USER MANUAL IKE96654FB - FR DE NL Gebruiksaanwijzing - Electrolux User Manuals site

 
CONTINUER À LIRE
IKE96654FB  NL  Gebruiksaanwijzing
         Kookplaat
                     2

       FR  Notice d'utilisation  23
         Table de cuisson
       DE  Benutzerinformation  45
         Kochfeld

USER
MANUAL
2  www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE
    1. VEILIGHEIDSINFORMATIE................................................................................. 2
    2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN........................................................................ 4
    3. MONTAGE ........................................................................................................... 7
    4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT................................................................ 9
    5. DAGELIJKS GEBRUIK....................................................................................... 10
    6. AANWIJZINGEN EN TIPS.................................................................................. 16
    7. ONDERHOUD EN REINIGING...........................................................................18
    8. PROBLEEMOPLOSSING................................................................................... 19
    9. TECHNISCHE GEGEVENS................................................................................21
    10. ENERGIEZUINIGHEID..................................................................................... 21

VOOR PERFECTE RESULTATEN
    Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om
    jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die
    het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten
    aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen.
    Ga naar onze website voor:
             Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en
             reparatie-informatie:
             www.aeg.com/support
             Registreer je product voor een betere service:
             www.registeraeg.com

             Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je
             apparaat:
             www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE EN SERVICE
    Gebruik altijd originele onderdelen.
    Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de
    volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.
    De informatie vindt u op het typeplaatje.
      Waarschuwingen en veiligheidsinformatie
      Algemene informatie en tips
      Milieu-informatie

    Wijzigingen voorbehouden.

1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
    Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
    installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
    niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
    door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS  3

Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
•  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
  een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
•  Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
  gooi het op passende wijze weg.
•  Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
  apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
  is heet.
•  Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
  dan dient dit geactiveerd te worden.
•  Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
  worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
•  Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
  werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
  gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•  WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
  onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
  op te passen dat u de verwarmingselementen niet
  aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
  of onder permanent toezicht.
•  Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
  apart afstandbedieningssysteem.
•  WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
  kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
  brandgevaar opleveren.
4  www.aeg.com

    •  Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
      schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
      de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
    •  LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
      bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
      onder constant toezicht staan.
    •  WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
      voorwerpen op de kookplaten.
    •  Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
      deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
      aangezien ze heet kunnen worden.
    •  Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
      te maken.
    •  Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
      de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
      pandetector.
    •  Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
      is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
      elektrische schokken te voorkomen.
    •  Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
      fabrikant, een erkende serviceverlener of een
      gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
      gevaarlijke situaties te voorkomen.
    •  WAARSCHUWING: Gebruik alleen
      kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
      kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
      het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
      aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
      apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
      ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
      veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
    2.1 Montage                    WAARSCHUWING!
                             Gevaar voor letsel of schade
         WAARSCHUWING!
                             aan het apparaat.
         Alleen een erkende
         installatietechnicus mag het  •  Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
         apparaat installeren.     •  Installeer en gebruik geen beschadigd
                           apparaat.
NEDERLANDS    5

•  Volg de installatie-instructies op die  •  Zorg ervoor dat het apparaat correct
  zijn meegeleverd met het apparaat.      is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
•  Houd de minimumafstand naar         stroomkabels of stekkers (indien van
  andere apparaten en units in acht.      toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
•  Wees altijd voorzichtig bij het       de contactklem te heet wordt.
  verplaatsen van het apparaat omdat    •  Gebruik de juiste stroomkabel.
  het zwaar is. Gebruik altijd       •  Voorkom dat de stroomkabels
  veiligheidshandschoenen en gesloten     verstrikt raken.
  schoeisel.                •  Zorg ervoor dat er een
•  Dicht de oppervlakken af met kit om     schokbescherming wordt
  te voorkomen dat ze gaan opzetten      geïnstalleerd.
  door vocht.               •  Gebruik het klem om spanning op het
•  Bescherm de bodem van het          snoer te voorkomen.
  apparaat tegen stoom en vocht.      •  Zorg ervoor dat de stroomkabel of
•  Installeer het apparaat niet naast een    stekker (indien van toepassing) het
  deur of onder een raam. Dit voorkomt     hete apparaat of heet kookgerei niet
  dat heet kookgerei van het apparaat     aanraakt als u het apparaat op de
  valt als de deur of het raam wordt      nabijgelegen contactdozen aansluit
  geopend.                 •  Gebruik geen meerwegstekkers en
•  Elk apparaat heeft koelventilatoren op    verlengsnoeren.
  de bodem.                •  Zorg dat u de hoofdstekker (indien
•  Als het apparaat gemonteerd wordt      van toepassing) of kabel niet
  boven een lade:               beschadigt. Neem contact op met
   – Leg geen kleine dingen of papier     onze service-afdeling of een
     dewelke kunnen binnengezogen      elektromonteur om een beschadigde
     worden, omdat ze de           hoofdkabel te vervangen.
     koelventilatoren kunnen       •  De schokbescherming van delen
     beschadigen of het koelsysteem     onder stroom en geïsoleerde delen
     kunnen belemmeren.           moet op zo'n manier worden
   – Houd een minimumafstand van 2       bevestigd dat het niet zonder
     cm tussen de bodem van het       gereedschap kan worden verplaatst.
     apparaat en de zaken die u in de  •  Steek de stekker pas in het
     lade bewaart.              stopcontact als de installatie is
                         voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
2.2 Aansluiting aan het             na installatie bereikbaar is.
elektriciteitsnet              •  Sluit de stroomstekker niet aan op
                         een losse stroomaansluiting.
    WAARSCHUWING!            •  Trek niet aan het netsnoer om het
    Gevaar voor brand en           apparaat los te koppelen. Trek altijd
    elektrische schokken.          aan de stekker.
                       •  Gebruik alleen de juiste isolatie-
•  Alle elektrische aansluitingen moeten    apparaten: stroomonderbrekers,
  door een gediplomeerd            zekeringen (schroefzekeringen
  elektromonteur worden gemaakt.        moeten uit de houder worden
•  Dit apparaat moet worden           verwijderd), aardlekschakelaars en
  aangesloten op een geaard          contactgevers.
  stopcontact.               •  De elektrische installatie moet een
•  Verzeker u ervan dat de stekker uit     isolatieapparaat bevatten waardoor
  het stopcontact is getrokken, voordat    het apparaat volledig van het lichtnet
  u welke werkzaamheden dan ook        afgesloten kan worden. Het
  uitvoert.                  isolatieapparaat moet een
•  Zorg ervoor dat de parameters op het     contactopening hebben met een
  vermogensplaatje overeenkomen met      minimale breedte van 3 mm.
  elektrische vermogen van de
  netstroom.
6  www.aeg.com

    2.3 Gebruik                   lagere temperatuur dan olie die voor
                            de eerste keer wordt gebruikt.
         WAARSCHUWING!          •  Plaats geen ontvlambare producten of
         Gevaar op letsel,          gerechten die vochtig zijn gemaakt
         brandwonden of elektrische      met ontvlambare producten in, bij of
         schokken.              op het apparaat.

    •  Verwijder voor gebruik (indien van        WAARSCHUWING!
      toepassing) de verpakking, labels en       Risico op schade aan het
      beschermfolie.                  apparaat.
    •  Gebruik dit apparaat in een
                          •  Zet geen heet kookgerei op het
      huishoudelijke omgeving.
                            bedieningspaneel.
    •  De specificatie van het apparaat mag
                          •  Leg geen hete deksel op het glazen
      niet worden veranderd.
                            oppervlak van de kookplaat.
    •  Zorg ervoor dat de
                          •  Laat kookgerei niet droogkoken.
      ventilatieopeningen niet geblokkeerd
                          •  Laat geen voorwerpen of kookgerei
      zijn.
                            op het apparaat vallen. Het oppervlak
    •  Laat het apparaat tijdens het gebruik
                            kan beschadigen.
      niet onbeheerd achter.
                          •  Activeer de kookzones niet met lege
    •  Zet de kookzone op "uit" na elk
                            pannen of zonder pannen erop.
      gebruik.
                          •  Geen aluminiumfolie op het apparaat
    •  Vertrouw niet alleen op de
                            leggen.
      pandetector.
                          •  Pannen van gietijzer, aluminium of
    •  Leg geen bestek of pannendeksels op
                            met beschadigde bodems kunnen
      de kookzones. Deze kunnen heet
                            krassen veroorzaken in het glas /
      worden.
                            glaskeramiek. Til deze voorwerpen
    •  Bedien het apparaat niet met natte
                            altijd op als u ze moet verplaatsen op
      handen of als het contact maakt met
                            de kookplaat.
      water.
                          •  Dit apparaat is uitsluitend bestemd
    •  Het apparaat mag niet worden
                            om mee te koken. Het mag niet
      gebruikt als werkblad of aanrecht.
                            worden gebruikt voor andere
    •  Sluit het apparaat direct af van de
                            doeleinden, zoals het verwarmen van
      stroomtoevoer als het oppervlak van
                            een kamer.
      het apparaat gebroken is. Dit om
      elektrische schokken te voorkomen.
    •  Gebruikers met een pacemaker      2.4 Onderhoud en reiniging
      moeten een afstand van minimaal 30   •  Reinig het apparaat regelmatig om te
      cm bewaren van de              voorkomen dat het materiaal van het
      inductiekookzones als het apparaat in    oppervlak achteruitgaat.
      werking is.               •  Schakel het apparaat uit en laat het
    •  Als u eten in de hete olie doet, kan    afkoelen voordat u het schoonmaakt.
      het spatten.              •  Trek voor
         WAARSCHUWING!            onderhoudswerkzaamheden de
         Risico op brand en explosie     stekker uit het stopcontact.
                          •  Gebruik geen waterstralen of stoom
    •  Verhitte vetten en olie kunnen       om het apparaat te reinigen.
      ontvlambare damp afgeven. Houd     •  Reinig het apparaat met een vochtige
      vlammen of verwarmde voorwerpen       zachte doek. Gebruik alleen neutrale
      uit de buurt van vet en olie als u er    reinigingsmiddelen. Gebruik geen
      mee kookt.                 schuurmiddelen, schuursponsjes,
    •  De dampen die hete olie afgeeft       oplosmiddelen of metalen
      kunnen spontane ontbranding         voorwerpen.
      veroorzaken.
    •  Gebruikte olie die voedselresten
      bevat kan brand veroorzaken bij een
NEDERLANDS     7

  2.5 Service                    andere toepassingen en zijn niet
                           geschikt voor verlichting in
  •  Neem contact op met de erkende         huishoudelijke ruimten.
    servicedienst voor reparatie van het
    apparaat. Gebruik alleen originele     2.6 Verwijdering
    reserveonderdelen.
  •  Met betrekking tot de lamp(en) in dit        WAARSCHUWING!
    product en reservelampen die            Gevaar voor letsel of
    afzonderlijk worden verkocht: Deze         verstikking.
    lampen zijn bedoeld om bestand te
    zijn tegen extreme fysieke         •  Neem contact met uw plaatselijke
    omstandigheden in huishoudelijke        overheid voor informatie m.b.t.
    apparaten, zoals temperatuur,         correcte afvalverwerking van het
    trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld    apparaat.
    om informatie te geven over de       •  Haal de stekker uit het stopcontact.
    operationele status van het apparaat.   •  Snijd het netsnoer vlak bij het
    Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in      apparaat af en gooi het weg.

3. MONTAGE
      WAARSCHUWING!             3.4 In elkaar zetten
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.

  3.1 Voor montage
  Voordat u de kookplaat installeert, dient
  u de onderstaande informatie van het              min.
  typeplaatje te noteren. Het typeplaatje            500mm
  bevindt zich onderop de kookplaat.                     min.
                                       50mm
    Serienummer ...........................

  3.2 Ingebouwde kookplaten
  Inbouwkookplaten mogen alleen worden
  gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
  geschikte inbouwunits of werkbladen die
  aan de normen voldoen.

  3.3 Aansluitsnoer
  •  De kookplaat is voorzien van een                 55 ±1mm
    aansluitsnoer.                    65±1mm
  •  Gebruik om het beschadigde netsnoer
    te vervangen snoertype: H05V2V2-F
    dat een temperatuur van 90 °C of                  490±1mm
    hoger weerstaat. Neem contact op
    met een klantenservice bij u in de
    buurt.
8  www.aeg.com

       R 5mm

               +1
     min.   490+1mm 880 mm                 min. 60mm

     55mm

                      Als het apparaat boven een
                      lade wordt gemonteerd, kan
                      de kookplaatventilatie tijdens
                  min.  het kookproces zorgen voor
                  28 mm
                      opwarming van items die
                      zich in de lade bevinden.

                  min.
                  12 mm
NEDERLANDS    9

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
  4.1 Indeling kookplaat
                           1 Inductiekookoppervlak
      1      1        1      2 Bedieningspaneel

                       2
      1      1        1

  4.2 Indeling Bedieningspaneel
    1  2   3     4  5  6      7            8 9 10  11

             14                     13        12

  1    De kookplaat in- en uitschakelen.
  2    Om de Toetsblokkering of Kinderbeveiliging in of uit te schakelen.
  3      De kookzone-aanduiding.
  4    CountUp Timer-indicatielampje.
  5  Timer met aftelfunctie-indicatielampje.
  6 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
  7  Het in- en uitschakelen van de Bridge-functie.
  8    Timerfunctie instellen.
  9    /   De tijd verlengen of verkorten.
  10   Het in- en uitschakelen van de Hob²Hood-functie.
  11   Het in- en uitschakelen van de Pauze-functie.
  12  Voor het inschakelen van de functie PowerBoost.
  13 Regelbalk om de warmtestand van 0 - 9 te regelen.
  14  Het in- en uitschakelen van de PowerSlide-functie.
10  www.aeg.com

    4.3 OptiHeat Control (3-staps       De inductiekookzones creëren de voor
                          het kookproces benodigde warmte direct
    restwarmte-indicatie)           in de bodem van de pan. Het
          WAARSCHUWING!          glaskeramiek wordt verwarmd door de
                          warmte van de pannen.
            /  /  De
          aanduidingen tonen het     Als de kookplaat uitgeschakeld is, zijn de
          niveau van de restwarmte    aanduidingen nog zichtbaar. Als de
          voor de kookzones die u     kookplaat koud genoeg is, verdwijnen ze.
          momenteel gebruikt. De
          aanduidingen kunnen ook
          aangaan voor de
          nabijgelegen kookzones,
          zelfs als u deze niet
          gebruikt.

5. DAGELIJKS GEBRUIK
                          • u een kookzone niet uitschakelt of de
          WAARSCHUWING!
                           kookstand verandert. Na 'n tijdje gaat
          Raadpleeg de hoofdstukken
                           de kookplaat uit.
          Veiligheid.
                          De verhouding tussen kookstand en
                          de tijd waarna de kookplaat
    5.1 In- of uitschakelen          uitschakelt:
    Raak    1 seconde aan om de kookplaat
                          Verwarmingsstand De kookplaat
    in– of uit te schakelen.
                                  wordt uitgescha‐
    De regelbalken gaan aan als u de
    kookplaat aanzet en gaan uit als u de            keld na
    kookplaat uitschakelt.           1-2         6 uur
    Als de kookplaat is uitgeschakeld kunt u
    alleen   zien.             3-4         5 uur

                          5          4 uur
    5.2 Automatisch uitschakelen
                          6-9         1,5 uur
    De functie schakelt de kookplaat
    automatisch uit als:
                          5.3 Het gebruik van de
    •  u gedurende 50 seconden geen
      kookgerei op de kookplaats zet,    kookzones
    •  u binnen 50 seconden na het plaatsen
                              LET OP!
      van het kookgerei geen warmtestand
                              Plaats geen heet kookgerei
      instelt,
                              op het bedieningspaneel. Er
    •  u iets hebt gemorst of langer dan 10
                              bestaat een risico dat de
      seconden iets op het
                              elektronische onderdelen
      bedieningspaneel hebt gelegd (een
                              beschadigen.
      pan, doek). Als het geluidssignaal
      klinkt, schakelt de kookplaat uit.
      Verwijder het voorwerp of reinig het
      bedieningspaneel.
    •  De kookplaat te heet wordt (b.v. als
      een pan droogkookt). De kookzone
      moet afgekoeld zijn voordat u de
      kookplaat weer kunt gebruiken.
NEDERLANDS   11

                       Als u eenmaal een pan op de zone zet
                       en de kookstand instelt, blijft deze
                       gedurende 2 minuten gelijk nadat u de
                       pan heeft verwijderd. De regelbalk en de
                       aanduiding van de kookzone knipperen
                       gedurende 2 minuten. Als u de pan
                       binnen deze tijd weer op de kookzone
                       plaatst reactiveert de kookstand. Zo niet,
                       wordt de kookzone gedeactiveerd.

Plaats het kookgerei in het midden van    5.5 Bridge-functie
de gekozen kookzone.             Deze functie verbindt twee kookzones en
Inductiekookzones passen zich tot op     deze werken dan samen als één
zekere hoogte automatisch aan de       kookzone. U kunt de functie gebruiken
afmeting van het kookgerei aan.       met groot kookgerei.
Als u het kookgerei op de juiste positie
plaatst, herkent de kookplaat deze en    1. Plaats het kookgerei op twee
gaat de relevante regelbalk aan. Een      kookzones. Het kookgerei moet het
rode kookzone-aanduiding verschijnt       midden van beide zones bedekken.
boven de regelbalk en geeft de positie     wordt wit.
van de pan aan.
                       2. Gebruik om de functie in te
                         schakelen.
                       3. Stel de kookstand in.
                       Het kookgerei dient het midden van
                       beide zones te bedekken maar niet
                       voorbij de gebiedsmarkering komen.

Elk vierkant op het bedieningspaneel
staat voor een kookzone op de
inductiekookzone. De zone-
aanduidingen geven aan welke
kookzone er wordt geregeld met de juiste
regelbalk.

5.4 De kookstand
Raak de regelbalk aan op de gewenste
warmtestand of glij met uw vinger over
de regelbalk om de warmtestand van
een kookzone in te stellen of te wijzigen.
                       Voor het uitschakelen van de functie
                       raakt u aan. De kookzones werken
                       onafhankelijk.
12  www.aeg.com

    5.6 PowerBoost                  CountUp Timer (De timer
    Deze functie activeert meer vermogen      met optelfunctie)
    voor de geschikte inductiekookzone en is    Gebruik deze functie om in de gaten te
    afhankelijk van de grootte van het       houden hoe lang een kookzone werkt.
    kookgerei. De functie kan maar voor een
    beperkte periode worden geactiveerd.      Raak   tweemaal aan om de functie in
                            te schakelen.
    Druk op   om de functie voor de
    kookzone te activeren.             De aanduiding   wordt rood en de timer
    Het symbool wordt rood.            gaat automatisch optellen.
    De functie wordt automatisch          De functie uitschakelen: raak   aan.
    uitgeschakeld.
                            Raak   aan als de aanduidingen gaan
          Raadpleeg voor maximale       branden.
          tijdsduur 'Technische
          gegevens'.               Kookwekker
                            U kunt deze functie gebruiken als
    5.7 Timer                   kookwekker terwijl de kookplaat is
                            ingeschakeld maar de kookzones niet
       Timer met aftelfunctie          werken.
    Gebruik deze functie om aan te geven      Zet een pan op een kookzone om het
    hoe lang een kookzone moet werken       bedieningspaneel te zien.
    tijdens een enkele kooksessie.
                            1. Raak   aan totdat de aanduiding
    Stel de kookstand voor de juiste         rood wordt om de functie te
    kookzone in en daarna de functie.         activeren.
    1. Raak  aan om de functie in te       2. Raak   of  aan om de tijd in te
      schakelen of de tijd te wijzigen.        stellen.
                            De functie wordt automatisch na 4
    De timer toont 00 en de aanduidingen
                            seconden gestart. De aanduidingen     ,
    en   gaan op het display branden.
                             en   verdwijnen.   blijft rood.
    wordt rood en   wordt wit.
                            Als u de functie instelt, kunt u de pan
    Als de timer is wordt ingesteld,
                            verwijderen.
    verdwijnen alle aanduidingen na 4
    seconden.                   Als de tijd verstreken is, klinkt er een
    2. Raak    of  aan om de tijd in te    signaal en knippert 00. Raak    aan om
      stellen (00 - 99 minuten).         het signaal uit te schakelen.
    Na 3 seconden gaat de timer
    automatisch aftellen. De aanduidingen     De functie uitschakelen: raak   aan. De
      ,  en   verdwijnen.   blijft rood.  aanduidingen    en   gaan branden.
    Als de tijd verstreken is, klinkt er een    Gebruik   of   om 00 op het display in
    signaal en knippert 00. Om het signaal te   te stellen.
    stoppen, raakt u   aan.
                                De functie heeft geen
    De functie uitschakelen: raak   aan. De       invloed op de werking van
                                de kookzones.
    indicatielampjes   en   gaan branden.
    Gebruik   of   om 00 op het display in  5.8 Pauze
    te stellen. Of stel het warmteniveau in op
    0. Nu klinkt een geluidssignaal en wordt    Deze functie stelt alle kookzones die in
    de timer geannuleerd.             werking zijn in op de laagste kookstand.
NEDERLANDS     13

Als de functie in werking is, zijn alle   Om de functie volledig te deactiveren,
andere symbolen op de            activeert u de kookplaat en stelt u geen
bedieningspanelen vergrendeld.        kookstand in. Raak   aan totdat deze
Als de functie actief is, kunnen de     wit wordt. De bedieningsbalk verschijnt.
                       Schakel de kookplaat uit.
symbolen    en  worden gebruikt.
De functie stopt de timerfunctie niet.    5.11   PowerSlide
Raak    aan om de functie in te      Deze functie maakt het u mogelijk de
schakelen.                  temperatuur aan te passen door het
Het symbool wordt rood.De warmte-      kookgerei naar een andere positie op de
instelling wordt verlaagd naar 1.      inductiekookzone te bewegen.
Voor het uitschakelen van de functie
                       Deze functie verdeelt de
raakt u aan. Het symbool wordt wit.De    inductiekookzone automatisch in drie
voorgaande warmte-instelling gaat aan.    kookzones met verschillende warmte-
                       instellingen. De kookplaat neemt de
5.9 Blokkering                positie van de pan waar en past
                       vervolgens het van te voren ingestelde
U kunt het bedieningspaneel
                       vermogen aan.
vergrendelen terwijl de kookplaat in
werking is. Hiermee wordt voorkomen     •  De zoneaanduiding geeft beide zones
dat de kookstand per ongeluk wordt        in een brug aan, zelfs als maar een
veranderd.                    van de zones in gebruik is.
                       •  U kunt de warmte-instelling alleen
Stel eerst de kookstand in.
                         handmatig aanpassen als minstens
Raak   aan om de functie in te         een van de zones automatisch wordt
schakelen.                    geactiveerd.
Het symbool wordt rood en knippert.     •  U kunt de warmte-instelling voor elke
Voor het uitschakelen van de functie       positie afzonderlijk wijzigen. Als u de
                         kookplaat uitschakelt, onthoudt hij uw
raakt u   aan. Het symbool wordt wit     warme-instellingen en past deze de
     Als u de kookplaat uitzet,       volgende keer dat u de functie
     stopt u deze functie ook.       inschakelt weer toe.
                       •  Als u de warmte-instelling wilt
                         wijzigen, tilt u de pan op en zet u hem
5.10 Kinderbeveiliging van de          op een andere zone. Als u he
kookplaat                    kookgerei verschuift, kunnen er
                         krassen en een verkleuring van het
Deze functie voorkomt dat de kookplaat      oppervlak ontstaan.
onbedoeld wordt gebruikt.
Schakel eerst de kookplaat in, maar stel   1. Raak   aan om de functie in te
geen kookstand in.                schakelen.
                       Het symbool wordt rood en het
Raak   aan totdat deze rood wordt om    schuifpaneel geeft het vooraf ingestelde
de functie te activeren.           vermogensniveau weer. Alle kookzones
De bedieningsbalk verdwijnt.         werken gedurende 9 minuten.
De functie gedurende één kooksessie     2. Raak om het vermogen aan te
activeren: Schakel de kookplaat in met      passen het schuifpaneel aan en kies
 .  gaat aan. Raak   aan totdat      de geschikte warmte-instelling.
deze wit wordt. De bedieningsbalk      Het schuifpaneel geeft het aangepaste
verschijnt. Stel de kookstand in binnen   vermogen weer.
50 seconden. U kunt het kooktoestel     Na 9 minuten klinkt er een geluidssignaal
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt   en worden de lege kookzones
met    is de functie nog steeds actief.  uitgeschakeld. Raak   aan om deze
                       functie te hervatten.
14  www.aeg.com

    Voor het uitschakelen van de functie
    raakt u   aan. Het symbool wordt wit.           Auto‐ Koken1)     Bak‐
                                   mati‐         ken2)
    5.12    Hob²Hood                     sche
                                   ver‐
    Het is een geavanceerde automatische             lich‐
    functie die de kookplaat op een speciale           ting
    afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
    als de afzuigkap heeft een          Modus H1     Aan   Uit     Uit
    infraroodontvanger. De snelheid van de
    ventilator wordt automatisch bepaald op   Modus      Aan   Ventila‐   Ventila‐
    basis van de modusinstelling en de      H2 3)           torsnel‐   torsnel‐
    temperatuur van de heetste pan op de                  heid 1    heid 1
    kookplaat. U kunt de ventilator van de
    kookplaat handmatig bedienen.        Modus H3     Aan   Uit     Ventila‐
                                              torsnel‐
          Voor de meeste                              heid 1
          afzuigkappen wordt het
          afstandsbedieniningssysteem    Modus H4     Aan   Ventila‐   Ventila‐
          uitgeschakeld. Inschakelen                 torsnel‐   torsnel‐
          voordat u de functie gebruikt.               heid 1    heid 1
          Zie voor meer informatie de
                           Modus H5     Aan   Ventila‐   Ventila‐
          gebruikershandleiding van de
          afzuigkap.                         torsnel‐   torsnel‐
                                        heid 1    heid 2
    De functie automatisch bedienen
                           Modus H6     Aan   Ventila‐   Ventila‐
    Stel de automatische modus in op H1 –
    H6 om de functie automatisch te                    torsnel‐   torsnel‐
    bedienen. De kookplaat is oorspronkelijk                heid 2    heid 3
    ingesteld op H5. De afzuigkap reageert    1) De kookplaat detecteert het kookproces en ac‐
    als u de kookplaat bedient. De kookplaat   tiveert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
    herkent de temperatuur van de pannen     automatische modus.
    automatisch en stelt de snelheid van de   2) De kookplaat detecteert het bakproces en acti‐
    ventilator erop af.
                           veert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de au‐
    De verlichting activeren           tomatische modus.
    U kunt de kookplaat instellen om de     3) Deze modus activeert de ventilator en de ver‐
    verlichting automatisch te activeren als u  lichting en reageert niet op de temperatuur.
    de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
    automatische modus op H1 – H6.
                           De automatische modus
          De verlichting van de       veranderen
          afzuigkap gaat uit 2 minuten
          nadat u de kookplaat heeft    1. Schakel het apparaat uit.
          uitgeschakeld.          2. Raak   3 seconden aan.
                           Het display gaat aan en uit.
    Automatische modi
                           3. Raak    3 seconden aan.
            Auto‐ Koken1)   Bak‐   4. Raak   een paar keer aan tot
            mati‐              aan gaat.
                      ken2)
            sche             5. Raak    van de timer aan om een
            ver‐               automatische modus te selecteren.
            lich‐            Als u stopt met koken en de kookplaat
            ting             uitschakelt, kan de ventilator nog even
                           blijven werken. Daarna schakelt het
     Modus H0    Uit   Uit    Uit    systeem de ventilator automatisch uit en
NEDERLANDS   15

wordt voorkomen dat u de ventilator per   4. Om uw keuze te bevestigen moet u
ongeluk de komende 30 seconden         wachten tot de kookplaat
activeert.                   automatisch uitschakelt.
    Schakel de automatische       Als de functie op  staat, kunt u de
    modus van de functie uit om     geluiden alleen horen als:
    de kookplaat direct te        •  u   aanraakt
    bedienen op het           •  Kookwekker naar beneden komt
    kookplaatpaneel.           •  Timer met aftelfunctie naar beneden
                         komt
De ventilatorsnelheid            •  u iets op het bedieningspaneel
                         plaatst.
handmatig bedienen
U kunt de ventilator van de kookplaat    5.14 Vermogensbeheer-
handmatig bedienen.             functie
Raak   aan als de kookplaat actief is.   •  De kookzones zijn gegroepeerd
Dit schakelt de automatische bediening      volgens locatie en aantal fasen van
van de functie uit zodat u de          de kookplaat. Zie afbeelding.
ventilatorsnelheid handmatig kunt      •  Elke fase heeft een maximale
veranderen.                   elektriciteitslading van 3700 W.
Als u op   drukt, wordt de         •  De functie verdeelt het vermogen
ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als     tussen de kookzones aangesloten op
u een intensief niveau bereikt en weer op    dezelfde fase.
                       •  De functie wordt geactiveerd als de
  drukt, stelt u de ventilatorsnelheid in
                         totale elektriciteitslading van de
op 0 waardoor de afzuigkapventilator
                         kookzones aangesloten op een
uitschakelt. Om de ventilator weer te
                         enkele fase de 3700 W overschrijdt.
starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
                       •  De functie verlaagt het vermogen
  aan.                     naar de andere kookzones
                         aangesloten op dezelfde fase.
    Schakel de kookplaat uit en
                       •  Voor kookzones met verminderd
    weer aan om de
                         vermogen toont het bedieningspaneel
    automatische bediening van
                         alleen de maximaal mogelijke
    de functie te activeren.
                         warmte-instellingen.
                       •  De activering van de functie is
5.13 OffSound Control (De            afhankelijk van de grootte en het
geluiden in- en uitschakelen)          aantal van de pannen
Schakel eerst de kookplaat uit.

1. Raak    3 seconden aan om de
  functie in te schakelen.
Het display gaat aan en uit.
2. Raak   3 seconden aan.
  of  gaat aan.
3. Raak  aan om één van het
  volgende te kiezen:
  •   - de signalen zijn uit
  •   - de signalen zijn aan
16  www.aeg.com

6. AANWIJZINGEN EN TIPS
          WAARSCHUWING!               Raadpleeg "Technische
          Raadpleeg de hoofdstukken         gegevens".
          Veiligheid.
                           6.2 Lawaai tijdens gebruik
    6.1 Kookgerei
                           Als u dit hoort:
          Bij een inductiekookzone     • krakend geluid: de pan is gemaakt
          zorgt een sterk           van verschillende materialen
          elektromagnetisch veld        (sandwich-constructie).
          ervoor dat het kookgerei erg   • fluitend geluid: bij gebruik van de
          snel heet wordt.           kookzone met een hoge kookstand en
                            als de pan is gemaakt van
          Gebruik de              verschillende materialen (sandwich-
          inductiekookzones met        constructie).
          geschikte pannen.         • zoemen: als u hoge kookstanden
                            gebruikt.
    Materiaal van het kookgerei
                           • klikken: er treedt elektrische
    • correct: gietijzer, staal, geëmailleerd   schakeling op.
      staal, roestvrij staal, meerlaagse    • sissen, zoemen: de ventilator werkt.
      bodem (aangemerkt als geschikt door    Deze geluiden zijn normaal en hebben
      de fabrikant).              niets met een defect van de kookplaat
    • niet correct: aluminium, koper,      te maken.
      messing, glas, keramiek, porselein.
    Een pan is geschikt voor een         6.3 Öko Timer (Eco-timer)
    inductiekookplaat als:
                           Om energie te besparen schakelt het
    •  water op de hoogste kookstand      verwarmingselement van de kookzone
      binnen korte tijd wordt verwarmd.    eerder uit dan het signaal van de timer
    •  een magneet vast blijft zitten aan de  met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
      bodem van het kookgerei.         werkingstijd hangt af van het niveau van
          De bodem van het kookgerei    de kookstand en de tijd dat u kookt.
          moet zo dik en vlak mogelijk
          zijn.               6.4 Voorbeelden van
          Zorg ervoor dat bodems      kooktoepassingen
          schoon en droog zijn voordat
          ze op de kookplaat worden     De correlatie tussen de kookstand en het
          gezet.              stroomverbruik van de kookzone is niet
                           lineair. Wanneer u de kookstand
    Afmetingen van de pannen           verhoogt, is dit niet proportioneel met de
                           toename in stroomverbruik van de
    Inductiekookzones passen zich tot op
                           kookzone. Het betekent dat een
    zekere hoogte automatisch aan de
                           kookzone op de medium kookstand
    afmeting van het kookgerei aan.
                           minder dan de helft van het vermogen
    De efficiëntie van de kookzone heeft     gebruikt.
    betrekking op de diameter van het
    kookgerei. Kookgerei met een diameter        De gegevens in de volgende
    die kleiner is dan het minimum, ontvangt       tabel dienen slechts als
    slechts een deel van het vermogen dat        richtlijn.
    door de kookzone wordt gegenereerd.
NEDERLANDS      17

Verwar‐     Gebruik om:            Tijd   Tips
mingsstand                    (min)

1        Bereide gerechten warmhou‐    zoals   Een deksel op het kookgerei
        den.               nodig   doen.

1-2       Hollandaisesaus, smelten: bo‐   5 - 25  Van tijd tot tijd mengen.
        ter, chocolade, gelatine.

1-2       Stollen: luchtige omeletten, ge‐ 10 - 40  Met deksel bereiden.
        bakken eieren.

2-3       Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50    Voeg minimaal twee keer zo
        van rijst en gerechten op melk‐       veel vocht toe als rijst en roer
        basis, reeds bereide gerechten       gerechten op melkbasis hal‐
        opwarmen.                  verwege de procedure door.

3-4       Stomen van groenten, vis en    20 - 45  Voeg een paar eetlepels vocht
        vlees.                   toe.

4-5       Aardappelen stomen.        20 - 60  Gebruik max. ¼ l water voor
                              750 g aardappelen.

4-5       Bereiden van grotere hoeveel‐   60 - 150 Tot 3 l vloeistof plus ingrediën‐
        heden voedsel, stoofschotels        ten
        en soepen.

6-7       Lichtjes braden: kalfsoester,   zoals   Halverwege de bereidingstijd
        cordon bleu van kalfsvlees, ko‐ nodig    omdraaien.
        teletten, rissoles, worstjes, le‐
        ver, roux, eieren, pannenkoe‐
        ken, donuts.

7-8       Door-en-door gebraden, opge‐   5 - 15  Halverwege de bereidingstijd
        bakken aardappelen, lenden‐         omdraaien.
        biefstukken, steaks.

9        Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou‐
        lash, stoofvlees), frituren van friet.

        Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is ge‐
        activeerd.

6.5 Praktische tips voor              (bijvoorbeeld met een hand of een
                          handgreep van een pan). Zie de
Hob²Hood                      afbeelding.
Als u de kookplaat bedient met de        De afzuigkap in de afbeelding is
functie:                    slechts een voorbeeld.
•  Bescherm het afzuigkappaneel tegen
  direct zonlicht.
•  Breng geen halogeenverlichting aan
  in het afzuigkappaneel.
•  Dek het bedieningspaneel van de
  afzuigkap niet af.
•  Onderbreek het signaal tussen de
  kookplaat en de afzuigkap niet
18  www.aeg.com

                         Afzuigkappen met de Hob²Hood
                         functie
                         Zie de consumentenwebsite voor de
                         volledige reeks afzuigkappen die met
                         deze functie werken. De AEG-
                         afzuigkappen die met deze functie
                         werken moeten het symbool   hebben.

          Andere op afstand bediende
          apparaten kunnen het
          signaal hinderen. Gebruik
          geen op afstand bedienbare
          apparaten op het moment
          dat u de functie op de
          kookplaat gebruikt.

7. ONDERHOUD EN REINIGING
                           suikerhoudend voedsel, anders kan
          WAARSCHUWING!
                           dit schade aan de kookplaat
          Raadpleeg de hoofdstukken
                           veroorzaken. Doe voorzichtig om
          Veiligheid.
                           brandwonden te voorkomen. Gebruik
                           de speciale schraper op de glazen
    7.1 Algemene informatie            plaat en verwijder resten door het
    •  Maak de kookplaat na ieder gebruik    blad over het oppervlak te schuiven.
      schoon.                •  Verwijder nadat de kookplaat
    •  Gebruik altijd kookgerei met een     voldoende is afgekoeld: kalk- en
      schone bodem.               waterkringen, vetspatten en
    •  Krassen of donkere vlekken op de     metaalachtig glanzende
      oppervlakte hebben geen invloed op    verkleuringen. Reinig de kookplaat
      de werking van de kookplaat.       met een vochtige doek en een beetje
    •  Gebruik een specifiek           niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
      schoonmaakmiddel voor het         de kookplaat na reiniging af met een
      oppervlak van de kookplaat.        zachte doek.
    •  Gebruik een speciale schraper voor  •  Verkleuring glanzende metalen
      de glazen plaat.             verwijderen: reinig het glazen
                           oppervlak met een doek en een
                           oplossing van water met azijn.
    7.2 De kookplaat
    schoonmaken
    •  Verwijder direct: gesmolten
      kunststof, plastic folie, suiker en
NEDERLANDS    19

8. PROBLEEMOPLOSSING
      WAARSCHUWING!
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.

  8.1 Problemen oplossen

  Storing            Mogelijke oorzaak         oplossing

  U kunt de kookplaat niet in‐  De kookplaat is niet aange‐    Controleer of de kookplaat
  schakelen of bedienen.     sloten op een stopcontact of   goed is aangesloten op het
                  is niet goed geïnstalleerd.    lichtnet. Raadpleeg het aan‐
                                   sluitdiagram.

                  De zekering is doorgesla‐     Controleer of de zekering de
                  gen.               oorzaak van de storing is.
                                   Als de zekeringen keer op
                                   keer doorslaan, neemt u
                                   contact op met een erkende
                                   installateur.

                  U hebt twee of meer tiptoet‐   Raak slechts één tiptoets te‐
                  sen tegelijk aangeraakt.     gelijk aan.

                  Pauze is in werking.       Raadpleeg "Dagelijks ge‐
                                   bruik".

                  Er ligt water of er zitten vet‐  Reinig het bedieningspa‐
                  spatten op het bedienings‐    neel.
                  paneel.

  U kunt de maximale warmte‐ De andere zones verbruiken      Verlaag de warmtestand van
  stand niet instellen voor één het maximaal beschikbare      de andere kookzones die op
  van de kookzones.       vermogen.             dezelfde fase zijn aangeslo‐
                 Uw kookplaat werkt correct.    ten.
                                   Zie "Energiebeheer".

  Er klinkt een geluidssignaal U hebt een of meer tiptoet‐     Verwijder het voorwerp van
  en de kookplaat wordt uitge‐ sen afgedekt.            de tiptoetsen.
  schakeld.
  Er weerklinkt een geluidssig‐
  naal als de kookplaat wordt
  uitgeschakeld.

  De kookplaat schakelt uit.   U hebt iets op de tiptoets    Verwijder het object van de
                  geplaatst.            tiptoets.

  De restwarmte-indicator gaat De zone is niet heet, omdat     Als de kookzone lang ge‐
  niet aan.          hij slechts kortstondig is be‐   noeg in werking is geweest
                 diend of de sensor bescha‐     om heet te zijn, neemt u
                 digd is.              contact op met de klanten‐
                                   service.
20  www.aeg.com

     Storing            Mogelijke oorzaak        oplossing

     Hob²Hood werkt niet?      U dekt het bedieningspaneel Verwijder het voorwerp van
                    af.             het bedieningspaneel.

                    U maakt gebruik van een he‐ Gebruik een kleinere pan,
                    le grote pan die het signaal verander van kookzone of
                    blokkeert.          bedien de afzuigkap hand‐
                                   matig.

     De sensorvelden worden     Het kookgerei is te groot of  Plaats groter kookgerei op
     warm.             staat te dicht bij het bedie‐  de achterste kookzones in‐
                    ningspaneel.          dien nodig.

     Er klinkt geen geluidsignaal  De signalen zijn uit.      Activeer het geluid. Raad‐
     wanneer u de sensorvelden                   pleeg "Dagelijks gebruik".
     van het bedieningspaneel
     aanraakt.

      gaat branden.        Kinderbeveiliging van de    Raadpleeg "Dagelijks ge‐
                    kookplaat of Blokkering     bruik".
                    werkt.

      en een getal gaat bran‐   Er heeft zich een fout in de  Schakel de kookplaat uit en
     den.              kookplaat voorgedaan.      na 30 seconden weer in. Als
                                      weer aangaat, trek dan
                                    de stekker van de kookplaat
                                    uit het stopcontact. Steek de
                                    stekker van de kookplaat er
                                    na 30 seconden weer in. Als
                                    het probleem zich blijft voor‐
                                    doen neem dan contact op
                                    met een erkend servicecen‐
                                    trum.

     U kunt een constant piepge‐  De elektrische aansluiting is  Trek de stekker van de
     luid horen.          onjuist.            kookplaat uit het stopcon‐
                                    tact. Laat de installatie con‐
                                    troleren door een erkende
                                    elektricien.

    8.2 Als u het probleem niet           apparaat wordt het bezoek van de
                             onderhoudstechnicus van de
    kunt oplossen...                 klantenservice of de vakhandelaar in
    Als u niet zelf het probleem kunt        rekening gebracht, zelfs tijdens de
    verhelpen, neem dan contact op met uw      garantieperiode. De instructies over het
    verkoper of de serviceafdeling. Zie voor     service center en de garantiebepalingen
    deze gegevens het typeplaatje. Verzeker     vindt u in het garantieboekje.
    u ervan dat u de kookplaat correct
    gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
NEDERLANDS    21

9. TECHNISCHE GEGEVENS
  9.1 Typeplaatje

  Model IKE96654FB                 PNC productnummer 949 597 354 00
  Type 61 E6A 04 AA                400 V 3N 50 - 60 Hz
  Inductie 11.0 kW                 Geproduceerd in Duitsland
  Serienr. .................            11.0 kW
  AEG

  9.2 Specificatie kookzones

   Kookzone        Nominaal ver‐   PowerBoost   PowerBoost   Diameter van
              mogen (max    [W]      maximale duur  het kookgerei
              warmte-instel‐          [min]      [mm]
              ling) [W]

   Linksvoor       2300       3200      10       125 - 210

   Linksachter      2300       3200      10       125 - 210

   Middenvoor       2300       3200      10       125 - 210

   Middenachter      2300       3200      10       125 - 210

   Rechtsvoor       2300       3200      10       125 - 210

   Rechtsachter      2300       3200      10       125 - 210

  Het vermogen van de kookzones kan         Gebruik voor optimale kookresultaten
  enigszins afwijken van de gegevens in       alleen kookgerei met een diameter niet
  de tabel. Het verandert met het materiaal     groter dan vermeld in de tabel.
  en de afmetingen van het kookgerei.

10. ENERGIEZUINIGHEID
  10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014

   Modelidentificatie                            IKE96654FB

   Type kooktoestel                             Ingebouwde
                                       kookplaat

   Aantal kookzones                             3

   Verwarmingstechnologie                          Inductie

   Lengte (L) en breedte (B)    Links                  L 37.9 cm
   van kookgedeelte                             B 22.0 cm

   Lengte (L) en breedte (B)    Midden                 L 37.9 cm
   van kookgedeelte                             B 22.0 cm
22  www.aeg.com

     Lengte (L) en breedte (B)   Rechts                L 37.9 cm
     van kookgedeelte                          B 22.0 cm

     Energieverbruik van de    Links                 186,8 Wh / kg
     kookzone (EC electric coo‐
     king)

     Energieverbruik van de    Midden                186,8 Wh / kg
     kookzone (EC electric coo‐
     king)

     Energieverbruik van de    Rechts                186,8 Wh / kg
     kookzone (EC electric coo‐
     king)

     Energieverbruik van de                       186,8 Wh / kg
     kookplaat (EC electric hob)

    EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische   •  Doe indien mogelijk altijd een deksel
    kookapparaten - deel 2: Kookplaten -      op de pan.
    Methodes voor het meten van de       •  Zet uw kookgerei op de kookzone
    prestatie                    voordat u deze activeert.
                          •  Zet kleiner kookgerei op kleinere
    10.2 Energiebesparing              kookzones.
                          •  Plaats het kookgerei precies in het
    U kunt elke dag energie besparen tijdens    midden van de kookzone.
    het koken door de onderstaande tips te   •  Gebruik de restwarmte om het eten
    volgen.                     warm te houden of te smelten.
    •  Warm alleen de hoeveelheid water op
      die u nodig heeft.

11. MILIEUBESCHERMING
    Recycleer de materialen met het       apparaten gemarkeerd met het symbool
    symbool . Gooi de verpakking in een      niet weg met het huishoudelijk afval.
    geschikte afvalcontainer om het te     Breng het product naar het milieustation
    recycleren. Bescherm het milieu en de    bij u in de buurt of neem contact op met
    volksgezondheid en recycleer op een     de gemeente.
    correcte manier het afval van elektrische
    en elektronische apparaten. Gooi
FRANÇAIS     23

TABLE DES MATIÈRES
   1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ....................................................................... 23
   2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ............................................................................. 26
   3. INSTALLATION...................................................................................................28
   4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL........................................................................ 30
   5. UTILISATION QUOTIDIENNE............................................................................ 31
   6. CONSEILS.......................................................................................................... 37
   7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE........................................................................... 40
   8. DÉPANNAGE......................................................................................................40
   9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES............................................................... 42
   10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE........................................................................ 43

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
   Merci d’avoir choisi ce produit AEG. Nous l’avons conçu pour qu’il vous offre des
   performances irréprochables pendant de nombreuses années, en intégrant des
   technologies innovantes vous simplifiant la vie – fonctions que vous ne trouverez
   peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
   pour lire cette notice afin d’utiliser au mieux votre appareil.
   Consultez notre site pour :
           Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, un dépanneur, des
           informations sur le service et les réparations :
           www.aeg.com/support
           Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
           www.registeraeg.com

           Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d’origine pour
           votre appareil :
           www.aeg.com/shop

SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
   N’utilisez que des pièces de rechange d’origine.
   Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
   informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
   Ces informations figurent sur la plaque signalétique.
     Avertissement/Consignes de sécurité
     Informations générales et conseils
     Informations environnementales

   Sous réserve de modifications.

1.  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
   Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
   soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
   pourra être tenu pour responsable des blessures et
   dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
24  www.aeg.com

    utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
    lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
    1.1 Sécurité des enfants et des personnes
    vulnérables
    •  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
      d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
      capacités physiques, sensorielles ou mentales
      réduites ou dénuées d’expérience ou de
      connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
      surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
      l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
      données et si les risques encourus ont été
      appréhendés.
    •  Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
    •  Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
      et jetez-les convenablement.
    •  Tenez les enfants et les animaux éloignés de
      l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
      lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
      chaudes.
    •  Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
      enfants, nous vous recommandons de l'activer.
    •  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
      être effectués par des enfants sans surveillance.
    •  Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
      éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
      fonctionnement.
    1.2 Sécurité générale
    •  AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties
      accessibles deviennent chauds pendant son
      fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
      chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
      être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
      permanence.
    •  Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
      externe ou un système de commande à distance.
FRANÇAIS  25

•  AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
  chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
  sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
  un incendie.
•  N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
  Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
  exemple avec un couvercle ou une couverture
  ignifuge.
•  ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
  cuisson courte doit être surveillée en permanence.
•  AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
  rien sur les surfaces de cuisson.
•  Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
  fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
  cuisson car ils pourraient chauffer.
•  N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
  l'appareil.
•  Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
  à l'aide de la manette de commande correspondante
  et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
•  Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
  éteignez l'appareil pour éviter tout risque
  d'électrocution.
•  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
  remplacé par le fabricant, un service de maintenance
  agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
  danger.
•  AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
  dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
  ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
  l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
  ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
  intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
  protection non adaptés peut entraîner des accidents.
26  www.aeg.com

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
    2.1 Installation                2.2 Branchement électrique
          AVERTISSEMENT!                AVERTISSEMENT!
          L'appareil doit être installé        Risque d'incendie ou
          uniquement par un              d'électrocution.
          professionnel qualifié.
                            •  L'ensemble des branchements
          AVERTISSEMENT!             électriques doit être effectué par un
          Risque de blessure           technicien qualifié.
          corporelle ou de dommages      •  L'appareil doit être relié à la terre.
          matériels.             •  Avant toute intervention, assurez-
                              vous que l'appareil est débranché.
    •  Retirez l'intégralité de l'emballage.   •  Vérifiez que les paramètres figurant
    •  N'installez pas et ne branchez pas un     sur la plaque signalétique
      appareil endommagé.              correspondent aux données
    •  Suivez scrupuleusement les           électriques de votre réseau.
      instructions d'installation fournies    •  Assurez-vous que l'appareil est bien
      avec l'appareil.                installé. Un câble d'alimentation lâche
    •  Respectez l'espacement minimal         et inapproprié ou une fiche (si
      requis par rapport aux autres         présente) non serrée peuvent être à
      appareils et éléments.             l'origine d'une surchauffe des bornes.
    •  Soyez toujours vigilants lorsque vous   •  Utilisez le câble d'alimentation
      déplacez l'appareil car il est lourd.     électrique approprié.
      Utilisez toujours des gants de sécurité  •  Ne laissez pas le câble d'alimentation
      et des chaussures fermées.           s'emmêler.
    •  Isolez les surfaces découpées à l'aide   •  Assurez-vous qu'une protection anti-
      d'un matériau d'étanchéité pour éviter     électrocution est installée.
      que la moisissure ne provoque de      •  Utilisez un collier anti-traction sur le
      gonflements.                  câble.
    •  Protégez la partie inférieure de      •  Assurez-vous que le câble
      l'appareil de la vapeur et de         d'alimentation ou la fiche (si présente)
      l'humidité.                  n'entrent pas en contact avec les
    •  N'installez pas l'appareil près d'une     surfaces brûlantes de l'appareil ou les
      porte ou sous une fenêtre. Les         récipients brûlants lorsque vous
      récipients chauds risqueraient de       branchez l'appareil à des prises
      tomber de l'appareil lors de l'ouverture    électriques situées à proximité.
      de celles-ci.               •  N'utilisez pas d'adaptateurs
    •  Chaque appareil est doté de          multiprises ni de rallonges.
      ventilateurs de refroidissement dans    •  Veillez à ne pas endommager la fiche
      le fond.                    secteur (si présente) ni le câble
    •  Si l'appareil est installé au-dessus      d'alimentation. Contactez notre centre
      d'un tiroir :                 de maintenance agréé ou un
       – Ne rangez pas de feuilles ni de      électricien pour remplacer le câble
         petits bouts de papier qui        d'alimentation s'il est endommagé.
         pourraient être aspirés et      •  La protection contre les chocs des
         endommager les ventilateurs de      parties sous tension et isolées doit
         refroidissement ou le système de     être fixée de telle manière qu'elle ne
         refroidissement.             peut pas être enlevée sans outils.
       – Laissez une distance d'au moins    •  Ne branchez la fiche d'alimentation à
         2 cm entre le fond de l'appareil et    la prise de courant qu'à la fin de
         les objets rangés dans le tiroir.     l'installation. Assurez-vous que la
                              prise de courant est accessible une
                              fois l'appareil installé.
FRANÇAIS   27

•  Si la prise de courant est lâche, ne      30 cm des zones de cuisson à
  branchez pas la fiche d'alimentation      induction lorsque l'appareil est en
  secteur.                    cours de fonctionnement.
•  Ne tirez jamais sur le câble        •  Lorsque vous versez un aliment dans
  d'alimentation pour débrancher         de l'huile chaude, elle peut
  l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.    éclabousser.
•  N'utilisez que des systèmes
                            AVERTISSEMENT!
  d'isolation appropriés : des coupe-
                            Risque d'incendie et
  circuits, des fusibles (les fusibles à
                            d'explosion.
  visser doivent être retirés du support),
  un disjoncteur différentiel et des     •  Les graisses et l'huile chaudes
  contacteurs.                  peuvent dégager des vapeurs
•  L'installation électrique doit être      inflammables. Tenez les flammes ou
  équipée d'un dispositif d'isolement à     les objets chauds éloignés des
  coupure omnipolaire. Le dispositif       graisses et de l'huile lorsque vous
  d'isolement doit présenter une         vous en servez pour cuisiner.
  distance d'ouverture des contacts     •  Les vapeurs dégagées par l'huile très
  d'au moins 3 mm.                chaude peuvent provoquer une
                          combustion spontanée.
2.3 Utilisation                •  L'huile qui a servi contient des restes
                          d'aliments pouvant provoquer un
     AVERTISSEMENT!              incendie à température plus faible que
     Risque de blessures, de          l'huile n'ayant jamais servi.
     brûlures ou d'électrocution.     •  Ne placez pas de produits
•  Avant la première utilisation, retirez     inflammables ou d'éléments imbibés
  les emballages, les étiquettes et les     de produits inflammables à l'intérieur
  films de protection (si présents).       ou à proximité de l'appareil, ni sur
•  Utilisez cet appareil dans un         celui-ci.
  environnement domestique.              AVERTISSEMENT!
•  Ne modifiez pas les caractéristiques        Risque d'endommagement
  de cet appareil.                  de l'appareil.
•  Assurez-vous que les orifices de
  ventilation ne sont pas bouchés.      •  Ne laissez pas de récipients chauds
•  Ne laissez jamais l'appareil sans       sur le bandeau de commande.
  surveillance pendant son          •  Ne posez pas de couvercle de
  fonctionnement.                casserole chaud sur la surface en
•  Éteignez les zones de cuisson après      verre de la table de cuisson.
  chaque utilisation.            •  Ne laissez pas le contenu des
•  Ne vous fiez pas uniquement au         récipients de cuisson s'évaporer
  détecteur de récipient.            complètement.
•  Ne posez pas de couverts ou de       •  Prenez soin de ne pas laisser tomber
  couvercles sur les zones de cuisson.      d'objets ou de récipients sur l'appareil.
  Elles sont chaudes.              Sa surface risque d'être
•  N'utilisez jamais cet appareil avec les    endommagée.
  mains mouillées ou lorsqu'il est en    •  Ne faites jamais fonctionner les zones
  contact avec de l'eau.             de cuisson avec des récipients de
•  N'utilisez jamais l'appareil comme       cuisson vides ou sans aucun récipient
  plan de travail ou comme plan de        de cuisson.
  stockage.                 •  Ne placez jamais de papier aluminium
•  Si la surface de l'appareil présente      sur l'appareil.
  des fêlures, débranchez          •  N'utilisez pas de récipients en fonte
  immédiatement l'appareil pour éviter      ou en aluminium, ni de récipients dont
  tout risque d'électrocution.          le fond est endommagé et rugueux.
•  Les porteurs de pacemakers doivent       Ils risqueraient de rayer le verre ou la
  rester à une distance minimale de       surface vitrocéramique. Soulevez
28  www.aeg.com

      toujours ces objets lorsque vous     •  Concernant la/les lampe(s) à
      devez les déplacer sur la surface de     l’intérieur de ce produit et les lampes
      cuisson.                   de rechange vendues séparément :
    •  Cet appareil est exclusivement        Ces lampes sont conçues pour
      destiné à un usage culinaire. Ne       résister à des conditions physiques
      l'utilisez pas pour des usages autres     extrêmes dans les appareils
      que celui pour lequel il a été conçu, à    électroménagers, telles que la
      des fins de chauffage par exemple.      température, les vibrations, l’humidité,
                             ou sont conçues pour signaler des
    2.4 Entretien et nettoyage            informations sur le statut opérationnel
                             de l’appareil. Elles ne sont pas
    •  Nettoyez régulièrement l'appareil afin    destinées à être utilisées dans
      de maintenir le revêtement en bon       d'autres applications et ne
      état.                     conviennent pas à l’éclairage des
    •  Éteignez l'appareil et laissez-le       pièces d’un logement.
      refroidir avant de le nettoyer.
    •  Débranchez l’appareil de         2.6 Mise au rebut
      l'alimentation électrique avant toute
      opération de maintenance.             AVERTISSEMENT!
    •  Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur        Risque de blessure ou
      pour nettoyer l'appareil.             d'asphyxie.
    •  Nettoyez l'appareil avec un chiffon
      doux humide. Utilisez uniquement des   •  Contactez votre service municipal
      produits de lavage neutres. N'utilisez    pour obtenir des informations sur la
      pas de produits abrasifs, de tampons     marche à suivre pour mettre l'appareil
      à récurer, de solvants ni d'objets      au rebut.
      métalliques.               •  Débranchez l'appareil de
                             l'alimentation électrique.
    2.5 Service                  •  Coupez le câble d'alimentation au ras
                             de l'appareil et mettez-le au rebut.
    •  Pour réparer l'appareil, contactez le
      service après-vente agréé. Utilisez
      uniquement des pièces de rechange
      d'origine.

3. INSTALLATION
                           qu'après avoir été installées dans des
          AVERTISSEMENT!
                           meubles et sur des plans de travail
          Reportez-vous aux chapitres
                           homologués et adaptés.
          concernant la sécurité.
                           3.3 Câble d'alimentation
    3.1 Avant l'installation
                           •  La table de cuisson est fournie avec
    Avant d'installer la table de cuisson,      un câble d'alimentation.
    notez les informations de la plaque      •  Pour remplacer le câble
    signalétique ci-dessous. La plaque        d'alimentation endommagé, utilisez le
    signalétique se trouve au bas de la table     type de câble suivant : H05V2V2-F
    de cuisson.                    qui doit supporter une température
      Numéro de série ....................     minimale de 90 °C. Contactez votre
                             service après-vente.
    3.2 Tables de cuisson
    intégrées
    Les tables de cuisson encastrables ne
    peuvent être mises en fonctionnement
Vous pouvez aussi lire