Gebruiksaanwijzing Ergoline Sensor - JK-Global Service

 
Gebruiksaanwijzing
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

 Ergoline Sensor
                        1020270-00A / nl / 06.2019
Impressum

Impressum
                Fabrikant: JK-Products GmbH
                      Köhlershohner Straße 60
                      53578 Windhagen
                      GERMANY
                      Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-140
                      Fax: +49 (0) 22 24 / 818-166
       Klantendienst / Technische   JK-International GmbH,
       Service (Reserveonderdelen-   Division JK-Global Service
        bestelling voor componen-   Köhlershohner Straße 60
                  ten):  53578 Windhagen
                       GERMANY
                       Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-861
                       Fax: +49 (0) 22 24 / 818-205
                       E-Mail: service@jk-globalservice.de
      Reserveonderdelenbestelling JK-International GmbH,
        voor verbruiksmateriaal: Division JK-Licht
                     Köhlershohner Straße 60
                     53578 Windhagen
                     GERMANY
                     Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-600
                     Fax: +49 (0) 22 24 / 818-615
                     E-Mail: info@jk-licht.de

              GEVAAR!
               Wanneer u deze gebruiksaanwijzing niet in acht neemt:
               kan dit leiden tot ernstig letsel en de dood,
               kan er schade aan het apparaat en het milieu ontstaan.
               – Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat
                 u deze apparaat in gebruikt neemt.
               – Let ook op de aanwijzingen en de gedragsregels die
                 voor een veilige werking van het apparaat noodzakelijk
                 zijn.
               – Stel de gebruiksaanwijzing en de aanvullende informa-
                 tie van de fabrikant beschikbaar op de werkplek van het
                 personeel.

      Auteurswet / Copyright
      Het copyright verblijft bij de JK-Holding GmbH.
      De inhoud mag noch gedeeltelijk noch volledig onbevoegd worden verveel-
      voudigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden worden gebruikt of open-
      baar worden gemaakt.
      De afbeeldingen en gegevens in deze gebruiksaanwijzing zijn van toepassing
      onder voorbehoud van technische wijzigingen!

2/30
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
            1    Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen ............................ 5
            1.1   Algemeen ........................................................................................ 5
            1.1.1  Definities ......................................................................................... 5
            1.1.2  Verklaring van de symbolen ............................................................ 6
            1.2   Reglementaire toepassing .............................................................. 7
            1.3   Te verwachten verkeerd gebruik ..................................................... 7
            1.4   Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker ..................................... 7
            1.5   Algemene veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen ................. 8
            1.5.1  Verplichtingen van de exploitant ..................................................... 8
            1.5.2  Kwalificatie van het personeel ......................................................... 8
            1.5.3  Omvang van de levering ................................................................. 8
            1.5.4  Transport, montage en opstelling .................................................... 8
            1.5.5  Inbedrijfstelling .............................................................................. 10
            1.5.6  Bediening en onderhoud ............................................................... 10
            1.5.7  Buiten werking stellen ................................................................... 10
            1.5.8  Opslag ........................................................................................... 10
            1.5.9  Afvalverwijdering ........................................................................... 11
            1.5.10  Richtlijnen ..................................................................................... 11
            1.5.11  Export ............................................................................................ 11
            1.5.12  Technische wijzigingen ................................................................. 11
            1.6   Borden en stickers op het apparaat .............................................. 12
            1.7   Garantie ........................................................................................ 14
            1.8   Uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid ............................ 14

            2    Omschrijving ............................................................................... 15
            2.1   Omvang van de levering ............................................................... 15
            2.2   Beschrijving van het apparaat ....................................................... 15
            2.3   Functiebeschrijving ....................................................................... 15

            3    Bediening ..................................................................................... 16
            3.1   Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker ................................... 16
            3.2   Meten ............................................................................................ 16
            3.3   Meting 2x mislukt .......................................................................... 16
            3.4   Bedrijfsindicatie van de sensor ..................................................... 17

            4    Reiniging en onderhoud ............................................................. 18
            4.1   Veiligheidsinstructies voor reiniging en onderhoud ....................... 18
            4.2   Storingen ....................................................................................... 18
            4.3   Reiniging en ontsmetting............................................................... 18
            4.4   Reinigingsschema ......................................................................... 21
            4.5   Onderhoud .................................................................................... 22
            4.6   Onderhoudsschema ...................................................................... 22

06/2019  1020270-00A                                       Gebruiksaanwijzing – 3/30
Inhoudsopgave

        5   Technische gegevens ................................................................. 24
        5.1  Vermogen en aansluitwaarden ...................................................... 24
        5.2  Afmetingen .................................................................................... 25
        5.3  Reserveonderdelen en accessoires .............................................. 26

        6   Index ............................................................................................. 27

4/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

1     Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
              Om een veilig gebruik van het apparaat te garanderen, is het noodzakelijk om
              de volgende veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door te
              lezen en in acht te nemen.
              De hier samengevatte veiligheidsaanwijzingen worden, voor zover noodzake-
              lijk, bovendien nog in de relevante hoofdstukken herhaald.

              1.1       Algemeen
              1.1.1      Definities
              Exploitant
              Persoon die de hier beschreven apparaten commercieel beschikbaar stelt
              aan gebruikers. De exploitant is verantwoordelijk voor de correcte werking
              van het apparaat en voor het aanhouden van de onderhoudsintervallen.

              Gebruiker
              Persoon die het apparaat in een commercieel geëxploiteerde ruimte gebruikt.

              Personeel
              Personen, die voor werking, reiniging en algemene onderhoudswerkzaamhe-
              den verantwoordelijk zijn en de gebruikers instrueren m.b.t. de bediening van
              de apparaten.

              Elektricien
              Een persoon met een geschikte vakkundige opleiding, kennis, ervaring en
              kennis van de betreffende bepalingen zodat deze gevaren, van elektrische
              oorsprong kan herkennen en voorkomen.

              Geautoriseerd geschoold vakpersoneel
              Vakpersoneel van een externe firma dat door de fabrikant wordt geschoold en
              geautoriseerd voor montage- en onderhoudswerkzaamheden van bepaalde
              apparaten.

06/2019   1020270-00A                             Gebruiksaanwijzing – 5/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                      1.1.2      Verklaring van de symbolen
                      De volgende soorten veiligheidsinstuctries worden in deze gebruiksaanwijzing
                      gebruikt:

                              GEVAAR!
                               Soort en bron van het gevaar
                               Deze veiligheidsinstructie betekent dat er direct levensge-
                               vaar en gevaar voor letsel bestaat.

                              GEVAAR!
                               Soort en bron van het gevaar
                               Deze veiligheidsinstructie waarschuwt voor levensgevaar en
                               verwondingen die door elektriciteit worden veroorzaakt.

                              LET OP!
                               Soort en bron van het gevaar
                               Deze veiligheidsinstructie waarschuwt voor apparaat-, mate-
                               riaal- of milieuschade.

                               AANWIJZING:
                               Dit symbool duidt niet op veiligheidsvoorschriften, maar op
                               aanvullende informatie die tot doel heeft de werking van het
                               apparaat beter te begrijpen.

6/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

            1.2       Reglementaire toepassing
            De sensor wordt gebruikt om de huidige lichtgevoeligheid en voorbruining van
            de huid van de gebruiker te analyseren voordat een bruinings- of schoon-
            heidsapparaat wordt gebruikt.
            De sensor mag enkel op menselijke huid gebruikt worden.
            Vóór elke bruiningssessie is een meetwaarde nodig. Er wordt gemeten op het
            helderste deel van de huid dat moet worden gebruind, b.v. aan de binnenkant
            van een bovenarm.
            De sensor moet altijd met een tijdbesturing worden gebruikt. De runtime van
            het apparaat moet worden beschermd door een tijdcontrole volgens EN
            60335-2-27.

            1.3       Te verwachten verkeerd gebruik
            Het volgende gebruik van de sensor is uitdrukkelijk verboden:
             Meting op ongeschikte huidgedeelten, zie 'Veiligheidsaanwijzingen voor
              de gebruiker'.

            1.4       Veiligheidsaanwijzingen voor de
                     gebruiker
            Op de volgende lichaamsgedeeltes mag de sensor niet worden gebruikt:
             Levervlekken, ouderdomsvlekken en aders
             Wonden, littekens en puistjes
             Roodheid (Rosacea, zonnebrand)
             Tatoeages
             Behaarde huid
             Diepe huidrimpels
             Opgemaakte huid (make-up, cosmetica, zelfbruiner)
             Bezwete, vochtige of glanzende huid

            Vermijd toepassingsfouten zoals:
             scheef plaatsen van de sensor
             te hard aandrukken van de sensor bij het meten (verandert de doorbloe-
              ding van de huid in het meetgedeelte)

06/2019  1020270-00A                            Gebruiksaanwijzing – 7/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                      1.5        Algemene veiligheidsaanwijzingen en
                               waarschuwingen
                      1.5.1       Verplichtingen van de exploitant
                      Als exploitant bent u ervoor verantwoordelijk duidelijke bedienings-, reini-
                      gings- en onderhoudsaanwijzingen beschikbaar te stellen en door scholing en
                      instructies van het personeel de vakkundige en reglementaire werking van het
                      apparaat te waarborgen.
                      Uw bedieningsinstructies moeten onder inachtneming van de nationale ar-
                      beidsbescherming- en milieuvoorschriften de gevaarloze werking en de ge-
                      vaarloze bediening van het apparaat mogelijk maken en rekening houden met
                      de eigenschappen en ervaringen van uw bedrijf. Binnen de EU geldt de EU-
                      richtlijn 89/391/EEG.

                      1.5.2       Kwalificatie van het personeel
                      Als exploitant bent u verplicht uw personeel in te werken en van bestaande
                      rechts- en ongevalpreventievoorschriften op de hoogte te brengen. Controleer
                      of deze gebruiksaanwijzing door uw personeel wordt begrepen en opgevolgd.
                      Dit geldt in het bijzonder voor de
                       Gegevens in 'Reglementaire toepassing' en 'Te verwachten verkeerd
                         gebruik'
                       Veiligheidsinstructies in het hoofdstuk bediening
                       Bedieningsinstructies
                       Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen
                      – Stel de gebruiksaanwijzing en de aanvullende informatie van de fabrikant
                         beschikbaar op de werkplek van het personeel.
                      – Controleer regelmatig het veiligheid- en gevarenbewuste werken van uw
                         personeel onder inachtneming van uw gebruiksaanwijzingen.
                      – Zorg ervoor dat de reinigingsintervallen worden aangehouden, in het
                         bijzonder de reiniging na elke sessie.
                      – Zorg ervoor dat uw personeel de klanten naar behoren adviseert, in het
                         bijzonder over de bruiningstijden, mogelijke risico's en de bediening van
                         het apparaat.
                      – Personen onder 18 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Laat uw
                         personeel in geval van twijfel het legitimatiebewijs van de klant controle-
                         ren.

                      1.5.3       Omvang van de levering
                      Gegevens m.b.t. de omvang van de levering staan vermeld in het hoofdstuk
                      Beschrijving op pagina 15.

                      1.5.4       Transport, montage en opstelling
                      Het apparaat wordt door vakbedrijven geleverd en door de eigen klanten-
                      dienst van de fabrikant of door een geautoriseerde klantendienst gemonteerd
                      en opgesteld.
                      Als exploitant bent u verantwoordelijk voor het opvolgen van de elektrische
                      voorwaarden op de plaats van opstelling, zie pagina 9.

8/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                Montage
                         GEVAAR!
                         Gevaar voor personen door vallend station!
                         – Het station opstellen op een effen en horizontale bo-
                           dem.

                Opstellingsplaats
                         LET OP!
                         Zouthoudende lucht! Schadelijke stoffen in de lucht!
                         Apparaatschade door corrosie aan de behuizing en elektri-
                         sche componenten.
                         – Stel het apparaat liefst niet in een zwembad op.
                         – Gebruik het apparaat niet op locaties met agressieve
                           omgevingsfactoren (bijv. in chloorhoudende lucht).
                         Schade aan het apparaat mogelijk!
                         Bij grote temperatuurverschillen tussen het transporttraject
                         en de opstellingslocatie mag het apparaat niet meteen na
                         opstelling in gebruik worden genomen.
                         – Wacht minimaal 2 uur, voordat u het apparaat op de
                            stroomvoorziening aansluit.

                Omgevingsvoorwaarden
                  Optimale omgevingstemperatuur: tussen +15 °C en +32 °C
                  Opslagtemperatuur: tussen -15 °C en +60 °C

                Het apparaat mag niet in de open lucht worden gebruikt.
                Bij hoogtes van meer dan 2000 meter boven zeeniveau (N.A.P.) is een om-
                bouw noodzakelijk om een storingsvrij gebruik te kunnen garanderen.
                In principe is het apparaat niet voor het gebruik in mobiele inrichtingen (sche-
                pen, bussen, spoor) geschikt. Om een gebruik zonder storingen in mobiele
                inrichtingen te kunnen garanderen is een ombouw noodzakelijk.
                Neem absoluut contact op met de klantenservice vóór inbedrijfstelling - zie
                pagina 2.
          19144 / 0

06/2019  1020270-00A                                  Gebruiksaanwijzing – 9/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                      1.5.5       Inbedrijfstelling
                      Het apparaat wordt bedrijfsklaar geleverd.
                      De eerste inbedrijfstelling vindt plaats door de eigen klantendienst van de
                      fabrikant of door een geautoriseerde klantendienst. Het apparaat wordt be-
                      drijfsklaar overgedragen.
                      Wanneer het apparaat langere tijd niet werd gebruikt moet het voor de her-
                      nieuwde inbedrijfstelling door onze klantendienst of een erkend vakbedrijf
                      worden gecontroleerd.
                      Het apparaat wordt toegepast met een timer.
                      Een timer moet dusdanig geconstrueerd zijn dat het apparaat, ook als de
                      besturing uitvalt, op zijn laatst na
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

            1.5.9       Afvalverwijdering
            Verpakking
            De verpakking bestaat voor 100 % uit herbruikbaar materiaal. Niet meer ge-
            bruikte en door het JK-concern in omloop gebrachte verpakkingen kunnen
            worden teruggeleverd aan het JK-concern. Uw vertegenwoordiger of dealer
            adviseert u graag.

            Afvalverwijdering van de sensor
            Het apparaat werd gemaakt uit recycleerbare materialen. De JK-
            ondernemingsgroep biedt informatie over de inhoud of mogelijke gevaren van
            de gebruikte materialen.
            Volgens de richtlijn 2012/19/EU is de fabrikant verplicht bepaalde elektrische
            en elektronische componenten terug te nemen en af te voeren.
            De desbetreffende bouwdelen en toestellen zijn van het volgende symbool
            voorzien (hiernaast).
            Het toestel wordt op aanvraag door de JK-ondernemingsgroep deskundig
            verwerkt. Deze service is gratis. Uw vertegenwoordiger of dealer adviseert u
            graag.

            Registratienummers
            De ondernemingen van de JK-ondernemingsgroep zijn als fabrikanten in
            Duitsland geregistreerd en nemen alle verplichtingen over in verband met de
            Duitse wet m.b.t. elektrische en elektronische apparatuur.
            Registratienummer JK-Products GmbH (apparaten):
            WEEE-DE 62655951

            1.5.10      Richtlijnen
            Zie de meegeleverde EG-conformiteitsverklaring.

            1.5.11      Export
            Wij maken u erop attent dat het apparaat uitsluitend bestemd is voor de Eu-
            ropese markt en niet mag worden geëxporteerd naar andere landen zoals de
            Verenigde Staten of Canada en daar niet mag worden gebruikt! Wij aanvaar-
            den geen aansprakelijkheid indien deze instructie niet wordt nageleefd! We
            wijzen er uitdrukkelijk op dat overtredingen grote aansprakelijkheidsrisico's
            voor de exporteur en/of de exploitant tot gevolg kunnen hebben.

            1.5.12      Technische wijzigingen
            Dit apparaat is gebouwd volgens de stand van de techniek en de geldende
            veiligheidsbepalingen. Ten opzichte van afbeeldingen en gegevens in deze
            gebruiksaanwijzing zijn wijzigingen voorbehouden die noodzakelijk zijn voor
            de verbetering van het apparaat.
            Eigenmachtige verbouwingen en veranderingen aan het apparaat en de be-
            sturing zijn niet toegestaan. Bij niet-inachtneming vervalt de EU-
            conformiteitsverklaring!
            Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Bij niet-inachtneming vervalt
            de EU-conformiteitsverklaring!

06/2019  1020270-00A                            Gebruiksaanwijzing – 11/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                      1.6        Borden en stickers op het apparaat
                      Op het apparaat zijn borden aangebracht die op gevarengebieden wijzen of
                      belangrijke informatie over componenten geven. De onderstaande borden zijn
                      voorbeelden. Let erop dat de aanwijzingsborden altijd goed herkenbaar en
                      leesbaar zijn. Ontbrekende aanwijzingsborden en stickers moeten vervangen
                      worden.

                                                    2

                                        1

                                                          19122 / 0

                      1: Typeplaatje

                      Op de onderkant is het typeplaatje aangebracht. Het bevat belangrijke infor-
                      matie voor de identificatie van het apparaat (bijv. het serienummer = Serial-
                      No.).

12/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

            2: Waarschuwingssticker Ergoline sensorstation (1511871-..)

                     OPGELET:
                NIET OP BEHAARDE LICHAAMS-
                DELEN, LEVERVLEKKEN OF
                ZICHTBARE ADEREN METEN!
                     ATTENTION:
                NE PAS EFFECTUER DE MESURE
                SUR LES PARTIES PILEUSES DU
               CORPS, LES GRAINS DE BEAUTE‘
               OU LES VEINES APPARENTES!

                       1511827-00a
                                   19204 / 0

            De sticker bevindt zich op de voorkant van het sensorstation

06/2019  1020270-00A                               Gebruiksaanwijzing – 13/30
Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen

                      1.7       Garantie
                      JK-International GmbH is aansprakelijk jegens klanten die een sensor kopen
                      voor eigen of commercieel gebruik van een distributiepartner van JK-
                      International GmbH in overeenstemming met de volgende bepalingen voor
                      defecten aan de sensor; de garantie dekt geen slijtagedelen zoals bijv. het
                      referentiemeetvlak.
                      Vertonen de goederen gebreken, dan heeft JK-International in eerste instantie
                      het recht en de plicht deze naar eigen inzicht en keuze te repareren of ver-
                      vangende exemplaren te leveren. Voor zover een reparatie / herstelling of
                      vervangende levering niet mogelijk of mislukt is, kan de koper van de koop-
                      overeenkomst terugtreden of een aangemeten verlaging van de koopprijs
                      verlangen. De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf het moment van leve-
                      ring of het moment van afname, voor zover een afname vereist is.
                      De rechten van de klant uit deze garantie zijn onafhankelijk van eventueel
                      contractuele aanspraken van de klant en laten die ongewijzigd.

                      1.8       Uitsluitingen van garantie en aanspra-
                               kelijkheid
                      Garantie en aansprakelijkheid bij persoonlijke en materiaalschade zijn uitge-
                      sloten wanneer deze resulteren uit een of meerdere van de volgende oorza-
                      ken:
                        niet-reglementaire toepassing van het apparaat;
                        onvakkundig montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud van het
                        apparaat;
                        toepassing van het apparaat bij defecte veiligheidsinrichtingen of niet
                        volgens de voorschriften aangebrachte of niet functionerende veiligheids-
                        en beschermingsinrichtingen incl. waarschuwingsstickers;
                        niet-inachtneming van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing m.b.t.
                        transport, opslag, opstelling, inbedrijfstelling, werking en onderhoud;
                        inzetten van niet geïnstrueerd personeel;
                        eigenmachtige veranderingen aan het apparaat of de besturing;
                        gebrekkige bewaking van onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn;
                        onvakkundig uitgevoerde reparaties;
                        het gebruik van niet-originele reserveonderdelen
                        rampen door inwerking van vreemde voorwerpen en overmacht.

14/30
Omschrijving

2     Omschrijving

              2.1       Omvang van de levering
                Ergoline sensor
                Stroomvoorziening 24 V

              2.2       Beschrijving van het apparaat

                          5      1

                        2                  3    4

                                                 19123/ 0

              1.  Sensor
              2.  Sensorstation
              3.  Netaansluiting (24 V DC)
              4.  Controlesysteem-aansluiting (RS232 bus)
              5.  Bedrijfsindicatie

              2.3       Functiebeschrijving
              De sensor bepaalt de actuele UV-verdraagbaarheid en de voorbruining van
              de menselijke huid. Opdat niet alleen de oppervlakkige huidskleur wordt be-
              oordeeld, meet de sensor tot in de onderste huidlagen.
              Vóór elke bruiningssessie wordt een meting aan de binnenkant van de bo-
              venarm uitgevoerd.
              De meetwaarde wordt aan de tijdbesturing overgedragen en daar verder
              verwerkt.

06/2019   1020270-00A                            Gebruiksaanwijzing – 15/30
Bediening

3      Bediening

                  3.1       Veiligheidsaanwijzingen voor de ge-
                           bruiker
                  Op de volgende lichaamsgedeeltes mag de sensor niet worden gebruikt:
                   Levervlekken, ouderdomsvlekken en aders
                   Wonden, littekens en puistjes
                   Roodheid (Rosacea, zonnebrand)
                   Tatoeages
                   Behaarde huid
                   Diepe huidrimpels
                   Opgemaakte huid (make-up, cosmetica, zelfbruiner)
                   Bezwete, vochtige of glanzende huid

                  Vermijd toepassingsfouten zoals:
                   scheef plaatsen van de sensor
                   te hard aandrukken van de sensor bij het meten (verandert de doorbloe-
                    ding van de huid in het meetgedeelte)

                  3.2       Meten
                  Let ook op de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Veiligheidsaanwijzingen voor de
                  gebruiker'.

                           AANWIJZING:
                           De doorbloeding van de huid heeft invloed op het meetresul-
                           taat. Zodoende kunnen vorm van de dag, sportactiviteiten of
                           extreme omgevingstemperaturen verschillende meetresulta-
                           ten veroorzaken.

                  Meting op het lichaam
                  –  Houd de sensor op het lichtste punt van het lichaam en druk hem aan,
                    bijv. op de binnenzijde van de bovenarm. Wacht op de signaaltoon.

                  3.3       Meting 2x mislukt
                  Als een meting twee keer mislukt, wordt de meting verwijderd en moet deze
                  opnieuw worden gestart.

                           OPMERKING:
                           Als een meting mislukt, klinkt er bijkomend een signaal.

            19127 / 0

16/30
Bediening

                   3.4        Bedrijfsindicatie van de sensor
   Kleur van de LED Gedrag van de LED Status                Volgende stap
Bedrijf met sensor (sensor wordt voor de meting van het station genomen)
1  wit-geel      pulserend     bedrijfsklaar (stand-by)
2  wit-geel      knippert     bedrijfsklaar, wacht op meting   Meting (bovenarm, binnenkant)
3  groen-geel     knippert     Meting geslaagd          Sensor op het basisstation leggen
4  1 x rodd-geel,   knippert     1. meting mislukt         Meting herhalen
   daarna wit-geel
5  blauw-wit      knippert     2. meting mislukt of zelftest na  Reiniging herhalen Informeer de
                      reiniging mislukt         klantenservice, wanneer de indicatie
                                       naar meervoudige reiniging niet
                                       'Bedrijfsklaar/stand-by' aangeeft
                                       (zie punt 1).
6  wit         knippert     ophangen              Leggen sensor in het station.

06/2019      1020270-00A                               Gebruiksaanwijzing – 17/30
Reiniging en onderhoud

4     Reiniging en onderhoud

             4.1        Veiligheidsinstructies voor reiniging
                      en onderhoud
                      GEVAAR!
                      Elektrische spanning in het hele apparaat!
                      Gevaar voor personen door elektrische schokken en ver-
                      brandingsgevaar.
                      – Trek vóór het reinigen van de sensor steeds de stekker
                        uit de contactdoos.
                      – Vergewis u ervan dat de sensor na de reiniging hele-
                        maal droog is voordat hij weer gebruikt wordt.

             4.2        Storingen
             Als er een storing optreedt, licht de sensor permanent rood op.
              Neem contact op met de klantendienst als het niet lukt om de storing te
                verhelpen – zie pagina 2.

             4.3        Reiniging en ontsmetting
             Voor de bepaling van de actuele UV-verdraagbaarheid wordt een optisch
             meetproces inzet met behulp van een fotoelektrische sensor. Dit precisie-
             instrument maakt een exacte analyse van de actuele huidtoestand mogelijk.
             Aan de hand van de meetresultaten wordt de betreffende UV-
             verdraagbaarheid bepaald.
             Alleen met exacte meetresultaten kunnen de voorwaarden voor een veilige
             bruining gecreëerd worden die de huid ontziet. In het belang van uw klanten
             zou u veilig moeten stellen dat bij de reiniging en verzorging van de sensor
             bijzonder zorgvuldig te werk gegaan wordt.
             De navolgende aanwijzingen helpen u erbij om de vereiste reinigingshande-
             lingen op een effectieve manier uit te voeren.
             Snel desinfecterend reinigingsmiddel SOLARFIX
             Voor een snelle en grondige desinfectie adviseren wij de snelle oppervlak-
             desinfectiereiniger SOLARFIX.
             SOLARFIX concentraat, 150 ml    Bestel-nr.:     500001273-..
             Schuimspuitkop:           Bestel-nr.:     1016765-..
             Fles met schuimspuitkop,      Bestel-nr.:     500001275-..
             1000 ml (leeg)
             Mengbus, 10 l. (leeg)        Bestel-nr.:     190000671
             Afvoerkraan             Bestel-nr.:     1011281-..

18/30
Reiniging en onderhoud

                –  Bevochtig een vezelvrije doek (microvezeldoek) of een geschikt reini-
                  gingspapier met desinfectiemiddel.

          19128 / 0

                         AANWIJZING:
                         De sensor niet direct met ontsmettingsmiddel besproeien!
                         Neem de sensor voor het reinigen en ontsmetten steeds uit
                         het station!

          19129 / 0

                –  Reinig de sensorbehuizing en het meetvenster.

                         GEVAAR!
                         Huidverbrandingen en schadelijke gevolgen op langte
                         termijn door foute UV-verdraagbaarheid !
                         Vervuilingen zoals bijv. vetresten vervalsen het meetresul-
                         taat en leiden tot een foute berekening van de UV-
          19130 / 0
                         verdraagbaarheid.
                         – Reinig het meetvenster na iedere sessie zorgvuldig.

                –  Controleer het resultaat van de reiniging.
                Er mogen geen strepen, vingerafdrukken of resten van het desinfectiemiddel
                op het meetvenster achterblijven. Eventueel moet de reiniging herhaald
                worden.
                –  Controleer de sensor op beschadigingen aan de buitenkant.
                –  Leg de sensor niet terug in het basisstation.

          19131 / 0

06/2019  1020270-00A                                Gebruiksaanwijzing – 19/30
Reiniging en onderhoud

                           AANWIJZING:
                           De controle of de reiniging geslaagd is, zou pas moeten
                           plaatsvinden, nadat het desinfectiemiddel verdampt is. Het
                           resultaat kan anders beïnvloed worden.

             19132 / 0

                   Het basisstation maakt deel uit van de meting. Op het station bevindt zich een
                   referentiemeetvlak dat eveneens gereinigd moet worden.

             19133 / 0

                   –  Reinig en ontsmet de opnameschaal en het referentiemeetvlak.
                   –  Controleer het meetvlak op krassen en andere beschadigingen.

                   Bij beschadigingen contact opnemen met de klantenservice.

                           AANWIJZING:
             19134 / 0
                           Voordat de gereinigde sensor teruggelegd wordt, moet het
                           basisstation vrij zijn van vochtresten en poetsstrepen.

                   –  Plaats de sensor terug in het basisstation.
                   –  Verplaats de sensor vervolgens niet meer.

                           AANWIJZING:
                           Meteen nadat de sensor in het basisstation teruggelegd is,
                           vindt een controlemeting plaats. Deze meting kan mislukken,
                           wanneer de sensor tijdens deze tijd bewogen wordt.
             19135 / 0

20/30
Reiniging en onderhoud

                4.4           Reinigingsschema

                                           1              2

                      4

                                                5

                                       3

                                                           19124 / 0

     Component          Interval             Activiteit            Zie pagina
                    Na elk gebruik

                             Volgens be-
                             hoefte

  1   Sensor                            Reinigen                18
                               X
  2   Kabel                             Reinigen                18
                               X
  3   Basisstation                         Reinigen                18
                               X
  4   Referentie-meetvlak       X              Reinigen                18
  5   Meetvenster           X              Reinigen en desinfecteren        18

06/2019      1020270-00A                                 Gebruiksaanwijzing – 21/30
Reiniging en onderhoud

                     4.5       Onderhoud
                     Of het apparaat op bevredigende wijze voldoet aan de vereisten, is mede
                     afhankelijk van service en onderhoud. Daarom is het absoluut noodzakelijk
                     dat de voorgeschreven onderhoudstermijnen in acht worden genomen en de
                     service- en onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd.

                     4.6       Onderhoudsschema
                             LET OP!
                             Gebruik alleen originele onderdelen van hetzelfde type! Bij
                             gebruik van andere delen stemt het apparaat niet meer
                             overeen met de conformiteitsverklaring en mag het niet
                             meer worden gebruikt!
                             Voor schade die aantoonbaar is ontstaan door het gebruik
                             van andere dan originele onderdelen, kunnen wij niet aan-
                             sprakelijk worden gesteld.

                                              1

                        1

                                                       19189 / 0

             Component       Interval        Activiteit       Informatie
                           1500 h/
                           1 jaar

      1       Referentie-meetvlak       x      Vervangen       Wend u tot de
                                               klantendienst

22/30
Reiniging en onderhoud

            Onderhoud door geautoriseerd, geschoold en gekwalificeerd personeel

                     OPGELET!
                     Gevaar voor personen door niet uitgevoerde onder-
                     houdswerkzaamheden!
                     Als de onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd worden,
                     kan er materiaalen persoonlijke schade optreden!
                     – De onderhoudswerkzaamheden mogen enkel door
                        personen uitgevoerd worden die door JK-International
                        GmbH, afdeling JK-Global Service, geautoriseerd, ge-
                        vormd en gekwalificeerd werden!
                     – De operator is verantwoordelijk voor het onderhoud van
                        de onderhoudsintervallen!

            De onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstem-
            ming met checklijst 1019858-.. door een onderhoudstechnicus van de fabri-
            kant of door personen die zijn geautoriseerd, opgeleid en gekwalificeerd door
            de fabrikant.
            In de checklijst 1019858-.. moeten de juist uitgevoerde onderhoudswerk-
            zaamheden ingevoerd en bevestigd worden.
            De onderhoudswerkzaamheden moeten na volgende intervallen uitgevoerd
            worden:
              Na 10 jaar
            Als het apparaat volgens de productiedatum de leeftijd van 10 jaar heeft be-
            reikt, moet de toestand van het apparaat worden beoordeeld door een JK-
            International GmbH gecertificeerde servicemonteur van de afdeling JK-Global
            Service, voordat het apparaat kan worden gebruikt.
            Als deze evaluatie van het apparaat niet gebeurt, kunnen schade aan perso-
            nen of zaken het gevolg zijn.
            Elke aansprakelijkheid is uitgesloten als het apparaat 10 jaar na de produc-
            tiedatum zonder 'toestandsevaluatie' wordt gebruikt.

06/2019  1020270-00A                            Gebruiksaanwijzing – 23/30
Technische gegevens

5     Technische gegevens

                5.1  Vermogen en aansluitwaarden
Ergoline sensor
Nominaal opgenomen vermogen:            6W
Nominale spanning:                12V DC
Gewicht:                     2,2 kg

24/30
Technische gegevens

            5.2    Afmetingen

             H

                   B               T

                                      19125/ 0

               H=        156 mm
               B=        209 mm
               T=        141 mm

06/2019  1020270-00A                  Gebruiksaanwijzing – 25/30
Technische gegevens

           5.3       Reserveonderdelen en accessoires

                   1              2              3

                                              19126 / 0

              Aantal  Omschrijving                    Bestelnr.
            1    1   Stroomvoorziening 24 V DC             1511816-..
            2    1   Sticker logo                   1511871-..
            3    1   Waarschuwingsinstructies sensorstation (nl, fr)  1511827-..

26/30
Index

6     Index
              A
              Aansluitwaarden ............................................................................................ 28
              Accessoires.................................................................................................... 30
              Afmetingen ..................................................................................................... 29
              Afvalverwijdering ............................................................................................ 13

              B
              Bedrijfsindicatie .............................................................................................. 21
              Behaarde huid............................................................................................ 8, 20
              Beschrijving.................................................................................................... 18
              Beschrijving van het apparaat ........................................................................ 18
              Bestelnummers .............................................................................................. 30
              Buiten werking stellen .................................................................................... 11

              D
              Definities .......................................................................................................... 6

              E
              Elektrische installatie ..................................................................................... 10
              Export............................................................................................................. 13

              F
              Filterglazen
                Onderhoudstermijnen ............................................................................... 26
              Filters
                reinigingsintervallen.................................................................................. 25
              Foutcodes ...................................................................................................... 22

              G
              Garantie ......................................................................................................... 17
              Gezichtsbruiner
               Onderhoudstermijnen ............................................................................... 26

              H
              Huidrimpels ................................................................................................ 8, 20

              I
              Inbedrijfstelling ............................................................................................... 11

              K
              Klantendienst ................................................................................................... 2
              Kwalificatie van het personeel.......................................................................... 9

06/2019   1020270-00A                                          Gebruiksaanwijzing – 27/30
Index

    L
    Levervlekken ............................................................................................. 8, 20
    Looptijd van het apparaat .............................................................................. 11

    M
    Maten ............................................................................................................ 29
    Meten ............................................................................................................ 20
    Meting mislukt ............................................................................................... 21
    Montage ........................................................................................................ 10

    O
    Omvang van de levering ........................................................................... 9, 18
    Onderhoud .............................................................................................. 22, 26
    Onderhoudsoverzicht .................................................................................... 26
    Ontsmetting ................................................................................................... 22
    Opgemaakte huid ...................................................................................... 8, 20
    Opslag ........................................................................................................... 12
    Opstelling ...................................................................................................... 10
    Opstellingsplaats ........................................................................................... 10

    R
    Recycling....................................................................................................... 13
    Reglementaire toepassing............................................................................... 8
    Reiniging ....................................................................................................... 22
    Reiniging en ontsmetting ............................................................................... 22
    Reinigingsintervallen ..................................................................................... 25
    Reinigingsoverzicht ....................................................................................... 25
    Reserveonderdelen ....................................................................................... 26
      Bestelnummers ........................................................................................ 30
    Richtlijnen...................................................................................................... 13
    Roodheid ................................................................................................... 8, 20

    S
    Steekverbinding ............................................................................................ 10
    Storingen ....................................................................................................... 22
    Symbolen ........................................................................................................ 7

    T
    Tatoeages ..................................................................................................... 20
    Tatoeages ................................................................................................. 8, 20
    Te verwachten verkeerd gebruik ..................................................................... 8
    Technische gegevens ................................................................................... 28
    Timer ............................................................................................................. 11
    Transport ....................................................................................................... 10

28/30
Index

            V
            Veiligheid ....................................................................................................... 10
            Veiligheidsaanwijzingen
              Algemene veiligheidsaanwijzingen ............................................................. 9
            Veiligheidsinrichting ....................................................................................... 17
            Veiligheidsvoorschriften bij onderhoudswerkzaamheden .............................. 22
            Vermogen ...................................................................................................... 28
            Verpakking ..................................................................................................... 13
            Verplichtingen van de exploitant ...................................................................... 9

            W
            Wonden, littekens en puistjes .................................................................... 8, 20

06/2019  1020270-00A                                         Gebruiksaanwijzing – 29/30
Index

30/30
Instructions de service
Traduction des instructions de service originales

 Ergoline Sensor
                          1020270-00A / fr / 06.2019
Notice

Notice
            Constructeur : JK-Products GmbH
                   Köhlershohner Straße 60
                   53578 Windhagen
                   GERMANY
                   Tél. : +49 (0) 22 24 / 818-140
                   Fax : +49 (0) 22 24 / 818-166
      SAV / Service technique   JK-International GmbH,
     (commande des pièces de    Division JK-Global Service
         rechange pour les   Köhlershohner Straße 60
           composants) :    53578 Windhagen
                     GERMANY
                     Tél. : +49 (0) 22 24 / 818-861
                     Fax : +49 (0) 22 24 / 818-205
                     E-Mail : service@jk-globalservice.de
     Commande des pièces de JK-International GmbH,
        rechange pour les Division JK-Licht
         consommables : Köhlershohner Straße 60
                 53578 Windhagen
                 GERMANY
                 Tél. : +49 (0) 22 24 / 818-600
                 Fax : +49 (0) 22 24 / 818-615
                 E-Mail : info@jk-licht.de
             DANGER !
              Si vous ne respectez pas les présentes instructions de
              service :
              • vous prenez le risque de graves blessures, voire d'un
                accident mortel,
              • l'appareil et l'environnement peuvent être
                endommagés.
              – Veuillez lire les présentes instructions de service avant
                de mettre en service votre de l'appareil
              – Respectez les consignes et les règles de conduite né-
                cessaires pour un fonctionnement sécuritaire de l'appa-
                reil.
              – Mettez la notice d'utilisation et les informations com-
                plémentaires du fabricant à la disposition des person-
                nels, sur les postes de travail.

     Propriété intellectuelle / Copyright
     JK-Holding GmbH détient la propriété intellectuelle.
     Il est interdit de dupliquer le contenu intégralement ou partiellement, de le
     diffuser, d'en utiliser abusivement aux fins de concurrence, et de le communi-
     quer aux tiers.
     Sous réserve de modifications techniques pour ce qui est des illustrations et
     des indications de ces instructions de service !

2/30
Sommaire

Sommaire
             1    Consignes de sécurité et avertissements................................... 5
             1.1   Généralités ...................................................................................... 5
             1.1.1  Définitions ....................................................................................... 5
             1.1.2  Explication des symboles ................................................................ 6
             1.2   Utilisation normale........................................................................... 7
             1.3   Erreurs d'utilisation prévisibles ........................................................ 7
             1.4   Consignes de sécurité pour l'utilisateur........................................... 7
             1.5   Consignes de sécurité générales et avertissements ....................... 8
             1.5.1  Obligations de l'exploitant ............................................................... 8
             1.5.2  Qualification du personnel............................................................... 8
             1.5.3  Contenu de la livraison.................................................................... 8
             1.5.4  Transport, montage et installation ................................................... 9
             1.5.5  Mise en service ............................................................................. 10
             1.5.6  Fonctionnement et maintenance ................................................... 10
             1.5.7  Mise hors service .......................................................................... 10
             1.5.8  Stockage ....................................................................................... 10
             1.5.9  Elimination .................................................................................... 11
             1.5.10  Directives ...................................................................................... 11
             1.5.11  Exportation .................................................................................... 11
             1.5.12  Modifications techniques ............................................................... 11
             1.6   Plaques et autocollants sur l'appareil ............................................ 12
             1.7   Garantie ........................................................................................ 14
             1.8   Exclusion de garantie et de responsabilité ................................... 14

             2    Description .................................................................................. 15
             2.1   Contenu de la livraison.................................................................. 15
             2.2   Description de l'appareil ................................................................ 15
             2.3   Description des fonctions .............................................................. 15

             3    Fonctionnement .......................................................................... 16
             3.1   Consignes de sécurité pour l'utilisateur......................................... 16
             3.2   Mesure .......................................................................................... 16
             3.3   Mesure échouée 2 x...................................................................... 16
             3.4   Affichage du fonctionnement du capteur ...................................... 17

             4    Nettoyage et maintenance .......................................................... 18
             4.1   Consignes de sécurité pour le nettoyage et la maintenance......... 18
             4.2   Défauts .......................................................................................... 18
             4.3   Nettoyage et désinfection.............................................................. 18
             4.4   Plan de nettoyage ......................................................................... 21
             4.5   Maintenance.................................................................................. 22
             4.6   Plan de maintenance .................................................................... 22

06/2019  1020270 -00A                                    Instructions de service – 3/30
Sommaire

      5   Caractéristiques techniques ...................................................... 24
      5.1  Puissance et valeurs de raccordement ......................................... 24
      5.2  Dimensions.................................................................................... 25
      5.3  Pièces de rechange et accessoires ............................................... 26

      6   Index ............................................................................................. 27

4/30
Consignes de sécurité et avertissements

1     Consignes de sécurité et avertissements
              Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil, il faut lire avec attention et
              respecter les consignes de sécurité et les avertissements suivants.
              Les consignes de sécurité regroupées ici seront, si nécessaire, de nouveau
              mentionnées dans les chapitres correspondants.

              1.1        Généralités
              1.1.1       Définitions
              Opérateur
              Personne qui met les appareils décrits ici à la disposition d'utilisateurs à des
              fins lucratives. L'opérateur est responsable du fonctionnement régulier de
              l'appareil et du respect des intervalles de maintenance.

              Utilisateur
              Personne utilisant l'appareil dans un local commercial.

              Personnel
              Personnes chargées du fonctionnement, du nettoyage et des travaux géné-
              raux de maintenance et instruisent les utilisateurs sur le fonctionnement des
              appareils.

              Électrotechnicien
              Personne ayant suivi une formation professionnelle appropriée, disposant
              des connaissances et de l'expérience requises des directives en vigueur,
              de manière à pouvoir identifier et prévenir les risques pouvant émaner de
              l'électricité.

              Personnel technique formé et autorisé
              Personnel technique d'une société tierce formé et autorisé pour les travaux
              d'installation et de maintenance de certains appareils.

06/2019   1020270-00A                             Instructions de service – 5/30
Consignes de sécurité et avertissements

                     1.1.2       Explication des symboles
                     Dans la présente notice d'utilisation, nous utilisons les consignes de sécurité
                     suivantes :

                              DANGER !
                              Nature et source du danger
                              Cette consigne de sécurité attire l'attention sur un risque
                              direct pour l'intégrité physique et la vie.

                              DANGER !
                              Nature et source du danger
                              Cette consigne de sécurité attire l'attention sur un risque
                              pour l'intégrité physique et la vie provoqué par l'électricité.

                              ATTENTION !
                              Nature et source du danger
                              Cette consigne de sécurité attire l'attention sur un risque de
                              dommage pour l'appareil, les matériaux et l'environnement.

                              REMARQUE :
                              Ce symbole ne désigne pas de consigne de sécurité, mais
                              des informations pour une meilleure compréhension des
                              opérations.

6/30
Consignes de sécurité et avertissements

            1.2        Utilisation normale
            Le capteur sert à analyser la sensibilité à la lumière et le bronzage actuels de
            la peau de l'utilisateur avant l'utilisation d'un appareil de bronzage ou Beauty.
            Le capteur ne doit être utilisé que sur la peau humaine.
            Avant chaque séance de bronzage, il est nécessaire de réaliser une mesure
            de valeur. La mesure se fait sur la partie la plus blanche de la peau qui doit
            être exposée, p. ex. à l'intérieur de l'avant-bras.
            Le capteur doit toujours être utilisé avec une minuterie. La durée de fonction-
            nement de l’appareil doit être sécurisée par une minuterie conformément à
            EN60335-2-27.

            1.3        Erreurs d'utilisation prévisibles
            Les utilisations suivantes du capteur sont strictement interdites :
             Les mesures à des endroits inadaptés de la peau, voir 'Consignes de
              sécurité pour l'utilisateur'.

            1.4        Consignes de sécurité
                     pour l'utilisateur
            Il ne faut pas utiliser le capteur sur les parties du corps suivantes :
             Grains de beauté, lentigos séniles et veines
             Plaies, cicatrices et boutons
             Rougeurs (rosacée, coup de soleil)
             Tatouages
             Peau poilue
             Rides prononcées
             Peau maquillée (maquillage, produits cosmétiques, autobronzant)
             Peau humide, brillante ou qui transpire

            Eviter les erreurs d'utilisation telles que :
             Mise en place de travers du capteur
             Pression trop importante du capteur lors de la mesure (modifie la circula-
              tion sanguine de la peau dans la zone de la mesure)

06/2019  1020270-00A                            Instructions de service – 7/30
Consignes de sécurité et avertissements

                     1.5        Consignes de sécurité générales et
                              avertissements
                     1.5.1       Obligations de l'exploitant
                     En votre qualité d'opérateur, vous êtes tenu de tenir à disposition des instruc-
                     tions de service, de nettoyage et de maintenance claires et de garantir par
                     des formations et des instructions le fonctionnement correct et normal ainsi
                     que la manipulation normale de l'appareil.
                     Vos instructions pour le fonctionnement doivent permettre le fonctionnement
                     sans danger et la manipulation sans danger de l'appareil conformément aux
                     prescriptions nationales d'hygiène du travail et de protection de l'environne-
                     ment, et respecter les caractéristiques et les éléments pertinents de votre
                     exploitation. A l'intérieur de l'Union Européenne s'applique la Directive UE
                     89/391/CEE.

                     1.5.2       Qualification du personnel
                     En votre qualité d'opérateur, vous êtes tenu d'instruire votre personnel et
                     d'attirer son attention sur les prescriptions légales et de prévention des acci-
                     dents. Assurez-vous que votre personnel a compris la présente notice d'utili-
                     sation et qu'il l'applique. C'est particulièrement le cas pour les points sui-
                     vants :
                      Les informations des rubriques 'Utilisation normale' et 'Erreurs d'utilisa-
                        tion prévisibles'
                      Les consignes de sécurité du chapitre Fonctionnement
                      Les consignes d'utilisation
                      Les consignes de nettoyage et de maintenance
                     – Mettez la notice d'utilisation et les informations complémentaires du fa-
                        bricant à la disposition des personnels, sur les postes de travail.
                     – Vérifiez régulièrement que votre personnel applique les consignes de
                        sécurité, est conscient des risques et applique les consignes d'utilisation.
                     – Veillez à ce que les intervalles de nettoyage soient respectés, en particu-
                        lier le nettoyage après chaque utilisation.
                     – Assurez-vous que votre personnel conseille correctement vos clients, en
                        particulier pour la durée des séances de bronzage, les risques potentiels
                        et le fonctionnement de l'appareil.
                     – Il est interdit aux personnes de moins de 18 ans d'utiliser l'appareil. Don-
                        nez pour instruction à vos personnels de contrôler la carte d'identité en
                        cas de doute.

                     1.5.3       Contenu de la livraison
                     Vous trouverez les informations sur le contenu de la livraison dans le chapitre
                     Description, page 15.

8/30
Consignes de sécurité et avertissements

                1.5.4       Transport, montage et installation
                L'appareil est livré par une entreprise spécialisée et installé par le SAV du
                fabricant ou installé et monté par un SAV autorisé.
                En votre qualité d'opérateur, vous êtes tenu d'équiper le lieu de l'implantation
                avec les installations électriques, voir page 9.

                Montage
                         DANGER !
                         Risque pour les personnes en cas de chute !
                         – Placer la station sur une surface plane et horizontale.

                Lieu d'implantation
                                 ATTENTION !
                         Air salin ! Air chargé en substances polluantes !
                         Endommagements de l'appareil dus à la corrosion sur le
                         boîtier et les composants électriques.
                         – Dans la mesure du possible, ne pas installer l'appareil
                            dans une piscine.
                         – Ne pas exploiter l'appareil dans des lieux exposés à
                            des conditions environnantes agressives (p. ex. air à
                            teneur en chlore)
                         L'appareil peut être endommagé !
                         En cas de grandes différences de température entre le
                         transport et le lieu de montage, ne pas mettre l'appareil en
                         service immédiatement après installation.
                         – Patientez au moins 2 heures avant de raccorder l'appa-
                            reil à l'alimentation électrique.

                Conditions ambiantes
                  Température ambiante optimale : de +15 °C à +32 °C
                  Température de stockage : de -15 °C à +60 °C
                Il est interdit d'utiliser l'appareil à l'extérieur.
                Aux altitudes supérieures à 2000 m au-dessus du niveau de la mer, il est
                nécessaire de modifier l'équipement pour pouvoir garantir un fonctionnement
                correct.
                Par principe, l'appareil ne convient pas à une exploitation dans des équipe-
                ments mobiles (bateaux, bus, trains). Une modification s'avère nécessaire
                pour garantir une utilisation sans perturbation dans des équipements mobiles.
                Avant de mettre l'appareil en service, veuillez impérativement contacter le
          19144 / 0
                service après-vente - voir page 2.

06/2019  1020270-00A                                Instructions de service – 9/30
Consignes de sécurité et avertissements

                     1.5.5       Mise en service
                     L'appareil est livré prêt à l'emploi.
                     La première mise en service est effectuée par le SAV du fabricant ou par un
                     SAV autorisé. L'appareil est remis prêt à fonctionner.
                     Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une durée prolongée, il doit être con-
                     trôlé par notre SAV ou par une entreprise spécialisée homologuée.
                     L'appareil doit être commandé par une minuterie.
                     Une minuterie doit être installée de manière à ce que, en cas de défaillance
                     de la commande, l’appareil se déconnecte automatiquement au plus tard
                     après 110 % du temps de fonctionnement choisi. La durée de fonctionnement
                     de l’appareil doit être sécurisée par une minuterie conformément à
                     EN 60335-2-27.

                              REMARQUE :
                              L'appareil doit impérativement être utilisé avec une minuterie
                              et son prise RS232 doit être raccordé à un conducteur de
                              protection.

                     1.5.6       Fonctionnement et maintenance
                     Le fonctionnement correct, la maintenance et l'entretien sont les conditions
                     assurant l'intégrité physique et la sécurité des utilisateurs pendant le fonction-
                     nement et pour garantir les fonctionnalités normales de l'appareil.
                     Respectez les informations et les recommandations de la présente notice
                     d'utilisation. Veillez à respecter les intervalles de contrôle, de maintenance et
                     d'entretien.
                     Il est interdit d'effectuer des conversions et des modifications arbitraires de
                     l'appareil et de la commande. L'autorisation d'exploitation devient caduque en
                     cas d'enfreinte !
                     Afin d'éviter tout danger, vous ne devez pas utilisez l'appareil lorsque le câble
                     est endommagé. Il faut changer immédiatement le câble s'il est endommagé.

                     1.5.7       Mise hors service
                     Pour mettre l'appareil hors service, temporairement ou définitivement, sec-
                     tionnez l'alimentation électrique.
                     Si vous mettez l'appareil hors service définitivement, respectez les prescrip-
                     tions légales concernant la mise aux déchets.

                     1.5.8       Stockage
                     Stocker l'appareil au sec, dans un lieu non exposé aux fluctuations de tempé-
                     rature. L'appareil refroidi peut être emballé sous un film pour le protéger des
                     rayures.
                       Température de stockage : de -15 °C à +60 °C

10/30
Vous pouvez aussi lire