette attestation     verklaring gevoegd te worden, de Jongere
médicale,   une  attestation  parentale  toelatend in de bedoelde categorie te
autorisant le jeune à évoluer dans la catégorie  spelen. De KBHB zal slechts de goedkeuring
visée doit être jointe. L’ARBH ne délivrera    verlenen na het akkoord van de Medische
l’autorisation qu’après avoir obtenu l’accord   Commissie van de KBHB te hebben
de la Commission Médicale de l’ARBH.       verkregen.
                         De Spelers die de leeftijd van 15 jaar hebben
                         bereikt na 31/12 van het lopende seizoen,
                         moeten bij de KBHB een door een dokter in
                         sportgeneeskunde getekend medisch attest
                         indienen, waarin staat dat de kandidaat een
                         goede fysieke toestand vertoont en geschikt
                         is om bij de volwassenen te spelen vanaf de
                         dag van hun 15 jaar. Voornoemd attest
                         dient minder dan 3 maanden oud te zijn. Bij
                         dit medisch attest dient een ouderlijke
                         verklaring gevoegd te worden, de Jongere
                         toelatend in de bedoelde categorie te
                         spelen. De KBHB zal slechts de goedkeuring
                         verlenen na het akkoord van de Medische
Commissie  van de KBHB te hebben
                        verkregen.

8.9. Dérogations descendantes         8.9. Dalende afwijkingen
Cette disposition ne vaut que pour les Deze bepaling geldt enkel voor de regionale
compétitions régionales.        competities.
Pour être aligné dans une catégorie d’âge   Om opgesteld te worden in een onmiddellijk
immédiatement inférieure, pour les Joueurs   lagere leeftijdscategorie voor Spelers
qualifiés en U12 ou au-dessus, et de      gekwalificeerd voor U12 of hoger, en in
maximum deux (2) catégories pour les      maximum twee (2) lagere categorieën voor
Joueurs qualifiés en U11 ou en dessous, le   Spelers gekwalificeerd voor U11 of lager,
Joueur doit obtenir du Secrétaire Général de  dient de Speler een uitzonderlijke afwijking
sa ligue une dérogation exceptionnelle.    te bekomen van de Secretaris Generaal van
Une dérogation descendante n'est possible zijn liga.
que si le Club ne possède aucune Een dalende afwijking is enkel mogelijk
équipe inscrite en compétition régionale dans indien de Club over geen enkele ploeg
la catégorie dans laquelle le Joueur devrait beschikt in betrokken regionale competitie
être qualifié.                 van de leeftijdscategorie waarin de Speler
Le Joueur ne peut être aligné sans l’obtention zou gekwalificeerd zijn.
de cette dérogation.            De Speler mag niet opgesteld worden zolang
Toute dérogation descendante en U14, U16 deze goedgekeurde afwijking niet werd
et U19 est exclusivement réservée pour des bekomen.
Joueurs dans la première année de leur In de regionale afdelingen U14, U16 en U19
catégorie d’âge.              is elke dalende afwijking alleen mogelijk
Aucune dérogation descendante n’est voor Spelers in het eerste jaar van hun
                      leeftijdscategorie.
autorisée vers la catégorie U19.
Maximum un (1) Joueur possédant une Geen enkele dalende afwijking is toegelaten
dérogation descendante peut être inscrit sur van de categorie “Senioren” naar de U19
                       categorie.
le Rapport Officiel.
Les équipes accueillant des Joueurs Maximaal een (1) Speler met dalende
bénéficiant d’une dérogation descendante et afwijking per ploeg mag op het
évoluant en Régionale 1 ne peuvent avoir Wedstrijdblad vermeld worden.
accès à la montée en National.
De ploegen die in Regionale 1 aantreden met
                          Spelers die een dalende derogaties hebben
                          verkregen mogen niet stijgen naar Nationale
                          competities.

8.10 Qualifications Jeunes             8.10 Kwalificaties – Jeugd

Les Joueurs étant qualifiés pour jouer en     De Spelers die gekwalificeerd zijn om in
catégorie jeunes ne peuvent participer à plus   jeugdcompetities te spelen, mogen
de 4 rencontres par week-end de          deelnemen aan maximum 4 wedstrijden per
compétition.                    competitie weekend.
Une équipe ne peut accueillir que maximum     Een ploeg mag maximum twee (2) spelers
deux (2) Joueurs ayant déjà participé le même   opstellen die dezelfde dag al twee
jour à deux rencontres d’une autre équipe du    wedstrijden met een andere ploeg van de
Club de la même catégorie d’âge.          Club van dezelfde leeftijdscategorie hebben
                          meegespeeld.

Article 9 – Pièce d’identification         Artikel 9 - Identiteitsbewijs

A partir de la catégorie U14, au plus tard  Vanaf de categorie U14, moeten de
quinze (15) minutes avant le début de la   verantwoordelijken van de ploegen ten
rencontre, les responsables de chaque équipe laatste 15 minuten voor het begin van elke
sont tenus de s'échanger spontanément les   wedstrijd   spontaan   de   officiële
pièces d'identification officielles (avec photo)
                       identiteitsbewijzen (met foto) of de
des Joueurs ou les cartes d des Joueurs    speelkaarten beschikbaar via de Officiële
disponibles via l’App officielle de l’ARBH de App van de KBHB     van hun Spelers
leurs Joueurs inscrits sur le Rapport Officiel.
                       ingeschreven op het Wedstrijdblad
Une photocopie d’une telle pièce est admise. voorleggen. Een fotokopie van dergelijk
Ceci, sous peine pour le(s) Joueur(s) bewijs is toegelaten.
concerné(s) de ne pouvoir être inscrit sur le Dit op straffe voor de betrokken Speler(s)
Rapport Officiel et de ne pouvoir disputer niet op het Wedstrijdblad te kunnen worden
ladite rencontre ou de se voir infliger un ingeschreven en niet aan de wedstrijd te
forfait « règlement » à défaut de pouvoir kunnen deelnemen of van het opleggen van
présenter les pièces d'identification du een “Reglementair forfait” indien de
nombre minimum de Joueur prescrit par identiteitsbewijzen van het minimum aantal
l’article 6.6.                spelers voorgeschreven door het artikel 6.6
                       niet kunnen worden voorgelegd.
Article 10 – No Objection Certificate       Artikel 10 – No Objection Certificate

Tout Joueur étranger désirant évoluer en      Elke buitenlandse Speler die in het nationaal
compétition nationale doit obtenir un No      kampioenschap wil spelen moet een No
Objection Certificate de l’association       Objection Certification bekomen van de
nationale qu’il peut représenter en        Nationale Bond waarvoor hij uitkomt in
compétition internationale.            internationale competitie.
En cas de double nationalité, le NOC doit    Indien een Speler de dubbele nationaliteit
provenir de la ou les nation(s) pour       heeft dient het NOC afgeleverd worden door
laquelle/lesquelles le Joueur joue ou est    de natie(s) voor dewelke de Speler uitkomt
susceptible de jouer en international.      of zou mogen uitkomen in internationale
Tout Club alignant un Joueur étranger n’ayant wedstrijden.
pas délivré son NOC au Secrétaire Général Elke Club die een Speler opstelt die zijn NOC
recevra une amende de 50€. Dans le cas où le niet bij de Secretaris Generaal heeft
ce Joueur est de nouveau aligné sans avoir ingediend, zal een boete van 50€ per Speler
obtenu son NOC, tout match auquel il prend opgelegd krijgen. Indien deze Speler
part sera sanctionné d’un forfait qualification. opnieuw opgesteld wordt zonder zijn NOC te
Tout Joueur belge désirant évoluer dans un hebben ingediend, zal voor elke wedstrijd
championnat étranger doit disposer d’un No waaraan       hij   deelneemt,   een
Objection Certificate émis par l’ARBH. Un kwalificatieforfait worden opgelegd.
formulaire est disponible sur l’Organe Officiel.  Iedere Belgische Speler die in een
Pour les Joueurs ayant joué en équipe       buitenlands kampioenschap wenst te spelen
nationale A belge ou en équipe nationale      dient te beschikken over een No Objection
belge U21, ou en Belgian League Honneur lors    Certificate uitgevaardigd door de KBHB. Een
des deux (2) dernières saisons, une demande    formulier is beschikbaar op het Officieel
spécifique devra être introduite au secrétariat  Orgaan. Voor Spelers die de laatste 2
de l’ARBH.                     seizoenen gespeeld hebben voor de
                          Belgische nationale A ploeg of voor de
                          Belgische nationale U21 ploeg of in Ere
                          Divisie Belgian League moet een specifieke
                          aanvraag ingediend worden bij het
                          secretariaat van de KBHB.
CHAPITRE III - CLASSEMENTS, HOOFDSTUK    III   –
TITRES, MONTEE ET DESCENTE RANGSCHIKKINGEN,   TITELS,
              STIJGEN EN DALEN

Article 11 – Classements             Artikel 11 - Rangschikkingen

Les points suivants sont attribués pour De volgende punten worden toegekend na
chaque rencontre :           elke wedstrijd:
    3 points à l'équipe gagnante;      3 punten aan de winnende ploeg;
    1 point à chaque équipe en cas      1 punt aan elke ploeg bij gelijke
     d'égalité;                 stand;
    0 point à l'équipe perdante.        0 punten aan de verliezende ploeg.
Les équipes sont classées en fonction du De ploegen worden gerangschikt op basis
nombre de points attribués à chacune d'entre van het aantal punten dat zij elk in de loop
elles au cours de la compétition.      van de competitie hebben behaald.
En cas d'égalité de points à l'issue de celle-ci, Bij gelijke stand na afloop van de competitie
les équipes sont départagées selon et dans worden de ploegen in volgorde gerangschikt
l'ordre :                     volgens:
    le nombre de victoires;            het aantal overwinningen;
    la différence entre leurs buts « pour »    het verschil tussen de doelpunten
    et leurs buts « contre », étant entendu     «vóór» en de doelpunten «tegen»,
    qu'une différence de buts positive est     een positief doelpuntensaldo is altijd
    toujours supérieure à une différence      hoger   dan   een   negatief
    de buts négative;                doelpuntensaldo;
   leur nombre de buts « pour » ;         het aantal doelpunten « vóór »;
   les résultats de(s) rencontre(s)        de uitslag(en) van de onderlinge
    disputée(s) entre-elles au cours de la     wedstrijd(en) in de loop van de
    compétition.                  competitie.
Si l'égalité subsiste, les équipes sont Als hierna de stand nog gelijk is, dan worden
définitivement départagées par un tirage au de ploegen definitief gerangschikt door
sort.                      loting.

Article 12 - Titre de Champion et Coupes Artikel 12 - Kampioenstitel            en
d’Europe                 Europese Bekers
Le Titre de Champion de Belgique (Messieurs   De Titel van Kampioen van België (Heren en
et Dames) est décerné au Vainqueur de la     Dames) wordt toegekend aan de Winnaar
compétition de Play-Off, disputée à l’issue du  van de Play-Off competitie, na afloop van het
Championnat.                   Kampioenschap.
Le Titre de Champion de Belgique U19, U16 et   De Titel van Kampioen van België U19, U16
U14 est décerné au Vainqueur de la        et U14 wordt toegekend aan de Winnaar van
compétition de Play-Off disputée à l’issue du  een Play-Off, gespeeld na afloop van het Ere
Championnat Honneur.               Divisie Kampioenschap.
Les Play-Off en Messieurs et Dames De Play-Off in Ere Dames en Heren en in U19,
Honneurs, U19, U16, U14 Honneur se U16 en U14 Ere verlopen als volgt:
déroulent comme suit :
                           Match 1 – De ploegen gerangschikt
   Match 1 - Les équipes classées 1ère et     op plaatsen 1 en 4, nemen het in één
    4ème se rencontrent en un match        heenwedstrijd tegen elkaar op.
    aller-simple.                Match 2 – De ploegen gerangschikt
   Match 2 - Les équipes classées 2ème       op plaatsen 2 en 3, nemen het in één
    et 3ème se rencontrent en un match      heenwedstrijd tegen elkaar op.
    aller-simple.
   Match 3 - Les vainqueurs des matchs 1     Match 3 – De winnaars van deze
    et 2 se rencontrent en un match aller-    wedstrijden spelen vervolgens één
    simple pour l'attribution du titre de     wedstrijd tegen elkaar voor de
    champion de Belgique.             toekenning van de Titel van
   En cas d’égalité à l’issue de ces        Nationaal Kampioen.
    rencontres,  les  équipes  sont    bij gelijke stand valt de beslissing
    départagées par une compétition de      voor de ploegen door een shoot-out
    shoot-outs.                  competitie..
Un Titre de Vainqueur est décerné à l’équipe
                        Een Titel van Winnaar wordt toegekend aan
classée première dans les autres Divisions
                        de ploeg, die in elke andere Afdeling als
sauf modalités contraires reprises dans ce
                        eerste   geklasseerd   is,  behalve
Règlement.
                        andersluidende modaliteiten voorzien in dit
Le vainqueur des Play-Offs Messieurs et Reglement.
Dames Honneur est qualifié en premier rang
                        De winnaar van de Play-Offs bij de Heren en
pour la Coupe d’Europe.
                        bij de Dames Ere divisie zijn in eerste rang
                        gekwalificeerd in eerste rang voor de
                        Europabeker.
Article 13 - Montée et Descente         Artikel 13 - Promotie en degradatie

13.1 Règle générale               13.1 Algemene regel

Le mécanisme de la montée et de la descente Het mechanisme voor promotie en
est d’application dans toutes les compétitions
                      degradatie is van toepassing voor alle
disputées sous forme de Championnat, sauf  competities gespeeld in de vorm van een
modalités contraires fixées par l’Indoor  Kampioenschap, behoudens andersluidende
Committee avant le début de la compétition. modaliteiten vóór het begin van de
Lorsqu’une série est composée d’un « bye », competitie vastgelegd door het Indoor
ce dernier sera considéré comme terminant Committee.
dernier du championnat.           Indien er een “bye” voorkomt in de afdeling,
                      zal deze als laatste beschouwd worden.

13.2   Divisions Nationales Messieurs et 13.2 Nationale Afdelingen Heren en Dames
Dames

13.2.1. Entre Division Honneur et Division I 13.2.1 Tussen Eredivisie en Afdeling I
Les deux derniers de Division Honneur De laatste twee uit Eredivisie degraderen
descendent en Division I, remplacés par les naar Afdeling I. Ze worden vervangen door
deux premiers de Division I.        de eerste 2 uit Afdeling I.
13.2.2 Entre Division I et II          13.2.2 Tussen Afdeling I en Afdeling II
Les deux derniers de Division I descendent en De laatste twee uit Afdeling I degraderen
Division II, remplacés par le premier de naar Afdeling II. Ze worden vervangen door
chaque série en Division II.         de eerste uit beide reeksen van Afdeling II.
13.2.3 Entre Division II et Divisions III    13.2.3 Tussen Afdeling II en Afdelingen III
En Messieurs, le dernier de chaque série de   Bij de Heren, degraderen de laatste uit beide
Division II descend en Division III. Ils sont  reeksen van Afdeling II degraderen naar
remplacés par le premier de chaque série en   Afdeling III. Ze worden vervangen door de
Divisions III.                  eerste uit beide reeksen van Afdeling III
En Dames, les deux (2) derniers de chaque    Bij de Dames dalen de twee (2) laatste van
Division II descend en Division III. Ils sont  elke Divisie II naar Divisie III. Zij worden
remplacés par le premier de chaque série en   vervangen door de eerste van elke serie in
Division III.                  Divisie III.
13.3 Non réinscription ou désistement pour 13.3 Niet herinschrijven of afstand van
la montée                 promotie

Dans le cas où une équipe ne se réinscrit pas Wanneer een ploeg zich niet opnieuw
ou se désiste pour la montée, celle-ci sera inschrijft of afziet van promotie , wordt deze
remplacée comme suit :            in die Afdeling als volgt vervangen:
  1. par l’une des équipes classées derrière   1. door de ploeg die op het einde van
   la dernière équipe montante à l’issue     het    vorige    Kampioenschap
   du Championnat précédent de la         gerangschikt was, net na de laatste
   Division immédiatement inférieure et      directe promoverende ploeg in de
   ayant obtenu au minimum les deux-       onmiddellijk lagere Afdeling en die
   tiers des points accumulés durant le      tenminste twee derde van de door
   championnat par le dernier montant.      de laatste stijger vergaarde punten
   Si plusieurs équipes sont en          behaalde.   Indien  verschillende
   compétition pour l’obtention d’une       ploegen in aanmerking komen voor
   telle place montante, celle-ci sera      een dergelijke promotie zal dit
   déterminée sur base :             bepaald worden op basis van:
   - de la place obtenue à l’issue du       - de plaats in de rangschikking van
   championnat ;                 het Kampioenschap;
   - Si l’égalité subsiste, sur base des     - In geval dan nog steeds meerdere
   critères de l’article 11;           ploegen in aanmerking komen, op
   Si l’égalité subsiste, un tirage au sort    basis van de criteria van artikel 11.
   déterminant le montant aura lieu.       Bij blijvende gelijke stand wordt een
   Dans le cas où il y a plusieurs poules     loting georganiseerd.
   dans la Division immédiatement       2. In geval er verschillende poules in de
   inférieure, les équipes des différentes    onmiddellijk onderliggende Divisie
   poules respectant les prescrits de       zijn, zullen de ploegen van de
   l’alinéa précédent entrent en ligne de     verschillende poules die voldoen aan
   compte. Priorité sera octroyée à        de criteria van de vorige alinea in
   l’équipe ayant obtenu la meilleure       aanmerking komen. Er zal voorrang
   place dans sa poule. Si des équipes      verleend worden aan de ploeg die de
   ayant obtenu la même place dans des      beste plaats heeft behaald in zijn
   poules différentes peuvent remplacer      poule. Indien ploegen die dezelfde
   l’équipe s’étant désistée ou ayant fait    plaats   hebben    behaald    in
   forfait, elles seront départagées par     verschillende poules in aanmerking
   un tirage au sort.               komen om de ploegen die afstand
                           hebben gedaan van hun plaats of
2. Si la place reste vacante, celle-ci sera   forfait  hebben    gegeven    te
  octroyée aux équipes descendantes       vervangen, zal de keuze bepaald
  de la division concernée en cas de      worden door lottrekking. Indien de
  non-réinscription d’équipe ou aux       plaats vacant blijft, zal deze
  équipes descendantes de la division      toegewezen worden aan de dalende
  immédiatement supérieure en cas de      ploegen van de betrokken afdeling in
  désistement pour la montée. La place     geval van niet weder-inschrijving of
  vacante sera proposée par ordre de      aan de dalende ploegen uit de net
  priorité au descendants le mieux       bovenliggende Afdeling in geval van
  classé et ensuite aux descendants       weigering van promotie. De vacante
  suivants.                   plaats zal bij voorrang worden
  Dans le cas où il y a plusieurs poules    aangeboden    aan   de   hoogst
  dans la Division immédiatement        gerangschikte dalende ploeg.
  inférieure, les équipes des différentes    In geval er verschillende poules in de
  poules respectant les prescrits de      onmiddellijk onderliggende Divisie
  l’alinéa précédents entrent en ligne de    zijn, zullen de ploegen van de
  compte. Priorité sera octroyée à       verschillende poules die voldoen aan
  l’équipe ayant obtenu la meilleure      de criteria van de vorige alinea in
  place dans sa poule. Si des équipes      aanmerking komen. Er zal voorrang
  ayant obtenu la même place dans des      verleend worden aan de ploeg die de
  poules différentes peuvent remplacer     beste plaats heeft behaald in zijn
  l’équipe s’étant désistée ou ayant fait    poule. Indien ploegen die dezelfde
  forfait, elles seront départagées par     plaats   hebben    behaald    in
  un tirage au sort.              verschillende poules in aanmerking
3. Si la place reste vacante, celle-ci sera   komen om de ploegen die afstand
  octroyée aux autres équipes classées     hebben gedaan van hun plaats of
  derrière la dernière montante à l’issue    forfait  hebben    gegeven    te
  du Championnat précédent de la        vervangen, zal de keuze bepaald
  Division immédiatement inférieure. Si     worden door lottrekking
  plusieurs équipes sont en compétition   3. Indien de plaats vacant blijft, zal deze
  pour l’obtention d’une telle place      worden toegewezen aan de andere
  montante, celle-ci sera déterminée      ploegen gerangschikt net onder de
  sur base :                  laatste stijger van de Afdeling na
  - de la place obtenue à l’issue du      afloop    van    het    laatste
  dernier championnat ;             Kampioenschap.    Als  meerdere
  - si l’égalité subsiste sur base des     ploegen in aanmerking komen om op
  critères de l’article 15 ;          deze manier te stijgen zal de
- si l’égalité subsiste, sur base de leurs     stijgende ploeg bepaald worden op
    résultats en Championnat, face aux         volgende wijze:
    cinq meilleurs classés de leur série,      - Op basis van de behaalde
    tenant compte des critères de            rangschikking bij het einde van het
    Classement de l’Article 10 ci-dessus ;       laatste Kampioenschap;
    - Si l’égalité subsiste, un tirage au sort    - In geval nog steeds meerdere
    déterminant le montant aura lieu.          ploegen in aanmerking komen, op
  4. Si aucune équipe précitée n’accepte         basis van de criteria van artikel 10;
    de remplacer l’équipe ne s’étant pas       - Bij blijvende gelijke stand zal een
    réinscrite ou l’équipe ayant refusé la       loting plaatsvinden om de stijgende
    montée, celle-ci ne sera pas            ploeg te bepalen.
    remplacée.                     Ingeval er verschillende poules zijn in
Au cas où une équipe qualifiée pour la           de eerstvolgende Divisie, zullen de
montée de division régionale en division          ploegen van de verschillende poules
nationale ne s'inscrit pas, elle sera remplacée      die voldoen aan de criteria van de
par une équipe issue de la même Ligue,           vorige alinea in aanmerking komen.
désignée en accord avec les règlements           Er zal voorrang verleend worden aan
propres à ladite Ligue.                  de ploeg die de beste plaats heeft
                              behaald in zijn poule. Indien ploegen
                              die dezelfde plaats hebben behaald
                              in   verschillende   poules    in
                              aanmerking komen om de ploegen
                              die afstand hebben gedaan van hun
                              plaats of forfait hebben gegeven te
                              vervangen, zal de keuze bepaald
                              worden door lottrekking.
                            4. Indien geen enkele van voormelde
                              ploegen aanvaardt om de niet
                              weder-ingeschreven ploeg of de
                              ploeg die promotie heeft geweigerd
                              te vervangen, zal deze ploeg niet
                              vervangen worden.
                          Ingeval een ploeg die zich gekwalificeerd
                          heeft voor promotie van de regionale naar
                          de nationale competitie zich niet inschrijft,
                          zal deze vervangen worden door een ploeg
                          uit  dezelfde   Liga,  aangeduid    in
overeenstemming met de reglementen van
                        de betrokken Liga.

13.4 Divisions Jeunes Honneur, Nat 1, Nat 2 13.4 Jeugdafdelingen Ere, Nat 1, Nat 2 en
et Reg 1 (U19, U16, U14)          Reg 1 (U19, U16, U14)

13.4.1. Composition des Divisions        13.4.1. Samenstelling van de Afdelingen

Entre Division Honneur et Nat 1         Tussen Eredivisie en Nat 1
Les deux derniers de Division Honneur De laatste twee uit Eredivisie degraderen
descendent en Nat 1, remplacés par les deux naar Nat 1. Ze worden vervangen door de
premiers de Nat 1.             eerste 2 uit Nat I.
Entre Nat 1 et Nat 2              Tussen Nat 1 en Nat 2
Les deux derniers de Nat 1 descendent en Nat De laatste twee uit Nat 1 degraderen naar
2, remplacés par les deux premiers de Nat 2. Nat 2. Ze worden vervangen door de eerste
                       2 uit Nat 2.
13.2.3 Entre Nat 2 et Reg 1
Les deux derniers de Nat 2 descendent en Reg 13.2.3 Tussen Nat 2 en Reg 1
1, remplacés par le premier de chaque série De laatste twee uit Nat 2 degraderen naar
en Reg 1.                  Reg 1. Ze worden vervangen door de eerste
                       uit beide reeksen van Reg 1.
Par exception à l’alinéa précédent :
                        Uitzondering op voorgaande alinea :
    En U19G, les deux derniers de Nat 2
    descendent en Reg 1, remplacés par       In U19G dalen de laatste 2 van Nat 2
    les deux premiers de l’unique série en     in Reg 1, zij worden vervangen door
    Reg 1 LFH/VHL.                 de twee eerste van de Reg 1
    en U16B et en U14G, les 3 derniers de      LFH/VHL.
    Nat 2 descendent en Reg 1, remplacés      In U16B en U14G dalen de laatste 3
    par le premier de chaque série en Reg      van Nat 2 in Reg 1, zij worden
    1.                       vervangen door de eerste van elke
    En U14B, les 4 derniers de Nat 2        reeks in Reg 1.
    descendent en Reg 1, remplacés par le      In U14B dalen de 4 laatste van Nat 2
    premier de chaque série en Reg 1.        naar Reg 1, zij worden vervangen
                            door de eerste van elke reeks in Reg
                            1.
13.4.2. Non réinscription ou désistement 13.4.2. Niet herinschrijving of afstand van
pour la montée              promotie
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler