FAQ ECOSOC Antwoorden / Réponses du 26.03.2020 - 12h - Wanze

 
FAQ ECOSOC
                     Antwoorden / Réponses du 26.03.2020 – 12h

 Een onderneming wenst het werk in shiften te organiseren om de       Une entreprise souhaite organiser le travail en shift pour appliquer le
 social distancing te kunnen toepassen. Kan ze shiftwerk aan haar     social distancing. Peut-elle imposer les shifts à ses employés ? Ceux-
   werknemers opleggen ? En worden die voor die afwijkende        ci bénéficieront-ils d’une compensation pour ces horaires décalés ?
           werktijden gecompenseerd ?
De ondernemingen en werkgevers moeten hun activiteit organiseren      Les entreprises et les travailleurs doivent organiser leur activité en
met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsvoorschriften die      fonction des prescriptions légales exceptionnelles qui découlent de la
voortvloeien uit de pandemie. Een onderneming kan dus een          pandémie. Une entreprise pourra donc mettre en place un système de
ploegensysteem opzetten om het houden van een afstand van 1,5        shift pour permettre le maintien d’une distance d’1,5 mètre.
meter te kunnen respecteren.

De ondernemingen van cruciale sectoren en essentiële dienstverlening    En effet, les entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels
worden namelijk geconfronteerd met een onvoorziene gebeurtenis,       doivent faire face à un évènement imprévisible dont les conséquences
waarvan de gevolgen het normale verloop van hun activiteit in de weg    empêchent le déroulement normal de leur activité. Les travailleurs
staat. Werknemers kunnen buiten de normale werkuren worden         peuvent être occupés en dehors des horaires de travail pour les
tewerkgesteld voor werkzaamheden ondernomen om het hoofd te         travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent.
bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval.

Wij bevelen de door deze uitzonderlijke situatie getroffen werkgevers    Nous recommandons néanmoins aux employeurs concernés par cette
echter aan, om de wijziging van de werktijdorganisatie van elke       situation exceptionnelle de formaliser la modification de l’organisation
werknemer te formaliseren via een avenant bij de              du temps de travail de chaque travailleur via un avenant au contrat de
arbeidsovereenkomst.                            travail.
In het raam hiervan laat de wet ook toe om de normale grenzen van      Dans ce cadre, la loi autorise également le dépassement des limites
de arbeidsduur te overschrijden.                      normales de la durée du travail.

De bijzondere voorwaarden bij deze bepaling zijn:              Les conditions particulières propres à cette disposition se trouve ci-
                                      dessous :

                                    1
Werkzaamheden ondernomen om het hoofd te bieden aan een           Travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou
voorgekomen of dreigend ongeval                       imminent
•    Begrip : werken die noodzakelijk zijn om het hoofd te bieden     •    Notion : travaux nécessaires pour faire face ou réduire les
aan of om de onmiddellijke en dringende gevolgen te beperken van       conséquences immédiates et urgentes d'un accident survenu ou
een voorgekomen of dreigend ongeval (bv. : hulp aan slachtoffers,      imminent (ex : soins aux victimes, déblaiements, mesures de sécurité
opruimingswerken, dringende veiligheidsmaatregelen) ; het ongeval      urgentes) ; l'accident peut toucher les personnes ou les biens ; les
kan betrekking hebben op personen of goederen ; de werkzaamheden       travaux peuvent être effectués par les travailleurs de l'entreprise où se
mogen uitgevoerd worden door de werknemers van de onderneming        produit l'accident ou par les travailleurs d'une autre entreprise ;
waar het ongeval plaatsvindt of door de werknemers van een derde
onderneming ;
•    Toelating: geen enkele toelating is vereist;             •    Autorisation: aucune autorisation n'est nécessaire;
•    Inwerkingstelling van de afwijking in de onderneming:        •    Mise en œuvre de la dérogation dans l'entreprise : information
kennisgeving aan het Toezicht op de Sociale Wetten van het presteren     du contrôle des lois sociales de la prestation d'heures supplémentaires
van overuren en van de reden ter rechtvaardiging van deze uren; deze     et du motif justifiant ces heures ; cette information doit être faite dans
kennisgeving moet gebeuren binnen drie werkdagen die volgen op de      les trois jours ouvrables qui suivent la prestation des heures
periode waarin de overuren werden uitgevoerd;                supplémentaires
•    Inhaalrust: de overuren gepresteerd door werknemers (die       •    Repos compensatoires : les heures supplémentaires prestées
niet behoren tot de onderneming waar zich het ongeval voordoet)       par des travailleurs (qui n'appartiennent pas à l'entreprise où se
geven recht op inhaalrust; wanneer het daarentegen gaat om          produit l'accident) donnent droit à des repos compensatoires; par
werknemers in de eigen onderneming, moet geen enkele inhaalrust       contre s'il s'agit de travailleurs de l'entreprise même aucun repos
toegekend worden;                              compensatoire ne doit être accordé ;
•    Overloon: overloon zal verschuldigd zijn in geval van        •    Sursalaires : un sursalaire sera dû en cas de dépassement de la
overschrijding van de grens van 9 uren per dag of 40 uren per week (of    limite de 9 h par jour ou 40 heures par semaine (ou une limite
een lagere grens bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst).     inférieure prévue par convention collective de travail).

Er is dus strikt genomen geen sprake van een compensatie, maar er Il n’y a donc pas à proprement parler de compensation mais un
kan een extra loon worden toegekend.               sursalaire pourrait s’appliquer.

Bron : FOD WASO.                               Source : SPF Travail, Emploi et Concertation sociale.

                                     2
Mag bijvoorbeeld tijdelijk (tijdens de crisis) een deksman als matroos    Peut-on par exemple utiliser temporairement (durant la crise) un
worden ingezet (voor de vaartijden) indien er een tekort (ziek) aan      homme de pont comme matelot (pour les temps de navigation) s’il y
matrozen is?                                 a une pénurie de matelots (malades) ?
Duitsland heeft de bemanningsregels tijdelijk aangepast. Om te        L’Allemagne a adapté temporairement les règles applicables aux
vermijden dat enerzijds schepen, komende uit het rijnvaartgebied na      équipages. Afin d'éviter que, d'une part, les navires venant de la région
het passeren van een Belgische grens, in overtreding zijn of anderzijds    du Rhin, après avoir franchi une frontière belge, soient en infraction
elk land zijn eigen aanpassingen doet met een onoverzichtelijk        ou, d'autre part, que chaque pays procède à ses propres ajustements,
amalgaam als gevolg wordt gevraagd om deze maatregelen ook in         ce qui entraînerait un amalgame confus, il est demandé d'introduire
België in te voeren.                             également ces mesures en Belgique.
De bevoegdheden betreffende bemanningsvoorschriften en            Les compétences relatives à la réglementation des équipages et aux
beroepskwalificaties behoren tot de bevoegdheid van de Gewesten        qualifications professionnelles relèvent des Régions (flamande,
(Vlaams, Waals en Brussels). Wel heeft België als lidstaat van de       wallonne et bruxelloise). En tant qu’Etat membre de la Commission
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) mee een resolutie         centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), la Belgique a approuvé une
goedgekeurd waarbij de CCR haar lidstaten onder meer verzoekt om       résolution qui demande notamment à ses Etats membres de ne pas
de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten niet te     sanctionner le dépassement de la durée de validité des certificats et de
bestraffen en de verplaatsing van bemanningsleden naar hun haven       faciliter le déplacement des membres d'équipage vers leurs ports de
van ontscheping en inscheping te vereenvoudigen.               débarquement et d'embarquement.

Bron: FOD WASO.                                Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Kan, bij tijdelijke werkloosheid, ontslag worden gegeven zonder        En cas de chômage temporaire, le licenciement peut-il être prononcé
opzeggingstermijn? Bij gebrek aan werk, wegens economische          sans préavis ? A défaut de travail, pour des raisons économiques, un
oorzaken, heeft een werknemer het recht om de overeenkomst          employé a-t-il le droit de mettre fin au contrat sans préavis ?
zonder opzegging te beëindigen?

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) blijven En cas de chômage temporaire pour force majeure (coronavirus), les
de gewone regels inzake ontslag van toepassing.            règles ordinaires relatives au licenciement restent d’application.

Bron: FOD WASO.                          Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Bevestigt u dat, overeenkomstig artikel 56 AOK-wet, het Confirmez-vous que, conformément à l’article 56 de la loi relative aux
gewaarborgd loon niet wordt betaald voor ongeschiktheidsdagen die contrats de travail, le revenu garanti n’est pas payé pour des jours

                                     3
samenvallen met werkloosheidsdagen, en dit zowel voor arbeiders       d’incapacité qui coïncident avec des jours de chômage, et ce tant
als voor bedienden, voor economische werkloosheid en ook voor        pour les ouvriers que pour les employés, pour chômage économique
werkloosheid wegens overmacht?                       et également pour chômage pour force majeure ?
Met betrekking tot de samenloop van schorsingen geldt als          En ce qui concerne la coïncidence des suspensions, le principe est que
uitgangspunt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet       l’exécution du contrat de travail ne peut pas être suspendue en même
terzelfdertijd omwille van twee verschillende redenen kan worden      temps pour deux raisons différentes. La loi relative aux contrats de
geschorst. Welke van beide oorzaken in dergelijk geval leidt tot      travail ne prévoit pas laquelle de ces deux causes entraîne la
schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt niet geregeld door de      suspension du contrat de travail. En pratique, il est souvent fait usage
Arbeidsovereenkomstenwet. In de praktijk wordt vaak gebruik         du critère dit chronologique selon lequel la première cause de
gemaakt van het zogenaamde chronologisch criterium waarbij de        suspension neutralise tout autre événement éventuel.
eerste schorsingsoorzaak eventuele andere gebeurtenissen
neutraliseert.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte een aanvang neemt      Par conséquent, lorsque l'incapacité de travail pour cause de maladie
vóór het ingaan van de schorsing wegens economische werkloosheid      commence avant que la suspension pour cause de chômage
of van de schorsing wegens overmacht, primeert derhalve de schorsing    économique ou de force majeure ne prenne effet, la suspension pour
wegens arbeidsongeschiktheid. In dat geval heeft de arbeider in       cause d'incapacité de travail prime. Dans ce cas, l’ouvrier a en principe
beginsel recht op gewaarborgd loon overeenkomstig de bepalingen       droit au salaire garanti, conformément aux dispositions de l’article 52
van artikel 52 e.v. van de arbeidsovereenkomstenwet.            et suivants de la loi relative aux contrats de travail.
Artikel 56, eerste lid van de arbeidsovereenkomstenwet bepaalt echter    L’article 56, paragraphe 1er de la loi relative aux contrats de travail
dat tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van de       stipule cependant que pendant une période de suspension de
arbeidsovereenkomst wegens ziekte of ongeval, de arbeider enkel       l’exécution du contrat de travail pour maladie ou accident, l’ouvrier n’a
recht heeft op het normale loon voor de dagen van gewone activiteit     droit à la rémunération normale que pour les journées d'activité
waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in     habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre à la rémunération s'il
de onmogelijkheid had verkeerd om te werken.                ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler.

M.a.w., er is slechts recht op gewaarborgd loon indien de          En d’autres termes, il n'existe un droit au salaire garanti que si
arbeidsongeschiktheid loonverlies zou hebben meegebracht. Indien er     l'incapacité de travail aurait entraîné une perte de salaire. Si, sans
zonder arbeidsongeschiktheid geen recht op loon zou zijn geweest,      incapacité de travail, il n'y aurait pas eu de droit au salaire, alors il n'y
dan is er bijgevolg ook mét arbeidsongeschiktheid geen recht op loon.    a pas par conséquent pas de droit au salaire même avec incapacité de

                                    4
Als gevolg van voormelde wetsbepaling zal er dan ook geen           travail. En raison de la disposition légale susmentionnée, aucun salaire
gewaarborgd loon verschuldigd zijn voor de dagen van              garanti ne sera dès lors dû pour les jours d'incapacité de travail qui
arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een periode waarin de        coïncident avec une période où l'exécution du contrat de travail de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werkman is geschorst       l'ouvrier est suspendue pour raisons économiques ou de force
wegens economische redenen of overmacht. De werkman zal voor          majeure. Pour cette période coïncidente, l’ouvrier recevra une
deze samenvallende periode een uitkering vanwege het RIZIV           allocation de l’ONEM.
ontvangen.
Merk volledigheidshalve op dat voor de bedienden geen wetsbepaling       Par souci d'exhaustivité, veuillez noter qu'il n'existe aucune disposition
bestaat in de zin van artikel 56 van de Arbeidsovereenkomstenwet.       légale pour les employés au sens de l'article 56 de la loi relative aux
Met betrekking tot de vraag of de regel van dit artikel 56 naar analogie    contrats de travail. En ce qui concerne la question de savoir si la règle
kan worden toegepast op de bedienden, worden in de rechtspraak en       de cet article 56 peut être appliquée par analogie aux employés, la
in de rechtsleer tegengestelde standpunten ingenomen. De FOD Waso       jurisprudence et la doctrine développent des points de vue opposés.
is in dit verband de mening toegedaan dat het billijk en conform de      Le SPF Emploi, travail et concertation sociale estime à ce sujet qu’il est
geest is van de wet van 3 juli 1978 betreffende de               équitable et conforme à l’esprit de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
arbeidsovereenkomsten om de bepaling van artikel 56 als een          contrats de travail de considérer la disposition de l’article 56 comme
algemene regel te beschouwen en deze naar analogie toe te passen op      une règle générale et de l’appliquer par analogie aux employés.
de bedienden.

Bron: FOD WASO.                                Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Is het tijdens deze crisisperiode mogelijk om personeel en/of interims     Pendant cette période de crise, est-il possible d'employer du
tewerk te stellen op zondagen en/of ‘s nachts om aan de grote vraag      personnel et/ou des intérimaires le dimanche et/ou la nuit pour
van de consumenten te voldoen (bv. rekken vullen, stocks ruimen,        répondre à la forte demande des consommateurs (par exemple pour
winkel desinfecteren, enz.)?                          remplir les rayons, vider les stocks, désinfecter les magasins, etc.) ?
De Covid-19 pandemie kan worden beschouwd als een voorgekomen         La pandémie de Covid 19 peut être considérée comme un accident
(en in zekere zin ook een dreigend) ongeval in de zin van de arbeidswet    survenu (en tout cas aussi comme un accident imminent) au sens de la
van 16 maart 1971, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden        loi sur le travail, permettant le dépassement des limites de temps de
overschreden voor het verrichten van arbeid om hier het hoofd aan te      travail pour les travaux à effectuer afin d'y faire face. Dans ce cas, le
bieden. Ook nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten.     travail de nuit et le travail du dimanche sont autorisés. On peut
Er mag buiten de normale roosters gewerkt worden.               travailler en dehors des heures normales.

                                      5
De uren die in het kader van voorgekomen of dreigend ongeval        Les heures effectuées dans le cadre d'un accident survenu ou
gebeuren vallen wel onder het gewone overloonregime en geven recht     imminent relèvent du régime normal des heures supplémentaires et
op overloon (boven 9 uur per dag of 40 uur per week of lagere cao-     donnent droit à des heures supplémentaires (au-delà de 9 heures par
grens). Bij prestaties op zondag en gedurende de nacht zijn wel de     jour ou 40 heures par semaine ou d'une limite inférieure à la CCT).
toeslagen vastgesteld in de sectorale cao’s of ondernemings-cao’s van    Toutefois, en cas de prestations le dimanche et pendant la nuit, les
toepassing.                                 sursalaires prévus dans les conventions collectives de travail
                                      sectorielles ou d'entreprise s'appliquent.
De bedrijven en werknemers moeten hun activiteiten organiseren in      Les entreprises et les travailleurs doivent organiser leurs activités en
functie van de maatregelen die door de overheid getroffen zijn om het    fonction des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre le
coronavirus te bestrijden. Deze maatregelen zijn het gevolg van de     coronavirus. Ces mesures résultent de la pandémie et font donc partie
pandemie en maken dus inherent deel uit van de notie “voorgekomen      intégrante de la notion « d’accident survenu ». Les nouveaux besoins
ongeval”. De nieuwe organisatorische behoeften die rechtstreeks       organisationnels qui sont directement liés à la mise en œuvre de ces
verband houden met de uitvoering van deze maatregelen of die        mesures ou qui répondent aux conséquences de ces mesures sont
beantwoorden aan de gevolgen van deze maatregelen worden dus ook      donc également dictées par un "accident survenu". Dans ce cas
ingegeven door een “voorgekomen ongeval”. Ook in dergelijk geval      également, les employeurs pourront faire faire des heures
zullen werkgevers hun werknemers overuren kunnen laten verrichten,     supplémentaires à leurs employés, ainsi que les faire travailler en
alsook laten werken buiten het normale rooster.               dehors des heures normales.

Bron: FOD WASO.                             Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
De Regering heeft gekondigd dat het personeel van food-winkels Le Gouvernement a annoncé que le personnel des magasins
langer mogen werken. Wat houdt dat juist in?              d’alimentation pouvait travailler plus tard. Qu’est-ce que cela
                                    signifie exactement ?
De Covid-19 pandemie kan worden beschouwd als een voorgekomen La pandémie de Covid 19 peut être considérée comme un accident
(en in zekere zin ook een dreigend) ongeval in de zin van de arbeidswet survenu (et en tout cas aussi comme un accident imminent) au sens de
van 16 maart 1971, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden la loi sur le travail, permettant le dépassement des limites de temps de
overschreden voor het verrichten van arbeid om hier het hoofd aan te travail pour les travaux à effectuer afin d'y faire face. On peut travailler
bieden. Er mag buiten de normale roosters gewerkt worden. De uren en dehors des heures normales. Les heures effectuées dans le cadre
die in het kader van voorgekomen of dreigend ongeval gebeuren vallen d'un accident survenu ou imminent relèvent du régime normal des
wel onder het gewone overloonregime en geven recht op overloon heures supplémentaires et donnent droit à des heures
(boven 9 uur per dag of 40 uur per week of lagere cao-grens). Bij supplémentaires (au-delà de 9 heures par jour ou 40 heures par

                                    6
prestaties op zondag en gedurende de nacht zijn wel de toeslagen semaine ou d'une limite inférieure à la CCT). Toutefois, en cas de
vastgesteld in de sectorale cao’s of ondernemings-cao’s van prestations le dimanche et pendant la nuit, les sursalaires prévus dans
toepassing.                           les conventions collectives de travail sectorielles ou d'entreprise
                                 s'appliquent.

Bron: FOD WASO.                                Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale.
Kan u bevestigen dat studenten tewerkgesteld mogen zijn ook al zijn      Pouvez-vous confirmer que les étudiants peuvent être engagés
hun lessen geschorst?                             même si leurs cours sont suspendus ?
Hoewel de overheid de opschorting van de lessen heeft opgelegd in de      Bien que le Gouvernement ait imposé la suspension des cours dans les
onderwijsinstellingen van het (kleuter, lager, en) middelbaar         établissements d'enseignement (maternel, primaire et) secondaire, les
onderwijs, worden de periodes waarop normaliter onderwijs is          périodes pendant lesquelles l'enseignement est normalement
voorzien nog steeds geacht te worden gebruikt voor de vorming van       dispensé sont toujours considérées comme étant utilisées pour la
studenten.                                   formation des étudiants.

Bovendien lijkt de tewerkstelling van studenten gedurende deze uren      En outre, l'emploi d'étudiants pendant ces heures semble aller à
in te gaan tegen de wil van de overheid om de verplaatsingen en        l'encontre de la volonté du Gouvernement de limiter au maximum les
sociale contacten van eenieder zoveel mogelijk te beperken, teneinde      déplacements et les contacts sociaux de chacun afin d'éviter la
de verspreiding van het virus tegen te gaan.                  propagation du virus.

Gelet hierop zal het naar het oordeel van de FOD Waso in elk geval niet    Dans ce contexte, le SPF Emploi, travail et concertation sociale est
mogelijk zijn om studenten die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse     d'avis qu'il ne sera en tout cas pas possible d'employer des étudiants
leerplicht te werk te stellen op grond van een studentenovereenkomst      qui sont encore soumis à obligation scolaire à temps partiel sur la base
tijdens de uren waarop zij normaal gezien de lessen hadden moeten       d'un contrat d'étudiant pendant les heures où ils auraient
volgen.                                    normalement dû assister aux cours.
Buiten deze uren is het strikt juridisch gezien mogelijk om studenten     En dehors de ces heures, il est possible, d'un point de vue strictement
die nog onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht te werk te stellen    juridique, d'employer des étudiants qui sont encore soumis à
op grond van een studentenovereenkomst, ten minste voor zover dit       obligation scolaire à temps partiel sur la base d'un contrat d'étudiant,
in overeenstemming is met de hierboven vermelde maatregelen van        du moins dans la mesure où cela est conforme aux mesures
de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan en dus       gouvernementales mentionnées ci-dessus pour prévenir la
gebeurt volgens de voorschriften die in dit kader gelden.

                                      7
propagation du virus et se fait donc conformément à la réglementation
                                       applicable dans ce cadre.
Er kan evenwel sterk worden betwijfeld of een tewerkstelling van       Cependant, on peut fortement douter que l'occupation de ces
dergelijke studenten buiten de cruciale sectoren en/of in niet-       étudiants en dehors des secteurs cruciaux et / ou dans des services non
essentiële diensten of op plaatsen waar ze bv. in contact kunnen       essentiels ou dans des lieux où ils peuvent par exemple entrer en
komen met ouderen wel verenigbaar is met de geest van de getroffen      contact avec des personnes âgées, par exemple, soit compatible avec
maatregelen.                                 l'esprit des mesures prises.

Voor wat de studenten betreft die hoger of universitair onderwijs En ce qui concerne les étudiants de l'enseignement supérieur ou
volgen, wordt in principe vanop afstand les gegeven.           universitaire, l'enseignement est en principe un enseignement à
                                     distance.
Indien zij niet deelnemen aan deze lesactiviteiten en gaan werken, S'ils ne participent pas à ces activités d'enseignement et commencent
kunnen zij in beginsel een studentenovereenkomst afsluiten, doch à travailler, ils peuvent en principe conclure un contrat d'étudiant,
enkel voor zover uit de feiten blijkt dat zij daarbij nog steeds hun mais seulement dans la mesure où les faits montrent qu'ils conservent
hoofdstatuut van student behouden (zij dienen zich m.a.w. ook nog leur statut principal d'étudiant (c'est-à-dire qu'ils doivent encore se
steeds aan hun studie te wijden).                    consacrer à leurs études).
Verder geldt ook voor hen dat een tewerkstelling slechts mogelijk is En outre, est également valable en ce qui les concerne que l'occupation
voor zover dit in overeenstemming is met de hierboven vermelde n'est possible que si cela est conforme aux mesures gouvernementales
maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus tegen susmentionnées pour empêcher la propagation du virus et se déroule
te gaan en dus gebeurt volgens de voorschriften die in dit kader gelden. donc conformément aux réglementations applicables dans ce
                                     contexte.

Bron: FOD WASO.                                    Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Geplande wijziging van het arbeidsreglement: deze wijziging zou in      Modification prévue du règlement de travail : cette modification
de loop van deze week normaal gezien bekend gemaakt worden t.a.v.      serait normalement communiquée au personnel dans le courant de
het personeel. In de huidige omstandigheden is een              cette semaine. Dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible,
uithanging/bekendmaking in de gebouwen van de onderneming niet        ou du moins inutile, d’afficher/publier dans les locaux de l'entreprise,
mogelijk of minstens onnuttig aangezien wij allen van thuis werken.     puisque nous travaillons tous à domicile.
Is er een alternatief mogelijk? Of dienen wij te wachten tot een later    Y a-t-il une alternative ? Ou devons-nous attendre plus tard pour
moment om over te gaan tot de bekendmaking?                 procéder à la publication.

                                     8
Aangezien de Arbeidsreglementenwet geen aanpassing voorziet van       Étant donné que la loi instituant les règlements du travail ne prévoit
de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement in het geval dat    pas d'adaptation de la procédure de modification du règlement de
er geen inspraak mogelijk is van de werknemer(s), zal men zich aan de    travail dans le cas où la participation des employés n'est pas possible,
procedure zoals omschreven in artikel 12 van de               la procédure telle que décrite à l'article 12 de la loi instituant les
Arbeidsreglementenwet moeten houden. De ratio legis van de         règlements du travail devra être suivie. Compte tenu du ratio legis de
Arbeidsreglementenwet en billijkheid indachtig, is het aangewezen is    la loi instituant les règlements du travail et de l'équité, il est indiqué de
om de werknemers de mogelijkheid te bieden om opmerkingen te        donner aux travailleurs la possibilité de formuler des remarques sur la
formuleren bij de voorziene wijziging van het arbeidsreglement en de    modification prévue du règlement de travail et de ne commencer la
procedure van 15 dagen met register slechts te starten als de        procédure de 15 jours avec registre que lorsque les travailleurs sont de
werknemers terug in de onderneming aanwezig zijn.              retour dans l'entreprise.

Bron: FOD WASO.                           Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Mag een bedrijf uitzendkrachten tewerkstellen tijdens een periode Une entreprise peut-elle employer des travailleurs intérimaires
van tijdelijke werkloosheid? Wat zijn de richtlijnen hieromtrent?  pendant une période de chômage temporaire ? Quelles sont les
                                   directives en la matière ?
Kan bv. dienst A sluiten en dienst B nog uitzendkrachten Par exemple, le service A peut-il fermer et le service B peut-il encore
tewerkstellen? Kan dienst A nog uitzendkrachten tewerkstellen?    employer des travailleurs intérimaires ? Le service A peut-il encore
                                   employer des travailleurs intérimaires ?
De gevallen van tijdelijke arbeid waarvoor een beroep op Les cas de travail temporaire pour lesquels on peut avoir recours à des
uitzendarbeid kan worden gedaan, zijn strikt omschreven in de wet. travailleurs intérimaires sont strictement définis par la loi. Ce n'est que
Alleen in die gevallen is uitzendarbeid mogelijk. Men spreekt in dit dans ces cas-là que le travail intérimaire est possible. Dans ce
verband ook wel van de motieven (of redenen) voor uitzendarbeid.   contexte, on parle également des motifs (ou raisons) du travail
                                   intérimaire.

Er zijn zes motieven waarvoor een beroep op uitzendarbeid kan        Il existe six motifs pour lesquels on peut avoir recours au travail
worden gedaan. De maximale duur tijdens dewelke uitzendarbeid is      intérimaire. La durée maximale pour laquelle le travail intérimaire est
toegestaan, alsook de procedure die daarbij moet worden gevolgd,      autorisé et la procédure à suivre varient en fonction du motif pour
verschillen al naargelang het motief waarvoor een beroep op         lequel on a recours au travail intérimaire :
uitzendarbeid wordt gedaan:
•Vervanging van een vaste werknemer                     •Remplacement d'un travailleur permanent

                                    9
•Tijdelijke vermeerdering van werk                   •Augmentation temporaire du travail
•Uitvoering van een uitzonderlijk werk                 •Exécution d'un travail exceptionnel
•Terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan een gebruiker met   •Mise à disposition d'un travailleur intérimaire à un utilisateur en vue
het oog op vaste aanwerving (= instroom)                d'un recrutement permanent (= afflux)
•Het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van     •La fourniture de prestations artistiques et/ou la production d'œuvres
artistieke werken ten bate van een occasionele werkgever of gebruiker  artistiques au profit d'un employeur ou d'un utilisateur occasionnel
•Tewerkstelling in het kader van een door het gewest erkend       •L'emploi dans le cadre d'un parcours de l'emploi reconnu par la
tewerkstellingstraject voor langdurige werklozen en gerechtigden op   Région pour les chômeurs de longue durée et les personnes ayant droit
financiële sociale bijstand                       à une aide sociale financière

Er is hier zeker geen sprake van tijdelijke vermeerdering van werk Il n'est certainement pas question en l’occurrence d'augmentation
gezien men werknemers op werkeloosheid stelt. De werkloze temporaire du travail, puisque des employés sont mis au chômage. Les
medewerkers kan men niet vervangen door een uitzendkracht.       chômeurs ne peuvent pas être remplacés par un travailleur
                                    intérimaire.
Er kan eventueel wel sprake zijn van een tijdelijke vermeerdering van Toutefois, il peut éventuellement être question d’une augmentation
werk in één afdeling terwijl er in een andere afdeling werkloosheid is. temporaire du travail dans un seul département alors qu'il y a du
In dat geval zou men – in zover men de werknemers van die laatste chômage dans un autre département. Dans ce cas, dans la mesure où
afdeling niet tijdelijk kan inschakelen in de eerste afdeling – een il n'est pas possible d'employer temporairement des travailleurs de ce
tijdelijke vermeerdering van werk kunnen hebben waarbij in de eerste dernier département dans le premier département, il pourrait y avoir
afdeling uitzendkrachten kunnen worden tewerkgesteld. Het betreft une augmentation temporaire du travail, permettant d'employer des
hier feitenkwesties die geval per geval moeten bekeken worden.     travailleurs intérimaires dans le premier département. Il s'agit ici
                                    d'une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.
De andere motieven zijn hier niet toepasbaar (behalve eventueel Les autres motifs ne s'appliquent pas ici (sauf en cas d'afflux éventuel
instroom als men de werknemer nadien vast aanwerft of de vervanging si l'employé est embauché à titre permanent par la suite ou de
van een werknemer die uit dienst is gegaan).              remplacement d'un employé qui a quitté le service).

Bron: FOD WASO.                         Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Een kinderverzorgster werkt 18 uren in totaal in 2 verschillende Une puéricultrice travaille 18 heures au total dans 2 écoles
scholen: 9 uren in school A en 9 uren in school B.        différentes : 9 heures dans l'école A et 9 heures dans l'école B.

                                  10
Door de coronacrisis moet ze nu in één school werken. Ze heeft een    En raison de la crise du coronavirus, elle doit maintenant travailler
zelfde contract als een kleuterjuf. Hoeveel uren moet ze in die school  dans une seule école. Elle a le même contrat qu'une institutrice de
werken, wetende dat de kleuterjuffen die fulltime werken maar 3     maternelle. Combien d'heures doit-elle travailler dans cette école,
halve dagen moeten gaan?                         sachant que les institutrices de maternelle qui travaillent à plein
                                     temps ne doivent y passer que 3 demi-journées ?
De leerkrachten en ander onderwijspersoneel blijven in          Les enseignants et les autres membres du personnel enseignant
dienstactiviteit. Als je in verschillende scholen tewerkgesteld bent,  restent en activité de service. Si vous êtes employé dans différentes
beperk je je tot werken in 1 school. De school gaat daarover met de   écoles, limitez-vous à travailler dans 1 seule école. L'école en discute
directies van de andere scholen in overleg. Hetzelfde geldt voor     avec les directions des autres écoles. Il en va de même pour les réseaux
ondersteuningsnetwerken.                         de soutien.

Gezonde personeelsleden blijven aan het werk. Over de invulling van Les membres du personnel en bonne santé restent au travail. L'école
je takenpakket (op school of thuis) maakt de school afspraken in het passe des accords sur l'interprétation de vos tâches (à l'école ou à la
lokaal overlegcomité.                        maison) au sein du comité de concertation local.

Het is dus aan de school om de regels te bepalen van wie welke dagen C'est donc à l'école de déterminer qui doit être présent et quels jours.
aanwezig moet zijn. De regels kunnen daarbij anders zijn voor Les règles peuvent être différentes pour les enseignants et pour les
leerkrachten dan voor andere medewerkers.              autres membres du personnel.

Bron: FOD WASO.                             Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Kan de bedrijfsleider van een KMO de verplichting opleggen aan      Le dirigeant d'une PME peut-il imposer à certains salariés l'obligation
bepaalde werknemers om het jaarlijks vakantieverlof minstens       de prendre au moins une partie du congé annuel ?
gedeeltelijk op te nemen?
Argumentatie is dat de bedrijfsomzet de voorbije weken          L'argument est que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a pas
onvoldoende is gedaald om te sluiten en het personeel te verwijzen    suffisamment diminué ces dernières semaines pour qu'elle ferme ses
naar technische werkloosheid.                      portes et mette son personnel au chômage technique.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen collectief verlof en    Il convient de distinguer le congé collectif du congé individuel.
individueel verlof.

                                   11
Indien er een collectieve sluitingsperiode is moet de datum van de    S'il y a une période de fermeture collective, la date du congé collectif
jaarlijkse collectieve vakantie worden vermeld in het          annuel doit être mentionnée dans le règlement de travail. Les
arbeidsreglement. De paritaire comités kunnen beslissingen treffen    commissions paritaires peuvent décider de la date du congé et de sa
omtrent de datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan.    répartition éventuelle. S'il n'y a pas de décision sectorielle, le conseil
Indien er geen sectorale beslissing is, mag de ondernemingsraad     d'entreprise peut prendre des décisions. En l'absence de conseil
beslissingen treffen. Bij ontstentenis van ondernemingsraad of indien  d'entreprise ou si le conseil d'entreprise n'a pas pris de décision, des
de ondernemingsraad geen beslissing heeft getroffen mogen de       arrangements peuvent être conclus au niveau de l’entreprise entre
regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen    l'employeur et la délégation syndicale ou, en l'absence de celle-ci, les
de werkgever en de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis van deze  travailleurs. Si aucune décision n'est prise à ces différents niveaux, les
laatste, de werknemers. Indien op deze verschillende vlakken geen    dispositions sont prises par accord individuel entre l'employeur et le
beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij       travailleur.
individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

De werkgever kan de werknemer dus verplichten om op de          L'employeur peut donc obliger le travailleur à prendre des vacances
vastgestelde collectieve vakantiedata vakantie te nemen. Hij kan dit   aux dates fixées pour les congés collectifs. Il ne peut pas modifier cette
collectieve akkoord niet eenzijdig wijzigen. Evenmin kan hij de     convention collective unilatéralement. Il ne peut pas non plus obliger
werknemer opleggen op bepaalde momenten vakantie op te nemen       le travailleur à prendre des vacances à certains moments s'il n'y a pas
als er geen collectief akkoord over de vakantieperiode bestaat. De    de convention collective sur la période de vacances. Dans ce cas, les
vakantiedata moeten dan met akkoord van de werknemer worden       dates de vacances doivent être fixées avec l’accord du travailleur.
vastgesteld.

Het wettelijk verlof moet in gemeenschappelijk akkoord met de      Le congé légal doit être fixé de commun accord avec l'employeur. S'il
werkgever worden vastgelegd. Is er geen collectieve sluiting, dan kan  n'y a pas de fermeture collective, ledit congé individuel ne peut être
de zogenaamde individuele vakantie slechts kan opgenomen worden     pris qu'en accord avec l'employeur (même si l'accord de l'employeur
in gemeenschappelijk akkoord met de werkgever (ook al kan het      peut être tacite). Dans ce cas, les congés ne peuvent jamais être fixés
akkoord van de werkgever stilzwijgend zijn). Vakantie kan in dit geval  unilatéralement, ni par l'employeur ni par le travailleur.
nooit eenzijdig vastgelegd worden, noch door de werkgever noch door
de werknemer.

Bron: FOD WASO.                             Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale.

                                   12
Kunnen landmeters-experten hun activiteiten verder blijven        Les géomètres-experts peuvent-ils continuer à exercer leurs
uitoefenen ?                               activités ?
Het beroep omvat meerdere activiteiten.                  La profession est constituée de plusieurs activités.
Activiteiten die buitenshuis plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld in het   Les activités ayant lieu en extérieur telles que celles effectuées dans le
kader van een afbakening, kunnen worden uitgevoerd op voorwaarde     cadre d’un bornage par exemple, peuvent être effectuées pour autant
dat de regels voor social distancing worden gerespecteerd. Het      que les règles de distanciation sociale soient respectées. L’arrêté
ministerieel besluit van 23 maart bepaalt dat als deze afstand niet kan  ministériel du 23 mars précise que si cette distanciation ne peut être
worden gerespecteerd, deze activiteiten niet kunnen worden        respectée, ces activités ne peuvent pas être effectuées.
uitgevoerd.

Voor wat betreft opmetingen binnen gebouwen:               En ce qui concerne les mesures à l’intérieur des bâtiments :
Activiteiten binnenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van    Les activités ayant lieu à l’intérieur des bâtiments peuvent être
de social distancing maatregelen in gebouwen die niet-bewoond zijn    effectuées pour autant que les règles de distance sociale soient
of die niet in gebruik zijn (bv. bedrijfsgebouwen die leeg staan). Voor  respectées à l’intérieur des bâtiments inhabités ou non utilisés (par
activiteiten binnenshuis in bewoonde gebouwen of gebouwen in       exemple, les bâtiments industriels vides). Pour les activités à l'intérieur
gebruik is hoogdringendheid in het kader van veiligheid, welzijn en    des bâtiments habités ou mis en service, l'urgence dans le cadre de la
hygiëne een strikte vereiste.
                                     sécurité, du bien-être et de l'hygiène est une exigence stricte.

De behandeling van de dossiers (opstellen van plannen, administratief
                                     Le traitement des dossiers (création des plans, gestion administrative,
beheer, contacten met de overheid,...) moet zoveel mogelijk gebeuren
                                     contacts avec les autorités,…) doit dans la mesure du possible s’exercer
via telewerk of wanneer dit niet mogelijk is op kantoor, op voorwaarde
                                     via télétravail ou lorsque ce n’est pas possible, dans le bureau, pour
dat de regels van de sociale afstand worden gerespecteerd.
                                     autant que les règles de distanciation sociale soient respectées.
Bron : FOD Economie.

                                   13
FAQ ECOSOC
                           Antwoorden / Réponses du
                             27.03.2020 – 12h

Werknemers hadden gevraagd om 2 weken verlof op te nemen in de   Des travailleurs avaient sollicité et obtenu 2 semaines de congé à
maanden maart en/of april 2020, en kregen daarvoor toestemming.  prendre au cours de ces mois de mars et-ou avril 2020.
Sindsdien zijn ze tijdelijk werkloos, en willen ze hun verlofaanvragen
                                  Depuis lors, ils ont été placés en chômage temporaire et souhaitent
intrekken om er later gebruik van te kunnen maken.         renoncer à leurs demandes de congés afin de pouvoir en profiter
                                  ultérieurement.
De werkgever weigert of zou bereid zijn om slechts één van de twee L’employeur refuse ou serait disposé à « neutraliser » une seule
gevraagde weken te annuleren.                   semaine sur les deux sollicitées.

Heeft de werkgever dit recht als het verlof al is toegekend of in      L’employeur a-t-il ce droit une fois les congés déjà accordés ou dans
hoeverre kunnen werknemers hun aanvragen wijzigen?              quelle mesure les travailleurs peuvent-ils modifier leurs demandes ?
Een arbeidsovereenkomst kan niet omwille van twee verschillende       Un contrat de travail ne peut pas être suspendu de manière simultanée
oorzaken tegelijk worden geschorst.                     par deux causes de suspension différentes.

Op basis van een analyse van de rechtspraak en de doctrine is de FOD À l’analyse de la jurisprudence et de la doctrine, le SPF Emploi estime
Werkgelegenheid van oordeel dat het in het algemeen aangewezen is qu'il convient généralement de retenir la première cause de
om de eerste oorzaak van de schorsing chronologisch te kiezen.    suspension à intervenir sur le plan chronologique.

In het geval dat de werknemer al met verlof was (jaarlijkse         Dans l’hypothèse où le travailleur était déjà en congé (jours de
vakantiedagen) voor het tijdelijk ontslag, worden de jaarlijkse       vacances annuelles) avant la mise en chômage temporaire, les jours de
vakantiedagen gehandhaafd en mag de werknemer tijdens de           vacances annuelles seront maintenus et le travailleur ne pourra pas
jaarlijkse vakantiedagen niet tijdelijk worden ontslagen (om redenen     être mis en chômage temporaire (pour force majeure ou raisons
van overmacht of economische redenen).                    économiques) pendant les jours de vacances annuelles.

Indien de werknemer tijdens de pandemieperiode jaarlijkse Dans le cas où le travailleur a planifié des jours de vacances annuelles
vakantiedagen heeft gepland, maar voordien al (om economische pendant la période de pandémie, mais qu’il avait d’abord été mis en

                                     1
redenen of wegens overmacht) tijdelijk werkloos was, worden de chômage temporaire (pour raisons économiques ou force majeure),
jaarlijkse vakantiedagen geannuleerd/uitgesteld en blijft de les jours de vacances annuelles seront annulés/reportés et le
werknemer tijdelijk werkloos.                 travailleur restera en chômage temporaire.

Aangezien de vaststelling van de jaarlijkse vakantiedagen het resultaat    La fixation des jours de vacances annuelles résultant d'un accord
is van een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de         individuel entre l'employeur et le travailleur, il faudra nécessairement
werknemer, zal de instemming van de werkgever met het uitstellen       l’accord de l’employeur pour reporter les dates des vacances vu
van de vakantiedata noodzakelijkerwijs vereist zijn, aangezien deze al    qu’elles ont été planifiées.
gepland stonden

Bron : FOD WASO.                               Source : SPF Travail, Emploi et Concertation sociale.
Is terbeschikkingstelling toegelaten om de continuïteit van de        La mise à disposition afin d’assurer la continuité des services est-elle
dienstverlening te verzekeren ?                        possible ?
Op voorwaarde dat de voorschriften van de wet van 24 juli 1987        Pour autant que les conditions prévues dans la loi du 24 juillet 1987 sur
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter         le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers strikt     la disposition d’utilisateurs soient strictement respectées et,
worden nageleefd, en meer bepaald dat deze terbeschikkingstelling       notamment que cette mise à disposition soit constatée par un écrit
werd vastgelegd in een geschrift ondertekend door de werkgever, de      signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur mentionnant les
gebruiker en de werknemer, waarin de voorwaarden en de duur van        conditions et la durée de la mise à disposition, ce avant le début de la
die terbeschikkingstelling worden vermeld, dit voor de            mise à disposition ainsi que l’ information de notre service au moins
terbeschikkingstelling aanvangt, alsook op voorwaarde dat onze dienst     24h avant le début de la mise à disposition, alors la mise à disposition
ten minste 24 uur voor de aanvang ervan op de hoogte wordt gesteld,      est tout à fait possible.
is het perfect mogelijk om werknemers ter beschikking te stellen.

Bron : FOD WASO.                               Source : SPF Travail, Emploi et Concertation sociale.
Kan u bevestigen dat de niet-essentiële winkels toe moeten, maar dat     Pouvez-vous confirmer que les magasins non essentiels doivent
personeel tewerkgesteld mag worden achter gesloten deuren en mits       fermer mais que du personnel peut être occupé à portes fermées, à
naleving van de hygiëne en veiligheidsmaatregelen?              condition de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité ?

                                     2
Het sluiten van de niet-essentiële winkels heeft tot doel zo weinig    La fermeture des magasins non essentiels a pour but d'avoir le moins
mogelijk verplaatsingen en contacten te hebben voor niet         de déplacements et de contacts possibles pour les achats qui ne sont
levensnoodzakelijke aankopen.                       pas vitaux.
Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 spreekt van sluiten van    L’arrêté ministériel du 18 mars 2020 fait référence à la fermeture des
winkels en handelszaken, niet van stoppen van alle activiteiten.     magasins et commerces et non à la cessation de toutes les activités.
Sommige winkels verkopen ook online, wat veronderstelt dat achter     Certains magasins vendent également en ligne, ce qui suppose qu'une
de gesloten deuren er nog wel een zekere bedrijvigheid mogelijk is.    certaine activité soit encore possible à portes closes. Il faut
Hierbij moeten uiteraard dezelfde regels gerespecteerd worden als     évidemment respecter les mêmes règles que pour les autres
voor de overige bedrijven: daar waar mogelijk moet telewerk        entreprises : dans la mesure du possible, le télétravail doit être favorisé
bevorderd worden en voor diegene die geen telewerk kunnen doen,      et, pour ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, mais qui
maar ter plaatse werken, moet een afstand van 1.5 meter          travaillent sur place, une distance de 1,5 mètre doit être garantie pour
gegarandeerd worden om te werken (orderpicking en verzending       travailler (préparation des commandes et expédition, par exemple).
bijvoorbeeld). De werkgever moet er ook voor zorgen en op toezien     L'employeur doit également veiller à ce que les mesures d'hygiène
dat de nodige hygiënische maatregelen kunnen toegepast worden.      nécessaires puissent être appliquées. Si ce n'est pas possible,
Indien dit niet mogelijk is, volledige stop.               fermeture complète.

Bron: FOD WASO.                              Source : SPF Emploi, travail et concertation sociale
Er is een maximum aantal uren voor vrijwilligers: wordt er een      Il y a un maximum d’heures pour les volontaires : un assouplissement
versoepeling of een uitzondering voorzien?                ou une exception est-elle prévue ?
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers alsook      Les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires ainsi que les
vrijwilligers van de civiele bescherming genieten een statuut sui     volontaires de la protection civile bénéficient d’un statut sui generis en
generis voor de onderwerping van de vergoedingen aan sociale       ce qui concerne l’assujettissement des indemnités aux cotisations de
zekerheidsbijdragen.                           sécurité sociale.

Voor de sociale zekerheid bestaat er geen maximaal aantal uren, maar Dans la sécurité sociale il n’existe pas un maximum d’heures, mais une
wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën van distinction est faite entre deux catégories de prestations :
prestaties:
1) "Uitzonderlijke" prestaties: de vergoedingen zijn altijd vrijgesteld 1) prestations 'exceptionnelles' : les indemnités sont toujours
van sociale zekerheidsbijdragen, ongeacht het bedrag.           exonérées de cotisations de sécurité sociale, quel que soit le
                                      montant.

                                   3
In het bijzonder worden de volgende prestaties als "uitzonderlijk" Sont notamment considérées comme prestations 'exceptionnelles':
beschouwd
  - de opdrachten en taken van civiele veiligheid, uitgevoerd door   - les missions et tâches de sécurité civile exécutées par les
    de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de Civiele  pompiers volontaires, les agents volontaires de la Protection
    Bescherming en vermeld in de bijlage van het koninklijk besluit   civile et les ambulanciers volontaires visées dans l'annexe
    van 10 juni 2014,                          de l'arrêté royal du 10 juin 2014 ,

-  de prestaties van dringende medische hulpverlening, verricht door    -   les prestations d'aide médicale urgente exécutées par les
  de vrijwillige ambulanciers, de vrijwillige brandweerlieden of de       ambulanciers volontaires, les pompiers volontaires ou les agents
  vrijwilligers van de Civiele Bescherming.                   volontaires de la Protection civile.
Dit is het onmiddellijk verlenen van passende bijstand aan elke       Il s'agit de la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes
persoon wiens gezondheidstoestand na een ongeval of een plotselinge     personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une
ziekte of de plotselinge verwikkeling van een ziekte een dringende     maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie
interventie vereist na een oproep aan het uniforme oproepsysteem      requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel
waarbij redding, vervoer en opvang in een geschikte ziekenhuisdienst    unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans
worden voorzien.                              un service hospitalier adéquat.

2) "Niet-uitzonderlijke" prestaties: de vergoedingen zijn vrijgesteld 2) prestations 'non exceptionnelles' : Les indemnités sont
voor zover zij niet hoger zijn dan het bedrag van 1.100,49 euro (niet-  exonérées pour autant qu'elles ne dépassent pas le montant de
geïndexeerd) per kwartaal.                        1.100,49 EUR (non indexé) par trimestre.

Bron : FOD Sociale Zekerheid                        Source : SPF Sécurité sociale
Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen                  Le droit passerelle pour les indépendants
Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun          Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants qui
zelfstandige activiteit noodgedwongen moeten onderbreken omwille      sont forcés d'interrompre leur activité indépendante en raison de du
van COVID-19, komen in aanmerking voor de financiële uitkering in het    COVID-19 entrent en ligne de compte pour la prestation financière de
kader van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april       droit passerelle pour les mois de mars et avril 2020 (1 291,69 euros
2020 (1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met         sans charge familiale et 1 614,10 euros avec charge familiale).
gezinslast).

                                    4
Het betreft meer bepaald:                       Cela concerne plus particulièrement :
  - de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit volledig of     - Les travailleurs indépendants qui doivent interrompre leur
    gedeeltelijk moeten onderbreken ten gevolge van de           activité indépendante en tout ou en partie en raison des
    sluitingsmaatregelen van de overheid.                  mesures de fermeture prises par le gouvernement.
Een gedeeltelijke sluiting is bijvoorbeeld een restaurant dat wel nog Il y a fermeture partielle lorsque, par exemple, un restaurant distribue
afhaalmaaltijden verdeelt.                      encore des repas à emporter.

  -  de zelfstandigen die niet rechtstreeks getroffen worden door      -  Les travailleurs indépendants qui ne sont pas directement
    de sluitingsmaatregelen van de overheid, maar die alsnog hun        touchés par les mesures de fermeture du gouvernement, mais
    zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken             qui doivent néanmoins interrompre complètement leur
    gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.              activité indépendante pendant au moins 7 jours civils
    Bijvoorbeeld: een krantenwinkel die – wettelijk gezien – niet        consécutifs. Par exemple : une librairie qui – d’un point de vue
    dient te sluiten, maar dit toch doet omdat de klanten            légal - ne doit pas fermer, mais qui le fait quand même parce
    wegblijven, kan na 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiting          que les clients s’en tiennent à l’écart, peut également réclamer
    ook aanspraak maken op het maandbedrag.                   la prestation financière mensuelle après 7 jours civils
                                          consécutifs de fermeture.

Bron : FOD Sociale Zekerheid                        Source : SPF Sécurité sociale
Wat met lopende abonnementen (zoals fitnesscentra, een           Qu’en est-il des abonnements en cours (comme les centres de fitness,
voetbalclubs, yogalessen,…) waar je dus geen beroep op kan doen       clubs de football, cours de yoga,….) qu’on ne peut utiliser à cause de
door de coronacrisis?                            la crise du coronavirus ?
De coronacrisis en de verplichte sluitingsmaatregelen van de regering    La crise du coronavirus et les mesures de fermeture obligatoire prises
zijn een geval van overmacht. Allereerst moet worden bekeken of het     par le gouvernement sont un cas de force majeure. Il faut en priorité
contract niet voorziet in specifieke maatregelen in geval van        regarder si le contrat ne prévoit pas de mesure spécifique en cas de
overmacht. Als er niets is voorzien, is het algemeen            force majeure. Si rien n’est prévu c’est le droit général des contrats qui
verbintenissenrecht van toepassing. Het contract kan dan als        s’applique. On pourra alors considérer que le contrat est suspendu
opgeschort worden beschouwd voor de duur van de verplichte sluiting.    pendant la durée de l’obligation de fermeture. En pratique, comme le
Aangezien het fitnesscentrum geen diensten meer levert, hoeft de      centre de fitness ne fournit plus de prestations, le client ne doit plus
klant in de praktijk niet meer te betalen.                 payer.

                                    5
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler