GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun - Belangrijkste punten - University Hospitals

 
GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
 Belangrijkste punten
     University Hospitals (UH) is een liefdadigheidsinstelling die zorg verstrekt aan
     personen, ongeacht of ze dit kunnen betalen. Alle personen worden behandeld met
     respect, ongeacht hun individuele financiële omstandigheden.
     UH kan liefdadigheidszorg, in deze beleidslijn financiële steun genoemd, zorg met
     100% korting of zorg met korting bieden aan personen die patiënt zijn bij de UH-
     ziekenhuisfaciliteiten (“Ziekenhuisfaciliteiten”)1. Deze beleidslijn is van toepassing op
     de Ziekenhuisfaciliteiten in bijlage 3 en de entiteiten in bijlage 4.
     UH-ziekenhuisfaciliteiten bieden, zonder onderscheid, spoedeisende medische hulp
     conform artikel 1867 van de Social Security Act (EMTALA) en het UH-beleid voor
     spoedeisende medische hulp aan personen, ongeacht of ze conform deze
     beleidslijn (de “Beleidslijn”) in aanmerking komen voor financiële steun.
     UH-ziekenhuisfaciliteiten bieden financiële steun, waaronder zorg met 100% korting2
     of zorg met korting3, aan personen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
       o  Geen zorgverzekering en een jaarlijks gezinsinkomen van 0-400% van de
         nationale armoederichtlijnen, zoals beschreven in bijlage 1, bewijsstuk A; of
       o  Zorgverzekering en een jaarlijks gezinsinkomen van 0-400% van de nationale
         armoederichtlijnen, zoals beschreven in bijlage 1, bewijstuk A
     Daarnaast moeten personen:
       o  Spoedeisende of andere medisch noodzakelijke zorg ontvangen in een
         Ziekenhuisfaciliteit;
       o  De door deze Beleidslijn en de aanvraag voor financiële steun vereiste
         informatie verstrekken.
     Personen kunnen op elk moment financiële steun aanvragen tot
     tweehonderdveertig (240) dagen na de datum van hun eerste facturering na
     ziekenhuisontslag.
     Personen moeten een aanvraag voltooien voor elke opname als klinische patiënt.
     Personen moeten elke 90 dagen een aanvraag voor poliklinische diensten voltooien
     om goedkeuring van de aanvraag in stand te houden.

 1 Deze Beleidslijn is van toepassing op Ziekenhuisfaciliteiten die als ziekenhuis dienen te zijn geregistreerd bij het
  ministerie van Volksgezondheid in Ohio.
 2 ‘100% korting’ betekent dat de diensten worden gefactureerd met een korting van 100%.
 3 ‘Gezondheidszorg met korting’ verwijst naar gezondheidszorg waarop korting is toegepast tot het percentage

 vastgesteld in het ‘algemeen gefactureerde bedrag’ (AGB), uitgebreider beschreven in bijlage 2.

 GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
 Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
 Herzien: maart 2021
 Pagina 1 van 51
 Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
   Wanneer een persoon geen financiële steun aanvraagt, kan UH een analyse
     uitvoeren voor veronderstelde rechten om vast te stellen of de persoon in
     aanmerking komt voor financiële steun.
     UH kan op elk moment tijdens het zorgproces en totdat alle rekeningen voor elke
     persoon zijn afgehandeld financiële steun verlenen.
     Ziekenhuisfaciliteiten nemen maatregelen om deze Beleidslijn en een in begrijpelijke
     taal opgestelde samenvatting binnen de gemeenschap en op de UH-website wijd
     te verspreiden.
    Als een persoon niet in aanmerking komt voor financiële steun conform deze
     Beleidslijn, kan hij of zij verzoeken zijn of haar situatie te laten beoordelen door een
     financieel adviseur van UH-ziekenhuisfaciliteiten.
    Deze Beleidslijn is uitsluitend van toepassing op behandelingen verleend en
     gefactureerd door Ziekenhuisfaciliteiten en de zorgverleners vermeld in bijlage 3. Het
     omvat geen beroepsmatige kosten die zijn gemaakt door artsen of andere
     zorgprofessionals. Ziekenhuisfaciliteiten zijn niet bevoegd om kosten van artsen of
     andere zorgprofessionals kwijt te schelden.

Beleidslijn

1. Personen kunnen op elk moment financiële steun aanvragen tot tweehonderdveertig
  (240) dagen na de datum van hun eerste facturering na ziekenhuisontslag.

2. Financiële steun wordt bepaald conform deze Beleidslijn. Een dergelijke bepaling wordt
  met behulp van de volgende hulpmiddelen beoordeeld:
  2.1   Aanvraagformulier voor financiële steun - de persoon of de garantiesteller van de
      persoon moet medewerking verlenen en persoonlijke, financiële en andere
      informatie en documentatie verstrekken die relevant zijn voor het vaststellen van
      financiële behoefte. Instructies met betrekking tot het voltooien van het
      aanvraagformulier voor financiële steun worden op het aanvraagformulier
      gegeven. Een aanvraagformulier voor financiële steun is beschikbaar via
      https://www.uhhospitals.org/myuhcare/pay-my-bill/financial-assistance; en
  2.2   Beschikbare activa van een persoon - de persoon of de garantiesteller van de
      persoon moet een overzicht verstrekken van financiële middelen die direct
      beschikbaar zijn voor de persoon. Gezinsinkomen kan worden geverifieerd met
      behulp van een of alle van de volgende: W2-formulieren, kredietbeoordeling,
      huidige nationale belastingaangifte, bankafschriften, loonstroken. Monetaire
      activa omvatten alle activa van een persoon met uitzondering van de primaire
      woning of bedragen in pensioen- of andere oudedagsregelingen.
  2.3   Voorafgaand aan het beoordelen van een aanvraag om te bepalen of een
      niet-verzekerde persoon aan de vereisten voor financiële steun voldoet, moet
      de persoon aantonen dat hij of zij Medicaid-dekking of verzekeringsdekking via
      de Federal Health Insurance Marketplace heeft aangevraagd.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 2 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
2.3.1    Financieel adviseurs van UH of andere door UH aangewezen partijen
            ondersteunen personen bij het aanvragen van Medicaid en
            ondersteunen dezelfde personen vervolgens bij het aanvragen van
            financiële steun.
      2.3.2    Als een persoon financiële steun aanvraagt tijdens de open-
            inschrijvingsperiode van de Federal Health Insurance Marketplace,
            moet deze persoon verzekeringsdekking aanvragen via de Federal
            Health Insurance Marketplace voordat UH enige aanvraag voor
            financiële steun beoordeelt.

3. UH kan conform deze Beleidslijn niet weigeren financiële steun te verlenen op basis van
  het feit dat een persoon geen informatie of documentatie heeft verstrekt die niet duidelijk
  is omschreven in deze Beleidslijn of op het aanvraagformulier voor financiële steun.

4. Ziekenhuisfaciliteiten stellen financieel adviseurs beschikbaar voor personen die
  ondersteuning nodig hebben bij het voltooien van een aanvraag voor financiële steun.
  Personen die ondersteuning nodig hebben van een vertegenwoordiger van UH Patient
  Accounting Customer Service, kunnen maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur EST
  contact opnemen met 216-844-8299 of 800-859-5906 of een bezoek brengen aan het UH
  Customer Services Center, 20800 Harvard Ave, Beachwood, OH 44122 of aan de
  afdeling Patient Access Services bij een UH-ziekenhuisfaciliteit.

5. Onverzekerde, onderverzekerde of verzekerde personen kunnen conform deze
  Beleidslijn financiële steun aanvragen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen en
  spoedeisende hulp of medisch noodzakelijke zorg nodig hebben of hebben4 ontvangen
  bij een UH-ziekenhuisfaciliteit:

  5.1.  Ziekenhuisfaciliteiten bieden gezondheidszorg met 100% korting aan
      onverzekerde, onderverzekerde of verzekerde personen met een gezinsinkomen
      lager dan of gelijk aan 250% van de huidige nationale armoederichtlijnen.

  5.2.  Ziekenhuisfaciliteiten bieden gezondheidszorg met korting aan onverzekerde,
      onderverzekerde of verzekerde personen met een gezinsinkomen tussen 251% en
      400% van de nationale armoederichtlijnen.
  5.3.  Ziekenhuisfaciliteiten bieden betalingsregelingen.
  5.4.  Als wordt vastgesteld dat een persoon buiten de in bijlage 2 vastgestelde
      parameters valt, behouden Ziekenhuisfaciliteiten zich het recht voor om 100% korting
      of gezondheidszorg met korting aan dergelijke persoon te bieden als deze persoon
      uitsluitend naar goeddunken van de Ziekenhuisfaciliteit en met goedkeuring van de
      Chief Financial Officer van UH van het ziekenhuis wordt beschouwd als een patiënt
      met uitzonderlijke medische omstandigheden (bijvoorbeeld terminale ziekte,
      buitensporige medische rekeningen en/of medicatie).

4  Voor de toepassing van deze Beleidslijn bepaalt een UH-arts de medische noodzakelijkheid van de
  gezondheidszorg aan de hand van de definitie voor medische noodzaak van Ohio Medicaid zoals
  vastgesteld in de Ohio Administrative Code in 5160-1-01.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 3 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
5.5.  Personen moeten binnen het verzorgingsgebied van de Ziekenhuisfaciliteit wonen
     om steun te ontvangen conform de Beleidslijn voor financiële steun. Het
     verzorgingsgebied omvat Noordoost-Ohio of een primair of secundair
     verzorgingsgebied.

6. Als een persoon een betalingsregeling niet nakomt (gedurende meer dan twee [2]
  aansluitende maanden betalingen niet nakomt), behoudt UH zich het recht voor
  normale incassomaatregelen te starten voor het resterende saldo met korting. Normale
  incassomaatregelen worden niet beschouwd als buitengewone incassomaatregelen
  zoals gedefinieerd in 7.1 hieronder en worden beschouwd als ‘redelijke inspanningen’
  namens Ziekenhuisfaciliteiten om een persoon op de hoogte te stellen van zijn/haar
  mogelijkheid om conform deze Beleidslijn voor financiële steun aan te vragen. Dergelijke
  normale incassomaatregelen en redelijke inspanningen omvatten:
  6.1.  Factuuroverzichten verzenden die informatie bevatten over het verkrijgen van
      een aanvraag voor financiële steun;
  6.2.  Aanvragen voor financiële steun verwerken die zijn ontvangen binnen 240 dagen
      nadat de eerste facturering na ziekenhuisontslag naar de persoon is verstuurd, en
      incassomaatregelen pauzeren totdat een beoordeling ten aanzien van
      financiële steun is voltooid;
  6.3.  Starten met bellen en brieven sturen over incasso's waarin de persoon informatie
      ontvangt over het aanvragen van financiële steun;
  6.4.  Een incassobureau voor aanvullende incassomaatregelen inschakelen, maar dit
      voert geen buitengewone incassomaatregelen uit totdat de geschikte
      kennisgeving is verstrekt overeenkomstig artikel 7 hieronder;
  6.5.  Schriftelijke kennisgeving verstrekken aan de betrokkene met informatie over
      beschikbaarheid van financiële steun voor in aanmerking komende personen,
      met de buitengewone incassomaatregelen die het ziekenhuis (of een andere
      geautoriseerde partij) van plan is te starten om de betaling voor de zorg te innen,
      en met de uiterste datum waarna deze buitengewone incassomaatregelen
      worden gestart (niet eerder dan 30 dagen na de datum waarop deze schriftelijke
      kennisgeving is verstrekt);
  6.6.  In het geval van een onvolledig aanvraagformulier voor financiële steun, de
      betrokkene informeren over hoe deze het aanvraagformulier voor financiële
      steun moet voltooien en de betrokkene een redelijke termijn (niet minder dan
      zestig [60] dagen) geven om dit te doen;
  6.7.  De betrokkene een in begrijpelijke taal opgestelde samenvatting van de
      Beleidslijn voor financiële steun verstrekken, met de schriftelijke kennisgeving dat
      financiële steun beschikbaar is voor in aanmerking komende personen; en
  6.8.  Een redelijke poging ondernemen om personen uiterlijk dertig (30) dagen
      voorafgaand aan de start van buitengewone incassomaatregelen mondeling op
      de hoogte te stellen van de Beleidslijn voor financiële steun en het
      aanvraagformulier voor financiële steun.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 4 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Of UH redelijke inspanningen heeft geleverd voor het beoordelen van
      geschiktheid voor financiële steun en de kennisgeving van een persoon over
      zijn/haar mogelijkheid conform deze Beleidslijn financiële steun aan te vragen,
      wordt vastgesteld door het hoofd van Klantenservice.

7. Als een persoon zijn of haar gedeelte van het in de factuur genoemde bedrag niet
  voldoet en UH redelijke inspanningen heeft gedaan zoals beschreven in artikel 6 om te
  beoordelen of de persoon in aanmerking komt voor financiële steun, kan UH
  buitengewone incassomaatregelen uitvoeren. UH mag niet eerder dan honderdtwintig
  (120) dagen na de eerste factuurdatum volgend op het ziekenhuisontslag
  buitengewone incassomaatregelen treffen. Voordat UH buitengewone
  incassomaatregelen treft, wordt de patiënt dertig (30) dagen van tevoren hiervan
  schriftelijk op de hoogte gesteld.
  7.1.  UH kan overgaan tot de volgende buitengewone incassomaatregelen:
      7.1.1.   De schuld van een persoon verkopen aan een andere partij;
      7.1.2.   Gegevens over de schuld van de persoon melden bij bureaus voor
           kredietregistratie of kredietbureaus;
      7.1.3.   Een betaling uitstellen, weigeren of vereisen voordat de medisch
           noodzakelijke zorg onder deze Beleidslijn wordt verstrekt; en
      7.1.4.   Maatregelen treffen waarvoor een wettelijke of gerechtelijke procedure
           is vereist:
           7.1.4.1.  Retentierecht plaatsen op het eigendom van een persoon;
           7.1.4.2.  Een bankrekening of ander persoonlijk eigendom van een
                 persoon verbeurdverklaren of in beslag nemen;
           7.1.4.3.  Een civiele procedure starten tegen een persoon;
           7.1.4.4.  Beslag leggen op het loon van een persoon.

8. Veronderstelde rechten.
  8.1.  Er mag worden verondersteld dat een persoon in aanmerking komt voor
      financiële steun als deze in de afgelopen drie (3) maanden financiële steun heeft
      ontvangen van de Ziekenhuisfaciliteit.
  8.2.  Als een persoon eerder 100% korting heeft ontvangen op de zorg van de
      Ziekenhuisfaciliteit, mag er worden verondersteld dat de persoon in aanmerking
      komt voor 100% korting van de Ziekenhuisfaciliteit op alle medisch noodzakelijke
      behandelingen gedurende drie (3) maanden na de datum waarop de eerste
      financiële steun is vastgesteld.
      8.2.1.   Een persoon die 100% korting ontvangt, wordt mogelijk niet schriftelijk op
           de hoogte gesteld van deze korting.
  8.3.  Als een persoon eerder gezondheidszorg met korting heeft ontvangen van de
      Ziekenhuisfaciliteit, mag er worden verondersteld dat de persoon in aanmerking
      komt voor dezelfde korting van de Ziekenhuisfaciliteit voor alle medisch

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 5 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
noodzakelijke behandelingen gedurende drie (3) maanden na de datum
      waarop de eerste financiële steun is vastgesteld.
      8.3.1.   Als een persoon gezondheidszorg met korting ontvangt, wordt de
           persoon schriftelijk op de hoogte gesteld van de verstrekte financiële
           steun en ontvangt de patiënt informatie over de aanvraagprocedure
           voor financiële steun.
  8.4   Ziekenhuisfaciliteiten kunnen kredietrapporten en andere openbaar beschikbare
      informatie gebruiken om conform toepasselijke wetgeving op basis van de
      geschatte gezinsgrootte en het geschatte inkomen te bepalen of de patiënt in
      aanmerking komt voor financiële steun wanneer de patiënt geen
      aanvraagformulier voor financiële steun of ondersteunende documentatie
      indient. Als er wordt verondersteld dat een persoon in aanmerking komt voor
      financiële steun en de patiënt in de afgelopen drie (3) maanden nog geen
      aanvraagformulier voor financiële steun heeft ingediend, ontvangt de patiënt
      een korting van 100%.

9. Wijd verspreide beleidslijn.
  9.1.  De Ziekenhuisfaciliteit maakt deze Beleidslijn, aanvraagformulieren voor financiële
      steun en aanvullende informatie over financiële steun op de volgende manieren
      beschikbaar:
      9.1.1.   Het aanvraagformulier voor financiële steun en de in begrijpelijke taal
           opgestelde samenvatting van dit formulier zijn beschikbaar via
           https://www.uhhospitals.org/myuhcare/pay-my-bill/financial-assistance;
      9.1.2.   Papieren exemplaren van deze Beleidslijn, het aanvraagformulier voor
           financiële steun en de in begrijpelijke taal opgestelde samenvatting van
           deze Beleidslijn zijn op verzoek gratis beschikbaar, zowel per post als op
           openbare plaatsen bij Ziekenhuisfaciliteiten, de spoedeisende hulp,
           afdelingen voor opname, afdelingen voor ziekenhuisregistratie,
           afdelingen voor financieel advies en afdelingen voor financiële steun.
      9.1.3.   Informatie over deze Beleidslijn wordt verspreid door
           gemeenschapsleden binnen het verzorgingsgebied van de
           Ziekenhuisfaciliteit op een wijze die er op is gericht om zoveel mogelijk
           gemeenschapsleden te bereiken die vermoedelijk in aanmerking
           komen voor financiële steun van de Ziekenhuisfaciliteit;
      9.1.4.   Personen ontvangen papieren exemplaren van de in begrijpelijke taal
           opgestelde samenvatting van dit Beleid als onderdeel van het proces
           voor opname of ontslag van patiënten;
      9.1.5.   Informatie over het aanvragen van financiële steun wordt op alle
           facturen van het Ziekenhuis verstrekt, inclusief een telefoonnummer voor
           het kantoor of de afdeling van het Ziekenhuis waar informatie kan
           worden verstrekt over deze Beleidslijn, het aanvraagproces, de directe
           UH-website en locaties waar kopieën van deze Beleidslijn, aanvragen

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 6 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
voor financiële steun en de in begrijpelijke taal opgestelde
           samenvatting verkrijgbaar zijn;
      9.1.6.   Affiches over het UH-programma voor financiële steun zijn in elk
           Ziekenhuis prominent aanwezig bij de spoedeisende hulp en afdelingen
           voor opname;
      9.1.7.   Ziekenhuisfaciliteiten bieden financieel advies voor personen die hulp
           nodig hebben bij het voltooien van een aanvraag voor financiële steun.
           Personen die ondersteuning nodig hebben van een vertegenwoordiger
           van de UH-klantenservice voor patiëntenboekhouding, kunnen
           maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur EST contact opnemen
           met 216-844-8299 of 800-859-5906.
      9.1.8.   Andere methoden zijn vereist overeenkomstig regionale of nationale
           wetgeving.

10. Zorgverstrekkers die financiële steun bieden conform deze Beleidslijn.
  10.1.  Zorgverstrekkers bij de Ziekenhuisfaciliteiten die financiële steun bieden conform
      deze Beleidslijn, zijn vermeld in bijlage 4. De lijst met zorgverstrekkers is juist vanaf de
      datum in bijlage 4, die zo nodig maar ten minste elk kwartaal wordt bijgewerkt.

11. Zorgverstrekkers die geen financiële steun bieden conform deze Beleidslijn.
  11.1.  Zorgverstrekkers bij het UH-ziekenhuisfaciliteiten die geen financiële steun bieden
      conform deze Beleidslijn, zijn vermeld in bijlage 5. De lijst met zorgverstrekkers is
      juist vanaf de datum in bijlage 5, die zo nodig maar ten minste elk kwartaal wordt
      bijgewerkt.

12. Facturering en incasso
  12.1.  De maatregelen die UH-ziekenhuisfaciliteiten kunnen nemen in het geval van
      wanbetaling, worden beschreven in een afzonderlijke Beleidslijn voor facturering
      en incasso (Gov-11). Derden kunnen gratis exemplaren van de Beleidslijn voor
      facturering en incasso Gov-11 ontvangen door maandag t/m vrijdag tussen 9.00
      en 16.00 uur EST contact op te nemen met een vertegenwoordiger van de UH-
      klantenservice voor patiëntenboekhouding via 216-844-8299 of 800-859-5906.

13. UH-management behoudt zich het recht voor de voorwaarden voor steun onder de
  Beleidslijn te wijzigen, met de goedkeuring van de raad van bestuur van UH.

14. Bijlage 4 en bijlage 5 van deze beleidslijn worden elk kwartaal bijgewerkt en bijlage 2
  wordt jaarlijks bijgewerkt. Het bijwerken wordt uitgevoerd met de frequentie en op de
  wijze die wettelijk is vereist voor naleving van Treas. Reg. §1.501(r). Voor deze wijzigingen
  is goedkeuring door de UH Governance and Community Benefits Committee of de raad
  van bestuur van UH niet vereist.

   Goedgekeurd door de UH Board Governance Committee, 17 december 2019

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 7 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijlage 1
        Financiële steun en medische behoeftigheid

Bewijsstuk A

Tabel financiële steun – onverzekerd, onderverzekerd en verzekerd *
 Nationale armoederichtlijn   0-250%   251-400%
      Korting        100%     AGB

*Volgens de HCAP-wetgeving van Ohio is 100% korting voor personen met een gezinsinkomen van 0-100%.

Bewijsstuk B

Patiënten die niet in aanmerking komen onder bewijsstuk A hierboven, kunnen nog steeds
in aanmerking komen voor financiële steun wanneer kan worden aangetoond dat de
medische kosten een vastgesteld percentage van het gezinsinkomen overschrijden zoals
hieronder beschreven.

Kosten moeten binnen het kalenderjaar zijn gemaakt voor en moeten als medisch
noodzakelijk worden gezien, of zij moeten voor spoedeisende diensten van ziekenhuizen
en artsen, farmaceutische geneesmiddelen en of duurzame medische apparatuur zijn
gemaakt. Patiënten die conform deze Beleidslijn in aanmerking willen komen voor
kortingen, moeten tijdig de vereiste documentatie voor inkomen, woonomstandigheden
en in aanmerking komende medische kosten verstrekken.

Medische behoeftigheid**
 FPL               401-600%    ≥ 601%
 Maximale aansprakelijkheid
 als % van gezinsinkomen      10%       15%

**De maximale aansprakelijkheid als % van gezinsinkomen mag nooit hoger zijn dan AGB.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 8 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijlage 2
            Algemeen gefactureerde bedragen
Conform Treasury Regulation §1.501(r) kunnen ziekenhuizen een persoon die conform deze
Beleidslijn in aanmerking komt voor financiële steun geen grotere korting toekennen dan
bepaald in dit beleid (inclusief bijlage 1) en in geen geval groter dan de algemeen
gefactureerde bedragen (AGB) aan commerciële verzekeraars en Medicare.

De algemeen gefactureerde bedragen door UH-Ziekenhuis in 2020 en 2021:

    Ziekenhuis             Percentage 2020     Percentage 2021
    Ahuja               34%           34%
    Cleveland Medical Center     41%           41%
    Conneaut             44%           46%
    Elyria              39%           28%
    Geauga              29%           29%
    Geneva              37%           42%
    Parma               26%           27%
    Portage              26%           31%
    Regionals             36%           36%
    Samaritan             49%           53%
    St John              26%           27%
    UH Medical Practices       62%           66%
    UH Regional Practices       67%           69%

UH-Ziekenhuizen vergoeden AGB-percentages van 2020 voor behandelingsdatums in
de periode:
    1 januari 2020 - 31 december 2020
UH-Ziekenhuizen vergoeden AGB-percentages van 2021 voor behandelingsdatums in
de periode:
    1 januari 2021 - 31 december 2021

Alleen rekeningen die zijn beoordeeld tijdens de berekeningsperiode zijn opgenomen in
de berekening.

De berekening wordt jaarlijks vernieuwd op 31 december en wordt van kracht op 1 januari
in het daarop volgende jaar. Deze berekening wordt gebruikt om kosten voor diensten in
het volgende boekjaar aan te passen.

De berekening van AGB is het percentage van verwachte vergoeding (het door de
verzekeraar toegestane bedrag) gedeeld door de totale kosten zoals hieronder
beschreven. Het AGB-percentage van elk UH-Ziekenhuis is afzonderlijk berekend.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 9 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijvoorbeeld:
Totale kosten                 $ 10.000
Verwachte vergoeding             $ 3800
AGB-percentage = 38%

Verwachte vergoeding wordt gedefinieerd als het betalingsbedrag dat naar verwachting
voor een bepaalde behandeling wordt ontvangen op basis van het bedrag dat wordt
overeengekomen tussen UH en de betaler van de verzekering.

Verzekeringscategorieën in de berekening zijn Medicare, Anthem, Commercial, HMO,
MMO, PPO en Managed Care.

Verzekeringscategorieën die specifiek buiten de berekening zijn gehouden, zijn HMO's
onder Medicare, Medicaid, HMO's onder Medicaid, Overige verwachte regelingen voor
betaling door patiënt zelf, Overige overheidsbetalers en Betaling door patiënt zelf.

Elke patiënt die door UH geschikt wordt bevonden voor financiële steun en meer heeft
betaald dan het door UH bepaalde bedrag waarvoor de patiënt verantwoordelijk is,
ontvangt het teveel betaalde bedrag terug van UH (ongeacht of de rekening van de
patiënt volledig is betaald).

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 10 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijlage 3
      Ziekenhuisfaciliteiten die financiële steun bieden
    Avon RH, LLC d/b/a University Hospitals Avon Rehabilitation Hospital
    Beachwood RH, LLC. d/b/a University Hospitals Rehabilitation
    Robinson Health System, Inc. d/b/a University Hospitals Portage Medical Center
    Samaritan Regional Health System d/b/a University Hospitals Samaritan
    Medical Center
    Parma Community General Hospital Association d/b/a University Hospitals Parma
    Medical Center
    University Hospitals Ahuja Medical Center
    University Hospitals Cleveland Medical Center
    University Hospitals Conneaut Medical Center
    University Hospitals EMH Regional Medical Center d/b/a University Hospitals Elyria
    Medical Center
    University Hospitals Geneva Medical Center
    University Hospitals Geauga Medical Center
    University Hospitals Rainbow Babies & Children’s Hospital
    University Hospitals Regional Hospitals (Locaties Bedford en Richmond)
    University Hospitals St. John Medical Center

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 11 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijlage 4
    Zorgverstrekkers die financiële steun bieden conform
             deze Beleidslijn

Zorgverstrekkers 2020
    Samaritan Regional Pain Management, LLC
    University Hospitals Medical Group, Inc.
    University Hospitals Regional Practices (met uitzondering van de in bijlage 5 vermelde
    praktijken en/of artsen)
    University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices
    (met uitzondering van de in bijlage 5 vermelde praktijken en/of artsen)

Zorgverstrekkers 2021
    Samaritan Regional Pain Management, LLC
    University Hospitals Medical Group, Inc.
    University Hospitals Regional Practices (met uitzondering van de in bijlage 5 vermelde
    praktijken en/of artsen)
    University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices
    (met uitzondering van de in bijlage 5 vermelde praktijken en/of artsen)

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 12 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Bijlage 5
   Zorgverstrekkers die geen financiële steun bieden conform
              deze Beleidslijn

 Zorgverstrekkers 2020
  4M Emergency – An IMMH Company
  Alteon Health, Inc.
  Anesthesia Associates
  Anesthesia Consultants, Inc.
  Ashland Anesthesia P.S.C., Inc.
  Behavioral Healthcare Association, Inc.
  Community Intensivists
  Community Hospitalists, LLC
   Elyria Anesthesia
   Elyria Physician Services, Inc.
   Geauga Anesthesia
   Highland Springs
   Island Medical Management/New Mountain Capital
   Martin Healthcare Group
   Midwest Pathology
   North Ohio Heart
   Ohio Anesthesia Group
   Powers Professional Corporation
   Pediatrix Medical Group, Inc.
   Physicians Emergency Services, Inc.
   Physicians Link Centers, Inc.
   Physician Staffing, Inc.
   Portage Emergency Services
   Portage Pathology Association, Inc.
   Ravenna Radiology, LLC
   Rocky Mounty Holdings, LLC d/b/a UHMedEvac (Air Methods Corporation)
   Roseline Okon MD, LLC
   Safe Anesthesia, LLC
   Samaritan Emergency Physicians, LLP
   Southwest Orthopedics
   St. Vincent Medical Group
   Superior
   Team Health
   Tri-City
   University Emergency Specialists, Inc.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 13 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
  University Hospitals Laboratory Services Foundation
   University Hospitals Regional Practices, specifiek voor de volgende arts(en):
   o Chengutlai Manohar, MD
   University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices,
   specifiek voor de volgende artsen:
   o Hassan Abbass, MD
   o Rami Abbass, MD
   o Barbara Atrip, NP
   o Tamar Bejanishvili, MD
   o Yelena Benyaminov, PA
   o Thomas Bruderly, DO
   o Roy Buckinsky, MD
   o Christina Buffington, CNP
   o Annette Cosentino-Bressi, DO
   o Jason DeRulet, MD
   o William Ervine, DO
   o Tarek Gharibeh, MD
   o Daniel Fleksher, MD
   o Samuel Friedlander, MD
   o Melvin Glover, MD
   o Karen Hummel, MD
   o Bettyy Kampman, CNP
   o Ildiko Kondray, MD
   o Jill Kramer, AUD
   o Praveer Kuman, MD
   o Seth Levine, DO
   o Ghai Lu, MD
   o Chengutlai Manohar, MD
   o Nadia Mansour, MD
   o Rajendra Mehta, MD
   o Kenneth Mooney, MD
   o Yoram Moyal, MD
   o Scott Mussieu, MD
   o Melissa Nassif-Pla, DO
   o Louis Novak, MD
   o Kevin Okapal, MD
   o Irina Papirova, MD
   o Bradley Patton, DO
   o Meighan Patton, MD
   o Roman Petroff, MD
   o Ante T. Pletikosic, DO
   o Elizabeth Ranasingne, MD
   o Kim Robusto, DO
   o Raymond Rozman, MD
   o Susan Ruzich, CNP
   o Dominic Sanniti, DO

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 14 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
o Jenny Sawyer, MD
   o Eric Shaprio, MD
   o Michael Silverman, MD
   o Gwen Smith, CNP
   o Greg Spagnuolo, MD
   o Ann M. Stuart, MD
   o John Sullivan, MD
   o Jeffrey Tharp, DO
   o David Thomas, MD
   o George Topalsky, MD
   o John Tumbush, DO
   o Jianhua Wang, MD
   o Jennifer Williams-Reid, MD
   o Dawn Zacharias, MD
   West Branch Anesthesia Association, Inc.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 15 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Zorgverstrekkers 2021
  4M Emergency – An IMMH Company
  Alteon Health, Inc.
  Anesthesia Associates
  Anesthesia Consultants, Inc.
  Ashland Anesthesia P.S.C., Inc.
  Behavioral Healthcare Association, Inc.
  Community Intensivists
  Community Hospitalists, LLC
   Elyria Anesthesia
   Elyria Physician Services, Inc.
   Geauga Anesthesia
   Highland Springs
   Island Medical Management/New Mountain Capital
   Martian Healthcare Group
   Midwest Pathology
   North Ohio Heart
   Ohio Anesthesia Group
   Powers Professional Corporation
   Pediatrix Medical Group, Inc.
   Physicians Emergency Services, Inc.
   Physicians Link Centers, Inc.
   Physician Staffing, Inc.
   Portage Emergency Services
   Portage Pathology Association, Inc.
   Ravenna Radiology, LLC
   Rocky Mounty Holdings, LLC d/b/a UHMedEvac (Air Methods Corporation)
   Roseline Okon MD, LLC
   Safe Anesthesia, LLC
   Samaritan Emergency Physicians, LLP
   Southwest Orthopedics
   St. Vincent Medical Group
   Superior
   Team Health
   Tri-City
   UH Clinical Associates, LLC
   University Emergency Specialists, Inc.
   University Hospitals Laboratory Services Foundation
   University Hospitals Regional Practices, specifiek voor de volgende arts(en):
   o Chengutlai Manohar, MD
   University Primary Care Practices, Inc. d/b/a University Hospitals Medical Practices,
   specifiek voor de volgende artsen:
   o Hassan Abbass, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 16 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
o  Rami Abbass, MD
   o  Barbara Atrip, NP
   o  Tamar Bejanishvili, MD
   o  Yelena Benyaminov, PA
   o  Thomas Bruderly, DO
   o  Roy Buckinsky, MD
   o  Christina Buffington, CNP
   o  Annette Cosentino-Bressi, DO
   o  Jason DeRulet, MD
   o  William Ervine, DO
   o  Tarek Gharibeh, MD
   o  Daniel Fleksher, MD
   o  Samuel Friedlander, MD
   o  Melvin Glover, MD
   o  Karen Hummel, MD
   o  Bettyy Kampman, CNP
   o  Ildiko Kondray, MD
   o  Jill Kramer, AUD
   o  Praveer Kuman, MD
   o  Seth Levine, DO
   o  Ghai Lu, MD
   o  Chengutlai Manohar, MD
   o  Nadia Mansour, MD
   o  Rajendra Mehta, MD
   o  Kenneth Mooney, MD
   o  Yoram Moyal, MD
   o  Scott Mussieu, MD
   o  Melissa Nassif-Pla, DO
   o  Louis Novak, MD
   o  Kevin Okapal, MD
   o  Irina Papirova, MD
   o  Bradley Patton, DO
   o  Meighan Patton, MD
   o  Roman Petroff, MD
   o  Ante T. Pletikosic, DO
   o  Elizabeth Ranasingne, MD
   o  Kim Robusto, DO
   o  Raymond Rozman, MD
   o  Susan Ruzich, CNP
   o  Dominic Sanniti, DO
   o  Jenny Sawyer, MD
   o  Eric Shaprio, MD
   o  Michael Silverman, MD
   o  Gwen Smith, CNP
   o  Greg Spagnuolo, MD
   o  Ann M. Stuart, MD
   o  John Sullivan, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 17 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
o Jeffrey Tharp, DO
   o David Thomas, MD
   o George Topalsky, MD
   o John Tumbush, DO
   o Jianhua Wang, MD
   o Jennifer Williams-Reid, MD
   o Dawn Zacharias, MD
   West Branch Anesthesia Association, Inc.

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 18 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020
   Aaron H. Cohen, DO                     Allison E. Vargo, CRNA
   Aaron H. Kleps, PA-C                    Allison M. Plas, CRNA
   Abbas A. Chamsuddin, MD                   Allison M. Tjan, PA-C
   Abdul Halawa, MD                      Alok Bhaiji, MD
   Abdul TRazack, MD                      Alok Tripathi, MD
   Abdul-Ghani M. Orra, DO                   Alyson R. Bobulsky, CNP
   Abdullah M. Alghamdi, MD                  Amanda A. Dacek, CNP
   Abhilash R. Padi, MD                    Amanda C. Springer, PA-C
   Abigail L. Gonnella, PA-C                  Amanda George, PA-C
   Adam M. Pollock, DDS                    Amanda L. Pensiero, MD
   Adam R. Landis, CNP                     Amanda L. Price, CAA
   Adebowale A. Adedipe, MD                  Amanda Meszaros, DPM
   Adedeji O. Sodeinde, MD                   Amanda N. Nimeh, CAA
   Ademola K. Abiose, MD                    Amber D. Blair, MD
   Adham Karim, MD                       Amberlee D. Taylor, DMD
   Adnan E. Mourany, MD                    Amerilyn H. Ochoa, CNP
   Adrian A. Ochoa, MD                     Amir H. Shahideh, MD
   Adrian Cosmin, MD                      Amitkumar V. Patel, MD
   Adrianna CHayek, CNP                    Amy C. Newman, PA-C
   Agustus A. Beck, MD                     Amy J. Fleming-Radca, CNP
   Ahmad M. Al Saad, DDS                    Amy M. King, CNP
   Ahmed M. Fawzy, MD                     Amy M. Kovalsky, CNP
   Ahmed R. Abdelkarim, MD                   Anas Balaa, MD
   Ajit CShah, MD                       Anastasiya Pereskokova, CNP
   Akhilesh Rao, MD                      Anca C. Vlasie, MD
   Alanna F. Fostyk, DO                    Andre F. Wolanin, MD
   Albert B. Kim, MD                      Andrea L. Ruscin, CNP
   Albert S. Dunn, DO                     Andrea M. Browne, DMD
   Alberto N. Diaz, MD                     Andrea M. Knighton, DO
   Alex M. Reodica, MD                     Andrea M. Von Der Vellen, CNP
   Alexandar Andrich, OD                    Andrea McCabe, DO
   Alexander B. Craig, DPM                   Andres A. Pinto, DMD, MPH
   Alexander H. Namrow, MD                   Andrew A. Afshar, MD, DDS
   Alexander S. Dowling, MD                  Andrew E. Lazar, MD
   Ali Totonchi, MD                      Andrew EPorter, PA-C
   Ali ZSyed, DDS                       Andrew J. Haas, MD
   Alicia K. Pearce, MD                    Andrew K. Brobbey, MD
   Alina A. Wencel, PA-C                    Andrew L. Hornick, MD
   Alissa CHuth-Bocks, PhD                   Andrew M. Stein, MD
   Alla Kolkin, MD                       Andrew P. Garlisi, MD
   Alla Sherman, MD                      Andrew R. Fischer, MD
   Allan F. Starr, MD
   Allan O. Rosenfield, MD
   Allison A. Santho, PA-C
   Allison B. Effron, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 19 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Andy N. Orta, DPM                      Ashok WArgekar, MD
   Aneta Rapacz, CRNA                     Ashoo Khanuja, MD, DDS
   Angel A. Lazo, MD                      Asim A. Syed, MD
   Angela C. McFarland, CNP                  Audrea N. Oaks, PA-C
   Angela F. Yako, CRNA                    Augusto C. Juguilon, MD
   Angela M. Novy, MD                     Aviv Ben-Meir, MD
   Angela S. Silvers, CNP                   Aymen N. Naguib, MD
   Ania T. Serrano, CNP                    Aziz Bakhous, MD
   Anita A. Singh, MD                     Badri W. Zahreddine, MD
   Anita Bhalla, MD                      Bahman Guyuron, MD
   Anita Petrovic, CNP                     Barbara L. Wiseley-Cortland, CNS
   Ann Marie H. Witt, MD                    Barbara M. Douglas, CRNA, DNP
   Anna M. Ayoub, MD                      Barry ALampl, DO
   Anna YPodolska, PA-C                    Bartolomeo Giannattasio, MD, PhD
   Annette F. Gill, CRNA, DNP                 Basel Altaqi, MD
   Annette L. Andrews, MD                   Basel Z. Moussa, MD
   Anthony Bromagen, PA-C                   Basma Ricaurte, MD
   Anthony FDi Marco, MD                    Beejadi N. Mukunda, MD
   Anthony J. Castrovinci, MD                 Belagodu NKantharaj, MD
   Anthony L. Mitchell, MD, MPH                Benedict HKim, DDS
   Anthony R. Elias, MD                    Benjamin V. Hu, MD
   Antonio F. Oliverio, DO                   Bert M. Brown, MD
   Antonio R. Ligon, MD                    Beth ELin, OD
   Antonios Paras, MD                     Bethany A. Coyne, PA-C
   Anwar Hamami, MD                      Bettina G. Reyes, MD
   Ara EKallibjian, DPM                    Beverly L. Landry, MD
   Ardeshir T. Tamboli, MD                   Bharat C. Shah, MD
   Ari Mosenkis, MD                      Bindu R. Sehgal, MD
   Arindam Ghosh, DO                      Bishr Younis, MD
   Arlene G. Agra, CRNA                    Blake A. Currens, PA-C
   Arlene J. Losloso, DO                    Blane W. McCoy, MD
   Arnold J. Feltoon, MD                    Blythe M. Petrella, CNP
   Artemisa Bobinski, PA-C                   Bo H. Yoo, MD
   Arthur Lavin, MD                      Bobby W. Paul, MD
   Arunika N. Shah, MD                     Bogdan Orasanu, MD
   Aryeh Y. Shapiro, MD                    Bonita E. Baldwin, PA-C
   Asaf A. Dar, MD                       Bonnie J. Ritson, PA-C
   Ashish K. Khanna, MD                    Bonnie Stamatis, MD
   Ashley C. Feciuch, PA-C                   Boris Gliner, MD
   Ashley C. Heins, PA-C                    Brad M. Picha, MD
   Ashley M. Hart, CNP                     Brad S. Goldman, MD
   Ashley M. Mandela, DPM                   Bradley B. Backoff, DPM
   Ashley N. Summers, CNP                   Bradley J. Vargo, DO
   Ashley R. Nicholson, MD, MPH                Brandie N. Childress, CNP
   Ashok P. Makadia, MD                    Brandie T. Styron, MD
   Ashok Ramadugu, MD                     Brandon R. Wire, PA-C

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 20 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Brenda J. Life, CNP                     Caryn L. Candela, CNS
   Brent V. Martinez, MD                    Casie N. Blanton, DPM
   Brenton P. Wagner, CNP                   Catelyn B. Vanderkolk, CNP
   Brett W. Kinkopf, MD, MBA                  Catharine I. Symmonds, MD
   Bretzyl M. Liscoe, CNP                   Catherine J. Taylor, MD
   Brian A. Boe, MD                      Catherine M. Brandon, PsyD
   Brian A. Pollock, DO                    Catherine O'Regan, CNP
   Brian C. Welsh, MD                     Cecelia L. Hamilton, MD
   Brian J. Weiss, DPM                     Chad M. Braham, CRNA
   Brian J. White, DO                     Chad V. Stratford, PA-C
   Brian J. Zimmerman, DPM                   Chad W. Crouch, CRNA
   Brian K. Smith, MD, DDS                   Chandra V. Singh, MD
   Brian M. Harmych, MD                    Charles A. Weber, MD
   Brian M. Wheatley, CAA                   Charles D. O'Shaughnessy, MD
   Brian P. Radesic, CRNA                   Charles F. Misja, PhD
   Brian R. Schatz, CNP                    Charles O. Mbanefo, MD
   Brian W. Moore, MD                     Charles R. Fuenning, MD
   Brianna M. Rosati, CNP                   Charles R. Koepke, MD
   Brigette N. Bevly, PA-C                   Cheryl A. Brandt, CNS
   Brittany B. Floyd, CNP                   Cheryl D. Taylor, CNP
   Brittany J. Boone, CNP                   Cheryl KTramontana, CNP
   Brittany N. Wesolowski, CNP                 Cheryl M. Lund, MD
   Brittney R. Bolton, DPM                   Chester D. Smith, MD
   Brooke S. Wolf, MD                     Chiara Maruggi, MD
   Bryon MMurray, MS                      Chirag JShah, MD
   Caitlin L. Crowell, PA-C                  Chris T. Hehemann, DPM
   Caleb Grimes, PA-C                     Christina M. Greig, CNP
   Cameron D. LeMasters, DO                  Christina M. Irwin, CRNA
   Candace Wilson, MD                     Christina M. Mager, DO
   Candice M. Barrington, PA-C                 Christina M. Pratt, DPM
   Cari L. Cendroski, CNP                   Christina M. Rebic, CNP
   Carl E. Jackson, MD                     Christine A. Leoson, CRNA
   Carla S. O'Day, MD                     Christine E. Fultz, CRNA
   Carlie C. Crooks, CNP                    Christine J. Bledsoe, CRNA
   Carlos A. Gonzalez, LMT                   Christine L. Buckwalter, CRNA
   Carmelo Roxas, PA-C                     Christine M. King, MD
   Carmen A. Bowers, CNP                    Christine R. Turner, PA-C
   Carol A. Stephenson, MD                   Christine R. Wallace, CNS
   Carol Burg, MD                       Christopher G. Archual, CRNA
   Carol H. Macknin, MD                    Christopher J. Dussel, MD
   Carol L. Kelly, CNP                     Christopher J. Karns, DO
   Carol L. Nagel, CNP                     Christopher J. Tighe, DPM
   Carolyn A. Sweene, CRNA                   Christopher KCheng, MD
   Carrie A. Cregar, MD                    Christopher M. Fridrich, MD
   Carrie A. Schwemley, CNP                  Christopher P. Kiczek, MD
   Carrie J. Mieczkowski, CRNA                 Christopher P. Lipsmeyer, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 21 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Christopher S. Reese, MD                  Daniel V. Iltchev, MD
   Cindy A. Overbaugh, CRNA                  Daniela Susoiu Tcaciuc, MD
   Clifford V. Harding, MD, PhD                Danielle E. Wessler, CRNA
   Cody R. Jones, PA-C                     Danielle KPotter, CNP
   Coleman O. Clougherty, DPM                 Danielle L. Shaper, DPM
   Conjeevaram B. Maheshwer, MD                Danielle M. Tilton, CNP
   Conley W. Engstrom, MD                   Danielle Makowski, PA-C
   Connor J. Anderson, PA-C                  Darilynn T. Russell, MD
   Constance D. Sutter, MD                   Darlene A. Barron, DO
   Constance J. Skalsky, PA-C                 Darrell E. White, MD
   Corattur N. Natesan, MD                   Darren P. Berman, MD
   Corbin Salthouse, DDS                    Darshan Mahajan, MD
   Corina Kelley, CNP                     Datinder B. Deo, MD
   Courtney M. Clague, PA-C                  David A. Novotny, MD
   Craig B. Frey, DPM                     David A. Solarz, MD
   Cristiana M. Boieru, MD                   David B. Blossom, MD
   Cristina MCarpintero-Ramirez, MD              David B. Feldman, MD
   Crystal A. Hess, CNP                    David B. Jackson, MD
   Curtis M. Lockhart, MD                   David B. Joyce, MD
   Cydney A. Godman, DO                    David BBeckett, OD
   Cynthia A. Taylor, MD                    David H. Adams, MD
   Cynthia E. Woods, LPCC-S                  David H. Kupferberg, MD
   Cynthia K. Taylor, DO                    David HCanaday, MD
   Cynthia L. Schumacher, CNP                 David J. Hintz, DPM
   Cynthia M. Vlna, CNP                    David L. Sugerman, MD
   Cynthia P. Huang, MD                    David M. Uhall, MD
   Cyril A. Morello, MD                    David M. Weiner, MD
   D A. Kaminski, CNP                     David Meranda, MD
   Dale A. Baur, DDS                      David P. Meagher, MD
   Damarys Hernandez, MD                    David R. Zak, CRNA
   Dang-Khoa Q. Nguyen, MD                   David S. Owens, MD
   Daniel A. Medalie, MD                    David S. Turk, MD
   Daniel B. Karb, MD, JD                   David Summers, PA-C
   Daniel C. Worthington, MD                  David T. Frazee, DO
   Daniel H. Celik, MD                     David T. Hughes, MD
   Daniel J. Chagin, MD                    David W. Delzell, MD
   Daniel J. McDonald, PA-C                  David W. Farhat, MD
   Daniel J. Nolan, CRNA                    Dean M. Frate, MD
   Daniel J. Pierre, MD                    Deanna L. Love, CRNA
   Daniel JKarns, MD                      Deanna LKupar, CNP
   Daniel M. Gindi, DMD                    Debbie Dubeansky, CNP
   Daniel M. Schwartz, DMD, MD                 Debora Petani, PA-C
   Daniel R. Newshutz, CAA                   Deborah A. Murdell, CNP
   Daniel R. Silbiger, DO                   Deborah A. Nobilio-Vicario, MD
   Daniel R. Wulff, CRNA                    Deborah J. Cornell, CNP
   Daniel T. Weidenthal, MD                  Debra A. Clair, CNS, PhD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 22 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Deeppreet Singh, MD                     Ekaterina A. Yerukhim, CAA
   Deepthi Singam, MD                     Elie G. Elias, DPM
   Deidra Bobincheck, CNP                   Elise M. Baldarelli, PA-C
   Dejan Zivkovic, CAA                     Elizabeth A. Baracz-Zimmerman, DPM
   Delorise Brown, MD                     Elizabeth A. Donathan, CNP
   Denise M. Kresevic, CNS                   Elizabeth A. Ruzga, CNM, DNP
   Dennis J. Cieply, MD                    Elizabeth DMuckley, OD
   Denton HWyse, MD                      Elizabeth G. Niederriter, CRNA
   Derek L. Dunnigan, CNP                   Elizabeth L. Clark, CNP
   Devi K. Jhaveri, DO                     Elizabeth L. Hellerstein, MD
   Devon LKirsch, CRNA                     Elizabeth L. Zenczak, PA-C
   Devora E. Schwartz, CRNA                  Elizabeth S. Esparaz, MD
   Dharamvir Jain, MD                     Elizabeth W. Mease, MD
   Dharmesh A. Mehta, MD                    Elizabeth Z. Bucchieri, MD
   Dhruv R. Patel, MD                     Emad A. Mikhail, MD
   Diana Santantonio, EdS                   Emad H. Elbadawy, MD
   Diane H. Eden, MD                      Emil V. Negrescu, PA-C
   Diane Huey, MD                       Emile ISabbagh, MD, MPH
   Diane M. Dzurik, CRNA                    Emily A. Goldman-Huertas, MD
   Diann DDurr, SA                       Emily M. Chau, MD
   Dianna L. Hartley, CNP                   Emily M. Taylor, CNP
   Dilip BNarichania, MD                    Endrit Bala, MD
   Dina L. Wolanin, PA-C                    Enkelejda Plasa, MD
   Dina S. Keeler, DPM                     Eric A. Harvester, CNP
   Dirgha R. Prasai, MD                    Eric B. Baud, MD
   Dominick C. Adornato, DDS                  Eric D. Jenkins, MD
   Dominique BJames, CNP                    Eric J. Csernyik, DO
   Donald C. Stephens, MD                   Eric J. Paul, DPM
   Donald E. Eghobamien, MD                  Eric J. Schwiger, DO
   Donald K. Spaner, MD                    Eric M. McCallister, DPM
   Donald P. DeCarlo, MD                    Eric S. Baum, CNP
   Donna K. Smith, CNP                     Erica M. Groom, CRNA
   Dorothy A. Bradford, MD                   Erik K. Johnson, PA-C
   Doug A. Marsh, CAA                     Erik L. Szmania, PA-C
   Douglas R. Kast, DO                     Erin E. Gross, CNP
   Duane J. Ehredt, DPM                    Erin F. Szabo, PA-C
   Duret S. Smith, MD                     Erin Fowler, PA-C
   Dvora Y. Nelson, MD                     Erin M. Dean, MD
   Eddie EMyers, EdD                      Erin M. Supan, CNS
   Edgar R. Marr, MD                      Erin N. Fenoff, DO
   Edgardo ETolentino, MD                   Ernest A. Smoot, MD
   Edward G. Barton, MD                    Erwin Secretov, MD
   Edward J. Clark, CRNA                    Eunice G. Quicho, MD
   Edward L. Cornett, DO                    Eva A. Szathmary, MD
   Edythe V. Coe, PA-C                     Evan D. Tetelman, DDS
   Eileen Leininger, PhD                    Fadel Alkacace, CAA

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 23 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Fady F. Faddoul, DDS                    Gregory M. Fedele, MD
   Faisal A. Quereshy, MD, DDS                 Gregory P. Bloxdorf, DO
   Fares Raslan, MD                      Gregory S. Johnson, DO
   Ferdinand M. Plecha, MD                   Gubert L. Tan, MD
   Francis LMcCafferty, MD                   Gunnur Karakurt Koyuturk, LMFT, PhD
   Francisco A. Mateo-Reyes, MD                Gwendolyn E. Fletcher, MD
   Frank EVargo, DPM                      Habib J. Khoury, MD
   Frank FSzollosy, MD                     Hai T. Pham, DPM
   Frank J. Costello, MD                    Haig Tcheurekdjian, MD
   Frank M. Kelley, MD                     Haley D. Kamenik, PA-C
   Frederic J. Levine, MD                   Haley E. Erne, PA-C
   Frederick J. Gehrke, DDS                  Hannah Khlopas, DPM
   Gale A. Hazen, MD                      Hans T. Botzki, PA-C
   Gary A. Milkovich, DO                    Hany S. Anton, MD
   Gary Kelley, PhD                      Harigopal N. Balaji, MD
   Gary R. Huston, DO                     Harkanwal Dhillon, MD
   Gasan Nemr, MD                       Harold Mars, MD
   Geeta Gupta, MD                       Hassan M. Ibrahim, MD
   Geetha Mohan, MD                      Heng Wang, MD, PhD
   Genevra G. Addis, MD                    Henry R. Bloom, MD
   Gennaro D. Romanello, DO                  Herbert E. Russell, DO
   George G. Stokes, MD                    Hilary P. Steele, MD, MPH
   George J. Kellis, MD                    Hitesh Makkar, MD
   George M. Bescak, DO                    Hoang T. Phung, DO
   George P. Parras, MD                    Holly L. Ambrose, CNP
   George RSeikel, MD                     Holly N. Mariola, PA-C
   Georgia Zachopoulos, DO                   Howard M. Kimmel, DPM, MBA
   Gerald A. Ferretti, DDS                   Husna M. Siddiqui, MD
   Geralyn R. Stepic, CNP                   Hussein A. Ghoul, DO
   Ghazal Khandel, MD                     Hussein MAssaf, DDS
   Gil S. Peleg, MD                      Igor EEstrovich, MD
   Gina K. Banh, PA-C                     Illise R. Ferrell, CNP
   Gina M. Restifo, CNP                    Inna Krasnyansky, MD
   Gisela G. Chelimsky, MD                   Ionel Z. Donca, MD
   Gladys GDe Leon, DPM                    Iqbal Ahmed, MD
   Govindasamy Baskar, MD                   Irina T. Shuster, CNP
   Govindram K. Mehta, MD                   Iris K. Castillo, DO
   Grace C. Craig, DPM                     Irwin M. Mandel, MD
   Graham Frans C. Kehrer, DO                 Isabelita E. Guadiz, MD
   Gregory A. Plona, DMD                    Isam A. Diab, MD
   Gregory C. Sarkisian, DO                  Ismail S. Ahmed, MD
   Gregory E. Ferner, MD                    Ivy O. Corlew, CNP, DNP
   Gregory EWinger, CRNA                    J RBockoven, MD
   Gregory G. Hickey, DO                    Jack Rutkowski, MD
   Gregory J. Davis, DO                    Jaclyn A. Tomsic, DMD, MD
   Gregory J. Rogers, MD                    Jacob Aaron, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 24 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Jacob E. Barnes, PA-C                    Jasmine M. Bentley, PA-C
   Jacob K. Rasanow, CAA                    Jason A. Wehe, PA-C
   Jacqueline C. Punka, PA-C                  Jason D. Klein, DO
   Jacqueline K. Donovan, DPM                 Jason F. Vollweiler, MD
   Jacqueline M. Beard, DMD                  Jason FTanner, MD
   Jacqueline M. Molchan, CRNA                 Jason J. Brown, DO
   Jacqueline R. Hofmeister, CNP                Jason J. Glagola, DO
   Jacquelyn L. Quercioli, DPM                 Jay E. Sidloski, DO
   Jade JSha, MD                        Jay R. Blackmur, CAA
   Jagprit S. Dhillon, MD                   Jayaprakash R. Dasari, MD
   Jamal M. Azem, MD                      Jaye EBenjamin, MD
   James A. Eley, MD                      Jeffrey A. Halpert, DPM
   James A. Kontak, MD                     Jeffrey A. Stanley, DO
   James C. Connors, DPM                    Jeffrey C. Lapeyrolerie, MD
   James C. Peng, MD                      Jeffrey E. Branham, CNP
   James D. Brodell, MD                    Jeffrey H. Lautman, MD
   James DCooper, CNP                     Jeffrey J. Orchen, DDS
   James F. Donohue, MD                    Jeffrey J. Roberts, MD
   James F. Thoburn, PA-C                   Jeffrey L. Pay, DO
   James G. Gregory, MD                    Jeffrey P. Renston, MD
   James H. Kondolios, MD                   Jeffrey S. Pendlebury, CNP
   James JOh, MD                        Jeffrey T. Hopcian, MD
   James K. Novotny, PA-C                   Jenifer R. Lloyd, DO
   James Lane, MD                       Jenna M. McIntosh, CAA
   James M. Kasick, MD                     Jennah N. Hassel, CNP
   James N. Belleza, MD                    Jennifer A. Mize, CNP
   James P. Bangayan, DPM                   Jennifer A. Sullivan, CNS
   James P. Cappello, DO                    Jennifer A. Wojtowicz, DO
   James R. Crandell, MD                    Jennifer E. White, CNP
   James T. Johns, DO                     Jennifer K. Swansiger, CNP
   James T. Kelly, MD                     Jennifer L. Bing, CNP
   James T. Leslie, MD                     Jennifer L. Howerton, CRNA
   Jamie L. DelVecchio, DO                   Jennifer M. Fath, DPM
   Jamie L. Werts, CNP                     Jennifer N. Youngberg, CNP
   Jamie N. Cohen, MD                     Jennifer R. Root, CNP
   Jamie R. Ethridge, CNP                   Jennifer S. Vincent, OD
   Jan Kriwinsky, MD                      Jennifer T. Shumiloff, CNP
   Jane L. Smith, LMT                     Jennifer U. Zienkowski-Zubel, DPM
   Janet J. Shell, CNS                     Jennifer V. Cochran, MD
   Janet LBahle, CNS                      Jennifer Y. Abron, CNP
   Janet M. Pateras, CNP                    Jeremiah Dillon, DPM
   Janet S. Wieselthier, MD                  Jesse E. Templeton, MD
   Janice A. McFadden, CRNA                  Jesse L. Felts, MD
   Jansen G. Musselman, PA-C                  Jessica A. Gittinger, CNP
   Jared C. Storck, DO                     Jessica A. Yager, CRNA
   Jasmine JJohnson, CNP                    Jessica J. Bailey, CNP

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 25 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Jessica L. Orleman, CNP                   Jonathan P. Corrigan, PA-C
   Jessica M. Martin, CNP                   Jonathan Preston, MD
   Jessica R. Flowers, PA-C                  Jonathan S. Eberlein, CAA
   Jessie M. Bills, PA-C                    Jonathan Wiesen, MD
   Jill A. Sangree, MD                     Jordan M. Moore, PA-C
   Jill C. Nelson, CNP                     Jordan T. Hunkler, PA-C
   Jill K. Hosking, DPM                    Jorge A. Garcia-Zuazaga, MD
   Jill L. Buttolph, CNP                    Jorge Santibanez, MD
   Jill M. Barry, MD                      Jose G. Urrutia, MD
   Jill M. Reindel, CNP                    Josef D. Lowe, MD
   Joanne MHoliday, MD                     Joseph A. Constantino, CRNA
   Jodi D. Linger, DO                     Joseph A. Katrinchak, CRNA
   Joel D. Siegal, MD                     Joseph CRipepi, DPM
   Joel N. Saltzman, MD                    Joseph Datsko, DO
   Joel RGecht, PhD                      Joseph L. Ott, MD
   Joel W. Hughes, PhD                     Joseph M. Coney, MD
   Joelle D. Popowich, CNP                   Joseph M. Lowry, DO
   John A. Ciarlariello, CRNA                 Joseph M. Scaminace, CNP
   John A. Panuto, MD                     Joseph Michaels, MD
   John B. Archer, PA-C                    Joseph P. Matchett, CNP
   John B. Hill, MD                      Joseph S. Borus, MD
   John BBennet, MD                      Joshua D. Goldner, MD
   John C. Fu, MD                       Joshua D. Grund, CNP
   John CFenner, PA-C                     Joshua HGoldberg, MD
   John D. Leonard, MD                     Joshua M. Fegan, CRNA
   John Dorsky, MD                       Joshua W. Blanton, MD
   John E. Decato, DPM                     Joyce A. Lender, MD
   John EThompson, MD                     Joyce L. McArdle, CNP
   John H. Gerstenmaier, DDS                  Joycelin F. Canavan, MD
   John J. Bertschler, PhD                   Joyesh Raj, MD
   John J. Murphy, DO                     Juan A. Jimenez, MD, PhD
   John J. Parente, DO                     Judith ADeschamps, CNP
   John M. Reiser, MD                     Judith K. Onkoba, CNP
   John M. Somple, MD                     Judith M. Andreano, MD
   John O. Tully, MD                      Judy A. Goddard, CRNA
   John P. Gerace, MD                     Julia M. Mafrici, CNP
   John P. Gerhard, DPM                    Julianne M. Grossnickle, CNP
   John R. Gusz, MD                      Julie A. Butcher-Miller, CRNA
   John R. Meranda, MD                     Julie A. Davian, PA-C
   John R. Taddeo, DPM                     Julie A. Hertzer, MD
   John TAltier, CRNA                     Julie CStupi, PA-C
   John WSchaeffer, MD                     Julie D. Kayes, MD
   Johnna M. Diaz, CNP                     Julie L. McCall, CRNA
   Joji E. Gacad, MD                      Julie MGillette, CRNA
   Jon J. Floriano, MD                     Julie VTsirambidis, CNP
   Jon S. Prescott, MD                     Julieta Z. Ryder, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 26 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Justin J. Singh, DPM                    Kelly R. Cervenka, CNP
   Justin N. Stafford, PA-C                  Kelsey A. Stehli, DDS
   Justin R. Andes, DO                     Kempsagar CRavishankar, MD
   Justin R. Moore, MD                     Kenneth ADe Luca, PhD
   Kailash R. Kedia, MD                    Kenneth G. Rosplock, MD
   Kamal Khalafi, MD                      Kenneth MCunningham, CRNA
   Kamaleswary Ravichandran, MD                Kenneth W. Jenkins, MD
   Kandasamy Umapathy, MD                   Kevin C. Mineo, MD
   Kapil Anand, MD                       Kevin M. Kane, DPM
   Kapil Gulati, MD                      Kevin R. Primer, CNP
   Kara J. Quan, MD                      Khaldoon W. Shaheen, MD
   Kara M. Rambasek, CNP                    Khaled Mahlies, MD
   Kara Meyer, PA-C                      Khalid BElamin, MD
   Karah L. Novince, CNP                    Khodanpur CGuruprasad, MD
   Karen E. Fink, LMT                     Khon D. Truong, DO
   Karen L. Turgeon, MD                    Kimberly A. Cingle, MD
   Karen M. Farley, CNP                    Kimberly A. Harris, MD
   Kari A. Cunningham, DMD                   Kimberly A. Togliatti-Trickett, MD
   Karin K. Hostelley, CRNA                  Kimberly J. Fitzpatrick, CRNA
   Katelyn E. Skof, PA-C                    Kimberly LMay, CNP
   Katherine A. Jacobs, MD                   Kimberly M. Nemeth, DO
   Katherine C. Bilderback, CNP                Kimberly M. Nichelson, DPM
   Katherine H. Zajac, OD                   Kimberly MTramte, CNP
   Katherine M. Howe, CNP                   Kimberly S. Nielsen, CNP
   Katherine Manocchio, PA-C                  Kirk A. Stiffler, MD, MPH
   Kathleen A. Lamping, MD                   Kishor PPatel, MD
   Kathleen A. Mulligan, MD                  Kolby L. Verrona, CNS
   Kathleen EGibbons, CRNA                   Kourosh Saghafi, DO
   Kathleen J. Jee, MD                     Kraig K. Solak, DO
   Kathleen M. Zielinski, MD                  Krishnan Sundararajan, MD
   Kathryn Tekavec, CNP                    Krista M. Miller, PA-C
   Katie LGreiner, OD                     Kristen A. Smith, MD
   Keara M. Laffey, CRNA                    Kristen E. Oswald, CRNA
   Keelapandal RSuresh, MD                   Kristen M. Kilburg, CNP
   Keith A. Waggoner, MD                    Kristi L. Mele, CNP
   Keith M. Petras, MD                     Kristin M. Fiedler, PA-C
   Keith M. Schneider, DMD                   Kristin MCipolla, LISW
   Keith MWarner, MD                      Kristina R. Roesch, CNP
   Keith R. Albrektson, MD                   Kristina Shank, PA-C
   Keith R. Koepke, MD                     Kristina Y. Pao, MD
   Kelley L. Skinner, DO                    Kristine A. Komosa, CNP
   Kelliann N. Notaro, PA-C                  Krystyna L. Northeim, CNP
   Kellie A. Cunningham, CRNA                 Kurt A. Kaczander, DO
   Kelly A. Davidson, CNP                   Kurt C. Stange, MD, PhD
   Kelly A. Gardner, PA-C                   Kurt W. Schneider, MD
   Kelly L. Joyce, MD                     Kyle J. Mack, CNP

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 27 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Kyle R. Nelman, MD                     Lori A. Herpen, DPM
   Kyle R. Patchen, CNP                    Lori A. Rusterholtz, MD
   Lachille ARashid, CNP                    Lori K. Sargeant, MD
   Lana F. Schuette, CNS                    Louis D. Leone, DO
   Lance J. Johnson, DPM                    Louis S. Kish, MD
   Lance TVernon, DMD                     Lucia CGaletari, MD
   Lapman Lun, MD                       Lu-Jean MFeng, MD
   Lara EMarsh, MD                       Lydia A. Redick, CNP
   Larry E. Glaude, MD                     Lyndsay B. Brock, CNP, DNP
   Larry G. Lika, DO                      Lynn A. Wojtasik, MD
   Laszlo S. Harmat, DO                    Lynn MEckert, DO
   Laszlo S. Tomaschek, MD                   M E. Sayed, MD
   LaToya S. Smith, CNP                    M H. Nouraldin, MD
   Laura E. Coates, MD                     Madeline A. Meyers, PA-C
   Lauren L. Nemunaitis, PA-C                 Mahaveer Mukkamalla, MD
   Lauren MJolley, CNP                     Maher S. Kodsy, MD, MBA
   Lauren N. Unger, CNP                    Maksim LStadnik, CRNA
   Lauren R. Lewis, CNP                    Malahat Movahedian, MD
   Lawrence A. Gervasi, MD                   Manal R. Sunna, DDS
   Lawrence E. Lohman, MD                   Mandy L. Bartolovich, LMT
   Lawrence J. Singerman, MD                  Manish Valiathan, DDS
   Lawrence S. Osher, DPM                   Manjinder Kaur, DO
   Lawrence T. Hyde, PA-C                   Mansi D. Talati, MD
   Leah A. Velick, CNP                     Mansumeet Singh, MD
   Leah MBarmasse, PA-C                    Manuel A. Martinez, MD
   Leah R. Kilbane, CNP                    Marc A. LaMacchia, CAA
   Lee D. Zalud, MD                      Marc F. Jones, MD
   Leslie C. Kuna, CRNA                    Marc R. McKinley, DO
   Libbie L. Stansifer, MD                   Marcella E. Pipitone, OD
   Linas F. Vaitkus, MD                    Marcia SCornell, CNS
   Linda E. Weber, MD                     Marcus D. Ellis, CAA
   Linda MBertolini, CRNA                   Margaret E. Ferretti, DMD
   Linda MDiLisi, MD                      Margaret F. Robenalt, PA-C
   Linda R. Boyd, MD, MPH                   Margaret M. Poznalska, DO
   Lindsay G. Brasko, CNP                   Maria A. Armstrong Murphy, MD
   Lisa C. Navracruz, MD                    Maria C. Reed, PA-C
   Lisa F. Gatrell-Jacobs, CNP                 Maria T. Espinosa, MD
   Lisa H. Kurtz, MD                      Marie M. Blazer, DPM
   Lisa M. Kuchta, CNP                     Marilyn Malkin, PhD
   Lisa M. Mahone, CNP                     Marina Y. Duran Castillo, MD
   Lisa M. Stevens, CNP                    Mario L. Nigro, CRNA
   Lisa MMurphy, CNP                      Mario MSertich, MD
   Lleowell M. Garcia, MD                   Mark A. Foglietti, DO
   Lloyd D. Wagner, MD                     Mark A. Hardy, DPM
   Lokanathan Anand, MD                    Mark A. Lang, CRNA
   Lori A. Clark, CNP                     Mark A. Lang, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 28 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Onafhankelijke artsen 2020 (vervolg)
   Mark A. Tozzi, DPM                     Megan E. Kosta, CNP
   Mark C. Razzante, DPM                    Megan K. Kissinger, CNP
   Mark C. Stovroff, MD                    Megan L. Oltmann, DPM
   Mark D. Bej, MD                       Megan M. Fatica, RNFA
   Mark D. Gould, DPM                     Megan R. Staff, CNP
   Mark D. Pophal, MD                     Mehr A. Khan, MD
   Mark D. Staats, CNP                     Mehrun K. Elyaderani, MD
   Mark G. Hans, DDS                      Mei Zhu, CNP
   Mark G. Salomone, DO                    Melinda A. DeFilippo Szucs, DO
   Mark J. Mendeszoon, DPM                   Melissa C. D'Ambrosio, PA-C
   Mark J. Warren, MD                     Melissa D. Reigle, MD
   Mark R. Grubb, MD                      Melissa J. Hopkins, PA-C
   Mark Sussman, PA-C                     Melissa M. Bollin, PA-C
   Mark W. Swift, DO                      Melissa M. Nielsen, MD
   Martha P. Rachedi, MD                    Melkon O. Hajinazarian, MD
   Martin A. Kosdrosky, MD                   Meredith L. Griffith, DMD
   Martin A. Smith, MD                     Meredith L. Tomasko, CNP
   Martin J. Frantz, MD                    Merle A. Frankel, DDS
   Marty R. LeJeune, DO                    Mhd K. Almoselli, MD
   Mary A. Esho, MD                      Michael A. Kelley, MD
   Mary A. Lavery, MD                     Michael A. Laluk, MD
   Mary E. Anthony, DO                     Michael A. Martin, MD
   Mary F. Haerr, MD                      Michael A. Russo, MD
   Mary T. Sivik, MD                      Michael C. Misja, PhD
   Matthew C. Andresen, MD                   Michael C. Schmitt, MD
   Matthew C. Bernhard, MD                   Michael C. Tiller, DO
   Matthew C. Willett, MD                   Michael Dota, CRNA
   Matthew D. Kay, MD                     Michael E. Debs, MD
   Matthew D. Pavlick, MD, DDS                 Michael E. Rom, MD
   Matthew J. Frantz, DO                    Michael F. Deucher, MD
   Matthew K. Schinabeck, MD                  Michael F. Katz, MD
   Matthew L. Krauza, MD                    Michael FKaminski, MD
   Matthew M. Supron, DO                    Michael H. Wojtanowski, MD
   Matthew Mates, PA-C                     Michael I. Vengrow, MD
   Matthew R. Meinert, MD                   Michael J. Bitner, CNP
   Matthew S. Cohen, DO                    Michael J. Choban, MD
   Matthew S. Schaeffer, MD                  Michael J. Kellis, DO
   Maulik Govani, MD                      Michael J. Lyster, DO
   Maureen EWeishner, CNP                   Michael J. Saffian, MD
   Maurice G. Sholas, MD, PhD                 Michael J. Speice, PA-C
   Maya D. Srivastava, MD, PhD                 Michael JBodman, DPM
   Mazen Issa, MD                       Michael JJoyce, PA-C
   Meade G. Ignacio-Francisco, MD               Michael LBelitz, PA-C
   Mecca Madhun, DO                      Michael M. Langer, DO
   Meet Patel, MD                       Michael M. Lew, MD
   Megan D. Litman, MD                     Michael N. Huber, MD

GOV-2 - Beleidslijn voor financiële steun
Eigenaar: Raad van commissarissen van UH
Herzien: maart 2021
Pagina 29 van 51
Niet-beheerd document – afgedrukte versie slechts betrouwbaar gedurende 24 uur
Vous pouvez aussi lire