Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC

 
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
Guide du
Futur Economiste
2017/2018

# OÙ ÉTUDIER ?

# QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET
  QUELLE DISCIPLINE ?

# MÉTIERS DES DIFFÉRENTES BRANCHES
   ÉCONOMIQUES

              Connecting Future Economists
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
SOMMAIRE

            02–05   PRÉFACES
             06   QUI SOMMES-NOUS ?
             07   RENCONTRE ETUDIANTS ENTREPRISES
             8–9   PROCESSUS DE BOLOGNE
            10–11   TYPES D’ÉTUDES
            12–13   ÉQUIVALENCE EN BELGIQUE
  ÉTUDIER EN     17–25   ALLEMAGNE
            25–26   AUTRICHE
            27–28   BELGIQUE
             29   DANEMARK
            29–30   ESPAGNE
             30   FINLANDE
            31–37   FRANCE
             38   IRLANDE
             38   ITALIE
             39   LUXEMBOURG
             40   NORVÈGE
            40–41   PAYS-BAS
             42   PORTUGAL
            42–49   ROYAUME-UNI
             49   SUÈDE
            50–51   SUISSE
 MÉTIER-TYPE      52–61   FICHES MÉTIER-TYPE

                 ANESEC

         LE COMITÉ    MEMBRES DU COMITÉ
         PRÉSIDENT
          Jeffrey Drui  Anne Loesch
     jeff.drui@anesec.lu   Cathy Schon
                 Charel Theisen
     VICE-PRÉSIDENTE     Claire Jénin
     Katia Scombussolo    Frank Netti
katia.scombussolo@anesec.lu    Gabriella Da Costa
                 Jo Wagner
        SECRÉTAIRE    Olivia Welsch
         Clifton Cano   Pascal Reisdorff
   clifton.cano@anesec.lu

     VICE-SECRÉTAIRE
         Sam Roger
    sam.roger@anesec.lu

        TRÉSORIER
       Man Kit Chan
   mankit.chan@anesec.lu

      VICE-TRÉSORIER
         Julie Bruckler
   julie.bruckler@anesec.lu
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
“ D’ANESEC BITT DIR
   INFORMATIOUNEN FIR DÄIN
    ECONOMIE STUDIUM AN DE
  START AN D’BERUFFSLIEWEN ”

2
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
MOT DU PRÉSIDENT DE
L’ANESEC

Léiwen (zukünftegen) Economie’s Student,

pünktlech fir d’Rentrée erschéngt déi neisten Editioun     ANESEC.lu um Web, Facebook an LinkedIn
vum “Guide du Futur Economiste” vun der ANESEC an do-
mat ass dat néit Joer fir eisen Comité ageleet.        Op eisem Internetsite www.anesec.lu, fënns du vun den ak-
Eis Associatioun huet zënter jeehier ëmmer als Ziel gehat   tuellen Stage- an Aarbechtsplaz Offer’en, iwwert eisen Dos-
Dir all déi Informatiounen zougänglech ze maachen déi     sier Info-Etudes alles wat en Economie Student brauch fir
fir en Economie’s Studium onerlässlëch sinn an déi den     optimal preparéiert ze sinn. Och op dem Eco.lu Internet
Start an d’Beruffsliewen vereinfachen. Dofir stinn 3 tradi-  Portal, dee vun den dräi Partner Associatiounen (ANESEC,
tionell a wichteg Informatiounsquellen ganz vir an eiser    AMUSE, FUSE) gegrënnt ginn ass, kriss du spannend Abléck-
Prioritéitelëscht:                       er an spéider Beruffsliewen. Natierlech, kanns du eis op
                                Facebook like’en wous du vun eis um aktuellsten Stand ge-
Guide du Futur Economiste                   halen gëss. Regelméisseg organiséiere mir Aktivitéiten iww-
                                ert déi’s du op eisen Site’en alles am Detail noliese kanns.
Economie studéieren, jo mais wou ginn et déi bescht      Mais domadder net genuch, eis ANESEC Grupp op LinkedIn
Uni’en? Soll ech léiwer an Frankräich, Däitschland oder Eng-  erlaabt dir a Kontakt matt interessanten Persounen aus dem
land goen? Wat mécht en Expert-Comptable? Wat muss ech     lëtzebuerger Economie’s Beräich ze kommen. Profitéier also
studéieren fir Réviseur d’Entreprises ze ginn? Eng Äntwert   vun all deenen Méiglechkeeten a schreif dech elo bei eis an!
op all dës Fro’ en probéiert dir nees déi nei Editioun vum
Guide du Futur Economiste ze liwweren.             Falls Du nach keen Member vun eiser Associatioun bass,
                                mëll dech elo un op www.anesec.lu an profitéier vun all eis
Rencontre Entreprises-Etudiants an Business Day        en Events. Memberschaft an d’Events sinn gratis fir Eco Stu-
                                denten!
Traditionell organiséiert d’ANESEC all Joers hier Rencon-
tre Entreprises-Etudiants. Déi nächst Editioun ass den     Verpass och net eis zuelreich aner Aktivitéiten déi dat ganzt
22ten Dezember 2017 an der Chambre de Commerce. Et       Joer iwwer stattfannen, wei zum Beispill e Seminaire fir Dein
ass en absolute Muss wann et drëm geet fir sech iwwer     CV ze verbesseren, eisen Stand op der Foire de l’Etudiant
Stagen an den respektiven Entreprisen ze informéieren.     bishin zou eisen CV Photoshooting, Fräibéieren an eis néi
Hei kennt dir an enger gudder Ambiance irch mat den      ANESEC Summernight!
verschiddenen Entreprisen ennerhalen an wichteg Kon-
takter kneppen.                        An dësem Sënn wënscht d’ANESEC vill Courage a bonne
Dozou hunn mer séit e puer Joer eisen Business Day am     Chance op der Uni.
Mäerz-Abrëll deen dir duerch Workshops an Study Cases
een perfekten Abléck an d’Aarbechtsliewen vun eisen      FIR D’ANESEC,
verschiddenen Partneren gëtt.                 JEFFREY DRUI

                                                             3
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
“ WAT GENAU MËSCHT EN
  ECONOMIES STUDIUM AUS? ”

4
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
MOT DE L’ACEL

Léif Lieser,

D’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembour-      erfollegräiche Start bleift d’ANESEC e wichtegen Uspriech-
geois) agéiert säit 1984 als den Daachverband vun de       partner während ärem Studium. Den Ekonomiestudium ass
Lëtzebuerger Studentecerclen an zielt mëttlerweil iww-      ëmmer nach de beléiftste Studiëgank ënnert Lëtzebuerger
ert 40 Membercerclen. Doduerch vertrëtt d’ACEL eng        Studenten. Och wann et de gréisste Secteur zu Lëtzebuerg
ronn 10.000 Studenten, wat eis zum gréisste Studentever-     ass, a vill Léit an dësem Beräich agestallt ginn, sou ass
trieder am Land mëscht. Eis Haaptaufgabe sinn d’Repre-      d’Konkurrenz awer grouss. Deemno ass et ëmmer vu Vird-
sentéieren, d’Informéieren an d’Zesummebrénge vun de       eel, sech während sengem Studium schonns e bësse mat
Studenten. Mir sinn allerdéngs net nëmme fir Studenten      der Aarbechtswelt auserneen ze setzen. Och heifir bitt
do, mir hëllefen och Schüler op hirem Wee zum Student.      d’ANESEC déi optimal Plattform.

Nieft de Studentescerclen an deenen eenzele Stied duerch     Mir roden deemno jidderengem, sech dës Broschür genau
Europa zielt d’ACEL mëttlerweil och 8 fachspezifesch Cer-    duerchzeliesen. Vill vun äre Froe wäerte beäntwert ginn an
clen. Een dovun ass d’ANESEC, den Editeur vun dëser Pub-     iech esou de Start an äert néit Liewen erliichteren. Sollt dir
likatioun. Hir Aarbecht ass immens wichteg, well si sinn d’Ex-  Froen doriwwer eraus hunn, dann zéckt net d’ANESEC, an
perte wann et ëm Froen zum Ekonomiestudium an zu all       och d’ACEL fir mei generell Froen, ze kontaktéieren. Si hëlle-
anere Froe vun engem zukünftegen Ekonomist geet. Du-       fen iech gären a gi gären hir Erfarungswäerter weider.
erch verschidden Evenementer a Publikatiounen erméi-
glechen si iech en Abléck an d’Aarbechtswelt vun der Ekon-    An deem Sënn wënsche mir iech vill Spaass beim liesen an
omie, setzen iech a Kontakt mat Entreprisen, hëllefe bei     en erfollegräiche Start an d’Studium.
Froen a Problemer a bidde schlussendlech d’Méiglechkeet,
iech mat aneren Ekonomiestudenten auszetauschen.

De Start an d’Studium ass net ëmmer einfach. Villes ass nei   PRÉSIDENT VUN DER ACEL,
an ongewinnt. Vill Froe stinn am Raum, a genee dobäi kann    CHAREL MULLER
iech dëse Guide du Futur Economiste eng Hëllefsstel-
lung sinn. Hei sinn all d’Informatiounen, déi dir braucht an
enger Publikatioun zesummegefaasst. Mä och no engem

                                                               5
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
QUI SOMMES–NOUS?

          Présentation de l’ANESEC

          L’année de fondation de l’association nationale des
          étudiants en sciences économiques et commerciales
          (ANESEC) date du début des années 80. Aujourd’hui
          elle compte plus de 500 membres et suit avec ses ac-
          tivités un triple objectif:

          # Représenter les intérêts des étudiants en sciences
           économiques et commerciales
          # Faciliter aux étudiants le passage de la vie
           estudiantine à la vie professionnelle
          # Informer les étudiants et élèves

            DEVENIR MEMBRE GRATUITEMENT
          # Profite des informations régulières sur les événements
           organisés par l’ANESEC et ses partenaires
          # de la bourse de stages et d’emplois
           sur notre site internet
          # de notre séminaire Comment réussir
           votre candidature?
          # de notre traditionnelle Rencontre Entreprise-Etudiants
           laquelle aura lieu en décembre 2017
          # de notre Business Day organisé en printemps 2018
          # des formations, conférences et séminaires organisés

            WWW.ANESEC.LU

6
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
RENCONTRE
ÉTUDIANTS
& ENTREPRISES

         Comme chaque
        L’ANESEC   organiseannée,
                     chaque l’ANESEC
                          année sa (Association  Nation-
                                traditionnelle  Ren-
         ale desEntreprises-Etudiants
        contre    Etudiants en Economie     et Sciences
                           au centre      Commer-
                                 de formation  de la
         ciales) organise
        Chambre    de Commerce sa traditionnelle
                        du Luxembourg.  Rencontre-Entre-
         prise-Etudiants qui aura lieu au centre de formation de
         la Chambre
        Comme      de Commerce
              les années       auforum
                     passées, le  Luxembourg.
                                des entreprises con-
        stituera le cœur de cet événement. Axé sur le secteur
         La présence et
        économique    definancier,
                   nombreuses    entreprises
                         ce forum      ainsi que
                              est un excellent lieuleur
                                          de
         interactivité
        rencontre   pouravec  les étudiants
                   se renseigner     constitue
                            sur les plans delecarrière
                                      cœur ou de
         cets’informer
        de  événement.  sur Axé  sur ledesecteur
                    les offres   stage ouéconomique   et fi-
                                  d’emploi auprès
         nancier
        des     du Luxembourg,
           représentants         ce forum n’est pas seulement
                     d’entreprises.
         un excellent lieu de rencontre entre employeurs et
         étudiants,
        Une       maisdeoffre
           exclusivité    notreaussi  la possibilité
                        Rencontre       de se rensei-
                               Entreprises-Etudiants
         gner sur les
        constitue   la différents
                  simulation,plans   de carrière,
                          en temps   réel, de stage ou
                                    d’entretiens
         d’emploi. Dans le cadre d’entretiens individuels, vous
        d’embauche.
        pouvez vous soumettre aux procédés généralement ap-
         La simulation
        pliqués  lors d’und’entretien,
                    recrutement. offerte par plusieurs
                             Une courte      entre-
                                   évaluation  de
         prises,
        votre   constitue
            entretien    unevotre
                   et de   exclusivité  de àlachaque
                          CV clôture   Rencontre-En-
                                      fois l’ex-
         treprises-Etudiants. Dans le cadre d’entretiens indivi-
        périence.
         duels, vous aurez la possibilité de gagner un aperçu
         des procédés généralement utilisés lors d’un recrute-
        OÙ
         ment.ET A laQUAND?
                fin de la simulation, une courte évaluation
         de votre entretien ainsi que de votre CV vous sera
         transmis.
        Date  : le 21 décembre 2015
        Chambre de Commerce du Luxembourg
        7,OÙ
          Alcide ET de QUAND?
                Gasperi, Luxembourg-Kirchberg

        Date : le 22 décembre 2017
        Chambre de Commerce du Luxembourg
        7, Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg

        WWW.REE.LU
        WWW.REE.LU

                                          7
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
“ L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
    EUROPÉEN EN RÉFORME…”

8
Guide du Futur Economiste - 2017/2018 # OÙ ÉTUDIER ? # QUELLE UNIVERSITÉ CHOISIR ET - ANESEC
PROCESSUS DE BOLOGNE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EUROPÉEN EN RÉFORME…

OBJECTIFS Pour la réalisation d’un espace européen de l’en-    BAMAD (BACHELOR – MASTER – DOKTORAT) En Alle-
seignement supérieur (en 2010) il faut harmoniser les sys-    magne ce système est déjà partiellement appliqué depuis
tèmes d’enseignement supérieur en proposant les mêmes       1998 aux universités et hautes écoles. Le premier diplôme
diplômes partout en Europe et en facilitant le passage d’une   (Bachelor) peut ainsi être obtenu après 6 à 8 semestres, puis
université à l’autre, ce qui augmente la mobilité internation-  on peut se spécialiser pour obtenir un Master après 2 à 4 se-
ale des étudiants. Mais il faut aussi favoriser la coopération  mestres supplémentaires. Actuellement, la nouvelle structure
entre institutions, pays et systèmes nationaux en matière     cohabite avec l’ancienne dans la plupart des universités et
d’assurance qualité et augmenter la compétitivité de l’ensei-   aux hautes écoles.
gnement supérieur européen et son attractivité à l’échelle
internationale pour que l’étudiant ait plus tard la possibilité  BMD (BACCALAURÉAT – MASTER – DOCTORAT) Au Luxem-
d’accéder à un marché de l’emploi international.         bourg, depuis la création de l’Université du Luxembourg la
                                 nouvelle structure est en vigueur. En Belgique cette struc-
PRINCIPES L’architecture des études supérieures est fondée    ture s’applique à toute université et toute haute école et
sur 3 grades dont la dénomination varie selon le pays : Bac-   école supérieure. Le terme de Licence pour le 2e cycle est
calauréat (ou Licence ou Bachelor), Master, Doctorat. Un     remplacé par un Master de 2 ans. Le 1er cycle est organisé
système de diplômes facilement lisibles et comparables,      depuis la rentrée 2004 et le 2e et 3e cycle restructurés à par-
avec un supplément au diplôme (SD), est adoptée et des      tir de la rentrée 2007. Aux Pays-Bas tout l’enseignement
compétences et connaissances transversales (langues, in-     supérieur a adopté cette nouvelle architecture des diplômes.
formatique, techniques de communication...) sont dévelop-     Celle-ci est en place depuis 2002. La Suisse procède à une
pées. La réforme permet aussi une organisation en semes-     reforme en profondeur de l’enseignement supérieur et les
tres et en unités d’enseignement et une mise en place du     études de bachelor et de master remplaceront les actuelles
système européen de crédits (ECTS).                études de diplôme ou de licence. Certaines Facultés ont mis
                                 en place le système en 2004 et les autres ont adopté le sys-
LES CRÉDITS ECTS Le système européen de transfert de       tème BMD depuis fin 2005.
crédits ou ‘european credit transfer system’ traduit la charge
totale de travail et remplacera l’heure de cours tradition-    LMD (LICENCE – MASTER – DOCTORAT) En France le sys-
nelle. (1 crédit = 25 à 30 heures d’activités d’apprentissage).  tème est appliqué de façon progressive. Chaque université
L’ECTS garantit la reconnaissance académique des études à     est libre de son application et de son exécution, mais d’une
l’étranger et permet de comparer les résultats d’un étudiant.   façon générale il est en place depuis 2006. Le 1er cycle de
On peut capitaliser les crédits, les compenser et les trans-   deux ans (DEUG) a disparu complètement et est remplacé
férer dans toute l’Europe. L’ECTS garantit aussi souplesse et   par un 1er cycle Licence de 3 ans. On peut spécialiser ses
flexibilité ; la réforme va permettre d’adapter la formation à  études pendant 2 années supplémentaires avec un Master
tous les rythmes d’apprentissage. La formation n’est plus     ce qui fait disparaître la Maîtrise, le DESS et le DEA. En Es-
comptée en années mais en crédits (1année de formation =     pagne la reforme est déjà votée et donc les projets pilotes
60 crédits / 1 semestre = 30 crédits). Les nouvelles technol-   Bachelor/Master se multiplient à l’échelle nationale, et se
ogies sont mises à l’honneur et il est demandé plus d’auto-    terminent par l’adoption du système LMD. Au Portugal, la
formation et donc plus d’autonomie à l’étudiant.         majorité des universités fonctionnent déjà selon le nouveau
                                 système. En Italie, avant le processus de Bologne, le système
LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME (SD) Le supplément au diplôme      universitaire ne proposait aucun diplôme entre la matura
est une annexe descriptive qui permet de détailler la formation  (fin d’études secondaires) et la laurea (fin d’études universi-
reçue à l’Université, les compétences acquises parce qu’on aura  taires). Depuis la rentrée 2002, la quasi-totalité des universi-
choisi une option plutôt qu’une autre. C’est une façon d’ex-   tés a abandonné les diploma universitario et laurea au profit
pliquer et de valoriser le contenu de sa formation.        des qualifications de la nouvelle structure.

LES ÉQUIVALENCES AVEC L’ANCIEN SYSTÈME Les étudiants
ayant entamé leurs études sous l’ancien régime obtiendront
des équivalences afin de pouvoir transférer leurs acquis de
l’ancien système vers le nouveau. Des comités d’équivalences
établiront les correspondances entre l’ancien système et le
nouveau.

                                                                9
“ BWL VS. VWL...
MASTER VS. INGÉNIEUR...
BUSINESS SCHOOL OU UNIVERSITÉ? ”
TYPES D’ÉTUDES

BWL VS VWL                            MASTER VS INGÉNIEUR

Gestion (BWL) ou économie (VWL) ?                 Master ou ingénieur ?

Les sciences de gestion (Betriebswirschaftslehre (BWL) en     Le diplômé « ingénieur de gestion » est un gestionnaire ayant
allemand) se concentrent sur les problématiques rencon-      acquis une formation de pointe dans les différents aspects
trées par les gestionnaires d’entreprise ou d’administration :  des sciences de gestion et capable de dialoguer avec l’in-
investissement, comptabilité, gestion de projet, marketing,    génieur. Le master en sciences en gestion, outre la formation
lancement de produits, recrutement, gestion de la chaîne     à la gestion proprement dite, met l’accent sur les compétenc-
logistique, l’entrepreneuriat, la finance d’entreprise, la    es linguistiques et une approche entrepreneuriale.
stratégie etc.
                                 Il faudrait aussi préciser que la formation d’ingénieur de ges-
Les sciences économiques (Volkswirtschaftslehre (VWL) en     tin est souvent plus dur pour les étudiants luxembourgeois,
allemand) étudient les problèmes économiques plus         puisqu’elle exige à la fois des connaissances de la section D
globaux, moins spécifiques à une entreprise particulière. Y    (sciences économiques) et section B (mathématiques, phy-
figurent notamment l’inflation, le chômage, les budgets      sique et chimie). Y résulte souvent également une meilleure
publics, l’équilibre de l’offre et de la demande, le commerce   réputation.
international, l’étude de la concurrence, les structures de
marché etc.
                                 BUSINESS SCHOOL OU UNVERSITÉ
Pour aider les futurs étudiants dans leur choix, la 1ière année
de bachelier en Sciences de Gestion et la 1ière année en     La distinction entre «Business School» et «Université» est
bachelier en Sciences économiques ont souvent un pro-       difficile puisqu’un grand nombre de «Business Schools»
gramme commun, permettant de changer de filière sans       sont intégrées au sein d’une université. Néanmoins, les
condition à la fin de la 1ière année (évidemment unique-     premières offrent une orientation plus pratique que les uni-
ment si les 2 formations sont proposées).             versités, comme elles ont souvent de partenariats avec de
                                 grandes entreprises. En revanche, les «Business Schools»
Même si en théorie choisir l’une au autre discipline a d’im-   suivent moins une logique scientifique. Finalement, ce con-
portantes conséquences sur la vie professionnelle par après,   tact étroit avec les entreprises et une formation plus pra-
en réalité beaucoup d’entreprises ne font plus une grande     tique offrent aux étudiants des «Business School» des meil-
distinction.                           leures perspectives sur le marché du travail.

                                 En France, on peut assimilier les Business Schools aux «
                                 Grandes Ecoles » de commerce. On parle souvent d’écoles
                                 d’élite puisque la sélection est très rigouereuse. L’entrée se
                                 fait soit par des classes préparations, soit après la réussite du
                                 bachelier.

                                                                11
“ DÉPOSER SON DOSSIER
D’ÉQUIVALENCE POUR LA BELGIQUE ”
ÉQUIVALENCE EN BELGIQUE
Vous souhaitez vous inscrire en septembre 2018 pour
étudier dans l’enseignement supérieur de la Commu-
nauté française en Belgique ? Votre dossier d’équivalence
doit obligatoirement parvenir avant le 15 juillet 2018 au
service des équivalences de l’enseignement secondaire.
Il est très fortement conseillé aux étudiants diplômés
depuis une ou plusieurs années d’introduire leur dossier
avant le 15 mars. Les équivalences seront délivrés à partir  2. Déposer son dossier à Bruxelles
de début mars.                        Adresse:
                               Service des équivalences de l’enseignement secondaire
QUE DOIT CONTENIR VOTRE DOSSIER D’ÉQUIVALENCE?        Rue Courtois, 4
                               B- 1080 Bruxelles
un extrait d’acte de naissance original
une lettre de motivation avec vos noms, prénoms,       Prise de rendez-vous obligatoire, sur place ou en télépho-
adresse ainsi que le type et branche d’études que vous    nant au 00 32 2/690.86.86 du lundi au vendredi de 10h à
voulez commencer                       12h et de 14h à 16h. Ou par internet sur le site www.
la preuve de paiement original                equivalences.cfwb.be
votre diplôme de fin d’études secondaires en copie
conforme ou une attestation provisoire de réussite si     3. Envoyer le dossier par la poste
vous avez eu votre diplôme en 2017              Vous pouvez envoyer votre dossier entier par lettre
votre relevé de notes en copie conforme            recommandée à l’adresse suivante : Service des équiva-
éventuellement un document prouvant que vous avez eu     lences de l’enseignement obligatoire
accès aux études supérieures dans le pays où vous avez
suivi vos études secondaires en copie conforme. Il est très  Rue A. Lavallée 1
important de donner cette preuve dès le début de la      1080 Bruxelles
procédure.
                               Si vous avez un EXAMEN D’AJOURNEMENT, vous pourrez
LE PAIEMENT                          faire une demande de dérogation après le 15 juillet et au
                               plus tard dès l’obtention de votre diplôme. Si la procla-
Pour recevoir l’équivalence de votre diplôme il faut payer  mation des résultats > 10 juillet (le 10 juillet étant non in-
avant le 15 juillet 200 € sur le numéro de compte suivant :  clus) le délai de dépôt est prolongé jusqu’au 14 septem-
                               bre Obligatoire de joindre à la demande de dérogation,
Numéro de compte : Code IBAN : BE390912-1105-1619       une preuve officielle de cette proclamation tardive La
Code BIC : GKCCBEBB                      demande doit être adressée directement à la :

Le virement doit être fait au bénéfice de: DG Enseigne-    Direction générale de l’enseignement obligatoire
ment obligatoire – Recettes équivalences 16-21 1, rue A.
Lavallée à 1080 Bruxelles. En communication du paie-     Bureau OF013
ment, vous devez mentionner : “équivalence de diplôme     Rue A. Lavallée, 1
- [nom et prénom du demandeur]”.               B-1080 Bruxelles

Si vous payez de l’étranger :                 FIN
code IBAN : BE39 0912 1105 1619
code BIC : GKCCBEBB                      Informations complémentaires :

OÙ DÉPOSER MON DOSSIER ?                   www.equivalences.cfwb.be — equi.oblig@cfwb.be
                               www.cedies.lu
1. Déposer son dossier au Cedies
Prise de rendez-vous par internet obligatoire « A partir du  Pour les étudiants luxembourgeois, le CEDIES organise
15 mai du lundi au mercredi sur » www.equivalences.cfwb.   une journée, où ils peuvent déposer leur dossier dans les
be sélectionnez l’onglet «Rendez-vous» choisissez la date   bureaux du CEDIES. Pour avoir plus d’informations sur le
de votre rendez-vous sous l’intitulé CEDIES vous recevrez   déroulement de cette journée, veuillez consulter le site
une confirmation par e-mail.                 web suivant : WWW.CEDIES.LU

                                                             13
ÉTUDIER EN

14
16 PAYS
 67 VILLES & 125 FACULTÉS

16
ALLEMAGNE

   ALLEMAGNE 19 VILLES & 33 FACULTÉS P. 17–25   AACHEN
  AACHEN, BERLIN, BONN, DÜSSELDORF, FRANKFURT,   AKADEMISCHER VEREIN D’LËTZEBUERGER
FREIBURG, GÖTTINGEN, HEIDELBERG, KAISERSLAUTERN,   WWW.AVL.LU
  KARLSRUHE, KÖLN, LEIPZIG, MANNHEIM, MÜNCHEN,
    MÜNSTER, SAARBRÜCKEN, TRIER, VALLENDAR,              RWTH AACHEN
                   WIESBADEN

     AUTRICHE 3 VILLES & 6 FACULTÉS P. 25–26    Dekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der
             GRAZ, INNSBRUCK, WIEN,     RWTH Aachen – Templergraben 83 – 52056 Aachen
                                    www.rwth-aachen.de
     BELGIQUE 4 VILLES & 9 FACULTÉS P. 27–28
   BRUXELLES, LIÈGE, LOUVAIN-LA-NEUVE, NAMUR
                           FORMATIONS BACHELOR
       DANEMARK 1 VILLE & 1 FACULTÉ P. 29
                  COPENHAGUE     Betriebswirtschaftslehre
                           Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtungen: Bauinge-
     ESPAGNE 2 VILLES & 4 FACULTÉS P. 29–30   nieurwesen, elektrische Energietechnik, Informationstech-
               BARCELONE, MADRID    nik, Maschinenbau, Werkstoff- und Prozesstechnik)

       FINLANDE 1 VILLE & 3 FACULTÉS P. 30   FORMATIONS MASTER
                    HELSINKI
                           Betriebswirtschaftslehre
     FRANCE 11 VILLES & 26 FACULTÉS P. 31–37   Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtungen: Bauinge-
  AIX-EN-PROVENCE, AIX-EN-PROVENCE / MARSEILLE,   nieurwesen, elektrische Energietechnik, Informationstech-
  BORDEAUX, GRENOBLE, LILLE, LYON, MONTPELLIER,   nik, Maschinenbau, Werkstoff- und Prozesstechnik)
       NANCY, NANTES, PARIS, STRASBOURG    Wirtschaftswissenschaften

        IRLANDE 1 VILLE & 2 FACULTÉS P. 38              FH AACHEN
                     DUBLIN

          ITALIE 1 VILLE & 1 FACULTÉ P. 38      Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
                      MILAN         Eupener Str. 70 – 52066 Aachen
                                    www.fh-aachen.de
     LUXEMBOURG 1 VILLE & 4 FACULTÉS P. 39
              LUXEMBOURG-VILLE
                           FORMATIONS BACHELOR
       NORVÈGE 2 VILLES & 3 FACULTÉS P. 40
               STOCKHOLM, OSLO     Betriebswirtschaft / Business Studies;
                           Betriebswirtschaft PluS (Praxisverbund Lehre und Studium)
     PAYS-BAS 3 VILLES & 4 FACULTÉS P. 40–41   European Business Studies
      AMSTERDAM, MAASTRICHT, ROTTERDAM     International Business Studies
                           Wirtschaftsingenieurwesen
       PORTUGAL 1 VILLE & 2 FACULTÉS P. 42   Wirtschaftsinformatik
                   LISBONNE     Wirtschaftsrecht
                           Global Business and Economics
  ROYAUME-UNI 12 VILLES & 20 FACULTÉS P. 42–49
 BATH, CAMBRIDGE, CARDIFF, EDINBURGH, GLASGOW,    FORMATIONS MASTER
 LANCASTER, LIVERPPOOL, LONDON, MANCHESTER,
         NEWCASTLE, OXFORD, WARWICK     International Business Management
                           Kunden- und Servicemanagement
         SUÈDE 1 VILLE & 1 FACULTÉS P. 49  Finance, Accounting, Control, Taxation
                   STOCKHOLM    Industrial Engineering
                           Wirtschaftsingenieurwesen
       SUISSE 4 VILLES & 6 FACULTÉS P. 50–51  OpenBordersMBA
     FRIBOURG, LAUSANNE, ST. GALLEN, ZÜRICH

                                                        17
BERLIN                           FORMATIONS MASTER
VLIB (VEREIN DER LUXEMBURGER STUDENTEN IN BERLIN)
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/VLIBERLIN             Economics
                              Finance, Accounting and Taxation
    HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN           Gender- and Diversity-Kompetenz
                              Management and Marketing
                              Public Economics
   Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät – Dekanat    Wirtschaftsinformatik
      Spandauer Straße 1 – D-10099 Berlin
         www.hu-berlin.de
                              BONN
                              ALESONTIA (LUXEMBURGER STUDENTENVEREIN BONN)
FORMATIONS BACHELOR                    WWW.RESTENA.LU/STUDENTS/ALESONTIA

Betriebswirtschaftslehre                  RHEINISCHE FRIEDRICHS-WILHELMS-UNIVERSITÄT
Volkswirtschaftslehre                             BONN
Wirtschaftpädagogik

FORMATIONS MASTER                         Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich
                                    Juridicum – Adenauerallee 24-42
Betriebswirtschaftslehre                            www.uni-bonn.de
Volkswirtschaftslehre
Economics and Management Sciences
Integrated Natural Resource Management           FORMATIONS BACHELOR
Internationale Beziehungen
Wirtschaftsinformatik                   Volkswirtschaftslehre
Prozess- und Qualitätsmanagement
                              FORMATIONS MASTER
     HERTHIE SCHOOL OF GOVERNANCE
                              Economics
                              Law and Economics
       Friedrichstr. 180 – 10117 Berlin
        www.hertie-school.org               FACHHOCHSCHULE BONN-RHEIN-SIEG

FORMATIONS MASTER                         Grantham-Allee 20 – 53757 Sankt Augustin
                                    www.fh-bonn-rhein-sieg.de
Master of Public Policy
Master of International Affairs
Executive Master of Public Administration         FORMATIONS BACHELOR

            FU BERLIN              Betriebswirtschaftslehre
                              Business Information Systems
                              Business Administration
    Fachbereich Wirtschaftswissenschaft        Business Psychologie
DFG-Graduiertenkolleg “Pfade organisatorischer Prozesse”  Cooperative Study Programme in Business Administration
        Garystr. 21 – 14195 Berlin         Wirtschaftsinformatik
         www.fu-berlin.de
                              FORMATIONS MASTER

FORMATIONS BACHELOR                    CSR & NGO Management
                              Innovation- and Informationmanagement
Betriebswirtschaftslehre                  Controlling and Management
Volkswirtschaftslehre                   Wirtschaftspsychologie

18
DÜSSELDORF                       GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN
LSD - LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU DÜSSELDORF
WWW.FACEBOOK.COM/LETZEBUERGERSTUDENTENZU-
DUSSELDORF                       Faculty of Economics and Business Administration
                               Campus Westend - Grüneburgplatz 1
  HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF              D-60323 Frankfurt am Main
                                   www.uni-frankfurt.de

     Universitätsstrasse 1 – 40225 Düsseldorf
          www.wiwi.hhu.de         FORMATIONS BACHELOR

                          Betriebswirtschaftslehre
FORMATIONS BACHELOR                 Politik und Wirtschaft
                          Volkswirtschaftslehre
Volkswirtschaftslehre                Wirtschaftspädagogik
Betriebswirtschaftslehre              Wirtschaftswissenschaften
Wirtschaftschemie                  Wirtschaftsinformatik

FORMATIONS MASTER                  FORMATIONS MASTER

Volkswirtschaftslehre                Betriebswirtschaftlehre
Betriebswirtschaftslehre              Wirtschafts- und Finanzsoziologie
Wirtschaftschemie                  Wirtschaftspädagogik
                          Wirtschaftsinformatik
                          Management
FRANKFURT                      Quantitative Finance/Economics/Management/Marketing
LSRM - LËTZEBUERGER STUDENTEN AM RHEIN-MAIN     & Law
GEBIDD
HTTP://WWW.LSRM.LU
                          FREIBURG
 FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT      STUDENTEN VU LËTZEBUERG OP DER UNI FREIBURG
                          WWW.SLUF.DE

         Sonnemannstraße 9-11             ALBERT-LUDWIG-UNIVERSITÄT
         60314 Frankfurt am Main
        www.frankfurt-school.de
                                    Fahnenbergplatz
                                   79085 Freiburg i. Br.
FORMATIONS BACHELOR                         www.uni-freiburg.de

Betriebswirtschaftslehre
Management, Philosophy & Economics         FORMATIONS BACHELOR
Wirtschaftsinformatik
International Business Administration (Englisch)  Volkswirtschaftslehre
Banking and Finance                 Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Public &
International Management              Non-profit Management
Difital Information & Fintech
Wirtschaftsprüfung                 FORMATIONS MASTER

FORMATIONS MASTER                  Volkswirtschaftslehre
                          Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Public &
Finance                       Non-Proft Management
International Business               Economics and Politics
Management                     Finance
Business Administration               Information Systems and Network Economics
Mergers & Acquisitions (part-time)         Internationale Wirtschaftsbeziehungen
Business Administration (part-time)
International Healthcare Management (part-time)
Master in Auditing (part-time)

                                                      19
GÖTTINGEN                                SRH HOCHSCHULE HEIDELBERG

      GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
                                      Fakultät für Wirtschaft
                                Ludwig-Guttmann-Straße 6 – 69123 Heidelberg
      Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät       www.hochschule-heidelberg.de/de/fakultaet-fuer-
       Kommunikation und Marketing                    wirtschaft/
   Platz der Göttinger Sieben 3 – 37073 Göttingen
         www.uni-goettingen.de
                               FORMATIONS BACHELOR

FORMATIONS BACHELOR                     Betriebswirtschaft
                               Betriebswirtschaft - als berufsbegleitender Studiengang
Betriebswirtschaftslehre                   Wirtschaftsinformatik
Volkswirtschaftslehre                    Wirtschaftspsychologie
Wirtschaftsinformatik                    Wirtschaftsrecht
                               Wirtschaftsingenieur
FORMATIONS MASTER                      International Business

Betriebswirtschaftslehre:                  FORMATIONS MASTER
Finanzen, Rechnungswesen und Steuern
Marketing und Distributionsmanagement            Internationales Mittelstandsmanagement
Unternehmensführung                     Sportmanagement
                               Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht
Volkswirtschaftslehre:                    Management and Leadership
Development Economics                    Wirtschaftspsychologie
International Economics                   MBA Sales Management
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsmathematik                    KAISERSLAUTERN
Wirtschaftspädagogik                     LETZEBUERGER STUDENTEN ZU KAISERSLAUTERN
Wirtschafts- und Sozialgeschichte              WWW.LSK.LU

                                 TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN
HEIDELBERG
LSH – LETZEBUERGER STUDENTEN ZU HEIDELBERG
WWW.LSH.LU                           Gottlieb-Daimler-Straße – Gebäude 47, Erdgeschoss
                                       87883 Kaiserslautern
   RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG                  www.wiwi.uni-kl.de

 Fakultät für Jura- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  FORMATIONS BACHELOR
     Bergheimer Straße 58 – 69115 Heidelberg
   www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/wiso/        Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation
                               Wirtschaftsmathematik
                               Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtungen: Umwelt- und
FORMATIONS BACHELOR                     Verfahrenstechnik, Chemie, Elektrotechnik, Informatik,
                               Maschinenbau)
Economics (Politische Ökonomik)               Facility Management

FORMATIONS MASTER                      FORMATIONS MASTER

Economics                          Betriebswirtschaftslehre (mit oder ohne technische
Health Economics                       Qualifikation)
Nonprofit Management & Governance              Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtungen: Umwelt- und
Management in Welfare Organisations             Verfahrenstechnik, Chemie, Elektrotechnik, Informatik,
Politik- & Wirtschaftswissenschaften (Lehramt)        Maschinenbau)
                               Economathematics
                               Wirtschaftsmathematik
                               Finanz- und Versicherungsmathematik
                               Wirtschaftschemie
20                              Facility Management
FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN                   HECTOR SCHOOL OF ENGINEERING
                                        AND MANAGEMENT

    Morlauterer Straße 31 – 67657 Kaiserslautern
     www.fh-kl.de | www.bw.fh-kl.de/bw/               Technology Business School of the KIT
                                      Schloßplatz 19 – 76131 Karlsruhe
                                 www.hectorschool.com / www.hectorschool.kit.edu
FORMATIONS BACHELOR

Finanzdienstleistungen                      FORMATIONS MASTER
Mittelstandsökonomie
Technische Betriebswirtschaft                  Management of Product Development
Information Management                      Production and Operations Management
Wirtschaftsinformatik                      Embedded Systems Engineering
Fernstudiengang Betriebswirtschaftslehre (voll- oder teilzeit)  Electronic Systems Engineering and Management
Logistics: Diagnostics and Design                Energy Engineering and Management
Wirtschaftsingenieurwesen                    Financial Engineering
                                 Information and Service Engineering
FORMATIONS MASTER                        Service Management and Engineering

Financial Services Management                  KÖLN
Information Management                      LSC – LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU CÖLLN
Information Management mit Auswahl eines Studienschw-      WWW.KOELN.LU
erpunktes
International Management & Finance                        UNIVERSITÄT ZU KÖLN
Mittelstandsmanagement
Financial Sales Management
Pension Management                              Albertus Magnus Platz – 50923 Köln
Innovations-Management                               www.uni-koeln.de
Marketing-Management                               www.wiso.uni-koeln.de
Motorsport-Management
Sport-Management
Vertriebsingenieur/in                      FORMATIONS BACHELOR
Betriebswirtschaftslehre
Logistik- und Produktionsmanagement               Betriebswirtschaftslehre (BWL)
                                 Volkswirtschaftslehre (VWL)
                                 Volkswirtschaftslehre mit sozial. Richtung
KARLSRUHE                            Sozialwissenschaften (SOWI)
AMICALE DES ÉTUDIANTS LUXEMBOURGEOIS               Wirtschaftsinformatik (WINFO)
À KARLSRUHE                           Wirtschaftsmathematik
WWW.AELK.LU                           Gesundheitsökonomie (GESÖK)
                                 Wirtschaftswissenschaft
  KIT (KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE)
                                 FORMATIONS MASTER

       Kaiserstrasse 12 – 76131 Karlsruhe         Demography and Social Inequality/Doppelmaster
            www.kit.edu                Information Systems
                                 Volkswirtschaftslehre (VWL)
                                 Sozialwissenschaften (SOWI)
FORMATIONS BACHELOR                       Wirtschaftsinformatik (WINFO)
                                 Wirtschaftswissenschaft/Wirtschaftspädagogik
Technische Volkswirtschaftslehre                 Gesundheitsökonomie (GESÖK) / Health Economics
Informationswirtschaft                      Business Administration
Wirtschaftsingenieurwesen                    Business Administration (auch mit Doppelmaster)
                                 Business Administratiom/Executive Master
FORMATIONS MASTER                        Economics
                                 European Studies (auch mit Doppelmaster)
Technische Volkswirtschaftslehre                 CEMS International Management
Informationswirtschaft                      Wirtschaftsmathematik
Wirtschaftsingenieurwesen                    Medienwissenschaft
Wirtschaftsmathematik                      M.Sc. Politikwissenschaften            21
FACHHOCHSCHULE KÖLN                 UNIVERSIÄT LEIPZIG

           Claudiusstrasse 1            Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
            50678 Köln              Grimmaische Straße 12 - 04109 Leipzig
           www.fh-koeln.de                www.uni-leipzig.de

FORMATIONS BACHELOR                FORMATIONS BACHELOR

Banking and Finance                Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
Financial Services Management           Wirtschaftspädagogik (Business Education and
Betriebswirtschaftslehre (BWL)           Management Training)
International Business (B.A. or B.Sc.)       Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management
Versicherungswesen                 Science)
Wirtschaftsingenieurwesen
Wirtschatfsinformatik               FORMATIONS MASTER
Wirtschaftsrecht
Logistik                      Betriebswirtschaftslehre (Management Science)
Sprachen und Wirtschaft              International Energy Economics and Business Administra-
                          tion
FORMATIONS MASTER                 International Joint Master Program in Sustainable
                          Development
Banking and Finance                Public Service Management
Betriebswirtschaftslehre (BWL)           Volkswirtschaftslehre
International Business               Versicherungsmanagement
Versicherungswesen                 Wirtschaftsinformatik (Business Information Systems)
Versicherungsrecht                 Wirtschaftspädagogik (Business Education and
Wirtschaftsingenieurwesen             Management Training)
Wirtschaftsrecht                  Wirtschaftswissenschaften (Economics and Management
Wirstchaftsprüfung, Steuern, Recht und Finanzen  Science)
Wirtschaftsinformatik
Internationales Management und interkulturelle
Kommunikation                   MANNHEIM
Marktorientierte Unternehmensführung
Medienrecht und Medienwirtschaft                 UNIVERSIÄT MANNHEIM
Supply Chain und Operations Management

                                     Schloss
LEIPZIG                               68131 Mannheim
                                 www.bwl.uni-mannheim.de
      HHL LEIPZIG GRADUATE SCHOOL
          OF MANAGEMENT
                          FORMATIONS BACHELOR

             Jahnallee 59       Betriebswirtschaftlehre
            04109 Leipzig       Wirtschaftspädagogik
            www.hhl.de
                          FORMATIONS MASTER

FORMATIONS MASTER                 Mannheim Master in Business Research
                          Mannheim Master in Management
Management                     Wirtschaftspädagogik
Various elective modules (Finance, Accounting,   Accounting and Taxation
Marketing Management, Logistics & Supply Chain,
Management, Innovation Management, Entrepreneur-
ship, Strategy, Advanced Economics)

22
MÜNCHEN
LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU MÜNCHEN             TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
WWW.LSM.LU

 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN                Arcisstraße 21
  (LMU) MUNICH SCHOOL OF MANAGEMENT /                80333 München
   FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT                 www.wi.tum.de

        Geschwister-Scholl-Platz 1    FORMATIONS BACHELOR
          80335 München
        www.uni-muenchen.de       Technologie- und Managementorientierte
                         Betriebswirtschaftslehre, Technologie- und Managemento-
                         rientierte (TUM-BWL) Wirtschaftsinformatik
FORMATIONS BACHELOR
                         FORMATIONS MASTER
Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Wirtschaftspädagogik               Master in Management & Technology
Volkswirtschaftslehre              Master in Management
                         Master in Consumer Affairs
FORMATIONS MASTER                Executive MBA in Business & IT
                         Executive MBA in General Management
Betriebswirtschaftslehre (BWL)          Executive MBA in Innovation and Business Creation
Wirtschaftspädagogik               Life Science Economics and Policy
Economics                    Master in Management and Innovation
Media, Management & Digital Technologies     Master in Produktion und Logistik (DE oder EN)
Management - European Triple Degree
Executive Master of Insurance
Quantitative Economics              MÜNSTER
                         LSCM – LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU MÜNSTER
    FACHHOCHSCHULE MÜNCHEN (FHM)       WWW.LSS.LU

                         WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER
       Lohstraße 34 – 80335 München
        www.fh-muenchen.de
                                Schlossplatz 2 – 48149 Münster
                                 www.uni-muenster.de
FORMATIONS BACHELOR

Betriebswirtschaftslehre             FORMATIONS BACHELOR
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen            Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Wirtschaftsingenieurwesen Automobilindustrie   Ökonomik
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik        Politik und Wirtschaft
Tourismus Management               Volkswirtschaftslehre
Betriebswirtschaft und Unternehmensführung    Wirtschaft und Recht
International Business Administration      Wirtschaftsinformatik
                         Wirtschaftslehre / Politik (BAB)
FORMATIONS MASTER                FORMATIONS MASTER

Betriebswirtschaftslehre             Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Wirtschaftsingenieurwesen            Volkswirtschaftslehre (VWL)
Wirtschaftsinformatik              Wirtschaftschemie
Personalmanagement                Wirtschaftslehre/Politik (MEd(BK))
Betriebliche Steuerlehre
Innovation Consulting and Business Development
Finance and Accounting
Marketing Management
Digital Technology Entrepreneurship
Business Administration and Engineering
                                                   23
FACHHOCHSCHULE MÜNSTER              Kulturmanagement
                               Marketing Science
                               Rechnungs-, Prüfungs und Finanzwesen
       Hüfferstraße 27 – 48149 Münster         Supply Chain Management
         www. fh-muenster.de
                               TRIER
                               LST – LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU TRÉIER
FORMATIONS BACHELOR                      WWW.LST.LU

Betriebswirtschaft                                UNIVERSITÄT TRIER
Betriebswirtschaft (dualer Studiengang)
Betriebswirtschaft und Steuern (dualer Studiengang)
Deutsch- Lateinamerikanischer Studiengang             Fachbereich IV – Universitätsring 15 – 54296 Trier
Betriebswirtschaft (CALA)                             www.uni-trier.de
European Business Programme
Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen                   FORMATIONS BACHELOR
Immobilien- and Facility Management
                               Betriebswirtschaftslehre (BWL)
FORMATIONS MASTER                       Economics and Finance
                               Volkswirtschaftslehre (VWL)
Accouting and Finance                     Wirtschaftsinformatik
Auditing, Finance, Taxation
International Marketing and Sales               FORMATIONS MASTER
International Supply Chain Management (weiterbildender
Master)                            Betriebswirtschaftslehre (BWL)
Logistik                           Financial Management
Technische Betriebswirtschaft (Verbundstudiengang)      Economics
(weiterbildender Master)                   Survey Statistics
Wirtschaftsinformatik                     Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen (weiterbildender Master)
                                       FACHHOCHSCHULE TRIER

SAARBRÜCKEN
LSS – LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU SAARBRÉCKEN            Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung
WWW.LSS.LU                                 Schneidershof – 54293 Trier
                                         www.fh-trier.de
   HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT

                               FORMATIONS BACHELOR
      Goebenstrasse 40 66117 Saarbrücken
         www.htwsaar.de               Betriebswirtschaft
                               International Business (B.A.) (englisch, französisch, spanisch)
                               International Business
FORMATIONS BACHELOR                      Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
                               Wirtschaftsinformatik
Aviation Business - Technik und Wirtschaft in der Luftfahrt  Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik (B.Sc.)
Betriebswirtschaft (vollzeit / berufsorientiert /       Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik
deutsch-französisch)
Internationale Betriebswirtschaft               FORMATIONS MASTER
Internationales Tourismus-Management
Wirtschaftsingenieurwesen                   Business Management
                               Wirtschaftsinformatik / Informationsmanagement
FORMATIONS MASTER

International Management
Wirtschaftsingenieurwesen
Freizeit-, Sport-, Tourismusmanagement

24
AUTRICHE
VALLENDAR
 WHU OTTO BEISHEIM SCHOOL OF MANAGEMENT           GRAZ
                                   KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ
        Burgplatz 2 – 56179 Vallendar
           www.whu.edu
                                 Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                  Dekanat der SOWI-Fakultät, RESOWI-Zentrum
FORMATIONS BACHELOR                           Universitätsstraße 15/AE8010 Graz
                                        www.uni-graz.at
Internationale BWL/Management

FORMATIONS MASTER                      FORMATIONS BACHELOR

Management                          Betriebswirtschaft
Finance                           Volkswirtschaftlehre
                               Soziologie
                               Umweltsystemwissenschaften - Betriebwirtschaft
WIESBADEN                          Umweltsystemwissenschaften – Volkswirtschaftslehre
LSRM - LËTZEBUERGER STUDENTEN AM RHEIN-MAIN
GEBIDD                            FORMATIONS MASTER
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/LSRM.CERCLE/
                               Betriebswirtschaft
  EBS UNIVERSITÄT FÜR WIRTSCHAFT UND RECHT         Global Studies on Management and Information Science
                               (GLOMIS)
                               Politische und Empirische Ökonomik
    Rheingaustraße 1 – 65375 Oestrich-Winkel       Soziologie
          www.ebs.edu               Umweltsystemwissenschaften – Nachhaltigkeitsorienti-
                               ertes Management
                               Umweltsystemwissenschaften – Volkswirtschaftslehre
FORMATIONS BACHELOR                     Wirtschaftspädagogik Master

BWL-General Management                              FH JOANNEUM
BWL -General Management (International Business Studies)

FORMATIONS MASTER                               Alte Poststraße
                                        1498020 Graz
Management                                  www.fh-joanneum.at
Finance
Real Estate
Business mit Spezialisierung in Real Estate (berufsbeglei-  FORMATIONS BACHELOR
tend)
Business mit Spezialisierung in Real Estate Investment &   Management internationale Geschäftsprozesse
Finance (berufsbegleitend)                  Bank und Versicherungswirtschaft
Business mit Spezialisierung in Wealth Management      Industriewirtschaft
(berufsbegleitend)                      Gesundheitsmanagement im Tourismus
Management Entrepreneurship
Automobilwirtschaft                     FORMATIONS MASTER

                               Bank- und Versicherungsmanagement
                               Business in Emerging Markets
                               Gesundheitsmanagement im Tourismus
                               International Industrial Management
                               European Project and Public Management
                               International Supply Management
                               International Hospitality and Spa Management
                               General Management

                                                           25
WIEN
                       LËTZEBUERGER STUDENTEN WIEN
INNSBRUCK                   WWW.LSW.LU
LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU INNSBRUCK
LSIBK.WORDPRESS.COM                 WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN (WU)

       UNIVERSITÄT INNSBRUCK
                           Vienna University of Economics and Business
                              Welthandelsplatz 1, 1020 Wien
          Universitätsstrasse               www.wu.ac.at
          156020 Innsbruck
          www.uibk.ac.at
                       FORMATIONS BACHELOR

FORMATIONS BACHELOR              Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Betriebswirtschaft,
                       Internationale Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft &
Management and Economics           Sozioökonomie)
Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus  Wirtschaftsinformatik
                       Wirtschaftsrecht
FORMATIONS MASTER
                       FORMATIONS MASTER
Accounting, Auditing and Taxation
Angewandte Ökonomik – Applied Economics    Export- und Internationalisierungsmanagement
Banking and Finance              Finanzwirtschaft und Rechnungswesen
Organization Studies             Management
Strategisches Management           Sozioökonomie
Wirtschaftsinformatik             Steuern und Rechnungslegung
Wirtschaftspädagogik             Volkswirtschaft
                       Wirtschaftsrecht
   MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK     Wirtschaftspädagogik
                       Information Systems
                       International Management/CEMS
         Universitätsstraße 15    Marketing
          6020 Innsbruck      Quantitative Finance
          www.mci.edu        Strategy, Innovation and Management Control
                       Supply Chain Management
                       Socio-Ecological Economics and Policy
FORMATIONS BACHELOR
                                 UNIVERSITÄT WIEN
Betriebswirtschaft
Business & Management                 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Management, Communication & IT            Oskar-Morgenstern-Platz 1 – 1090 Wien
Management & Recht                 www.univie.ac.at/Wirtschaftswissenschaften
Tourismus- & Freizeitwirtschaft
Wirtschaftsingenieurwesen
                       FORMATIONS BACHELOR
FORMATIONS MASTER
                       Betriebswirtschaft
Soziale Arbeit, -politik & -management    Internationale Betriebswirtschaft
Strategic Management & Law          Statistik
Entrepreneurship & Tourismus         Volkswirtschaftslehre
European Health Economics & Management
Management, Communication & IT        FORMATIONS MASTER
International Business & Management
International Health & Social Management   Betriebswirtschaft
Corporate Governance & Finance        Internationale Betriebswirtschaft
Wirtschaftsingenieurwesen           Statistik
                       Volkswirtschaftslehre
                       Banking and Finance

26
BELGIQUE

BRUXELLES                        Programme tri-diplomation ICHEC-UCL-ULB
CERCLE DES ETUDIANTS LUXEMBOURGEOIS À BRUXELLES     Programme double diplomation ICHEC-UCL(LSM)
WWW.CELB.LU                       Programme ICHEC

 SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND         Ingénieur commercial
      MANAGEMENT (ULB)               Sciences commerciales (1 an)
                             Management Sciences-English Track (1 an)
                             Management Sciences-International Track (2 ans)
  Université Libre de Bruxelles – Campus du Solbosch  Business analyst en alternance ICHEC-ECAM
     42 Avenue F.D. Roosevelt, Bâtiment R42
            1050 Bruxelles           EPHEC (ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES
           www.solvay.edu                  COMMERCIALES)

FORMATIONS BACHELOR                         3, Av K. Adenauer – 1200 Bruxelles
                                        www.ephec.be
Ingénieur de Gestion
Sciences Economiques
                             FORMATIONS BACHELOR
FORMATIONS MASTER
                             Commerce Extérieur
Ingénieur de gestion                   Marketing
Management Science                    Comptabilité option Gestion
Sciences Economiques:                  E-business
Economic Analysis and European Policy
Business Economics                      FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS À
Research in Economics                           BRUXELLES
Advanced Masters
Creativity and Marketing
Innovation and Strategic Management             43, boulevard du Jardin botanique – 1000 Bruxelles
Innovation and Entrepreneurship                      www.usaintlouis.be
Financial Markets
Quantitative Finance
                             FORMATIONS BACHELOR
Complementary Master Programmes
Advanced Master in Management              Sciences Economiques et de Gestion
European Microfinance Programme             Ingénieur de Gestion

   ICHEC BRUSSELS MANAGEMENT SCHOOL          FORMATIONS MASTER

                             Etudes européennes
       Site Montgomery (Bachelier 1)       En gestion des risques financiers (horaire décalé)
    2, Boulevard Brand Whitlock – 1150 Bruxelles   En analyse interdisciplinaire de la construction européenne

        Site Anjou (autres années)
       365a, Rue au Bois – 1150 Bruxelles     LIÈGE
           www.ichec.be            LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU LÉCK
                             WWW.LESTLE.LU

FORMATIONS BACHELOR                      HEC LIÈGE (UNIVERSITÉ DE LIÈGE – ULG)

Gestion de l’entreprise
Ingénieur commercial                       École de Gestion de l’Université de Liège
                                    14, rue Louvrex – 4000 Liège
FORMATIONS MASTER                              www.hec.ulg.ac.be

Gestion de l’entreprise
                                                         27
FORMATIONS BACHELOR                   FORMATIONS MASTER

Ingénieur de Gestion                  Sciences Economiques
Science économiques et Gestion             Ingénieur de Gestion
bilingue français/allemand               Sciences de Gestion
Science économiques et Gestion

FORMATIONS MASTER                    NAMUR
                            LËTZEBUERGER STUDENTEN ZU NAMUR
Sciences de Gestion
Sciences Economiques                          UNIVERSITÉ DE NAMUR
Ingénieur de Gestion
Entrepreneuriat
Gestion des ressources humaines                      61, rue de Bruxelles
                                       5000 Namur
    HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (HELMO)                 www.unamur.be/eco

          35, rue de Harlez          FORMATIONS BACHELOR
            4000 Liège
          www.helmo.be            Sciences Economiques
                            Sciences de Gestion
                            Ingénieur de Gestion
FORMATIONS BACHELOR
                            FORMATIONS MASTER
Assistant(e) de direction
Assurcances                       Sciences Economiques
Commerce extérieur                   Sciences de Gestion
Comptabilité                      Ingénieur de Gestion
Coopération internationale
Informatique de Gestion                            HENALLUX
Marketing

FORMATIONS MASTER                            19, rue Joseph Calozet
                                        5000 Namur
Gestion publique                             www.henallux.be

LOUVAIN-LA-NEUVE                    FORMATIONS BACHELOR
GRAND-DUCALE LOUVAIN-LA-NEUVE
                            Comptabilité
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN / LOUVAIN       Marketing
   SCHOOL OF MANAGEMENT (LSM)            Droit
                            Informatique de Gestion

   1, place de l’Université – 1348 Louvain-la-Neuve
          www.uclouvain.be

FORMATIONS BACHELOR

Ingénieur de Gestion
Sciences Economiques et de Gestion

28
DANEMARK                           ESPAGNE

COPENHAGUE                         BARCELONE
     COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL                 ESADE RAMON LLULL UNIVERSITY

     Solbjerg Plads 3 – DK-2000 Frederiksberg              Av, Torre Blanca, 59
           www.cbs.dk/en                    08005 Sant Cugat – Barcelona
                                       www.esade.edu

FORMATIONS BACHELOR
                              FORMATIONS BACHELOR
B.Sc. in Business, Asian Language and Culture - Asian
Studies Programme                     Business Administration (English & Spanish)
B.Sc. in Business, Language and Culture          Business Administration (English)
B.Sc. in International Business              Double Degree in Business Administration & Law
B.Sc. in International Business and Politics
B.Sc. in International Shipping and Trade         FORMATIONS MASTER
B.Sc. in Business Administration and Service Management
B.Sc. in Business Administration and Sociology       Innovation & Entrepreneurship
B.A. Information Management                Marketing Management
                              Finance
FORMATIONS MASTER                     International Management
                              CEMS MIM
M.A. in International Business Communication        Global Executive MBA
M.Sc. in Advanced Economics and Finance          Multinational MBA
M.Sc. in Business Administration
M.Sc. in Business Administration and Information Systems      EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA
M.Sc. in Business, Language and Culture
M.Sc. in Economics and Business Administration
M.Sc. in International Business and Politics            204, Aragó Street – CP 08011 Barcelona
M.Sc. in Social Science - Man                         www.eada.edu

                              FORMATIONS MASTER

                              Accounting and Finance
                              Finance
                              Management
                              Marketing
                              Tourism and Hospitality Management
                              Global Executive Master in Operations and Supply Chain
                              Management
                              Master en Dirección de Recursos Humanos
                              Master en Dirección de Marketing y Comercial
                              Master en Dirección Financiera
                              Master en Dirección de Operaciones y Supply Chain
                              Management
                              Master en Marketing Farmacéutico
                              Master en Asesoría Fiscal y Tributaria
                              International Master in Leadership and Organisational
                              Coaching
                              Master en Alto Rendimiento Directivo (MARD)

                                                          29
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler