ERN2012BOW NL FR DE - Electrolux

 
ERN2012BOW

NL  Koelkast    Gebruiksaanwijzing   2
FR  Réfrigérateur  Notice d'utilisation  18
DE  Kühlschrank   Benutzerinformation  35
2  www.electrolux.com

  INHOUDSOPGAVE
    1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
    2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 4
    3. MONTAGE .........................................................................................................6
    4. BEDIENING........................................................................................................ 7
    5. DAGELIJKS GEBRUIK.......................................................................................8
    6. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................10
    7. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 11
    8. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................13
    9. TECHNISCHE GEGEVENS............................................................................. 16

  WE DENKEN AAN U
    Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
    dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
    ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
    vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
    Welkom bij Electrolux.
    Ga naar onze website voor:
             Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
             onderhoudsinformatie:
             www.electrolux.com/webselfservice
             Registreer uw product voor een betere service:
             www.registerelectrolux.com

             Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
             apparaat:
             www.electrolux.com/shop

  KLANTENSERVICE
    Gebruik altijd originele onderdelen.
    Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
    bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
    Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
      Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
      Algemene informatie en tips
      Milieu-informatie

    Wijzigingen voorbehouden.

1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
    Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
    installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
    niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
    door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS  3

Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
  een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
•  Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
  tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
  complexe beperkingen, indien ze duidelijk zijn
  geïnstrueerd.
•  Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
  voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
  de buurt te worden gehouden.
•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
•  Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
  onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
  uitvoeren.
•  Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
  verwijder ze op gepaste wijze.
1.2 Algemene veiligheid
•  Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke
  en soortgelijke toepassingen, zoals:
   – Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
    kantoren of andere werkomgevingen
   – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
    andere woonomgevingen
•  WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd
  vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
  ingebouwde modellen.
•  WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of
  andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
4  www.electrolux.com

      behalve die middelen die door de fabrikant zijn
      aanbevolen.
    •  WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
      beschadigt.
    •  WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische
      apparaten in de koelkast, tenzij deze door de fabrikant
      worden aanbevolen.
    •  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
      te reinigen.
    •  Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
      Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
      geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen
      of metalen voorwerpen.
    •  Bewaar geen explosieve substanties zoals
      spuitbussen met drijfgas in dit apparaat.
    •  Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
      fabrikant, een erkende serviceverlener of een
      gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
      gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
    2.1 Installatie                 minstens 4 uur wachten voordat u het
                            apparaat op de stroom aansluit.
        WAARSCHUWING!              Hierdoor kan de olie terug in de
        Alleen een erkende            compressor stromen.
        installatietechnicus mag het     •  Trek de stekker uit het stopcontact
        apparaat installeren.          voordat u handelingen aan het
                            apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien
    •  Verwijder alle verpakkingsmaterialen.    van de deur).
    •  Installeer en gebruik geen beschadigd  •  Installeer het apparaat niet in de
      apparaat.                  nabijheid van radiatoren, fornuizen,
    •  Gebruik het apparaat niet voordat u     ovens of kookplaten.
      het in de ingebouwde structuur      •  Stel het apparaat niet bloot aan
      installeert omwille van           regen.
      veiligheidsredenen.           •  Installeer het apparaat niet op een
    •  Volg de installatie-instructies op die    plaats met direct zonlicht.
      zijn meegeleverd met het apparaat.    •  Installeer dit apparaat niet in ruimtes
    •  Pas altijd op bij verplaatsing van het    die te vochtig of te koud zijn.
      apparaat, want het is zwaar. Gebruik   •  Til de voorkant van het apparaat op
      altijd veiligheidshandschoenen en      als u hem wilt verplaatsen, om
      gesloten schoeisel.             krassen op de vloer te voorkomen.
    •  Zorg ervoor dat rond het apparaat
      lucht kan circuleren.
    •  Bij de eerste installatie of na het
      omdraaien van de deur moet u
NEDERLANDS      5

2.2 Aansluiting op het            Zorg ervoor dat u het koelcircuit dat
                       isobutaan bevat, niet beschadigt.
elektriciteitsnet
                       •  De specificatie van dit apparaat niet
    WAARSCHUWING!              wijzigen.
    Gevaar voor brand en         •  Plaats geen elektrische apparaten
    elektrische schokken.          (bijv. ijsmachines) in het apparaat
                         tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
    WAARSCHUWING!              door de fabrikant.
    Zorg er bij het plaatsen van     •  Als er schade aan het koelcircuit
    het apparaat voor dat het        optreedt, zorg er dan voor dat er zich
    stroomsnoer niet klem zit of       geen vlammen en andere
    wordt beschadigd.            ontstekingsbronnen in de kamer
                         bevinden. Lucht de ruimte indien dit
    WAARSCHUWING!              gebeurt.
    Gebruik geen             •  Zet geen hete items op de
    meerwegstekkers en            kunststofonderdelen van het
    verlengsnoeren.             apparaat.
                       •  Plaats geen koolzuurhoudende
•  Dit apparaat moet worden           dranken in het vriesvak. Dit zal extra
  aangesloten op een geaard          druk in de drankfles veroorzaken.
  stopcontact.               •  Bewaar geen ontvlambare gassen en
•  Zorg ervoor dat de parameters op het     vloeistoffen in het apparaat.
  vermogensplaatje overeenkomen met    •  Plaats geen ontvlambare producten of
  elektrische vermogen van de         items die vochtig zijn door
  netstroom.                  ontvlambare producten in, bij of op
•  Gebruik altijd een juist geïnstalleerd    het apparaat.
  schokbestendig stopcontact.       •  Raak de compressor of condensator
•  Zorg dat u de elektrische onderdelen     niet aan. Ze zijn heet.
  (hoofdstekker, kabel, compressor)    •  Zorg ervoor dat u nooit met natte of
  niet beschadigt. Neem contact met de     vochtige handen items uit het vriesvak
  erkende servicedienst of een         verwijderd of aanraakt.
  elektricien om de elektrische      •  Vries ontdooide voedingswaren nooit
  onderdelen te wijzigen.           opnieuw in.
•  De stroomkabel moet lager blijven    •  Bewaar de voedingswaren volgens de
  dan het niveau van de stopcontact.      instructies op de verpakking.
•  Steek de stekker pas in het       •  Wikkel het voedsel in eender welk
  stopcontact als de installatie is      contactmateriaal voor voedsel
  voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer    alvorens het in het vriesvak te
  na installatie bereikbaar is.        plaatsen.
•  Trek niet aan het netsnoer om het
  apparaat los te koppelen. Trek altijd  2.4 Binnenverlichting
  aan de stekker.
                           WAARSCHUWING!
2.3 Gebruik                      Gevaar voor elektrische
                           schokken.
    WAARSCHUWING!
    Gevaar op letsel,          •  De soort lamp die in dit apparaat
    brandwonden of elektrische        gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
    schokken.                voor huishoudelijke apparaten.
                         Gebruik deze niet voor andere
                         doeleinden.
    Het apparaat bevat ontvlambaar
gas, isobutaan (R600a), een aardgas
met een hoge ecologische compatibiliteit.
6  www.electrolux.com

    2.5 Onderhoud en reiniging           2.7 Verwijdering
        WAARSCHUWING!                 WAARSCHUWING!
        Gevaar voor letsel of schade          Gevaar voor letsel of
        aan het apparaat.               verstikking.

    •  Schakel het apparaat uit en trek de    •  Haal de stekker uit het stopcontact.
      stekker uit het stopcontact voordat u   •  Snij het netsnoer van het apparaat af
      onderhoudshandelingen verricht.        en gooi dit weg.
    •  Het koelcircuit van dit apparaat bevat   •  Verwijder de deur om te voorkomen
      koolwaterstoffen. Enkel bevoegde        dat kinderen en huisdieren opgesloten
      personen mogen de eenheid           raken in het apparaat.
      onderhouden en herladen.          •  Het koelcircuit en de
    •  Controleer regelmatig de afvoer van      isolatiematerialen van dit apparaat
      het apparaat en reinig het indien       zijn ozonvriendelijk.
      nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal  •  Het isolatieschuim bevat ontvlambare
      er water op de bodem van het          gassen. Neem contact met uw
      apparaat liggen.                plaatselijke overheid voor informatie
                             m.b.t. correcte afvalverwerking van
    2.6 Service                    het apparaat.
                           •  Veroorzaak geen schade aan het deel
    •  Neem contact op met de erkende         van de koeleenheid dat zich naast de
      servicedienst voor reparatie van het      warmtewisselaar bevindt.
      apparaat.
    •  Gebruik uitsluitend originele
      reserveonderdelen.

3. MONTAGE
        WAARSCHUWING!
        Raadpleeg de hoofdstukken       Kli‐    Omgevingstemperatuur
        Veiligheid.              maat‐
                           klasse
    3.1 Locatie                  SN     +10°C tot + 32°C
        Raadpleeg de montage-         N     +16°C tot + 32°C
        instructies voor de installatie.
                           ST     +16°C tot + 38°C
    Installeer, om de beste prestatie te      T     +16°C tot + 43°C
    garanderen, het apparaat van
    hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,
    boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
    dat lucht vrij aan de achterkant van het
    apparaat kan circuleren.

    3.2 Plaatsing
    Installeer het apparaat op een droge,
    goed geventileerde plaats binnen waar
    de omgevingstemperatuur overeenkomt
    met de klimaatklasse die vermeld is op
    het typeplaatje van het apparaat.
NEDERLANDS    7

                          regels. Raadpleeg hiervoor een
       Bij bepaalde modeltypes
                          gekwalificeerd elektricien.
       kunnen er functionele
                        •  De fabrikant kan niet aansprakelijk
       problemen ontstaan als deze
                          gesteld worden als bovenstaande
       temperaturen niet worden
                          veiligheidsvoorschriften niet
       gerespecteerd. De juiste
                          opgevolgd worden.
       werking van het apparaat
                        •  Dit apparaat voldoet aan de EEG -
       kan enkel gegarandeerd
                          richtlijnen.
       worden als het opgegeven
       temperatuurbereik wordt
       gerespecteerd. Als u twijfels   3.4 Ventilatievereisten
       hebt over waar het apparaat    De luchtcirculatie achter het apparaat
       te installeren, raadpleeg dan   moet voldoende zijn.
       de verkoper, de
       klantenservice of de           5 cm   min.
       dichstsbijzijnde erkende              200 cm2
       servicedienst.

  3.3 Elektrische aansluiting
  •  Zorg er vóór het aansluiten voor dat
    het voltage en de frequentie op het                   min.
    typeplaatje overeenkomen met de                     200 cm2
    stroomtoevoer in uw huis.
  •  Dit apparaat moet worden
    aangesloten op een geaard
    stopcontact. De netsnoerstekker is
    voorzien van een contact voor dit
    doel. Als het stopcontact niet geaard      LET OP!
    is, sluit het apparaat dan aan op een      Raadpleeg de montage-
    afzonderlijk aardepunt, in            instructies voor de installatie.
    overeenstemming met de geldende

4. BEDIENING
  4.1 Inschakelen               2. Draai de thermostaatknop op een
                          hogere stand om de maximale koude
  1. Steek dan de stekker in het         te verkrijgen.
    stopcontact.
  2. Draai de temperatuurknop naar           Een gemiddelde instelling is
    rechts op een gemiddelde stand.          over het algemeen het
                             meest geschikt.
  4.2 Uitschakelen                   De exacte instelling moet
                             echter worden gekozen
  Draai de temperatuurknop op de stand         rekening houdend met het
  "O" om het apparaat uit te schakelen.        feit dat de temperatuur in het
                             apparaat afhankelijk is van:
  4.3 Temperatuurregelaar               • de kamertemperatuur
                             • hoe vaak de deur
  De temperatuur wordt automatisch             geopend wordt
  geregeld.                      • de hoeveelheid voedsel
  1. Draai de thermostaatknop op een            die wordt bewaard
    lagere stand om de minimale koude         • de plaats van het
    te verkrijgen.                    apparaat
8  www.electrolux.com

        LET OP!
        Als de
        omgevingstemperatuur hoog
        is of als het apparaat
        volledig gevuld is en de
        thermostaatknop op de
        koudste instelling staat, kan
        het apparaat continu
        werken, waardoor er ijs op
        de achterwand gevormd
        wordt. In dat geval moet de
        knop op een hogere
        temperatuur gezet worden
        om automatische ontdooiing
        mogelijk te maken en
        zodoende het
        energieverbruik te beperken.

5. DAGELIJKS GEBRUIK
        WAARSCHUWING!               In het geval van onbedoelde
        Raadpleeg de hoofdstukken         ontdooiing, bijvoorbeeld als
        Veiligheid.                de stroom langer is
                             uitgevallen dan de duur die
    5.1 Invriezen van vers voedsel           op de kaart met technische
                             kenmerken onder "maximale
    Het vriesvak is geschikt voor het         bewaartijd bij stroomuitval" is
    invriezen van vers voedsel en om          vermeld, moet het ontdooide
    diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.     voedsel snel geconsumeerd
    Om vers voedsel in te vriezen, moet de       worden of onmiddellijk
    gemiddelde instelling veranderd worden.      bereid worden en dan weer
                             worden ingevroren (nadat
    Om het invriezen sneller te laten         het afgekoeld is).
    verlopen, moet u de thermostaatknop
    echter op een hogere stand instellen om
    de maximale kou te verkrijgen.
                          5.3 Ontdooien
                          Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
        LET OP!               u, voordat het gebruikt wordt, in het
        In deze conditie komt de      koelvak of op kamertemperatuur laten
        temperatuur in het         ontdooien, afhankelijk van de
        koelkastgedeelte mogelijk      hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
        onder de 0°C. Als dit het
        geval is, stelt u de        Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
        thermostaatknop weer in op     vanuit de vriezer gekookt worden als ze
        een warmere instelling.       nog bevroren zijn: in dat geval zal de
                          bereiding iets langer duren.
    5.2 Het bewaren van
                          5.4 Het plaatsen van de
    ingevroren voedsel
                          deurplateaus
    Als u het apparaat voor het eerst of na
    een periode dat het niet gebruikt is    Om het bewaren van
    inschakelt, dient u het apparaat minstens  voedselverpakkingen van verschillende
    2 uur op een hoge instelling te laten    afmetingen mogelijk te maken, kunnen
    werken voordat u er producten in plaatst.
NEDERLANDS     9

de schappen op verschillende hoogtes
worden geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog
  totdat het loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.

                     Wanneer de ventilatieopeningen
                     gesloten zijn:
                     wordt het natuurlijke vochtgehalte van
                     het voedsel in de fruit- en groentelades
                     langer behouden.
                     Als de ventilatieopeningen geopend zijn:
       1     2         heeft meer luchtcirculatie een lagere
                     luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in de
5.5 Verplaatsbare legrekken        fruit- en groentelades.

De wanden van de koelkast zijn voorzien  5.7 DYNAMICAIR-functie
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet   Met de DYNAMICAIR-functie worden
kunnen worden.              etenswaren snel gekoeld en wordt de
                     temperatuur in het koelvak gelijkmatiger
                     behouden.
                         Schakel de DYNAMICAIR in
                         als de kamertemperatuur
                         hoger dan 25° C is.

                     Druk op de schakelaar (A) om de
                     ventilator aan te zetten. Het groene
                     lampje (B) gaat aan.

    Verwijder de glasplaat boven
    de groentelade niet om een
    goede luchtcirculatie te
    garanderen.
                                      A
5.6 Vochtigheidsregeling                          B
De glasplaat omvat een constructie met
inkepingen (afstelbaar door middel van
een schuifhendel), waarmee u het
vochtgehalte in de groentelade(s) kunt
regelen.
10  www.electrolux.com

                           12 uur voordat u het temperatuurlampje
         Onthoud dat als u het
                           weer controleert.
         apparaat uitschakelt u ook
         de ventilator uitzet door op
         knop (A) te drukken. Het
         groene lampje (B) gaat uit.        A      OK

    5.8 Indicatielampje voor
    temperatuur                     B      OK
    Voor de juiste bewaring van het voedsel
    is de koelkast uitgerust met een            Het is normaal dat de
    temperatuurlampje. Het symbool op de          indicator geen OK aanduidt
    zijkant van het apparaat duidt het           nadat u voedsel in het
    koudste deel van de koelkast aan.            apparaat geplaatst hebt of
    Als OK wordt weergegeven (A), plaatst u         na herhaaldelijk openen van
    het verse voedsel in het gedeelte dat          de deur. Wacht minstens 12
    wordt aangegeven door het symbool. Zo          uur voordat u de
    niet (B) past u de temperatuurregelaar         temperatuurregelaar
    aan naar een koudere stand en wacht u          opnieuw aanpast.

6. AANWIJZINGEN EN TIPS
    6.1 Normale bedrijfsgeluiden:        •  Dek het voedsel af of verpak het, in
                             het bijzonder als het een sterke geur
    De volgende geluiden zijn normaal        heeft.
    tijdens de werking:             •  Plaats het voedsel zodanig dat de
    •  Een zacht gorgelend en borrelend       lucht er vrijelijk omheen kan
      geluid als het koelmiddel door        circuleren.
      leidingen wordt gepompt.
    •  Een zoemend en kloppend geluid van    6.4 Tips voor het koelen
      de compressor als het koelmiddel
                           Nuttige tips:
      wordt rondgepompt.
    •  Een plotseling krakend geluid uit de   •  Vlees (alle soorten): in plastic zakken
      binnenkant van het apparaat         verpakken en op het glazen schap
      veroorzaakt door thermische uitzetting    leggen, boven de groentelade.
      (een natuurlijk en ongevaarlijk       Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
      natuurkundig fenomeen).         •  Gekookte etenswaren, koude
    •  Een zacht klikkend geluid van de       gerechten: bedekken en op een
      thermostaat als de compressor aan of     schap leggen.
      uit gaat.                •  Fruit en groeten: goed wassen en in
                             een speciale lade leggen. Bananen,
    6.2 Tips voor energiebesparing          aardappelen, uien en knoflook
                             moeten als deze niet verpakt zijn niet
    •  De deur niet vaker openen of open      in de koelkast worden bewaard.
      laten staan dan strikt noodzakelijk.   •  Boter en kaas: in speciale luchtdichte
                             bakjes leggen of in aluminiumfolie of
    6.3 Tips voor het koelen van           plastic zakjes wikkelen om zoveel
    vers voedsel                   mogelijk lucht uit te sluiten.
                           •  Flessen: afsluiten met een dop en in
    •  Zet geen warm voedsel of           de deur plaatsen of (indien
      verdampende vloeistoffen in de        beschikbaar) in het flessenrek.
      koelkast.
NEDERLANDS    11

  6.5 Tips voor het invriezen         •  Het is aan te bevelen de invriesdatum
                          op elk pakje te vermelden, dan kunt u
  •  Vries alleen verse en grondig        zien hoe lang het al bewaard is.
    schoongemaakte levensmiddelen van
    uitstekende kwaliteit in.        6.6 Tips voor het bewaren van
  •  Verdeel voor efficiënter invriezen en
    ontdooien het voedsel in kleine     ingevroren voedsel
    porties.                •  Verzeker u ervan dat de commercieel
  •  Wikkel het voedsel in aluminiumfolie    ingevroren levensmiddelen op
    of plastic. Zorg ervoor dat de       geschikte wijze door de winkelier
    verpakking luchtdicht is.          werden bewaard.
  •  Om te voorkomen dat de temperatuur   •  Zorg ervoor dat de ingevroren
    van al ingevroren voedsel toeneemt,     levensmiddelen zo snel mogelijk van
    dient u vers voedsel hier niet direct    de winkel naar uw vriezer gebracht
    naast te plaatsen.             worden.
  •  Smalle pakjes zijn makkelijker te    •  Als voedsel eenmaal ontdooid is,
    bewaren dan dikke. Zout maakt        bederft het snel en kan het niet
    voedsel minder lang houdbaar.        opnieuw worden ingevroren.
  •  IJsblokjes, ingevroren water of     •  Bewaar het voedsel niet langer dan
    waterijsjes niet meteen nadat ze uit    de door de fabrikant aangegeven
    de vriezer zijn gehaald opeten.       bewaarperiode.
    Gevaar voor bevriezing.

7. ONDERHOUD EN REINIGING
      WAARSCHUWING!            7.2 De binnenkant
      Raadpleeg de hoofdstukken      schoonmaken
      Veiligheid.
                        Voordat u het apparaat voor de eerste
                        keer gebruikt, wast u de binnenkant en
  7.1 Algemene waarschuwingen         de interne accessoires met lauwwarm
                        water en een beetje neutrale zeep om de
      LET OP!               typische geur van een nieuw product
      Voordat u welke           weg te nemen. Droog daarna grondig af.
      onderhoudshandeling dan
      ook verricht, de stekker uit        LET OP!
      het stopcontact trekken.          Gebruik geen
                            reinigingsmiddelen,
      Dit apparaat bevat             schuurpoeders, chloor of
      koolwaterstoffen in de           reinigers op oliebasis. Deze
      koeleenheid. Onderhoud en          beschadigen de afwerking.
      hervullen mag alleen
      uitgevoerd worden door       7.3 Periodieke reiniging
      bevoegde technici.
                            LET OP!
      De toebehoren en              Trek niet aan leidingen en/of
      onderdelen van het apparaat         kabels aan de binnenkant
      zijn niet geschikt om in een        van het apparaat en
      afwasmachine gewassen te          verplaats of beschadig ze
      worden.                   niet.

                            LET OP!
                            Let op dat u het koelsysteem
                            niet beschadigt.
12  www.electrolux.com

    Het apparaat moet regelmatig worden     7.5 De vriezer ontdooien
    schoongemaakt:
                              LET OP!
    1. Maak de binnenkant en de
                              Gebruik nooit scherpe
      accessoires schoon met lauw water
                              metalen hulpmiddelen om de
      en wat neutrale zeep.
                              rijp van de verdamper te
    2. Controleer de afdichtingen
                              krabben, deze zou
      regelmatig en wrijf ze schoon om u
                              beschadigd kunnen raken.
      ervan te verzekeren dat ze schoon
                              Gebruik geen mechanische
      en vrij van resten zijn.
                              of andere middelen om het
    3. Spoel ze af en maak ze grondig
                              ontdooiproces te versnellen,
      droog.
                              behalve die middelen die
    4. Maak indien toegankelijk de
                              door de fabrikant zijn
      condensor en de compressor aan de
                              aanbevolen. Een
      achterkant van het apparaat schoon
                              temperatuurstijging tijdens
      met een borstel.
                              het ontdooien van de
      Dit zal de prestatie van het apparaat
                              ingevroren levensmiddelen,
      verbeteren en het
                              kan de veilige bewaartijd
      elektriciteitsverbruik reduceren.
                              verkorten.
    7.4 Het ontdooien van de              Stel ongeveer 12 uur
    koelkast                      voordat u gaat ontdooien
    Rijp wordt elke keer als de             een lagere temperatuur in
    compressormotor tijdens normale           om voldoende koudereserve
    werking stopt, automatisch van de          op te bouwen voor de
    verdamper van het koelvak verwijderd.        onderbreking tijdens de
    Het dooiwater loopt via een gootje in een      werking.
    speciale opvangbak aan de achterkant    Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
    van het apparaat, boven de         vormen op de schappen van de vriezer
    compressormotor, waar het verdampt.     en rond het bovenste vak.
    Het is belangrijk om het afvoergaatje van  Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
    het dooiwater in het midden van het     een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
    koelvak regelmatig schoon te maken om    heeft.
    te voorkomen dat het water overloopt en
    op het voedsel in de koelkast gaat     1. Trek de stekker uit het stopcontact of
    druppelen.                   schakel het apparaat uit.
                          2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
                            wikkel het in een paar lagen
                            krantenpapier en leg het op een
                            koele plaats.
                              WAARSCHUWING!
                              Raak ingevroren voedsel
                              niet met natte handen
                              aan. Uw handen kunnen
                              dan aan de producten
                              vastvriezen.
                          3. Laat de deur open staan.
                            Om het ontdooiproces te versnellen
                            kunt u een bak warm water in het
                            vriesvak zetten. Verwijder bovendien
                            stukken ijs die afbreken voordat het
                            ontdooien voltooid is.
NEDERLANDS    13

  4. Na afloop van het ontdooien, de      3. Ontdooi het apparaat (indien nodig).
   binnenkant grondig droog maken.      4. Maak het apparaat en alle
  5. Zet het apparaat aan.             toebehoren schoon.
  Plaats na drie uur het eerder verwijderde   5. Laat de deur/deuren open staan om
  voedsel terug in het vriesvak.          onaangename luchtjes te
                          voorkomen.
  7.6 Periodes dat het apparaat             LET OP!
  niet gebruikt wordt                  Als u uw apparaat
                             ingeschakeld wilt laten,
  Neem de volgende                   vraag dan iemand om het zo
  voorzorgsmaatregelen als het apparaat         nu en dan te controleren, om
  gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:       te voorkomen dat het
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.        bewaarde voedsel bederft,
  2. Verwijder al het voedsel              als de stroom uitvalt.

8. PROBLEEMOPLOSSING
      WAARSCHUWING!
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.

  8.1 Wat moet u doen als...
  Probleem           Mogelijke oorzaak       Oplossing
  Het apparaat werkt niet.   Het apparaat is uitgescha‐  Schakel het apparaat in.
                 keld.
                 De stekker zit niet goed in  Steek de stekker goed in
                 het stopcontact.       het stopcontact.
                 Er staat geen spanning op   Sluit een ander elektrisch
                 het stopcontact.       apparaat op het stopcon‐
                                tact aan. Bel een gekwalifi‐
                                ceerd elektricien.
  Het apparaat maakt la‐    Het apparaat is niet stevig  Controleer of het apparaat
  waai.            en stabiel geplaatst.     stabiel staat.
  Het lampje werkt niet.    Het lampje staat in stand-  Sluit en open de deur.
                 by.
                 Het lampje is stuk.      Zie 'Het lampje vervangen'.
  De compressor werkt con‐   De temperatuur is fout in‐  Raadpleeg het hoofdstuk
  tinu.            gesteld.           'Bediening'.
                 Er zijn grote hoeveelheden Wacht een paar uur en
                 voedsel tegelijk in de vrie‐ controleer dan nogmaals
                 zer geplaatst.        de temperatuur.
                 De kamertemperatuur is te Zie het typeplaatje voor de
                 hoog.           klimaatklasse.
14  www.electrolux.com

     Probleem           Mogelijke oorzaak      Oplossing
                    Het voedsel dat in het ap‐ Laat voedsel afkoelen tot
                    paraat werd geplaatst, was kamertemperatuur voordat
                    te warm.          u het opslaat.
     Er is te veel vorst en ijs.  De deur is niet correct ge‐ Zie 'De deur sluiten'.
                    sloten of de deurpakking is
                    vervormd/vies.
                    De dop van de waterafvoer Plaats de dop voor de wa‐
                    bevindt zich niet op de juis‐ terafvoer op de juiste ma‐
                    te plaats.          nier.
                    De producten zijn niet op  Pak de producten beter in.
                    de juiste wijze verpakt.
                    De temperatuur is fout in‐  Raadpleeg het hoofdstuk
                    gesteld.           'Bediening'.
     Er loopt water over de ach‐ Tijdens het automatische  Dat is juist.
     terkant van de koelkast.  ontdooiproces, ontdooit de
                   rijp tegen de achterwand.
     Er loopt water in de koel‐  De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
     kast.
                    Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de produc‐
                    het water in de waterop‐ ten de achterwand niet ra‐
                    vangbak loopt.      ken.
     Er ligt water op de vloer.  De dooiwaterafvoer is niet Maak de dooiwaterafvoer
                    aangesloten op de ver‐   vast op de verdamperbak.
                    damperbak boven de com‐
                    pressor.
     De temperatuur in het ap‐   De temperatuurknop is niet Stel een hogere/lagere
     paraat is te laag/hoog.    goed ingesteld.      temperatuur in.
                    De deur is niet goed geslo‐ Zie 'De deur sluiten'.
                    ten.
                    De temperatuur van het    Laat het voedsel afkoelen
                    voedsel is te hoog.     tot kamertemperatuur voor‐
                                  dat u het conserveert.
                    Er worden veel producten   Conserveer minder pro‐
                    tegelijk bewaard.      ducten tegelijk.
                    De dikte van de rijp is meer Ontdooi het apparaat.
                    dan 4-5 mm.
                    De deur is te vaak geo‐   Open de deur alleen als
                    pend.            het nodig is.
     Er bevindt zich teveel con‐  De deur is te vaak geo‐   Open de deur alleen als
     denswater op de achter‐    pend.            het nodig is.
     wand van de koelkast.
NEDERLANDS    15

Probleem           Mogelijke oorzaak      Oplossing
               De deur is niet volledig ge‐ Zorg ervoor dat de deur
               sloten.           volledig gesloten is.
               Het bewaarde voedsel was Verpak voedsel in geschik‐
               niet ingepakt.      te materiaal voordat u het
                           in het apparaat plaatst.
Deur gaat niet makkelijk   U probeerde de deur na    Wacht een paar seconden
open.            het sluiten meteen weer te  tussen het sluiten en weer
               openen.           openen van de deur.

    Bel, wanneer het advies niet                1
    tot resultaten leidt, de
    dichtstbijzijnde
    klantenservice voor dit merk.
                                2
8.2 Het lampje vervangen                      1
    Het apparaat is uitgerust met
    een LED-binnenlampje dat
    een lange levensduur heeft.

    Het wordt ten zeerste
    aanbevolen uitsluitend
    originele reserveonderdelen
    te gebruiken.            2. Vervang het kapotte lampje door een
                        nieuw lampje met dezelfde
    Gebruik uitsluitend           kenmerken dat specifiek bedoeld is
    ledlampen (E14-basis). Het       voor huishoudelijke apparaten.
    maximale vermogen wordt       3. Plaats de afdekking van het lampje
    getoond op de lampunit.         terug.
                      4. Steek de stekker in het stopcontact.
    LET OP!               5. Open de deur.
    Trek de stekker uit het         Controleer of het lampje gaat
    stopcontact.              branden.
1. Spreid met uw vingers beide kanten    8.3 De deur sluiten
  van de transparente deksel om deze
  los te maken en neem de deksel af    1. Maak de afdichtingen van de deur
  door in de richting van de pijlen te    schoon.
  trekken.                 2. Stel de deur, indien nodig, af.
                        Raadpleeg de montageaanwijzingen.
                      3. Vervang, indien nodig, de defecte
                        deurafdichtingen. Neem contact op
                        met de erkende servicedienst.
16  www.electrolux.com

9. TECHNISCHE GEGEVENS
    9.1 Productinformatieblad
     Handelsmerk                     Electrolux
     Model                        ERN2012BOW PNC933033112
     Categorie                      7. Koel-vrieskast
     Energie-efficiëntieklasse              A++
     Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op    174
     de resultaten van standaardtests gedurende 24
     uur. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk
     van de manier waarop het apparaat wordt ge‐
     bruikt en de plaats waar het zich bevindt
     Opslagvolume in liter, koelkast           173
     Opslagvolume in liter, ster             14
     Opslagvolume in liter, kelderzone          -
     Opslagvolume in liter, wijn             -
     Opslagvolume in liter, totaal            187
     Opslagvolume in liter, diepvries           -
     Opslagvolume in liter, koeler            -
     Opslagvolume in liter, andere ruimten        -
     Sterclassificatie van het vriesvak met het hoog‐   ****
     ste opslagvolume (l)
     De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 -
     °C (°C), indien van toepassing
     Vorstvrij (J/N), koelkast              Nee
     Vorstvrij (J/N), vriezer               Nee
     conserveringsduur bij stroomuitval in h       12
     Vriesvermogen in kg/24h               2
     Klimaatklasse                    SN-N-ST-T
     Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit appa‐ 10
     raat bedoeld is om te gebruiken, in °C
     Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit appa‐ 43
     raat bedoeld is om te gebruiken, in °C
     Geluidsemissie dB(A) re1 pW             35
     Ingebouwde apparatuur J/N              Ja
     Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het be‐   Nee
     waren van wijn J/N
NEDERLANDS   17

  9.2 Aanvullende technische
  gegevens                  Diepte          550 mm
                        Spanning (Voltage)    230 - 240 V
  Afmetingen van het
  apparaat                  Frequentie        50 Hz

  Hoogte          1219 mm      De technische gegevens staan op het
                        typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
  Breedte         540 mm       van het apparaat en op het energielabel.

10. MILIEUBESCHERMING
  Recycleer de materialen met het       apparaten gemarkeerd met het symbool
  symbool . Gooi de verpakking in een      niet weg met het huishoudelijk afval.
  geschikte afvalcontainer om het te     Breng het product naar het milieustation
  recycleren. Bescherm het milieu en de    bij u in de buurt of neem contact op met
  volksgezondheid en recycleer op een     de gemeente.
  correcte manier het afval van elektrische
  en elektronische apparaten. Gooi
18  www.electrolux.com

   TABLE DES MATIÈRES
     1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 18
     2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 20
     3. INSTALLATION................................................................................................ 22
     4. FONCTIONNEMENT........................................................................................23
     5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................24
     6. CONSEILS........................................................................................................26
     7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................27
     8. DÉPANNAGE................................................................................................... 29
     9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................32

   NOUS PENSONS À VOUS
     Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
     dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
     élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
     que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
     Bienvenue chez Electrolux.
     Visitez notre site Internet pour :
             Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
             www.electrolux.com/webselfservice

             Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
             www.registerelectrolux.com

             Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
             votre appareil :
             www.electrolux.com/shop

   SERVICE APRÈS-VENTE
     Utilisez toujours des pièces d'origine.
     Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
     informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
     Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
       Avertissement/Consignes de sécurité
       Informations générales et conseils
       Informations en matière de protection de l'environnement

     Sous réserve de modifications.

1.   INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
     Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
     soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
     pourra être tenu pour responsable des blessures et
     dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS  19

utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
  de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
  physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
  dont les connaissances et l'expérience sont
  insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
  reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
  de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
  8 ans et des personnes ayant un handicap très
  important et complexe à condition d'avoir reçu de
  bonnes instructions.
•  Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
  l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
  permanence.
•  Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
•  Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
  une opération de maintenance sur l'appareil sans
  surveillance.
•  Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
  et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•  Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
  domestique et des situations telles que :
   – dans des fermes, des coins cuisines réservés au
    personnel dans des magasins, bureaux et autres
   – l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
    environnements du type chambres d’hôtes et autres
    environnements à caractère résidentiel
•  AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
  ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
  la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
20  www.electrolux.com

    •  AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
      mécanique ou autre appareil pour accélérer le
      processus de dégivrage que ceux recommandés par
      le fabricant.
    •  AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
      frigorifique.
    •  AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
      électriques à l'intérieur des compartiments de
      conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
      du type recommandé par le fabricant.
    •  Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
      l'appareil.
    •  Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
      Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
      N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
      récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
    •  Ne conservez aucune substance explosive dans cet
      appareil, comme des aérosols contenant un produit
      inflammable.
    •  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
      remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
      des personnes de qualification similaire afin d'éviter
      un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
    2.1 Installation                   Utilisez toujours des gants de sécurité
                               et des chaussures fermées.
         AVERTISSEMENT!             •  Assurez-vous que l'air circule autour
         L'appareil doit être installé        de l'appareil.
         uniquement par un            •  Lors de la première installation ou
         professionnel qualifié.           après avoir inversé la porte, attendez
                               au moins 4 heures avant de brancher
    •  Retirez l'intégralité de l'emballage.      l'appareil sur le secteur. Cela permet
    •  N'installez pas et ne branchez pas un      à l'huile de refouler dans le
      appareil endommagé.               compresseur.
    •  Pour des raisons de sécurité,        •  Avant toute opération sur l'appareil
      n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir    (par ex. inversion de la porte),
      installé dans la structure encastrée.      débranchez la fiche de la prise de
    •  Suivez scrupuleusement les            courant.
      instructions d'installation fournies     •  N'installez pas l'appareil à proximité
      avec l'appareil.                 d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
    •  Soyez toujours vigilants lorsque vous      four ou d'une table de cuisson.
      déplacez l'appareil car il est lourd.    •  N'exposez pas l'appareil à la pluie.
FRANÇAIS   21

•  N'installez pas l'appareil dans un    2.3 Utilisation
  endroit exposé à la lumière directe du
  soleil.                      AVERTISSEMENT!
•  N'installez pas l'appareil dans une        Risque de blessures, de
  pièce trop humide ou trop froide.         brûlures, d'électrocution ou
•  Lorsque vous déplacez l'appareil,         d'incendie.
  veillez à le soulever par l'avant pour
  éviter de rayer le sol.
                          L'appareil contient un gaz
2.2 Branchement électrique          inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
                       naturel ayant un niveau élevé de
     AVERTISSEMENT!            compatibilité environnementale. Veillez à
     Risque d'incendie ou         ne pas endommager le circuit frigorifique
     d'électrocution.           contenant de l'isobutane.
     AVERTISSEMENT!            •  Ne modifiez pas les caractéristiques
     Lorsque vous installez          de cet appareil.
     l'appareil, assurez-vous que     •  Ne placez aucun appareil électrique
     le câble d'alimentation n'est      (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
     pas coincé ou endommagé.         l'absence d'indications du fabricant.
                       •  Si le circuit frigorifique est
     AVERTISSEMENT!              endommagé, assurez-vous de
     N'utilisez pas d'adaptateurs       l'absence de flammes et de sources
     multiprises ni de rallonges.       d'ignition dans la pièce. Aérez la
                         pièce.
•  L’appareil doit être relié à la terre.  •  Évitez tout contact d'éléments chauds
•  Vérifiez que les paramètres figurant     avec les parties en plastique de
  sur la plaque signalétique          l'appareil.
  correspondent aux données         •  Ne placez jamais de boissons
  électriques de votre réseau.         gazeuses dans le congélateur. Cela
•  Utilisez une prise correctement        engendrerait une pression sur le
  installée et protégée contre les chocs.    récipient de la boisson.
•  Veillez à ne pas endommager les      •  Ne stockez jamais de gaz ou de
  composants électriques tels que la      liquide inflammable dans l'appareil.
  fiche secteur, le câble d'alimentation  •  Ne placez pas de produits
  ou le compresseur. Contactez le        inflammables ou d'éléments imbibés
  service après-vente agréé ou un        de produits inflammables à l'intérieur
  électricien pour changer les         ou à proximité de l'appareil, ni sur
  composants électriques.            celui-ci.
•  Le câble d'alimentation doit rester en  •  Ne touchez pas le compresseur ni le
  dessous du niveau de la fiche         condenseur. Ils sont chauds.
  secteur.                 •  Ne retirez pas et ne touchez pas les
•  Ne branchez la fiche d’alimentation à     éléments du compartiment
  la prise de courant qu’à la fin de      congélateur avec les mains mouillées
  l’installation. Assurez-vous que la      ou humides.
  prise principale est accessible une    •  Ne recongelez jamais un aliment qui a
  fois l’appareil installé.           été décongelé.
•  Ne tirez jamais sur le câble       •  Respectez les instructions de
  d’alimentation électrique pour        stockage figurant sur l'emballage des
  débrancher l’appareil. Tirez toujours     aliments surgelés.
  sur la fiche de la prise secteur.     •  Emballez les aliments dans un
                         emballage adapté au contact avec
                         des aliments avant de les placer dans
                         le compartiment congélateur.
22  www.electrolux.com

    2.4 Éclairage intérieur             2.6 Maintenance
         AVERTISSEMENT!             •  Pour réparer l'appareil, contactez un
         Risque d'électrocution !          service après-vente agréé.
                            •  Utilisez exclusivement des pièces
    •  Le type d'ampoule utilisé pour cet       d'origine.
      appareil est uniquement destiné aux
      appareils domestiques. Ne les utilisez   2.7 Mise au rebut
      pas pour éclairer votre logement.
                                 AVERTISSEMENT!
    2.5 Entretien et nettoyage                Risque de blessure ou
                                 d'asphyxie.
         AVERTISSEMENT!
         Risque de blessure           •  Débranchez l'appareil de
         corporelle ou de dommages         l'alimentation électrique.
         matériels.               •  Coupez le câble d'alimentation et
                              mettez-le au rebut.
    •  Avant toute opération d'entretien,     •  Retirez la porte pour empêcher les
      éteignez l'appareil et débranchez la      enfants et les animaux de s'enfermer
      fiche de la prise secteur.           dans l'appareil.
    •  Cet appareil contient des          •  Le circuit frigorifique et les matériaux
      hydrocarbures dans son circuit de        d'isolation de cet appareil préservent
      réfrigération. L'entretien et la recharge    la couche d'ozone.
      du circuit de réfrigération doivent être  •  La mousse isolante contient un gaz
      effectués par un professionnel         inflammable. Contactez votre service
      qualifié.                    municipal pour obtenir des
    •  Examinez régulièrement l'écoulement       informations sur la marche à suivre
      de l'appareil et si nécessaire,         pour mettre l'appareil au rebut.
      nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,    •  N'endommagez pas la partie du
      l'eau provenant du dégivrage          circuit de réfrigération située à
      s'écoulera en bas de l'appareil.        proximité du condenseur thermique.

3. INSTALLATION
                            température ambiante correspond à la
         AVERTISSEMENT!
                            classe climatique indiquée sur la plaque
         Reportez-vous aux chapitres
                            signalétique de l'appareil.
         concernant la sécurité.
                            Classe Température ambiante
    3.1 Emplacement                 climati‐
         Consultez la notice de         que
         montage lors de l'installation.    SN     +10 °C à +32 °C
    Pour assurer des performances          N      +16 °C à + 32 °C
    optimales, l'appareil ne doit pas être
    installé près d'une source de chaleur      ST     +16 °C à + 38 °C
    telle qu'un radiateur, une chaudière, la    T      +16 °C à + 43 °C
    lumière directe du soleil, etc. Assurez-
    vous que l'air circule librement à l'arrière
    de l'appareil.

    3.2 Positionnement
    Installez cet appareil dans une pièce
    intérieure sèche et bien ventilée où la
FRANÇAIS    23

                          •  Le fabricant décline toute
      Des problèmes fonctionnels
                            responsabilité en cas de non-respect
      peuvent survenir sur certains
                            de ces consignes de sécurité.
      types de modèles
                          •  Cet appareil est conforme aux
      fonctionnant hors de cette
                            directives CEE.
      plage de températures. Seul
      le respect de la plage de
      températures spécifiée peut      3.4 Exigences en matière de
      garantir un bon            ventilation
      fonctionnement de l'appareil.     Veillez à garantir une circulation d'air
      En cas de doute concernant       suffisante à l'arrière de l'appareil.
      l'emplacement d'installation
      de l'appareil, veuillez
      contacter le vendeur, notre          5 cm  min.
                                 200 cm2
      service après-vente ou le
      centre de réparation agréé le
      plus proche.

  3.3 Branchement électrique
  •  Avant de brancher l'appareil, assurez-
                                         min.
                                         200 cm2
    vous que la tension et la fréquence
    indiquées sur la plaque signalétique
    correspondent à celles de votre
    réseau électrique domestique.
  •  L'appareil doit être relié à la terre. La
    fiche du cordon d'alimentation est
    fournie avec un contact à cette fin. Si       ATTENTION!
    la prise de courant n'est pas mise à la       Consultez la notice de
    terre, branchez l'appareil à une mise        montage lors de l'installation.
    à la terre séparée conformément aux
    réglementations en vigueur, en
    consultant un électricien spécialisé.

4. FONCTIONNEMENT
  4.1 Mise en marche                   Un réglage intermédiaire est
  1. Insérez la fiche dans la prise murale.        généralement le plus
  2. Tournez le thermostat vers la droite         indiqué.
   sur une position médiane.              Toutefois, on obtiendra le
                              réglage exact en tenant
  4.2 Mise hors tension                  compte du fait que la
                              température à l'intérieur de
  Pour éteindre l'appareil, tournez le          l'appareil dépend de
  thermostat sur la position « O ».            plusieurs facteurs :
                              • la température ambiante,
  4.3 Réglage de la température              • la fréquence d'ouverture
                                de la porte,
  La température est régulée               • la quantité d'aliments
  automatiquement.                      stockés,
  1. Tournez le thermostat sur la position        • l'emplacement de
   minimale pour obtenir moins de froid.          l'appareil.
  2. Tournez le thermostat sur la position
   maximale pour obtenir plus de froid.
24  www.electrolux.com

        ATTENTION!
        Si la température ambiante
        est élevée ou l'appareil très
        rempli et si le thermostat est
        réglé sur la température la
        plus basse, il est possible
        que le compresseur
        fonctionne en régime
        continu, d'où un risque de
        formation de givre sur la
        paroi arrière. Pour éviter cet
        inconvénient, modifiez la
        position du thermostat pour
        obtenir moins de froid, de
        façon à permettre un
        dégivrage automatique et,
        par conséquent, des
        économies d'énergie.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE
        AVERTISSEMENT!            5.2 Conservation d'aliments
        Reportez-vous aux chapitres     congelés et surgelés
        concernant la sécurité.
                           À la mise en service ou après un arrêt
                           prolongé, placez le thermostat sur la
    5.1 Congélation d'aliments frais       position maximale pendant 2 heures
    Le compartiment congélateur est idéal    environ avant d'introduire les produits
    pour congeler des aliments frais et     dans le compartiment.
    conserver longtemps des aliments           En cas de décongélation
    congelés ou surgelés.                accidentelle, due par
    Pour congeler des aliments frais, il n'est      exemple à une coupure de
    pas nécessaire de modifier le réglage        courant, si la coupure a duré
    moyen.                        plus de temps qu'indiqué au
                               paragraphe « Autonomie de
    Toutefois, pour une congélation plus         fonctionnement » du
    rapide, tournez le thermostat sur la         chapitre Caractéristiques
    position maximale pour obtenir plus de        techniques, consommez
    froid.                        rapidement les aliments
        ATTENTION!                  décongelés ou cuisez-les
        Dans ce cas, la température         immédiatement avant de les
        du compartiment               recongeler (une fois
        réfrigérateur est susceptible        refroidis).
        de descendre en dessous de
        0 °C. Si cela se produit,      5.3 Décongélation
        repositionnez le thermostat
        sur une position inférieure     Avant utilisation, les aliments surgelés ou
        pour obtenir moins de froid.     congelés peuvent être décongelés dans
                           le compartiment réfrigérateur ou à
                           température ambiante en fonction du
                           temps disponible pour cette opération.
                           Les petites portions peuvent même être
                           cuites sans décongélation préalable ; la
FRANÇAIS   25

cuisson sera cependant un peu plus     5.6 Contrôle de l'humidité
longue.
                      La clayette inférieure en verre est
5.4 Mise en place des            équipée d'un dispositif muni de fentes
                      dont les ouvertures sont réglables à
balconnets de la porte           l'aide d'un levier coulissant, afin de
En fonction de la taille des emballages   réguler l'humidité du bac à légumes.
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet
  jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.

                      Lorsque les fentes de ventilation sont
                      fermées :
                      le taux d'humidité naturel des aliments
                      conservés dans le bac à fruits et
                      légumes est préservé plus longtemps.
                      Lorsque les fentes de ventilation sont
                      ouvertes :
        1     2
                      le taux d'humidité est plus bas, car la
                      circulation d'air est plus importante.
5.5 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
                      5.7 Fonction DYNAMICAIR
d'une série de glissières afin que les   La fonction DYNAMICAIR permet le
clayettes puissent être positionnées    refroidissement rapide des aliments et
comme vous le souhaitez.          une température plus homogène dans le
                      compartiment.
                          Allumez le DYNAMICAIR
                          lorsque la température
                          ambiante est supérieure à
                          25 °C.

                      Appuyez sur la touche (A) pour faire
                      démarrer le ventilateur. Le voyant vert
                      (B) s'allume.

    Ne modifiez pas
    l'emplacement de la clayette
    en verre située au-dessus
    du bac à légumes, afin de
    garantir une circulation d'air
    optimale.
26  www.electrolux.com

                           Si « OK » s'affiche (A), placez les
                           aliments frais dans la zone indiquée par
                           le symbole. Si ce n'est pas le cas (B),
                           réglez le thermostat sur une température
                           inférieure et attendez 12 heures avant de
                           vérifier à nouveau.
                     A
                     B         A      OK

                               B      OK

         Lorsque vous éteignez              Après chargement de
         l'appareil, n'oubliez pas de          denrées fraîches dans
         désactiver le ventilateur en          l'appareil ou après des
         appuyant sur la touche (A).           ouvertures répétées (ou une
         Le voyant vert (B) s'éteint.          ouverture prolongée) de la
                                 porte, il est normal que
                                 l'inscription OK. disparaisse.
    5.8 Indicateur de température              Attendez au moins
    Pour un bon stockage des aliments, le          12 heures avant de régler le
    réfrigérateur est doté d'un indicateur de        thermostat.
    température. Le symbole sur la paroi
    latérale de l'appareil indique la zone la
    plus froide du réfrigérateur.

6. CONSEILS
    6.1 Bruits normaux de             6.2 Conseils d'économie
    fonctionnement                d'énergie
    Les bruits suivants sont normaux lorsque   •  Évitez d'ouvrir trop souvent la porte
    l'appareil est en cours de            du congélateur et ne la laissez
    fonctionnement :                 ouverte que le temps nécessaire.
    •  Un léger gargouillis lorsque le liquide
      réfrigérant est pompé.          6.3 Conseils pour la
    •  Un ronronnement et un bruit de      réfrigération des aliments frais
      pulsation provenant du compresseur
                           •  Ne placez pas les aliments chauds ou
      lorsque le liquide réfrigérant est
                             les liquides bouillants dans le
      pompé.
                             réfrigérateur.
    •  Un bruit de craquement soudain
                           •  Couvrez ou enveloppez les aliments,
      provenant de l'intérieur de l'appareil
                             surtout s'ils sont forts en saveurs.
      provoqué par une dilatation thermique
                           •  Placez correctement les aliments pour
      (un phénomène naturel et inoffensif).
                             que l'air puisse circuler librement
    •  Un léger cliquetis du thermostat
                             autour
      lorsque le compresseur s'active ou se
      désactive.
                           6.4 Conseils pour la
                           réfrigération
                           Conseil utiles :
FRANÇAIS   27

  •  Viande (tous types de viande) :      •  Pour éviter d'augmenter la
    emballez-la dans un emballage         température des aliments déjà
    adapté et placez-la sur l'étagère en      surgelés, ne placez pas d'aliments
    verre au-dessus du bac à légumes.       frais non congelés directement à
    Ne conservez la viande que 1 ou 2       proximité.
    jours au plus.               •  Les aliments faibles en gras se
  •  Aliments cuits, plats froids : couvrez-    conservent mieux et plus longtemps
    les et placez-les sur une étagère.       que les aliments gras. Le sel diminue
  •  Fruits et légumes : nettoyez-les        la durée de conservation des
    soigneusement et placez-les dans le      aliments.
    bac spécial. Bananes, pommes de      •  Ne mangez pas les glaçons, les
    terre, oignons et ail ne doivent pas      glaces à l'eau ou les bâtonnets glacés
    être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne    dès leur sortie du congélateur. Risque
    sont pas emballés.               de gelure !
  •  Beurre et fromage : placez-les dans le   •  Il est conseillé d'indiquer la date de
    compartiment spécial, étanche à l'air,     congélation des aliments sur chaque
    ou enveloppez-les dans une feuille       paquet afin de garder une trace du
    d'aluminium ou un sachet en          temps de conservation.
    polyéthylène, pour les tenir autant que
    possible à l'abri de l'air.        6.6 Conseils pour le stockage
  •  Bouteilles : elles doivent être munies   des aliments surgelés
    d'un bouchon et être placées sur le
    porte-bouteilles ou (s'il est installé)  •  Assurez-vous que les denrées
    dans le balconnet à bouteilles de la      surgelées achetées dans le
    porte.                     commerce ont été correctement
                            entreposées par le revendeur.
  6.5 Conseils pour la              •  Prévoyez un temps réduit au
  congélation                    minimum pour le transport des
                            denrées du magasin d'alimentation à
  •  Congelez uniquement des aliments        votre domicile.
    frais, de qualité supérieure et propres.  •  Une fois décongelés, les aliments se
  •  Pour une congélation et une          détériorent rapidement et ne peuvent
    décongélation plus efficaces, séparez     être recongelés.
    les aliments en petites portions.     •  Ne dépassez pas la durée de
  •  Emballez les aliments dans du papier      conservation indiquée par le fabricant.
    aluminium ou en polyéthylène.
    Assurez-vous que les emballages
    sont hermétiques.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
       AVERTISSEMENT!                 Cet appareil contient des
       Reportez-vous aux chapitres          hydrocarbures dans son
       concernant la sécurité.            circuit de réfrigération ;
                              l'entretien et la recharge ne
  7.1 Avertissements généraux               doivent donc être effectués
                              que par du personnel
       ATTENTION!                   qualifié.
       Débranchez l'appareil avant
       toute opération d'entretien et         Les pièces et accessoires de
       de nettoyage.                 l'appareil ne doivent pas être
                              lavés au lave-vaisselle.
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler