DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL

La page est créée Benoît Dubois
 
CONTINUER À LIRE
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
DE WEG NAAR
 DE WERELDTOP

 L’ASCENSION VERS 
LE SOMMET MONDIAL
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
© 2021, Red Lions en Pelckmans Uitgevers nv
pelckmans.be
Brasschaatsteenweg 308, 2920 Kalmthout, België

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-   Tous droits réservés. Aucun extrait de cet
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen     ouvrage ne peut être reproduit, enregistré
in een geautomatiseerd gegevensbestand of     dans un fichier automatisé ni publié de
openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder    quelque manière que ce soit sans l’autorisation
de uitdruk­kelijke voorafgaande en schriftelijke  préalable, expresse et écrite de l’éditeur, sauf
toestemming van de uitgever, behalve in geval   exception prévue par la loi. Vous trouverez des
van wettelijke uitzondering. Informatie over ko-  informations sur les droits en matière de copie
pieerrechten en de wetgeving met betrekking    et la législation relative à la reprographie sur
tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.   www.reprobel.be.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored or made public by any means
whatsoever, whether electronic or mechanical, without prior permission in writing from the
publisher.

Boekverzorging • typographie	Wim Esteban De Dobbeleer
               & Tom Hautekiet
Redactie • rédaction     Matthias Verbergt
Beelden • photos       Philippe D. Photography - PHDPH.com,
               behalve/sauf: 7, 9, 12, 13, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 34,
               35, 36, 37, 38, 39, 63, 67-68, 83, 113, 137, 145, 153,
               161, 163, 169, 185, 191 Belga Image; p. 8 Collectie
               Sportimonium

D/2021/7104/3 • isbn 978 94 6383 197 0 • nur 480

pelckmans.be

   facebook.com/pelckmans.be

   twitter.com/Pelckmans_be

   instagram.com/pelckmans.be
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
Voorwoord         4
avant-propos       5
Close the gap       6
Keep the flame burning  40
PUSH TO THE PODIUM    74
Together at the top   172
Tot slot         234
conclusion        235
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
Voorwoord
  De voorbije twee decennia heeft het Belgische hoc-         Het juiste moment om dit verhaal te vertellen is nu.
key een grote metamorfose ondergaan. Toen wij be-         Een paar van de spelers die nu nog actief zijn, maak-
gonnen te hockeyen, stelde de sport in ons land amper       ten de moderne geboorte van de Belgische nationale
iets voor. Nauwelijks meer dan tienduizend landgenoten      hockeyploeg mee: de kwalificatie voor de Olympische
speelden het, en al de rest dacht bij het woord ‘hockey’     Spelen van Peking 2008. De eerste generatie Red Lions
vooral aan ijshockey. Onze voorgangers bij de nationale      neemt stilaan afscheid.
ploeg waren noodgedwongen hobbyisten, die steevast           Leave our shirt in a better place, zoals de All Blacks
slaag kregen van de grote hockeylanden. Zelfs aan de       zeggen, de Nieuw-Zeelandse rugbyploeg. Dat is onze
verste horizon was de wereldtop niet in zicht.          taak. Aan de volgende generaties hockeyers willen we
  Vandaag kunnen we trots zeggen dat we het beste        uitleggen hoe we kwamen te staan waar we nu staan. Net
team ter wereld zijn, de eerste Belgische wereldkampi-      als aan al onze landgenoten. Aan hen zeggen we: we zijn
oenen in een olympische ploegsport ooit.             nu al met meer dan vijftigduizend, kom erbij.
  De weg naar de top was lang. Vaak klommen we steil         Dit is ons verhaal. In het Nederlands en in het Frans,
naar boven, af en toe tuimelden we opnieuw meters naar      met af en toe wat Engels. Want dat is hoe wij zelf ook
beneden. Maar altijd bleef het hoogste punt in zicht. We     functioneren. We nemen de lezer mee op het veld, naar
hadden er alles voor over om er te geraken.            de kleedkamer en in onze hoofden. Naar onze grootste
  In dit boek blikken we in detail terug op dat traject,    successen, maar ook naar onze droevigste mislukkin-
voor het eerst. Om hulde te brengen aan iedereen die       gen. Want daaruit leerden we het meest. Dit is een ver-
ons hielp. Om aan de buitenwereld te tonen dat succes       haal van winnen en verliezen, en van een voortdurende
maakbaar is, en dat los van pech en geluk een ijzersterk     zoektocht naar hoe we beter worden en nog hoger kun-
plan naar de wereldtop kan leiden. Maar ook: om onze       nen mikken. Die ingesteldheid is de overwinning die ons
nalatenschap te beschrijven. Want de Red Lions, dat zijn     naar de wereldtop bracht.
wij niet. Wij zijn slechts de tijdelijke dragers van dat shirt.
Wat er de afgelopen vijftien jaar is opgebouwd, moet de       Veel leesplezier!
tand des tijds doorstaan.
                                   De Red Lions

4
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
Avant-propos
   Ces deux dernières décennies, le hockey belge a connu       Le moment opportun pour raconter cette histoire est
une métamorphose majeure. Lorsque des Belges commen-        venu. Quelques-uns des joueurs qui sont encore actifs
cèrent à jouer au hockey, ce sport ne représentait presque     à l’heure actuelle ont assisté à la naissance moderne de
rien dans notre pays. À peine plus de dix mille de nos compa-   l’équipe belge de hockey : la qualification pour les Jeux olym-
triotes le pratiquaient, et tous les autres pensaient surtout au  piques de Pékin en 2008. La première génération de Red
hockey sur glace à l’évocation du « hockey ». Nos prédéces-    Lions fait peu à peu ses adieux.
seurs de l’équipe nationale devaient se résoudre à être des       Leave our shirt in a better place, comme disent les All
amateurs invariablement battus par les grandes nations du     Blacks, l’équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Voilà notre
hockey. Même à l’horizon le plus lointain, l’excellence mon-    tâche. Nous voulons expliquer aux prochaines générations
diale n’était pas en vue.                     de hockeyeurs comment nous sommes arrivés là où nous
   Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que nous    sommes aujourd’hui. Comme à tous nos compatriotes.
sommes la meilleure équipe au monde, les premiers cham-      Nous les appelons à nous rejoindre, car nous sommes plus
pions du monde belges dans un sport d’équipe olympique.      de cinquante mille à présent.
   La voie vers le sommet fut longue. Nous avons souvent       C’est notre histoire. En néerlandais et en français, avec
connu des ascensions vertigineuses, puis quelques revers      un peu d’anglais de temps à autre. Car c’est ainsi que nous
de temps à autre. Mais nous n’avons jamais perdu de vue      fonctionnons également. Nous emmenons le lecteur sur le
l’objectif. Nous étions prêts à tout sacrifier pour y parvenir.  terrain, dans les vestiaires et dans nos têtes, à la découverte
   Ce livre est l’occasion de revenir pour la première fois en  de nos plus grands succès, mais aussi de nos plus tristes
détail sur ce parcours. Pour rendre hommage à tous ceux      échecs, car c’est d’eux que nous avons tiré nos plus grands
qui y ont contribué. Pour montrer au monde extérieur que la    enseignements. C’est une histoire faite de victoires et de dé-
réussite est possible, et qu’indépendamment de la chance      faites, mais aussi d’une quête permanente d’amélioration et
et de la malchance, un plan solide peut mener à la première    d’objectifs toujours plus hauts. Cette attitude, c’est la victoire
place mondiale. Mais aussi pour décrire notre héritage.      qui nous a permis d’atteindre le sommet mondial.
Nous ne sommes en effet pas les Red Lions, nous sommes
seulement les dépositaires temporaires de ce maillot. Ce qui      Bonne lecture !
a été bâti au cours des quinze dernières années doit résister
à l’épreuve du temps.                         Les Red Lions

                                                                  5
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
1.       Close
        the gap
Vandaag zijn de Red Lions
absolute wereldtop in het hockey.
Tot niet zo lang geleden was dat
ondenkbaar. Na wat beperkte
successen in de eerste helft van
                  Les Red Lions occupent actuelle-
                  ment le haut du classement mon-
                  dial du hockey. Une chose inimagi-
                  nable voici peu de temps encore.
                  Après quelques succès limités
de twintigste eeuw, verzeilde de  dans la première moitié du ving-
nationale ploeg decennialang    tième siècle, l’équipe nationale s’est
in de diepe krochten van het    retrouvée au fin fond du classe-
Europese hockey. Tot begin jaren  ment du hockey européen pendant
2000 werden de grote afspraken,   des décennies. Jusqu’au début des
zoals de Olympische Spelen, keer  années 2000, elle manquait inva-
op keer gemist. Die lijdensweg   riablement les grands rendez-vous,
leidde in 2005 tot het besef dat  tels que les Jeux olympiques. En
het anders moest. Het doel: het   2005, ce calvaire a suscité une
structureel bemachtigen van     prise de conscience... les choses
een plaats bij de top acht van de  devaient changer. L’objectif ? Se
wereld. Dat plan wierp sneller   faire une place permanente dans le
vruchten af dan verwacht.      top 8 mondial. Ce plan a porté ses
                  fruits plus rapidement que prévu.

6
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
7
DE WEG NAAR DE WERELDTOP L'ASCENSION VERS LE SOMMET MONDIAL
Van Antwerpen 1920                     D’Anvers 1920 à
  tot Barcelona 2003                     Barcelone 2003
  De enige medaille die de Belgische nationale hockey­    Jusqu’à il y a treize ans, la seule médaille que l’équipe na-
ploeg tot dertien jaar geleden had gewonnen, was bij de   tionale belge de hockey avait remportée était celle des Jeux
Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. Precies een    olympiques de 1920 à Anvers. Voici très exactement un
eeuw terug haalden we in eigen land een bronzen plak.    siècle, nous avions décroché le bronze dans notre propre
Dat lijkt spectaculairder dan het was. België kon in het  pays. Cela semble plus spectaculaire que cela ne le fut.
toernooi met vier landen alleen Frankrijk achter zich la-  Dans ce tournoi à quatre pays, la Belgique ne pouvait de-
ten, dat vroegtijdig opgaf. Ons land verloor met 12-1 van  vancer que la France, qui abandonna prématurément. Notre
de latere olympische kampioen Groot-Brittannië.       pays perdit 12 à 1 contre la Grande-Bretagne, future cham-
                              pionne olympique.
                                L’un des principaux joueurs de l’équipe à l’époque était
                              Raoul Daufresne de la Chevalerie, 39 ans, entraîneur de
                              l’équipe de football belge à Anvers et qui pratiquait égale-
                              ment le tennis, les sports équestres et parfois aussi le hoc-
                              key. Un de ses autres coéquipiers, Fernand de Montigny,
                              avait conçu le stade olympique en tant qu’architecte et
                              remporta également une médaille en tant qu’escrimeur à
                              Anvers. L’équipe réunissait des athlètes polyvalents issus
                              de la haute élite sociale.

   Een van de hoofdrolspelers bij de toenmalige ploeg
was de toen 39-jarige Raoul Daufresne de la Chevalerie,
die in Antwerpen coach was van de Belgische voetbal-
ploeg en daarnaast tennis, ruitersport en dus ook af
en toe hockey beoefende. Een andere ploegmaat was
Fernand de Montigny, die als architect het Olympisch
Stadion had ontworpen en in Antwerpen ook als scher-
mer een medaille won. De ploeg was een samenraapsel       Dans les décennies qui suivirent, nous n’avons cepen-
van polyvalente sportlui uit de hogere maatschappelijke   dant pas pu égaler ce « succès ». Pourtant, la Belgique
elite.                           put presque toujours participer aux Jeux olympiques, qui
   De decennia nadien konden we dat ‘succes’ echter    étaient alors réservés aux amateurs, mais les médailles ne
niet evenaren. België kon wel bijna steeds deelnemen    suivirent plus. Jusqu’en 2008, la dernière qualification re-
aan de Olympische Spelen, die toen nog enkel voor      montait à Montréal 1976, année lors de laquelle un sport
amateurs waren, maar medailles waren er niet meer      d’équipe belge fut autorisé pour la dernière fois à participer
bij. De laatste kwalificatie dateerde van Montréal 1976,  aux Jeux olympiques. Par la suite, les hockeyeurs belges
tot 2008 de laatste keer dat een Belgische teamsport    disparurent largement des écrans radar.
mocht deel­nemen aan de Olympische Spelen. Daarna        Le début des années 1970 marqua le début du
verdwenen de Belgische hockeymannen grotendeels       Championnat d’Europe et de la Coupe du monde de hoc-
van de radar.                        key. Le premier Championnat d’Europe eut même lieu à

8
De vroege jaren zeventig luidden de start in van     Bruxelles en 1970. La Belgique se classa cinquième sur dix-
Europese en Wereldkampioenschappen hockey. Het        neuf participants. Jusqu’au milieu des années 1990, la par-
eerste EK vond in 1970 zelfs plaats in Brussel. België ein-  ticipation aux championnats d’Europe ne déboucha jamais
digde als vijfde op negentien deelnemers. Tot halfweg de   sur une aussi bonne place. Après 1978, il fallut seize ans
jaren negentig leverde de deelname aan EK’s nooit nog     avant que l’équipe nationale ne se qualifie à nouveau pour
een betere plaats op. Na 1978 duurde het zestien jaar     une Coupe du monde.
vooraleer de nationale ploeg zich opnieuw voor een WK        En effet, lorsque le hockey se développa et se pro-
zou kwalificeren.                       fessionnalisa à la fin du vingtième siècle et au début du
  Want toen hockey op het einde van de twintigste en    siècle actuel, entre-temps sur gazon artificiel, notre pays
het begin van de huidige eeuw verder ontwikkelde en      fut dans l’incapacité de suivre la tendance. Les pays du
professionaliseerde, intussen op kunstgras, kon ons      Commonwealth continuèrent à dominer le sport, aux côtés
land niet volgen. De landen van het Gemenebest bleven     des superpuissances européennes que sont les Pays-Bas,
de sport domineren, naast de Europese grootmachten      l’Allemagne et l’Espagne, et de quelques nations asiatiques.
Nederland, Duitsland en Spanje, en enkele Aziatische     La Belgique ne réussit pas à combler l’écart et resta canton-
naties. België slaagde er niet in de kloof te dichten en   née aux compétitions européennes inférieures. Chose rare,
bleef in de lagere Europese competities hangen. De      la qualification pour la Coupe du monde de 1994 se solda
zeldzame kwalificatie voor het WK in 1994 eindigde met    par 26 buts encaissés en cinq matches de poule.
26 tegendoelpunten in vijf poulewedstrijden.            Un an avant les Jeux olympiques de 1996 d’Atlanta,
  Een jaar voor de Olympische Spelen van 1996 in het    la Belgique remporta une excellente quatrième place au
Amerikaanse Atlanta haalde België een uitstekende vier-    Championnat d’Europe. Mais au tournoi de qualification
de plaats op het Europees Kampioenschap. Maar op het     olympique de Barcelone, quelques mois plus tard, après une

                                                             9
olympische kwalificatietoernooi in Barcelona van enkele   série de défaites serrées, nous terminions avant-derniers et
 maanden later eindigden we na een reeks nipte neder­     le rêve olympique s’envolait. Quatre ans plus tard, alors que
 lagen voorlaatste en was de olympische droom in rook     les Jeux de Sydney se profilaient à l’horizon, un scénario
 opgegaan. Vier jaar later, toen de Spelen van Sydney in   presque identique se déroula à Osaka, au Japon.
 het verschiet lagen, volgde in het Japanse Osaka een bij-     Ce n’est qu’au début du 21e siècle que les premières
 na identiek scenario.                    graines d’un succès ultérieur furent plantées. Le célèbre
   Het was pas bij het begin van de 21ste eeuw dat de    entraîneur sud-africain, Giles Bonnet, fut recruté en 2002.
 eerste zaadjes voor het latere succes geplant werden. In   Il avait de l’expérience dans la première ligue féminine
 2002 werd de Zuid-Afrikaanse topcoach Giles Bonnet      néerlandaise et introduisit pour la première fois, au sein de
 aangetrokken. Hij had ervaring in de Nederlandse       l’équipe nationale masculine belge, les plus hauts standards
 dames­hoofdklasse en bracht voor het eerst de hoogste    d’entraînement modernes et internationaux.
 moderne en internationale trainingsstandaarden naar de       Un an plus tard, à Barcelone, la Belgique ne se mainte-
 Belgische nationale mannenploeg.               nait que de justesse dans la plus haute compétition euro-
   Een jaar later handhaafde België zich in Barcelona    péenne. Lors du dernier match de la phase de poules du
 maar nipt in de hoogste Europese competitie. In de laat-   Championnat d’Europe, notre pays fit match nul contre
 ste wedstrijd van de poulefase van het EK maakte ons     l’Irlande à l’avant-dernière minute, alors que le déroule-
 land in de voorlaatste minuut – tegen het spel in – gelijk  ment du jeu présageait une tout autre issue. Le buteur était
 tegen Ierland. Doelpuntenmaker was Xavier Reckinger,     Xavier Reckinger, en revers, sur une passe décisive de Marc
 met zijn backhand, op een assist van Marc Coudron.      Coudron.
   Het doelpunt was van levensbelang. Zonder die goal       Un but capital sans lequel notre équipe de hockey aurait
 was onze hockeyploeg gezakt naar de B-divisie, was      été reléguée en division B, le financement de l’équipe aurait
 de financiering voor de ploeg stilgevallen, en was er    été interrompu et il n’y aurait peut-être pas eu de succès ul-
 van de latere successen wellicht geen sprake geweest.    térieurs. La Belgique termina à la sixième place, après une
 België werd na verlies tegen Frankrijk zesde op dat EK.   défaite contre la France lors de ce Championnat d’Europe.
 (Frankrijk gebruikte bij strafcorners trouwens een ex-    (La France utilisa pour les penalty corners une crosse ex-
 treem gebogen stick waarmee niet gehockeyd, maar en-     trêmement courbée, avec laquelle il n’était pas possible de
 kel staalhard gepusht kon worden. Na het toernooi werd    jouer au hockey, mais qui permettait uniquement un push
 zo’n stick verboden.) Barcelona 2003 betekende een      ultra-puissant. Après le tournoi, ce genre de crosse fut in-
 eerste voorzichtige stap naar een nieuwe, geprofessio-    terdit.) Barcelone 2003 fut la première étape prudente vers
 naliseerde hockeyploeg.                   une nouvelle équipe de hockey professionnalisée.

 VEEL MENSEN WIJZEN NAAR 2007                      POUR BEAUCOUP DE GENS, 2007 A
 ALS DE ECHTE START VAN DE RED                      MARQUÉ LE VÉRITABLE DÉPART DES
 LIONS. VOOR MIJ WAS DE WEDSTRIJD                     RED LIONS. POUR MOI, LE MATCH
 IN 2003 TEGEN IERLAND DE START                       CONTRE L’IRLANDE EN 2003 FUT
 VAN DE SUCCESSEN. ZONDER DAT                      LE DÉBUT DES RÉUSSITES. SANS CE
 GELIJKSPEL HAD ONZE TOEKOMST                      MATCH NUL, NOTRE AVENIR AURAIT
 ER HELEMAAL ANDERS UITGEZIEN.                       ÉTÉ COMPLÈTEMENT DIFFÉRENT.
                       XAVIER RECKINGER
10
De mislukking                         L’échec de Madrid
  van Madrid                          Le maintien dans la plus haute compétition était assu-
                               ré, mais la route était encore très longue. L’objectif suivant
  Het behoud in de hoogste competitie was dan wel     était les Jeux d’Athènes en 2004. L’espoir de qualification
verzekerd, maar de weg was nog erg lang. De volgende     était grand. Le travail de Bonnet portait ses fruits. Au meil-
doelstelling waren de Spelen van Athene in 2004. De     leur de leur forme, les Belges flirtaient avec le niveau des dix
hoop om zich te kwalificeren was groot. Het werk van     premiers pays du monde. Et lors du tournoi de qualification
Bonnet wierp vruchten af. Als ze op hun best waren, flirt-  à Madrid, ils en furent plus proches qu’ils ne l’avaient jamais
ten de Belgen met het niveau van de landen uit de top tien  été par le passé.
van de wereld. En ze kwamen er op het kwalificatietoer-
nooi in Madrid dichter bij dan ze in tijden geweest waren.
                                     NOUS ÉTIONS UNE ÉQUIPE D’AMIS.
                                    NOUS N’ÉTIONS CERTAINEMENT PAS
MANU LEROY                                L’ÉQUIPE LA PLUS TALENTUEUSE.

WE WAREN EEN PLOEG VAN                       L’événement se déroula dans des circonstances inhabi-
                               tuelles. Le 11 mars, en pleine heure de pointe matinale, en plein
VRIENDEN. ZEKER NIET HET MEEST                milieu du tournoi, Al-Qaïda faisait exploser dix bombes dans

GETALENTEERDE TEAM.
                               des trains de banlieue autour de Madrid, provoquant la mort de
                               193 personnes. Le lendemain, les joueurs voyaient passer une
                               mer silencieuse de milliers de personnes depuis leur hôtel. Les
  Het evenement vond plaats in ongeziene omstan-      émotions furent plus intenses que jamais lors de ce tournoi.
digheden. In de ochtendspits van 11 maart, midden in het      Deux jours après les attaques terroristes et un jour
toernooi, liet Al Qaida op pendeltreinen rond Madrid tien  après la marche, la Belgique jouait son match le plus impor-
bommen ontploffen, met 193 doden tot gevolg. Een dag     tant de tous les temps. Après une quatrième place acquise
later zagen de spelers vanuit hun hotel een stille zee van  de haute lutte lors des poules et un match crucial perdu de
duizenden mensen passeren. De emoties tijdens dat      justesse contre la Grande-Bretagne, l’équipe qui affrontait
toernooi waren intenser dan ooit.              l’Afrique du Sud avait une dernière chance de terminer sep-
  Twee dagen na de terreuraanslagen en een dag na     tième et de se qualifier pour Athènes.
de mars speelde België zijn tot dan toe belangrijkste       La Belgique fit longtemps la course en tête, mais à quinze
wedstrijd ooit. Na een zwaarbevochten vierde plaats in    secondes du coup de sifflet final, les Sud-Africains faisaient
de poules en een cruciale nipt verloren wedstrijd tegen   match nul (2-2). Dans le temps additionnel, la Belgique manqua
Groot-Brittannië, had de ploeg tegen Zuid-Afrika de laat-  deux occasions en or, puis vinrent les strokes (coups de péna-
ste kans om zevende te worden en zich te plaatsen voor    lité). Après un raté belge et deux ratés sud-africains sur quatre,
Athene.                           Xavier Reckinger parvint à propulser notre pays à Athènes.
  België stond lang voor, maar op een vijftiental se-   Reckinger, qui fut l’un des premiers Belges à jouer en première
conden van het eindsignaal maakten de Zuid-Afrikanen     ligue néerlandaise en y étant l’un des meilleurs buteurs, voulait
2-2 gelijk. In de toegevoegde tijd miste België twee     probablement plus que quiconque aller aux Jeux olympiques.
huizenhoge kansen, waarna strafballen volgden. Na         Lors de précédents matches, il avait marqué trois strokes
één Belgische en twee Zuid-Afrikaanse missers op       contre le gardien sud-africain, tous dans le même coin. Mais
vier kon Xavier Reckinger ons land naar Athene sturen.    en préparation du tournoi, il n’en avait marqué aucun à l’en-
Reckinger, die als een van de eerste Belgen naar de     traînement. À ce moment, la pensée que son stroke pourrait
Nederlandse hoofdklasse was getrokken en er topsco-     amener son équipe aux Jeux olympiques lui trotta dans la
rer was, wilde wellicht liever dan om het even wie naar de  tête. Autant d’erreurs de débutant, se rendra-t-il compte par
Spelen.                           la suite.

                                                               11
Le stroke de Reckinger, placé dans le coin, fut habile-
                    ment dévié. Son coéquipier Jean-Philippe Brulé manqua
                    également la tentative suivante, et le rêve olympique par-
                    tit en fumée. Ironie du destin, le Sud-Africain qui marqua le
                    stroke décisif, Craig Fulton, est aujourd’hui entraîneur ad-
                    joint fédéral des Red Lions. Fulton affirme qu’il n’a jamais
                    vu quelqu’un d’aussi affecté sur le plan émotionnel que
                    Reckinger à l’époque.
                       Après la défaite, le Belge resta dans le cercle pendant de
                    longues minutes et dut être porté hors du terrain. Toutefois,
                    cet incroyable revers donna un coup de fouet pour motiver
                    l’équipe à faire encore mieux. Pour de nombreux joueurs,
                    c’était la première fois qu’ils avaient le sentiment de pratiquer
                    un sport de haut niveau. L’équipe apprit comment s’amélio-
                    rer, notamment en menant une discussion franche sur l’ori-
                    gine de cet échec.
                       Quelques mois plus tard, Reckinger offrait à son club
                    d’Oranje-Zwart le titre de champion d’Europe... par un stroke
                    décisif. Ces deux strokes, celui qu’il manqua et celui qu’il
                    marqua plus tard, furent formateurs pour Reckinger (et par
                    la suite aussi en tant qu’entraîneur). Après une grave bles-
                    sure (une hernie) et le verdict des médecins lui annonçant
                    qu’il ne pourrait plus jamais pratiquer le hockey, il se recy-
                    cla en défenseur et finalement, quatre ans plus tard, à Pékin,
                    puis à nouveau à Londres, il put réaliser son rêve olympique.

 VOOR VELEN IS MADRID EEN SLECHTE           POUR NOMBRE D’ENTRE NOUS,
 HERINNERING. MAAR VOOR MIJ IS HET        MADRID EST UN MAUVAIS SOUVENIR.
 DAT ABSOLUUT NIET. TIJDENS HET              MAIS POUR MOI, CE N’EST
 TOERNOOI HEBBEN WE GEMERKT DAT ONZE       ABSOLUMENT PAS LE CAS. PENDANT
 INSPANNINGEN NIET VOOR NIETS WAREN,       LE TOURNOI, NOUS AVONS CONSTATÉ
 EN DAT MET INZET KWALIFICATIE BINNEN        QUE NOS EFFORTS N’ÉTAIENT PAS
 HANDBEREIK LAG. HET UITEINDELIJKE       VAINS ET QU’AVEC DE L’ENGAGEMENT,
 VERLIES HEEFT ONS ERTOE AANGEZET         LA QUALIFICATION ÉTAIT À PORTÉE
 OM NOG BETER TE DOEN. EN DAT           DE MAIN. LA DÉFAITE FINALE NOUS
 HEEFT, WETEN WE NU, GELOOND.           A POUSSÉS À FAIRE ENCORE MIEUX.
                          ET NOUS LE SAVONS MAINTENANT,
 THOMAS VAN DEN BALCK                   CELA A PORTÉ SES FRUITS.

12
In eerdere wedstrijden had hij tegen de Zuid-
Afrikaanse doelman drie strafballen gescoord, allemaal
in dezelfde hoek. Maar in de voorbereiding op het toer-
nooi had hij er op training geen enkele gescoord. Op
dat moment zat de gedachte dat zijn strafbal zijn ploeg
naar de Spelen kon brengen, voortdurend in zijn hoofd.
Allemaal beginnersfouten, besefte hij achteraf.
   De strafbal van Reckinger werd knap uit de hoek ge-
red. Ploegmaat Jean-Philippe Brulé miste ook de daar-
opvolgende poging, en weg was de olympische droom.
Een straffe speling van het lot: de Zuid-Afrikaan die een
beslissende strafbal scoorde, Craig Fulton, is vandaag
assistent-bondscoach van de Red Lions. Fulton zegt dat
hij nooit iemand emotioneel zo van de kaart heeft gewe-
ten als Reckinger toen.
   Na het verlies lag de Belg nog minutenlang uitgeteld
in de cirkel, en moest hij van het veld gedragen worden.
Maar die ongelooflijke tegenslag gaf een boost aan de wil
van de ploeg om beter te doen. Voor vele spelers was het
de eerste keer dat ze het gevoel hadden dat ze aan top-
sport deden. Het team leerde hoe het beter kon worden,
door onder meer elkaar openlijk te wijzen op wat misliep.
   Enkele maanden later bezorgde Reckinger zijn
Oranje-Zwart de Europese clubtitel… met een winnende
strafbal. Die twee strafballen, de gemiste en de gescoor-
de daarna, hebben Reckinger als speler (en toen ook al
als coach) gevormd. Na een zware herniablessure, waar-
bij de dokters zeiden dat hij nooit meer zou kunnen hoc-
keyen, schoolde hij zich om tot verdediger en kon hij zijn
olympische droom uiteindelijk vier jaar later, in Peking, en
later opnieuw in Londen, toch waarmaken.

HET FIASCO IN MADRID WAS                       LE FIASCO DE MADRID A ÉTÉ
HET DIEPTEPUNT VAN MIJN                    LE PIRE MOMENT DE MA CARRIÈRE.
CARRIÈRE. IK OVERWOOG MET                    J’AI PENSÉ ARRÊTER LE HOCKEY.
HOCKEY TE STOPPEN. MAAR                        MAIS ENSUITE, J’AI MALGRÉ
TOEN BESLISTE IK OM TOCH NOG                     TOUT DÉCIDÉ DE PROLONGER
VIER JAAR DOOR TE GAAN.                      PENDANT QUATRE ANS ENCORE.

                       LOÏC VANDEWEGHE
                                               13
M A R C

        VOORZITTER
     VAN DE BELGISCHE
       HOCKEYBOND

                  COUDRON                     PRÉSIDENT DE
                                          LA FÉDÉRATION BELGE
                                          DE HOCKEY

           DE INDRUK DAT DE REST         NOUS NOUS SOMMES DÉFAITS
             ALTIJD BETER WAS,         DE L’IMPRESSION QUE LES AUTRES
          HEBBEN WE AFGEWORPEN          ÉTAIENT TOUJOURS MEILLEURS

     Met 358 caps was Marc Coudron de speler        Avec 358 sélections, Marc Coudron était le jou-
   die het meest was uitgekomen voor de nationale    eur qui avait le plus souvent défendu les couleurs na-
   ploeg, tot hij in 2018 werd voorbijgestoken door   tionales, jusqu’à ce qu’il soit dépassé par John-John
   John-John Dohmen. In 2005 werd hij, meteen      Dohmen en 2018. En 2005, juste après sa carrière
   na zijn internationale carrière van zeventien jaar,  internationale de dix-sept ans, il devint président de
   voorzitter van de Belgische hockeybond. Samen     la Fédération belge de hockey. Avec Bert Wentink,
   met Bert Wentink is Coudron de architect van het   Coudron est l’architecte du succès du hockey belge.
   succes van het Belgische hockey.
                                « Lorsque j’ai rejoint l’équipe nationale en 1987,
     ‘Toen ik in 1987 bij de nationale ploeg kwam,   nous jouions pour ne pas perdre. Nous nous en-
   speelden we om niet te verliezen. We trainden een   traînions une ou deux fois par semaine, le soir.
   of twee keer per week, in de avond. Fysiek ston-   Physiquement, nous étions très faibles. Le nombre
   den we erg zwak. De top was smal, waardoor een    de joueurs au sommet était réduit, de sorte qu’un
   kern van spelers altijd zeker was van een selectie,  noyau de joueurs était toujours sûr de sa sélection,
   ook al gingen ze de nacht voor een belangrijke    même s’ils sortaient la veille d’un match important.
   wedstrijd uit. We waren allesbehalve professionele  Nous étions tout sauf des athlètes professionnels de
   topatleten.                      haut niveau.

14
De Nederlanders weigerden zelfs oe-         Les Néerlandais refusaient même de jouer des
fenwedstrijden tegen ons te spelen, net als    matches d’entraînement contre nous, tout comme
het Nederlandse U21-team en zelfs de ploe-     l’équipe néerlandaise des moins de 21 ans et même
gen uit de Nederlandse hoofdklasse. Tegen     les équipes de la première ligue néerlandaise.
Nederlandse tweedeklassers haalden we       Contre des joueurs néerlandais de seconde zone, il
soms met moeite een gelijkspel. Begin jaren    nous arrivait parfois d’obtenir difficilement un match
negentig waren we afgezakt naar Europacup     nul. Au début des années 1990, nous avions été
C, het derde niveau, waarbij we speelden tegen   relégués en Europacup C, le troisième niveau, où
erg kleine hockeylanden als Denemarken en     nous jouions contre des pays pratiquant très peu le
Zwitserland.                    hockey, comme le Danemark et la Suisse.

  We kwalificeerden ons wel voor het WK       Nous nous sommes toutefois qualifiés pour la
1994 in Nederland. Daar speelden we tegen de    Coupe du monde de 1994 aux Pays-Bas. Là, nous
thuisploeg. Na een goede eerste helft stonden   avons affronté la nation organisatrice. Après une
we 2-1 achter, maar daarna zijn we helemaal    bonne première mi-temps, nous étions menés 2 à
weggezakt. Ons zelfbeeld was dramatisch. Dat    1, mais ensuite nous avons complètement sombré.
was lange tijd tekenend voor sport in België. We  L’image que nous avions de nous-mêmes était
zijn de besten in onszelf naar beneden halen.   dramatique. Ce fut typique du sport en Belgique
                          pendant longtemps. Nous sommes les meilleurs
  In 2005 werd de kentering ingezet. De ster-  pour nous dévaloriser.
ren stonden goed. We hebben onze voordelen,
zoals de korte afstanden tussen de woonplaat-     La tendance a commencé à s’inverser en 2005.
sen van alle spelers, de steeds beter wordende   Nous étions sous de bonnes étoiles. Nous avons
Belgische competitie en de steun van het BOIC,   pu tirer le meilleur parti de nos atouts, comme les
maximaal kunnen uitbuiten. Maar de grootste    courtes distances séparant tous les joueurs, l’a-
verandering was de mentaliteit. De indruk dat   mélioration constante du niveau de la compétition
de rest altijd beter was, hebben we afgeworpen.  belge et le soutien du COIB. Mais le plus grand
                          changement s’est produit au niveau de la mentalité.
  Om radicaal te veranderen, hadden we      Nous nous sommes défaits de l’impression que les
iemand van buitenaf nodig. Bert Wentink had    autres étaient toujours meilleurs.
een duidelijke visie. Ik wilde enkel bij de bond
beginnen als hij zou meekomen als technisch      Pour changer radicalement, nous avions besoin
directeur. Op dat moment was het niet onze     de quelqu’un de l’extérieur. Bert Wentink avait une
ambitie om ooit wereldkampioen te worden.     vision claire. Je n’étais prêt à rejoindre la fédération
Wel hebben we toen een langetermijnproject     qu’à la seule condition qu’il m’accompagne en tant
uitgetekend. Rond 2010 werd het pas duidelijk   que directeur technique. À l’époque, notre ambition
dat ook het allerhoogste binnen handbereik lag.  n’était pas de devenir un jour champions du monde.
Impossible is temporary, dat is zeker gebleken.  Nous avons cependant élaboré un projet sur le long
Toen ik begon, leek het onmogelijk dat we ooit   terme. Vers 2010, il nous est apparu clairement que
beter zouden zijn dan Nederland. Nu is het     même la plus haute marche était à portée de main.
vooral belangrijk om niet achterover te leunen.  «Impossible is temporary», c’est le moins que l’on
Wij willen geen gouden generatie. Wij willen    puisse dire. Quand j’ai débuté, il semblait impossible
duurzaam succes.’                 que nous soyons un jour meilleurs que les Pays-
                          Bas. Désormais, il est particulièrement important
                          de ne pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne
                          voulons pas d’une génération dorée. Nous voulons
                          un succès durable. »

                                                       15
Wentink, Coudron en                       Wentink, Coudron et
   de start van Belgisch                      les débuts de la réussite
   tophockey                            du hockey belge
   Na de mislukkingen van Barcelona, Osaka en Madrid        Après les échecs de Barcelone, Osaka et Madrid, l’associa-
 besefte de hockeybond dat er structureel iets moest       tion de hockey prit conscience que des changements étaient
 veranderen. Ook het BOIC drong aan om het hockey        nécessaires sur le plan structurel. Le COIB insistait également
 te professionaliseren. In 2005 trok bondsvoorzitter in     pour que le hockey se professionnalise. En 2005, le futur pré-
 spe Marc Coudron de Nederlander Bert Wentink aan        sident de la fédération, Marc Coudron, attira le Néerlandais
 als nieuwe technisch directeur. Als coach had Wentink      Bert Wentink comme nouveau directeur technique. En tant
 de KHC Dragons in de voorgaande jaren verschillende       qu’entraîneur, Wentink avait apporté plusieurs titres nationaux
 Belgische landstitels bezorgd.                 belges au KHC Dragons au cours des années précédentes.
   Het oordeel van Wentink, die tot 2016 technisch di-       Le jugement de Wentink, qui officia comme directeur tech-
 recteur bleef, over de toenmalige staat van het Belgische    nique jusqu’en 2016, sur l’état du hockey belge à cette époque
 hockey was hard. Hij merkte dat in één domein België wel    était sévère. Il notait que la Belgique était championne du
 wereldkampioen was: compromissen sluiten. Een top-       monde dans un domaine : faire des compromis. Elle n’avait au-
 sportcultuur was er niet. Het kan niet, het mag niet, het zal  cune culture du sport de haut niveau. Ce n’est pas possible, ce
 nooit lukken: dat was steeds het antwoord dat Wentink      n’est pas permis, ça ne marchera jamais : c’était la réponse que
 kreeg. Er was geen identiteit of vertrouwen, noch top-     Wentink obtenait toujours. Il n’y avait ni identité, ni confiance,
 infrastructuur. Het bijna-complex en het pech-complex      sans parler d’infrastructures de pointe. Le complexe du
 overheersten de geesten.                    « presque » et celui de la malchance dominaient les esprits.
   Wentink en Coudron grepen in. Het topsportbeleid        Wentink et Coudron s’en mêlèrent. La politique en matière
 kreeg een apart statuut binnen de logge bondsorgani-      de sport de haut niveau reçut un statut distinct au sein de la
 satie, los van alle communautaire taboes. De doelstelling    lourde fédération, en dehors de tout tabou communautaire.
 was zeer duidelijk: de nationale mannenploeg naar de      L’objectif était très clair : amener l’équipe nationale masculine
 absolute top brengen. Dat zou media-aandacht opwek-       au sommet absolu. Cela permettrait de retenir l’attention des
 ken, grote evenementen naar België brengen en spon-       médias, de faire venir des événements majeurs en Belgique
 sors en nieuwe leden aantrekken. De rest moest daar       et d’attirer des sponsors et de nouveaux pratiquants. Tout
 dan uit volgen. Het talent was er, de middelen ook. Het     le reste devait en découler. Le talent était présent, les res-
 was een gok, maar het lukte.                  sources aussi. Ce n’était qu’un pari, mais qui a porté ses fruits.
   Bij alle beslissingen stond één vraag centraal:         Une question était au centre de toutes les décisions : cela
 draagt het bij aan tophockey? België heeft, in tegen-      va-t-il dans le sens du hockey de haut niveau ? Contrairement
 stelling tot Nederland, maar een kleine vijver om uit te    aux Pays-Bas, la Belgique ne dispose que d’un petit réservoir
 vissen. Geen talent mag verloren gaan. Stap voor stap      de joueurs. Il ne faut gaspiller aucun talent. Pas à pas, Wentink
 geraakten Wentink en Coudron er, met telkens weer        et Coudron y parvinrent, se fixant à chaque fois de nouveaux
 nieuwe kortetermijndoelstellingen. Dat leidde tot een      objectifs à court terme, ce qui engendra sur une spirale
 positieve spiraal.                       positive.
   In Boom verrees nieuwe infrastructuur voor de          De nouvelles infrastructures furent créées pour les
 nationale ploegen. In 2005 bedroegen de sponsorin-       équipes nationales à Boom. En 2005, les revenus du spon-
 komsten van de bond 65.000 euro per jaar. Vandaag        soring de la fédération s’élevaient à 65 000 euros par an. Un
 is dat zo’n anderhalf miljoen euro. In 2005 waren er      chiffre qui représente aujourd’hui environ un million et demi
 zo’n 15.000 Belgische hockeyers, nu al meer dan         d’euros. En 2005, la Belgique comptait environ 15 000 joueurs
 50.000. Daarvan is de helft Franstalig en de helft       de hockey, alors qu’aujourd’hui on en compte plus de 50 000.
 Nederlandstalig, en bijna de helft vrouw. Wentink ont-     La moitié d’entre eux est francophone, l’autre moitié néerlan-
 ving in 2019, twee jaar na zijn afscheid, de Vlaamse prijs   dophone, et près de la moitié sont des femmes. En 2019, deux
 voor Sportverdienste voor zijn bijdrage aan het suc-      ans après ses adieux, Wentink reçut le prix du Mérite sportif
 cesvolle Belgische hockeyverhaal.                flamand pour sa contribution à la réussite du hockey belge.

16
ONZE WANPRESTATIE OP DE                          APRÈS COUP, NOTRE CONTRE-
CHAMPIONS CHALLENGE IN                        PERFORMANCE LORS DU CHAMPIONS
EIGEN LAND BLEEK ACHTERAF                       CHALLENGE ORGANISÉ DANS NOTRE
EEN ZEGEN TE ZIJN. WANT ONZE                      PROPRE PAYS S’EST AVÉRÉE ÊTRE
COACH WERD ADAM COMMENS.                          UNE BÉNÉDICTION. EN EFFET,
                                      ADAM COMMENS EST ALORS
                                      DEVENU NOTRE ENTRAÎNEUR.
THOMAS BRIELS

  Een nieuwe                          Un nouvel
  bondscoach                          entraîneur fédéral
  In het pre-olympische jaar 2007 liep het niet goed      En 2007, année pré-olympique, les choses ne tournaient
voor de Belgische hockeymannen. Op de Champions       pas rond pour les hockeyeurs belges. Lors du Champions
Challenge in eigen land, een toernooi voor landen in de   Challenge dans leur propre pays, un tournoi pour les pays
subtop van de wereld, waren de Belgen als allerlaatste   du sous-top mondial, les Belges terminèrent à la dernière
geëindigd. Ze betwijfelden sterk of ze wel in staat waren  place. Ils étaient emplis de doutes quant à leur capacité à se
om zich te kwalificeren voor de Spelen.           qualifier pour les Jeux.
  Ondanks het cruciale EK dat anderhalve maand la-       Malgré le Championnat d’Europe crucial prévu un
ter gepland stond, werd beslist om afscheid te nemen    mois et demi plus tard, il fut décidé de se séparer du coach
van bondscoach Giles Bonnet. Bonnet zat op de limiet    fédéral Giles Bonnet. Bonnet avait atteint la limite de ce
van wat hij kon bijbrengen, besloot bondsvoorzitter     qu’il pouvait nous apporter, avait conclu le président de la
Marc Coudron. In zijn plaats kwam de Australiër Adam    fédération, Marc Coudron. L’Australien Adam Commens,
Commens, die nog maar net was gestopt als speler bij    qui venait de prendre sa retraite en tant que joueur à
Antwerp en nog geen ervaring had als coach.         Anvers et n’avait aucune expérience en tant qu’entraîneur,
  Tot op vandaag noemt Coudron die keuze een       lui succéda.
enorme gok op het buikgevoel. Bonnet had uitstekend       Aujourd’hui encore, Coudron considère ce choix
werk geleverd, maar de spelers waren erg blij met de    comme un énorme pari intuitif. Bonnet avait fait de l’excellent
keuze voor Adam. Het gevoel in de ploeg leefde dat     travail, mais les joueurs furent très heureux du choix d’Adam.
zonder een nieuwe dynamiek een nieuwe mislukking      L’équipe avait le sentiment que sans nouvelle dynamique,
zeker was. Commens voerde in enkele weken grote       elle courait à un nouvel échec. Commens apporta des chan-
veranderingen door. Hij analyseerde dat de ploeg fy-    gements majeurs en quelques semaines à peine. Son ana-
siek meekon, maar moeite had om aan de bal te blijven    lyse était que l’équipe était au point sur le plan physique,
en haar spelplan door te drukken. Hij bouwde het team    mais éprouvait des difficultés à garder la balle et à imposer
opnieuw op rond een gedegen defensieve structuur.      son jeu. Il reconstruisit l’équipe autour d’une solide struc-
Naast een goede aanvallende strafcorner rekende       ture défensive. En plus d’un bon penalty corner en attaque,
Commens verder op een gevaarlijke counter, dankzij     Commens comptait sur des contres dangereux, grâce à la
zijn snelle aanvallers.                   rapidité de ses attaquants.

                                                             17
17
                     T H O M A S

         HUIDIG KAPITEIN
          RED LIONS EN
       VIERMALIG OLYMPIËR

                     BRIELS                 CAPITAINE ACTUEL DES
                                         RED LIONS ET QUADRUPLE
                                         PARTICIPANT AUX JEUX
                                         OLYMPIQUES

           IK HEB GETWIJFELD            J’AI HÉSITÉ
                OF IK WEL           À CONTINUER
            MOEST DOORGAAN

    Ik kan me mijn eerste meeting met de nationale      Je me souviens encore parfaitement de ma pre-
   ploeg nog goed herinneren, in de zomer van 2006.     mière rencontre avec l’équipe nationale à l’été 2006.
   Het was in een kleine schuur naast het veld van     C’était dans une petite remise à côté du terrain de
   Braxgata, die werd gebruikt als bar. Toen kregen     Braxgata, qui servait de buvette. C’est alors que l’on
   we te horen dat we voor het eerst betaald zouden     nous annonça que nous serions payés pour la pre-
   worden: elke maand kregen we een onkostenver-      mière fois : chaque mois, nous allions recevoir une
   goeding van enkele honderden euro’s.           indemnité de quelques centaines d’euros.

     Mijn eerste stage was in Schotland. In een        Mon premier stage eut lieu en Écosse. En
   week tijd verwisselden we drie keer van hotel,      l’espace d’une semaine, nous changions trois fois
   één keer sliepen we in een bed and breakfast. We     d’hôtel, et nous dormions même dans un bed and
   speelden bij temperaturen rond het vriespunt.      breakfast. Nous jouions par des températures
   Na die week heb ik getwijfeld of ik wel moest      proches de zéro. Après cette semaine, je me suis
   doorgaan met de nationale ploeg. Gelukkig heb      demandé si je devais continuer en équipe nationale.
   ik dat gedaan. Maar ik dacht nooit dat ik met de     Heureusement, je l’ai fait. Mais je n’ai jamais pensé
   Belgische ploeg ooit aan de Olympische Spelen      que je pourrais un jour participer aux Jeux olympi-
   zou kunnen deelnemen.                  ques avec l’équipe belge.

18
Ook daarna bleef het lange tijd niet pro-       Même après cela, le professionnalisme mit long-
fessioneel genoeg. Op mijn 21ste speelde ik in    temps à s’installer. À 21 ans, je jouais aux Pays-Bas.
Nederland. Met de nationale ploeg trainde ik van   Je m’entraînais avec l’équipe nationale de huit heures
acht uur ’s ochtends tot de middag, daarna reed ik  du matin jusqu’à midi, pour aller ensuite m’entraîner à
naar Eindhoven om nog vier uur in de namiddag te   Eindhoven quatre heures de plus l’après-midi. Je ren-
trainen. Vervolgens reed ik terug naar Antwerpen   trais alors à Anvers et me couchais avec des douleurs
en ging ik in bed liggen met pijn in de benen. Ik  dans les jambes. J’étais nouveau aux Pays-Bas et n’o-
was nieuw in Nederland, en durfde niet te zeggen   sais pas dire que j’étais surmené. À l’époque, les efforts
dat ik overbelast was. Toen monitorden we nog    auxquels nous soumettions nos organismes ne faisai-
helemaal niet hoe hard we ons lichaam belastten,   ent l’objet d’aucune surveillance, et la communication
en was er nauwelijks communicatie tussen de     entre l’équipe nationale et les clubs était pratiquement
nationale ploeg en de clubs. Vandaag weten we    inexistante. Aujourd’hui, nous savons exactement
via gps precies hoeveel meters we elke dag afleg-  combien de mètres nous parcourons quotidienne-
gen. Een wereld van verschil.            ment grâce à un GPS. C’est le jour et la nuit.

                                                         19
A D A M

          VOORMALIG
         BONDSCOACH

                  COMMENS                       ANCIEN ENTRAÎNEUR
                                            NATIONAL

      IK HEB DE SPELERS LATEN             J’AI FAIT ÉTUDIER AUX JOUEURS
   STUDEREN OP DE SPEELSTIJL EN              LE STYLE DE JEU ET LA TACTIQUE
   TACTIEK VAN DE GROTE LANDEN              DES GRANDS PAYS

     Toen ik startte als bondscoach, trainde de       Quand j’ai débuté comme entraîneur fédéral,
   Belgische nationale ploeg vooral in blokken. In de  l’équipe nationale belge s’entraînait principalement
   voorbereiding op bepaalde toernooien werkten ze    par blocs. Lors de la préparation à certains tournois,
   intensief samen, maar ervoor en erna veel minder.   ils travaillaient ensemble de manière intensive, mais
   Giles Bonnet had fantastische dingen gedaan,     beaucoup moins avant et après. Giles Bonnet avait
   maar moest met beperkte middelen werken. Ook     réussi des choses fantastiques, mais devait travailler
   ik was nog geen voltijdse coach.           avec des moyens limités. Je n’étais pas non plus
                              encore entraîneur à plein temps.
     Vele spelers combineerden hockey met
   studies of werk. Overdag trainen was uitzonderlijk.    De nombreux joueurs combinaient le hockey
   Dat verschil wilde ik wegwerken. In mijn thuisland  avec les études ou le travail. Il était exceptionnel de
   Australië is topsport een absolute prioriteit,    s’entraîner en journée. Je voulais mettre fin à cette
   voor iedereen staat het sportieve op de eerste    différence. Dans mon pays d’origine, l’Australie, le
   plaats. Australië heeft een geschiedenis van     sport de haut niveau est une priorité absolue. Pour
   wereldsucces, zeker wat hockey betreft. Winnen    tous, c’est le sport avant tout. L’Australie a un long
   staat altijd voorop, en ze weten wat nodig is om te  palmarès de réussites au niveau mondial, en particu-
   winnen. Die mentaliteit wilde ik overbrengen naar   lier dans le domaine du hockey. Elle vise toujours la
   België.                        victoire et elle sait ce qu’il faut faire pour y parvenir. Je
                              tenais à inculquer cette mentalité en Belgique.
     In een van mijn eerste wedstrijden verloren we
   tegen Spanje. Ik zei toen tegen mijn assistent dat    Lors de l’un de mes premiers matches, nous
   we een mirakel nodig hadden om naar de Spelen te   avons perdu contre l’Espagne. J’ai alors dit à mon
   kunnen gaan.                     adjoint que nous aurions besoin d’un miracle pour
                              nous qualifier pour les Jeux.

20
De Belgische spelers waren tactisch en         Les joueurs belges étaient tactiquement et tech-
technisch een stuk minder onderlegd dan de we-     niquement nettement en dessous du gratin mondial.
reldtop. Ik heb hen laten studeren op de speelstijl  Je leur ai fait étudier le style de jeu et la tactique de
en tactiek van alle grote hockeylanden. Elke dag    tous les grands pays du hockey. Chaque jour, nous
praatten we over professionaliteit en wat er nodig   parlions de professionnalisme et de ses implications
was om op hetzelfde niveau te komen.          pour nous hisser au même niveau.

  Maar het allerbelangrijkste dat ik wilde bijbren-   Mais la chose la plus importante que je voulais
gen, waren de basic skills. Iets simpels als een bal  apporter, c’était les compétences de base. À l’épo-
passen en aannemen, daar waren we toen niet      que, nous n’étions pas assez performants dans des
goed genoeg in. Vandaag zijn we daarin wellicht de   choses aussi simples que de faire une passe et de ré-
besten ter wereld.                   ceptionner la balle. À l’heure actuelle, nous sommes
                            peut-être les meilleurs au monde dans ce domaine.

                                                          21
Ook op het mentale vlak was de benadering van         L’approche de Commens fut également totalement dif-
 Commens helemaal anders. In zijn eerste ontmoeting      férente sur le plan mental. Dès sa première rencontre avec
 met de ploeg drukte hij meteen zijn stempel. ‘Waarom     l’équipe, il imprima immédiatement sa marque. « Pourquoi
 hebben jullie tegen grote landen schrik om het spel te    avez-vous peur de contrôler le jeu lorsque vous affrontez
 controleren?’ wierp hij de ploeg voor de voeten. ‘Waarom   de grandes nations ? », lança-t-il en pleine figure à l’équipe.
 durven jullie niet naar voren te spelen? Jullie staan dicht  « Pourquoi n’osez-vous pas vous porter à l’offensive ? Vous
 bij die grote landen, maar om de kloof te dichten moet de   êtes proches de ces grandes nations, mais pour combler le
 basis beter.’                         fossé, de meilleures bases sont indispensables. »
   Ook mental coach Alain Goudsmet bewees zijn          Le coach mental Alain Goudsmet fit également ses
 waarde en bouwde aan het geloof dat een olympische      preuves en s’appuyant sur la conviction qu’une qualification
 kwalificatie erin zat. Hij had een gebruikt ticket voor een  olympique était en jeu. Il avait obtenu un billet usagé pour un
 hockeymatch van de Spelen in Athene bemachtigd. Voor     match de hockey des Jeux d’Athènes. Avant chaque match,
 elke wedstrijd legde hij dat in het midden van de spelers-  il le mettait au milieu du groupe de joueurs. C’était un objectif
 groep. Het was een tastbaar doel, dat de spelers konden    tangible que les joueurs pouvaient toucher.
 aanraken.                              L’équipe commença à se forger une identité. Peu à peu,
   De ploeg begon een identiteit te ontwikkelen. Beetje   les joueurs reprirent confiance et eurent conscience qu’ils
 bij beetje kregen de spelers opnieuw vertrouwen, en      pouvaient rivaliser avec les plus grands pays mondiaux.
 werden ze er zich van bewust dat ze met de grootste lan-   Lors de la préparation, la Belgique disputa encore un tour-
 den ter wereld konden wedijveren. In de voorbereiding     noi à Hambourg, en Allemagne. Elle s’inclina 6 à 0 contre l’Al-
 speelde België nog een toernooi in het Duitse Hamburg.    lemagne, championne du monde. C’est surtout au cours des
 Tegen wereldkampioen Duitsland werd met 6-0 ver-       vingt premières minutes que les Belges furent mis en pièces.
 loren. Vooral in de eerste twintig minuten werden de     L’équipe voulait pratiquer un jeu compact et défensif, mais
 Belgen aan stukken gereten. De ploeg wilde compact en     rien ne se passa comme prévu. La Belgique eut toutefois
 defensief spelen, maar de spelers kregen hun stick ner-    l’occasion de se ressaisir lors des autres matches. L’équipe
 gens tussen. In de andere wedstrijden presteerde België    nationale entama le Championnat d’Europe avec confiance.
 echter beter. Het nationale team begon met vertrouwen
 aan het EK.
                                  Le miracle de
   Het mirakel van                        Manchester :
   Manchester:                          le point de bascule
   the tippin’ point                       Le Championnat d’Europe se déroulait à Manchester,
                                et les trois premiers se qualifiaient automatiquement pour
   Het EK vond plaats in Manchester, en de top drie zou   les Jeux de Pékin l’année suivante. La sélection belge pour
 zich automatisch plaatsen voor de Spelen van Peking      le tournoi était très jeune, avec une moyenne d’âge de
 van het daaropvolgende jaar. De Belgische selectie voor    23,5 ans. Commens avait demandé à quelques anciens
 het toernooi was met een gemiddelde leeftijd van 23,5     joueurs de faire leur retour, en vain.
 jaar piepjong. Commens had enkele oud-spelers ge-         Les Belges étaient à quatre matches de l’obtention d’un
 vraagd om hun rentree te maken, zonder succes.        billet olympique. Leur poule était composée de l’Allemagne,
   De Belgen waren vier wedstrijden verwijderd van      de l’Angleterre et de la République tchèque. Une victoire
 een olympisch ticket. Hun poule bestond uit Duitsland,    contre l’Allemagne serait probablement illusoire, pensait
 Engeland en Tsjechië. Winnen tegen Duitsland zou wel-     l’équipe. L’accent avait surtout été mis sur les deux autres
 licht een brug te ver zijn, dacht de ploeg. Er werd vooral  pays.
 gefocust op de andere twee landen.                 Le match contre l’Angleterre se solda par un nul. La ren-
   Tegen Engeland werd gelijkgespeeld. De ontmoe-      contre contre l’Allemagne devenait de facto le match clé.
 ting met Duitsland werd zo de sleutelwedstrijd. België    La Belgique devait faire mieux que l’Angleterre contre les
 moest tegen de Duitsers beter doen dan Engeland.       Allemands. Commens fit monter son équipe sur le terrain
 Commens stuurde zijn ploeg het veld op met erg        avec des objectifs très concrets : les Belges eux-mêmes

22
concrete doelstellingen: de Belgen wilden zelf acht keer  devaient accéder huit fois au cercle allemand et permettre
in de Duitse cirkel verschijnen, en op de eigen helft ten  un maximum de vingt pénétrations dans le cercle de leur
hoogste twintig cirkelpenetraties toelaten. Ook voor    propre moitié. Des objectifs tangibles avaient également été
strafcorners voor en tegen formuleerden ze tastbare ob-   fixés pour les penalty corners pour et contre. À la mi-temps,
jectieven. Bij de rust stonden de Belgen 2-0 achter, maar  les Belges étaient menés 2-0, mais ensuite, tout se dérou-
verder liep alles volgens plan. Het was dankzij die men-  la comme prévu. Cette tranquillité d’esprit permit à l’équipe
tale rust dat de ploeg verder bleef spelen zoals gepland.  de continuer à jouer comme prévu. Juste après la pause, le
Vlak na de rust stond de aansluitingstreffer op het sco-  score se resserrait au tableau d’affichage, et sept minutes
rebord, en zeven minuten voor het einde werd het gelijk.  avant la fin, c’était le match nul.
  De Tsjechen werden gemakkelijk verslagen, wat        Les Tchèques furent facilement battus, ce qui était sy-
een plaats in de halve finale tegen Nederland oplever-   nonyme de place en demi-finale contre les Pays-Bas. Les
de. Daarin speelden de Belgen sterk, maar tegen de zes   Belges livrèrent une prestation solide, mais ils ne purent rien
doelpunten van strafcornerspecialist Taeke Taekema     contre les six buts marqués par le spécialiste des penalty
waren ze niet opgewassen: 7-2.               corners, Taeke Taekema : 7-2.
  De wedstrijd om de derde plaats zou beslissen over      Le match pour la troisième place déciderait du ticket
het olympische ticket. ‘Achttien Belgische amateurs op   olympique. « Dix-huit amateurs belges aspirent aux Jeux »,
zucht van de Spelen’, kopten de kranten. België had zich  titrèrent les journaux. La Belgique s’était préparée pour
voorbereid op een wedstrijd tegen Spanje, dat het in de   un match contre l’Espagne, qui affrontait l’Allemagne dans
andere halve finale tegen Duitsland opnam. Spanje won    l’autre demi-finale. Mais contre toute attente, l’Espagne
verrassend, waardoor de Belgen het opnieuw tegen de     l’emporta, contraignant les Belges à se mesurer à nouveau
regerende wereldkampioen en de leider van de wereld-    au champion du monde en titre et leader du classement
ranglijst moest opnemen.                  mondial.

TOEN WE HOORDEN DAT                          QUAND NOUS AVONS APPRIS QUE
WE HET TEGEN DUITSLAND                      NOUS ÉTIONS OPPOSÉS À L’ALLEMAGNE
MOESTEN OPNEMEN VOOR EEN                         POUR UN TICKET OLYMPIQUE,
OLYMPISCH TICKET, DACHT                          J’AI PENSÉ QUE C’ÉTAIT FINI.
IK DAT HET VOORBIJ WAS.
                                                ADAM COMMENS
  Het plan van de Belgen lag plots in duigen. De kans     Cette confrontation ruinait subitement le plan des
dat Duitsland de Belgen opnieuw zou onderschatten en    Belges. Il était très peu probable que l’Allemagne sous-es-
de ploeg iets zou gunnen, was erg klein. Commens en     time à nouveau les Belges et laisse la moindre chance à
Goudsmet staken de koppen bij elkaar. Ze besloten om    l’équipe. Commens et Goudsmet cogitèrent de concert. Ils
opnieuw voor een erg concreet doel te gaan: een gelijk-   décidèrent de se fixer à nouveau un objectif très concret :
spel. Tegen het einde van de wedstrijd en eventueel in de  un match nul. Vers la fin du match et éventuellement dans le
toegevoegde tijd zouden de Duitsers zich dan onzeker    temps additionnel, les Allemands douteraient alors, ce qui
voelen, wat kansen zou laten voor de Belgen.        laisserait des chances aux Belges.
  Ondanks de afstraffing tegen Nederland zat het       Malgré la punition infligée par les Pays-Bas, le mental
mentaal goed, dankzij het werk van Goudsmet. De avond    était bon, grâce au travail réalisé par Goudsmet. La veille
voor de cruciale wedstrijd kwam de ploeg in het hotel sa-  du match crucial, l’équipe se réunit à l’hôtel. Goudsmet pla-
men. Goudsmet legde opnieuw het olympische ticket in    ça à nouveau le billet olympique au centre du cercle des

                                                             23
Vous pouvez aussi lire