User manual - Electrolux

IKB64443XB  NL  Gebruiksaanwijzing
         Kookplaat
                     2

       FR  Notice d'utilisation  24
         Table de cuisson
       DE  Benutzerinformation  47
         Kochfeld
USER
MANUAL
2  www.aeg.com


INHOUDSOPGAVE
    1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
    2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
    3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
    4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................9
    5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
    6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................17
    7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................19
    8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................20
    9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................22
    10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................23


VOOR PERFECTE RESULTATEN
    Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
    om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
    leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
    niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
    optimaal van kunt profiteren.
    Ga naar onze website voor:
             Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
             onderhoudsinformatie:
             www.aeg.com/webselfservice
             Registreer uw product voor een betere service:
             www.registeraeg.com

             Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
             apparaat:
             www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE
    Gebruik altijd originele onderdelen.
    Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
    bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
    Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
      Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
      Algemene informatie en tips
      Milieu-informatie

    Wijzigingen voorbehouden.


1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
    Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
    installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
    niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
    door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS  3


Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
  of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
•  Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
  zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
  buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
  onder toezicht staan.
•  Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
  permanent toezicht.
•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
•  Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
  gooi het op passende wijze weg.
•  Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
  apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
  is heet.
•  Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
  dit te worden geactiveerd.
•  Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
  uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•  WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
  onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
  dient op te passen dat u de verwarmingselementen
  niet aanraakt.
•  Bedien het apparaat niet met een externe timer of
  een apart afstandbedieningssysteem.
4  www.aeg.com


    •  WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
      kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
      brandgevaar opleveren.
    •  Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
      schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
      de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
    •  LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
      bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
      onder constant toezicht staan.
    •  WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
      voorwerpen op de kookplaten.
    •  Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
      deksels mogen niet op de kookplaat worden
      geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
    •  Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
      te maken.
    •  Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
      de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
      pandetector.
    •  Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
      is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
      het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
      de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
      verwijdert u de zekering om het apparaat van de
      stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
      met de erkende servicedienst.
    •  Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
      fabrikant, een erkende serviceverlener of een
      gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
      gevaarlijke situaties te voorkomen.
    •  WAARSCHUWING: Gebruik alleen
      kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
      kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
      het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
      aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
      apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
      ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
      veroorzaken.
NEDERLANDS    5


2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  2.1 Montage                • Alle elektrische aansluitingen moeten
                         door een gediplomeerd
      WAARSCHUWING!             elektromonteur worden gemaakt.
      Alleen een erkende         • Dit apparaat moet worden
      installatietechnicus mag het     aangesloten op een geaard
      apparaat installeren.         stopcontact.
                        • Verzeker u ervan dat de stekker uit
      WAARSCHUWING!             het stopcontact is getrokken, voordat
      Gevaar voor letsel of schade     u welke werkzaamheden dan ook
      aan het apparaat.           uitvoert.
                        • Zorg ervoor dat de parameters op het
  • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.   vermogensplaatje overeenkomen met
  • Installeer en gebruik geen         elektrische vermogen van de
   beschadigd apparaat.            netstroom.
  • Volg de installatie-instructies op die  • Zorg ervoor dat het apparaat correct
   zijn meegeleverd met het apparaat.     is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
  • Houd de minimumafstand naar        stroomkabels of stekkers (indien van
   andere apparaten en units in acht.     toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
  • Pas altijd op bij verplaatsing van het   de contactklem te heet wordt.
   apparaat, want het is zwaar. Gebruik   • Gebruik de juiste stroomkabel.
   altijd veiligheidshandschoenen en    • Voorkom dat de stroomkabels
   gesloten schoeisel.            verstrikt raken.
  • Dicht de oppervlakken af met kit om   • Zorg ervoor dat er een
   te voorkomen dat ze gaan opzetten     schokbescherming wordt
   door vocht.                geïnstalleerd.
  • Bescherm de bodem van het        • Gebruik het klem om spanning op het
   apparaat tegen stoom en vocht.       snoer te voorkomen.
  • Installeer het apparaat niet naast een  • Zorg ervoor dat de stroomkabel of
   deur of onder een raam. Dit voorkomt    stekker (indien van toepassing) het
   dat heet kookgerei van het apparaat    hete apparaat of heet kookgerei niet
   valt als de deur of het raam wordt     aanraakt als u het apparaat op de
   geopend.                  nabijgelegen contactdozen aansluit.
  • Elk apparaat heeft koelventilatoren op  • Gebruik geen meerwegstekkers en
   de bodem.                 verlengsnoeren.
  • Als het apparaat gemonteerd wordt    • Zorg dat u de hoofdstekker (indien
   boven een lade:              van toepassing) of kabel niet
    – Leg geen kleine dingen of papier    beschadigt. Neem contact op met
      dewelke kunnen binnengezogen     onze service-afdeling of een
      worden, omdat ze de          elektromonteur om een beschadigde
      koelventilatoren kunnen        hoofdkabel te vervangen.
      beschadigen of het koelsysteem   • De schokbescherming van delen
      kunnen belemmeren.          onder stroom en geïsoleerde delen
    – Houd een minimumafstand van 2      moet op zo'n manier worden
      cm tussen de bodem van het      bevestigd dat het niet zonder
      apparaat en de zaken die u in de   gereedschap kan worden verplaatst.
      lade bewaart.            • Steek de stekker pas in het
                         stopcontact als de installatie is
  2.2 Aansluiting aan het           voltooid. Zorg ervoor dat het
  elektriciteitsnet              netsnoer na installatie bereikbaar is.
                        • Sluit de stroomstekker niet aan op
      WAARSCHUWING!             een losse stroomaansluiting.
      Gevaar voor brand en
      elektrische schokken.
6  www.aeg.com

    • Trek niet aan het netsnoer om het     inductiekookzones als het apparaat in
     apparaat los te koppelen. Trek altijd   werking is.
     aan de stekker.             • Als u eten in de hete olie doet, kan
    • Gebruik alleen de juiste isolatie-     het spatten.
     apparaten: stroomonderbrekers,
                             WAARSCHUWING!
     zekeringen (schroefzekeringen
                             Risico op brand en explosie
     moeten uit de houder worden
     verwijderd), aardlekschakelaars en    • Verhitte vetten en olie kunnen
     contactgevers.               ontvlambare damp afgeven. Houd
    • De elektrische installatie moet een    vlammen of verwarmde voorwerpen
     isolatieapparaat bevatten waardoor     uit de buurt van vet en olie als u er
     het apparaat volledig van het lichtnet   mee kookt.
     afgesloten kan worden. Het        • De dampen die hete olie afgeeft
     isolatieapparaat moet een         kunnen spontane ontbranding
     contactopening hebben met een       veroorzaken.
     minimale breedte van 3 mm.        • Gebruikte olie die voedselresten
                          bevat kan brand veroorzaken bij een
    2.3 Gebruik                 lagere temperatuur dan olie die voor
                          de eerste keer wordt gebruikt.
       WAARSCHUWING!
                         • Plaats geen ontvlambare producten
       Gevaar voor letsel,
                          of gerechten die vochtig zijn gemaakt
       brandwonden of elektrische
                          met ontvlambare producten in, bij of
       schokken.
                          op het apparaat.
    • Verwijder voor gebruik (indien van       WAARSCHUWING!
     toepassing) de verpakking, labels en      Risico op schade aan het
     beschermfolie.                 apparaat.
    • Gebruik dit apparaat in een
     huishoudelijke omgeving.         • Zet geen heet kookgerei op het
    • De specificatie van het apparaat mag    bedieningspaneel.
     niet worden veranderd.          • Leg geen hete deksel op het glazen
    • Zorg ervoor dat de             oppervlak van de kookplaat.
     ventilatieopeningen niet geblokkeerd   • Laat kookgerei niet droogkoken.
     zijn.                  • Laat geen voorwerpen of kookgerei
    • Laat het apparaat tijdens het gebruik   op het apparaat vallen. Het oppervlak
     niet onbeheerd achter.           kan beschadigen.
    • Zet de kookzone op "uit" na elk     • Activeer de kookzones niet met lege
     gebruik.                  pannen of zonder pannen erop.
    • Vertrouw niet alleen op de        • Geen aluminiumfolie op het apparaat
     pandetector.                leggen.
    • Leg geen bestek of pannendeksels op   • Pannen van gietijzer, aluminium of
     de kookzones. Deze kunnen heet       met beschadigde bodems kunnen
     worden.                  krassen veroorzaken in het glas /
    • Bedien het apparaat niet met natte     glaskeramiek. Til deze voorwerpen
     handen of als het contact maakt met    altijd op als u ze moet verplaatsen op
     water.                   de kookplaat.
    • Het apparaat mag niet worden       • Dit apparaat is uitsluitend bestemd
     gebruikt als werkblad of aanrecht.     om mee te koken. Het mag niet
    • Sluit het apparaat direct af van de    worden gebruikt voor andere
     stroomtoevoer als het oppervlak van    doeleinden, zoals het verwarmen van
     het apparaat gebroken is. Dit om      een kamer.
     elektrische schokken te voorkomen.
    • Gebruikers met een pacemaker
     moeten een afstand van minimaal 30
     cm bewaren van de
NEDERLANDS    7


  2.4 Onderhoud en reiniging          • Gebruik uitsluitend originele
                         reserveonderdelen.
  • Reinig het apparaat regelmatig om te
   voorkomen dat het materiaal van het    2.6 Verwijdering
   oppervlak achteruitgaat.
  • Schakel het apparaat uit en laat het       WAARSCHUWING!
   afkoelen voordat u het schoonmaakt.        Gevaar voor letsel of
  • Trek voor                     verstikking.
   onderhoudswerkzaamheden de
   stekker uit het stopcontact.        • Neem contact met uw plaatselijke
  • Gebruik geen waterstralen of stoom      overheid voor informatie m.b.t.
   om het apparaat te reinigen.         correcte afvalverwerking van het
  • Reinig het apparaat met een vochtige     apparaat.
   zachte doek. Gebruik alleen neutrale    • Haal de stekker uit het stopcontact.
   reinigingsmiddelen. Gebruik geen      • Snijd het netsnoer vlak bij het
   schuurmiddelen, schuursponsjes,       apparaat af en gooi het weg.
   oplosmiddelen of metalen
   voorwerpen.

  2.5 Servicedienst
  • Neem contact op met een erkende
   servicedienst voor reparatie van het
   apparaat.

3. MONTAGE
                          Neem contact op met een erkende
      WAARSCHUWING!
                          klantenservice bij u in de buurt.
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.                 WAARSCHUWING!
                            Alle elektrische
  3.1 Voor montage                  aansluitingen moeten door
                            een gediplomeerd
  Voordat u de kookplaat installeert, dient      elektromonteur worden
  u de onderstaande informatie van het        gemaakt.
  typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
  bevindt zich onderop de kookplaat.         LET OP!
                            Boor of soldeer de
   Serienummer ...........................     draaduiteinden niet. Dit is
                            ten strengste verboden!
  3.2 Ingebouwde kookplaten
  Inbouwkookplaten mogen alleen worden        LET OP!
  gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in        Sluit de kabel niet aan
  geschikte inbouwunits of werkbladen die       zonder de huls voor het
  aan de normen voldoen.               kabeluiteinde.

                        Tweefasige aansluiting
  3.3 Aansluitkabel              1. Verwijder de huls voor het
  • De kookplaat is voorzien van een       kabeluiteinde van de zwarte en
   aansluitsnoer.                bruine draden.
  • Vervang het beschadigde          2. Verwijder de isolatie van de bruine
   stroomsnoer uitsluitend met een        en zwarte kabeluiteinden.
   kabel van de reserveonderdelen.
8  www.aeg.com

    3. Gebruik een nieuwe huls voor het    Dwarsdoorsnede van kabel
     draaduiteinde van 1,5 mm² op ieder
     kabeluiteinde. (speciaal gereedschap
     nodig).


             230V~                 400V 2~N


           N                           N

           L                           L1
                                      L2       Eenfasige aansluiting - 230 V~   Tweefasige aansluiting - 400 V 2 ~ N

              Groen - geel     Groen - geel

    N          Blauw en blauw    Blauw en blauw    N

    L          Zwart en bruin    Zwart        L1

                         Bruin        L2

    3.4 In elkaar zetten
           min.                 R 5mm
           500mm
                 min.
                 50mm            490+1mm 560+1mm
                          min.
                          55mm
NEDERLANDS    9
               min.
               28 mm
                                min. 60mm
                      Als het apparaat boven een
               min.     lade wordt gemonteerd, kan
               12 mm     de kookplaatventilatie
                      tijdens het kookproces
                      zorgen voor opwarming van
                      items die zich in de lade
                      bevinden.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
  4.1 Indeling kookplaat

       1    1
                   1 Inductiekookzone
                   2 Bedieningspaneel
          180 mm               1
          145 mm
       1     2
10  www.aeg.com


    4.2 Indeling bedieningspaneel
     1    2    3    4    5             6   7                  8
                           12      11   10  9

    Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
    geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

           Tip-      Functie              Opmerking
           toets

       1            AAN/UIT              De kookplaat in- en uitschakelen.

                   Blokkering / Kinderbeveili-    Het bedieningspaneel vergrendelen/
       2
                   ging van de kookplaat       ontgrendelen.

       3            Pauze               De functie in- en uitschakelen.

       4            Bridge              De functie in- en uitschakelen.

       5    -        Kookstanddisplay         De kookstand weergeven.

           -        Timerindicatie voor de      Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
       6
                   kookzones

       7    -        Timerdisplay           De tijd in minuten weergeven.

                   Hob²Hood             De handmatige modus van functie in- en
       8
                                    uitschakelen.

       9            -                 Om de kookzone te selecteren.


               /    -                 De tijd verlengen of verkorten.
     10


     11             PowerBoost            Het inschakelen van de functie.

     12     -        Bedieningsstrip          Het instellen van de kookstand.

    4.3 Kookstanddisplays

    Display                Beschrijving

                       De kookzone is uitgeschakeld.
NEDERLANDS     11  Display        Beschrijving

    -          De kookzone wordt gebruikt.

              Pauze werkt.

              Automatisch opwarmen werkt.

              PowerBoost werkt.


    + cijfer      Er is een storing.


    /   /      OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met ko-
              ken / warmhoudstand / restwarmte.

              Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.

              Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
              de kookzone geplaatst.

              Automatisch uitschakelen werkt.


  4.4 OptiHeat Control (3-staps           De inductiekookzones creëren de voor
                           het kookproces benodigde warmte
  restwarmte-indicatie)               direct in de bodem van de pan. Het
       WAARSCHUWING!              glaskeramiek wordt verwarmd door de
                           warmte van de pannen.
         /  /  Er bestaat
       verbrandingsgevaar door
       restwarmte. De
       aanduidingen tonen het
       niveau van de restwarmte
       voor de kookzones die u
       momenteel gebruikt. De
       aanduidingen kunnen ook
       aangaan voor de
       nabijgelegen kookzones,
       zelfs als u deze niet gebruikt.

5. DAGELIJKS GEBRUIK
       WAARSCHUWING!              5.2 Automatisch uitschakelen
       Raadpleeg de hoofdstukken        De functie schakelt de kookplaat
       Veiligheid.               automatisch uit als:
                           • alle kookzones zijn uitgeschakeld.
  5.1 In- of uitschakelen              • u de kookstand niet instelt nadat u de
                            kookplaat hebt ingeschakeld.
  Raak   1 seconde aan om de kookplaat
                           • u iets hebt gemorst of iets langer dan
  in– of uit te schakelen.
                            10 seconden op het
                            bedieningspaneel hebt gelegd (een
                            pan, doek, etc.). Er klinkt een
                            geluidssignaal en de kookplaat wordt
12  www.aeg.com

     uitgeschakeld. Verwijder het       U kunt met groot kookgerei op twee
     voorwerp of reinig het          kookzones tegelijkertijd koken. Het
     bedieningspaneel.             kookgerei dient het midden van beide
    • De kookplaat te heet wordt (b.v. als   zones te bedekken maar niet voorbij de
     een pan droogkookt). De kookzone     gebiedsmarkering komen.
     moet afgekoeld zijn voordat u de
                          Als het kookgerei tussen beide
     kookplaat weer kunt gebruiken.
                          middenzones wordt geplaatst, wordt de
    • u ongeschikte pannen gebruikt. Het
                          brugfunctie niet geactiveerd.
     symbool  gaat branden en na 2
     minuten schakelt de kookzone
     automatisch uit.
    • u een kookzone niet uitschakelt of de
     kookstand verandert. Na enige tijd
      gaat  branden en wordt de
      kookplaat uitgeschakeld.
    De verhouding tussen kookstand en
    de tijd waarna de kookplaat
    uitschakelt:

     Kookstand      De kookplaat
               wordt uitgescha-
               keld na

      ,1-3       6 uur

     4-7         5 uur

     8-9         4 uur

     10 - 14       1,5 uur        5.5 Bridge
                              De functie werkt als de pan
    5.3 De kookstand                  de middelpunten van beide
                              zones bedekt.
    Voor het instellen of wijzigen van de
    kookstand:                 Deze functie verbindt twee linker
    Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste  kookzones en deze werken dan samen
    kookstand of beweeg uw vinger langs de   als één kookzone.
    bedieningsstrip totdat u de jusite     Stel eerst de kookstand in voor een van
    kookstand heeft bereikt.          de linker kookzones.

                          De functie inschakelen: Raak aan.
                          Raak één van de bedieningssensors aan
                          om de kookstand in te stellen of te
                          wijzigen.

                          De functie uitschakelen: Raak aan.
    5.4 Het gebruik van de           De kookzones werken onafhankelijk.
    kookzones
                          5.6 Automatisch opwarmen
    Plaats het kookgerei in het midden van
    de gekozen kookzone.            Activeer deze functie om in een kortere
    Inductiekookzones passen zich tot op    tijd een gewenste kookstand te krijgen.
    zekere hoogte automatisch aan de      Als het aan staat, werkt de zone in het
    afmeting van het kookgerei aan.       begin op de hoogste kookstand en gaat
NEDERLANDS   13

daarna verder met koken op de         Op het display wordt de resterende tijd
gewenste kookstand.              weergegeven.
    Om de functie in werking te      Om het juiste tijdstip van de dag te
    stellen moet de kookzone       wijzigen: selecteer de kookzone met     .
    koud zijn.
                       Raak  of   aan.
Om de functie voor een kookzone in      De functie uitschakelen: stel de
te schakelen: raak aan ( gaat aan).      kookzone in met    en raak   aan. De
Raak meteen de gewenste kookstand       resterende tijd telt af naar 00. Het
aan. Na 3 seconden gaat    branden.    indicatielampje van de kookzone gaat
                       uit.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.                      Als de tijd verstreken is,
                           klinkt er een geluidssignaal
5.7 PowerBoost                    en knippert 00. De kookzone
                           wordt uitgeschakeld.
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
                       Het geluidssignaal stopzetten: Raak
De functie kan voor een beperkte
                       aan.
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.     CountUp Timer (De timer met
Daarna wordt de inductiekookzone       optelfunctie)
automatisch teruggeschakeld naar de      Gebruik deze functie om in de gaten te
hoogste kookstand.              houden hoe lang de kookzone werkt.
    Zie het hoofdstuk           Kookzone instellen:raak   meerdere
    'Technische gegevens'.        malen aan tot het lampje van de
                       gewenste kookzone brandt.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak   aan.   gaat aan.   De functie inschakelen: raak    van de

Om de functie uit te schakelen: wijzig    timer aan.  gaat aan. Als het lampje
de kookstand.                 van de kookzone langzaam knippert,
                       wordt de tijd opgeteld. De display
5.8 Timer                   schakelt tussen    en getelde tijd
                       (minuten).
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te    Om in de gaten te houden hoelang de
stellen hoe lang de kookzone moet       kookzone werkt: selecteer de kookzone
werken voor een kooksessie.          met . Het indicatielampje van de
Stel eerst de warmtestand voor de       kookzone gaat sneller knipperen. De
kookzone in en dan de functie.        display geeft aan hoe lang de zone
                       werkt.
Kookzone instellen:raak   meerdere     De functie uitschakelen: stel de
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.           kookzone in met   en raak  of
                       aan. Het indicatielampje van de
De functie inschakelen: raak    van de   kookzone gaat uit.
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99  Kookwekker
minuten). Als het lampje van de        U kunt deze functie gebruiken als
kookzone langzaam gaat knipperen,       kookwekker terwijl de kookplaat is
wordt de tijd afgeteld.            ingeschakeld en de kookzones niet
Resterende tijd weergeven: selecteer     werken. De warmtestand op het display
de kookzone met . Het indicatielampje     toont  .
van de kookzone gaat sneller knipperen.
14  www.aeg.com


    De functie inschakelen: Raak     aan.    Om de functie in te schakelen: schakel
    Raak    of  van de timer aan om de     de kookplaat in met   . Stel geen
    tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,  kookstand in. Raak   4 seconden aan.
    klinkt er een geluidssignaal en knippert       gaat aan. Schakel de kookplaat uit
    00.
                             met  .
    Het geluidssignaal stopzetten: Raak       Om de functie uit te schakelen: schakel
    aan.
                             de kookplaat in met   . Stel geen
         De functie heeft geen
                             kookstand in. Raak   4 seconden aan.
         invloed op de werking van
         de kookzones.                gaat aan. Schakel de kookplaat uit
                             met  .
    5.9 Pauze                    De functie gedurende één kooksessie
    Deze functie stelt alle kookzones die in     onderdrukken: zet de kookplaat aan
    werking zijn in op de laagste kookstand.     met .    gaat aan. Raak  4 seconden
    Als de functie in werking is, zijn alle     aan. Stel de kookstand in binnen 10
    andere symbolen op de              seconden. U kunt de kookplaat
    bedieningspanelen vergrendeld.          bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
    De functie stopt de timerfunctie niet.      met , treedt de functie weer in
                             werking.
    Raak  aan om de functie in te
    schakelen.                    5.12 OffSound Control (De
      gaat aan.De warmte-instelling wordt      geluiden in- en uitschakelen)
    verlaagd naar 1.
    Voor het uitschakelen van de functie       Schakel de kookplaat uit. Raak  3
                             seconden aan. Het display gaat aan en
    raakt u   aan. De voorgaande warmte-
    instelling gaat aan.               uit. Raak  3 seconden aan.   of
                             gaat branden. Raak   aan om één van
    5.10 Blokkering                 het volgende te kiezen:
    U kunt het bedieningspaneel           •   - de signalen zijn uit
    vergrendelen terwijl de kookzones in       •   - de signalen zijn aan
    werking zijn. Hiermee wordt voorkomen      Om uw keuze te bevestigen moet u
    dat de kookstand per ongeluk wordt        wachten tot de kookplaat automatisch
    veranderd.                    uitschakelt.
    Stel eerst de kookstand in.
                             Als de functie op  staat, kunt u de
    Om de functie in te schakelen: raak       geluiden alleen horen als:
    aan.  gaat gedurende 4 seconden         • u   aanraakt
    aan.De timer blijft aan.             • Kookwekker naar beneden komt
                             • Timer met aftelfunctie naar beneden
    Om de functie uit te schakelen: raak        komt
    aan. De vorige kookstand gaat aan.        • u iets op het bedieningspaneel
                              plaatst.
         Als u de kookplaat uitzet,
         stopt u deze functie ook.        5.13 Stroombeperking
                             Aanvankelijk staat de kookplaat op zijn
    5.11 Kinderbeveiliging van de          hoogste vermogensstand.
    kookplaat
                             Verlagen of verhogen van de
    Deze functie voorkomt dat de kookplaat      vermogensstand:
    onbedoeld wordt gebruikt.
                             1. Schakel de kookplaat uit.
NEDERLANDS   15


2. Raak  3 seconden aan. Het display
  gaat aan en uit.
3. Raak  3 seconden aan.   of
  gaat branden.
4. Raak  aan. P0 gaat branden.
5. Raak  /  van de timer aan om de
  vermogensstand in te stellen.
Vermogensniveaus
Zie het hoofdstuk 'Technische
gegevens'.
•  P 72 — 7200 W              Als u de Stroombeperking-functie instelt
•  P 15 — 1500 W              boven de 6,0 kW, wordt het vermogen
•  P 20 — 2000 W              van de kookplaat verdeelt tussen twee
•  P 25 — 2500 W              kookzones als paar.
•  P 30 — 3000 W
•  P 35 — 3500 W
•  P 40 — 4000 W
•  P 45 — 4500 W
•  P 50 — 5000 W
•  P 60 — 6000 W
    LET OP!
    Zorg ervoor dat het gekozen
    vermogen aansluit op de
    zekeringenkast in huis.

5.14 Vermogensbeheer-functie
• De kookzones zijn gegroepeerd
  volgens locatie en aantal fasen van de  5.15 Hob²Hood
  kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale       Het is een geavanceerde automatische
  elektriciteitslading van 3600 W.     functie die de kookplaat op een speciale
• De functie verdeelt het vermogen     afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
  tussen de kookzones aangesloten op    als de afzuigkap heeft een
  dezelfde fase.              infraroodontvanger. De snelheid van de
• De functie wordt geactiveerd als de    ventilator wordt automatisch bepaald op
  totale elektriciteitslading van de    basis van de modusinstelling en de
  kookzones aangesloten op een       temperatuur van de heetste pan op de
  enkele fase de 3600 W overschrijdt.   kookplaat. U kunt de ventilator van de
• De functie verlaagt het vermogen     kookplaat handmatig bedienen.
  naar de andere kookzones
  aangesloten op dezelfde fase.          Voor de meeste
• Het warmte-instellingsdisplay van de       afzuigkappen wordt het
  verlaagde zone verandert tussen twee      afstandsbedieniningssysteem
  niveaus.                    uitgeschakeld. Inschakelen
Vermogensbeheer-functie met            voordat u de functie
Stroombeperking-functie              gebruikt. Zie voor meer
Als u de Stroombeperking-functie instelt      informatie de
op 6,0 kW of lager, wordt het vermogen       gebruikershandleiding van
van de kookplaat verdeelt tussen alle       de afzuigkap.
kookzones.
16  www.aeg.com

    De functie automatisch bedienen           3. Raak   3 seconden aan.
    Stel de automatische modus in op H1 –
    H6 om de functie automatisch te           4. Raak   een paar keer aan tot    aan
    bedienen. De kookplaat wordt              gaat.
    oorspronkelijk ingesteld op H5.De          5. Raak  van de timer aan om een
    afzuigkap reageert als u de kookplaat in        automatische modus te selecteren.
    gebruik neemt. De kookplaat herkent de
    temperatuur van de pannen automatisch            Schakel de automatische
    en stelt de snelheid van de ventilator           modus van de functie uit om
    erop af.                          de kookplaat direct te
                                  bedienen op het
    Automatische modi                      kookplaatpaneel.

           Automa- Koken1)     Bak-         Als u stopt met koken en de
           tische                     kookplaat uitschakelt, kan de
                       ken2)
           verlich-                    ventilator nog even blijven
           ting                      werken. Daarna schakelt het
                                  systeem de ventilator
     Modus    Uit     Uit     Uit          automatisch uit en wordt
     H0                             voorkomen dat u de
                                  ventilator per ongeluk de
     Modus    Aan     Uit     Uit          komende 30 seconden
     H1                             activeert.
     Modus    Aan     Ventila-   Ventila-   De ventilatorsnelheid handmatig
     H2 3)          torsnel-   torsnel-   bedienen
                 heid 1    heid 1    U kunt de functie ook handmatig
    Modus    Aan     Uit     Ventila-   bedienen. Raak daartoe    aan als de
    H3                  torsnel-   kookplaat actief is. Dit schakelt de
                       heid 1    automatische bediening van de functie
                              uit zodat u de ventilatorsnelheid
    Modus    Aan     Ventila-   Ventila-   handmatig kunt veranderen. Als u op
    H4            torsnel-   torsnel-   drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
                 heid 1    heid 1    één verhoogd. Als u een intensief niveau
    Modus    Aan     Ventila-   Ventila-   bereikt en weer op   drukt, stelt u de
    H5            torsnel-   torsnel-   ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
                 heid 1    heid 2    afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
                              ventilator weer te starten met
    Modus    Aan     Ventila-   Ventila-   ventilatorsnelheid 1, raakt u  aan.
    H6            torsnel-   torsnel-
                 heid 2    heid 3        Schakel de kookplaat uit en
    1) De kookplaat detecteert het kookproces en ac-
                                  weer aan om de
                                  automatische bediening van
    tiveert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de       de functie te activeren.
    automatische modus.
    2) De kookplaat detecteert het bakproces en acti-  De verlichting activeren
    veert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de    U kunt de kookplaat instellen om de
    automatische modus.                 verlichting automatisch te activeren als u
    3) Deze modus activeert de ventilator en de ver-  de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
    lichting en reageert niet op de temperatuur.    automatische modus op H1 – H6.

    De automatische modus veranderen              De verlichting van de
    1. Schakel het apparaat uit.                afzuigkap gaat uit 2 minuten
                                  nadat u de kookplaat heeft
    2. Raak  3 seconden aan. Het display           uitgeschakeld.
      gaat aan en uit.
NEDERLANDS   17


6. AANWIJZINGEN EN TIPS
      WAARSCHUWING!                Raadpleeg "Technische
      Raadpleeg de hoofdstukken          gegevens".
      Veiligheid.
                        6.2 Lawaai tijdens gebruik
  6.1 Kookgerei
                        Als u dit hoort:
      Bij een inductiekookzone      • krakend geluid: de pan is gemaakt
      zorgt een sterk            van verschillende materialen
      elektromagnetisch veld         (sandwich-constructie).
      ervoor dat het kookgerei erg    • fluitend geluid: bij gebruik van de
      snel heet wordt.            kookzone met een hoge kookstand
                          en als de pan is gemaakt van
      Gebruik de               verschillende materialen (sandwich-
      inductiekookzones met         constructie).
      geschikte pannen.          • zoemen: als u hoge kookstanden
                          gebruikt.
  Materiaal van het kookgerei
                        • klikken: er treedt elektrische
  • correct: gietijzer, staal, geëmailleerd   schakeling op.
    staal, roestvrij staal, meerlaagse    • sissen, zoemen: de ventilator werkt.
    bodem (aangemerkt als geschikt door   Deze geluiden zijn normaal en hebben
    de fabrikant).              niets met een defect van de kookplaat
  • niet correct: aluminium, koper,      te maken.
    messing, glas, keramiek, porselein.
  Een pan is geschikt voor een        6.3 Öko Timer (Eco-timer)
  inductiekookplaat als:
                        Om energie te besparen schakelt het
  • water op de hoogste kookstand       verwarmingselement van de kookzone
   binnen korte tijd wordt verwarmd.     eerder uit dan het signaal van de timer
  • een magneet vast blijft zitten aan de   met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
   bodem van het kookgerei.         werkingstijd hangt af van het niveau van
      De bodem van het          de kookstand en de tijd dat u kookt.
      kookgerei moet zo dik en
      vlak mogelijk zijn.         6.4 Voorbeelden van
      Zorg ervoor dat bodems       kooktoepassingen
      schoon en droog zijn
      voordat ze op de kookplaat     De correlatie tussen de kookstand en het
      worden gezet.            stroomverbruik van de kookzone is niet
                        lineair. Wanneer u de kookstand
  Afmetingen van de pannen          verhoogt, is dit niet proportioneel met
                        de toename in stroomverbruik van de
  Inductiekookzones passen zich tot op
                        kookzone. Het betekent dat een
  zekere hoogte automatisch aan de
                        kookzone op de medium kookstand
  afmeting van het kookgerei aan.
                        minder dan de helft van het vermogen
  De efficiëntie van de kookzone heeft    gebruikt.
  betrekking op de diameter van het
  kookgerei. Kookgerei met een diameter        De gegevens in de volgende
  die kleiner is dan het minimum, ontvangt      tabel dienen slechts als
  slechts een deel van het vermogen dat        richtlijn.
  door de kookzone wordt gegenereerd.
18  www.aeg.com    Verwarmings- Gebruik om:            Tijd    Tips
    stand                      (min)

       -1    Bereide gerechten warmhou-    zoals   Een deksel op het kookgerei
            den.               nodig   doen.

    1-3      Hollandaisesaus, smelten: bo-  5 - 25   Van tijd tot tijd mengen.
            ter, chocolade, gelatine.

    1-3      Stollen: luchtige omeletten,   10 - 40  Met deksel bereiden.
            gebakken eieren.

    3-5      Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50    Voeg minimaal twee keer zo
            van rijst en gerechten op melk-       veel vocht toe als rijst en roer
            basis, reeds bereide gerechten       gerechten op melkbasis hal-
            opwarmen.                  verwege de procedure door.

    5-7      Stomen van groenten, vis en   20 - 45  Voeg een paar eetlepels vocht
            vlees.                   toe.

    7-9      Aardappelen stomen.       20 - 60  Gebruik max. ¼ l water voor
                                  750 g aardappelen.

    7-9      Bereiden van grotere hoeveel-  60 - 150  Tot 3 l vloeistof plus ingre-
            heden voedsel, stoofschotels        diënten
            en soepen.

    9 - 12     Lichtjes braden: kalfsoester,   zoals   Halverwege de bereidingstijd
            cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig    omdraaien.
            teletten, rissoles, worstjes, le-
            ver, roux, eieren, pannenkoe-
            ken, donuts.

    12 - 13    Door-en-door gebraden, op-    5 - 15   Halverwege de bereidingstijd
            gebakken aardappelen, len-         omdraaien.
            denbiefstukken, steaks.

    14       Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou-
            lash, stoofvlees), frituren van friet.

            Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is ge-
            activeerd.

    6.5 Praktische tips voor             (bijvoorbeeld met een hand of een
                             handgreep van een pan). Zie de
    Hob²Hood                     afbeelding.
    Als u de kookplaat bedient met de       De afzuigkap in de afbeelding is
    functie:                    slechts een voorbeeld.
    • Bescherm het afzuigkappaneel tegen
     direct zonlicht.
    • Breng geen halogeenverlichting aan
     in het afzuigkappaneel.
    • Dek het bedieningspaneel van de
     afzuigkap niet af.
    • Onderbreek het signaal tussen de
     kookplaat en de afzuigkap niet
NEDERLANDS  19

                      Afzuigkappen met de Hob²Hood
                      functie
                      Zie de consumentenwebsite voor de
                      volledige reeks afzuigkappen die met
                      deze functie werken. De AEG-
                      afzuigkappen die met deze functie
                      werken moeten het symbool   hebben.
      Andere op afstand bediende
      apparaten kunnen het
      signaal hinderen. Gebruik
      geen op afstand bedienbare
      apparaten op het moment
      dat u de functie op de
      kookplaat gebruikt.

7. ONDERHOUD EN REINIGING
                       suikerhoudend voedsel, anders kan
      WAARSCHUWING!
                       dit schade aan de kookplaat
      Raadpleeg de hoofdstukken
                       veroorzaken. Doe voorzichtig om
      Veiligheid.
                       brandwonden te voorkomen. Gebruik
                       de speciale schraper op de glazen
  7.1 Algemene informatie          plaat en verwijder resten door het
  • Maak de kookplaat na ieder gebruik   blad over het oppervlak te schuiven.
   schoon.                • Verwijder nadat de kookplaat
  • Gebruik altijd kookgerei met een    voldoende is afgekoeld: kalk- en
   schone bodem.              waterkringen, vetspatten en
  • Krassen of donkere vlekken op de    metaalachtig glanzende
   oppervlakte hebben geen invloed op   verkleuringen. Reinig de kookplaat
   de werking van de kookplaat.      met een vochtige doek en een beetje
  • Gebruik een specifiek          niet-schurend reinigingsmiddel.
   schoonmaakmiddel voor het        Droog de kookplaat na reiniging af
   oppervlak van de kookplaat.       met een zachte doek.
  • Gebruik een speciale schraper voor  • Verkleuring glanzende metalen
   de glazen plaat.            verwijderen: reinig het glazen
                       oppervlak met een doek en een
                       oplossing van water met azijn.
  7.2 De kookplaat
  schoonmaken
  • Verwijder direct: gesmolten
   kunststof, plastic folie, suiker en
20  www.aeg.com


8. PROBLEEMOPLOSSING
         WAARSCHUWING!
         Raadpleeg de hoofdstukken
         Veiligheid.

    8.1 Problemen oplossen

    Storing            Mogelijke oorzaak         oplossing

    U kunt de kookplaat niet in-  De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
    schakelen of bedienen.     sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
                    is niet goed geïnstalleerd. lichtnet. Raadpleeg het aan-
                                  sluitdiagram.

                    De zekering is doorgesla-     Controleer of de zekering de
                    gen.               oorzaak van de storing is. Als
                                     de zekeringen keer op keer
                                     doorslaan, neemt u contact
                                     op met een erkende installa-
                                     teur.

                    Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat op-
                    geen kookstand in.     nieuw in en stel de kook-
                                 stand binnen 10 seconden
                                 in.

                    U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets te-
                    sen tegelijk aangeraakt.   gelijk aan.

                    Pauze is in werking.       Raadpleeg "Dagelijks ge-
                                     bruik".

                    Er ligt water of er zitten vet-  Reinig het bedieningspa-
                    spatten op het bedienings-    neel.
                    paneel.

    Er klinkt een geluidssignaal U hebt een of meer tiptoet-    Verwijder het voorwerp van
    en de kookplaat wordt uit-  sen afgedekt.           de tiptoetsen.
    geschakeld.
    Er weerklinkt een geluidssig-
    naal als de kookplaat wordt
    uitgeschakeld.

    De kookplaat schakelt uit.   U hebt iets op de tiptoets    Verwijder het object van de
                     geplaatst.           tiptoets.

    De restwarmte-indicator    De zone is niet heet, omdat    Als de kookzone lang ge-
    gaat niet aan.         hij slechts kortstondig is be-  noeg in werking is geweest
                    diend of de sensor bescha-    om heet te zijn, neemt u
                    digd is.             contact op met de klanten-
                                     service.
NEDERLANDS    21Storing            Mogelijke oorzaak        oplossing

Hob²Hood werkt niet?      U dekt het bedieningspa-    Verwijder het voorwerp van
                neel af.            het bedieningspaneel.

Automatisch opwarmen      De zone is heet.        Laat de zone voldoende af-
werkt niet.                          koelen.

                De hoogste verwarmings-     De hoogste kookstand heeft
                stand is ingesteld.       hetzelfde vermogen als de
                                functie.

De kookstand schakelt tus-   Vermogensbeheer is in      Raadpleeg "Dagelijks ge-
sen twee kookstanden.     werking.            bruik".

De sensorvelden worden     Het kookgerei is te groot of  Plaats groter kookgerei op
warm.             staat te dicht bij het bedie-  de achterste kookzones in-
                ningspaneel.          dien nodig.

Er klinkt geen geluidsignaal  De signalen zijn uit.      Activeer het geluid. Raad-
wanneer u de sensorvelden                   pleeg "Dagelijks gebruik".
van het bedieningspaneel
aanraakt.

  gaat branden.        Kinderbeveiliging van de    Raadpleeg "Dagelijks ge-
                kookplaat of Blokkering     bruik".
                werkt.

  gaat branden.        Er staat geen kookgerei op   Zet kookgerei op de zone.
                de zone.

                Het kookgerei is niet ge-    Gebruik geschikt kookgerei.
                schikt.             Zie 'Nuttige aanwijzingen en
                                tips'.

                De diameter aan de bodem    Gebruik kookgerei met de
                van het kookgerei is te klein  juiste afmetingen. Raad-
                voor de zone.          pleeg "Technische gege-
                                vens".

  en een getal gaat bran-   Er heeft zich een fout in de  Schakel de kookplaat uit en
den.              kookplaat voorgedaan.      na 30 seconden weer in. Als
                                  weer aangaat, trek dan
                                de stekker van de kookplaat
                                uit het stopcontact. Steek de
                                stekker van de kookplaat er
                                na 30 seconden weer in. Als
                                het probleem zich blijft voor-
                                doen neem dan contact op
                                met een erkend servicecen-
                                trum.
22  www.aeg.com     Storing              Mogelijke oorzaak      oplossing

     U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is   Trek de stekker van de kook-
     luid horen.         onjuist.              plaat uit het stopcontact.
                                    Laat de installatie controle-
                                    ren door een erkende elek-
                                    tricien.

    8.2 Als u het probleem niet            Verzeker u ervan dat u de kookplaat
                             correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
    kunt oplossen...                 van het apparaat wordt het bezoek van
    Als u niet zelf het probleem kunt         de onderhoudstechnicus van de
    verhelpen, neem dan contact op met uw       klantenservice of de vakhandelaar in
    verkoper of de serviceafdeling. Zie voor     rekening gebracht, zelfs tijdens de
    deze gegevens het typeplaatje. Geef ook      garantieperiode. De instructies over het
    de driecijferige code voor het          service center en de garantiebepalingen
    glaskeramiek (bevindt zich op de hoek       vindt u in het garantieboekje.
    van het glazen oppervlak) en de
    foutmelding die wordt weergegeven.

9. TECHNISCHE GEGEVENS
    9.1 Typeplaatje

    Model IKB64443XB                PNC 949 597 461 00
    Type 61 B4A 01 AD                220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
    Inductie 7.2 kW                 Geproduceerd in Duitsland
    Ser.Nr. .................            7.2 kW
    AEG

    9.2 Specificatie kookzones

     Kookzone        Nominaal ver-  PowerBoost   PowerBoost     Diameter van
                mogen (max    [W]       maximale duur   het kookgerei
                warmte-instel-          [min]       [mm]
                ling) [W]

     Linksvoor       2300       3200      10         125 - 210

     Linksachter      2300       3200      10         125 - 210

     Rechtsvoor       1400       2500      4         125 - 145

     Rechtsachter      1800       2800      10         145 - 180

    Het vermogen van de kookzones kan         Gebruik voor optimale kookresultaten
    enigszins afwijken van de gegevens in de     alleen kookgerei met een diameter niet
    tabel. Het verandert met het materiaal      groter dan vermeld in de tabel.
    en de afmetingen van het kookgerei.
NEDERLANDS   23


10. ENERGIEZUINIGHEID
  10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014

  Modelidentificatie                         IKB64443XB

  Type kooktoestel                          Ingebouwde
                                    kookplaat

  Aantal kookzones                          4

  Verwarmingstechnologie                       Inductie

  Diameter ronde kookzones Linksvoor                 21,0 cm
  (Ø)           Linksachter                21,0 cm
               Rechtsvoor                14,5 cm
               Rechtsachter               18,0 cm

  Energieverbruik per kook-   Linksvoor              179,3 Wh / kg
  zone (EC electric cooking)  Linksachter             178,4 Wh / kg
                 Rechtsvoor              183,2 Wh / kg
                 Rechtsachter             184,9 Wh / kg

  Energieverbruik van de                       181,5 Wh / kg
  kookplaat (EC electric hob)

  EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische   • Warm alleen de hoeveelheid water op
  kookapparaten - deel 2: Kookplaten -      die u nodig heeft.
  Methodes voor het meten van de        • Doe indien mogelijk altijd een deksel
  prestatie                   op de pan.
                         • Zet uw kookgerei op de kookzone
  De energiemetingen betreffende de
                          voordat u deze activeert.
  kookzone worden geïdentificeerd door
                         • Zet kleiner kookgerei op kleinere
  de markeringen van de respectievelijke
                          kookzones.
  kookzones.
                         • Plaats het kookgerei precies in het
                          midden van de kookzone.
  10.2 Energiebesparing            • Gebruik de restwarmte om het eten
  U kunt elke dag energie besparen tijdens    warm te houden of te smelten.
  het koken door de onderstaande tips te
  volgen.

11. MILIEUBESCHERMING
  Recycleer de materialen met het       apparaten gemarkeerd met het symbool
  symbool . Gooi de verpakking in een       niet weg met het huishoudelijk afval.
  geschikte afvalcontainer om het te      Breng het product naar het milieustation
  recycleren. Bescherm het milieu en de    bij u in de buurt of neem contact op met
  volksgezondheid en recycleer op een     de gemeente.
  correcte manier het afval van elektrische
  en elektronische apparaten. Gooi
24  www.aeg.com


TABLE DES MATIÈRES
    1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
    2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27
    3. INSTALLATION..........................................................................................................29
    4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................31
    5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 33
    6. CONSEILS.................................................................................................................. 39
    7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................42
    8. DÉPANNAGE.............................................................................................................42
    9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 45
    10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 45


POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
    Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
    performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
    innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
    trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
    instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
    Visitez notre site Internet pour :
             Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
             www.aeg.com/webselfservice

             Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
             www.registeraeg.com

             Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
             votre appareil :
             www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
    Utilisez toujours des pièces d'origine.
    Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
    informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
    Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
      Avertissement/Consignes de sécurité
      Informations générales et conseils
      Informations en matière de protection de l'environnement

    Sous réserve de modifications.


1.   INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
    Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
    soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
    pourra être tenu pour responsable des blessures et
    dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS  25


utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
  de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
  physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
  dont les connaissances et l'expérience sont
  insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
  reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
  de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
•  Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
  handicap très important et complexe doivent être
  tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
  permanence.
•  Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
  l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
•  Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
•  Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
  et jetez-les convenablement.
•  Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
  lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
  refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
•  Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
  enfants, nous vous recommandons de l'activer.
•  Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
  une opération de maintenance sur l'appareil sans
  surveillance.
1.2 Sécurité générale
•  AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
  accessibles deviennent chauds pendant son
  fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
  chauffants.
•  Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
  externe ou un système de commande à distance.
26  www.aeg.com


    •  AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
      chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
      sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
      un incendie.
    •  N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
      Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
      exemple avec un couvercle ou une couverture
      ignifuge.
    •  ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
      cuisson courte doit être surveillée en permanence.
    •  AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez
      rien sur les surfaces de cuisson.
    •  Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
      fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
      cuisson car ils pourraient chauffer.
    •  N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
      l'appareil.
    •  Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
      à l'aide de la manette de commande correspondante
      et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
    •  Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
      éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
      branché à l'alimentation secteur directement en
      utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
      déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
      tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
    •  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
      remplacé par le fabricant, un service de maintenance
      agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
      danger.
    •  AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
      de protection pour table de cuisson conçus ou
      indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
      de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
      dispositifs de protection pour table de cuisson
      intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
      protection non adaptés peut entraîner des accidents.
FRANÇAIS  27


2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  2.1 Installation              2.2 Branchement électrique
      AVERTISSEMENT!               AVERTISSEMENT!
      L'appareil doit être installé        Risque d'incendie ou
      uniquement par un              d'électrocution.
      professionnel qualifié.
                        • L'ensemble des branchements
      AVERTISSEMENT!            électriques doit être effectué par un
      Risque de blessure          technicien qualifié.
      corporelle ou de dommages      • L'appareil doit être relié à la terre.
      matériels.             • Avant toute intervention, assurez-vous
                         que l'appareil est débranché.
  • Retirez l'intégralité de l'emballage.   • Vérifiez que les paramètres figurant
  • N'installez pas et ne branchez pas un    sur la plaque signalétique
   appareil endommagé.             correspondent aux données
  • Suivez scrupuleusement les         électriques de votre réseau.
   instructions d'installation fournies   • Assurez-vous que l'appareil est bien
   avec l'appareil.              installé. Un câble d'alimentation lâche
  • Respectez l'espacement minimal       et inapproprié ou une fiche (si
   requis par rapport aux autres        présente) non serrée peuvent être à
   appareils et éléments.           l'origine d'une surchauffe des bornes.
  • Soyez toujours vigilants lorsque vous   • Utilisez le câble d'alimentation
   déplacez l'appareil car il est lourd.    électrique approprié.
   Utilisez toujours des gants de sécurité  • Ne laissez pas le câble d'alimentation
   et des chaussures fermées.         s'emmêler.
  • Isolez les surfaces découpées à l'aide  • Assurez-vous qu'une protection anti-
   d'un matériau d'étanchéité pour       électrocution est installée.
   éviter que la moisissure ne provoque   • Utilisez un collier anti-traction sur le
   de gonflements.               câble.
  • Protégez la partie inférieure de     • Assurez-vous que le câble
   l'appareil de la vapeur et de        d'alimentation ou la fiche (si présente)
   l'humidité.                 n'entrent pas en contact avec les
  • N'installez pas l'appareil près d'une    surfaces brûlantes de l'appareil ou les
   porte ou sous une fenêtre. Les       récipients brûlants lorsque vous
   récipients chauds risqueraient de      branchez l'appareil à des prises
   tomber de l'appareil lors de        électriques situées à proximité.
   l'ouverture de celles-ci.         • N'utilisez pas d'adaptateurs
  • Chaque appareil est doté de         multiprises ni de rallonges.
   ventilateurs de refroidissement dans   • Veillez à ne pas endommager la fiche
   le fond.                  secteur (si présente) ni le câble
  • Si l'appareil est installé au-dessus    d'alimentation. Contactez notre
   d'un tiroir :                service après-vente agréé ou un
    – Ne rangez pas de feuilles ni de     électricien pour remplacer le câble
      petits bouts de papier qui       d'alimentation s'il est endommagé.
      pourraient être aspirés et      • La protection contre les chocs des
      endommager les ventilateurs de     parties sous tension et isolées doit
      refroidissement ou le système de    être fixée de telle manière qu'elle ne
      refroidissement.            peut pas être enlevée sans outils.
    – Laissez une distance d'au moins 2   • Ne branchez la fiche d'alimentation à
      cm entre le fond de l'appareil et   la prise de courant qu'à la fin de
      les objets rangés dans le tiroir.   l'installation. Assurez-vous que la
                         prise de courant est accessible une
                         fois l'appareil installé.
28  www.aeg.com

    • Si la prise de courant est lâche, ne     30 cm des zones de cuisson à
     branchez pas la fiche d'alimentation     induction lorsque l'appareil est en
     secteur.                   cours de fonctionnement.
    • Ne tirez jamais sur le câble        • Lorsque vous versez un aliment dans
     d'alimentation pour débrancher        de l'huile chaude, elle peut
     l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.   éclabousser.
    • N'utilisez que des systèmes
                               AVERTISSEMENT!
     d'isolation appropriés : des coupe-
                               Risque d'incendie et
     circuits, des fusibles (les fusibles à
                               d'explosion.
     visser doivent être retirés du support),
     un disjoncteur différentiel et des     • Les graisses et l'huile chaudes
     contacteurs.                 peuvent dégager des vapeurs
    • L'installation électrique doit être     inflammables. Tenez les flammes ou
     équipée d'un dispositif d'isolement à    les objets chauds éloignés des
     coupure omnipolaire. Le dispositif      graisses et de l'huile lorsque vous
     d'isolement doit présenter une        vous en servez pour cuisiner.
     distance d'ouverture des contacts     • Les vapeurs dégagées par l'huile très
     d'au moins 3 mm.               chaude peuvent provoquer une
                            combustion spontanée.
    2.3 Utilisation               • L'huile qui a servi contient des restes
                            d'aliments pouvant provoquer un
        AVERTISSEMENT!             incendie à température plus faible
        Risque de blessures, de        que l'huile n'ayant jamais servi.
        brûlures ou d'électrocution.     • Ne placez pas de produits
    • Avant la première utilisation, retirez    inflammables ou d'éléments imbibés
     les emballages, les étiquettes et les    de produits inflammables à l'intérieur
     films de protection (si présents).      ou à proximité de l'appareil, ni sur
    • Utilisez cet appareil dans un        celui-ci.
     environnement domestique.             AVERTISSEMENT!
    • Ne modifiez pas les caractéristiques        Risque d'endommagement
     de cet appareil.                  de l'appareil.
    • Assurez-vous que les orifices de
     ventilation ne sont pas bouchés.      • Ne laissez pas de récipients chauds
    • Ne laissez jamais l'appareil sans      sur le bandeau de commande.
     surveillance pendant son          • Ne posez pas de couvercle de
     fonctionnement.               casserole chaud sur la surface en
    • Éteignez les zones de cuisson après     verre de la table de cuisson.
     chaque utilisation.            • Ne laissez pas le contenu des
    • Ne vous fiez pas uniquement au        récipients de cuisson s'évaporer
     détecteur de récipient.           complètement.
    • Ne posez pas de couverts ou de       • Prenez soin de ne pas laisser tomber
     couvercles sur les zones de cuisson.     d'objets ou de récipients sur
     Elles sont chaudes.             l'appareil. Sa surface risque d'être
    • N'utilisez jamais cet appareil avec les   endommagée.
     mains mouillées ou lorsqu'il est en    • Ne faites jamais fonctionner les zones
     contact avec de l'eau.            de cuisson avec des récipients de
    • N'utilisez jamais l'appareil comme      cuisson vides ou sans aucun récipient
     plan de travail ou comme plan de       de cuisson.
     stockage.                 • Ne placez jamais de papier aluminium
    • Si la surface de l'appareil présente     sur l'appareil.
     des fêlures, débranchez          • N'utilisez pas de récipients en fonte
     immédiatement l'appareil pour éviter     ou en aluminium, ni de récipients
     tout risque d'électrocution.         dont le fond est endommagé et
    • Les porteurs de pacemakers doivent      rugueux. Ils risqueraient de rayer le
     rester à une distance minimale de      verre ou la surface vitrocéramique.
Vous pouvez aussi lire
Partie suivante ... Annuler