Persprijzen Pressepreise Prix de la presse 2012 - Belfius Bank

 
Persprijzen
  Pressepreise
Prix de la presse

       2012
Persprijzen Belfius
  Pressepreise Belfius
Prix de la presse Belfius

           2012

      De 35 laureaten zijn ...
     Die 35 Preisträger sind ...
      Les 35 lauréats sont ...
Presentatie – Moderation – Présentation
  Michel De Maegd & Luc Hanegreefs

    Jury

  Olivier Bailly           Pierre Havrenne    Stefaan Michielsen
  Jean-Marc Bodson          François Heinderyckx  Wilfried Mostinckx
  Heinz Bouillon           Jean-François Husson  Ulrike Pommée
  François Brabant          Liesbeth Imbo     Marion Schmitz-Reiners
  Bart Brinckman           Anne-Marie Impe    Katia Segers
  Jo Buggenhout           Guy Janssens      Jean-Pierre Smyers
  Dominique d’Olne          Jean-Jacques Jespers  Bart Sturtewagen
  Phara De Aguirre          Frieda Joris      Jan Van Dam
  Ides Debruyne           Jan Knudde       Robert Vanden Brugge
  Tricia De Cuyper          Jurek Kuczkiewicz   Luc Van der Kelen
  Moniek Delvou           Jan Lapeire      Alexandra Van Hemeldonck
  Lieven De Maertelaere       Bert Lauwers      Hubert Van Humbeeck
  Arnaud Dessoy           Odile Leherte     Camille van Vyve
  Filip De Rycke           Philippe Leruth    Georges Vercheval
  Karin De Ruyter          Frank Lierman     Trees Verleyen
  Johan Devos            Pierre Loppe      Carl Voet
  Sander de Wilde          Martine Maelschalck  Bruno Wattenbergh
  Henk Dheedene           Philippe Martin    Johan Wuytack
  Valérie Druitte          Thierry Martiny    Gerd Zeimers
  Jean-François Dumont        Barbara Mertens
  Jens Franssen           Stéphanie Meyer

2
Presse locale           4

Lokale pers            5

Presse écrite           6

Schrijvende pers          7

Presse photographique/Fotopers   8

Deutschsprachige Presse      9

Presse radiophonique       10

Radiopers             11

Presse télévisée         12

Televisiepers           13

Presse économique et financière  14

Financiële en economische pers  15

                    3
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

     Presse locale

  Philippe Carrozza                          Stéphanie Vandreck – Julien Bader                  Chantal Notté

  1940-1945 : Ils m'ont volé mes                   Un son qui prend aux tripes                     Mainvault : Passion pour un
  plus belles années                                                            calvaire
  L'AVENIR                              RTBF RADIO (LA PREMIÈRE)                       NOTÉLÉ

  Au fil de rencontres passionnantes et de témoignages        Un titre qui résume parfaitement un reportage captivant qui,     Pendant près de deux ans, Chantal Notté a suivi la mobilisation
  captivants, le journaliste revisite véritablement un sujet     grâce à la qualité de l’exploitation sonore, nous transporte     de tout un village pour réhabiliter son ancien calvaire.
  classique et connu, nous invitant au passage à découvrir      véritablement au cœur du carnaval de Binche et parvient       Ce superbe reportage nous fait découvrir des gens passionnés
  des lieux et des lieux-dits qui accrochent le lecteur. Chaque    à nous faire redécouvrir un sujet pourtant hyperconnu. La      par leur région, un patrimoine méconnu et, par-delà, une
  petit encadré est une histoire en soi et donne envie de lire la   journaliste a su clairement tirer parti de tout ce que le média   dynamique forte qui fédère véritablement toute une
  suivante. À cent lieues des clichés, cette série apporte un autre  radio peut offrir pour traiter un tel sujet et nous faire vibrer   population derrière un projet. Bel exemple d’une information
  regard sur le quotidien des gens durant la Seconde Guerre      avec toute une communauté.                      locale parfaitement traitée.
  mondiale.

4
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                             Lokale pers

Luk Dewulf - Inge Wagemakers                   Marc Lens                              Koen Moreau

Exit Concentratie                         De Limburgse mijnen, een                      Het leven zoals het is: Ronkenburg
                                 kwarteeuw later
AVS                                RADIO 2 LIMBURG                           HET LAATSTE NIEUWS

Gent kent de laatste jaren een enorme toestroom          Limburg was klaar voor de viering van 50 jaar Ford Genk. Maar    “Breng 24 uur door in het Boeddhistische klooster van
van migranten. Er zijn op dit moment in Gent tientallen      wat overbleef in 2012 waren herdenkingen, veel herdenkingen.    Ronkenburg en kom terug met een verslag”. Met een klein
concentratiescholen, d.w.z. scholen waar de meerderheid      25 jaar geleden sloten de mijnen van Waterschei en Eisden. De    hartje vertrok de journalist naar kloosterdomein Ronkenburg
van de leerlingen van allochtone afkomst is. Tezelfdertijd    mijn van Zolder ging 20 jaar geleden dicht. Omdat er geen      met als doel een dag en een nacht samen te leven met tien
is nergens in de geïndustrialiseerde wereld de kloof tussen    toekomst is zonder kennis van het verleden, blikte Radio 2     jongeren die daar een 14-daagse novicetraining volgen.
allochtone en autochtone leerlingen zo groot als in Vlaanderen.  Limburg een week lang terug op deze zwarte bladzijden van      De bijdrage dompelt ons onder in het Boeddhistische
Deze uitgebreide reportage behandelt het fenomeen van de     de Limburgse geschiedenis.                     kloosterleven en geeft ons op die manier een kijkje in
concentratiescholen in het Gentse, met de vraag of de huidige   De jury is van mening dat deze bijdrage perfect aansluit bij    een wereld die nog grotendeels taboe is en daardoor de
aanpak de goede is, dan wel of buitenlandse voorbeelden, met   de bedoeling van de nieuwe categorie “Lokale pers” en als      nieuwsgierigheid wekt.
name in Finland, niet kunnen inspireren tot een beter beleid.   richtinggevend mag worden beschouwd voor de weg die de       Het stuk vertrekt van een zeer goed idee, leest met plezier en
Het thema is lokaal en gelinkt aan de situatie in Gent, maar   nieuwe categorie moet inslaan. De bijdragen hebben een goede    is nauw verbonden met de plaatselijke context.
overstijgt deze ook waardoor ze vertaalbaar wordt naar een    (lokale) casting, blikken zonder nostalgie terug op het verleden,
bredere context. De bijdrage is zeer volledig in de behandeling  maar leggen ook de link met het heden en zetten het verleden
van het thema (het aantal ondervraagde betrokkenen ligt      in een breder perspectief. Het resultaat is een geheel van vijf
bijzonder hoog), is kritisch en gaat in tegen de stroom van de  prachtige radiomomenten.
huidige aanpak.
                                                                                                    5
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

     Presse écrite

  Annick Hovine                         David Leloup                            Martine Vandemeulebroucke

  Gabriel, un rêve d'enfant                   L'aide belge au développement                    L'objectif des CPAS ? Survivre
                                  s'envole dans des projets douteux
                                  via les paradis fiscaux
  LA LIBRE BELGIQUE                       LE SOIR                               LE SOIR

  Accoler les mots « amour », « sexe » et « handicap mental »,  Chacun croit de bonne foi que l'aide au développement vise à    Les élections communales de 2012 ont été l’occasion de faire
  c’est additionner les tabous. Annick Hovine nous invite à   construire des écoles ou à creuser des puits… Voici une enquête   le point sur un sujet de société : les CPAS en situation difficile.
  explorer une question sensible traitée sans sensiblerie et   sérieuse et très originale qui démonte quelques illusions : une   À quoi sert un CPAS ? Qui en sont les bénéficiaires ? Qui y
  parvient, grâce à une grande justesse de ton, à lever nombre  chaîne d’hôtels de luxe, une clinique privée spécialisée en     travaille ?
  d’incompréhensions.                      chirurgie esthétique ont – entre autres – bénéficié d’étranges   Quid de leur situation financière, de leur capacité à remplir
  Le sujet, rarement abordé, est socialement et humainement   largesses.                             leur(s) mission(s), de leur autonomie… ?
  dense, servi par une écriture belle et solide.         Ce travail d’investigation de qualité met en lumière un       Autant de questions complexes éclairées par l’enquête fouillée
  En apportant densité humaine et profondeur, la journaliste   problème de société : les paradis fiscaux où l’on retrouve des   menée par Martine Vandemeulebroucke.
  propose ici une rencontre touchante.              joueurs inattendus.                         Le jury a souligné les grandes qualités pédagogiques de ce
                                  L’enquête pose une question éthique : quel contrôle pour la     travail qui propose des approches nombreuses et variées :
                                  gestion de l’argent public qui part dans des circuits financiers  statut légal, témoignages, vécu, etc.
                                  occultes ?

6
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                   Schrijvende pers

Maxie Eckert                           Annick Grobben                          Nikolas Vanhecke - Mark Eeckhaut -
                                                                  Dominique Deckmyn

Het ziekenhuisrapport/Alarm op                  Met Morad naar Marokko                      Drugs met één muisklik: Dark Net
de spoed
DE STANDAARD                           HET LAATSTE NIEUWS                        DE STANDAARD

“Het ziekenhuisrapport” ontrafelt de Vlaamse ziekenhuiszorg   Reportagereeks over een jong Vlaams moslimgezin dat        Geen zoektochten meer langs ongure portieken. Gewoon op
waarvan vaak wordt gezegd dat ze tot de beste ter wereld     op bezoek gaat bij familie in moederland Marokko. Morad      het net een pakje cocaïne bestellen en een week later wordt
behoort. De reeks verschaft het grote publiek voor de      Boukhzar (33), lay-outer bij Het Laatste Nieuws en zijn vrouw   het, clean en netjes, door de post in de brievenbus bezorgd. Dat
allereerste keer objectieve informatie over de kwaliteit van   Naoual Benaissa (26) zijn in België geboren, kinderen van de   is wat het Darknet belooft. Maar klopt het verhaal ook echt?
de ziekenhuizen.                         tweede generatie. Nu nemen ze dochtertje Sirin (1) mee op     De Standaard nam de proef op de som en ging op zoek naar
Het rapport is een datajournalistiek project waarvoor de meest  de 2 400 kilometer lange trip van Dendermonde naar Tétouan.    verboden spul op het Darknet.
recente inspectieverslagen van de 56 Vlaamse ziekenhuizen    Zijn Morad en Naoual nu Vlamingen of Marokkanen?         De jury is unaniem lovend. Zonder twijfel maatschappelijk
onder de loep werden genomen.                  Er is tijd en geld geïnvesteerd om deze reeks op te zetten; de  relevant, een heel nieuw gegeven dat grondig wordt uitgespit
Uit het juryrapport: “Heel degelijk journalistiek werk; het is  reeks geeft een heel getrouw, neutraal beeld van die culturele  door de journalist. Journalistiek werk ten voeten uit dus. Een
duidelijk dat hier veel voorbereiding aan is voorafgegaan.    spagaat en van het “thuiskomen” van Morad en zijn familie. Het  heel verrassend gegeven ook met echte “nieuwswaarde”
Het resultaat is een goed verteerbaar en relevant werkstuk    is een heel interessant en boeiend geschreven artikel dat een   waarbij de jury zich er trouwens over verbaast hoe weinig
geworden. Zonder discussie een terechte nominatie.”       levendige inkijk geeft in de problematiek. De jury apprecieerde  (media)aandacht dit gegenereerd heeft.
                                 ook dat dit werd verspreid bij een breed lezerspubliek.

                                                                                                   7
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

     Presse photographique/Fotopers

  Colin Delfosse                           Olivier Papegnies

  Goma : voyage au cœur du chaos                   Fous d'amour

  L'ÉCHO – DE TIJD                          LA LIBRE BELGIQUE

  Le 20 novembre 2012, le groupe armé M23 a pris la ville       Trois qualités – au moins… – ont séduit le jury : les photos sont
  de Goma, dans la province du Nord-Kivu, en République        directement lisibles, sans cependant forcer le trait ; les gestes
  démocratique du Congo. À travers sa série d’images sombres     d’amour sont présents sans être explicites ; l’esthétique,
  prises au plus près des gens, Colin Delfosse nous fait ressentir  ressentie, reste sous-jacente. De l’humanité sur papier glacé !
  la violence qui sourd à tout moment dans cette région plongée    Ensuite, les photos sont authentiques, proches, imprégnées de
  depuis plus de 20 ans dans ce que les ONG appellent désormais    confiance réciproque entre le photographe et le photographié
  le cycle du chaos. Mais c’est une mémoire plus longue encore qui  et cependant en toute discrétion.
  affleure au détour de bon nombre de ces instants fugaces : au    Enfin, les photos sont complexes, chacune montre des aspects,
  hasard d’un bâtiment, d’une ruine ou encore d’une improbable    des points de vue pluriels. Elles ne dévoilent pas directement
  inscription, c’est tout le passé colonial belge qui s’invite dans  leur(s) secret(s) : une énième vision révèle encore de nouveaux
  l’actualité…                            éléments.

8
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                     Deutschsprachige Presse

Boris Cremer                           Chantal Delhez                          Frederik Schunk

2012: „Annus horribilis“ des                   Vater unbekannt                         Je t’aime, … moi non plus
Belgischen Rundfunks
GRENZECHO                            BRF – FERNSEHEN                         BRF – FERNSEHEN

Ein Jahr lang hat der Zeitungsjournalist Boris Cremer für    Chantal Delhez zeichnet in ihrem Fernsehfilm „Vater       Auf verblüffende Weise hat sich Frederik Schunk in einem
das Grenzecho mit Berichten, Interviews und kritischen      unbekannt“ das bewegende Schicksal eines 1945 im Osten      kurzen Fernsehfilm des komplizierten Verhältnisses zwischen
Kommentaren das „Annus horribilis“ 2012 des Belgischen      Belgiens geborenen Mannes nach, der von seinem Vater nur     der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Provinz Lüttich
Rundfunks begleitet, ein Jahr, in dem der Sender von       weiß, dass er amerikanischer Soldat war und seine Mutter     angenommen: Er hat mit Georges Simenon beziehungsweise
personellen und finanziellen Krisen geschüttelt war.       während der Ardennenoffensive kennengelernt hatte. Erst     mit dessen Statue in Lüttich darüber diskutiert und dadurch
Investigativer Journalismus, der in Cremers abschließenden    60 Jahre nach Kriegsende fand er den Mut, sich auf die Suche   ein trockenes institutionelles Problem auf eine künstlerisch-
Kommentar vom 23.8.2012 mündet. Die Öffentlichkeit wurde     nach der Identität seines Vaters zu machen (die letztendlich   psychologische Schiene gesetzt. Das Experiment ist gelungen.
umfassend über die Missstände des öffentlich-rechtlichen     gelang). Diese Suche ist filmisch eindringlich nachgezeichnet.  Die filmische Umsetzung überzeugt, aber vor allem überzeugt
(und von den Steuerzahlern finanzierten) Senders aufgeklärt.   Über das Einzelschicksal hinaus wird das Problem der       die Idee, ein aktuelles Thema einmal auf ganz neuartige Weise
Journalismus, der beispielhaft seine Aufgabe als „dritte Macht  vaterlosen Kriegskinder und ihrer einstigen Verfemung in     aufzuarbeiten und dadurch in den Köpfen der Zuschauer zu
im Staat“ erfüllt.                        dörflichen Biotopen angesprochen. Außerdem vermitteln die    verankern.
                                 eingeschnittenen Archivbilder über die Ardennenoffensive
                                 einen Einblick in ein tragisches Kapitel der belgischen
                                 Geschichte, das nur zum Teil aufgearbeitet wurde.

                                                                                                 9
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

     Presse radiophonique

   Jean-Christophe Adnet                       Jérôme Durant – Anne-Carol Saverne                  Baptiste Hupin – Jean-Marc Vierset

   La folie qui dérange                       Le Conservatoire de Bruxelles,                    Cinquantième anniversaire de la
                                    joyau en danger                            frontière linguistique
   RTBF LA PREMIÈRE                         RTBF LA PREMIÈRE                           RTBF TRANSVERSALES

   Une plongée dans une unité psychiatrique fermée où des      Sa réputation internationale est grande. Mais ses locaux,       Novembre 1962, la loi Gilson, la question linguistique est
   malades mentaux considérés comme dangereux sont privés      aujourd’hui partagés par les conservatoires flamand et        réglée, la frontière du même nom est LA solution…
   de liberté, là où il n’existe aucune autre alternative que les  francophone, sont quasi insalubres. L’État fédéral, propriétaire,   Une remise en mémoire – et en perspective – des origines
   soins sous contrainte. Le reportage donne la parole aux      tarde à effectuer des travaux indispensables, la salle de       et des réalités de la frontière linguistique. Au travers de
   protagonistes, et révèle un accroissement de cas de détresse   concert est décrépite. Par les témoignages et un travail soigné    documents sonores historiques, d’un beau travail de recherche,
   sociale entraînant une perte de raison, avec une justice     du son qui rend bien les atmosphères, nous voici confrontés à     d’interviews avec des témoins de l’époque et d’aujourd’hui,
   souvent en décalage avec la réalité. Un monde méconnu nous    un bel imbroglio à la belge. Un beau travail radiophonique !     cette émission en trois temps rend de façon vivante et
   est ici révélé et toute la société est interpellée : ne sommes-                                     touchante une situation finalement méconnue.
   nous pas moins tolérants ? Et la détresse sociale ne génère-t-
   elle pas plus de déséquilibres ?

10
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                                Radiopers

Koen Fillet                             Ng Sauw Tjhoi                            Joris Vergeyle

Touché met Sven Mary en                       Stadsbendes                             De verkiezingsroulette
Koen Fillet
VRT RADIO 1 TOUCHÉ                          VRT RADIO 1 JOOS                          VRT DE OCHTEND & VANDAAG

Koen Fillet speelt heel gevat en intelligent in op zijn kerstgast,  Ng Sauw Tjhoi begeeft zich als Kuifje in de duistere wijken van   Heel frisse radiojournalistiek in la Flandre profonde aan de
de strafpleiter Sven Mary.                      de grootstad. Het resultaat is een mooie filmische montage     vooravond van de verkiezingen. Een originele insteek van de
Interviewer en geïnterviewde worstelen met recht,          van een criminele bende die de politie bij voornaam kent.      roulette zorgt ervoor dat kleinere dorpen en meer ongekende
rechtvaardigheid en hun persoonlijk geweten, wat leidt tot een    De muziek is perfect verweven in deze radiodocumentaire.      situaties aan bod komen. Technisch heel mooi afgewerkte
heel actueel, gelaagd en filosofisch gesprek.            Prachtig dat een journalist met zoveel ervaring blijft kijken met  documentjes, tongue in cheek gebracht.
De twee Sven Mary’s van bij de start van het gesprek – de      jeugdige verwondering.                       Je voelt de “goesting” waarmee de journalist dit gemaakt
mens met een geweten en de advocaat zonder geweten –                                           heeft.
staan, naarmate dat het gesprek evolueert, niet meer zo haaks
tegenover elkaar. Aan zekerheden begint men te twijfelen.

                                                                                                    11
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

     Presse télévisée

   Jean-Christophe Adnet – Adrien Lasserre              Malika Attar – Philippe Delporte                  Anne Pirson – Philippe Palamin

   La Cour des Miracles                       Faut-il brûler Michelle Martin ?                  Les Campagnards

   LA UNE – DEVOIR D'ENQUÊTE                     LA UNE – DEVOIR D'ENQUÊTE                     MATÉLÉ

   Un tribunal où l’on voit un casting détonnant : de petits     On pouvait craindre un nouvel épisode de la saga Dutroux.     Le sujet est hors format : il suit la campagne électorale 2012 de
   délinquants dans une procédure de comparution accélérée,     De facture classique, ce reportage nous donne un nouvel      quatre candidats « locaux » aux élections communales. Quatre
   peu de temps après avoir commis leurs délits, et des magistrats  éclairage nuancé sur Michelle Martin, avec le témoignage,     types de campagnes et quatre portraits différents, soignés,
   bonimenteurs et désarçonnants, qui donnent de la justice une   entre autres, d’amis d’enfance ou de psychologues. L’émission   captant les protagonistes de près parfois sous des angles
   autre image que celle des grands procès médiatiques. Avec,    traite le sujet en profondeur, et se conclut par une interview   inattendus et indiscrets, avec une journaliste qui sait s’effacer
   entre autres, différents témoignages d’autres magistrats,     impressionnante de l’avocat d’une des victimes.          devant les personnages. Il est inhabituel de voir un tel travail
   le reportage fait le point sur les réalités et les ratés d’une                                    sur la longueur, avec une vraie histoire bien construite dont on
   procédure qui a vite montré ses limites.                                               est impatient de connaître la fin.

12
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                         Televisiepers

Peter Boeckx                           Pieterjan De Smedt                        Peter Brems – Leendert Derck

De Bende Haemers                         De biecht van psychiater                     De fiscus buitenspel
                                 Vandereycken
VIER                               VRT TERZAKE                           CANVAS PANORAMA

In deze docureeks spreken voor het eerst, bijna 20 jaar na zijn  "Ik heb een mooie carrière achter de rug, maar er zit daar een  Journalistiek met guts. Panorama bood undercover zwart geld
zelfmoord, de getuigen die hem van dichtbij gekend hebben.    heel donkere bladzijde waar ik moreel in de knoei mee lig."   aan zeven voetbalclubs.
De makers volgen de zoon van Patrick Haemers die probeert     Walter Vandereycken, hoogleraar aan de KU Leuven, bekent     Zes daarvan wilden zonder aarzelen op de illegale voorstellen
te achterhalen wie zijn vader was en wat er echt is gebeurd.   dat hij twintig jaar lang vrouwen seksueel heeft misbruikt.   ingaan, voor in totaal minstens 600 000 euro.
Het resultaat is een demystificatie van Belgiës meest       Terzake plukt met deze scoop de vruchten van een maandenlang   Wat iedereen wist, werd voor het eerst op televisie getoond.
mediagenieke gangster.                      onderzoek naar seksueel misbruik in de psychiatrie en zet zo   De reportage start betrekkelijk onschuldig in de lagere regionen
Heel grondige research, knap verteld, goede opbouw …       meteen ook het thema op de nationale agenda.           van de competitie maar dan waagt de reporter zich stap voor
Vlaanderen kan meer van dit soort documentaires gebruiken.    Er werden vragen over gesteld in het parlement. De psychiater  stap verder, tot in de stadia van eerste klasse.
                                 werd geschorst.                         De aflevering sloeg in de voetbalwereld in als een bom.
                                 Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx wilde een     Onderzoeksjournalistiek pur sang.
                                 hervorming van de Orde van Geneesheren.

                                                                                                   13
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

      Presse économique et financière

   François Bailly                             Cécile Berthaud                           Sandrine Vandendooren

   Les larmes de (Ford) Genk                        L'arme du crime, c'est l'entreprise                 L'argent des grandes familles

   L'ÉCHO                                 L'ÉCHO                                TRENDS-TENDANCES

   Le 24 octobre 2012, Ford a décidé de sacrifier Genk sur         La fraude sociale (faux C4, fraude aux allocations, fraude      Que font les grandes fortunes de leurs milliards, à part soutenir
   l’autel de la surcapacité de production qui frappe ses usines      aux cotisations, etc.) est moins médiatisée et moins connue     la croissance de leur entreprise ? Cette enquête montre dans
   européennes. 4 337 ouvriers vont perdre leur emploi avec        que la fraude fiscale. Pourtant, elle représente aussi des      quels domaines – méconnus et parfois inattendus – les grandes
   la fermeture. Une semaine après le « choc » de l'annonce, le      millions d'euros de pertes pour l'État. Ainsi qu'une concurrence   familles (Colruyt, actionnaires d'AB InBev, Saverijs, Boël, Ullens
   Limbourg commence à comprendre ce que « vivre sans Ford »        déloyale entre entreprises. La Belgique a récemment mis en      de Schooten...) diversifient leur patrimoine.
   signifiera. Reportage dans les coulisses d'une fermeture ;       place un système de lutte contre la fraude sociale qui fait     Le jury a été sensibilisé par la qualité de la recherche et des
   au-delà des choix que Ford tente de justifier tant bien que mal ;    des envieux à l'étranger. Il a fallu trois mois d'enquête pour    informations recueillies qui ont permis de dresser un panorama
   au delà d'un monde industriel qui s'écroule...             nouer le contact avec nombre d'acteurs de terrain, gagner leur    détaillé d’une face peu connue de l’activité financière des
   Une région s'apprête à vivre 15 ans de récession.            confiance, appréhender et comprendre une matière et des       grandes familles actionnaires de certaines sociétés belges.
   Le jury a été sensibilisé par la narration, la qualité de l’écriture,  montages de fraude complexes. Beaucoup de sources sont        La qualité de la présentation graphique renforce également la
   la diversité et la sensibilité des témoignages, le tout fournissant   anonymes, mais toutes sont des professionnels en contact       clarté et l’attractivité du dossier.
   un tableau instantané et émouvant du drame social affectant       quotidien avec cette réalité.
   une région et sa population.                      Le jury a apprécié la qualité de la documentation et de
                                       l’investigation journalistique traitant d’un sujet, qui est, par
                                       sa nature même, difficile à appréhender, mais qui revêt des
                                       enjeux à la fois sociaux et financiers importants. La qualité de
14
                                       l’écriture permet également de rendre accessible ce sujet a
                                       priori complexe.
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                           Financiële en economische pers

Lars Bové – Bart Haeck                      Piet Depuydt                           John Vandaele – Ruben Mooijman

De postbus van zeven miljard                   De erfenis van Boer Clerck                    Van poen tot puin

DE TIJD                             DE TIJD                             DE STANDAARD

Wie denkt dat Bernard Arnault, de vierde rijkste man op aarde,  Jaren bleef het stil rond de bijna mythische textielgroep    In augustus 2012 is het vijf jaar geleden dat bij de Britse
ons land nog maar pas ontdekt heeft, denkt verkeerd. De     Beaulieu. Een fiscale monsterboete blijft als een zwaard van   hypotheekbank Northern Rock grote problemen aan de
Tijd ontwarde Arnaults spinnenweb van postorderbedrijfjes    Damocles boven het imperium van Roger De Clerck hangen.     oppervlakte kwamen. De stroom nieuwsberichten over de
in België. Ze brengen miljarden euro’s op, niet voor ons     Ondertussen ondermijnt familiale onenigheid de toekomst van   krediet- en schuldencrisis is daarna niet meer tot stilstand
land, wel voor Monsieur Arnault. Het onderzoek van De      de groep. Wordt die hypotheek nu eindelijk gelicht? Of is het  gekomen.
Tijd en de daarmee gepaard gaande ontdekkingen ontlokten     lot van Beaulieu bezegeld? Een insideverhaal over de erfenis   Een reeks artikels die de oorzaken van de financieel-
een politieke reactie, alsook inmenging van de internationale  van “boer Clerck”.                        economische crisis blootleggen. Er wordt ook gekeken naar
persagentschappen en een persbericht van de groep Arnault/    Dankzij een massa aan informatie van binnenuit wordt de     de impact van de crisis en – last but not least – wordt de vraag
LVMW zelf.                            Beaulieu-groep in beeld gebracht. Door getuigenissen van     gesteld welke lessen we na vijf jaar crisis kunnen trekken.
Uit het juryrapport: “’Mooie en met succes afgeronde research;  insiders krijgen we een kijk op de schimmige wereld van     De jury is lovend: “Sluit naadloos aan bij de actualiteit; sterke
België is wel degelijk een fiscaal paradijs voor de goed     dubieus zaakvoeren, ruzies en vetes, groei en verval. Een    research; leerrijk, goed opgebouwd; vlot geschreven; originele
geïnformeerden; gedurfde aanpak om het ganse circuit en de    verhaal ook van hoe de fiscale ontwijkingsobsessie een groep   link met de zogenaamde "voorspellers"; mooie combinatie van
interconnectie van de vele vennootschappen te onthullen.”    kapot heeft gemaakt.                       terugblik en vooruitblik en proberen een antwoord te geven op
                                 De jury twijfelt er niet aan dat de voorbereiding van dit stuk  de vraag: welke lessen trekken uit de crisis?”
                                 zeer veel tijd en energie gekost heeft en dat het de nodige
                                 overtuigingskracht zal gevergd hebben om het vertrouwen
                                                                                                   15
                                 van enkele cruciale spelers te bekomen en toelating te krijgen
                                 om de "vuile was" te publiceren.
De Belfius Persprijzen
  50 jaar mediabrainstorming in België

Les Prix de la presse Belfius
    50 années de remue-méninges
        médiatique en Belgique

  Die Belfius-Pressepreise
  50 Jahre Medienrummel in Belgien

            1963 – 2012
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

   De Belfius Persprijzen, 50 jaar mediabrainstorming in België                                                                     50

Het begin: Pro Civitate                      In dat specifieke domein voltrekt zich een gelijkaardige evolutie:
                                 de aandacht wordt verlegd van strikt sportieve thema’s (bv.
                                                                    Er gingen ook Prijzen naar vernieuwingen op het vlak van
                                                                    mediataal. Zo werd StripTease in 1986 bekroond om zijn
In 1960, toen het Gemeentekrediet 100 jaar werd, ontstond     Drie wielergoden in 1980) naar samenlevingsthema’s in de       vernieuwende stijl.
onder impuls van algemeen directeur Marcel Van Audenhove     marge van sportactiviteiten (bv. Hooligans in 1993).
"Pro Civitate", een concept dat de toenmalige "bank van de    De evolutie van de bank leidt in 1988 tot de creatie van een
gemeenten" de mogelijkheid moest geven talrijke culturele     Prijs van de Financiële en Economische Pers.             Gemeenschappelijke waarden:
initiatieven te nemen: tentoonstellingen, muziek, geschiedenis
enz.                               Met de 50e editie knopen de Belfius Persprijzen weer aan met     media, prijzen en Belfius
                                 hun oorsprong en wordt er een Prijs van de Lokale Informatie     In de loop der jaren is de naam veranderd en zijn de Prijzen
Vanaf 1963 werd de doelgroep uitgebreid tot de media en werd   boven de doopvont gehouden.
de eerste "Journalistiekprijs Pro Civitate" uitgereikt.                                        geëvolueerd, maar de geest is nog altijd dezelfde: de beste
                                                                    artikels en reportages van het jaar in de verschillende nationale
                                                                    perscategorieën bekronen en zo de journalisten steunen in hun

De thema’s: de eeuwige terugkeer                 De media: evolutie & innovatie                    werk, dat ze soms in moeilijke omstandigheden moeten doen.
                                 De Prijzen hebben altijd geprobeerd zo dicht mogelijk aan te     Nu de wereld in het algemeen en de media in het bijzonder
In het begin waren de onderwerpen – zoals het reglement      sluiten bij de evolutie van het Belgische medialandschap.      in volle verandering zijn, liggen de Persprijzen meer dan
vereiste – beperkt tot de lokale besturen, m.a.w. de gemeenten                                     ooit in het verlengde van de drie basisengagementen van
en provincies, en de destijds markante ontwikkelingen: de     Zo krijgen radio en televisie hun eigen Prijs vanaf 1969.
                                                                    Belfius: een solide, lokaal verankerde bank zijn, die transparant
fusie van de gemeenten, het ontstaan van de gewesten en                                        communiceert en de samenleving een reële toegevoegde
                                 De persfoto, die zowel in kranten als in tijdschriften alsmaar
gemeenschappen ...                                                           waarde wil leveren.
                                 belangrijker wordt, volgt in 1979.
In de jaren 80 evolueert de inhoud van de reportages van                                        De lokale verankering was 50 jaar geleden ook al aanwezig,
                                 En in 2010 wordt de intrede van het internet in de verf
"institutionele" onderwerpen naar samenlevingsthema’s, maar                                      maar wordt nu versterkt door de creatie van een aparte Prijs
                                 gezet door de toekenning van de Prijs van de Financiële en
nog altijd op lokaal niveau.                                                      van de Lokale Informatie.
                                 Economische Pers aan een blog!
In 1987 was het thema bijvoorbeeld Un Verviétois sur 10 est                                      De selectiemethode staat borg voor transparantie: jury’s van
un immigré.                                                              mediaspecialisten en academici kiezen de laureaten in alle
In 1973 ging alle aandacht naar Gemeenten en milieu.       De laureaten: enkele                         onafhankelijkheid.

De samenlevingsthema’s nemen daarna de bovenhand en        onvermijdelijke thema’s                       De laureatenlijsten bevestigen dat het ons menens is met
verwijzen niet langer naar louter lokale toestanden.                                          die onpartijdigheid: een genomineerde van 1996 legde het
                                 In de voorbije halve eeuw zijn de Belfius Persprijzen vaak naar
                                                                    aandeelhouderschap van het Gemeentekrediet bloot, terwijl
In 1980 werd een specifieke Sportpersprijs in het leven      laureaten gegaan die de grote en de kleine geschiedenis van
                                                                    tal van genomineerden en laureaten de jongste jaren de vinger
geroepen, die zou worden uitgereikt tot in 1994. Deze prijs lag  het land en van de media vertelden.
                                                                    op de wonde van de Dexia-groep hebben gelegd.
in het verlengde van de toenemende betrokkenheid van het     Wie herinnert zich niet de saga van de Société Générale,
Gemeentekrediet in het domein van de sportsponsoring, met                                       De Belfius Persprijzen huldigen tot slot het journalistieke werk
                                 waarvan het dagelijkse relaas in 1988 werd bekroond met
onder andere de structurele steun aan de Rode Duivels.                                         en onderstrepen jaar na jaar het cruciale belang van informatie
                                 zowel de Prijs van de Financiële en Economische Pers als de
                                                                    voor een betere democratische werking van de Belgische
                                 Prijs van de Duitstalige Pers?
                                                                    samenleving.
                                 De Grote Nutteloze Werken won de Prijs in 1990.
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

50    Les Prix de la presse Belfius, 50 années de remue-méninges médiatique en Belgique

   Les origines : Pro Civitate                    L’évolution de la banque a induit, dès 1988, la création d’un prix
                                    dédié à la presse financière et économique.
                                                                        Les innovations en matière de langage médiatique ont
                                                                        également été accompagnées par les Prix, le style novateur de
   Le centenaire du Crédit Communal, en 1960, a vu naître,                                          « Strip Tease » étant couronné en 1986.
                                    Enfin, la 50e édition voit les Prix Belfius renouer avec leurs
   à l’instigation du directeur gérant Marcel Van Audenhove,     origines, par la création d’un prix consacré à l’information
   le concept « Pro Civitate » qui devait permettre à ce qui     locale.
   était alors la « banque des communes » de développer de                                          Des valeurs communes : médias,
   nombreuses initiatives dans le domaine culturel : expositions,
                                                                        Prix & Belfius
   musique, histoire, etc.
                                    Les médias : évolutions et                       Si, au fil du temps, le nom a changé et les Prix ont évolué,
   Dès 1963, la gamme s’ouvrait aux médias, s’enrichissant du
   premier « Prix Pro Civitate de Journalisme ».           innovations                              l’esprit, lui, est toujours demeuré le même : récompenser les
                                                                        meilleurs articles et reportages de l'année dans les différentes
                                    Les Prix ont toujours reflété l’évolution du paysage médiatique
                                                                        catégories de presse belge et ainsi soutenir les journalistes
                                    belge.
   Les thèmes : l’éternel retour                   Ainsi, la radio et la télévision bénéficient de prix spécifiques
                                                                        dans leur travail, dans des circonstances souvent difficiles.
                                                                        À l’heure où le monde des médias et le monde tout court sont
   À l’origine, les sujets étaient – le règlement l’exigeait ! –   dès 1969.
                                                                        en pleine mutation, les Prix de la Presse cadrent ainsi plus
   exclusivement consacrés aux pouvoirs locaux, communes                                           que jamais dans les trois engagements clés de Belfius : être
                                    La photo de presse, dont l’importance croît tant dans les
   et provinces, ainsi qu’aux évolutions alors marquantes : la                                        une banque forte à l’ancrage local solide, transparente dans
                                    périodiques que dans les quotidiens, est mise à l’honneur à
   fusion des communes ou encore l’émergence des Régions et                                         sa communication et soucieuse d’apporter une réelle valeur
                                    partir de 1979.
   Communautés, etc.                                                             ajoutée à la société.
                                    Plus récemment, l’avènement d’Internet est souligné – en
   Au cours des années 80, une première évolution touche                                           L’ancrage local était présent il y a 50 ans, il est renforcé
                                    2010 – par l’attribution du Prix Presse financière et économique
   le contenu des reportages, qui passent de sujets                                             aujourd’hui par la création d’un Prix spécifiquement dédié à
                                    à un blog !
   « institutionnels » aux sujets de société, tout en restant au                                       l’information locale.
   niveau local.
                                                                        La transparence est garantie par le mode de sélection :
   Ainsi, par exemple, le sujet « Un Verviétois sur 10 est un     Les lauréats : quelques                        des jurys constitués de professionnels des médias et de
   immigré » l’emportait en 1987.
                                    incontournables                            représentants du monde académique choisissent les lauréats
                                                                        en toute indépendance.
   Quant au sujet « Gemeenten en milieu », il l’emportait en 1973.
                                    Au fil de ce demi-siècle, la liste des lauréats des Prix de la
   Ensuite, ce sont les sujets de société qui s’imposent, sans plus                                     Les listes de lauréats confirment cette volonté d’impartialité :
                                    Presse Belfius a bien souvent rencontré l’histoire –la grande
   de références particulières au niveau local.                                               un nominé de 1996 dévoilait les secrets de l’actionnariat
                                    comme la petite – du pays et des médias.
                                                                        du Crédit Communal, tandis que bon nombre de nominés
   Un prix spécifique consacré à la presse sportive a été créé en   Qui a oublié la saga de la Société Générale, dont le compte      et lauréats des années récentes illustraient les difficultés
   1980 pour perdurer jusqu’en 1994. Ce prix correspondait à     rendu quotidien à été doublement couronné en 1988 par le Prix     rencontrées par le groupe Dexia.
   l’implication croissante du Crédit Communal dans le domaine    Presse économique et financière, d’une part, et par le Prix de la
   du sponsoring sportif avec, entre autres, le soutien accordé                                       Enfin, les Prix de la Presse Belfius valorisent le travail
                                    Presse germanophone, d’autre part ?
   aux Diables Rouges.                                                            journalistique et soulignent, année après année, l’importance
                                    Les « Grands Travaux Inutiles », GTI de joyeuse mémoire,        cruciale de l’information pour un meilleur fonctionnement
   Dans ce domaine spécifique, une évolution similaire est      remportaient le Prix en 1990.                     démocratique de la société belge.
   également identifiable : on passe de sujets strictement
   sportifs (par ex. 1980 : « Drie wielergoden ») à des sujets de
   société inscrits dans le cadre de l’activité sportive (par ex.
   1993 : « Hooligans »).
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

   Die Belfius-Pressepreise, 50 Jahre Medienrummel in Belgien                                                                    50

Die Ursprünge Pro Civitate                      Auch in diesem spezifischen Bereich macht sich eine ähnliche
                                   Entwicklung bemerkbar: Es vollzieht sich ein Wandel von
                                                                   Die „Grands travaux inutiles“ („Großen unnötigen Arbeiten“),
                                                                   auch als GTI bekannt, sind 1990 mit dem Preis gekürt worden.
Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Gemeindekredits     rein sportlichen Themen (z. B. 1980 „Drie wielergoden“ („Drei
                                                                   Außerdem haben sich die Preise den Neuerungen in der
im Jahre 1960 hat das Konzept „Pro Civitate“ auf Initiative des   Radsportgötter“) hin zu gesellschaftlichen Themen im Rahmen
                                                                   Mediensprache zugewandt; so ist 1986 der innovative Stil von
Direktors und Geschäftsführers Marcel Van Audenhove das       der sportlichen Aktivität (z. B. 1993 „Hooligans“).
                                                                   „Strip Tease“ mit einem Preis belohnt worden.
Licht der Welt erblickt. Es sollte der damaligen „Bank der      Im Zuge der Entwicklung der Bank wurde 1988 ein Preis für die
Gemeinden“ die Möglichkeit bieten, zahlreiche Initiativen im     Finanz- und Wirtschaftspresse ins Leben gerufen.
Kulturbereich zu entwickeln: Ausstellungen, Musik, Geschichte
usw.                                 Und schließlich knüpfte die 50. Auflage der Belfius-Preise mit  Gemeinsame Werte: Medien,
Ab 1963 wurde das Spektrum mit dem ersten „Journalismus-
                                   der Schaffung eines Preises für Lokalnachrichten erneut an
                                   ihre Ursprünge an.
                                                                   Preise & Belfius
Preis Pro Civitate“ auf die Medien erweitert.                                             Auch wenn sich der Name im Laufe der Zeit geändert und sich
                                                                   die Preise gewandelt haben, so hat sich am Geist nie etwas

Die Themen: die ewige Rückkehr                    Medien: Entwicklungen und                    geändert: Auszeichnung der besten Artikel und Reportagen
                                                                   des Jahres in den verschiedenen Kategorien der belgischen

Zu Beginn waren die Themen gemäß den Regelungen
                                   Innovationen                           Presse und Unterstützung der Journalisten in ihrer Arbeit, die
                                                                   oftmals unter schwierigen Bedingungen stattfindet.
ausschließlich den Lokalbehörden, Gemeinden und Provinzen      Ziel der Preise war es seit jeher, sich möglichst nah an der
sowie den damals einschneidenden Entwicklungen gewidmet:       Entwicklung der belgischen Medienlandschaft zu bewegen.     Zu einer Zeit, in der die Medienwelt und die Welt an sich in
der Zusammenlegung der Gemeinden oder aber dem                                            einem tiefen Wandel stecken, entsprechen die Pressepreise
                                   So gibt es seit 1969 einen spezifischen Preis für Rundfunk
Aufkommen der Regionen und Gemeinschaften usw.                                            mehr denn je den drei wesentlichen Verpflichtungen von
                                   und Fernsehen.
                                                                   Belfius: eine starke Bank mit einer soliden lokalen Verankerung
Im Laufe der Achtzigerjahre vollzieht sich ein erster inhaltlicher                                  zu sein, die transparent kommuniziert und darauf bedacht ist,
                                   Das Pressefoto, dessen Bedeutung sowohl in Zeitschriften
Wandel bei den Reportagen, die von „institutionellen“ Themen                                     der Gesellschaft einen echten Mehrwert zu bieten.
                                   als auch in Tageszeitungen zunimmt, wird ab 1979 in den
zu gesellschaftlichen Themen übergehen, während der
                                   Blickpunkt gerückt.
Lokalbezug erhalten bleibt.                                                      Die lokale Verankerung war vor 50 Jahren vorhanden, und heute
                                   In jüngster Zeit – im Jahre 2010 – wird der Aufstieg des     wird sie mit der Schaffung eines eigens den Lokalnachrichten
So hat beispielsweise im Jahre 1987 das Thema „Un Verviétois                                     gewidmeten Preises weiter verstärkt.
                                   Internet mit der Verleihung des Preises für die Finanz- und
sur 10 est un immigré” (“Jeder zehnte Vervierser ist ein
                                   Wirtschaftspresse an einen Blog hervorgehoben!
Einwanderer“) den Preis gewonnen.                                                   Die Transparenz ist durch das Auswahlverfahren gewährleistet:
                                                                   Jurys aus Medienfachleuten und akademischen Vertretern
Im Jahre 1973 hatte der Preisträger das Thema „Gemeenten                                       wählen die Preisträger völlig unabhängig aus.
en milieu“ („Gemeinden und Umwelt“) behandelt.            Preisträger: einige Größen                    Die Listen der Preisträger bestätigen dieses Streben
Anschließend behaupten sich gesellschaftliche Themen, wobei     Im Laufe dieses halben Jahrhunderts ist die Liste der      nach Unparteilichkeit: Ein Nominierter von 1996 hatte die
kein spezifischer Lokalbezug mehr besteht.              Preisträger der Belfius-Pressepreise recht häufig mit der –   Geheimnisse der Teilhaberschaft des Gemeindekredits
1980 wurde ein spezifischer Preis für die Sportpresse ins      großen und kleinen – Geschichte des Landes und der Medien    gelüftet, während zahlreiche Nominierte und Preisträger in
Leben gerufen, und dieser hatte bis 1994 Bestand. Dieser       aufeinandergetroffen.                      den jüngsten Jahren die Schwierigkeiten der Dexia-Gruppe
Preis entsprach dem zunehmenden Engagement des                                            veranschaulicht haben.
                                   Wer hat die Saga der Société Générale vergessen, deren
Gemeindekredits im Bereich des Sportsponsorings, in dessen      täglichen Entwicklungen 1988 sowohl mit dem Preis für die    Und schließlich werten die Belfius-Pressepreise die
Rahmen u. a. die Diables Rouges unterstützt worden sind.       Finanz- und Wirtschaftspresse als auch mit dem Preis für die   journalistische Arbeit auf und betonen Jahr für Jahr die
                                   deutschsprachige Presse zweifach ausgezeichnet worden      entscheidende Bedeutung der Information für eine
                                   sind?                              demokratischere belgische Gesellschaft.
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

50

         1980 – Rik De Saedeleer (BRT)        1990 – Jean-Claude Defossé (RTBF)        1988 – La Libre Belgique   1995 – Veerle Vivijs – Andrea Croonenberghs
                 © Phile Deprez                                                                  © DANN

   1963  Presse écrite             Maurice Moreau          Le Progrès              L'avenir de notre province

   1964  Schrijvende pers           Jan Van Elewijck         Volksgazet              Van Liefdadigheid naar sociaal dienstbetoon - Commissies van
                                                             Openbare Onderstand, reddingsboei voor tallozen

   1965  Presse écrite             Robert Goffaux          Le Soir                Problèmes vivants, essai d'une information suivie sur l'avenir
                                                             de Bruxelles

   1966  Schrijvende pers           Jan Brusselaers                            Gemeenteraadszittingen Antwerpen

   1967  Presse écrite             Walter Mathé           Le Journal et Indépendance      Les institutions régionales et les fusions de communes

   1967  Schrijvende pers           Lieve Paemen                              Fusie of niet voor 500 gemeenten

   1968  Schrijvende pers           P. Poelmans           Het Belang van Limburg        Limburgse gewestplannen

   1969  Schrijvende pers           Claude Herminaire        Gazet van Antwerpen          Het gemeentelijk leven

   1970  Presse écrite             René Hasquin           Le Journal et Indépendance      De Charnoy, village, à Charleroi, métropole

   1970  Schrijvende pers           J. Omblets            Het Laatste Nieuws          Het gemeentelijk leven

   1971  Presse écrite             Hélène Van de Schoor       La Wallonie              Les régions wallonnes
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                          50
1971  Schrijvende pers         Jos Lamote     De Standaard          De lokalen van de gemeentebesturen

1972  Presse écrite          Fernand Bosmans   Le Journal et Indépendance   Barrage de l'Eau d'Heure

1973  Presse écrite          Michèle Jean    Femmes d'Aujourd'hui      Quoi de neuf, Madame le Bourgmestre ?
                    Robert Fabergé

1973  Schrijvende pers         Herman Soubron   Het Belang van Limburg     Gemeenten en milieu

1974  Presse écrite          André Méan     La Cité            La police : une protection ou une menace ?

1974  Schrijvende pers         Johan Struye    Knack             Bouwen in België

1975  Presse écrite          André Dejardin   Groupe Vers l'Avenir      La Wallonie au rendez-vous de 1975

1976  Presse écrite          Sabine Dorval    La Cité et La Dernière Heure  Que sera Namur demain ?

1976  Schrijvende pers         Guido Fonteyn    De Standaard          Cultuurcommissies
                    Marcel Verheecke

1977  Presse écrite          Julien Möes     La Wallonie          Enquête sur la police communale liégeoise

1977  Schrijvende pers         Paul Staes     De Standaard          Van COO naar OCMW

1978  Schrijvende pers         Van Maele      Het Rijk der Vrouw       Een dorp bericht
                    Bresch
                    Hugaerts

1978  Presse télévisée         Henri Coenjaerts  RTBF              Le communautaire et la spéculation foncière autour de
                                              Bruxelles

1978  Televisiepers          Jan De Bruyne    BRT              Portret van een dorp
                    Martin de Jonghe

1979  Schrijvende pers         Johan Struye    Knack             1000 Brussel

1980  Presse écrite          Paul Masson     La Libre Belgique       La grande misère financière de la capitale belge

1980  Schrijvende pers         Claude Herminaire  Gazet van Antwerpen      Gemeentelijke politie

1980  Presse sportive         Michel Dubois    La Dernière Heure       Jeux Olympiques-Moscou

1980  Sportpers            François Colin   Het Nieuwsblad         Voetbal in Amerika
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

50
   1980  Sportpers       Rik De Saedeleer    BRT              Drie wielergoden
                  Mark Van Lombeek

   1980  Presse télévisée    Pierre Delhasse    RTBF             XXe anniversaire de l'Îlot Sacré

   1981  Schrijvende pers    Jos Grobben      Knack             Vlaanderen rond Brussel

   1981  Presse sportive    John Baete       Sport Magazine        Transpirer pour oublier

   1981  Sportpers       Jules Hanot      De Morgen           Kermiskoersen
                  Tony Landot
                  Franck Raes
                  Léon Vanel

   1981  Presse radiophonique  Jean-Claude Defossé  RTBF             Les finances des communes bruxelloises

   1981  Radiopers       Fred Janssen      BRT              Niel

   1981  Fotopers        Paul Bolsius      Het Nieuwsblad        Confrontatie te Neerpede

   1982  Presse écrite     Katherine Boldyreff  La Lanterne          Les CPAS bruxellois

   1982  Schrijvende pers    Guido Van Den Broek  Financieel Ekonomische Tijd  De gemeentelijke balansen

   1982  Presse sportive    Christian Hubert    La Dernière Heure       Un ballon et des hommes

   1982  Presse sportive    Roger Laboureur    RTBF             La plénitude

   1982  Sportpers       Mick Michels      Sport-Magazine        Voorbereiding van de wereldbeker voetbal

   1982  Sportpers       Carl Huybrechts    BRT              ECC Tennistornooi

   1982  Presse télévisée    Jean-François Bastin  RTBF             L'immigration

   1982  Televisiepers     Ireen Houben      BRT              Gemeenten in de Voerstreek
                  Jos Ghysen

   1982  Radiopresse      Peter Thomas      BRF              Ostbelgische Gemeinden im Portrait

   1982  Fotopers        Jos Gijsels      Het Belang van Limburg    Langs iedere kerk een stembureau … dag sfeer

   1983  Presse écrite     Saturnin Gomez     Le Soir            L'informatique dans les communes bruxelloises
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                       50
1983  Schrijvende pers        Jan Van Dorslaer    De Antwerpse Morgen  Een reeks interviews met de Antwerpse burgemeester en
                    Monique La Roche               schepenen
                    Frans Wauters
                    Swa Collier
                    Edward Schellens

1983  Presse sportive         Jacques Ambinet    La Dernière Heure   Paris-Dakar

1983  Sportpers            Jos Segaert      Het Volk        Wereldkampioenschap atletiek Helsinki

1983  Sportpers            Leo Hellemans     BRT          Supportergeweld
                    Kathy Lindekens

1983  Presse radiophonique      Michel Konen      RTBF          Élections communales
                    André Urbain

1983  Radiopers            Jan van Rompaey    BRT          De mannen van de nacht

1983  Presse photographique      François Cornil    Le Soir        Fête à Marbais

1984  Schrijvende pers        Louis Van Craen    Gazet van Mechelen   Leven in Mechelen op Brugse muziek
                    Piet Langenus
                    Frans Teughels
                    Fons Jacobs
                    Marc Rochtus

1984  Geschriebene Presse       Erni Mreyen      GrenzEcho       B.R.F.

1984  Presse sportive         Jean-Louis Donnay   Le Soir        Vous avez dit : sale football

1984  Sportpers            Jaak Beuckelaers    Het Nieuwsblad     Olympische Spelen Los Angeles

1984  Televisiepers          Paul Houben      BRT          Inspraak in het gemeentebeleid

1984  Presse photographique      Robert Vanden Brugge  Belga         Art to Art

1985  Presse photographique      André Baranyi     Isopress        Bruxelles, ma ville

1986  Presse écrite          André Jacques     Vers l'Avenir     « Dossiers du lundi » sur l'arrondissement de Nivelles

1986  Schrijvende pers        Jan Huyghe       Het Wekelijks Nieuws  De Vlaamse Zeevisserij

1986  Presse sportive         André Thioux      La Nouvelle Gazette  Papier d'ambiance
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

50
   1986  Presse sportive          Paul Fraikin     RTBF           Victoires-Eddy Merckx

   1986  Sportpers             Jan Pulinx      Het Laatste Nieuws    Leren Verliezen hoort er ook bij

   1986  Sportpers             Carl Huybrechts    BRT           Extra Time-Hadjuk Split

   1986  Sportpresse            Raymond Heeren    GrenzEcho        Mundial
                       Hans Kaivers

   1986  Presse télévisée         Marco Lamensch    RTBF           Strip-Tease

   1986  Televisiepers           Paul Jambers     BRT           Junkieverdriet

   1986  Fotopers             Stefaan Beel     Het Nieuwsblad      Eenvoud en Traditie

   1987  Presse écrite           Thierry Degives    Le Jour – Le Courrier  Un Verviétois sur dix est un immigré
                       Albert Schiervel

   1987  Schrijvende pers         Eric Donckier     Het Belang van Limburg  Een toekomst voor Limburg

   1987  Geschriebene Presse        Herbert Simon     GrenzEcho        Immondices et pollutions

   1987  Presse sportive          Roger Huyens     La Libre Belgique    Dossier « courses hippiques »

   1987  Sportpers             Jos Segeart      Het Volk         Dertien Romeinse Portretten

   1987  Radiopers             Ludo Penninckx    BRT           Verbaal geweld

   1987  Presse photographique       André Baranyi     Isopress         Parlons futur

   1988  Presse écrite           Jean-Pierre Keimeul  Le Drapeau Rouge     Protection de la jeunesse

   1988  Schrijvende pers         Raymond Tytgat    Het Belang van Limburg  Limburgse gemeenten doorgelicht

   1988  Presse économique et financière  Pierre Loppe     La Libre Belgique    Société Générale

   1988  Wirtschafts-und Finanzpresse   Oswald Schröder    GrenzEcho        Harter Kampf einer alten Dame

   1988  Presse sportive          Pierre Bilic     Sport 90         Le sport et le monde des affaires

   1988  Sportpers             Jaak Beuckelaers   Het Nieuwsblad      Het Keniaanse loopwonder
                       Gilbert Roox

   1988  Sportpers             Franck Raes      BRT           Swift schaaktornooi

   1988  Televisiepers           Paul Jambers     BRT           Seefhoek en 4 Marokkaanse vrouwen
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

                                                                  50
1988  Fotopers             Stefan Dewickere                   Plant een bos

1989  Presse écrite          Serge Kalisz     Le Drapeau Rouge        La spéculation immobilière

1989  Schrijvende pers         De redactie      De Gentenaar          Frans in Gent

1989  Financiële en economische pers  René De Witte     Gazet van Antwerpen       Europa 92

1989  Presse sportive         Daniel Ginsburg    RTBF              Championnat d'Europe de boxe

1989  Sportpers            Geert Foutré     Sport 90            Sport en Europe 92

1989  Presse radiophonique       Chantal Istace    RTBF              La flambée des loyers à Bruxelles
                    Leïla Nourai

1989  Radiopers            Johny Van Sevenant  BRT               De crisis van de stad Luik
                    Lieven Verstraete

1989  Fotopers             Stefaan Beel                     De lachende kerk

1990  Presse écrite          Eric Meuwissen    Le Soir             Les seigneurs du Brabant wallon

1990  Schrijvende pers         Bernard Bulcke    Financieel Ekonomische Tijd   De zuilengalerij
                    Jan Vandoren

1990  Financiële en economische pers  Hans Brockmans    Trends             Advocaten-De Bandt. De Fusie

1990  Presse sportive         Jean-Louis Donnay   Le Soir             Anderlecht

1990  Sportpers            Joris Jacobs     De Standaard - Het Nieuwsblad  De bonte sportwereld

1990  Sportpers            Hugo Camps      BRTN              Camps op zoek naar Mulder
                    Carl Huybrechts

1990  Presse télévisée         Jean-Claude Defossé  RTBF              Journal des travaux inutiles

1990  Televisiepers          Paul Jambers     VTM               Commissaris X

1990  Presse photographique      Yves Raisière     Quotidien L'Avenir       La longue plainte d'un saxo oublié

1991  Presse écrite          Michel Balthasar   Le Vif-L'Express        Cools : autopsie d'un clan
                    Anne-Marie Culot

1991  Schrijvende pers         Guido Fonteyn     De Standaard          De vreemde mutatie van Brussel
2012 Persprijzen • Pressepreise • Prix de la presse

50
   1991  Presse économique et financière  Rédaction économique   La Libre Belgique - La Libre Entreprise   Les comptes de la Cour

   1991  Financiële en economische pers  Chris de Stoop      Knack                    Vreemd volk op de werf

   1991  Presse télévisée         Bernard Watelet     RTBF – Plein Cadre              Chômeurs profiteurs ?

   1991  Televisiepers           Dirk Mampaey       BRTN                     Liefkenszoektunnel

   1991  Radiopers             Marcel Kerff       BRTN – Actueel                Wallonië

   1991  Fotopers             Stefaan Beel       Het Nieuwsblad                Niet getreuzeld

   1992  Presse écrite           Philippe Lamotte     Le Vif-L'Express               Insécurité
                       Chantal Anciaux
                       Valérie Colin

   1992  Schrijvende pers         Mon Vanderostyne     De Standaard                 De weg van de heimwee

   1992  Geschriebene Presse        Chantal Delhez      GrenzEcho                  Armut in Ostbelgien
                       Heinz Godesar

   1992  Presse économique et financière  Laurence de Hemptinne  La Libre Belgique – Nouvelles Immobilières  Les nouveaux maîtres de la Grand-Place

   1992  Financiële en economische pers  Guy Elewaut       Financieel Ekonomische Tijd         De Generale ontkleed

   1992  Presse télévisée         Marie-Anne Mengeot    RTBF                     Produire, Reproduire

   1992  Televisiepers           Walter Zinzen      BRTN                     Belgen aller landen

   1992  Presse radiophonique       Françoise Gilain     RTBF                     Les Forges de Clabecq

   1992  Radiopers             Luc Haekens       BRTN                     De laatste ijslandvissers

   1992  Fotopers             Patrick De Spiegelaere  De Morgen                  De gordeldag

   1993  Presse écrite           Isabelle Philippon    Le Vif-L'Express               Haro sur les dernières vaches sacrées

   1993  Schrijvende pers         Eddy Eerdekens      Het Belang van Limburg            Gerechtigheid

   1993  Geschriebene Presse        Heinz Warny       GrenzEcho                  20 Jahre RDK-RDG

   1993  Presse économique et financière  Philippe Engels     L'Écho                    L'économie belge dans la crise

   1993  Financiële en economische pers  Redactie "Binnenland"  Financieel Ekonomische Tijd         Ondernemers en Politiek

   1993  Presse sportive          Jean-François Dumesnil  La Libre Belgique              Hooligans
Vous pouvez aussi lire