Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou

La page est créée Delphine Brunel
 
CONTINUER À LIRE
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Model 17065       DK

Brugsanvisning     NO
Bruksanvisning
            SE
Bruksanvisning
Instruction manual
            GB
Gebrauchsanweisung
Gebruiksaanwijzing   DE
Manuel d’instructions
            NL

            FR
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
SPINNINGCYKEL
Introduktion                    Varm op i 2-5 minutter før du begynder at
                          bruge træningsmaskinen, og stræk ud i 2-5
For at du kan få mest mulig glæde af din nye    minutter efter hver brug.
spinningcykel, beder vi dig gennemlæse       Undlad at træne umiddelbart før eller efter
denne brugsanvisning, før du tager         du har spist.
spinningcyklen i brug. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis       Brug altid passende træningstøj og -sko.
du senere skulle få brug for at genopfriske     Hold hænder og fødder væk fra bevægelige
din viden om spinningcyklens funktioner.      dele, hvor de kan komme i klemme.
                          Placér altid træningsmaskinen på et plant og
Tekniske data                    fast underlag, gerne på en måtte beregnet til
                          træningsmaskiner. Der skal være et frirum på
Svinghjul:                 11 kg  mindst 60 cm til hver af træningsmaskinens
                          �re sider.
Rotation:                 to-vejs
Brugervægt:           maks. 120 kg
Mål:            119×49×118 cm
Strømforsyning:    2×1,5V AAA-batterier
Computerfunktioner: Scan, tid, hastighed,
samlet distance, distance, kalorier og puls
Klassi�kation HC: Denne træningsmaskine
er klassi�ceret som brugerklasse H
(Home) til hjemmebrug og præcisions-/
nøjagtighedsklasse C for lav nøjagtighed.

Generelle sikkerhedsforskrifter
Spørg altid din læge til råds, inden du
begynder at træne.
Læg eventuelt et træningsprogram for dig
i samråd med en læge, fysioterapeut eller
�tnessinstruktør.
Lyt til din krop, når du træner. Husk at varme   Træningsmaskinen må anvendes af børn
op, og lad være med at presse dig selv for     over 8 år og personer med nedsat følsomhed,
hårdt, især i starten af træningsforløbet.     fysiske eller mentale handicap, forudsat at de
Forkert eller for hård træning kan være       overvåges eller er blevet instrueret i brugen
sundhedsskadelig.                  af træningsmaskinen på en sikker måde og
                          dermed forstår de forbundne risici. Børn må
Husk at det tager tid at komme i god form,     ikke lege med træningsmaskinen. Rengøring
og at det kræver vedvarende træning.        og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
                          medmindre de er under opsyn.

  2
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Når træningsmaskinen er i brug, bør        Samling og klargøring
den holdes under konstant opsyn. Når                                  DK
træningsmaskinen bruges, skal børn, der      Trin 1
opholder sig i nærheden af den, altid holdes   Skru den forreste fod (04) og den bageste fod
under opsyn. Træningsmaskinen er ikke       (07) fast på stellet (01) ved hjælp af bolte (05),
legetøj.                     spændeskiver (03) og møtrikker (02).
Husk at kontrollere din træningsmaskine
regelmæssigt. Efterspænd alle skruer, bolte
og møtrikker på træningsmaskinen. Efterse
træningsmaskinen, og udskift eventuelle
slidte dele. Brug ikke træningsmaskinen, hvis
den er defekt.
Hvis du skal �ytte træningsmaskinen, skal du
bruge en korrekt løfteteknik.
Træningsmaskinen er beregnet til indendørs
brug i private husholdninger.

Særlige sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL! Pulsmåleren kan være unøjagtig.
For hård træning kan medføre alvorlig
personskade eller død. Hvis du bliver utilpas,
skal du omgående afbryde træningen.
Kontroller før hver brug, at spinningcyklen
står stabilt og ikke kan vippe under brug.
Hvis du justerer styret eller sadlen, må
mærkerne STOP eller MAX ikke overskrides,
da det kan medføre risiko for personskade!
Pedalerne kan rotere med høj hastighed og
stor kraft. Hvis de kommer ud af kontrol, skal
du øge belastningen ved at dreje på grebet
mærket TENSION. Hvis du har brug for at
stoppe pedalernes rotation omgående, skal
du trykke på den røde nødstopsknap.

Klargøring til samling
Vær to personer om at samle spinningcyklen.
Læg alle delene ud på gulvet, og kontroller,
at alle dele er til stede.
Der henvises til oversigtsbilledet og dellisten
bagest i brugsanvisningen.
Du skal bruge det medfølgende værktøj til
samlingen.

                                               3
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Trin 2                     Trin 3
Sæt sadelstangen (10) ned i soklen på stellet  Sæt styrstangen (14) ned i soklen på stellet
(01), og skru den fast i den ønskede højde   (01), og skru den fast i den ønskede højde
med grebet (08).                med grebet (08).
Skub sadelskinnen (11) på sadelstangen (10),  Monter styret (15) på styrstangen (14) med
og spænd den fast med grebet (09) og en     skruer (20).
spændeskive.                  Sæt mobiltelefonholderens (19) dele
Monter sadlen (12) på den sadelskinnen (11)   sammen omkring styret (15), og skru dem
ved hjælp af det medfølgende multiværktøj    sammen med skruer (21, 22).
(23).

  4
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Trin 4                      Trin 5
Monter computerbeslaget (18) på styret (15)   Montér venstre pedal (06L) på venstre      DK
med en skrue (16).                pedalarm ved at skrue den mod uret.
Isæt 2 stk 1,5 V AAA-batterier i batterirummet  Skru højre pedal (06R) på højre pedalarm ved
på computeren (11). Sørg for at vende      at skrue den med uret.
batterierne korrekt.
Forbind kablerne mellem computeren og
spinningcyklen.
Sæt computeren (17) fast på
computerbeslaget (18).

                         Kontroller, at alle bolte og møtrikker er
                         spændt forsvarligt.
                         Spinningcyklen er nu samlet og klar til brug.

                                               5
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Brug                       PULSE    Viser din puls i slag pr.
                               minut, når du holder om
Indstil sadlen til en behagelig position ved
                               pulssensorerne på begge
hjælp af indstillingsgrebene.
                               sider af styret samtidigt.
Indstil belastningen som ønsket ved hjælp af
belastningsgrebet.                SCAN    Skifter automatisk mellem de
                               forskellige visninger hvert 4.
Indstil stropperne på pedalerne, så de passer        sekund.
til dine fødder.
                        Hvis du har valg visningen SCAN, kan
Sæt dig på sadlen, placér fødderne i      du fastholde visningen på den aktuelle
pedalerne, og grib fat om styret. Hvis du vil  parameter ved at trykke en gang på knappen
bruge pulsmålerfunktionen i computeren,     MODE.
skal du holde hænderne på pulssensorerne.
                        Du kan nulstille computeren ved at tage
Træd pedalerne rundt, og fjern ikke fødderne  batterierne ud, eller ved at holde knappen
fra pedalerne, før end de står stille.     MODE inde i cirka 4 sekunder.
                        Hvis computeren ikke viser alle segmenter på
Brug af computeren               displayet korrekt, skal du tage batterierne ud
                        og vente 15 sekunder, inden du sætter dem
Computeren tændes, når du begynder at      i igen. Hvis segmenterne på displayet bliver
bruge spinningcyklen, eller hvis du trykker   svage, eller hvis computeren ikke tændes,
på knappen MODE. Computeren slukkes       når du begynder at bruge spinningcyklen,
automatisk, når spinningcyklen ikke har     skal batterierne udskiftes.
været brugt i cirka 4 minutter.
Funktioner
                        Rengøring og vedligehold
En markør øverst i displayet angiver den
aktuelle visning. Tryk på knappen MODE for   Tør regelmæssigt spinningcyklen af med en
at skifte mellem følgende visninger:      hårdt opvredet klud.
 TIME     Viser forbrugt tid for det    Kontrollér jævnligt spinningcyklens stand og
       aktuelle træningspas       efterspænd om nødvendigt spinningcyklens
                        bolte, skruer og møtrikker.
 SPEED    Viser den aktuelle hastighed.
                        Tag batterierne ud af computeren, hvis
 DISTANCE   Viser den trænede distance    spinningcyklen ikke skal bruges i en længere
       for det aktuelle træningspas.   periode.
 CALORIES   Viser det anslåede
       kalorieforbrug for det aktuelle
       træningspas.
 ODO     Viser den trænede distance
       for alle træningspas.

  6
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Servicecenter               Miljøoplysninger
                                                   DK
Bemærk: Produktets modelnummer           Elektrisk og elektronisk udstyr
skal altid oplyses i forbindelse med din      (EEE) indeholder materialer,
henvendelse.                    komponenter og stoffer, der kan
Modelnummeret fremgår af forsiden på        være farlige og skadelige for
denne brugsanvisning og af produktets   menneskers sundhed og for miljøet, når
typeskilt.                 affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr
                      (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter,
Når det gælder:
                      der er mærket med en ”overkrydset
•  Reklamationer             skraldespand”, er elektrisk og elektronisk
•  Reservedele              udstyr. Den overkrydsede skraldespand
•  Returvarer               symboliserer, at affald af elektrisk og
                      elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
•  Garantivarer
                      sammen med usorteret husholdningsaffald,
•  www.schou.com             men skal indsamles særskilt.

                      Produceret i P.R.C.

                      Fabrikant:
                      Schou Company A/S
                      Nordager 31
                      DK-6000 Kolding

                      Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
                      ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på
                      nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske
                      hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse,
                      oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og
                      -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou
                      Company A/S.

                                                7
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
SPINNINGSYKKEL
Innledning                    Varm opp i 2-5 minutter før du begynner å
                         bruke treningsapparatet, og strekk ut i 2-5
For at du skal få mest mulig glede av den     minutter etter hver gang.
nye spinningsykkelen, ber vi deg lese       Tren ikke umiddelbart før eller etter et måltid.
gjennom denne bruksanvisningen før du tar
spinningsykkelen i bruk. Vi anbefaler også at   Bruk alltid passende treningstøy og -sko.
du tar vare på bruksanvisningen, i tilfelle du  Hold hender og føtter unna bevegelige deler
skulle få behov for å repetere informasjonen   der de kan komme i klem.
om spinningsykkelens funksjoner senere.      Plasser alltid treningsapparatet på et �att og
                         fast underlag, gjerne på en matte beregnet
Tekniske spesi�kasjoner              til treningsapparater. Det må være en fri
                         avstand på minst 60 cm på alle sidene av
Svinghjul:                11 kg  treningsapparatet.
Rotasjon:                toveis
Brukervekt:           maks. 120 kg
Mål:             119×49×118 cm
Batterier:            2×1,5 V AAA
Computerfunksjoner: Skanning, tid,
hastighet, total strekning, strekning, kalorier
og puls
Klassi�sering HC: Dette treningsapparatet
er klassi�sert som brukerklasse H
(Home) til hjemmebruk og presisjons-/
nøyaktighetsklasse C for lav nøyaktighet.

Generelle sikkerhetsanvisninger
Konsulter alltid lege før du begynner å trene.
Legg eventuelt opp et treningsprogram
i samråd med lege, fysioterapeut eller
treningsveileder.
Lytt til kroppen når du trener. Husk å varme   Treningsapparatet kan brukes av barn over
opp, og ikke press deg selv for hardt, særlig   8 år og personer med nedsatt følsomhet,
i begynnelsen av treningsøkten. Feil eller for  fysiske eller mentale handikap, forutsatt at
hard trening kan være helseskadelig.       de er under tilsyn eller har fått opplæring i
                         bruken av apparatet på en sikker måte og
Husk at det tar tid å komme i god form, og at   dermed forstår risikoen bruken innebærer.
det krever vedvarende trening.          Barn skal ikke leke med treningsapparatet.
                         Barn skal bare utføre rengjøring og
                         vedlikehold når de er under oppsyn.

  8
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Når treningsapparatet er i bruk, bør       Montering og klargjøring
det holdes under konstant oppsyn. Når
treningsapparatet er i bruk, må du holde øye   Trinn 1
med barn som oppholder seg i nærheten.      Skru den fremre foten (04) og den bakre
Dette er ikke et leketøy.            foten (07) fast på rammen (01) ved hjelp av  NO
Husk å kontrollere treningsapparatet       bolter (05), spennskiver (03) og mutre (02).
regelmessig. Ettertrekk alle skruer, bolter
og mutre på treningsapparatet. Se over
treningsapparatet, og skift ut eventuelle
slitte deler. Bruk ikke treningsapparatet
dersom det har mangler.
Bruk riktig løfteteknikk dersom du skal �ytte
treningsapparatet.
Treningsapparatet er bare beregnet på bruk i
private husholdninger.

Spesielle sikkerhetsregler
ADVARSEL! Pulsmåleren kan være unøyaktig.
For hard trening kan medføre alvorlig
personskade eller død. Hvis du føler deg uvel,
må du straks avbryte treningen.
Kontroller før hver bruk at spinningsykkelen
står stabilt og ikke kan velte under bruk.
Hvis du justerer styret eller setet, må
merkene STOP eller MAX ikke overskrides, for
dette kan medføre fare for personskade!
Pedalene kan rotere med høy hastighet og
stor kraft. Hvis de kommer ut av kontroll, må
du øke belastningen ved å dreie på TENSION-
håndtaket. Hvis du har behov for å stoppe
pedalenes rotasjon straks, må du trykke på
den røde nødstoppknappen.

Klargjøring til montering
Vær to personer når spinningsykkelen skal
monteres.
Legg alle delene utover på gulvet, og
kontroller at ingen deler mangler.
Det vises til oversiktsbildet og delelisten
bakerst i bruksanvisningen.
Bruk verktøyet som følger med, til
monteringen.

                                             9
Model 17065 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Instruction manual Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Manuel d'instructions - Schou
Trinn 2                    Trinn 3
Sett setestangen (10) ned i sokkelen på    Sett styrestangen (14) ned i sokkelen på
rammen (01), og skru den fast i ønsket høyde  rammen (01), og skru den fast i ønsket høyde
med håndtaket (08).              med håndtaket (08).
Skyv seteskinnen (11) inn på setestangen    Fest styret (15) på styrestangen (14) med
(10), og skru den fast med håndtaket (09) og  skruer (20).
en spennskive.                 Sett sammen delene til mobiltelefonholderen
Monter setet (12) på seteskinnen (11) ved   (19) rundt styret (15), og skru dem fast med
hjelp av multiverktøyet (23) som følger med.  skruer (21, 22).

  10
Trinn 4                   Trinn 5
Fest computerbeslaget (18) på styret (15)  Monter venstre pedal (06L) på venstre
med en skrue (16).              pedalarm ved å skru den mot urviseren.
Sett 2 stk. 1,5 V AAA-batterier inn i    Skru høyre pedal (06R) på høyre pedalarm      NO
batterirommet på computeren (11). Sørg for  ved å skru den med urviseren.
at batteriene ligger riktig vei.
Koble sammen kablene mellom computeren
og spinningsykkelen.
Fest computeren (17) på computerbeslaget
(18).

                       Kontroller at alle bolter og mutre er forsvarlig
                       strammet.
                       Spinningsykkelen er nå montert og klar til
                       bruk.

                                           11
Bruk                       ODO     Viser strekningen du
                               har syklet i løpet av alle
Still inn setet til en behagelig posisjon ved
                               treningsøktene.
hjelp av innstillingshåndtakene.
Still inn ønsket belastning ved hjelp av     PULSE    Viser pulsen din i slag per
belastningshåndtaket.                     minutt når du holder rundt
                               pulsmålerne på begge sider
Still inn stroppene på pedalene slik at de          av styret samtidig.
passer til føttene.
                         SCAN     Skifter automatisk mellom de
Sett deg på setet, plasser føttene på
                               forskjellige visningene hvert
pedalene, og ta tak rundt styret. Hold
                               4. sekund.
hendene på pulsmålerne hvis du ønsker å
bruke pulsmålerfunksjonen i computeren.     Hvis du har valgt visningen SCAN, kan
                        du fastholde visningen på den aktuelle
Trå rundt pedalene, og ikke fjern føttene fra
                        parameteren ved å trykke én gang på
pedalene før pedalene står stille.
                        knappen MODE.
                        Du kan nullstille computeren ved å ta ut
Bruk av computeren               batteriene eller ved å holde knappen MODE
                        inne i cirka 4 sekunder.
Computeren slår seg automatisk på når
du begynner å bruke spinningsykkelen,      Hvis computeren ikke viser alle segmenter på
eller hvis du trykker på knappen MODE.     displayet riktig, tar du ut batteriene, venter
Computeren slår seg automatisk av når      i 15 sekunder og setter dem på tilbake på
spinningsykkelen ikke har vært i bruk på    plass. Hvis segmentene på displayet lyser
cirka 4 minutter.                svakt eller hvis computeren ikke slår seg på
                        når du begynner å bruke spinningsykkelen,
Funksjoner
                        må batteriene skiftes ut.
En markør øverst i displayet angir den
gjeldende visningen. Trykk på knappen
MODE for å skifte mellom følgende visninger:  Rengjøring og vedlikehold
 TIME     Viser brukt tid for den      Tørk regelmessig av spinningsykkelen med
       gjeldende treningsøkten      en godt oppvridd klut.
 SPEED    Viser den aktuelle        Kontroller jevnlig spinningsykkelens tilstand,
       hastigheten.           og trekk om nødvendig til spinningsykkelens
                        bolter, skruer og mutre.
 DISTANCE   Viser strekningen du har
       syklet under den gjeldende    Ta batteriene ut av computeren hvis
       treningsøkten.          spinningsykkelen ikke skal brukes på en god
                        stund.
 CALORIES   Viser antatt kaloriforbruk for
       den gjeldende treningsøkten.

  12
Servicesenter               Miljøinformasjon
Merk: Ved henvendelser om produktet,        Elektrisk og elektronisk utstyr
skal modellnummeret alltid oppgis.         (EEE) inneholder materialer,
Modellnummeret står på fremsiden av         komponenter og stoffer som             NO
denne bruksanvisningen og på produktets       kan være farlige og skadelige
typeskilt.                for menneskers helse og for miljøet hvis
                     elektronisk og elektrisk avfall (WEEE)
Når det gjelder:
                     ikke avhendes riktig. Produkter som er
•  Reklamasjoner             merket med en søppeldunk med kryss
•  Reservedeler             over, er elektrisk og elektronisk utstyr.
•  Returvarer              Søppeldunken med kryss over symboliserer
                     at avfall av elektrisk og elektronisk
•  Garantivarer
                     utstyr ikke må kastes i det usorterte
•  www.schou.com             husholdningsavfallet, men behandles som
                     spesialavfall.

                     Produsert i Kina

                     Produsent:
                     Schou Company A/S
                     Nordager 31
                     DK-6000 Kolding

                     Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne
                     bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller
                     delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller
                     mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller
                     opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings-
                     og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse
                     fra Schou Company A/S.

                                               13
SPINNINGCYKEL
Inledning                     Undvik att träna precis före eller efter måltid.
                         Ha alltid på dig lämpliga träningskläder och
För att du ska få så stor glädje som möjligt   -skor.
av din nya spinningcykel rekommenderar
vi att du läser denna bruksanvisning innan    Håll händer och fötter borta från rörliga delar,
du börjar använda den. Vi rekommenderar      då de kan komma i kläm.
dessutom att du sparar bruksanvisningen      Placera alltid träningsmaskinen på ett plant
ifall du behöver läsa informationen om de     och fast underlag, gärna på en matta som är
olika funktionerna igen.             avsedd för träningsmaskiner. Det ska �nnas
                         ett fritt utrymme på minst 60 cm runt alla
                         träningsmaskinens fyra sidor.
Teknisk information
                         Träningsmaskinen får användas av barn över
Svänghjul:                11 kg  8 år och personer med nedsatt känslighet,
                         fysiska eller mentala funktionshinder under
Rotation:               Tvåvägs
Användarvikt:           max. 120 kg
Mått:            119×49×118 cm
Batterier:            2×1,5V AAA
Datorfunktioner: Scanning, tid, hastighet,
total distans, distans, kalorier och puls
Klassi�kation HC: Denna träningsmaskin
är klassi�cerad som användarklass H
(Home) för hemmabruk och precisions- och
noggrannhetsklass C för låg noggrannhet.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Rådfråga alltid din läkare innan du börjar
träna.
Planera eventuellt ett träningsprogram för
dig i samråd med en läkare, sjukgymnast
eller �tnessinstruktör.
                         förutsättning att de övervakas eller instrueras
Lyssna på din kropp när du tränar. Kom ihåg    för användning av träningsmaskinen på
att värma upp och att inte pressa dig för     ett säkert sätt och därmed förstår riskerna
hårt, särskilt inte i början av träningspasset.  som är förknippade med den. Barn får inte
Felaktig eller för hård träning kan leda till   leka med träningsmaskinen. Rengöring och
skador.                      underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
Kom ihåg att ta dig tid med uppvärmningen     När träningsmaskinen används bör
och att det krävs kontinuerlig träning.      den hållas under konstant uppsyn. När
Värm upp i 2–5 minuter innan du börjar      träningsmaskinen används måste du
använda träningsmaskinen och stretcha i 2–5    hålla uppsikt över barn som be�nner sig i
minuter efter varje användning.          närheten. Träningsmaskinen är ingen leksak.

  14
Kom ihåg att kontrollera din träningsmaskin    Montering och förberedelse
regelbundet. Dra åt samtliga skruvar, bultar
och muttrar på träningsmaskinen. Inspektera    Steg 1
träningsmaskinen och byt ut eventuella       Sätt fast det främre stödröret (04) och det
slitna delar. Använd inte träningsmaskinen     bakre stödröret (07) på ramen (01) med hjälp
om den är defekt.                 av bultar (05), planbrickor (03) och muttrar
Om du ska �ytta träningsmaskinen måste du     (02).
använda en korrekt lyftteknik.
                                                 SE
Träningsmaskinen är endast avsedd att
användas i privata hushåll.

Särskilda säkerhetsföreskrifter
VARNING! Pulsmätaren är inte alltid exakt.
För hård träning kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall. Om du känner
obehag ska du genast avbryta träningen.
Kontrollera innan varje användning att
spinningcykeln står stabilt och inte kan välta
när du sitter på den.
Om du justerar styret eller sadeln får
markeringarna STOP eller MAX inte
överskridas, eftersom det kan medföra risk
för personskador!
Pedalerna kan rotera med hög hastighet
och stor kraft. Om de roterar okontrollerat
kan du öka belastningen genom att vrida på
reglaget TENSION. Om du behöver stoppa
pedalernas rotation omgående trycker du på
den röda nödstoppsknappen.

Förberedelser för montering
Var två personer för att montera
spinningcykeln.
Lägg ut alla delar på golvet och kontrollera
att alla delar �nns på plats.
Vi hänvisar till översikten och dellistan längst
bak i bruksanvisningen.
Använd medföljande verktyg för
monteringen.

                                            15
Steg 2                     Steg 3
Sätt ner sadelstången (10) i sockeln på ramen  Sätt ner styrstången (14) i sockeln på ramen
(01) och skruva fast den i önskad höjd med   (01) och skruva fast den i önskad höjd med
hjälp av vredet (08).              hjälp av vredet (08).
Skjut sadelskenan (11) på sadelstången (10)   Montera styret (15) på styrstången (14) med
och spänn fast den med rattskruven (09) och   skruvar (20).
en planbricka.                 Montera mobiltelefonhållarens (19) delar
Montera sadeln (12) på sadelskenan (11) med   runt styret (15) och skruva ihop dem med
hjälp av medföljande multiverktyg (23).     skruvar (21, 22).

  16
Steg 4                     Steg 5
Montera datorbeslaget (18) på styret (15)   Fäst vänstra pedalen (06L) på vänster
med en skruv (16).               pedalarm genom att skruva den moturs.
Sätt in 2 st. 1,5 V AAA-batterier i      Fäst högra pedalen (06R) på höger pedalarm
batteriutrymmet på dator (11). Se till att   genom att skruva den medurs.
batterierna är vända åt rätt håll.
Anslut kablarna mellan datorn och                              SE
spinningcykeln.
Sätt fast datorn (17) på datorbeslaget (18).

                        Kontrollera att alla bultar och muttrar är
                        ordentligt åtdragna.
                        Spinningcykeln är nu monterad och klar för
                        användning.

                                            17
Användning                    PULSE    Visar din puls i slag per
                                minut när du håller runt
Ställ in sadeln till en behaglig position med
                                pulssensorerna på båda sidor
hjälp av inställningsreglagen.
                                av styret samtidigt
Ställ in den belastning som önskas med hjälp
av belastningsreglaget.              SCAN     Växlar automatiskt mellan
                                de olika visningarna var 4:e
Ställ in remmarna på pedalerna, så att de           sekund.
passar dina fötter.
                         Om du har valt visningen SCAN kan du hålla
Sätt dig på sadeln, placera dina fötter i    kvar visningen på den aktuella parametern
pedalerna och fatta tag om styret. Om du     genom att trycka en gång på knappen
ska använda pulsmätarfunktionen i datorn,    MODE.
måste du hålla händerna på pulssensorerna.
                         Du kan nollställa datorn genom att ta
Trampa runt pedalerna, och ta inte bort     ut batterierna eller genom att hålla inne
fötterna från pedalerna förrän de står stilla.  knappen MODE i ca 4 sekunder.
                         Om datorn inte visar alla segment på
Användning av datorn               displayen korrekt, ta ut batterierna och vänta
                         i 15 sekunder innan du sätter in dem igen.
Datorn slås på när du börjar använda       Om segmenten på displayen blir svaga eller
spinningcykeln eller om du trycker        om datorn inte slås på när du börjar använda
på knappen MODE. Datorn stängs av        spinningcykeln ska batterierna bytas ut.
automatiskt när spinningcykeln inte har
använts på ca. 4 minuter.
Funktioner                    Rengöring och underhåll
En markör överst i displayen anger den      Torka regelbundet av spinningcykeln med en
aktuella visningen. Tryck på knappen MODE    väl urvriden trasa.
för att växla mellan följande visningar:     Kontrollera regelbundet spinningcykelns
 TIME     Visar förbrukad tid för det    skick och dra åt spinningcykelns bultar,
       aktuella träningspasset      skruvar och muttrar vid behov.
 SPEED    Visar aktuell hastighet.      Ta ut batterierna ur datorn om
                         spinningcykeln inte ska användas under en
 DISTANCE   Visar tränad distans för det    längre tid.
       aktuella träningspasset.
 CALORIES   Visar beräknad
       kaloriförbrukning för det
       aktuella träningspasset.
 ODO     Visar tränad distans för alla
       träningspass.

  18
Servicecenter               Miljöinformation
OBS! Produktens modellnummer ska alltid      Elektriska och elektroniska
uppges vid kontakt med återförsäljaren.      produkter (EEE) innehåller material,
Modellnumret �nns på framsidan i denna       komponenter och ämnen som
bruksanvisning och på produktens          kan vara farliga och skadliga för
märkplåt.                 människors hälsa och för miljön om avfallet
                     av elektriska och elektroniska produkter            SE
När det gäller:
                     (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter
•  Reklamationer             som är markerade med en “överkryssad
•  Reservdelar              sophink” är elektriska och elektroniska
•  Returvaror              produkter. Den överkryssade sophinken
                     symboliserar att avfall av elektriska och
•  Garantivaror
                     elektroniska produkter inte får bortskaffas
•  www.schou.com             tillsammans med osorterat hushållsavfall,
                     utan de ska samlas in separat.

                     Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

                     Tillverkare:
                     Schou Company A/S
                     Nordager 31
                     DK-6000 Kolding

                     Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna
                     bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin
                     helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska
                     eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering
                     eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett
                     informationslagrings- och informationshämtningssystem,
                     utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

                                               19
SPINNER BIKE
Introduction                   Warm up for 2-5 minutes before starting
                         to use the equipment and stretch for 2-5
To get the most out of your new spinner     minutes after each use.
bike, please read through these instructions   Avoid exercising immediately before or after
before use. Please also save the instructions  eating.
in case you need to refer to them at a later
date.                      Always wear suitable clothing and footwear.
                         Keep your hands and feet clear of moving
                         parts where they could become trapped.
Technical data
                         Always place the equipment on a �rm, �at
Flywheel:                11 kg  surface, preferably on a mat designed for
                         exercise equipment. There must be at least
Rotation:               two-way
                         60 cm of free space on all four sides of the
User weight:           max. 120 kg  equipment.
Dimensions:         119×49×118 cm
Batteries:            2×1.5V AAA
Computer functions: Scan, time, speed, total
distance, distance, calories and pulse
Classi�cation HC: This equipment has been
classi�ed as user class H (Home) for domestic
use and precision class C for low precision.

General safety instructions
Always consult your doctor before starting
any new exercise program.
If appropriate, plan a personal exercise
program in consultation with your doctor,
physiotherapist or �tness instructor.
Listen to your body when exercising.
Remember to warm up, and don’t push
yourself too hard, particularly at the start
of any exercise program. The wrong type     The equipment may be used by children
of training or training too hard may be     over 8 years old and people with reduced
damaging to your health.             sensitivity, or a physical or mental disability,
                         as long as they are supervised or have been
Remember that it takes time and sustained    instructed in use of the equipment in a
effort to get in shape.              safe manner and have thus understood the
                         associated risks. Children must not play with
                         the equipment. Cleaning and maintenance
                         must not be carried out by children unless
                         they are supervised.

  20
When the equipment is in use, it should       Assembly and preparation
be monitored continuously. When the
equipment is in use, any children near it must    Step 1
not be left unattended. The equipment is not     Screw the front stabiliser (04) and the rear
a toy.                        stabiliser (07) securely to the frame (01) using
Remember to check the equipment           bolts (05), washers (03) and nuts (02).
regularly. Tighten all screws, bolts and nuts
on the equipment as required. Inspect the
equipment and replace any worn parts. Do
not use the equipment if it is defective.
                                                    GB
When moving the equipment, employ the
correct lifting technique.
The equipment is only intended for indoor
use in private households.

Special safety instructions
WARNING! The pulse monitor may be
inaccurate. Training too hard may involve a
risk of personal injury or death. If you feel
unwell, stop exercising immediately.
Check before each use that the spinner bike
is stable and cannot tilt over during use.
If you adjust the handlebar or saddle, you
must not exceed the STOP or MAX marks, as
this may involve a risk of injury!
The pedals can rotate at high speed and
with great force. If they get out of control,
increase the load by turning the knob
marked TENSION. If you need to stop the
pedal rotation immediately, press the red
emergency stop button.

Preparations for assembly
Two people are required to assemble the
spinner bicycle.
Lay all the pieces out on the �oor and check
that all the parts are there.
Please refer to the illustration and parts list at
the back of the manual.
Use the tools provided for assembly.

                                               21
Step 2                       Step 3
Insert the saddle post (10) into the socket on   Insert the handlebar post (14) into the socket
the frame (01), and screw it securely at the    on the frame (01) and screw it securely at the
required height using the knob (08).        required height using the knob (08).
Push the saddle rail (11) onto the saddle post   Fit the handlebar (15) to the handlebar post
(10) and secure it in place using the knob (09)   (14) using screws (20).
and a washer.                    Assemble the parts of the mobile phone
Fit the saddle (12) to the saddle rail (11) using  holder (19) around the handlebar (15) and
the provided multitool (23).            screw them together using screws (21, 22).

  22
Step 4                      Step 5
Attach the computer bracket (18) to the      Attach the left pedal (06L) to the left pedal
handlebar (15) using a screw (16).        crank by screwing it anti-clockwise.
Insert 2 x 1.5 V AAA batteries into the battery  Attach the right pedal (06R) to the right
compartment on the computer (11). Check      pedal crank by screwing it clockwise.
that the batteries are correctly �tted.
Connect the cables between the computer
and the spinner bike.
Attach the computer (17) securely to the
computer bracket (18).                                      GB

                         Check that all bolts and nuts are tightened
                         properly.
                         The spinner bicycle is now assembled and
                         ready for use.

                                              23
Use                        PULSE    Displays your pulse rate in
                                beats per minute when you
Adjust the saddle to a comfortable position
                                hold the pulse sensors on
using the adjustment knobs.
                                both sides of the handlebar
Adjust the tension as required using the            simultaneously.
tension knob.
                          SCAN    Automatically switches
Adjust the straps on the pedals to �t your           between the different displays
feet.                             every 4 seconds
Sit on the saddle, place your feet on the     If you have chosen the SCAN display, you can
pedals and grip the handlebar. If you want    keep the display in the current parameter by
to use the computer’s pulsometer function,    pressing the MODE button once.
you must position your hands over the pulse
sensors.                     You can reset the computer by removing the
                         batteries or pressing and holding the MODE
Pedal and do not remove your feet from the    button for around 4 seconds.
pedals until they have stopped completely.
                         If your computer does not display all
                         segments of the display properly, remove
Using the computer                the batteries and wait 15 seconds before
                         reinserting. If the segments of the display
The computer comes on when you start       become weak, or if your computer does not
using the spinner bike or if you press the    turn on when you start using the spinner
MODE button. The computer switches off       bike, replace the batteries.
automatically when the spinner bike has
been inactive for around 4 minutes.
Functions                     Cleaning and maintenance
A cursor at the top of the screen indicates the  Wipe the bike down regularly with a well-
current display. Press the MODE button to     wrung cloth.
move through the following displays.       Check the condition of the spinner bicycle
 TIME     Displays the time spent on the   regularly and tighten any bolts, screws and
       current exercise session.      nuts as necessary.
 SPEED    Displays the current speed.     Remove the batteries from the computer if
                         the spinner bicycle is not going to be used
 DISTANCE   Displays the distance covered    for a prolonged period.
       in the current exercise session.
 CALORIES   Displays the estimated calorie
       consumption in the current
       exercise session.
 ODO     Displays the distance covered
       in all exercise sessions.

  24
Service centre                 Environmental information
Note: Please quote the product model          Electrical and electronic equipment
number in connection with all inquiries.        (EEE) contains materials,
The model number is shown on the front of        components and substances that
this manual and on the product rating plate.      may be hazardous and harmful to
                            human health and the environment
For:
                        if waste electrical and electronic equipment
•   Complaints               (WEEE) is not disposed of correctly. Products
•   Replacement parts            marked with a crossed-out wheeled bin are
                        electrical and electronic equipment. The           GB
•   Returns
                        crossed-out wheeled bin indicates that waste
•   Guarantee issues
                        electrical and electronic equipment must
•   www.schou.com              not be disposed of with unsorted household
                        waste, but must be collected separately.

                        Manufactured in P.R.C.

                        Manufacturer:
                        Schou Company A/S
                        Nordager 31
                        DK-6000 Kolding

                        All rights reserved. The content of this manual may not
                        be reproduced, either in full or in part, in any way by
                        electronic or mechanical means, e.g. photocopying or
                        publication, translated or saved in an information storage
                        and retrieval system without written permission from
                        Schou Company A/S.

                                                 25
SPINNINGFAHRRAD
Einleitung                   Denken Sie daran, dass es Zeit braucht,
                        bis man gut in Form ist, und dass dafür ein
Damit Sie an Ihrem neuen Spinningfahrrad    ständiges Training erforderlich ist.
möglichst lange Freude haben, bitten      Wärmen Sie sich 2-5 Minuten lang auf, bevor
wir Sie, die Gebrauchsanweisung         Sie damit beginnen, das Trainingsgerät zu
vor Ingebrauchnahme sorgfältig         benutzen, und machen Sie nach jedem
durchzulesen. Ferner wird empfohlen,      Gebrauch 2-5 Minuten lang Streckübungen.
die Gebrauchsanweisung für den Fall
aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen   Vermeiden Sie es, unmittelbar vor oder nach
des Spinningfahrrads später nochmals ins    dem Essen zu trainieren.
Gedächtnis rufen möchten.            Benutzen Sie stets geeignete
                        Trainingsbekleidung und –schuhe.

Technische Daten                Halten Sie mit Händen und Füßen Abstand
                        zu beweglichen Teilen, an denen Sie sich
Schwungrad:              11 kg  einklemmen könnten.
Rotation:        in beide Richtungen   Stellen Sie das Trainingsgerät stets auf eine
                        ebene und feste Unterlage, vorzugsweise auf
Benutzergewicht:         Max. 120 kg
                        eine für Trainingsgeräte vorgesehene Matte.
Maße:            119×49×118 cm    Auf jeder der vier Seiten des Trainingsgeräts
Batterien:            2×1,5V AAA   muss ein Freiraum von mindestens 60 cm
Computerfunktionen: Scannen, Zeit,       sein.
Geschwindigkeit, gesamte Distanz, Distanz,
Kalorien und Puls.
Klassi�zierung HC: Dieses Trainingsgerät
ist in der Benutzerklasse H (Home) für den
Gebrauch zuhause und in der Präzisions-/
Genauigkeitsklasse C für geringe Genauigkeit
klassi�ziert.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften
Fragen Sie stets Ihren Arzt um Rat, bevor Sie
zu trainieren beginnen.
Legen Sie gegebenenfalls zusammen mit
einem Arzt, einem Physiotherapeuten oder
einem Fitnesstrainer ein Trainingsprogramm
für sich an.
Hören Sie beim Training auf Ihren Körper.
Denken Sie daran, sich aufzuwärmen und
belasten Sie sich besonders zu Beginn des
Trainings nicht zu stark. Falsches oder zu
hartes Trainieren kann gesundheitsschädlich
sein.

  26
Das Trainingsgerät darf von Kindern über 8   Besondere Sicherheitsvorschriften
Jahren, von Personen mit beeinträchtigtem
Wahrnehmungsvermögen und von          WARNUNG! Der Pulsmesser kann ungenau
Personen, die körperliche oder geistige     sein. Zu hartes Training kann zu schweren
Behinderungen haben, unter der         körperlichen Schäden oder zum Tod führen.
Voraussetzung benutzt werden, dass sie     Wenn Sie sich unwohl fühlen, müssen Sie das
beaufsichtigt werden oder im sicheren      Training sofort abbrechen.
Gebrauch des Trainingsgeräts angeleitet     Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das
wurden und die damit verbundenen        Spinningfahrrad stabil steht und während
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit   des Gebrauchs nicht kippen kann.
dem Trainingsgerät spielen. Die Reinigung
                        Wenn Sie den Lenker oder den Sattel
und Wartung darf nicht von Kindern
                        einstellen, überschreiten Sie nicht die
durchgeführt werden, es sei denn, sie
                        Markierungen STOP oder MAX, da dies zu     DE
werden beaufsichtigt.
                        Verletzungen führen kann!
Wenn das Trainingsgerät in Gebrauch ist,
                        Die Pedale können sich mit hoher
muss es ständig beaufsichtigt werden. Wenn
                        Geschwindigkeit und großer Kraft drehen.
das Trainingsgerät benutzt wird, müssen
                        Wenn sie außer Kontrolle geraten, müssen
Kinder, die sich in der Nähe aufhalten, stets
                        Sie die Belastung erhöhen, indem Sie den
beaufsichtigt werden. Das Trainingsgerät ist
                        mit TENSION gekennzeichneten Griff drehen.
kein Spielzeug.
                        Wenn Sie die Pedaldrehung sofort stoppen
Denken Sie daran, Ihr Trainingsgerät      müssen, drücken Sie die rote Not-Aus-Taste.
regelmäßig zu überprüfen. Ziehen Sie
alle Schrauben, Bolzen und Muttern
des Trainingsgeräts nach. Überprüfen      Vorbereitung für den
Sie das Trainingsgerät und ersetzen Sie     Zusammenbau
gegebenenfalls abgenutzte Teile. Benutzen
Sie das Trainingsgerät nicht, wenn es defekt  Für den Zusammenbau des Spinningfahrrads
ist.                      werden zwei Personen benötigt.
Wenn Sie das Trainingsgerät bewegen       Legen Sie die Teile auf dem Boden aus und
möchten, müssen Sie die richtige        überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
Hebetechnik anwenden.              Es wird auf das Übersichtsbild und
Das Trainingsgerät ist nur für den Gebrauch   die Teileliste im hinteren Teil der
in Innenräumen in privaten Haushalten      Gebrauchsanweisung verwiesen.
vorgesehen.                   Für den Zusammenbau müssen Sie das
                        mitgelieferte Werkzeug verwenden.

                                            27
Zusammenbau und Vorbereitung        Schritt 2
                      Stecken Sie die Sattelstange (10) in den
Schritt 1                  Sockel am Rahmen (01) und schrauben Sie
Schrauben Sie den vorderen Fuß (04) und   sie in der gewünschten Höhe mit dem Griff
den hinteren Fuß (07) mithilfe der Bolzen  (08) fest.
(05), der Unterlegscheiben (03) und der   Schieben Sie die Sattelschiene (11) auf die
Muttern (02) am Rahmen (01) fest.      Sattelstange (10), und ziehen Sie sie mit dem
                      Griff (09) und einer Unterlegscheibe fest.
                      Montieren Sie den Sattel (12) mithilfe des
                      mitgelieferten Multiwerkzeugs (23) an der
                      Sattelschiene (11).

  28
Schritt 3
Stecken Sie die Lenkerstange (14) in den
Sockel am Rahmen (01) und schrauben Sie
sie in der gewünschten Höhe mit dem Griff
(08) fest.
Montieren Sie den Lenker (15) mit Schrauben
(20) an der Lenkerstange (14).
Bringen Sie die Teile des Handyhalters (19)
um den Lenker (15) an und schrauben Sie sie
mit den Schrauben (21, 22) zusammen.

                        Schritt 5
                                               DE
                        Montieren Sie das linke Pedal (06L) am
                        linken Pedalarm, indem Sie es gegen den
                        Uhrzeigersinn einschrauben.
                        Schrauben Sie das rechte Pedal (06R) am
                        rechten Pedalarm fest, indem Sie es im
                        Uhrzeigersinn einschrauben.
                        Überprüfen Sie, ob alle Bolzen und Muttern
                        gut festgezogen sind.
                        Das Spinningfahrrad ist nun
                        zusammengebaut und gebrauchsfertig.

Schritt 4
Montieren Sie den Computerbeschlag (18)
mit einer Schraube (16) am Lenker.
Legen Sie 2 Stück 1,5 V AAA-Batterien in
das Batteriefach des Computers (11) ein.
Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig
eingelegt wurden.
Schließen Sie die Kabel zwischen dem
Computer und dem Spinningfahrrad an.
Befestigen Sie den Computer (17) am
Computerbeschlag (18).

                                           29
Gebrauch                     PULSE    Zeigt Ihren Puls in Schlägen
                               pro Minute, wenn Sie die
Stellen Sie den Sattel mithilfe der
                               Pulssensoren an beiden Seiten
Einstellgriffe auf eine angenehme Position
                               des Lenkers gleichzeitig
ein.
                               festhalten
Stellen Sie die Belastung wie gewünscht mit
dem Belastungsgriff ein.             SCAN    Wechselt automatisch alle
                               4 Sekunden zwischen den
Stellen Sie die Schlaufen an den Pedalen so         verschiedenen Anzeigen
ein, dass sie zu ihren Füßen passen.
                        Falls Sie die Anzeige SCAN gewählt haben,
Setzen Sie sich auf den Sattel, stecken Sie   können Sie die Anzeige an dem aktuellen
die Füße in die Pedale, und fassen Sie den   Parameter anhalten, indem Sie ein Mal auf
Lenker. Wenn Sie die Pulsmessfunktion des    MODE drücken.
Computers benutzen möchten, müssen Sie
die Hände an die Pulssensoren halten.      Sie können den Computer auf Null setzen,
                        indem Sie die Batterien herausnehmen,
Treten Sie in die Pedale, und nehmen Sie die  oder indem Sie die Taste MODE ungefähr 4
Füße erst von den Pedalen, wenn diese völlig  Sekunden lang gedrückt halten.
still stehen.
                        Wenn der Computer nicht alle Segmente
                        im Display korrekt anzeigt, müssen Sie die
Gebrauch des Computers             Batterien herausnehmen und 15 Sekunden
                        warten, bevor Sie sie wieder einsetzen.
Der Computer wird eingeschaltet, wenn      Wenn die Segmente im Display schwach
Sie das Spinningfahrrad benutzen, oder     werden, oder falls sich der Computer
wenn Sie auf die Taste MODE drücken. Der    nicht einschaltet, wenn Sie beginnen, das
Computer wird automatisch abgeschaltet,     Spinningfahrrad zu gebrauchen, müssen die
wenn das Spinningfahrrad ungefähr 4       Batterien ausgetauscht werden.
Minuten lang nicht gebraucht wurde.
Funktionen
                        Reinigung und P�ege
Ein Markör oben im Display gibt die aktuelle
Anzeige an. Drücken Sie auf die Taste      Wischen Sie das Spinningfahrrad regelmäßig
MODE, um zwischen folgenden Anzeigen zu     mit einem gut ausgewrungenen Tuch ab.
wechseln:                    Überprüfen Sie regelmäßig, ob das
 TIME    Zeigt die verbrauchte Zeit für   Spinningfahrrad gut steht und ziehen Sie
       die aktuelle Trainingseinheit   erforderlichenfalls die Bolzen, Schrauben
                        und Muttern des Spinningfahrrads nach.
 SPEED    Zeigt die aktuelle
       Geschwindigkeit.          Nehmen Sie die Batterien aus dem
                        Computer, wenn das Spinningfahrrad über
 DISTANCE  Zeigt die trainierte Strecke für  einen längeren Zeitraum nicht benutzt
       die aktuelle Trainingseinheit.   werden soll.
 CALORIES  Zeigt den angenommenen
       Kalorienverbrauch für die
       aktuelle Trainingseinheit.
 ODO     Zeigt die trainierte Strecke für
       die alle Trainingseinheiten.

  30
Servicecenter               Entsorgung des Gerätes
Hinweis: Bei Anfragen stets die            Altgeräte dürfen nicht in den
Modellnummer des Produkts angeben.          Hausmüll!
Die Modellnummer �nden Sie auf der          Sollte das Gerät einmal nicht mehr
Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und       benutzt werden können, so ist
auf dem Typenschild des Produkts.     jeder Verbraucher gesetzlich verp�ichtet,
Wenn Sie uns brauchen:           Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B.
                      bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde
•  Reklamationen
                      / seines Stadtteils abzugeben. Damit
•  Ersatzteile              wird gewährleistet, dass die Altgeräte
•  Rücksendungen             fachgerecht verwertet und negative
•  Garantiewaren             Wirkungen auf die Umwelt vermieden           DE
                      werden.
•  www.schou.com
                      Deshalb sind Elektrogeräte mit
                      einer „durchkreuzten Abfalltonne“
                      gekennzeichnet.

                      Hergestellt in der Volksrepublik China

                      Hersteller:
                      Schou Company A/S
                      Nordager 31
                      DK-6000 Kolding

                      Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser
                      Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche
                      Genehmigung von Schou Company A/S weder
                      ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter
                      Verwendung elektronischer oder mechanischer
                      Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder
                      Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem
                      Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert
                      werden.

                                              31
SPINNINGFIETS
Inleiding                    Draag altijd geschikte kleding en geschikt
                         schoeisel. Houd handen en voeten uit de
Om optimaal gebruik te maken van uw       buurt van bewegende onderdelen waarin ze
nieuwe spinning�ets, moet u deze aanwij-     vast kunnen komen te zitten.
zingen voor gebruik doorlezen. Bewaar deze    Zet het apparaat altijd op een stevig, plat
gebruiksaanwijzing ook voor het geval u     oppervlak, bij voorkeur op een mat die is
deze op een later moment wilt raadplegen.    gemaakt voor �tnessapparatuur. Er moet
                         tenminste 60 cm vrije ruimte zijn aan alle vier
Technische gegevens               de zijden van de spinning�ets.

Vliegwiel:               11 kg
Rotatie:              twee-weg
Gewicht gebruiker:        max. 120 kg
Afmetingen:        119 × 49 × 118 cm
Batterijen:           2 × 1,5V AAA
Computerfuncties: Scan, tijd, snelheid, totale
afstand, afstand, calorieën en hartslag
Classi�cering HC: Deze apparatuur is
geclassi�ceerd als gebruikersklasse H (Home)
voor huishoudelijk gebruik en precisieklasse
C voor lage precisie.

Algemene veiligheidsinstructies
Raadpleeg altijd uw arts voordat u een nieuw
trainingsprogramma start.
Stel, indien nodig, samen met uw arts,      De spinning�ets mag gebruikt worden door
fysiotherapeut of �tnessinstructeur een     kinderen ouder dan 8 jaar en personen met
persoonlijk trainingsprogramma op.        verminderde gevoeligheid, of een fysieke
Luister naar uw lichaam tijdens het sporten.   of mentale beperking, als er toezicht op
Zorg voor een goede warming-up en span u     hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen
niet te veel in, vooral aan het begin van een  hebben gekregen over het veilige gebruik
nieuw trainingsprogramma. De verkeerde      van de spinning�ets en de bijbehorende
soort training of te hard trainen, kan      gevaren dus begrijpen. Kinderen mogen
schadelijk zijn voor uw gezondheid.       niet met de spinning�ets spelen. Reiniging
Het kost tijd en moeite om in vorm te komen.   en onderhoud mag niet door kinderen
                         uitgevoerd worden tenzij er toezicht op hen
Doe een warming-up van 2-5 minuten        wordt gehouden.
voordat u de spinning�ets gebruikt en rek na
gebruik 2-5 minuten.               Wanneer de spinnnig�ets in gebruik is,
                         dient deze constant in de gaten te worden
Sport niet meteen nadat u wat hebt gegeten    gehouden. Wanneer de spinning�ets in
of gedronken.                  gebruik is, mogen kinderen nooit alleen

  32
worden gelaten in de buurt van de        Montage en voorbereiding
spinning�ets. De spinning�ets is geen
speelgoed.                    Stap 1
Controleer de spinning�ets regelmatig.      Schroef de voorste stabilisator (04) en
Draai alle schroeven, bouten en moeren aan    de achterste stabilisator (07) stevig vast
zoals vereist. Inspecteer de spinning�ets en   op het frame (01) met de bouten (05),
vervang versleten onderdelen. Gebruik de     onderlegringen (03) en moeren (02).
spinning�ets niet als deze defect is.
Gebruik bij het verplaatsen van de
spinning�ets de juiste tiltechniek.
De spinning�ets is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Speciale veiligheidsvoorschriften
                                                NL
WAARSCHUWING! De hartslagmeter kan
onnauwkeurig zijn. Te intensief trainen kan
leiden tot lichamelijk letsel of overlijden.
Als u zich onwel voelt, moet u het trainen
onmiddellijk staken.
Controleer voor elk gebruik om de
spinning�ets stabiel is en niet kan
omkantelen tijdens gebruik.
Bij aanpassen van het stuur of zadel mag
u de markeringen STOP en MAX niet
overschrijden omdat dit kan leiden tot letsel.
De trappers kunnen op hoge snelheid en
met veel kracht ronddraaien. Als u ze niet
meer kunt bijhouden kunt u de weerstand
verhogen door de knop TENSION te draaien.
Gebruik de rode stopknop als u de pedalen
meteen wilt stoppen.

Montagevoorbereidingen
Er zijn twee mensen nodig om de
spinning�ets te monteren.
Leg alle onderdelen op de vloer en
controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
Neem de afbeeldingen en onderdelenlijst op
de achterkant van de handleiding in acht.
Gebruik het meegeleverde gereedschap voor
montage.

                                             33
Stap 2                      Stap 3
Steek de zadelstang (10) in de mof op het    Steek de stuurstang (14) in de mof op het
frame (01) en schroef deze stevig vast op de   frame (01) en schroef deze stevig vast op de
gewenste hoogte door middel van de knop     gewenste hoogte door middel van de knop
(08).                      (08).
Duw de zadelrail (11) op de zadelstang (10)   Monteer de handgreep (15) op de stuurstang
en bevestig deze met behulp van de knop     (14) met de schroeven (20).
(09) en een onderlegring.            Plaats de telefoonhouder (19) op het stuur
Plaats het zadel (12) op de zadelrail (11) met  (15) en schroef deze vast met de schroeven
behulp van de meegeleverde multitool (23).    (21, 22).

  34
Stap 4                     Stap 5
Bevestig de computerbeugel (18) op het     Bevestig het linkerpedaal (06L) aan de
stuur (15) met een schroef (16).        linkerpedaalarm door deze linksom te
Plaats 2 x 1,5 V AAA-batterijen in het     draaien.
batterijvak van de computer (11). Controleer  Bevestig het rechterpedaal (06R) aan de
of de batterijen op de juiste manier zijn   rechterpedaalarm door deze rechtsom te
geplaatst.                   draaien.
Sluit de kabels van de computer en de     Controleer of alle bouten en moeren goed
spinning�ets op elkaar aan.          zijn vastgedraaid.
Bevestig de computer (17) stevig op de     De spinning�ets is nu gemonteerd en klaar
computerbeugel (18).              voor gebruik.

                                               NL

                                            35
Gebruik                     PULSE    Toont uw hartslag in slagen
                               per minuut wanneer u de
Stel het zadel in op een comfortabele positie
                               hartslagsensoren aan beide
door middel van de afstelknoppen.
                               zijden van de handgreep
Stel de spanning in zoals gewenst met de           gelijktijdig vasthoudt.
spanningsknop.
                         SCAN     Schakelt automatisch elke
Stel de banden op de pedalen af op uw             4 seconden tussen de
voeten.                            verschillende schermen.
Ga op het zadel zitten, plaats uw voeten    Als u het SCAN-scherm hebt gekozen, kunt u
op de pedalen en pak het stuur vast. Als u   het scherm in de huidige instelling houden
de hartslagmeetfunctie van de computer     door eenmaal op de knop MODE te drukken.
wilt gebruiken, moet u uw handen op de
hartslagsensoren plaatsen.           U kunt de computer resetten door de
                        batterijen te verwijderen of de knop MODE
Trap en haal uw voeten niet van de pedalen   ongeveer 4 seconden in te drukken en vast
tot deze volledig zijn gestopt.         te houden.
                        Als uw computer niet alle segmenten van
De computer gebruiken              het scherm juist weergeeft, verwijder dan
                        de batterijen en wacht 15 seconden voor u
De computer gaat aan wanneer u begint      ze terugplaatst. Als de segmenten van het
de spinning�ets te gebruiken of als u op    scherm niet goed zichtbaar zijn of als uw
de knop MODE drukt. De computer gaat      computer niet inschakelt wanneer u begint
automatisch uit als de spinning�ets 4      de spinning�ets te gebruiken, vervang dan
minuten inactief is geweest.          de batterijen.
Functies
Een cursor bovenaan het scherm geeft het    Reiniging en onderhoud
huidige scherm aan. Druk op de knop MODE
om door de volgende schermen te gaan.      Veeg de �ets regelmatig af met een goed
                        uitgewrongen doek.
 TIME    Toont de tijd van de huidige
       trainingssessie.          Controleer de spinning�ets regelmatig en
                        draai bouten, schroeven en moeren indien
 SPEED    Toont de huidige snelheid.     nodig aan.
 DISTANCE  Toont de afgelegde afstand in   Haal de batterij uit de computer als u de
       de huidige trainingssessie.    spinning�ets langere tijd niet gebruikt.
 CALORIES  Toont de geschatte
       hoeveelheid verbrande
       calorieën voor de huidige
       trainingssessie.
 ODO     Toont de afgelegde afstand in
       alle trainingssessies.

  36
Service centre             Milieu-informatie
Let op: Vermeld bij alle vragen het       Elektrische en elektronische
productmodelnummer.               apparatuur (EEE) bevat materialen,
Het modelnummer staat op de voorkant      componenten en substanties
van deze handleiding en op het         die gevaarlijk en schadelijk voor
producttypeplaatje.               de menselijke gezondheid en
                    het milieu kunnen zijn als afgedankte
Voor:
                    elektrische en elektronische apparatuur
•  Klachten              (WEEE) niet correct als afval afgevoerd
•  Reserveonderdelen         wordt. Producten gemarkeerd met een
•  Retourzendingen          doorgestreepte afvalbak zijn elektrische
                    en elektronische apparatuur. De
•  Garantiekwesties
                    doorgestreepte afvalbak geeft aan dat
•  www.schou.com           afgedankte elektrische en elektronische
                    apparatuur niet met het huisafval
                    weggegooid mag worden, maar dat deze
                                               NL
                    afzonderlijk ingezameld moet worden.

                    Vervaardigd in P.R.C.

                    Fabrikant:
                    Schou Company A/S
                    Nordager 31
                    DK-6000 Kolding

                    Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze
                    handleiding mag op geen enkele wijze, noch
                    volledig noch in delen, elektronisch of mechanisch
                    gereproduceerd worden, bijv. kopiëren of publicatie,
                    vertaald of opgeslagen in een informatie-opslag- en
                    ontsluitingssysteem zonder schriftelijke toestemming
                    van Schou Company A/S.

                                            37
Vous pouvez aussi lire