ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM

 
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
SOFAM

ARTISTIC PROJECTS
ARTISTIEKE ACTIE
ACTION ARTISTIQUE
           2
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
COLOPHON                       SOFAM beheert auteursrechten voor visuele kunstenaars in België. Het is een
Coördinatie, teksten / coordination, textes :     coöperatieve vennootschap zonder winstoogmerk beheerd door kunstenaars.
 Kate Christina Mayne
Assistentie redactie, afbeeldingen /
                           Het innen en verdelen van collectieve rechten is haar voornaamste taak. Deze
assistance rédaction, images :            rechten, naast inkomsten uit primaire rechten, bieden leden een extra bron
 Lisa Van Steenkiste                 van (vaak modeste) inkomsten, die hen mee ondersteunt in hun artistieke
Met dank aan de kunstenaars, onze partners, en aan  leven. Jaarlijks op de algemene vergadering wordt er een klein percentage
iedereen die deze projecten mogelijk heeft gemaakt.  van deze rechten opzij gehouden om de artistieke sector te stimuleren. Deze
Un grand merci aux artistes, à nos partenaires
et à tout le monde qui a rendu ces projets possible  solidariteit maakt het mogelijk om kunstenaars en organisaties op stipte en
en aan onze juries / et à nos juries : SOFAM Prize,  bescheiden wijze te erkennen en te steunen.
Art on Paper 2019: Charif Benhelima, Martin
Germann, Karel Hooft, Filiep Libeert, Lilou Vidal,
Lisa Wilkens / De Best Vormgegeven Boeken 2019:
Johan Pas, Koen Bram, Johan Van Looveren, Kim
Beirnaert (verontschuldigd), Thomas Desmet

Met bijzondere dank / et un merci particulier à :
 Marie Gybels, l’équipe SOFAM team, Viktor.
Grafisch ontwerp / mise en page :
 Viktor Van den Braembussche, Studio Luc Derycke
Fonts / polices :
 Mad Serif bold, Mad Serif Fill bold
 (Dries Wiewauters)
Papier / paper :
 Munken Lynx
Projecten in ontwikkeling / Projets en cours
de développement :
 Musée de la Photographie, Charleroi :
 Prix Nationale Photographie Ouverte 2020
 Athena-Syntax : where art and education meet,
 Koninklijk Atheneum Antwerpen.
doorlopend / durable :
                           La SOFAM gère les droits d’auteur des artistes visuels en Belgique. Sa tâche
 educatieve workshops en lezingen /         principale—en tant que société coopérative à but non lucratif gérée par des
 ateliers et conferences éducatives.
               éducatives.       artistes—est la collecte et la distribution de droits collectifs. Ces droits, à côté des
Een uitgave van SOFAM                 revenus provenant des droits primaires, fournissent aux membres une source
Une publication de la SOFAM              supplémentaire de revenus (souvent modestes) qui les soutient dans leur vie
www.sofam.be
                           artistique. De plus, chaque année, lors de l’assemblée générale, les membres
                           réservent un petit pourcentage de ces droits pour stimuler le secteur artistique.
                           La solidarité des membres de la SOFAM permet de reconnaître et de soutenir
                           de manière ponctuelle et modérée les artistes et les organisations.

← Aleksandra Chaushova, Calipers, 2019

2                           3
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
INLEIDING                        INTRODUCTION
                                 De beelden in deze brochure geven een inkijk in enkele  Les images dans cette brochure donnent un aperçu
                                 van de artistieke projecten die we vanuit SOFAM     de certains des projets artistiques que nous avons
                                 in 2019 ondersteunden. Details over deze ­projecten   soutenus à la SOFAM en 2019. Vous trouverez des
                                 staan achterin.                     détails en fin de brochure.
                                  Centraal aan SOFAM’s artistieke, sociale en educa-    Au centre des actions artistiques, sociales et édu-
                                 tieve acties is altijd de vraag: hoe kunnen we kunste-  catives de la SOFAM se trouve toujours la question sui-
                                 naars duurzaam helpen ondersteunen? Daarin zitten    vante : comment aider les artistes de manière durable ?
                                 meer vragen vervat: wat is de impact van een profes-   Cela inclut d’autres questions : quel est l’impact de la
                                 sionele erkenning? Hoeveel tijd maakt een beurs vrij   reconnaissance professionnelle ? Combien de temps
                                 in het atelier? Welke ontmoetingen kunnen ontstaan    une bourse libère-t-elle dans l’atelier ? Quelles ren-
                                 in een tentoonstelling die buiten de wind staat van   contres peuvent survenir dans une exposition en
                                 marktmechanismes?                    dehors des mécanismes du marché ?
                                  Intussen nadert midden 2020. De actualiteit, met     Entretemps, la mi-2020 approche. Les événements
                                 de schok van COVID-19, noopt iedereen tot meer drin-   actuels, avec le choc de COVID-19, obligent tout le
                                 gende acties en nieuwe verbindingen. We lanceerden    monde à prendre des mesures plus urgentes et à tisser
                                 op zeer korte tijd een noodfonds om aan enkele van    des nouveaux liens. Nous avons lancé un fonds d’ur-
                                 onze zwaarst getroffen leden een kleine onder­steuning  gence en très peu de temps pour apporter un modeste
                                 toe te kennen. We onderzoeken nadere acties.       soutien à certains de nos membres les plus touchés.
                                  Het bewustzijn sijpelt eindelijk ook bij overheden  Nous recherchons d’autres actions à mettre en place.
                                 door, dat kunstenaars, die ons zoveel bieden, tot de     La conscience s’infiltre enfin aussi auprès les
                                 meest fragiele groepen behoren in deze samen-      gouvernements que les artistes, qui nous offrent
                                 leving. Dus hoe kan men kunstenaars het beste      tant, sont parmi les groupes les plus fragiles de cette
                                 ondersteunen? Hoe kunnen wijzelf, als kunstenaars,    société. Quelle est donc la meilleure façon de soutenir
                                 onze weerbaarheid versterken? Hoe kan cultuur      les artistes ? Et comment pouvons-nous, en tant qu’ar-
                                 bijdragen tot het heruitvinden van de samenleving?    tistes, renforcer notre résilience ? Comment la culture
                                 We kijken ernaar uit om samen — zowel binnen als     peut-elle contribuer à réinventer la société ? Nous
                                 buiten de creatieve sector — deze vragen opnieuw     nous réjouissons d’apprendre ensemble — tant au sein
                                 te leren stellen.                    du secteur créatif qu’en dehors — à poser à nouveau
                                                             ces questions.

  ↑ Loek Grootjans, Storage for Distorted Matter (case P.M.)
4   The Mother, 2012-2013. Photo: We Document Art       5
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
Prix de la Médiatine:
  Edith Bories
  15.02.19

  ←↓ Photos: France Deblaere,
    2019

6                 7  ↑ Edith Bories, Mémoriaux, movement – bicolor, 2018-2019
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
↑ Peter De Cupere, Perfume Portraits, 2019

                                                   ↓ Lisa Wilkens, Outlook for the future, 2018
                                                                           ↓ Loek Grootjans, Storage for distorted matter, 2014

  The FiNEST FiLTERS         Edith Bories
  Exposition SOFAM à la MEDAA    Peter De Cupere
  SOFAM tentoonstelling in het EHA  Loek Grootjans
  15.04 – 30.06.2019         Nicolás Lamas
8  Photos: We Document Art      Lisa Wilkens                             9
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
Narafi / LUCA School of Arts         Luana Masala

                                  ↓ Abdel El Tayeb. Photo: Etienne Tordoir @ Catwalkpictures
 14.06.19                   Marcel Top
                        Margo Konovalenko
       Margaryta Konovalenko, 2019 →
↓ Marcel Top, Padma in the eco village, 2019

                                                                 La Cambre / Modes
                                                                 Prix SOFAM : Abdel El Tayeb
 10                                11                              31.05.2019
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
.TIFF:     Laure Cottin Stefanelli

                     Renée Lorie, insect, noctuary, 2019 ↓
03.10.19    Etienne Courtois
        David Denil
        Katherine Longly
        Renée Lorie
        Sebastian Steveniers
        Wiktoria Synak
        Florine Thiebaud
        Pierre Vanneste
        Sybren Vanoverberghe

↓ Wiktoria Synak, 2019

12                    13
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
↑ Marc De Blieck, Porzellansammlung, Dresden, DE, 2018
                    ← Marc De Blieck, Sankt Nikolai, Stralsund, DE, 2019
   Exposition SOFAM à la MEDAA
   SOFAM tentoonstelling in het EHA
   Marc De Blieck: SAVE AS IMAGE
14  19.09 – 31.12.2019         15
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
↑ Top image: Vera Molnár, Neun Doppelte Zeichen, 2004. DAM Gallery Berlin.
   Art On Paper:    ↑ Nicolás Lamas, 2019.
                             Bottom image: Drawing from the Present, works shown by Aleksandra
   Vincent Geyskens  Photo: We Document Art
                             Chaushova, Lisa Wilkens, Nicolás Lamas; exhibition view by Geoffrey Fritz –
16  25.10.19                   17   courtesy Art on Paper
ARTISTIC PROJECTS ARTISTIEKE ACTIE ACTION ARTISTIQUE - SOFAM
↑ Vincent Geyskens, H.E.P.S., 2017. Collage, 37 × 29 cm, courtesy La Simonie

   ↑ photos: Geoffrey Fritz,
    courtesy Art on Paper
18                19
De Best Vormgegeven Boeken
   in samenwerking met GAU en Boek.be
   28.10.19

            Laureaat beste beeldboek                    Laureaat best vormgegeven boek
            Nico Dockx talks with Dennis Tyfus — I know this sounds    Léon Stynen: A Life of Architecture 1899-1990
            quite ridiculous, but I just follow the line
                                           Auteurs Tom Avermaete, Inge Bertels, Sofie De Caigny, Bart Decroos,
            Auteurs Nico Dockx, Dennis Tyfus                Fredie Floré, Janina Gosseye, Christoph Grafe, Dirk Laureys,
            Fotografen Nico Dockx, Dennis Tyfus              Bruno Notteboom, Bart Tritsmans, Stephanie Van de Voorde,
            Vormgevers Michaël Bussaer, Jef Cuypers, Nico Dockx,      Karina Van Herck, Ellen Van Impe, Luc Verpoest, Caroline Voet
            Thomas Lagrange, Wouter Van der Wangen             Fotograaf Filip Dujardin
            Uitgeverij Stockmans Art Books                 Illustrator Léon Stynen, Paul De Meyer, e.a.
                                           Vormgever Sven Beirnaert
                                           Uitgeverij Vlaams Architectuurinstituut
            Eervolle vermelding
            beste beeldboek
            Blokje om                           Eervolle vermelding best
            Auteur en illustrator Judith Vanistendael           vormgegeven boek
            Vormgever Gert Dooreman                    Helblauw
            Uitgeverij Querido Kinderboeken                Auteur Thomas Meinecke
                                           Vormgever Eva Moulaert
                                           Uitgeverij het balanseer

20                                        21
50° Nord Journée des Rencontres Professionnelles
                               21.11.2019 Académie Royale des Beaux-Arts, Bruxelles

                                                          ↑ Photo: Fanny Leroux, 50° Nord
                                                          ← Photo: Nicolas Galeazzi, SOTA
   50° Nord: WATCH THIS SPACE   ↑ Maëlle Dufour, 2019     State of the Arts
   Prix SOFAM: Maëlle Dufour  photos: Isabelle Arthuis    Fair Arts Almanac 2019
22  07.12.19                        23  Summer camp 2018
WIELS:   Margaux Schwarz                 ↑ Kitty Kamp, Prets Daily Soup Rota 3, 2019
18.09.19  Sean Crossley
      Kitty Kamp
      Rebecca Jane Arthur
      Natasja Mabesoone
24     Polina Akhmetzyanova & Cyriaque Villemaux  25
p. 6-7                   p. 10                  p. 14-15                voltallig voor de installatie van     p. 22                 p. 23
                      NARAFI / LUCA School          Marc De Blieck:            Vincent Geyskens bij La Simonie.      50° Nord : Watch This         STATE OF THE ARTS :
Prix Médiatine 2019
                                                             Chaque année, la SOFAM invite un
  15.02.2019               of Arts                 SAVE AS IMAGE             jury d’experts—artistes, conser-      Space / Prix SOFAM :         Fair Arts Almanac
  Centre Culturel Wolubilis
  Prix SOFAM : Edith Bories
                       14.06.19                19.09 – 31.12.2020         vateurs, collectionneurs—à sélec-     Maëlle Dufour             SOTA voert actie rond artistieke
                       Final show, steun / soutien :      SOFAM in het EHA /         tionner le lauréat du prix SOFAM                         en sociale belangen in de samen-
  1000 eur + lidmaatschap /                                                                      07.12.19
                       750 euro + 3 lidmaat­          SOFAM à la MEDAA          de la meilleure exposition solo                         leving. Ze verdiepen zich onder
  adhésion                  schappen / adhésions                            d’Art on Paper. En 2019 Vincent      Watch This Space wordt gedragen    andere in de werkomstandigheden
                                          Het werk van fotograaf en ­beeldend  Geyskens / La Simonie a reçu le                         van kunstenaars, Fair Practices en
De Médiatine prijs is een wedstrijd                                                                 door het netwerk voor hedendaag-
                      SOFAM steunde de eindejaarsten-     kunstenaar Marc De Blieck her-­    Prix SOFAM à l’unanimité.                            de correcte verloning van culturele
voor jonge beeldende kunstenaars                                                                   se kunst 50° nord, dat actief is in
                      toonstelling van de Professionele    articuleert een diepgeworteld                                              werkers. SOFAM steunde hun Fair
die in België verblijven. Na de selectie                                                               Wallonië en Brussel en de regio
                      Bachelor Fotografie, Narafi, LUCA    cultureel geheugen. Met beelden     Afbeeldingen / images : Simon                          Arts Almanac met 3000 euro, gaf
van de jury, georkestreerd door het                                                                 Noord Frankrijk. In het kader van
                      School of Arts, Brussel.        van erfgoedsites en objecten in mu-  ­ elobel, La Simonie met / avec
                                                             D                                        een korte lezing tijdens de Summer
Cultureel Centrum Wolubilis, worden                                                                 de Prijs Watch This Space 2019
                      SOFAM a soutenu l’exposition      seumvitrines en strategisch toege-                                           Camp en publiceerde een korte
een tiental kunstenaars gekozen,                                             ­Vincent Geyskens             werd de SOFAM Prijs toegekend
                      de fin d’études du Bachelor       paste technieken stelt hij de vraag                                           inleiding over het auteursrecht
waarvan er 7 worden bekroond.                                                                    aan Maëlle Dufour voor haar dub-
                      Professionnel en Photographie,     wat de fotografie, het auteur­schap,                                          in de publicatie. Het boekje, met
Le Prix Médiatine est un                                                 Groepsfoto, van links naar rechts /    bele tentoonstelling in het ISELP
                      Narafi, LUCA, Bruxelles.        en het maken en tentoon­s tellen                                            voertaal engels, kan besteld worden
concours pour jeunes artistes                                               photo de groupe, de gauche         te Brussel en in Les Brasseurs art
                                          van beelden ­kunnen zijn.                                                op www.state-of-the-arts.net/past/
plasticiens résidant en Belgique.                                             à droite : Filiep & Mimi Libeert,     contemporain te Luik.
                                          Le travail du photographe et                                              fair-arts-almanac-2019/
À l’issue de la sélection du jury                                             ver­zamelaars; Martine Cosyns,       Watch This Space est un pro-
                      p. 11                  artiste visuel Marc De Blieck                                              SOTA agit autour des inté-
orchestré par le Centre culturel                                             verzamelaar; ­Vincent Geyskens,      gramme porté par 50° nord
                      LA CAMBRE / MODES :           ré­articule une mémoire arché­                                             rêts artistiques et sociaux
Wolubilis, une dizaine d’artistes                                             kunsteaar, laureaat SOFAM Prijs      réseau transfrontalier d’art
                                          typique. Avec des images de sites                                            dans la société. Ils s’engagent
sont retenus parmi lesquels        Prix SOFAM                                   2019; Paul Dujardin, directeur       contemporain. Cette biennale
                                          de patrimoine culturel et d’ob-                                             entre autres pour les condi-
7 d’entre eux sont primés.                                                BOZAR; Charif Benhelima,          a la particularité de faire
                       31.05.2019              jets exposés dans des vitrines                                             tions de travail des artistes,
                                                             kunstenaar; Lilou Vidal,          découvrir la jeune généra-
                       Abdel El Tayeb            de musées, et en déployant des                                             les pratiques équitables—Fair
Legende afbeeldingen / légende                                              onafhankelijke curator; Simon       tion d’artistes actifs dans la
                       1.500 euro + lidmaatschap /     techniques de façon stratégique,                                            Practises—et la rémunéra-
images : Edith Bories voor haar                                              Delobel, directeur La Simonie;       Région Hauts-de-France et la
                       adhésion               il pose des questions de ce qu’est                                           tion équitable des travailleurs
werk / devant son travail.                                                Kate Mayne, artistieke actie en      Fédération Wallonie-Bruxelles.
                                          la photographie, d’être auteur,                                             culturels. SOFAM a soutenu le
Groepsfoto, van links naar         De SOFAM Prijs wordt uitgereikt                        partnerschappen, SOFAM; Michel       Au sein du Prix Watch This
                                          ce que ça signifie de faire et de                                            SOTA Fair Arts Almanac avec
rechts / portrait de groupe, de      aan een derdejaarsstudent en dient                       Culot, CEO en stichter van VO Group;    Space 2019, le Prix SOFAM a été
                                          visiter des expositions—sans                                              3000 euros, a donné une courte
gauche à droite : Olivier Maingain,    om het défilé van het volgende jaar                      ­Karel Hooft, collector, vice ­president  attribué à Maëlle Dufour pour
                                          enfermer les réponses dans une                                             conférence pendant les jours
bourgmestre Woluwe Saint Lambert;     te co-financieren.                               of the Friends of the SMAK        ses expositions liées à l’ISELP
                                          définition cloisonnée.                                                 de contribution et a publié
Fadila Laanan, Ministre de la       Le Prix SOFAM est décerné à un                                              à Bruxelles et Les Brasseurs
                                                                                   art contemporain à Liège.       une courte introduction sur
Culture COCOF; Sammy Serneels,       étudiant en 3ième année. Elle
                                                             p. 20-21                                     le droit d’auteur dans la pu-
COCOF; Kate Mayne, Action         est destiné à co-financer le défilé   p. 16-19                                                        blication. Le livret en anglais,
Artistique, SOFAM; Laurence        l’année qui suit.
                                          Art On Paper, BOZAR          De Best Vormgegeven                               peut être commandé sur www.
Fontinois, MACORS; Sandra                                                                      p. 23
                                                             Boeken                                      state-of-the-arts.net/past/
Amboldi, Centre Culturel Wolubilis;                          25.10.19 – 28.10.19                              50° Nord / ARTISTS          fair-arts-almanac-2019/
Adele Santocono, Province du        p. 12-13                  Exposition SOFAM            28.10.2019
                                           tentoonstelling: Drawing from     een inititatief van SOFAM,       WANTED
Hainaut; Ivo Ghizzardi, CFWB        .TIFF / FOMU Antwerpen /                             GAU en Boek.be               Journée Rencontres
                                           the present. Met werk van /
                      Anvers                                                                             p. 24-25
                                           avec des œuvres de :          Jury: Johan Pas; Koen Brams;        Professionnelles
p. 8-9                    03.10.19                Aleksandra ­Chaushova (2016),     Johan Van Looveren, Kim          28.11.2019             WIELS Residency
                                           Nicolás Lamas (2017), Vera Molnár   Beirnaert (verontschuldigd),                         Om financiele ruimte en tijd te
The FiNEST FiLTERS             België staat bol van het fotografisch   (2018), Lisa Wilkens (2018).      Thomas Desmet.             Hoe begeleid je pas afgestudeerde
                                                                                                      creëren reikt SOFAM een beurs van
  15.04.2019 – 30.06.2019         talent. Sinds 2012 kiest het FOMU                         Verslag: Dirk Leyman          kunstenaars bij hun eerste stappen
                                                                                                      1250 euro uit aan elke Belgische
  SOFAM in het EHA /           jaarlijks tien opkomende fotografen   Dankzij de booth die ter beschik-                         in het professionele leven? 50°Nord
                                                                                                      kunstenaar in het residentie
  SOFAM à la MEDAA            voor het magazine .tiff, dat onder-   king werd gesteld van SOFAM      Tijdens de vooropening van de       bracht ze samen om erover te de-
                                                                                                      programma van WIELS. Zij ­krijgen
  met / avec : Edith Bories, Peter    tussen is uitgegroeid tot een inter-  stelden we een tentoonstelling     Boekenbeurs werden de ­prijzen uit-    batteren tijdens een professionele
                                                                                                      ook een SOFAM lidmaatschap
  De Cupere, Loek Grootjans,       nationaal platform. SOFAM steunt    samen met recent werk van win-     gereikt voor de Best Vormgegeven      ontmoetingsdag in het Academie
                                                                                                      aangeboden.
  Nicolás Lamas, Lisa Wilkens       .TIFF magazine, geeft een lezing    naars van de SOFAM Prijs van      Boeken in 2 categorieën, prijs voor    voor Schone Kunsten in Brussel.
                                                                                                      Pour créer de l’espace financière
                      auteursrechten en biedt elke foto-   voorbije edities.           het Beste Boekontwerp en prijs       SOFAM ondersteunde het evene-
                                                                                                      et temporelle, la SOFAM décerne
Deze tentoonstelling handelde       graaf een SOFAM lidmaatschap.      Grâce au stand mis à disposi-     voor het Beste Beeldboek, met       ment met een som van 2000 euro.
                                                                                                      une bourse de soutien de 1250
over hoe sommige kunstenaars,       La Belgique est pleine de talent    tion de la SOFAM nous avons      telkens één winnend boek en één      Comment accompagner l’entrée
                                                                                                      euros à chaque artiste Belge en
dankzij hun verhoogde sensitivi-      photographique. Depuis 2012, le     monté une exposition d’œuvres     eervolle vermelding. Lijst winnaars    dans la vie professionnelle des
                                                                                                      résidence dans les ateliers à
teit, in staat zijn om prikkels op te   FOMU sélectionne chaque année      ­récentes par les lauréats du Prix   op p. 20-21                jeunes artistes et diplômés des    WIELS. Ils reçoivent aussi une
vangen en werken te maken die op      dix photographes ­émergents       SOFAM des éditions précédentes.    Durant le vernissage de la Foire      écoles d’art ? 50° nord a proposé   adhésion à la SOFAM.
hun beurt een gevoelige ervaring      pour le magazine .tiff, qui est                        du Livre à Anvers les prix De       de les réunir et d’en débattre à
teweegbrengen bij de toeschouwers.     ­depuis devenu une plate-forme       SOFAM Prize Best Solo Show:     Best Vormgegeven Boeken ont été      l’occasion d’une journée de ren-
Cette exposition portait sur la ma-     internationale. La SOFAM         Vincent Geyskens          présentés en 2 catégories: le prix     contres professionnelles organi-
nière dont certains artistes, grâce     ­soutient le magazine, donne      Elk jaar nodigt SOFAM een jury ex-   de la meilleure mise en page, et      sée dans le cadre de la biennale
à leur sensibilité accrue, sont       une conférence droits d’auteur    perten uit, van kunstenaars, cura-   le prix du livre de l’image. Pour     Watch This Space à l’Acadé-
capables d’absorber des stimuli       et offre une adhesion SOFAM à     toren en verzamelaars, om de win-   chaque catégorie il y’a un prix et     mie royale des Beaux-Arts de
et de créer des œuvres qui à leur      chaque photographe sélectionné.    naar te selecteren voor de SOFAM    une mention honorable. Pour la       Bruxelles. La SOFAM a soutenu
tour déclenchent une expérience                          Prijs Beste Solotentoonstelling op   liste des lauréats, voir p. 20-21     cet événement avec une aide de
sensible chez les spectateurs.                           Art on Paper. In 2019 koos de jury   www.debestvormgegevenboeken.be       2000 euros.

26                                                            27              Vincent Geyskens, Rees Mogg II, 2018. Courtesy La Simonie →
www.sofam.be
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler