1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern

 
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Informatiounsblat vun der Gemeng
                   Conter                1   2018

            Gemengebuet

 Informatiounen aus der Gemeng, vun de Veräiner, de Kommissiounen a Gemengesyndikater
 Informations de la commune, des associations, des commissions et syndicats de communes
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Nei / Nouveau
Gemengebuet
Léif Leit, vu dass mer festgestallt hunn, dass dir eis är Publikatioune fir an de Gemengebuet léiwer
per Email eraschéckt, huet de Schäfferot décidéiert fir kee Redaktiounskomitee méi ze halen.
Wann dir awer Froen zu ärem Beitrag hutt sidd dir selbstverständlech wëllkomm op der Gemeng
beim Cathy Diederich, Responsabel fir de Gemengebuet.
All interesséiert Bierger sinn häerzlech agelueden um ‚Gemengebuet‘ matzeschaffen.
Egal ob dir iwwert d’Veräinsliewen oder d’Geschicht vun onserer Gemeng schreiwe wëllt, ob dir
Reportage maachen, vu flotten Ereegnësser an onser Gemeng, vun den Aktivitéiten vun de
Gemengesyndikater oder Gemengekommissisounen berichte wëllt, op dir gäre schreift oder flott
Fotoë maacht – jiddereen dee wëll zu engem flotten a liewege ‚Gemengebuet‘ bäidroen, ass
häerzlech wëllkomm.
Schéckt är Fotoen oder/an Texter einfach u gemengebuet@contern.lu

Bulletin communal
Chers citoyens, comme nous avons constaté que vous préférez envoyer vos publications par
courriel, le collège échevinal a décidé d’annuler le Comité de rédaction.
Cependant, si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’administration, Cathy
Diederich, responsable du bulletin communal.
Toute citoyenne et tout citoyen intéressé/e est cordialement invité/e à participer à la rédaction
de notre périodique bulletin communal. A cette fin le comité de rédaction est ouvert à toute
personne intéressée. Si vous avez envie de faire des reportages sur la vie associative ou sur l’histoire
de notre commune, de correspondre sur des événements intéressants ou sur les activités des
syndicats communaux ou des commissions consultatives, si vous aimez écrire ou faire des photos,
et si vous voulez contribuer à un périodique intéressant et multiculturel pour tous les citoyens de
notre commune – alors venez, participez à la rédaction du bulletin communal.
Envoyez vos photos ou/et vos textes à gemengebuet@contern.lu

Impressum
Numéro 01/2018

Périodique édité par l’administration communale de Contern,
sous la responsabilité du collège échevinal.
Adresse: Administration communale de Contern,
4, place de la Mairie L-5310 Contern; Tél. 35 02 61; gemengebuet@contern.lu
Comité de rédaction: ouvert à tout citoyen intéressé.
Adresse e-mail: gemengebuet@contern.lu
Layout et Impression:
Reka Print +, 2a, Zare Ilot-Est L-4385 Ehlerange; tél. 48 26 36-1

Imprimé sur papier Cyclusprint, 100% recyclé                                neutral
                                                     Imprimé
                                    No. 01-14-561533 – www.myclimate.org
                                    © myclimate – The Climate Protection Partnership
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Sommaire
         Verzeechnes

              // Virwuert /// Editorial /  2-4
          // Noriichten aus der Gemeng ///   5-27
       // Foto Reportage /// Photo-reportage /   28-33
           // Geschichtliches /// Histoire /   34
            //Reportage /// Reportage /    35-36
    //Aus dem Veräinsliewen /// Vie associative /   37-44
   //Aus de Syndikater /// Syndicats communaux /    45-46
// Matdeelungen vun der Gemeng /// Infos pratiques /   47-54
               //Agenda /// Agenda /    55
               // Kontakt /// Contact /   56-57
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,
  Léif Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng Conter,    Mat all dësen Informa-
                               tioune kënne mir elo
  Elo si scho 4 Méint hir dass mir als nei CSV-LSAP     ufänken un der Zukunft
  Koalitioun ugefaangen hu mat schaffen.          vun eiser Gemeng
                               ze plangen. An dat
  Och wann dir villäicht bis elo nach net vill grouss
                               zesumme mat eise
  Verännerunge kënnt feststellen ass et esou dass mir
                               Biergerinnen a Bierger-
  eis intensiv an di lafend Dossieren ageschafft hunn
                               also mat iech all.
  an eis mat ville Problemer mussen ausernee setzen
  déi mir verierft kruten.                 Di aner Säit vun der
                               Lëtzebuerger Strooss
  Ganz besonnesch hu mir um Budget geschafft fir
                               zu Conter gëtt och
  2018 wat net einfach war well mir all Entreprisen déi
                               fläisseg gebaut. Zu
  an deene sëlleche gefaangene Chantieren implizéiert
                               Mutfert an zu Éiter gëtt
  sinn an de Schäfferot invitéiert hunn fir ze kucke wat
                               och geplangt an an deene nächste Jore wäerte mir
  nach vu Käschten op eis zoukënnt.
                               wuessen.
  Mir haten dunn e puer zolidd Iwwerraschungen an      Mir wuessen och an der Weiergewan an a Rosswénkel
  hunn dorops hin och verschidde Projete missen op     wou ëmmer méi Betriber bei eis kommen.
  Äis leeën. Déi eng wéinst eiser finanzieller Situatioun
  an déi aner wéinst Prozedurfeeler.            Vill vun hinnen, awer och ganz vill Duerchgangsver-
                               kéier fir op de Kierchbierg an an d’Stad komme mat
  Mir hunn eng éierlech an transparent Finanz- a      hiren Autoen all Moies duerch eis Dierfer gefuer an
  Kommunikatiounspolitik versprach a wäerten eis och    d’Verkéierssituatioun gëtt all Dag schlëmmer.
  dorunner halen.
                               Mir musse kucken dass den ëffentlechen Transport
  Di berodend Gemengekommissiounen hu mir zesumme      esou attraktiv ewéi méiglech gëtt an do schaffe mir
  gestallt a verschiddener si scho fläisseg am gaange    intensiv drun, an dat an Zesummenaarbecht mat eise
  mat schaffen. No a no wäerte mir als Schäfferot      Betriber.
  all de Kommissiounen zu verschiddene Projeten an     All dës Firme schafen och ganz vill Aarbechtsplazen
  eiser Gemeng hiren Avis froen an op hier wäertvoll    a mir wëlle gutt mat hinnen zesummeliewen an och
  Mataarbecht zielen.                    dodrunner musse mir schaffen.
  Als neie Schäfferot wäerte mir all déi bestoend      Dofir ass et wichteg dass mir do eng Zesummenaar-
  Reglementer iwwerschaffen an op déi haiteg        becht ustriewen an éischt gutt Kontakter si scho
  Situatioun upassen.                    gemaach.
  D’Bautereglement muss dringend iwwerschafft ginn.     Och wann en Deel vun hinne villäicht bei eis wunne
  Genau sou de Reglement interne vun eiser Gemeng.     kënnt musse mir intensiv un eiser Verkéierssituatioun
                               schaffen.
  De neie Schäfferot ass am gaangen e neien
  Organigramme fir d’Gemengepersonal auszeschaffen.     E grousst Zil ass et dass mir erëm en Duerfkär an
                               eis Dierfer kréien, flott Plaze wou d’Kanner, d’Leit
  Et wäert deemnächst e Reglement ausgeschafft gi      sech kenne begéinen, spadséieren, spillen an en Deel
  fir all eis Gemengegebaier an och d‘Taxereglement     vun hirer Fräizäit verbréngen ouni vum Autosverkéier
  gëtt ugepasst.                      mussen ze flüchten.
  Vum 14. November un hate mir bal 200 Rendezvous’en    An Aarbechtsgruppen zesumme mat de betraffene
  mat eisem Personal, Fierschter, Bierger, Schoulver-    Kommissioune wäerte mir op är Mataarbecht an op
  trieder, Maison Relais, Sport-a Kulturveräiner,      är Iddien zielen an da wäerte mir och Léisungen a
  Entreprisen, Affekoten, Architekten, Promoteuren     Projeten ausschaffen déi am Sënn si vun engem
  asw. wat ganz zäitopwänneg - awer wat absolut       flotten Zesummeliewen an enger Kanner- a Famillje-
  noutwänneg war fir eis en Iwwerbléck ze verschafen    frëndlecher Gemeng mat enger gudder Liewensqua-
  iwwert alles wat fir eis Gemeng wichteg ass.       litéit an enger moderner Zukunft.

2   // Virwuert /// Editorial /
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,
Am Klimapakt schaffe mir weiderhi fläisseg an eiser    E ganze Koup Klengegkeeten déi iech léif Leit ploen,
Gemeng fir dass mir eis Ziler erreechen, an dat      kënne mir méi séier ëmsetzen- och wa net ëmmer
heescht: alles maache fir eise Kanner dës Welt esou    alles DIREKT méiglech ass.
gesond ewéi méiglech ze hannerloossen.
                             Mir zielen op iech an ären Interessi fir matzeschaffen
Op alle Fall ass et eng Freed an eng Erausfuerderung   a matzeplangen a freeën ons op eng gutt Zesumme-
fir an deene nächste Joren un der Zukunft vun eiser    naarbecht.
Gemeng ze schaffen an dobäi eis Liewensqualitéit ze                  Marion Zovilé-Braquet
erhalen an ze verbesseren.                               Buergermeeschtesch

Chers citoyennes, chers citoyens,
Chers citoyennes, chers citoyens de la Commune de     une communication franche. Soyez rassurés, nous
Contern,                         tiendrons promesse !
Cela fait maintenant déjà quatre mois que la nouvelle   Les commissions consultatives ont été composées et
coalition CSV-LSAP a entamé son travail.         certaines sont déjà en train de travailler de manière
                             assidue. Petit à petit le Conseil échevinal demandera
Même si vous ne pouvez pas encore forcément        son avis concernant différents projets à chaque
constater de grands changements, cela ne veut       commission et il compte évidemment sur leur collabo-
pas dire que nous n’avons pas passé notre temps      ration précieuse.
à travailler de manière intense à mettre à jour les
dossiers courants. Malheureusement nous sommes      En tant que nouveau Collège échevinal nous retravail-
forcés de constater que nous sommes contraints à     lerons tous les règlements existants et les adapterons
régler de nombreux soucis dont nous avons hérité     à la situation actuelle.
contre notre gré.
                             Le règlement des bâtisses doit être revu d’urgence
Nous avons surtout investi une grande partie de notre   et il en est de même pour le règlement communal
énergie à mettre sur pied le budget pour l’année 2018,  interne.
ce qui n’était pas chose aisée dû au fait qu’il fallait
rencontrer en tant que Collège échevinal toutes les    Le nouveau Collège échevinal travaille actuellement
entreprises impliquées dans les chantiers entamés     à un nouvel organigramme du personnel communal.
afin de connaître les coûts exacts qui nous attendent   Depuis le 14 novembre, nous avons eu presque
pour terminer ces chantiers.               deux cent rendez-vous avec le personnel, le garde
Dû à de nombreuses surprises plutôt négatives il a    forestier, des citoyens, les représentants de l’école,
fallu arrêter temporairement certains projets, soit    les responsables de la Maison Relais, les associations
pour des soucis de financement soit pour des erreurs   sportives et culturelles, des entreprises, des avocats,
de procédure.                       des architectes, des promoteurs etc. Ceci représente
                             énormément de temps mais c’était absolument
Nous avons promis de mener une politique des       nécessaire pour nous faire une idée précise de ce qui
finances honnête et transparente tout comme        est important pour notre Commune et ses habitants.

                              // Virwuert /// Editorial /               3
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Chers citoyennes, chers citoyens,
  Avec toutes ces informations nous pouvons désormais     Nous comptons sur votre collaboration dans le cadre
  commencer à planifier ensemble l’avenir de notre      des Commissions concernées et de groupes de
  commune, ceci avec nos citoyennes et citoyens, donc     travail et voulons utiliser vos idées afin d’élaborer des
  avec vous tous.                       solutions et des projets qui s’orientent vers une bonne
                                cohabitation et une commune accueillante pour les
  Les zones « Weiergewaan » et « Rosswenkel »
                                familles et les enfants, ceci avec un niveau de qualité
  grandissent et de plus en plus d’entreprises s’y
                                de vie élevé et un avenir dans l’air du temps.
  installent.
                                Dans le cadre du « Klimapakt » nous continuons le
  Grand nombre de leurs employés, mais aussi d’autres
                                travail assidu dans notre commune afin d’atteindre
  personnes empruntant le chemin pour aller au travail
                                les objectifs fixés, ce qui veut dire que nous mettrons
  transitent à travers notre commune pour accéder au
                                en œuvre tout ce qui est faisable pour laisser à nos
  Kirchberg, et la situation sur les routes et rues de nos
                                enfants un monde aussi sain que possible.
  villages s’empire de jour en jour.
                                Quoi qu’il en soit, cela représente une joie et un défi
  Nous devons veiller à ce que le transport public soit
                                de travailler, durant les prochaines années, à l’avenir
  aussi attrayant que possible et nous y travaillons
                                de notre commune, ceci tout en préservant la qualité
  énormément, ceci en collaboration avec nos entreprises.
                                de vie ou en l’améliorant.
  Ces sociétés offrent beaucoup d’emplois - et nous
                                Il nous sera certainement possible de remédier à un
  souhaitons cohabiter en paix avec elles, voilà pourquoi
                                tas de petits soucis que vous rencontrez au quotidien
  il est essentiel de s’investir dans cette relation aussi.
                                même si tout ne sera pas forcément possible TOUT
  Il est donc important que nous visions une collabo-     DE SUITE.
  ration efficace, voilà pourquoi de premiers contacts
                                Nous comptons sur votre intérêt et votre collabo-
  ont déjà été établis dans ce domaine.
                                ration afin de nous aider à planifier les projets à
  Un de nos grands objectifs est celui de réaménager     mettre en œuvre et nous sommes certains que notre
  de vrais centres dans nos villages, de beaux endroits    coopération sera fructueuse.
  où les enfants, voire les gens en général éprouvent
  l’envie de se rencontrer, de se promener et de passer
  une partie de leurs loisirs sans devoir fuir le trafic.                 Marion Zovilé-Braquet
                                                      Maire

  De Schäffen- a Gemengerot
  sou wéi d’Personal
  vun der Gemeng Conter
  wënschen Iech
  schéin Ouschteren

4   // Virwuert /// Editorial /
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Gemeinderatssitzung
vom 29. november 2017
Einberufung und Ankündigung: 23. November 2017

Anwesend: MM., ZOVILE-BRAQUET Marion,           2. Annahme des Haushaltes des Sozialamtes
Bürgermeister, SCHILTZ Fernand und SCHMITZ
Jean-Pierre, Schöffen, LORENT Guy, DI GENOVA       Der Haushalt 2018 des Sozialamtes „Ieweschte
Jean-Pierre, LAKAFF Laurent, ARRENSDORFF         Syrdall“ wird einstimmig angenommen
Jean-Jacques, SCHMIT Claude, UNSEN Olivier und
JUNGBLUT Tom, Gemeinderäte, MILLER Marc,         3. Stellungnahme zu einem Entscheid des
Gemeindesekretär                       Sozialamtes
Entschuldigt: EIFES Eric                 Der Kostenvoranschlag für den Unterhalt der Feldwege
Vor der Sitzung wird die neue Aufstellung der Rangfolge  im kommenden Jahr sieht folgende Weg vor: « Bei der
der Gemeinderäte angenommen                Berensheck/op Preywénkel » à Contern: 72.000,00 €

Bei Punkt 6. werden zwei Konventionen von der       4. Annahme eines Mietvertrages zu Gunsten
Tagesordnung genommen, da hier noch Klärungs-        des Edukationsministeriums
bedarf besteht
                             Der Mietvertrag mit dem Finanzministerium betreffend
1. Ernennung der Gemeindevertreter in           die Büros gelegen in Contern, 24, rue Edmond Reuter
  den Gemeindesyndikaten und anderen           wird einstimmig angenommen. Die Räumlichkeiten
  Gremien                        werden vom Schulinspektorat genutzt. Die Miete
                             beträgt 1.500 €/Monat
Folgende Mitglieder des Gemeinderates werden in die
verschiedenen Syndikate ernannt:             5. Annahme von Immobilientransaktionen
- Arbeitsgruppe Klimapakt: Fernand Schiltz        Verschiedene Immobilientransaktionen werden
- CIGR-Syrdall: Marion Zovilé und Fernand Schiltz     einstimmig angenommen
- Comite de voisinage Dupont Nemours:
 Marion Zovilé, Fernand Schiltz und Jim Schmitz     6. Abänderung des Aufteilungsplanes Zitha
- Commission aéroportuaire: Fernand Schiltz         Senior
- Commission de surveillance UGDA:            Die Abänderung des Aufteilungsplanes von Zitha
 Fernand Schiltz                     Senior wird einstimmig angenommen. Die Abänderung
- Flusspartnerschaft Syr: Jim Schmitz           ist für den Bau von Wohnungen für betreutes Wohnen
- Klimabündnis cellule de coordination:          erfordert.
 Fernand Schiltz und Jim Schmitz (Ersatz)
- Minett-Kompost: Tom Jungblut              7. Zusätzlicher Beschluss betreffend den
- ORT: Jim Schmitz
                               Aufteilungsplan „an den Espen“
- SEC: Tom Jungblut                    Zusätzlich zum Gemeinderatsbeschluss vom 20.
- SIAS Schöffenräte: Marion Zovilé,            September 2017 betreffend die Annahme des
 Fernand Schiltz und Jim Schmitz             Aufteilungsplanes „an den Espen“ beschließt
                             der Gemeinderat einstimmig vom Bauherrn eine
- SIAS: Jim Schmitz und Fernand Schiltz
                             finanzielle Kompensation zu fordern, da die, an die
- SICEC : Olivier Unsen                  Gemeinde, abzutretende Fläche nicht den im Gesetz
- SIDEST: Jim Schmitz                   vorgesehenen 25 % entspricht. Die fehlende Fläche
- SIDOR: Laurent Lakaff                  von 1,24 Ar wird somit finanziell vergütet.
- SIGI: Jean-Pierre Di Genova               Der genaue Betrag, welcher u.a. für die Vergrößerung
                             der Kanalisation in der rue Kiem verwendet wird,
- Syrdallheem: Fernand Schiltz und
                             wird in der Konvention mit dem Bauherrn festgelegt,
 Jean-Pierre Di Genova
                             welche auch vom Gemeinderat und dem Innenminister
- Syrdall Schwämm: Marion Zovilé             angenommen werden muss.

                       // Noriichten aus der Gemeng ///                  5
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Gemeinderatssitzung  Gemeinderatssitzung
  vom 29. november 2017 vom 11. januar 2018
  Einberufung und Ankündigung: 23. November 2017    Einberufung und Ankündigung: 04. Januar 2018

  8. Genehmigung von Einnahmen             Anwesend: MM., ZOVILE-BRAQUET Marion,
                             Bürgermeister, SCHILTZ Fernand und SCHMITZ
  Einnahmen in Höhe von 362.773,40 € werden      Jean-Pierre, Schöffen, LORENT Guy, DI GENOVA
  einstimmig angenommen                Jean-Pierre, ARRENSDORFF Jean-Jacques, SCHMIT
                             Claude, JUNGBLUT Tom, Gemeinderäte, MILLER Marc,
  9.  Informationen     und    Fragen  der  Gemeindesekretär
     Gemeinderäte                  Entschuldigt: EIFES Eric, LAKAFF Laurent, UNSEN
  Die Bürgermeisterin gibt Informationen betreffend  Olivier
  die Commission aéroportuaire, den Plan de Mobilité
  entreprise, Internationales Klimabündnis sowie    1. Festlegung der Beurlaubung wegen
  die Verteilung der Arbeitsbereiche innerhalb des    politischer Betätigung für die Vertreter
  Schöffenrates.                     bei den Gemeindesyndikaten
  Marion Zovilé:                    Der Gemeinderat beschließt folgende Freistunden für
   - 3.Alter                     Vertreter in den Gemeindesyndikaten:
   - Bauten,lnfrastrukturen              - Marion-Zovilé: 4 Stunden/Woche
   - Jugend                      - Fernand Schiltz: 5 Stunden/Woche
   - Personal
   - Sicherheit                    2. Vorstellung des Haushaltes 2018 der
   - Schule                       Gemeinde
   - Sport
                             Nach einer kurzen Einleitung durch die Bürgermeis-
   - Kommunikatioun                  terin stellt Schöffe Jim Schmitz den Haushalt 2018
  Fernand Schiltz:                   vor.
    - Integration, Chancengleichheit
    - Fair Trade                   3. Vereinsstatuten
    - Klima                      Die Statuten des Vereins LXB Limitless Crew asbl
    - Mobiliät                    werden u.a. aus folgenden Gründen nicht angenommen:
    - Soziales                    - Kein Mitglied des Vorstandes ist in der Gemeinde
  Jim Schmitz:                      Contern wohnhaft.
    - BD                       - Der Zweck des Vereins ist nicht mit den ökologischen
    - Umwelt                      Objektiven einer Klimabündnisgemeinde wie die der
    - Finanzen                     Gemeinde Contern zu vereinbaren.
    - Kultur
    - Landwirtschaft                 4. Annahme einer Immobilientransaktion
                             Der notarielle Basisakt betreffend die Beteiligung an
                             einem Mehrfamiliengebäudes in Contern wird mit einer
                             Enthaltung angenommen.

                             5. Genehmigung von Einnahmen
                             Einnahmen in Höhe von 269.274,22 € werden
                             einstimmig angenommen.

6    // Noriichten aus der Gemeng ///
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Gemeinderatssitzung                   Gemeinderatssitzung
vom 11. januar 2018                   vom 25. januar 2018
Einberufung und Ankündigung: 04. Januar 2018      Einberufung und Ankündigung: 04. Januar 2018

6. Informationen     und   Fragen    der   Anwesend: MM., ZOVILE-BRAQUET Marion,
  Gemeinderäte                     Bürgermeister, SCHILTZ Fernand und SCHMITZ
                            Jean-Pierre, Schöffen, LORENT Guy, EIFES
Auf Anfrage der Fraktion „Déi Gréng“ teilt die     Eric, DI GENOVA Jean-Pierre, LAKAFF Laurent,
Bürgermeisterin mit, dass die Unterlagen die den    ARRENSDORFF Jean-Jacques, SCHMIT Claude,
Gemeinderäten zur Verfügung gestellt werden jeweils   UNSEN Olivier et JUNGBLUT Tom, Gemeinderäte,
schon ab dem Freitag vor der nächsten Sitzung des    MILLER Marc, Gemeindesekretär
Gemeinderates zur Einsicht in der Gemeinde aufliegen.
                            Entschuldigt: ./.
Die Schöffenratserklärung wird in der kommenden
Sitzung am 25. Januar bei Gelegenheit der Abstimmung  1. Schöffenratserklärung
über den Haushalt 2018 vorgestellt.
Da das Klimateam eine Arbeitsgruppe ist wird diese   2. Festlegung der Effektiven in den
intern durch die politischen Parteien und Fachleute    Gemeindelaufbahnen
besetzt und nicht öffentlich ausgeschrieben wie die
beratenden Kommissionen.                Die Effektive in den verschiedenen Beamtenlauf-
                            bahnen für 2018 werden einstimmig festgelegt.
Jean-Pierre Di Genova präsentiert einen ausführlichen
Bericht zur letzten Sitzung des Vorstandes des SIGI.
                            3. Haushalt 2018 der Gemeinde
                             Der Haushalt 2018 wird mit 7 Stimmen bei 4
                             Enthaltungen angenommen

                            4. Bildung der beratenden Kommissionen
                            Der Gemeinderat ernennt einstimmig die Mitglieder in
                            den verschiedenen beratenden Kommissionen.
                            Eric Eifes verlässt die Sitzung.

                            5. Ernennung von Kandidaten für die
                              Delegiertenposten beim SYVICOL und
                              der regionalen Mietkommission
                            Marion Zovilé-Braquet wird mit 7 Stimmen und 3
                            Enthaltungen als Kandidat für einen Delegierten-
                            posten beim Syvicol ernannt.
                            Tom Jungblut verlässt die Sitzung.
                            Mit 6 Stimmen und 3 Enthaltungen wird Tom Jungblut
                            als Kandidat für einen Delegiertenposten bei der
                            regionalen Mietkommission ernannt.

                            6. Anpassung der finanziellen Entschä-
                              digung des Schöffen- und Gemeinderates
                              sowie der Mitglieder in den beratenden
                              Kommissionen
                            Die finanzielle Entschädigung für den Schöffen – und
                            Gemeinderat wird mit 6 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen
                            und einer Gegenstimme angehoben.

                       // Noriichten aus der Gemeng ///                 7
1 2018 Informatiounsblat vun der Gemeng - Administration Communale de Contern
Gemeinderatssitzung
  vom 25. januar 2018
  Einberufung und Ankündigung: 04. Januar 2018

  7. Punktuelle Abänderung des Bautenregle-         ist es den Einwohnern der Gemeinde Contern möglich
    mentes                         das Fest ohne Eintrittsgeld zu besuchen

  Das Bautenreglement wird einstimmig abgeändert.      12. Genehmigung von Einnahmen
  8. Konvention mit VK-Invest                Einnahmen in Höhe von 1.152.747,72 € werden
                                angenommen.
  Dieser Punkt wird vertagt.
                                13. Informationen       und  Fragen    der
  9. Konvention 2018 des Club Senior               Gemeinderäte
  Dieser Punkt wird vertagt.                 Die Bürgermeisterin teilt mit, dass die Zufahrt zum
                                Kroentgeshof für den Autoverkehr gesperrt wird.
  10. Annahme eines Mietvertrages              Ausgenommen sind die Einwohner des Kroentgeshof
                                sowie der Schülerbus.
  Ein Mietvertrag mit der Kirchenfabrik Contern
  betreffend 4 Wohnungen in Contern zum monatlichen     Fernand Schiltz gibt Informationen zur regionalen
  Mietpreis von 5.000 € wird mit 6 Ja-Stimmen und 3     Musikschule. U.a. wird als neues Studium Musical-
  Gegenstimmen angenommen. Die Wohnungen sollen       Gesang eingeführt sowie Kurse für elektrische Gitarre
  als Sozialwohnungen weitervermietet werden.        und Bass.
                                Der CIGR-Syrdall erzielte auf den Weihnachtsmärkten
  11. Vergabe eines Subsides                 einen Überschuss von 19.941 €. In diesem Jahr wird
  Die Guiden und Scouten erhalten einen finanziellen     der CIGR auch mit einem Verkaufsstand bei der
  Zuschuss in Höhe von 1.500 € für das diesjährige      Éimäischen vertreten sein.
  Bealtaine-Fest in Neuhäusgen. Durch diesen Subsid

                                AVIS
                                Conformément à l’article 82 de loi communale modifiée
                                du 13 décembre 1988, il est porté à la connaissance
                                du public que le conseil communal a approuvé dans
                                sa séance du 25 janvier 2018 une modification des
                                définitions 23 et 27 et de l’article 36 du règlement sur
                                les bâtisses, les voies publiques et les sites.
  Tim                            Le texte du règlement est à la disposition du public, à
  Taziaux                          la maison communale où il peut en être pris copie sans
                                déplacement et sur le site internet www.contern.lu de
                                la commune.
  “Moien,
  Mäi Numm ass Tim Taziaux,
  ech hu 27 Joer a komme vu Kayl. Ech hunn den 02.      Contern, le 05 février 2018
  Januar 2018 am Service Technique vun der Gemeng      Le collège des bourgmestre et échevins
  Conter als Expéditionnaire administratif ugefaangen. Bis
  dohin hat ech 8 Joer an engem anere Service Technique
  geschafft an hoffe mat der Erfarung d’Gemeng Conter                   Marion ZOVILE-BRAQUET
  weider ze bréngen an zemools de Bierger vun der                         Fernand SCHILTZ
  Gemeng hëllefen ze kënnen.”                                 Jean-Pierre SCHMITZ

8   // Noriichten aus der Gemeng ///
Schöffenratserklärung:
Legislaturperiode 2017-2023
1. Urbanismus, Infrastrukturen, bestehende        nach unseren Möglichkeiten das Sicherheitsgefühl
  Bausubstanz                      unserer Bürger durch verschiedene Massnahmen
                             festigen.
Eine harmonische Landesplanung setzt eine
konsequente Planung im Einklang mit Mensch und      • Die lokalen und regionalen Sicherheitspläne
Umwelt voraus.                       beibehalten, gegebenenfalls überprüfen.
• Die Bautenkommission sollte ihrem Auftrag       • Ausbildung eines Gemeindeangestellten zum
 gerecht und zur Beurteilung der größeren Projekte    Sicherheitsbeauftragten für unsere Gemeinde.
 einberufen werden.
• Die in dieser Legislaturperiode gesetzlich       Polizei
 vorgeschriebene Revision des Bebauungsplanes
                             • Nach der Abschaffung des ‚Commissariat de
 und des Bauperimeters ist fertigzustellen.
                              proximité‘ setzen wir uns für eine verstärkte Präsenz
• Von nun an soll ein regelmäßiger Meinungsaus-      der Sicherheitskräfte auf lokaler Ebene ein.
 tausch zwischen Bauten-, Umwelt- und Verkehrs-
 kommission stattfinden.                • Die bisher wertvolle Zusammenarbeit mit der lokalen
                              Polizei bei den diversen Aktivitäten und Veranstal-
• Wir werden alle verfügbaren Instrumente nutzen um    tungen auch weiter im Rahmen der Präventions-
 in unserer Gemeinde mehr Wohnraum zu erschwing-     arbeit ermöglichen.
 lichen Preisen zu schaffen.
                             • Das aktuelle Polizeireglement überarbeiten und
• Der konsequente Rückgriff auf Baulandverträge,      anpassen (Omnibusgesetz).
 die systematische Besteuerung von, über einen
 längeren Zeitraum leerstehender Wohnungen       • Regionale „Agents municipaux“ mit einem neuen
 und brachliegender Grundstücke innerhalb des       Statut bei Bedarf andenken. Diese sollten u.a. für
 Bauperimeters, sollten ins Auge gefasst werden.     Ordnungswidrigkeiten (Stationnement résidentiel,
                              Langzeitzuparken von öffentlichen Parkplätzen
Erst nach der innerörtlichen Baulanderschließung      in Wohnvierteln, illegale Müllablagerungen, …)
soll neues Bauland an der Ortsperipherie erschlossen    zuständig sein.
werden.
                             Feuerwehr
• Die energetische Sanierung von Altbauten sollte
 gefördert werden.                   • Die Räumlichkeiten und die Ausstattung des
• Bei der behutsamen Erschließung von Neubauge-      Feuerwehrwesens in kontinuierlicher Zusammen-
 bieten ist die Vorausplanung von Schulausbau und     arbeit aller Partner im Rahmen des CGDIS den
 weiteren Infrastrukturen im Auge zu behalten.      heutigen Gegebenheiten anpassen.

• Den dörflichen Charakter erhalten und die Dorfkerne  • Die Einbindung des Gemeindepersonals in das lokale
 durch das Einrichten innerörtlicher Verbindungswege   Feuerwehrwesen ausbauen.bzw. weiterführen.
 sowie verkehrsberuhigter Ortszentren (‚shared
                             • Pro Ortschaft wenigstens einen Defibrillator im
 spaces‘) zu Begegnungsstätten von Jung und Alt
                              Außenbereich aufstellen. Generell den Bürgern eine
 zu gestalten.
                              spezifische Einweisung anbieten.
• Wir setzen uns ein für eine ökologische Begrünung
 von allen freien öffentlichen Plätzen. Diese sollten  Sicherheit im öffentlichen Raum
 nicht zu Schandflecken verkommen.
                             • Die Bordsteine der Fußgängerwege an allen
                              Übergängen niedriglegen und an engen und
2. Sicherheit                       gefährlichen Stellen die Bordsteine jedoch um das
                              Doppelte erhöhen.
Die Sicherheit unserer Bürger sollte eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein. Auf jeden Fall werden wir

                       // Noriichten aus der Gemeng ///                   9
Schöffenratserklärung:
   Legislaturperiode 2017-2023
   Verkehrssicherheit                     arbeit einsetzen. Dies vor allem in den Bereichen
                                Mobilität, Umwelt und Klima, Tourismus und Sicherheit.
   • Die Beleuchtung der Fussgängerwege, Zebrastreifen
    und die Aussenanlagen der öffentlichen Gebäude      Wir werden uns, falls es dem Wunsch unserer
    verbessern und damit die Sicherheit unserer Bürger    Bevölkerung entspricht, auch nicht Fusionsgesprächen
    garantieren.                       mit anderen Gemeinden entziehen.

   • Wir werden auch weiterhin in Verkehrssicherheit     Nur durch das Bündeln unserer Kräfte können wir unser
    und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in unserer       hohes Lebensniveau erhalten und unsere Lebensqua-
    Gemeinde investieren mit einem besonderes        lität ausbauen.
    Augenmerk auf die Ortseinfahrten, die Gefahren-     Wir setzen verstärkt auf gemeinsame Anschaffungen
    punkte, den Durchgangsverkehr und das          auf regionaler Ebene.
    Lkw-Fahrverbot.

                                4. Bürgerbeteiligung und Informationspolitik
   3. Eine zukunftsorientierte Gemeinde und
    regionale Zusammenarbeit                Wir stehen für eine übersichtliche und offene
                                Gemeindeführung.
   Seit vielen Jahren wurde die Basis geschaffen um
   unsere Gemeinde fit für die kommenden Jahrzehnte      Das Einbeziehen aller Gemeinderäte – auch aus der
   zu machen. In diese Richtung wollen wir weiter arbeiten  Opposition – sollte bereits bei der Vorabplanung
   und investieren durch:                   größerer Vorhaben selbstverständlich sein. Demokratie,
                                Bürgerbeteiligung und Informationspolitik sollten keine
   • Die Erstellung eines gut strukturierten Organigramms   leeren Worthülsen sein, deshalb wollen wir:
    für das Gemeindepersonal.
                                • Die Erwachsenenbildung (Sprachkurse, Informatik-
   • Dem Bedarf entsprechende Personaleinstellungen       kurse, Bastelkurse, Bürgerkunde …) beibehalten.
    sowohl im technischen wie im administrativen
    Bereich.                         • Punktuelle und zeitlich begrenzte Arbeitsgruppen
                                 bei spezifischen Projekten einsetzen.
   • Bei Bedarf durch eine eventuelle Einführung
                                • Die Bürger am politischen Geschehen beteiligen u.a.
    regionaler „agents municipaux“ welche durch neue
                                 durch das konsequente Einbeziehen der verschie-
    gesetzlich geregelte Befugnisse die Polizeiarbeit vor
                                 denen beratenden Kommissionen.
    Ort verstärkt unterstützen können.
                                • Den Gemeinderat und die Bürger durch Vorabin-
   • Nutzung aller informatischen Dienstleistungsan-
                                 formationen in die Beschlussfassungen der
    gebote seitens des SIGI (Syndicat Intercommunal
                                 Gemeindesyndikate einbinden.
    de Gestion Informatique) sowie der staatlichen
    Dienststellen um schnell, sicher und gezielt Informa-  • Die Dienstleistungen im Finanzbereich durch
    tionen zu speichern, zu veröffentlichen und zu nutzen.   die Installation weiterer Bankomaten – nach
                                 Möglichkeit und Absprache mit den Banken - in
   • Ausbau der Lebensqualität durch naturnahe         unserer Gemeinde verstärken.
    Gestaltung der einzelnen Dorfkerne mit lokalen
    Geschäften.                       • Den ‚Gemengebuet’ sowie alle weiteren Publikationen
                                 (Flyers) regelmäßig und zeitnah herausgeben. Den
   Eine regionale Zusammenarbeit ist heutzutage         Inhalt der öffentlichen Gemeinderatssitzungen
   überlebenswichtig für Gemeinden unserer           auch über die Internetseite den Bürgern zugänglich
   Größenordnung. Viele Probleme wie die Verkehrsbe-      machen.
   lastung, die Industriezonen, der Naturschutz, die Klima-
   und Energieproblematik können nicht im Alleingang     • Die digitale Kommunikation (z.B.: RSS, SMS2Citizen,
   gelöst werden. Regionale Lösungen oft mit nationaler     Contern-App, FB, …) stets aktualisieren, sich
   Unterstützung sind angesagt. Deshalb werden wir uns     künftigen nationalen Angeboten (Roadmap,
   verstärkt für einen Ausbau der regionalen Zusammen-     Luxalert, …) anschließen.

10   // Noriichten aus der Gemeng ///
Schöffenratserklärung:
Legislaturperiode 2017-2023
Die Bürger bei ihrer Erstanmeldung mit einer Infobro-   6. Familie, Schulen, Jugend, Drittes Alter
chüre ausstatten und im Allgemeinen regelmäßig auf
die verschiedenen Dienstleistungen und Kommunika-     Für uns hat die Lebensqualität der Familien und das
tionsmöglichkeiten der Gemeinde hinweisen.        Wohl der Kinder oberste Priorität. Jede Familie hat
                             das Recht, ihren Lebensmodus selbst zu bestimmen.
                             Wir stehen für Wahlfreiheit.
5. Gesundheit und Sport                  Den Jugendkommunalplan aufrechterhalten und
                             weiterführen.
Der Sport ist ein wichtiger Beitrag zur Gesundheit
und Lebensqualität eines jeden. Sport fördert das     Den Dialog zwischen Jugend, Jugendhaus, Jugendver-
gesellschaftliche Zusammenleben und stärkt die      einen und der Gemeinde weiterführen.
Integration und die Persönlichkeitsbildung.
                             Unsere Jugendvereine auch weiterhin unterstützen
Die Rolle der Freiwilligen wollen wir zum Wohle der    und fördern.
ganzen Gesellschaft in seinem unschätzbaren Wert
unterstreichen und das Benevolat entsprechend       Die Schüler und Studentenprämien werden überarbeitet
unterstützen.                       und angepasst.
• Die bestehenden Sport- und Freizeitanlagen       Die Kommunikation zwischen Verwaltung, Schule,
 infrastrukturell verbessern und ausbauen.        Maison Relais und Eltern fördern sowie die Sommerak-
                             tivitäten wieder aufnehmen.
• Die bestehenden sportunterstützenden Aktivitäten
 wie ‚Nuit des Sports‘, Schulsporttag, Tage der     Für ausreichende Sitzmöglichkeiten bei den Spazier-
 offenen Tür und dergleichen weiter fördern.       und Wanderwegen sorgen.
• Die Fertigstellung der Einrichtung der freigewor-    Am Beispiel des Jugendkommunalplanes einen
 denen Räumlichkeiten in den früheren Schulen von    Seniorenkommunalplan ausarbeiten und damit die
 Contern und Moutfort für soziokulturelle Belange    Bedürfnissen unserer älterer Mitbürgern erkennen.
 (Vereins- und Versammlungsräume) vorantreiben.
                             Das Contibussystem effizienter gestalten und weitere
• Die logistische und finanzielle Unterstützung der    Haltestationen anbieten.
 Sportvereine beibehalten und das Benevolat fördern.
                             Den Zugang von Senioren, behinderten Menschen
• Die Freizeitsportangebote (Pétanque, Beachvolleyball,  und Familien mit Kleinkindern zu allen öffentlichen
 Fitness, Wanderwege, Fahrradwege …) erweitern.     Gebäuden überall gewährleisten, benutzerfreundliche
                             Einrichtungen wie z.B. Wickeltische.
• Das gut angelegte Autopédestre-Netz und
 Train-Pédestre-Netz in Stand setzen und ausbauen.    Durch betreutes Wohnen, Pflegedienst und ähnliche
                             Dienstleistungen der älteren Generation einen
• Aktionen wie ‚Gesond Iessen, méi bewegen‘, Jugend    möglichst langen Verbleib in ihrer vertrauten Umgebung
 kocht, Vermittlung von gesunden Bewegungstech-     ermöglichen.
 niken, ... unterstützen und ausbauen.
• Die Ortsmitte von Moutfort (mit Kulturzentrum,
 Parkanlage, Sportstätten, mit einem Gesamtkonzept    7. Mobilität
 familienfreundlich umgestalten.
                             Die Schwerpunkte des Schöffenrates, basierend auf
• Pro Ortschaft wenigstens einen Defibrillator im     dem Koalitionsabkommen der CSV-LSAP, bestehen im
 Außenbereich aufstellen. Generell den Bürgern eine   Bereich der Mobilität aus 3 Leitlinien die die Koaliti-
 spezifische Einweisung anbieten.            onspartner gemeinsam umsetzen möchten:
• Regelmäßige Hygienekontrollen durch anerkannte      1) Die Erstellung eines Gesamtmobilitätskonzeptes,
 Betriebe in den öffentlichen Küchen und Sanitär-     basierend auf der Vernetzung aller Verkehrsteilnehmer
 anlagen durchführen.                   miteinander:

                       // Noriichten aus der Gemeng ///                   11
Schöffenratserklärung:
   Legislaturperiode 2017-2023
    - Ausbau des Fuss und Radwegenetzes (mobilité       - Den Nord-Süd Dialog ausbauen durch Solidari-
    douce) innerorts und ausserorts.              tätsprojekte im In und Ausland.
    - Kontinuierliche Verbesserung und Ausbau des       - Innovative Projekte unterstützen.
    öffentlichen Transportes.
    - Intelligente Steuerung des Individualverkehrs unter
    Mitberücksichtigung unserer Industriezonen, sowie    9. Klimaschutz und Energieeffizienz
    der regionalen und nationalen Gegebenheiten.
                                Für den Schöffenrat soll der Klimaschutzgedanke in alle
    2) Verkehrsberuhigung durch:               Bereiche unseres politischen Handelns einfliessen. Des
                                Weiteren möchte der Schöffenrat aktiven Klimaschutz
    - Bauliche Maßnahmen.                  in enger Zusammenarbeit mit unseren Bürgern/innen
    - Eine enge Zusammenarbeit mit der regionalen      betreiben.
    Polizeidienststelle, unseren Nachbargemeinden      Der Schöffenrat verpflichtet sich zur konsequenten
    sowie den staatlichen Instanzen.             Umsetzung der Massnahmen welche für das Erreichen
    - Durch Maßnahmen welche dem Klimaschutz zu       der Klimapaktziele notwendig sind.
    Gute kommen.
                                Der Schöffenrat setzt sich ein für mehr Energieeffi-
    3) Verkehrssicherheit durch:               zienz und weitere Energiesparmaßnahmen.

   Entlastung der Dorfkerne sowie der Verringerung des    Der Schöffenrat wird weitere Massnahmen ergreifen
   innerörtlichen Individualverkehrs.             und verstärkt auf Sensibilisierung, Beratung und
                                Schulung setzen.
   Durch innovative Projekte und bauliche Maßnahmen.
                                Der Schöffenrat wird weiterhin aktiv im Luxemburger
   Durch neue Straßenführungen zwecks Erhalt unserer     Klimabündnis mitarbeiten, den fairen Handel fördern
   Lebensqualität.                      und Nord-Süd Projekte unterstützen nach dem Motto
                                global denken lokal handeln.

   8. Integration und Chancengleichheit
   Miteinander anstelle von Nebeneinander ist das       10. Soziales und Fair Trade
   Leitmotiv des Schöffenrates. Dies gilt vor allem für den
                                Für den Schöffenrat der Gemeinde Contern spielt
   Bereich der Integration und der Chancengleichheit.
                                die soziale Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Soziale
   Sich gemeinsam am gesellschaftlichen Leben
                                Gerechtigkeit bedeutet soziale Kohäsion. Deshalb wird
   beteiligen, gleiche Rechte und gleiche Pflichten für
                                der Schöffenrat sich konsequent einsetzen für:
   Frauen und Männer, keine Benachteiligungen auf Grund
   von Hautfarbe, Nationalität oder Religion. Integration   Eine verstärkte Zusammenarbeit mit unseren sozialen
   aller Einwohner unserer Gemeinde generationenüber-     Institutionen ( Senorie St. Zithe, Mutferter Haff a.s.b.l,
   greifend, ob Luxemburger oder Nicht-Luxemburger,      Foyer Paul Faber, Maison Zoe Kroentgeshaff, Syrdall
   behindertengerecht und sozial abgesichert.         Heem und Club Senior)
   Der CSV-LSAP Schöffenrat wird deshalb:           Eine enge Zusammenarbeit mit unserem „ Office social
    - Die sprachliche Integration über unsere        regional“.
    Muttersprache fördern und die Sprachenvielfalt      Eine Integrationspolitik basierend auf Solidarität
    unterstützen.                      und gesellschaftlichem Zusammenleben, mit einer
    - Die Integration über Sport, Kultur, Bildungsmöglich-  gezielten Integration von hilfsbedürftigen Menschen.
    keiten und Austauschmöglichkeiten fördern.
                                Die Förderung der internationalen Solidarität, durch
    - Chancengleichheit durch behindertengerechte      den fairen Handel.
    Infrastrukturen sowie die Schaffung von behinder-
    tengerechten Arbeitsplätzen voran bringen.

12   // Noriichten aus der Gemeng ///
Schöffenratserklärung:
Legislaturperiode 2017-2023
11. Finanzen                       Die bestmögliche Abfallvermeidung -sowie Verwertung
                             soll weiter gefördert werden.
Die Finanzen der Gemeinde Contern sollten den
kurz-mittelfristigen und langfristigen Investitionen   Das bestehende Energiekonzept soll weiterentwickelt
zugunsten der Bürgerinnen und Bürger sowie deren     und umgesetzt werden.
Umwelt Rechnung tragen.
Die Einnahmen sollten gerecht und den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
                             13. Kultur
Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden     Viele Vereine der Gemeinde Contern sind auf dem
muss im Interesse von geteilten Kosten geprüft      kulturellen Gebiet tätig und werden tatkräftig von
werden.                         der Gemeinde unterstützt, während die Kulturkom-
                             mission auch weiterhin gemeindeeigene Aktivitäten
Der Schöffenrat, verantwortlich für die Budgetvorlage
                             organisieren wird.
dürfte bei der Aufstellung des Budgets auch auf
die beratende Mitarbeit einer Finanzkommission      Im Bereich Tourismus wird in Zusammenarbeit mit
sowie einem spezialisierten Beraterunternehmen      dem neugeschaffenen ORT an der Entwicklung von
zurückgreifen können.                  Projekten gearbeitet werden.
Für das Jahr 2018 wird ein Übergangsbudget aufgestellt  Die eigens für das BD-Festival geschaffene BD-
werden.                         Kommission wird auch weiterhin in direkter Verbindung
                             mit dem Schöffenrat arbeiten und unterstützt werden.
                             Auch die Vergangenheit sollte nicht ins Vergessen
12. Umwelt & Naturschutz und Energie           geraten, das Projekt “Memoire Collective” muss
                             weiterentwickelt werden.
Die Umweltpolitik der Gemeinde Contern soll weiterhin
für Mensch und Natur schützend und fördernd sein.
Die Umsetzung dieser proaktiven Politik soll in     14. Landwirtschaft
Zusammenarbeit mit den respektiven Gemeindesyndi-
katen, staatlichen Instanzen, sowie den konsultativen  Die Landwirtschaft ist in den Dörfern der Gemeinde
Kommissionen und adhoc Arbeitsgruppen erfolgen.     Contern weiterhin ein wichtiger Bestandteil der
                             Nahrungsbeschaffung unserer Gesellschaft die
An einer gesicherten Trinkwasserversorgung und      sichergestellt werden muss.
der Reduzierung des Co2ausstosses soll besonders
gearbeitet werden.                    Mit gezielten Projekten in Zusammenarbeit mit den
                             staatlichen Verwaltungen und den Landwirten dürften
Die Gemeindewälder werden weiter nach den        umweltschonendere Arbeitsmethoden umgesetzt
FSC-Labelkriterien bewirtschaftet und wenn möglich    werden.
weitere Waldflächen erworben.

Version française sur http://www.contern.lu/fr/la-commune/politique/coll%C3%A8ge-%C3%A9chevinal

                       // Noriichten aus der Gemeng ///                  13
Berodend
   Kommissiounen
   Commission du 3.âge         Commission de la voirie rurale
   1.  Back-Pelaié Marie-France    1.  Bisenius Carlo
   2.  Basch Romain          2.  Holst Birgitte
   3.  Cloos Rose-Marie
                     3.  Jungblut Tom
   4.  Diederich Pia
   5.  Feilen-Brisbois Micheline   4.  Jungels Claude
   6.  Kohn Gilbert          5.  Manderscheid Daniel
   7.  Kolbach-Hoffmann Marie-Anne  6.  Muller Jean-Claude
   8.  Lagoda Astrid         7.  Reuter Nicolas
   9.  Lommer-Even Marie-Thérèse   8.  Rodesch-Schmit Ferny
   10.  Schlesser-Coutelier Nathalie
                     9.  Schanck Arnold
   11.  Weber-Thewes Josée
                     10.  Schmit Jean
   Commission de la bande dessinée   11.  Thomé Pierre
   1.  Alegria Lydia
   2.  Arrensdorff Jean-Jacques
                     Commission de la mobilité
   3.  Bauer Charel
   4.  Carl-Eifes Trixi        1.  Arcanger Rose-Marie
   5.  Cox Marcel           2.  Back Jean-Marie
   6.  Diederich Cathy        3.  Coutelier Thierry
   7.  Donckel Luc          4.  Dusseldorf Nico
   8.  Eglantine Denise        5.  Elsen Patrick
   9.  Entringer Fernand
                     6.  Fox Anna
   10.  Genen Andy
                     7.  Hommel Patrick
   11.  Grun Nathalie
   12.  Hauswirth Félix        8.  Lullingen Pascal
   13.  Heuertz Georges        9.  Thierie Geoffroy
   14.  Hildgen Claudine        10.  Weymerskirch Patrick
   15.  Jung Francis          11.  Zovilé Marc
   16.  Jungblut Tom
   17.  Koster-Kaiser Yolande
   18.  Maller Steve          Commission de l’environnement, énergie et climat
   19.  Mangen Jean-Marie       1.  Di Genova Jean-Pierre
   20.  Medinger Gisèle
                     2.  Feilen-Brisbois Micheline
   21.  Medinger Jacky
                     3.  Geimer Claude
   22.  Muller Jean-Claude
   23.  Pater Robert          4.  Holst Birgitte
   24.  Plehiers Stéphane       5.  Lagoda Astrid
   25.  Rassel Alain          6.  Lorent Guy
   26.  Reisen Tom           7.  Muller-Melchior Nicole
   27.  Rosenfeld Michèle
                     8.  Röll Ewald
   28.  Schmit Claude
                     9.  Schmit Claude
   29.  Schmitz Jim
   30.  Schumacher Liss        10.  Schmit Xavier
   31.  Theisen Stella         11.  Zenner Guy

14   // Noriichten aus der Gemeng ///
Berodend
Kommissiounen
Commissions des sports des ass. Sportives   Commission de l’intégration
                        1.  Atten-Haag Mariette
1.  Boulanger Carlo
                        2.  Arcanger Rose-Marie
2.  Decker Jeff               3.  Brandenburger Martina
3.  Holst Birgitte              4.  Fox Anna
                        5.  Jaaques Isabel
4.  Kohn Gilbert
                        6.  Kopp Jacqueline
5.  Reeff-Kreins Lotty            7.  Schlesser-Coutelier Nathalie
6.  Lakaff Laurent              8.  Schmit Xavier
                        9.  Seymour Philippa
7.  Leytem Christophe
                        10. Thierie Geoffroy
8.  Neves Zelito               11. Zhu Dali
9.  Reisen Martine
                        Commission de la jeunesse
10.  Rollinger Francis            1.  Alegria Lydia
11.  Schanck-Kettmann Marianne        2.  Holst Annika
                        3.  Lakaff Laurent
                        4.  Lorent Sandra
Commission des Finances
                        5.  Maller Steve
1.  Boulanger Carlo             6.  Reisen Michèle
2.  Bremer Patrick              7.  Schumacher Liss
3.  Dusseldorf Nico             8.  Weymerskirch Pratrick
                        9.  Wolter Laurence
4.  Eifes Eric
                        10. Zimmer Max
5.  Entringer Marc              11. Zenner Frank
6.  Kihm Arsène
                        Commission de la culture et du tourisme
7.  Reeff Guy
                        1.  Back-Pelaié Marie-France
8.  Röll Ewald                2.  Cordóva Elizabeth
9.  Schmit Marco               3.  Feilen-Brisbois Micheline
10.  Stüren Francine             4.  Kalmes Doris
                        5.  Krier Christiane
11.  Sunnen Paul
                        6.  Lakaff Laurent
                        7.  Loose Yves
Commission du développement urbain       8.  Maller Steve
1.  Ansay Stéphanie             9.  Reeff-Kreins Lotty
2.  Arrensdorff Jean-Jacques         10. Weber-Thewes Josée
                        11. Zhu Dali
3.  Boulanger Carlo
4.  Hoffmann Alphonse            Commission de l’enseignement musical
5.  Jungblut Tom               1.  Arrensdorff Jean-Jacques
                        2.  Boulanger Carlo
6.  Kolber Romain
                        3.  Cordóva Elizabeth
7.  Lorent Guy                4.  Coutelier Thierry
8.  Lullingen Pascal             5.  Entringer-Schmitt Patrice
9.  Reeff Guy                6.  Feilen-Brisbois Micheline
                        7.  Majerus Manou
10.  Schmit Marco
                        8.  Schmit-Lehnertz Suzette
11.  Unsen Olivier              9.  Wilwert Nadine

                    // Noriichten aus der Gemeng ///         15
Gelebte
   Berodend                         Demokratie mittels
   Kommissiounen                       Bürgerbeteiligung
   Commission de l’homme de l’art              Mit dem Abstimmen der Kommissionsvertreter im
   1.   Bis Romain
                                Gemeinderat vom 25. Januar 2018 hat die CSV-LSAP
                                Koalition den Weg für eine gelebte, transparente
   2.   Bisenius Marcel
                                Demokratie mit aktiver Bürgerbeteiligung, freigemacht.
   3.   Bremer Patrick                  Das enorme Interesse an den ausgeschriebenen
   4.   Frere Roland                   Kommissionen zeigt, dass unsere Mitbürger am
   5.   Hoffmann Alphonse                 Geschehen in unserer Gemeinde mitarbeiten wollen,
   6.   Kies Danielle                   was uns als Gemeindevertreter freut und worauf wir
                                unsere Politik in den kommenden Jahren aufbauen
   7.   Lorent Guy
                                wollen. Da teilweise über 40 Kandidaturen pro
   8.   Schmit-Lehnertz Suzette              Kommission vorlagen, konnten nicht alle zurückbe-
   Commission de l’égalité des chances           halten werden. Wir wollen aber in Zukunft bei geplanten
   1.   Alter Catherine                  Projekten intensiv in Arbeitsgruppen planen, wo
                                alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich
   1.   Holst Birgitte
                                eingeladen sind mitzuarbeiten.
   2.   Jaaques Isabel
   3.   Medinger Gisèle                  Es ist außerdem wichtig zu wissen, dass im Gesetz zu
   4.   Schlesser-Coutelier Nathalie
                                den konsultativen Gemeindekommissionen steht, dass
                                die Kommissionsmitglieder im Verhältnis der Sitzver-
   5.   Tzur Even Ronen
                                teilung im Gemeinderat, durch die Parteien genannt
   6.   Wies Steffi                    werden sollen. Da es dem gesamten Gemeinderat
                                aber wichtig ist die Bürger mit einzubeziehen, haben
   De Schäfferot seet Merci fir de groussen Interessi    sämtliche Parteien Stellen offen gelassen für interes-
   fir Iech an enger Kommissioun am Intérêt vun der     sierte Mitbürger.
   Gemeng mat ze schaffen.
                                Der Schöffenrat wird viel intensiver mit allen
   Leider hu mir ville Leit missen eng Ofso ginn, well eis
                                Kommissionen zusammenarbeiten, ausserdem die
   Kommissiounen, ofgesinn vun der BD-Kommissioun op
                                Bautenkommission wiederbeleben und angesichts
   11 Membere limitéiert sinn.
                                der unzähligen Bauvorhaben in unserer Gemeinde zu
                                Rate ziehen.
   Oppe Plazen :

   Commission de l’enseignement Musical : 2 Plazen
   Commission de l’homme de l’art: 3 Plazen
   Commission de l’égalité des chances : 4 Plazen
   D’Gemeng Conter ass amgaange sech ze vergréisseren.
   Fir dësem Wandel gerecht ze ginn, wäert de Schäfferot
   spezifesch Aarbechtsgruppen opsetzen wou dir Iech
   melle kënnt fir un dëse Projete matzeschaffen.

   Centre Culturel Éiter
   Fir dass de Foussgängerwee laanscht de Centre Culturel Eiter
   net méi zou geparkt gëtt huet d’Gemeng elo Pottoen opgestallt.
   Eng Beliichtung vun dësem Wee ass och geplangt.

16     // Noriichten aus der Gemeng ///
Eisebunnsbréck                                Vorher

 Merci der CFL, dass si sou schnell, op eisen Appel hin,
 reagéiert an de Waasserlaf bei der Eisebunnsbréck an
 der rue de la Source zu Éiter rëm fräi gemaach huet.
 Duerch hire schnellen Asaz konnt gréissere Schued
 duerch Iwwerschwemmunge verhënnert ginn.

Vorher

                                       Nachher

     Nachher

                        // Noriichten aus der Gemeng ///     17
MITTEILUNG/AVIS
   Heckenschneiden verboten                       Défense des coupes de haies

   Der Naturschutzdienst der Forstverwaltung              Le service de protection de la nature de
   teilt mit, dass laut Naturschutzgesetz das             l’administration des eaux et forêts informe
   Schneiden von Hecken und Gebüschen in                que suivant la loi pour la protection de la
   der Grünzone in der Zeit zwischen dem                nature, la coupe des haies et arbustes est
   1. März und dem 30. September verboten               défendue dans la zone verte entre le 01
   ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind              mars et le 30 septembre. Les haies qui
   solche Hecken, die der Verschönerung von              servent à l’embellissement de maisons,
   Häusern, Gebäuden oder Gärten dienen.          bâtiments et jardins ne sont pas soumises à cette
                               réglementation.
   Ausserdem ist es in dem genannten Zeitraum ebenfalls
   verboten, Wiesen, Brachflächen, Feldraine sowie     En outre il est défendu de brûler les prés, les terres en
   Randstreifen von Wiesen, Wäldern, Wegen und Strassen   jachère, les limites de champs ainsi que les limites de
   abzubrennen. Die mutwillige Zerstörung von Hecken oder  prés, forêts, chemins et routes. La destruction volontaire
   Gebüschen ist ihrerseits ganzjährig untersagt.      des haies et arbustes est défendue durant toute l’année.
   Zuwiderhandlungen werden von den zuständigen       La non-observation de ces règles sera poursuivie en
   Kontrollbeamten gerichtlich verfolgt.          justice.

   Extrait du règlement de police voté                 Auszug aus dem vom Gemeinderat
   par le conseil communal en date du                  am 13.02.2008 gestimmten Polizei-
   13.02.2008                              reglement
            Art.32                             Art.32
   L'usage de tondeuses à gazon, des scies et              Es ist verboten motorbetriebene Geräte, wie
   généralement de tous appareils bruyants               Rasenmäher, Gartenfräsen, Motorsägen und
   est interdit entre 21.00 heures et 07.30               ähnliche Geräte zwischen 21 Uhr und 07.30
   heures du lundi au vendredi.                     Uhr von montags bis freitags zu betreiben.
   Les samedis l'usage de tous appareils bruyants est    Am Samstag ist der Gebrauch von 10 Uhr bis 18 Uhr
   autorisé entre 10.00 heures et 18.00 heures.       gestattet.
   Les dimanches et jours fériés, l'usage en est toujours  An Sonn- und Feiertagen ist die Benutzung immer
   interdit.                        verboten.

    Merci fir ären Déngscht um Bierger
    Eis Aarbechter waren dëse Wanter bis Februar
    mat 28 mol eraus streeën. Mir soen hinne villmools
    Merci fir hiren Asaz a si frou, dass si zu egal wéi
    enger Auerzäit ënnerwee si fir dass d’Stroosse fir
    de Verkéier fräi sinn. D’Gemeng Conter ass 20,55
    km2 grouss (+-100km) an eis Aarbechter probéieren
    d’Stroosse sou séier wéi méiglech ze streeën, dofir
    biede mir em äert Verständnes wann et dann awer
    eng Kéier sollt glat sinn.

18   // Noriichten aus der Gemeng ///
Grouss Chantieren an eiser Gemeng
                              Chantier Mutfert
                              Nei Reenwaasseraxe a nei Waasserleitunge fir d’Gemeng
                              an de SIDERE.
                              - D’Reenwaasseraxe ass esouwäit fäerdeg.
                              - D’Waasserleitung vun der Gemeng ass mëtt Mäerz a
                              Betrib geholl ginn an elo wäerten déi bestehend Uschlëss
Chantier Éiter                       vun den Haiser an de Säitestroossen un déi nei Leitung
                              realiséiert ginn.
D’Stroummëttelspannungsleitung vu CREOS sinn        -Uschléissend gëtt am “Kiem” tëschent der Réimecher
erneiert ginn.                       an der Pläitrenger Strooss geschafft. (Reenwaasseraxe,
An der 1. Phase, déi lo ofgeschloss ass, sinn d’Leerréier  neien Schmotzkanal, nei Waasser- Gas-Leitung, Post, ... )
ënnerierdeg verluecht ginn.                 Gläichzäiteg verleet d‘CREOS eng nei Stroumleitung am
Fir dass d’CREOS hir Kabele kann zéien, wäerte nach e    Trottoire vun der Réimecher Strooss tëschent der Léi
puer Lächer opgemaach ginn, do hu mir awer nach kee     Uecht an dem Soibelwé.
geneeën Datum.

Mir besichen d’Schoul

Am Kader vum Edukatiounsminister Claude Meisch sengem « Tour vun de Schoulen » war hien, a Begleedung vun
der Buergermeeschtesch, Marion Zovilé-Braquet, d’Schoulkanner aus der Gemeng Conter besichen.

                        // Noriichten aus der Gemeng ///                    19
Cours de Bodyshape
   Aérobic – Bodyshape – Stretching

   Tous les mardis matin / jeden Dienstag / every tuesday

   9.30 hrs
   Moutfort centre culturel

   Carole Colombier, Monitrice: Brevet Fitness-supérieur
   Tél : 621273611

   Matériel nécessaire : Tapis de gymnastique / Sportsmatte / sports mat

   Prix : 60 Euro pour les habitants et 80 Euro pour les non-résidents

   Commune de Contern :
   CCPL :  LU03 1111 0065 8384 0000
   BCEE :  LU83 0019 1001 0680 4000
   CCRA :  LU57 0090 0000 1000 1519       Pière de renvoyer le présent coupon à :
   BILL :  LU59 0023 1514 2895 5800       Administration de Contern
   BGLL :  LU54 0030 4382 4028 0000       4, place de la Mairie L-5310

   INSCRIPTION
   COURS DE BODYSHAPE

   Nom et prénom/ Name und Vorname

   Demeurant à/ wohnhaft in/ living in

   Tél:                   et/und GSM:

20     // Noriichten aus der Gemeng ///
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler