USER MANUAL HG795550XB - Electrolux

 
HG795550XB  NL  Gebruiksaanwijzing
         Kookplaat
                     2

       FR  Notice d'utilisation  20
         Table de cuisson
       DE  Benutzerinformation  38
         Kochfeld

USER
MANUAL
2  www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE
    1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
    2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
    3. MONTAGE .................................................................................................................. 8
    4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................12
    5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................12
    6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
    7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................14
    8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................15
    9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................17
    10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................18

VOOR PERFECTE RESULTATEN
    Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
    om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
    leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
    niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
    optimaal van kunt profiteren.
    Ga naar onze website voor:
             Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
             onderhoudsinformatie:
             www.aeg.com/webselfservice
             Registreer uw product voor een betere service:
             www.registeraeg.com

             Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
             apparaat:
             www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE
    Gebruik altijd originele onderdelen.
    Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
    bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
    Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
      Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
      Algemene informatie en tips
      Milieu-informatie

    Wijzigingen voorbehouden.

1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
    Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
    installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
    niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
    door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS  3

Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
  of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
•  Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
  zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
  buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
  onder toezicht staan.
•  Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
  permanent toezicht.
•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
•  Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
  gooi het op passende wijze weg.
•  Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
  apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
  is heet.
•  Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
  dit te worden geactiveerd.
•  Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
  uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•  WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
  onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
  dient op te passen dat u de verwarmingselementen
  niet aanraakt.
•  Bedien het apparaat niet met een externe timer of
  een apart afstandbedieningssysteem.
4  www.aeg.com

    •  WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
      kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
      brandgevaar opleveren.
    •  Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
      schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
      de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
    •  LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
      bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
      onder constant toezicht staan.
    •  WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
      voorwerpen op de kookplaten.
    •  Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
      deksels mogen niet op de kookplaat worden
      geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
    •  Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
      te maken.
    •  Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
      is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
      het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
      de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
      verwijdert u de zekering om het apparaat van de
      stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
      met de erkende servicedienst.
    •  In het geval van een breuk in de glazen plaat:
      – zet alle branders en elektrische verwarmelementen
        onmiddellijk uit en neem het apparaat van de
        stroomvoorziening,
      – raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
      – gebruik het apparaat niet.
    •  Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
      fabrikant, een erkende serviceverlener of een
      gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
      gevaarlijke situaties te voorkomen.
    •  Als het apparaat direct op de voeding wordt
      aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
      contactopening nodig op alle polen. Complete
      afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
      gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
NEDERLANDS    5

    worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
    uitgesloten.
  •  Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
    kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
    gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
    temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
    kamertemperatuur.
  •  WAARSCHUWING: Gebruik alleen
    kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
    kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
    het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
    aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
    apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
    ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
    veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Dit apparaat is geschikt voor de      • Installeer het apparaat niet naast een
  volgende markten: BE LU           deur of onder een raam. Dit voorkomt
                         dat heet kookgerei van het apparaat
                         valt als de deur of het raam wordt
  2.1 Montage                 geopend.
      WAARSCHUWING!           • Als het apparaat geïnstalleerd is
      Alleen een erkende          boven lades zorg er dan voor dat de
      installatietechnicus mag het     ruimte tussen de onderkant van het
      apparaat installeren.        apparaat en de bovenste lade
                         voldoende is voor luchtcirculatie.
      WAARSCHUWING!           • De onderkant van het apparaat kan
      Gevaar voor letsel of schade     heet worden. Wij raden aan om een
      aan het apparaat.          onbrandbaar scheidingspaneel te
                         plaatsen onder het apparaat om te
  • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.   voorkomen dat de onderkant kan
  • Installeer en gebruik geen         worden aangeraakt.
   beschadigd apparaat.
  • Volg de installatie-instructies op die  2.2 Aansluiting aan het
   zijn meegeleverd met het apparaat.    elektriciteitsnet
  • Houd de minimumafstand naar
   andere apparaten en units in acht.       WAARSCHUWING!
  • Pas altijd op bij verplaatsing van het     Gevaar voor brand en
   apparaat, want het is zwaar. Gebruik      elektrische schokken.
   altijd veiligheidshandschoenen en
   gesloten schoeisel.           • Alle elektrische aansluitingen moeten
  • Dicht de oppervlakken af met kit om    door een gediplomeerd
   te voorkomen dat ze gaan opzetten     elektromonteur worden gemaakt.
   door vocht.               • Dit apparaat moet worden
  • Bescherm de bodem van het         aangesloten op een geaard
   apparaat tegen stoom en vocht.       stopcontact.
6  www.aeg.com

    • Verzeker u ervan dat de stekker uit    het apparaat volledig van het lichtnet
     het stopcontact is getrokken, voordat   afgesloten kan worden. Het
     u welke werkzaamheden dan ook       isolatieapparaat moet een
     uitvoert.                 contactopening hebben met een
    • Zorg ervoor dat de parameters op het    minimale breedte van 3 mm.
     vermogensplaatje overeenkomen met
     elektrische vermogen van de       2.3 Gasaansluiting
     netstroom.
    • Zorg ervoor dat het apparaat correct   • Alle gasaansluitingen moeten door
     is geïnstalleerd. Losse en onjuiste    een gediplomeerd elektromonteur
     stroomkabels of stekkers (indien van    worden gemaakt.
     toepassing) kunnen ervoor zorgen dat   • Controleer vóór de installatie of de
     de contactklem te heet wordt.       plaatselijke
    • Gebruik de juiste stroomkabel.       distributieomstandigheden (gassoort
    • Voorkom dat de stroomkabels        en -druk) en de afstelling van het
     verstrikt raken.              apparaat met elkaar te combineren
    • Zorg ervoor dat er een           zijn.
     schokbescherming wordt          • Zorg ervoor dat er koude
     geïnstalleerd.               luchtcirculatie in het apparaat
    • Gebruik het klem om spanning op het    aanwezig is.
     snoer te voorkomen.           • Op het typeplaatje staat informatie
    • Zorg ervoor dat de stroomkabel of     over de gastoevoer.
     stekker (indien van toepassing) het   • Dit apparaat mag niet aangesloten
     hete apparaat of heet kookgerei niet    worden op een inrichting dat
     aanraakt als u het apparaat op de     producten afvoert voor verbranding.
     nabijgelegen contactdozen aansluit.    Sluit het apparaat aan volgens de
    • Gebruik geen meerwegstekkers en      geldende installatieregels. Let op de
     verlengsnoeren.              vereisten voor voldoende ventilatie.
    • Zorg dat u de hoofdstekker (indien
     van toepassing) of kabel niet      2.4 Gebruik
     beschadigt. Neem contact op met
     onze service-afdeling of een          WAARSCHUWING!
     elektromonteur om een beschadigde        Gevaar voor letsel,
     hoofdkabel te vervangen.            brandwonden of elektrische
    • De schokbescherming van delen          schokken.
     onder stroom en geïsoleerde delen    • Verwijder voor gebruik (indien van
     moet op zo'n manier worden         toepassing) de verpakking, labels en
     bevestigd dat het niet zonder       beschermfolie.
     gereedschap kan worden verplaatst.    • Gebruik dit apparaat in een
    • Steek de stekker pas in het        huishoudelijke omgeving.
     stopcontact als de installatie is    • De specificatie van het apparaat mag
     voltooid. Zorg ervoor dat het       niet worden veranderd.
     netsnoer na installatie bereikbaar is.  • Zorg ervoor dat de
    • Sluit de stroomstekker niet aan op     ventilatieopeningen niet geblokkeerd
     een losse stroomaansluiting.        zijn.
    • Trek niet aan het netsnoer om het    • Laat het apparaat tijdens het gebruik
     apparaat los te koppelen. Trek altijd   niet onbeheerd achter.
     aan de stekker.             • Zet de kookzone op "uit" na elk
    • Gebruik alleen de juiste isolatie-     gebruik.
     apparaten: stroomonderbrekers,      • Leg geen bestek of pannendeksels op
     zekeringen (schroefzekeringen       de kookzones. Deze kunnen heet
     moeten uit de houder worden        worden.
     verwijderd), aardlekschakelaars en    • Bedien het apparaat niet met natte
     contactgevers.               handen of als het contact maakt met
    • De elektrische installatie moet een    water.
     isolatieapparaat bevatten waardoor
NEDERLANDS    7

• Het apparaat mag niet worden       • Het gebruik van een kookapparaat op
 gebruikt als werkblad of aanrecht.     gas leidt tot de productie van warmte
• Als u eten in de hete olie doet, kan    en vocht. Zorg voor een goede
 het spatten.                ventilatie in de ruimte waar het
                       apparaat is geïnstalleerd.
    WAARSCHUWING!
                      • U moet bij langdurig intensief gebruik
    Risico op brand en explosie
                       van het apparaat waarschijnlijk meer
• Verhitte vetten en olie kunnen       ventileren, bijvoorbeeld door een
 ontvlambare damp afgeven. Houd       raam te openen, of effectiever
 vlammen of verwarmde voorwerpen       ventileren, bijvoorbeeld door het
 uit de buurt van vet en olie als u er    niveau van de aanwezige,
 mee kookt.                 mechanische ventilatie op te voeren.
• De dampen die hete olie afgeeft      • Dit apparaat is uitsluitend bestemd
 kunnen spontane ontbranding         om mee te koken. Het mag niet
 veroorzaken.                worden gebruikt voor andere
• Gebruikte olie die voedselresten      doeleinden, zoals het verwarmen van
 bevat kan brand veroorzaken bij een     een kamer.
 lagere temperatuur dan olie die voor   • Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
 de eerste keer wordt gebruikt.       azijn, citroensap of
• Plaats geen ontvlambare producten      reinigingsmiddelen voor het
 of gerechten die vochtig zijn gemaakt    verwijderen van kalkaanslag, in
 met ontvlambare producten in, bij of    aanraking komen met de kookplaat.
 op het apparaat.              Hierdoor kunnen doffe plekken
                       ontstaan.
    WAARSCHUWING!            • Verkleuring van het email of roestvrij
    Risico op schade aan het       staal is niet van invloed op de werking
    apparaat.               van het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het      2.5 Onderhoud en reiniging
 bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.          WAARSCHUWING!
• Laat geen voorwerpen of kookgerei         Verwijder de toetsen,
 op het apparaat vallen. Het oppervlak       knoppen of pakkingen niet
 kan beschadigen.                 van het bedieningspaneel.
• Activeer de kookzones niet met lege        Er kan water in het apparaat
 pannen of zonder pannen erop.           komen en schade
• Geen aluminiumfolie op het apparaat        veroorzaken.
 leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of    • Reinig het apparaat regelmatig om te
 met beschadigde bodems kunnen        voorkomen dat het materiaal van het
 krassen veroorzaken in het glas /      oppervlak achteruitgaat.
 glaskeramiek. Til deze voorwerpen     • Schakel het apparaat uit en laat het
 altijd op als u ze moet verplaatsen op   afkoelen voordat u het schoonmaakt.
 de kookplaat.               • Trek voor
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met    onderhoudswerkzaamheden de
 de juiste vorm en een diameter groter    stekker uit het stopcontact.
 dan de afmetingen van de branders.    • Gebruik geen waterstralen of stoom
• Zorg ervoor dat de pannen in het      om het apparaat te reinigen.
 midden van de branders staan.       • Reinig het apparaat met een vochtige
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de   zachte doek. Gebruik alleen neutrale
 knop snel van de maximale stand naar    reinigingsmiddelen. Gebruik geen
 de minimale stand draait.          schuurmiddelen, schuursponsjes,
• Gebruik alleen de accessoires die zijn   oplosmiddelen of metalen
 meegeleverd met het apparaat.        voorwerpen.
• Plaats geen vlamverdeler op de      • De branders niet in de afwasautomaat
 brander.                  reinigen.
8  www.aeg.com

    2.6 Servicedienst                  • Neem contact met uw plaatselijke
                               overheid voor informatie m.b.t.
    • Neem contact op met een erkende           correcte afvalverwerking van het
     servicedienst voor reparatie van het        apparaat.
     apparaat.                     • Haal de stekker uit het stopcontact.
    • Gebruik uitsluitend originele           • Snijd het netsnoer vlak bij het
     reserveonderdelen.                 apparaat af en gooi het weg.
                              • Maak de externe gasleidingen plat.
    2.7 Verwijdering
        WAARSCHUWING!
        Gevaar voor letsel of
        verstikking.

3. MONTAGE
                              voorzichtig wanneer de kookplaat wordt
        WAARSCHUWING!
                              samengebracht met een oven.
        Raadpleeg de hoofdstukken
        Veiligheid.                    Controleer of de
                                 gastoevoerdruk van het
    3.1 Voor montage                      apparaat voldoet aan de
                                 aanbevolen waarden. De
    Voordat u de kookplaat installeert, dient         verstelbare aansluiting wordt
    u de onderstaande informatie van het            op de uitbreidingsbrug
    typeplaatje te noteren. Het typeplaatje          bevestigd met behulp van
    bevindt zich onderop de kookplaat.             een schroefdraadmoer R
     Model .......................................      1/2". Alle onderdelen die
                                 getoond worden op de
     Productnummer                      afbeelding zijn reeds in de
     (PNC) ........................................     fabriek gemonteerd. Het
     Serienummer ...........................         apparaat werd voor het de
                                 fabriek verliet getest, om
    3.2 Gasaansluiting                     voor u de beste resultaten te
                                 verzekeren.
        WAARSCHUWING!
        De volgende instructies over
        de installatie en het
        onderhoud moeten
        opgevolgd worden door
        vakkundig personeel in
        overeenstemming met de
        geldende voorschriften.

    De aansluiting op de gastoevoer moet             A  B C
    worden uitgevoerd met behulp van een
    AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of       A. Uiteinde van as met moer
    gebruik een flexibele leiding in AGB        B. Ring meegeleverd met het apparaat
    (roestvrij staal), in overeenstemming met      C. Elleboog meegeleverd met het
    de voorschriften die van kracht zijn (NBN        apparaat
    D 51.003). Als u flexibele metalen         Vloeibaar gas
    leidingen gebruikt, moet u opletten dat       Gebruik de rubberen pijphouder voor
    deze niet in aanraking komen met          vloeibaar gas. Koppel altijd de pakking
    bewegende onderdelen, of dat ze niet        vast. Ga vervolgens door met de
    vastgeklemd worden. Wees ook            gasaansluiting.
NEDERLANDS    9

De flexibele leiding is klaar voor gebruik  Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
als de leiding:               verschilt van de vereiste druk, moet u
                       een geschikte drukregelaar op de
• niet warmer wordt dan
                       gastoevoerleiding monteren.
  kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;           3.4 Aanpassing van het
• niet onderworpen is aan tractie of     minimale niveau (alleen voor
  torsie;                 België)
• niet in aanraking komt met scherpe
  randen of hoeken;            Het minimumniveau van de branders
• gemakkelijk onderzocht kan worden     afstellen:
  om de toestand ervan te controleren.   1. Steek de brander aan.
De controle van de staat van de flexibele  2. Draai de knop naar de minimale
leiding bestaat erin te controleren of:     stand.
• de leiding geen barsten, sneden,      3. Verwijder de knop .
  vlekken of brandsporen vertoont op    4. Pas de stand van de bypass-schroef
  de twee uiteinden en over de         aan met een smalle schroevendraaier
  volledige lengte;              (A).
• het materiaal niet gehard is, maar de     A
  juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
  zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
    WAARSCHUWING!            5. Als u overstapt:
    Controleer wanneer de          • van aardgas G20/G25 20/25 mbar
    installatie is voltooid of alle      op vloeibaar gas, draai de
    leidingfittingen goed zijn         instelschroef dan helemaal vast.
    afgedicht. Gebruik een         • van vloeibaar gas op aardgas
    zeepoplossing, geen vlam!         G20/G25 20/25 mbar, draai de
                          bypass-schroef dan ongeveer 1/4
3.3 Vervanging spuitmonden             draai los (1/2 draai bij een
                          multibrander).
(alleen voor België)
                           WAARSCHUWING!
1. Verwijder de pannendrager.            Zorg dat de vlam niet
2. Verwijder de branderkappen en -          uitgaat als u de knop snel
  kronen.                      van de maximale stand naar
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de         de minimale stand draait.
  hoofdsproeiers, en vervang ze door
  de sproeiers die vereist zijn voor het
  type gas dat u gebruikt (zie de tabel   3.5 Aansluiting op het
  in het hoofdstuk 'Technische       elektriciteitsnet
  gegevens').
                       • Zorg er voor dat het aangegeven
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
                        voltage en het type stroom op het
  volgorde terug.
                        typeplaatje overeenkomen met het
5. Vervang het typeplaatje (naast de
                        voltage en stroomtype van uw lokale
  gastoevoerleiding) door het plaatje
                        stroomleverancier.
  voor het nieuwe type gastoevoer. U
                       • Dit apparaat wordt geleverd met een
  kunt het plaatje vinden in het zakje
                        netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
  dat bij het apparaat geleverd is.
                        een geschikte stekker, die geschikt is
                        voor de belasting die vermeld is op
10  www.aeg.com

      het identificatieplaatje. Zorg dat u de  3.7 In elkaar zetten
      stekker in een goed stopcontact
      steekt.                  1.
    •  Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
      schokbestendig stopcontact.
    •  Zorg ervoor dat het netsnoer na
      installatie bereikbaar is.
    •  Trek niet aan het netsnoer om het
      apparaat los te koppelen. Trek altijd
      aan de stekker.
    •  Er is brandgevaar als het apparaat
      verbinding maakt met een
      verlengkabel, een adapter of een
      meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
      dat de aarde-aansluiting overeenkomt
      met de normen en regelgeving.
    •  Laat de stroomkabel niet warmer
      worden dan 90° C.
         Zorg ervoor dat u de blauwe     2.
         neutrale kabel aansluit op de
         aansluiting met de letter
         "N" erop. Sluit de bruine (of
         zwarte) fasekabel aan op de
         aansluiting met de letter
         "L". Zorg dat de fasekabel
         altijd verbinding maakt.

    3.6 Aansluitkabel               3.

    Gebruik om de aansluitkabel te
    vervangen alleen de speciale kabel of
    een gelijksoortig type. Het kabeltype is:           min. 100 mm   min. 650 mm
    H03V2V2-F T90.                 min. 55 mm
    Zorg ervoor dat de doorsnede van het              30 mm
    snoer geschikt is voor het voltage en de      490 02 mm
                               +

                                            750+02 mm
    bedrijfstemperatuur. De geel/groene
    aarddraad moet ongeveer 2 cm langer
    zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.   4.

                                           400 mm

                                      50 mm
NEDERLANDS   11

    Als er op een afstand    3.8 Mogelijkheden voor
    van 400 mm boven de     inbouw
    kookplaat een
    meubelstuk is        Het paneel geïnstalleerd onder de
    geïnstalleerd, moet er    kookplaat moet eenvoudig te
    een minimale         verwijderen zijn en eenvoudig toegang
    veiligheidsafstand van 50  bieden indien technische hulp nodig is.
    mm aan beide zijden van   Keukenmeubel met
    de kookplaat zijn.
5.

6.                               min 6 mm

                              A   min 40 mm

            A
                     B    min 5 mm
   A) meegeleverde steun           (max 150 mm)
7.                        60 mm

                   A. Verwijderbaar paneel
                   B. Ruimte voor aansluitingen

                   Keukenmeubel met oven
                   Om veiligheidsredenen en om een
                   gemakkelijke verwijdering van de oven
                   uit het meubel mogelijk te maken,
    LET OP!           moeten de elektrische aansluitingen van
    Installeer het apparaat   de kookplaat en de oven afzonderlijk
    alleen op een werkblad met  geïnstalleerd worden.
    een plat oppervlak.
12  www.aeg.com

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
    4.1 Indeling kookplaat
        1  2       3
                        1  Multikroonbrander
                        2  Sudderbrander
                        3  Normale brander
                        4  Bedieningsknoppen

                      4

    4.2 Bedieningsknop
                        Symbool    Beschrijving
    Symbool    Beschrijving
                                ontstekingsstand / maxi-
            geen gastoevoer / uit-         male gastoevoer
            stand
                                minimale gastoevoer

5. DAGELIJKS GEBRUIK
        WAARSCHUWING!
        Raadpleeg de hoofdstukken
        Veiligheid.                            A

    5.1 Branderoverzicht
                                         B

                      A
                                         C
                                         D
                      B

                        A.  Branderdeksel
                      C  B.  Branderkroon
                      D  C.  Ontstekingsbougie
                        D.  Thermokoppeling

                        5.2 De brander ontsteken
                            Ontvlam de brander altijd
                            vóór u het kookgerei erop
                            plaatst.
NEDERLANDS  13

    WAARSCHUWING!              Draai als de brander per
    Ga voorzichtig te werk bij        ongeluk uit gaat de
    het gebruik van branders         bedieningsknop naar de uit
    (open vuur) in de keuken. De       stand en probeer na
    fabrikant kan niet            minimaal 1 minuut de
    aansprakelijk gesteld          brander weer aan te steken.
    worden in geval van onjuist
    gebruik van de vlam.           De vonkontsteking kan
                        automatisch starten wanneer
1. Druk de bedieningsknop helemaal in      u de stekker in het
  en draai de knop linksom naar de       stopcontact steekt, na de
  maximale gastoevoerstand ( ).        installatie of na een
2. Houd de bedieningsknop ongeveer       stroomonderbreking. Dat is
  10 seconden ingedrukt. Het          normaal.
  thermokoppel kan dan opwarmen.
  Als u dat niet doet, wordt de        De kookplaat is voorzien van
  gastoevoer onderbroken.           progressieve gaskleppen.
3. Stel de vlam af zodra deze          Hiermee kunt u de vlam
  regelmatig brandt.              nauwkeuriger reguleren.
    Als de brander na enkele
    pogingen niet aan gaat,     5.3 De brander uitschakelen
    controleer dan of de kroon    Om de vlam te doven, de knop naar de
    en de deksel goed op hun
    plaats zitten.          off-positie draaien  .
                        WAARSCHUWING!
    WAARSCHUWING!              Draai de vlam altijd lager of
    Houd de bedieningsknop          schakel hem uit voordat u de
    niet langer dan 15 seconden       pan van de brander haalt
    ingedrukt. Als de brander na
    15 seconden nog niet
    brandt, de bedieningsknop
    loslaten en minstens 1
    minuut wachten voordat u
    opnieuw probeert de vlam
    te ontsteken.

    LET OP!
    Bij afwezigheid van
    elektrische stroom kunt u de
    brander ontsteken zonder
    elektrische inrichting. Breng
    in dat geval een vlam in de
    buurt van de brander, draai
    de regelknop tegen de
    wijzers van de klok in naar
    de maximale
    gastoevoerstand en druk
    deze in. Houd de regelknop
    gedurende 10 seconden of
    korter ingedrukt om het
    thermokoppel op te laten
    warmen.
14  www.aeg.com

6. AANWIJZINGEN EN TIPS
        WAARSCHUWING!             LET OP!
        Raadpleeg de hoofdstukken       Zorg dat de potten zich in
        Veiligheid.              het midden van de brander
                           bevinden, voor een
    6.1 Kookgerei                 maximum aan stabiliteit en
                           lager gasverbruik.
        LET OP!
        Gebruik geen gietijzeren        LET OP!
        pannen, aardewerk of          Vloeistoffen die tijdens het
        grillplaten.              koken worden gemorst
                           kunnen ervoor zorgen dat
        WAARSCHUWING!             het glas breekt.
        Zet één pan niet op twee
        branders.            6.2 Diameter van het
        WAARSCHUWING!
                        kookgerei
        Zet geen instabiele of         Gebruiken alleen kookgerei
        beschadigde pannen op de        met een bodemdiameter die
        brander om morsen en letsel      geschikt is voor de afmeting
        te voorkomen.             van de plaat.
        LET OP!
        Zorg dat de bodems van de    Brander         Diameter van
        pannen niet dichtbij de                 de pannen
        bedieningsknop staan,                  (mm)
        anders wordt de
                        Multikroon        180 - 260
        bedieningsknop heet.
                        Normale brander     120 - 220
        LET OP!
        Zorg dat de handvaten van    Sudderbrander      80 - 180
        de pot niet boven de
        voorste rand van het
        werkblad komen.

7. ONDERHOUD EN REINIGING
        WAARSCHUWING!             WAARSCHUWING!
        Raadpleeg de hoofdstukken       Gebruik geen messen,
        Veiligheid.              schrapers of gelijksoortige
                           hulpmiddelen om het glazen
    7.1 Algemene informatie            oppervlak of de randen van
                           de branders en het frame
    • Maak de kookplaat na ieder gebruik     schoon te maken (indien van
     schoon.                   toepassing).
    • Gebruik altijd kookgerei met een
     schone bodem.            • Was de onderdelen van roestvrij staal
    • Krassen of donkere vlekken op de    af met water en droog ze vervolgens
     oppervlakte hebben geen invloed op   met een zachte doek.
     de werking van de kookplaat.
    • Gebruik een specifiek
     schoonmaakmiddel voor het
     oppervlak van de kookplaat.
NEDERLANDS    15

  7.2 Pannendragers              suikerhoudend voedsel, anders kan
                        dit schade aan de kookplaat
      De pansteunen zijn niet       veroorzaken. Doe voorzichtig om
      bestand tegen afwassen in      brandwonden te voorkomen.
      een afwasautomaat. Ze       • Verwijder nadat de kookplaat
      moeten met de hand          voldoende is afgekoeld: kalk- en
      worden afgewassen.          waterkringen, vetspatten en
                        metaalachtig glanzende
  1. U kunt de pansteunen verwijderen     verkleuringen. Reinig de kookplaat
   voor een gemakkelijke reiniging van    met een vochtige doek en een beetje
   het kookplaat.              niet-schurend reinigingsmiddel.
     Ga zeer voorzichtig te        Droog de kookplaat na reiniging af
     werk bij het vervangen        met een zachte doek.
     van de pannendrager,        • Was de geëmailleerde delen, deksels
     dit om schade aan het         en kronen met een warm sopje en
     oppervlak van de           laat ze goed drogen alvorens ze terug
     kookplaat te vermijden.        te plaatsen.
  2. De emaillelaag kan scherpe randen
   hebben, dus wees voorzichtig tijdens  7.4 Reinigen van de
   het met de hand afwassen en       ontstekingsknop
   afdrogen. Verwijder hardnekkige     Dit onderdeel is uitgerust met een
   vlekken zo nodig met een        keramische ontstekingsbougie met een
   pastareiniger.             metalen elektrode. Reinig deze
  3. Zorg er na het reinigen van de     onderdelen altijd grondig, om
   pansteunen voor dat u ze in de juiste  moeilijkheden bij het aansteken te
   stand terugplaatst.           voorkomen, en controleer of de
  4. Om ervoor te zorgen dat de brander   branderkroonopeningen niet verstopt
   goed werkt, moeten de armen van     zijn.
   de pannendrager in de uitsparingen
   van de emaille platen worden
   geplaatst.
                       7.5 Periodiek onderhoud
                       Raadpleeg regelmatig uw lokale
                       serviceafdeling, om de staat van de
                       gastoevoerleiding en de drukregelaar
                       (indien gemonteerd) te controleren.

  7.3 De kookplaat
  schoonmaken
  • Verwijder direct: gesmolten
   kunststof, plastic folie, suiker en

8. PROBLEEMOPLOSSING
      WAARSCHUWING!
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.
16  www.aeg.com

    8.1 Wat moet ik doen als ...

    Storing            Mogelijke oorzaak       oplossing

    Er is geen vonk als de vonk-  De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
    ontsteking wordt geacti-    sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
    veerd.             is niet goed geïnstalleerd. lichtnet.

                    De zekering is doorgesla-   Controleer of de zekering de
                    gen.             oorzaak van de storing is. Als
                                   de zekeringen keer op keer
                                   doorslaan, neemt u contact
                                   op met een erkende installa-
                                   teur.

                    De branderdeksel en kroon   Plaats de branderdeksel en
                    zitten niet goed op hun    de kroon op juiste wijze.
                    plaats.

    De vlam gaat meteen na de   Het thermokoppel is niet   Na het ontsteken van de
    ontsteking uit.        voldoende opgewarmd.     vlam, de knop circa 10 sec.
                                   ingedrukt houden.

    De vlamring is ongelijk.    De branderkroon is verstopt  Controleer of de hoofdin-
                    met etensresten.       spuiter niet verstopt is en of
                                   de branderkroon schoon is.

    8.2 Als u het probleem niet          onderhoudstechnicus van de
                            klantenservice of de vakhandelaar in
    kunt oplossen...                rekening gebracht, zelfs tijdens de
    Als u niet zelf het probleem kunt       garantieperiode. De instructies over het
    verhelpen, neem dan contact op met uw     service center en de garantiebepalingen
    verkoper of de serviceafdeling. Zie voor    vindt u in het garantieboekje.
    deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
    u ervan dat u de kookplaat correct
    gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
    apparaat wordt het bezoek van de
NEDERLANDS  17

  8.3 Labels meegeleverd in de
  zak met accessoires
  Bevestig de stickers zoals hieronder
  weergegeven:

       A        B                     C

    MOD.       MOD.                  MOD.           TYPE
                                PROD.NO.         IP20
    PROD.NO.     PROD.NO.                SER.NO.
                          0049
    SER.NO      SER.NO       03 IT
    DATA       DATA        MADE IN ITALY

  A. Plak het op de garantiekaart en          C. Plak het op het instructieboekje.
    verstuur dit deel (indien van
    toepassing).
  B. Plak het op de garantiekaart en
    bewaar dit deel (indien van
    toepassing).

9. TECHNISCHE GEGEVENS
  9.1 Afmetingen kookplaat

  Breedte                     766 mm

  Diepte                      516 mm

  9.2 Overige technische gegevens

                  G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
           Gas origi-                        10,9 kW
                  (BE)
           neel:
  TOTAAL VER-           G20 (2E) 20 mbar (LU)           10,9 kW
  MOGEN:
           Gasvervan-   G30 (3+) 28-30 mbar            745 g/h
           ging:
                  G31 (3+) 37 mbar             732 g/h

  Elektrische voe- 220-240 V ~ 50/-60 Hz
  ding:
18  www.aeg.com

    Apparaatcate-     II2E+3+ (BE)
    gorie:        I2E (LU)

    Gasaansluiting:    R 1/2"

    Apparaatklasse: 3

    9.3 Bypassdiameters

    BRANDER                      Ø BYPASS 1/100 mm

    Multikroon                    57

    Normale brander                  35

    Sudderbrander                   28

    9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) -
    G20 20 mbar (LU)

    BRANDER        NORMAAL VERMO-   MINIMUM VERMO-   INSPUITMARKE-
                GEN kW       GEN kW       RING

    Multikroon       3,9         1,4         146

    Normale brander 2,0            0,6         96x

    Sudderbrander     1,0         0,33        70

    9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar

    BRANDER     NORMAAL     MINIMUM  INSPUIT- NOMINALE GASSTROMING
            VERMO-     VERMO-  MARKERING g/h
            GEN kW     GEN kW
                                G30 28-30   G31 37 mbar
                                mbar

    Multikroon   3,55      1,4    095     258      254

    Normale     1,9       0,6    71      138      136
    brander

    Sudderbran- 1,0         0,33   50      73       71
    der

10. ENERGIEZUINIGHEID
    10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014

    Modelidentificatie                         HG795550XB

    Type kooktoestel                          Ingebouwde kook-
                                      plaat
NEDERLANDS    19

  Aantal gasbranders                         5

                    Linksmidden - Multikronenbran- 58.6%
                    der

                    Middenachter - Normale bran-  59.3%
                    der
  Energiezuinigheid per gasbrander
  (EE gas burner)           Rechts achter - semi-snel    59.3%

                    Rechtsvoor - Normale brander  60.8%

                    Middenvoor - sudderbrander   niet van toepas-
                                    sing

  Energiezuinigheid voor de gas-                   59.5%
  kookplaat
  (EE gas hob)

  EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik -
  Algemeen

  10.2 Energie besparen
  • Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
  • Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
   afmeting van de plaat.
  • Zet de pan in het midden van de brander.
  • Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
  • Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
  • Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
   zachtjes pruttelt.
  • Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
   hogedrukpan.

11. MILIEUBESCHERMING
  Recycleer de materialen met het        apparaten gemarkeerd met het symbool
  symbool . Gooi de verpakking in een       niet weg met het huishoudelijk afval.
  geschikte afvalcontainer om het te      Breng het product naar het milieustation
  recycleren. Bescherm het milieu en de     bij u in de buurt of neem contact op met
  volksgezondheid en recycleer op een      de gemeente.
  correcte manier het afval van elektrische
  en elektronische apparaten. Gooi
20  www.aeg.com

TABLE DES MATIÈRES
    1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20
    2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
    3. INSTALLATION..........................................................................................................26
    4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................30
    5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
    6. CONSEILS.................................................................................................................. 31
    7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................32
    8. DÉPANNAGE.............................................................................................................33
    9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 35
    10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 36

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
    Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
    performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
    innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
    trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
    instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
    Visitez notre site Internet pour :
             Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
             www.aeg.com/webselfservice

             Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
             www.registeraeg.com

             Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
             votre appareil :
             www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
    Utilisez toujours des pièces d'origine.
    Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
    informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
    Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
      Avertissement/Consignes de sécurité
      Informations générales et conseils
      Informations en matière de protection de l'environnement

    Sous réserve de modifications.

1.   INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
    Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
    soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
    pourra être tenu pour responsable des blessures et
    dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS  21

utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
  de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
  physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
  dont les connaissances et l'expérience sont
  insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
  reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
  de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
•  Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
  handicap très important et complexe doivent être
  tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
  permanence.
•  Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
  l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
•  Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
•  Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
  et jetez-les convenablement.
•  Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
  lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
  refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
•  Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
  enfants, nous vous recommandons de l'activer.
•  Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
  une opération de maintenance sur l'appareil sans
  surveillance.
1.2 Sécurité générale
•  AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
  accessibles deviennent chauds pendant son
  fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
  chauffants.
•  Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
  externe ou un système de commande à distance.
22  www.aeg.com

    •  AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
      chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
      sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
      un incendie.
    •  N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
      Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
      exemple avec un couvercle ou une couverture
      ignifuge.
    •  ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
      cuisson courte doit être surveillée en permanence.
    •  AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez
      rien sur les surfaces de cuisson.
    •  Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
      fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
      cuisson car ils pourraient chauffer.
    •  N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
      l'appareil.
    •  Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
      éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
      branché à l'alimentation secteur directement en
      utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
      déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
      tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
    •  En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
       – éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes
        les résistances électriques puis isolez l'appareil de
        l'alimentation électrique,
       – ne touchez pas la surface de l'appareil,
       – n'utilisez plus l'appareil.
    •  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
      remplacé par le fabricant, un service de maintenance
      agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
      danger.
    •  Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
      électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
      de contact. Il est indispensable de garantir une
      déconnexion complète conformément aux conditions
FRANÇAIS  23

    de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
    concerné.
  •  Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
    assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
    exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
    parties pouvant atteindre des températures
    supérieures de 50 °C à la température ambiante.
  •  AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
    de protection pour table de cuisson conçus ou
    indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
    de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
    dispositifs de protection pour table de cuisson
    intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
    protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  Cet appareil est adapté aux marchés     • Protégez la partie inférieure de
  suivants: BE LU                l'appareil de la vapeur et de
                         l'humidité.
                        • N'installez pas l'appareil près d'une
  2.1 Installation               porte ou sous une fenêtre. Les
      AVERTISSEMENT!            récipients chauds risqueraient de
      L'appareil doit être installé     tomber de l'appareil lors de
      uniquement par un           l'ouverture de celles-ci.
      professionnel qualifié.       • Si l'appareil est installé au-dessus de
                         tiroirs, assurez-vous qu'il y a
      AVERTISSEMENT!            suffisamment d'espace entre le fond
      Risque de blessure          de l'appareil et le tiroir supérieur pour
      corporelle ou de dommages       que l'air puisse circuler.
      matériels.             • Le dessous de l'appareil peut devenir
                         très chaud. Veillez à installer un
  • Retirez l'intégralité de l'emballage.    panneau de séparation ignifuge sous
  • N'installez pas et ne branchez pas un    l'appareil pour en bloquer l'accès.
   appareil endommagé.
  • Suivez scrupuleusement les        2.2 Branchement électrique
   instructions d'installation fournies
   avec l'appareil.                 AVERTISSEMENT!
  • Respectez l'espacement minimal          Risque d'incendie ou
   requis par rapport aux autres           d'électrocution.
   appareils et éléments.
                        • L'ensemble des branchements
  • Soyez toujours vigilants lorsque vous
                         électriques doit être effectué par un
   déplacez l'appareil car il est lourd.
                         technicien qualifié.
   Utilisez toujours des gants de sécurité
                        • L'appareil doit être relié à la terre.
   et des chaussures fermées.
                        • Avant toute intervention, assurez-vous
  • Isolez les surfaces découpées à l'aide
                         que l'appareil est débranché.
   d'un matériau d'étanchéité pour
                        • Vérifiez que les paramètres figurant
   éviter que la moisissure ne provoque
                         sur la plaque signalétique
   de gonflements.
24  www.aeg.com

      correspondent aux données           distance d'ouverture des contacts
      électriques de votre réseau.         d'au moins 3 mm.
    •  Assurez-vous que l'appareil est bien
      installé. Un câble d'alimentation lâche  2.3 Raccordement au gaz
      et inapproprié ou une fiche (si
      présente) non serrée peuvent être à    • Tous les raccordements au gaz
      l'origine d'une surchauffe des bornes.    doivent être effectués par une
    •  Utilisez le câble d'alimentation       personne qualifiée.
      électrique approprié.           • Avant l'installation, vérifiez que les
    •  Ne laissez pas le câble d'alimentation    conditions de distribution locales
      s'emmêler.                  (nature et pression du gaz) sont
    •  Assurez-vous qu'une protection anti-     compatibles avec le réglage de
      électrocution est installée.         l'appareil.
    •  Utilisez un collier anti-traction sur le  • Assurez-vous que l'air circule autour
      câble.                    de l'appareil.
    •  Assurez-vous que le câble         • Les informations concernant
      d'alimentation ou la fiche (si présente)   l'alimentation en gaz se trouvent sur
      n'entrent pas en contact avec les      la plaque signalétique.
      surfaces brûlantes de l'appareil ou les  • Cet appareil n'est pas raccordé à un
      récipients brûlants lorsque vous       dispositif d'évacuation des produits
      branchez l'appareil à des prises       de combustion. Assurez-vous de
      électriques situées à proximité.       brancher l'appareil selon les
    •  N'utilisez pas d'adaptateurs         réglementations d'installation en
      multiprises ni de rallonges.         vigueur. Veillez à respecter les
    •  Veillez à ne pas endommager la fiche     exigences en matière d'aération.
      secteur (si présente) ni le câble
      d'alimentation. Contactez notre      2.4 Utilisation
      service après-vente agréé ou un
      électricien pour remplacer le câble        AVERTISSEMENT!
      d'alimentation s'il est endommagé.         Risque de blessures, de
    •  La protection contre les chocs des         brûlures ou d'électrocution.
      parties sous tension et isolées doit    • Avant la première utilisation, retirez
      être fixée de telle manière qu'elle ne    les emballages, les étiquettes et les
      peut pas être enlevée sans outils.      films de protection (si présents).
    •  Ne branchez la fiche d'alimentation à   • Utilisez cet appareil dans un
      la prise de courant qu'à la fin de      environnement domestique.
      l'installation. Assurez-vous que la    • Ne modifiez pas les caractéristiques
      prise de courant est accessible une     de cet appareil.
      fois l'appareil installé.         • Assurez-vous que les orifices de
    •  Si la prise de courant est lâche, ne     ventilation ne sont pas bouchés.
      branchez pas la fiche d'alimentation    • Ne laissez jamais l'appareil sans
      secteur.                   surveillance pendant son
    •  Ne tirez jamais sur le câble         fonctionnement.
      d'alimentation pour débrancher       • Éteignez les zones de cuisson après
      l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.   chaque utilisation.
    •  N'utilisez que des systèmes        • Ne posez pas de couverts ou de
      d'isolation appropriés : des coupe-     couvercles sur les zones de cuisson.
      circuits, des fusibles (les fusibles à    Elles sont chaudes.
      visser doivent être retirés du support),  • N'utilisez jamais cet appareil avec les
      un disjoncteur différentiel et des      mains mouillées ou lorsqu'il est en
      contacteurs.                 contact avec de l'eau.
    •  L'installation électrique doit être    • N'utilisez jamais l'appareil comme
      équipée d'un dispositif d'isolement à    plan de travail ou comme plan de
      coupure omnipolaire. Le dispositif      stockage.
      d'isolement doit présenter une
FRANÇAIS   25

• Lorsque vous versez un aliment dans      un diamètre supérieur à celui des
 de l'huile chaude, elle peut         brûleurs.
 éclabousser.               •  Assurez-vous que les récipients sont
                        placés au centre des brûleurs.
    AVERTISSEMENT!
                      •  Assurez-vous que la flamme ne
    Risque d'incendie et
                        s'éteint pas lorsque vous tournez
    d'explosion.
                        rapidement la manette de la position
• Les graisses et l'huile chaudes        maximale à la position minimale.
 peuvent dégager des vapeurs        •  N'utilisez que les accessoires fournis
 inflammables. Tenez les flammes ou      avec l'appareil.
 les objets chauds éloignés des      •  N'installez pas de diffuseur de flamme
 graisses et de l'huile lorsque vous      sur le brûleur.
 vous en servez pour cuisiner.       •  L'utilisation d'un appareil de cuisson
• Les vapeurs dégagées par l'huile très     au gaz génère de la chaleur et de
 chaude peuvent provoquer une         l'humidité. Veillez à ce que la pièce
 combustion spontanée.             où est installé l'appareil soit bien
• L'huile qui a servi contient des restes    aérée.
 d'aliments pouvant provoquer un      •  L'utilisation intensive et prolongée de
 incendie à température plus faible      l'appareil peut nécessiter une
 que l'huile n'ayant jamais servi.       ventilation supplémentaire comme
• Ne placez pas de produits           l'ouverture d'une fenêtre, ou une
 inflammables ou d'éléments imbibés      aération plus efficace en augmentant
 de produits inflammables à l'intérieur    par exemple la puissance de la
 ou à proximité de l'appareil, ni sur     ventilation mécanique si la pièce en
 celui-ci.                   est dotée.
                      •  Cet appareil est exclusivement
    AVERTISSEMENT!             destiné à un usage culinaire. Ne
    Risque d'endommagement         l'utilisez pas pour des usages autres
    de l'appareil.             que celui pour lequel il a été conçu, à
                        des fins de chauffage par exemple.
• Ne laissez pas de récipients chauds    •  Ne laissez pas de liquides acides, tels
 sur le bandeau de commande.          que du vinaigre, du jus de citron ou
• Ne laissez pas le contenu des         du produit détartrant, entrer en
 récipients de cuisson s'évaporer       contact avec la table de cuisson. Cela
 complètement.                 peut provoquer l'apparition de taches
• Prenez soin de ne pas laisser tomber     mates.
 d'objets ou de récipients sur       •  La décoloration de l'émail ou de
 l'appareil. Sa surface risque d'être     l'acier inoxydable est sans effet sur les
 endommagée.                  performances de l'appareil.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
 de cuisson avec des récipients de
 cuisson vides ou sans aucun récipient
                      2.5 Entretien et nettoyage
 de cuisson.                    AVERTISSEMENT!
• Ne placez jamais de papier aluminium        Ne retirez pas les touches,
 sur l'appareil.                  manettes et joints du
• N'utilisez pas de récipients en fonte       bandeau de commande. De
 ou en aluminium, ni de récipients         l'eau pourrait s'infiltrer dans
 dont le fond est endommagé et           l'appareil et l'endommager.
 rugueux. Ils risqueraient de rayer le
 verre ou la surface vitrocéramique.    • Nettoyez régulièrement l'appareil afin
 Soulevez toujours ces objets lorsque    de maintenir le revêtement en bon
 vous devez les déplacer sur la surface   état.
 de cuisson.                • Éteignez l'appareil et laissez-le
• Utilisez uniquement des récipients     refroidir avant de le nettoyer.
 stables ayant une forme adaptée et
26  www.aeg.com

    • Débranchez l’appareil de         • Utilisez exclusivement des pièces
     l'alimentation électrique avant toute    d'origine.
     opération de maintenance.
    • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur   2.7 Mise au rebut
     pour nettoyer l'appareil.
    • Nettoyez l'appareil avec un chiffon       AVERTISSEMENT!
     doux humide. Utilisez uniquement         Risque de blessure ou
     des produits de lavage neutres.         d'asphyxie.
     N'utilisez pas de produits abrasifs, de
     tampons à récurer, de solvants ni     • Contactez votre service municipal
     d'objets métalliques.            pour obtenir des informations sur la
    • Ne lavez pas les brûleurs au lave-     marche à suivre pour mettre l'appareil
     vaisselle.                 au rebut.
                          • Débranchez l'appareil de
    2.6 Maintenance                l'alimentation électrique.
                          • Coupez le câble d'alimentation au ras
    • Pour réparer l'appareil, contactez un    de l'appareil et mettez-le au rebut.
     service après-vente agréé.        • Aplatissez les tuyaux de gaz externes.

3. INSTALLATION
                          (NBN D 51.003). Si vous utilisez des
        AVERTISSEMENT!
                          tuyaux flexibles métalliques, ils ne
        Reportez-vous aux chapitres
                          doivent pas entrer en contact avec des
        concernant la sécurité.
                          parties mobiles ni être comprimés. Soyez
                          également vigilant lorsque la table est
    3.1 Avant l'installation          installée avec un four.
    Avant d'installer la table de cuisson,       Assurez-vous que la pression
    notez les informations de la plaque        de l'alimentation en gaz de
    signalétique ci-dessous. La plaque         l'appareil correspond aux
    signalétique se trouve au bas de la table     valeurs recommandées. Le
    de cuisson.                    raccordement réglable est
      Modèle ...........................       relié à la rampe complète
                              par un écrou fileté R 1/2 po.
      PNC .............................        Tous les composants
      Numéro de série ....................      apparaissant dans la figure
                              ont déjà été assemblés en
    3.2 Raccordement au gaz              usine. L'appareil a été testé
                              avant de quitter l'usine pour
        AVERTISSEMENT!               vous garantir les meilleurs
        Les instructions suivantes         résultats.
        concernant l'installation, le
        raccordement et l'entretien
        de l'appareil doivent être
        effectuées par un
        professionnel qualifié selon
        les normes et règlements
        locaux en vigueur.

    Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
    obligatoirement être effectué par une
    vanne en acier AGB. Choisissez un           A  B C
    raccordement fixe ou utilisez un tuyau   A. Extrémité du tuyau avec écrou
    flexible en AGB (acier inoxydable)     B. Joint fourni avec l'appareil
    conforme à la réglementation en vigueur   C. Coude fourni avec l'appareil
FRANÇAIS   27

Gaz liquéfié                    dans le chapitre « Données
Utilisez un support de tuyau en           techniques »).
caoutchouc pour le gaz liquéfié.        4. Assemblez les pièces et suivez la
Intercalez toujours le joint. Continuez       même procédure dans l'ordre
alors le raccordement au gaz.            inverse.
                        5. Remplacez la plaque signalétique
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
                          (qui se trouve près du tuyau d'arrivée
lorsque :
                          de gaz) par celle correspondant au
• il ne peut pas devenir plus chaud que       nouveau type d'alimentation en gaz.
  la température ambiante, à savoir plus     Vous trouverez cette plaque dans le
  de 30 °C ;                   sachet fourni avec l'appareil.
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;    Si la pression de l'alimentation en gaz
• il ne montre aucun étranglement ;      peut être modifiée ou est différente de la
• il n'est soumis à aucune traction ni     pression nécessaire, vous devez monter
  aucune torsion ;              un système de réglage de la pression sur
• il n'entre pas en contact avec des      le tuyau d'arrivée de gaz.
  bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur     3.4 Réglage au niveau minimal
  toute sa longueur afin de vérifier son
  état.
                        (uniquement pour la Belgique)
Vérifiez les points suivants pour contrôler  Pour régler le niveau minimal des
le bon état du tuyau flexible :        brûleurs :
• il ne présente aucune fente, coupure,    1. Allumez le brûleur.
  marque de brûlure sur les deux       2. Tournez la manette en position
  extrémités et sur toute sa longueur ;     minimale.
• le matériau n'est pas durci, mais      3. Retirez la manette .
  présente une élasticité correcte ;     4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
• les colliers de serrage ne sont pas       position de la vis de réglage (A).
  rouillés ;
                          A
• la date d'expiration n'est pas
  dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
    AVERTISSEMENT!
    Lorsque l'installation est
    terminée, assurez-vous que
    chaque raccord est étanche.      5. Si vous passez :
    Utilisez une solution           • du gaz naturel G20/G25
    savonneuse et pas de             20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
    flamme !                   entièrement la vis de réglage.
                         • du gaz liquéfié au gaz naturel
3.3 Remplacement des                 G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
injecteurs (pour la Belgique             vis de réglage d'environ 1/4 de
                           tour (1/2 tour pour un brûleur
uniquement)                      multi-couronne).
1. Démontez les supports des              AVERTISSEMENT!
  casseroles.                     Assurez-vous que la flamme
2. Démontez les chapeaux et les            ne s'éteint pas lorsque vous
  couronnes du brûleur.                tournez rapidement la
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les        manette de la position
  injecteurs et remplacez-les par ceux        maximale à la position
  qui sont nécessaires pour le type de        minimale.
  gaz que vous utilisez (voir le tableau
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler