Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange

 
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Schoulbuet
   2019/2020
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Schoul „an der Dällt“
                                      185, rue Principale
                                                        Schoulbuet
                                      L-5366 Munsbach
                                                                    2019/2020

                                                  Éditorial                          4

Contacts 2019/2020                                         Schoulfest 2019                       6
                                                  Schulbeginn / Rentrée scolaire               7
Responsable d’école & Administration

Pascal Peters                       T. 359889-320              Cycle 1 Früherziehung / Éducation précoce          8
                              pascal.peters@ecoles-schuttrange.lu
                                                  Cycle 1 Vorschulunterricht / Éducation préscolaire     10
Comité d’école (2019-2024)
                                                  Cycle 2, 3 & 4 Grundschule / École fondamentale       12
Nathalie Hellers, membre           C3

Nadine Hinger, membre            C2                           Schultransport / Transport scolaire             14
Alexandra Larosch, membre, resp. PDS     C1
                              comite@ecoles-schuttrange.lu
Joëlle Max, membre              C2                           Allgemeine ­Informationen / Informations générales     18
Lynn Ney, membre, resp. PDS         C4                           Organigramme de l’enseignement               24
Pascal Peters, président du Comité d’école                             Bibliothèque                        27
Direction de région (10)

Joa Baum, directeur                    T. 247-55939               Schulgesundheitlicher Dienst / Santé scolaire        28
                              secretariat.grevenmacher@men.lu
                              17, rue de Flaxweiler
                              Office Parc 2              Maison Relais et Crèche am Bongert             30
                              L-6776 Grevenmacher
                                                  Plan d’encadrement périscolaire - PEP            32
Représentants des Parents d’élèves (2017-2020)
                                                  Projets communs                       34
Bérengère Delabre-Broadway          Schuttrange                      Schëtter Jugendhaus / Maison des Jeunes Schuttrange     35
Jessica Nies-Erpelding            Munsbach   parents@ecoles-schuttrange.lu      LASEP                            36
Nadine Zeitz-Mousel             Schrassig                       Elterevereenegung                      37
Maison Relais

Caroline Marx, chargée de direction            T. 359889-371
                                                  Lesungen / Séances de lecture                38
Anouk Greis, chargée de direction adj.           maison.relais@ecoles-schuttrange.lu   Activités 2018/2019                     40
Bâtiments Cycle 1-4
                                                  Les instituteurs et institutrices & le Comité d’école    48
Jerry Keller                        T. 359889-322
Carlo Steil                        concierge@ecoles-schuttrange.lu
                                                  Ferien und Feiertage / Vacances scolaires et jours fériés  50
Hall Sportif

Steve Assa                         T. 359889-390

Transport scolaire

Pascal Peters                       pascal.peters@ecoles-schuttrange.lu

                                                                                   3
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
LU                              FR                               LU

  Léif Elteren, léif Kanner,                  Chers parents, chers enfants,                  Léif Elteren, léif Kanner,
  D’Vakanz geet lues awer sécher zu Enn. Déi Eng sinn e    Lentement mais sûrement, les vacances touchent à leur      léif Enseignanten,
  bëssen traureg, dass déi flott an erhuelsam Deeg eri-    fin. Certains éprouvent une légère tristesse en voyant s’en   léif Alleguerten,
  wwer sinn, déi Aner freeë sech endlech nees hir Klasse-   aller les jours heureux de repos, d’autres se réjouissent de
  komeroden erëm ze gesinn an zesumme mat hinnen, a      revoir enfin leurs camarades de classe et de se remettre    A schonns ass de Summer erëm bal eriwwer an d’Rentrée    Natierlech spillen och d’Elteren eng ganz zentral Roll an
  mat neier Energie un d’Léieren ze goen. Fir verschidde    ensemble aux études une fois le plein d’énergie fait. Pour   vum Schouljoer 2019/2020 steet virun der Dier. Ech hof-   der schoulescher Entwécklung vum Kand. D’Eltere ken-
  Schüler an hir Elteren fänkt mam éischten Dag am Cycle    certains élèves et leurs parents, le premier jour de classe   fen Dir hat all ee flotten an erhuelsame Summer an Dir    nen hier Kanner am beschten a sollen dofir och an der
  1 en neie wichtege Liewensofschnëtt un.           au Cycle 1 marque une nouvelle étape de leur vie.        freet Iech all ob en neit a spannend Schouljoer. Fir déi   schoulescher Entwécklung vun hirem Kand agebonne
                                                                 eng ass et datt éischt, anerer hu schonns ee puer Joer    ginn. An der Entwécklung vun enger Schoul soll a muss
  Fir dass dir Alleguerten en optimale Start an dat neit    Pour vous permettre à toutes et à tous un début d’an-      hannert sech, mä fir jidderee vun eise Schüler soll et ee  och de Bléckwénkel vun den Eltere mat afléissen. Dëst
  Schouljoer hutt, sinn déi Responsabel vun der Schoul     née scolaire optimal, les responsables de l’école et de la   Joer ginn an dem een sech weider kann entwéckele kann.    ass d’Roll vun den Elterevertrieder. Aus dësem Grond
  an der Maison Relais schonn zënter Wochen mat den      Maison Relais s’attèlent depuis des semaines déjà aux                                    well ech ob dëser Platzt schonn en Opruff un Iech, léif
  néidege Preparativen amgaang.                préparatifs qui s’imposent.                   Wa mir vun engem neie Schouljoer schwätzen, ass       Elteren, maachen, Iech als Elterevertrieder am Okto-
                                                                 et natierlech wichteg, datt déi perséinlech Entwéck-     ber vun dësem Joer ze mellen an zur Gestaltung vun der
  An dësem Schoulbuet probéiere mer Iech déi wichtegst     Dans ce bulletin scolaire, le « Schoulbuet », nous essayons   lung vun eise Kanner am Mëttelpunkt vum Schoulge-      Schoul vun ärem Kand bäizedroen. Nëmme wann déi
  Informatiounen iwwer eis Schoul- an Versuergungs-      de vous fournir toutes les informations nécessaires rela-    schéie steet. Dëst ass allerdéngs just méiglech wann     verschidden Acteure ronderëm d’Schoul Hand an Hand
  strukturen ze ginn, déi der fir e gelongene Schoulufank   tives à nos structures scolaires et d’encadrement qui sont   déi verschidden Acteuren, wéi d’Elteren, d’Enseig-      schaffen, kënne mir déi ideal Schoul am Sënn vun eise
  braucht. Sollt der trotzdem nach Froen hunn, dann zéckt   nécessaires pour une rentrée réussie. Si vous deviez toute-   nanten, Direktioun, d’Personal aus der Maison Relais     Kanner gestalten.
  net eis Personal, eis Elterevertrieder oder d’Membere    fois encore avoir des questions, n’hésitez pas à demander    an d’Gemengeresponsabel, zesummen op dëst d’Zil
  vun der Elterevereenegung ëm Rot ze froen.          conseil aux délégués du personnel ou aux représentants     hischaffen. Kollaboratioun a Kommunikatioun sinn also    Dëst gesot, bleift mir mat menger Ekipp, Iech all ee flott
                                 des parents et aux membres de l’association des parents.    Schlësselelementer. An dësem Sënn stinn Diere vun der    a spannend Schouljoer ze wënschen wou jiddereen,
  An der Grondschoul gëtt eng wichteg Basis geluecht,                                     Direktioun och ëmmer fir jiddereen ronderëm d’Kand op.    ob grouss oder kleng, sech ka weider entwéckelen a
  souwuel fir weider Studien, wéi och fir dat spéider     L’école fondamentale permet de poser les bases indispen-                                   Freed hunn.
  Beruffsliewen. Mir probéiere weiderhin, a kollegialer    sables tant pour les études que pour une vie profession-    Ausserdeem ass et wichteg, fir datt eis Schüler réus-
  Zesummenaarbecht, hei zu Schëtter eise Kanner all      nelle future. Nous continuons de faire de notre mieux à     séiere kënnen, datt si an hirer Individualitéit betruecht  Joa Baum
  Dat mat op de Wee ze ginn, wat se fir eng erfollegräich   Schuttrange, en toute collégialité, afin de doter nos enfants  a gefördert ginn. Eng vun eisen Aufgaben als Direkti-    Direkter vun der Grondschoul
  Zukunft brauchen.                      d’un bagage qui puisse leur garantir un avenir prometteur.   oun ass et deemno, d’Enseignanten an d’Schoulen ze      Direktioun 10
                                                                 ënnerstëtzen, Strategien an Organisatiounsformen
  Eis Gesellschaft, a mat hir och d’Schoul, ännere sech    Notre société, et aussi l’école, changent en permanence     ze entwéckelen fir beschtméiglechst ob d’Heterogenitéit
  permanent an et ass eng vun eisen Erausfuerderunge      et l’un de nos défis constitue à adapter l’école à cette    vun de Kanner anzegoen. Doriwwer eraus schafft d’CI
  fir d’Schoul dësem Wandel unzepassen.            mutation.                            (d’Commission d’inclusion), d’IEBS’en (Instituteur spé-
                                                                 cialisé pour les enfants à besoins spécifiques et besoins
  Wann eis als Gemeng iwwer déi lescht Joren och ëmmer     Même si, d’un point de vue pédagogique, de moins en       particuliers) an d’ESEB (Équipe de soutien aux enfants
  manner Responsabilitéiten op pedagogeschem Niveau      moins de responsabilités incombent à notre Commune,       aux besoins spécifiques et aux besoins particuliers) aktiv
  zoufält, sou ass et awer un eis derfir ze suergen en opti-  il reste toutefois de notre ressort d’offrir à nos écoliers   drun d’Inclusioun vu Kanner mat besonneschen a spezi-
  maalt Ëmfeld ze stellen an deem eis Schüler hiert Wësse   un environnement optimal où le savoir leur est transmis.    fesche Besoinen, am Sënn vum Kand, am Schoulalldag
  vermëttelt kréien.                                                      méiglech ze maachen.
                                 Dans cet ordre d’idées, les travaux de restructuration des
  An deem Sënn sinn d’Aarbechte vun der Neigestaltung     cours de récréation et des alentours vont bon train et la
  vun de Schoulhäff an den Alentouren amgaang an d’Pla-    planification en vue d’une extension à plus long terme
  nunge fir e laangfristegen Ausbau vun de Räimlechkee-    des locaux du campus scolaire a débuté.
  ten um Schoulcampus lafen.
                                 Pour la rentrée 2019/2020, nous avons retravaillé,
  Fir d’Rentrée hu mir, zesumme mat de Schüler an den     ensemble avec les élèves et les parents, le concept du
  Elteren de „Séchere Schoulwee“ iwwerschafft an et ass    « Séchere Schoulwee » pour se rendre à l’école en toute
  och virgesinn am Laf vum Joer de Projet „Pedibus“ an     sécurité et il est également prévu d’instaurer une phase
  enger Testphas auszeprobéieren.               de test pour le projet « Pédibus » dans le courant de l’an-
                                 née scolaire.
  All zesumme probéiere mer Iech souwäit wéi méiglech
  z’ënnerstëtzen an iech e Kader z’offréieren, deen et     Nous essayons, en joignant nos forces, de vous soutenir
  erméiglecht, dass Schoul, Famill, Aarbecht a Fräizäit    autant que possible et de vous offrir un cadre permettant
  déi néideg Plaz an ärem Alldag kënne fannen.         que l’école, la vie familiale, la vie professionnelle et les
                                 loisirs trouvent leur place au quotidien.
  E grousse Merci un d’ganz Equipe, déi sech iwwer d’Joer,
  Dag fir Dag fir eis Kanner asetzt.              Un grand merci à toute l’équipe qui se met au service de
                                 nos enfants jour après jour et tout au long de l’année.
  Mir wënschen Iech alleguer e flotte Schoulufank an en
  erfollegräicht Schouljoer 2019/2020.             Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable
                                 rentrée scolaire et une année académique 2019/2020
  De Schäfferot                        couronnée de succès.
  Jean-Paul Jost, Claude Marson, Serge Thein
                                 Le Conseil échevinal
                                 Jean-Paul Jost, Claude Marson, Serge Thein

4                                                                                                                             5
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
G IN N A N
   MIR
   D‘ S C H O U L !

             16.09.2019

  Schulbeginn      Rentrée scolaire
  Montag,        Lundi,
  16. September 2019  16 septembre 2019

  Cycle 1 précoce    Cycle 1 précoce
  zwischen 09:00 und  entre 09:00 et
  10:00 Uhr       10:00 heures

  Cycle 1.1 + 1.2    Cycle 1.1 + 1.2
  um 08:30 Uhr     à 08:30 heures

  Cycle 2-4       Cycle 2-4
  um 08:00 Uhr     à 08:00 heures

6                       7
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Organisation des cycles                                              Schoulbuet 2019/2020     Schoulbuet 2019/2020                                              Organisation des cycles

                       CYCLE 1                                                                                                  Kiss&Go
                       FRÜHERZIEHUNG                                                                                               Die Kiss&Go Spur darf
                                                                                                                             nicht als Parkplatz genutzt
                       ÉDUCATION PRÉCOCE                                                                                             werden! / Le stationnement
                                                                                                                             sur la bande Kiss&Go est
                                                                                                                             interdit !

            DE
            FR                              FR

            Zyklus 1                           Cycle 1                           Ziel                            Finalités
                                                                          Der Besuch der Früherziehung ist nicht obligatorisch.   L’éducation précoce est facultative, c’est-à-dire que
            Früherziehung                        Éducation précoce                      Er ermöglicht den Kindern jedoch, sich auf spielerische  vous prenez l’initiative d’inscrire votre enfant. Il vous est
                                                                        Weise mit anderen Kindern vertraut zu machen. Die Früh­  vivement recommandé de profiter de l’offre de l’éduca-
                                                                        erziehung basiert auf dem Spiel, dem erzieherischen    tion précoce et d’inscrire votre enfant pour un maximum
            Schulzeiten                         Horaires                          Spiel und der sprachlichen Schulung durch die Praxis.   de journées. Le grand avantage de l’éducation précoce :
             Schulbeginn: Montag, den 16. September 2019 zwi-       Rentrée des classes : Lundi, le 16 septembre 2019    Besonders ausländische Kinder haben so die Möglich-    votre enfant apprend à s’intégrer et à jouer avec d’autres
            schen 09:00 und 10:00 Uhr.                  entre 09:00 et 10:00 heures.                keit, ihre luxemburgischen Sprachkenntnisse zu verbes-   enfants, à s’exprimer en luxembourgeois et à dévelop-
             Vormittags können die Kinder zwischen 08:00 Uhr und     Le matin, les enfants peuvent arriver à l’école entre  sern, bevor sie den Kindergarten besuchen.         per ses facultés créatrices.
            09:00 Uhr zur Schule gebracht und müssen um 11:45 Uhr    08:00 heures et 09:00 heures et repartir à 11:45 ­heures.   Jedes Kind, das am 1. September 2019 drei Jahre alt    Chaque enfant ayant trois ans au 1er septembre 2019
            wieder abgeholt werden. Nachmittags müssen die Kin-     L’après-midi, les enfants doivent arriver à 14:00 heures  ist, kann in die Klasse der Früherziehung aufgenom-    peut être admis dans la classe de l’éducation précoce.
            der um 14:00 Uhr zur Schule gebracht und um 16:00 Uhr    et repartir à 16:00 heures.                 men werden. Die Aufnahme für das Schuljahr 2019/2020    L’inscription pour l’année scolaire 2019/2020 se fait au
            wieder abgeholt werden.                     Une surveillance pour les enfants du précoce foncti-   geschieht jeweils am Anfang des 1. Trimesters.       début du 1er trimestre.
             Von 11:45 bis 12:10 Uhr gibt es eine Aufsicht für die   onnera entre 11:45 et 12:10. Pour pouvoir bénéficier de    Die Aufnahme derjenigen Kinder welche zwischen dem     Les enfants nés entre le 1er septembre 2016 et le
            Kinder der Früherziehung, für die sie sich in ihrer Klasse  cette surveillance, les enfants doivent s’y inscrire. Les  1. September 2016 und dem 31. Dezember 2016 geboren    31 décembre 2016 commenceront à partir du lendemain
            jedoch anmelden müssen. Die Eltern können ihre Kinder    parents devront dorénavant récupérer leurs enfants soit   sind, erfolgt am Tag nach dem 3. Geburtstag.        de leur 3e anniversaire.
            in Zukunft ausschließlich um 11:45 oder um 12:10 Uhr in   à 11:45 soit à 12:10 heures.
            der Schule in Empfang nehmen.                                              Die Einschreibungen erfolgen für mindestens drei halbe   L’inscription est gratuite et doit se faire pour un mini-
                                                                        Tage. Die Früherziehung ist gratis.            mum de 3 demi-journées par semaine.

               Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten       Chers parents, merci de bien vouloir respecter
               einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur       les heures de début et de fin des cours, si         Die Kinder der Früherziehung sollen auch den        Les enfants du précoce sont également invités
               Schule bringen.                      vous assurez vous-mêmes le transport de vos         Schulbus benutzen ( > Siehe Seite 12).           à utiliser le transport scolaire
                                            enfants.                                                        ( > voir page 12).

  Lehrer und Klassen / Enseignants et classes                   Zeitplan / Horaires

                  Laura Cortolezzis Lehrerin / ­Institutrice    Montag /     08:00 - 09:00
                                                               14:00 - 16:00
  1. Klasse / 1re classe     Carole Mercatoris Erzieherin / ­Éducatrice    Lundi      - 11:45
                  Joëlle Riehl Erzieherin / Éducatrice
                                           Dienstag /    08:00 - 09:00
                  Lis Schummer Lehrerin / Institutrice       Mardi      -11:45
                  Cindy Apel Erzieherin / Éducatrice
  2. Klasse / 2e classe                              Mittwoch /    08:00 - 09:00
                  Martine Kinnen-Debicke Erzieherin /                            14:00 - 16:00
                  Éducatrice                    Mercredi     -11:45

                  Alexandra Larosch Lehrerin / Institutrice     Donnerstag /   08:00 - 09:00
  3. Klasse / 3e classe                              Jeudi      -11:45
                  Lynn Konsbrück Erzieherin / Éducatrice
                                           Freitag /    08:00 - 09:00     14:00 - 16:00
  Total: 49 Kinder / enfants                            Vendredi     -11:45

8                                                                                                                                           9
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Organisation des cycles                                            Schoulbuet 2019/2020     Schoulbuet 2019/2020                                              Organisation des cycles

                    CYCLE 1                                                                                                  Kiss&Go
                    VORSCHULUNTERRICHT                                                                                            Die Kiss&Go Spur darf
                                                                                                                         nicht als Parkplatz genutzt
                    ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE                                                                                           werden! / Le stationnement
                                                                                                                         sur la bande Kiss&Go est
                                                                                                                         interdit !

          DE
          FR                             FR

          Zyklus 1                          Cycle 1                           Ziel                            Finalités
                                                                       Jedes Kind, das am 1. September 2019 vier Jahre alt     Chaque enfant ayant atteint l’âge de 4 ans révolus au
          Vorschulunterricht                     Éducation préscolaire                    ist muss den Vorschulunterricht besuchen.         1er septembre 2019 doit suivre obligatoirement l’édu-
                                                                       Die Einschreibung erfolgt automatisch durch die     cation préscolaire.
                                                                      Gemeinde.                           L’inscription se fait automatiquement par l’adminis-
          Schulzeiten                         Horaires                            Der Vorschulunterricht wird nach dem Prinzip der    tration communale.
           Schulbeginn: Montag, den 16. September 2019 um        Rentrée des classes : Lundi, le 16 septembre 2019 à   gemischten Gruppen organisiert. Das bedeutet, dass       L’enseignement préscolaire est organisé d’après le
          08:30 Uhr.                         08:30 heures.                        in jeder Klasse Kinder aus dem ersten und aus dem zwei-  principe de groupes mixtes, c’est-à-dire chaque classe
           Sowohl die Kinder der 1. Vorschulklasse wie auch       Les enfants de la 1re année et de la 2e année doivent  ten Spielschuljahr sind. Dieses System fördert die Kom-  accueille des enfants de la première et des enfants de la
          die Kinder des 2. Jahres müssen um 08:00 Uhr in der     être présents à 08:00 heures.                munikation und den sozialen Lernprozess, es erhöht     deuxième année de l’éducation préscolaire. Ce système
          Schule sein.                          Une surveillance pour les enfants du préscolaire fonc-  die Möglichkeiten der Imitation, der Unterstützung und   favorise la communication et les apprentissages sociaux,
           Von 11:45 bis 12:10 Uhr gibt es eine Aufsicht für die   tionne entre 11:45 et 12:10. Pour pouvoir bénéficier de   der Zusammenarbeit zwischen Kindern verschiedenen     il augmente les possibilités d’imitation, d’entraide et de
          Kinder des Vorschulunterrichts, für die sie sich in ihrer  cette surveillance, les enfants doivent s’y inscrire. Les  Alters.                          coopération entre enfants d’âges différents.
          Klasse jedoch anmelden müssen. Die Eltern können ihre    parents devront dorénavant récupérer leurs enfants soit    Der Kindergarten wird von einem familienähnlichen      Le jardin d’enfant est caractérisé par un climat d’ac-
          Kinder in Zukunft ausschliesslich um 11:45 oder um 12:10  à 11:45 soit à 12:10 heures.                Klima, von der Wichtigkeit die der Gesamtentwicklung    cueil proche du climat familial, par l’importance accordée
          Uhr in der Schule in Empfang nehmen.                                          des Kindes zugute kommt und von den angewandten      au développement global de l’enfant et par les méthodes
                                                                      pädagogischen Methoden geprägt. Der Vorschulun-      pédagogiques utilisées. Il contribue au développement
                                                                      terricht trägt zur Entwicklung der Persönlichkeit, zum   de la personnalité, à l’acquisition de connaissances et de
           Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten        Chers parents, merci de bien vouloir respecter      Aneignen von Wissen und Können, zur Familiarisie-     savoir-faire, à la familiarisation avec le milieu culturel,
           einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur        les heures de début et de fin des cours, si       rung mit dem kulturellen Umfeld, zur Entwicklung von    au développement de comportements réfléchis et res-
           Schule bringen.                       vous assurez vous-mêmes le transport de vos       bewusstem und verantwortungsvollem Verhalten und      ponsables et à l’intégration scolaire et sociale.
                                         enfants.                         zur schu­lischen und sozialen Integration bei.         Les activités prennent souvent la forme d’un jeu ou
                                                                       Die Aktivitäten laufen meistens in Form eines Spiels  d’un projet. Mais l’enfant doit aussi apprendre à effec-
                                                                      oder eines Projektes ab. Das Kind muss jedoch auch ler-  tuer un travail imposé et à se concentrer, ce sont des
                                                                      nen, eine Arbeit, die ihm aufgetragen wird zu erledigen,  aspects importants de la maturité scolaire. L’enseignant
                                                                      und sich zu konzentrieren. Dies sind wichtige Aspekte   laisse à l’enfant la liberté et le temps nécessaire pour
                                                                      der schulischen Reife. Der Lehrer lässt dem Kind die    expérimenter et pour comparer et combiner les résul-
                                                                      Freiheit und die nötige Zeit zum Experimentieren, sowie  tats de ses expériences. Il encourage l’enfant et oriente
                                                                      zum Vergleichen und Kombinieren der Resultate seiner    son attention sur les aspects importants des problèmes
 Lehrer und Klassen / Enseignants et classes                  Zeitplan / Horaire                     Erfahrungen. Er ermutigt das Kind und lenkt seine Auf-   posés. Les activités du jardin d’enfants sont variées et
                                                                      merksamkeit auf die wichtigen Aspekte der gestellten    relèvent des domaines suivants : activités corporelles,
                                        Montag/                          Probleme. Die Aktivitäten des Kindergartens sind vari-   musicales, artistiques, mathématiques, activités de lan-
                                                   08:00-11:45    14:00-16:00     iert und umfassen folgende Bereiche: körperliche, musi-  gage et d’éveil aux sciences.
                                        Lundi
                                                                      kalische, künstlerische, rechnerische, sprachliche und
                                        Dienstag /                         wissenschaftliche Aktivitäten.
                                                   08:00-11:45
                                        Mardi
 Schüler / Élèves               Lehrerin / Institutrice
                                        Mittwoch /
 15                      Marielle Schmit                    08:00-11:45    14:00-16:00
                                        Mercredi
 15                      Sylvie Kruchten-Thielen
                                        Donnerstag /
                                                   08:00-11:45
 16                      Danièle Merens          Jeudi

 15                      Véronique Goedert        Freitag /      08:00-11:45    14:00-16:00
                                        Vendredi
 14                      Julie Feiereisen

 Total: 75 Kinder / enfants

10                                                                                                                                       11
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Organisation des cycles                                      Schoulbuet 2019/2020    Schoulbuet 2019/2020                                            Organisation des cycles

                            CYCLE 2, 3 & 4                                                                                Kiss&Go
                            GRUNDSCHULE
                                                                                                                  Die Kiss&Go Spur darf
                            ÉCOLE FONDAMENTALE                                                                              nicht als Parkplatz genutzt
                                                                                                                  werden! / Le stationnement
                                                                                                                  sur la bande Kiss&Go est
                                                                                                                  interdit !

          DE
          FR                          FR
                                                                Wie funktioniert die Grundschule?             Le fonctionnement de l’école fondamentale
         Zyklus 2, 3 & 4                   Cycle 2, 3 & 4                      Die Schulen stehen unter der Leitung eines Komitees    L’école est gérée par un comité d’école et son prési-
                                                                und seines Präsidenten (responsable d’école).       dent (responsable d’école).
         Grundschule                     École fondamentale
                                                                Die „Équipe pédagogique“ im Zentrum der Grund-      L’équipe pédagogique au centre de l’école fondamen-
                                                                schule                          tale
         Schulzeiten                     Horaires                          Jede Schulklasse wird von einer oder zwei Lehrperso-   Chaque classe est prise en charge par un ou deux titu-
          Schulbeginn: Montag, den 16. September 2019 um    Rentrée des classes : Lundi, le 16 septembre 2019 à  nen betreut. Die Lehrpersonen und Erzieherinnen aller   laires. Les enseignants et éducateurs des classes au
         08:00 Uhr.                      08:00 heures.                      Klassen eines Zyklus bilden das pädagogische Team     sein d’un même cycle forment l’équipe pédagogique du
                                                                dieses Zyklus. Die Versammlungen des pädagogischen    cycle. Les réunions des cycles sont gérées par le coor-
                                                                Teams werden vom Zykluskoordinator organisiert und    dinateur de cycle. L’équipe pédagogique se réunit une
            Liebe Eltern, wir bitten Sie die Schulzeiten   Chers parents, merci de bien vouloir respecter    finden einmal pro Woche statt.              fois par semaine.
            einzuhalten, falls Sie Ihre Kinder selbst zur   les heures de début et de fin des cours, si       Die Aufgaben des pädagogischen Teams:           Les missions de l’équipe pédagogique :
            Schule bringen.                  vous assurez vous-mêmes le transport de vos      – Die Lernprozesse und die Differenzierung        – Organiser les apprentissages et la différenciation
                                     enfants.                          organisieren                     – Organiser l’appui pédagogique
                                                                – Den pädagogischen Stützunterricht organisieren     – Se concerter sur le matériel didactique
                                                                – Sich über das didaktische Material absprechen      – Élaborer des situations d’évaluations
                                                                – Bewertungsmaterial auswerten              – Évaluer les performances
                                                                – Schülerleistungen bewerten               – Se concerter avec l’équipe multi-professionnelle.
 Lehrer und Klassen / Enseignants et classes              Zeitplan / Horaires                  – Mit dem multiprofessionnellen Beratungs- und
                                                                  Förderdienst zusammenarbeiten.            Les missions des coordinateurs de cycle :
      Schuljahr /     Schüler /    Lehrer/-erin /­     Montag /
                                              08:00-12:10   14:00-16:00
                                                                                             – Convoquer les réunions de l’équipe pédagogiques.
      Année scolaire    élèves     ­Instituteur(trice)   Lundi                         Die Aufgaben der Zykluskoordinatoren:           – Fixer l’ordre du jour, diriger les réunions et docu-
                                                                – Versammlungen des pädagogischen Teams           menter les décisions adoptées.
                                    Dienstag /                         einberufen.                      – Assurer la coordination et la communication au
                        Peggy Eischen                08:00-12:10
                                    Mardi                         – Tagesordnung festlegen, die Versammlungen         sein du cycle.
                        Alain Guillaume
      Cycle 2.1      38                                                 leiten, und die getroffenen Entscheidungen
                        Annick Hoffmann     Mittwoch /
 Cycle 2                                          08:00-12:10   14:00-16:00      dokumentieren.
                        Laurent Majerus     ­Mercredi
                                                                – Die Koordination und Kommunikation innerhalb
                        Nadine Hinger      Donnerstag /                        des Zyklus garantieren.
                                              08:00-12:10
      Cycle 2.2      37       Romaine Keyser      Jeudi
                        Carole Reuter
                                    Freitag /      08:00-12:10   14:00-16:00
                        Nicole Gloden      Vendredi
                        Nathalie Hellers
                        Michèle Lefèbre                                  Zykluskoordinatoren / Coordinateurs de Cycle 2019/2020
      Cycle 3.1      43
                        Corinne Meysembourg
 Cycle 3                    Linda Wengler
                        Valérie Zimmer                                  Cycle 1 Précoce : Lynn Konsbruck   Cycle 2 : Annick Hoffmann      Cycle 4 : Dorian Proietti
                                                                 Cycle 1 : Danièle Merens       Cycle 3 : Nathalie Hellers
                        Carmen Berchem
      Cycle 3.2      40       Michel Schiltz
                        Santina Gonçalves

                        Eric Chrisnach
      Cycle 4.1      36       Guy Fonck
                        Lynn Ney
 Cycle 4
                        Laurène Branco
      Cycle 4.2      32       Dorian Proietti
                        Sophie Sunnen
12                                                                                                                                13
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Transport scolaire                                             Schoulbuet 2019/2020     Schoulbuet 2019/2020  Transport scolaire

                              SCHULTRANSPORT
                              TRANSPORT SCOLAIRE

           DE                           FR

         Der Schultransport                     Transport scolaire
         Um die Sicherheit der Kinder beim Schultransport zur     Pour assurer la sécurité des enfants lors du transport
         gewährleisten, bitten wir Sie folgendes zu beachten.    scolaire, nous vous prions de bien vouloir respecter les
         – die Schüler müssen rechtzeitig an der Haltestelle    règles suivantes :
          sein;                          – veillez à ce que vos enfants arrivent à temps à
         – den Anweisungen des Busfahrers und des            ­l’­arrêt de bus ;
          Aufsichtspersonals ist strikt Folge zu leisten.     – les instructions du chauffeur et du personnel sur-
          Schüler, welche die Sicherheit im Bus gefähr-        veillant du bus scolaire sont à respecter stricte-
          den, können vom Schultransport ausgeschlossen        ment. Les élèves qui se comporteront de façon à
          werden.                           compromettre la sécurité dans le bus peuvent être
                                         exclus du transport scolaire.
         Bitten Sie Ihr Kind, im Schulbus folgende Verhaltenswei-
         sen zu berücksichtigen:                  Demandez à vos enfants de respecter les règles
         – erst wenn der Bus angehalten hat, die Sitzplätze     suivantes :
           verlassen;                       – rester assis jusqu’à l’arrêt complet du bus ;
         – beim Einstieg in den Bus, nicht drängeln;        – ne pas se bousculer à l’entrée, respectivement à la
         – dem Bus nicht entgegen bzw. nachlaufen;           sortie du bus ;
         – beim Aussteigen erst den Bus abfahren lassen,      – ne pas courir derrière ou devant le bus ;
           dann die Fahrbahn überqueren;             – laisser partir le bus avant de traverser la
         – unbedingt die Fußgängerüberwege benutzen;          chaussée ;
         – beim Warten an den Haltestellen nicht zu nahe an     – utiliser toujours les passages pour piétons ;
           die Bordsteinkante treten;               – en attendant le bus, garder un recul suffisant par
         – die Bushaltestelle nicht als Spielplatz benutzen;      rapport à la bordure de la route ;
         – Die Sicherheitsgurte müssen angelegt werden.       – de façon générale, ne pas utiliser l’arrêt de bus
                                        comme aire de jeux ;
                                      – les ceintures de sécurité sont à mettre.
         Individualtransport
          Wir möchten alle Eltern bitten ihre Kinder mit dem
         Schulbus zur Schule zu schicken oder sie zu Fuß oder mit  Transport individuel
         dem Fahrrad dorthin zu begleiten. So können sie erheb-    Nous faisons appel à tous les parents d’éleves afin de
         lich zur Sicherheit der Kinder auf dem Schulkampus „an   faire profiter leurs enfants des bus scolaires ou de les
         der Dällt“ beitragen.                   accompagner à pied ou à vélo à l’école et à contribuer
          In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass   ainsi à la sécurité des enfants autour des bâtiments du
         immer mehr Eltern ihre Kinder mit dem Privatwagen zur   campus « an der Dällt ».
         Schule bringen und sich dabei nicht immer an die Regeln   En effet, beaucoup de parents déposent leurs enfants
         der Straßenverkehrsordnung halten. Durch dieses Han-    en voiture devant l’école et les récupèrent à la fin des
         deln setzen sie ihre eigenen und auch die Kinder anderer  cours. Nombreux sont ceux qui ne respectent pas les
         unnötigen Gefahren aus.                  règles du code de la route et de ce fait, mettent en danger
          Sollten Sie trotzdem aus dem ein oder anderen Grund   leurs propres enfants et les enfants des autres.
         Ihre Kinder mit dem Privatauto zur Schule bringen müs-    Si toutefois vous devez, pour une raison ou une autre,
         sen bitten wir Sie Ihr Auto auf den ausgewiesenen Park-  amener vos enfants en voiture à l’école, nous vous prions
         plätzen abzustellen und auch die kurzen Anhaltszeiten   de stationner votre voiture dans les zones de station-
         (5 min) beim Kiss & Go rigoros einzuhalten.        nement autorisées et de respecter rigoureusement les
         Danke im Voraus für Ihre wervolle Mithilfe.        temps d’arrêt autorisé (5 min.) au Kiss & Go.
                                      Merci d’avance pour votre précieuse collaboration.

14                                                                                       15
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Transport scolaire  Schoulbuet 2019/2020  Schoulbuet 2019/2020  Transport scolaire

16                                        17
Schoulbuet 2019/2020 - Commune de schuttrange
Organisation de l’école                                          Schoulbuet 2019/2020     Schoulbuet 2019/2020                   Organisation de l’école

      ALLGEMEINE ­INFORMATIONEN
      INFORMATIONS GÉNÉRALES

          DE

         Schulentwicklungsplan (PDS)
         2009 hat jede Schule einen Plan zum schulischen Erfolg   Der Orientierungsprozess: Der Übergang der Grund-      Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, sich an den Prä-
         (PRS) erarbeitet, indem die Ziele zur Verbesserung des   schule in die Realschule (Sekundarschule)          sidenten des Schulkomitees zu wenden, sei es um sich
         Schullebens festgehalten wurden. Dieser PRS wird       Der Orientierungsprozess beginnt jetzt schon im Zyk-    zu informieren oder um ihn auf ein Problem aufmerksam
         durch den PDS (Schulentwicklungsplan) ersetzt, der     lus 4.1. Im dritten Trimester wird eine erste Prognose    zu machen. Sie können sich auch an den Regional Direk-
         ganz gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse einer Schule  erstellt.                          tor wenden, um ihn um Rat zu fragen oder um ihn auf ein
         eingeht.                           Im zweiten Trimester des Zyklus 4.2, müssen die Schü-   schwerwiegenderes Problem aufmerksam zu machen.
                                      ler die „épreuves communes“ bestehen.             Die Eltern wählen ihre Vertreter, die sich mit dem
                                       Am Ende des Zyklus 4.2. muss das Lehrpersonal,       Schulkomitee treffen und den Schulentwicklungsplan
         Die Bewertungsmodalitäten                 gemeinsam mit den Eltern, eine Entscheidung betref-     und die Schulorganisation begutachten. Die Eltern sind
                                      fend die Orientierung nehmen. Dies geschieht anhand     auch vertreten in der Schulkommission der Gemeinde,
         in der Grundschule                     der Produktionen der Kinder, der Resultate der ­„épreuves  die sich mit der Schulorganisation befasst, und in der
                                      communes“, dem Lernprozess des Kindes und den Infor-     nationalen Schulkommission, die dem Ministerium
                                      mationen die von einem Psychologen gesammelt wurden     Vorschläge unterbreitet zu allem, was die Grundschule
         Bilan de fin de cycle & bilan intermédiaire        (sofern sich die Eltern für den Einsatz eines solchen ent-  betrifft.
                                      schieden haben). Im Falle einer Meinungsverschieden-      Die Vertreter der Eltern werden alle 2 Jahre im Okto-
         Der Zwischenbericht „bilan intermédiaire“         heit, entscheidet eine Orientierungskommission über     ber durch Wahlen bestimmt. Alle Eltern werden diesbe-
          Diese sollen dazu beitragen, das Fortschreiten der    das Weiterkommen des Schülers.                züglich schriftlich informiert und haben das aktive und
         Schüler in ihren Lernprozessen klarer wahrzunehmen.                                   passive Wahlrecht.
         Dies geschieht mit Hilfe einer Kompetenzskala. Im Fran-
         zösischen, Deutschen und in der Mathematik wird eine    Sie als Eltern sind ein Teil der
         Note (A, A+, B, B+, C, C+, D, D+) für jeden Kompetenzbe-
         reich vergeben.                      Schulgemeinschaft und Sie
         Diese Kompetenzbereiche sind:
                                      haben neue Rechte
         – Im Französischen: Schreiben, Sprechen, Lesen,        Ein erstes Recht besteht darin, dass Sie regelmäßig
          Hören                          auf direktem Weg über die schulische Entwicklung Ihres
         – Im Deutschen: Schreiben, Sprechen, Lesen, Hören     Kindes informiert werden müssen. Dies geschieht in
         – In der Mathematik: Raum und Form, Zahlen und       einem persönlichen Gespräch mit dem Lehrer oder der
          Operationen, Größen und Maße, Sachrechnen        Lehrerin. Diese Unterredungen werden zu Zeiten statt-
         – In allen anderen Fächern (Sachunterricht, Sport,     finden, an denen auch berufstätige Eltern problemlos
          Leben & Gesellschaft,) wird eine Note für das      anwesend sein können.
          gesamte Fach gegeben.                   Solche Gespräche sind besonders wertvoll, da Sie
                                      sich mit dem Lehrer oder der Lehrerin über den Entwick-
         In jedem Schulfach wird der Einsatz des Schülers in sei-  lungsstand Ihres Kindes unterhalten können, ob Ihr Kind
         nem Lernprozess durch eine Skala von vier Stufen bewer-  einen Rückstand oder gar einen Vorsprung auf die Ziel-
         tet (diese reicht von „selten“ bis „oft“).         setzung der Kompetenzsockel aufzeigt. Darüber hinaus
                                      erhalten Sie und auch das Lehrpersonal im Austausch
         Der Abschlussbericht „bilan de fin de cycle“        wichtige Informationen über mögliche Schwierigkeiten,
          Am Ende jedes Zyklus (1.2, 2.2, 3.2, 4.2) wird ein    die im Klassensaal oder zu Hause auftauchen, über die
         Abschlussbericht vom pädagogischen Team aufgestellt.    Arbeitshaltung Ihres Kindes, sein Wohlbefinden, das
         Hiermit wird bestätigt, dass der Schüler den Lernpro-   Klassenklima und die Verantwortung der Eltern und der
         zessen im nächsten Zyklus folgen kann. So wird außer-   Schule. Doch diese Gespräche sollten nicht nur geführt
         dem ein Überblick über die erreichten Kompetenzen des   werden, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Auch wenn
         Schülers geschaffen.                    alles problemlos läuft in der Schule, ist es wichtig, den
                                      Austausch mehrmals im Jahr zu suchen.

18                                                                                                           19
Organisation de l’école                                           Schoulbuet 2019/2020      Schoulbuet 2019/2020                      Organisation de l’école

          FR

         Plan de développement                   Dans chaque discipline, l’engagement de l’élève dans       Le premier de vos droits consiste à être informés direc-
                                      ses apprentissages est évalué sur une échelle à quatre     tement et régulièrement du développement scolaire de
         scolaire (PDS)                       niveaux (allant de « rarement » à « souvent »).        votre enfant lors de rencontres individuelles avec son
                                                                      institutrice ou son instituteur. Ces entretiens sont fixés
         En 2009, chaque école a développé un plan de réus-                                    à des horaires qui tiennent compte des contraintes des
         site scolaire (PRS) dans lequel étaient définis des    Le bilan de fin de cycle                    parents exerçant une activité professionnelle.
         objectifs pour améliorer la vie scolaire. À la ren-      À la fin de chaque cycle (1.2, 2.2, 3.2, 4.2) un bilan de  Ces entrevues sont très précieuses car elles vous per-
         trée 2017/2018, le PRS a été remplacé par le PDS qui    fin de cycle est dressé par l’équipe pédagogique. Il est    mettent d’avoir un échange avec l’institutrice ou l’insti-
         vise à répondre aux spécificités de l’école et à ses    ainsi certifié que l’élève peut suivre les apprentissages   tuteur sur les progrès réalisés par votre enfant, s’il est
         besoins.                          au cycle suivant. On a également une vue globale des      en avance ou en retard par rapport aux objectifs du socle
                                      acquis des élèves.                       de compétences, les difficultés rencontrées dans son tra-
                                                                      vail à l’école ou son travail à la maison, son attitude, son
         Les modalités d’évaluation à                                               bien-être, le climat de la classe, vos responsabilités et
                                       La procédure d’orientation : passage primaire –        celles de l’école. Ces entrevues ne sont pas seulement
         l’école ­fondamentale                   ­secondaire                          utiles en cas de problèmes ; il est vivement conseillé d’y
                                        La procédure d’orientation débutera désormais au      participer plusieurs fois par an même si pour votre enfant
         Bilan de fin de cycle & bilan intermédiaire         cycle 4.1. Au 3e trimestre, un premier pronostic sera     tout se passe bien à l’école.
                                       établi.
         Le bilan intermédiaire                    Au 2e trimestre du cycle 4.2, les élèves devront passer   Vous avez également la possibilité de vous adresser au
          Ceux-ci permettent de voir plus clairement la pro-    des épreuves communes.                    président du comité d’école soit pour lui demander un
         gression des élèves dans leurs apprentissages grâce      À la fin du cycle 4.2, les enseignants avec les parents,  renseignement, soit pour lui signaler un problème. Vous
         à une échelle des compétences. En français, allemand,    devront décider de l’orientation des élèves sur base des   pouvez aussi vous adresser au directeur régional si vous
         luxembourgeois et mathématiques, une note (A, A+, B,    productions des enfants, des résultats aux épreuves      voulez demander un conseil ou si vous voulez signaler
         B+, C, C+, D, D+) est donnée pour chaque domaine de     communes, des apprentissages et des informations       un problème plus grave.
         compétence.                         recueillies par le psychologue (si les parents ont opté     Les parents élisent leurs représentants qui se
                                       pour son intervention). En cas de désaccord, une com-     concertent avec le comité d’école et donnent leur avis
         Les domaines de compétence sont :              mission d’orientation décidera de l’orientation de l’élève.  sur le plan de développement scolaire et sur l’organi-
         – en français : écrire, parler, lire, écouter                                       sation scolaire.
         – en allemand : écrire, parler, lire, écouter                                        Les parents sont aussi représentés dans la commis-
         – en mathématiques : espaces et formes, nombres      Chers parents, en tant que                   sion scolaire communale qui s’occupe de l’organisation
           et opérations, grandeurs et mesures, résolution de                                  des écoles et dans la commission scolaire nationale qui
           problèmes                       membres de la­­communauté                   peut faire des propositions au ministre sur tout ce qui
         – Dans les autres branches (éveil aux sciences,
           ­éducation physique, vie et société, …) une note est
                                      scolaire, la loi scolaire vous                 touche à l’enseignement fondamental.
                                                                       Les représentants des parents seront élus tous les
           introduite pour la branche dans son ensemble.     ­accorde de nouveaux droits.                  deux ans au moyen d’élections au mois de octobre. Tous
                                                                      les parents d’élèves seront informés par écrit et pos-
                                                                      sèdent le droit de vote actif et passif.
20                                                                                                              21
Organisation de l’école                                           Schoulbuet 2019/2020      Schoulbuet 2019/2020                                            Organisation de l’école

          DE                            FR                               LU
                                                                                                  – D’Dëscher sinn do fir sech derbäi ze sëtzen, net
         Abwesenheit und Freistellung Absence et congé pendant les                                 Schulregeln                        fir drop ze klammen, ze sprangen oder driwwer ze
                                                                                                   lafen
         während der Schulzeit    heures d’école
                                                                                                  1.4. Regelen an a beim Bus
         Bei Abwesenheit eines Schülers ist die verantwort­liche  Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les       1. Regele fir d’Kanner
         Lehrperson schnellst möglich zu informieren.       parents doivent sans délai informer le titulaire et lui faire                              – Mir lafen net op de Bus a stoussen net
                                      connaître les motifs d’absence.                 1.1. Allgemeng Regelen                  – Mir sëtzen eis am Bus a strécken eis un
                                                                      – Mir respektéiren een deen aneren, di kengem wéi    – Mir befollegen d’Uweisunge vum Buschauffer an
                                                                        a sinn héiflech (keng Kläppereien, moien, äddi,    dem Begleeder
          Die einzig rechtmäßigen Begründungen einer        Les seuls motifs légitimes sont la maladie de          merci, wann ech gelift, …)              – Mir lafen net hannert a virum Bus iwwer d’Strooss
          Abwesenheit sind: bei Krankheit des Schülers,       l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force      – Mir befollegen d’Uweisunge vu sämtleche        – Mir spillen net um Busarrêt
          Todesfall eines nahen Verwandten oder durch        majeur.                             Léierpersounen                    – Mir bleiwe sëtzen sou laang wéi de Bus fiert
          höhere Gewalt.                                                     – Mir respektéiren d’Propretéit, d’Natur, eist eegent  – Mir jäizen net am Bus
                                       Des dispenses de fréquentation peuvent être           an deenen aneren hiert Material           – Mir drécken net fir an de Bus oder aus dem Bus eraus
          Freistellungen vom Schulunterricht können im       accordées sur demande motivée écrite des           – Mir brénge keng geféierlech Saache mat
          Ausnahmefall schriftlich angefragt werden.        parents.                             (Täschemesser, Knupperten, …)            1.5. Wann ech mech net un d’Regelen halen
                                                                      – Mir si pénktlech                    – Verbuede Géigestänn gi konfiskéiert an d’Eltere
          Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass         Néanmoins, les parents sont priés de             – Mir stellen eis Gefierer (Velo, Kick-Board,        ginn informéiert
          die Eltern bei der Planung der Ferien, die        respecter les périodes scolaires lors de la           Skateboard, …) bei der Entrée vum Schoulhaff of a  – All Verstouss géint eng vun de Regele gëtt vun
          Schulzeiten beachten sollen.               planification de leurs vacances.                 fueren net domadder um Campus              enger Léierpersoun bestrooft
                                                                      – Mir kommen an dezenter Kleedung an d’Schoul      Mir halen eis niewent dësen allgemenge Regelen och un
                                                                        (keng extrem kuerz Miniräck oder Shorten;      eis klassenintern opgestallte Regelen
         Die Freistellungen werden wie folgt genehmigt:      Les dispenses sont accordées :                   keng Mutz oder Kap an der Schoulklass,
         1. Durch die verantwortliche Lehrperson, bei einem    1. par le titulaire ou le régent de classe, pour une        Sportbekleedung fir de Sportunterricht, keng
           Zeitraum bis zu einem Schultag;              durée ne dépassant pas une journée ;              Schong mat Rullen an keng FlipFlopen)        2. Regele fir d’Elteren
         2. Durch den „Responsable d’école“ für einen       2. par le responsable d’école pour une durée dépas-       – Mir maache während der Schoulzäit (och an der     – Mir sinn héiflech a respektéieren een deen aneren
           Zeitraum von mehr als einem Schultag.           sant une journée. Demande motivée et écrite à          Paus) eis elektronesch Geräter aus (Handy, Mp3-   – Mir suergen derfir, datt eis Kanner pénktlech an
         3. Freistellungen über einen Zeitraum von mehr als      faire par les parents.                     Player, …)                       der Schoul sinn
           5 Tage müssen beim Schulminister angefragt      3. Les dispenses dépassant 5 jours consécutifs           Wien trotzdem während der Schoulzäit esou en     – Mir suergen derfir, datt eise Kanner hiert Material
           ­werden.                         doivent être demandées auprès du Ministre de          Apparat unhuet, kritt en ofgeholl an d’Eltere mus-   vollstänneg a ganz ass
                                        l’Éducation.                          sen en an d’Schoul siche kommen           – Mir mellen eis Kanner moies (perséinlech) oder per
                                                                      – Mir geheien den Dreck an d’Dreckskëscht an halen     Telefon an der Schoul of wa se krank sinn
                                                                        eis Schoul an de Schoulhaff propper         – Mir kontaktéieren d’Léierpersoun soubal e
                                                                      – Mir spillen net am Schoulhaff mam Ball virun 8 an    Problem mat eisem Kand besteet
         Sicherheit auf dem                    Sécurite aux alentours de                      virun 14 Auer                    – Mir benotzen de Parking an de Kiss & Go virun der
                                                                      – Mir bréngen kee Schlitt mat an d’Schoul         Schoul a fueren net mam Auto op de Campus vun
         Schulgelände                       l’école                                                          der Schoul eran
                                                                      1.2. Regelen am Gebai an an der Sportshal        – Um Kiss & Go bleiwe mir nëmme ganz kuerz halen
         Machen Sie sich bitte vor dem ersten Schultag mit den   Veuillez vous familiariser avec les nouveautés avant le     – Mir lafe, jäizen a spillen net mam Ball am        fir d’Kanner erauszeloossen. Wa mir mam Kand an
         neuen Begebenheiten vor Ort bekannt.           premier jour d’école sur le terrain.                Schoulgebai                      d’Klass goe mussen, siche mir eis eng Parkplaz
          Es ist den Schülern strengstens untersagt das Schul-   Il est interdit aux élèves de quitter le Campus scolaire   – Mir rutschen d’Glänner net erof            – Eist Kand benotzt wa méiglech de Schoultransport
         gelände während den Schulzeiten zu verlassen.       pendant les heures de classe.                  – Mir ginn op der richteger Säit d’Trapen erop an erof  – Mir respektéieren d’Grenzen vum Schoulhaff
                                                                      – D’Sortie de secours ass nëmmen am Noutfall ze     – Mir hëllefen, datt eis Kanner d’Regele vun der
                                                                        benotzen                        Schoul respektéiren
                                                                      – Mir verloossen d’Gebai oder d’Sportshal net ouni
                                                                        Erlaabnes
                                                                      – Wa mir mat der Klass an en anere Sall ginn       3. Regele fir d’Léierpersonal
                                                                        (Bastelsall, Museksall, …), hannerloosse mir alles  –  Mir sinn héiflech a respektéieren een deen aneren
                                                                        propper an op senger Plaz              –  Mir leeën an all Gebai e Surveillanceplang fest
                                                                                                  –  Mir sinn an eiser Klass responsabel
                                                                      1.3. Regele fir an der Paus an am Schoulhaff       –  Wa mir Surveillance hunn, si mer och responsabel
                                                                                                    fir aner Klassen
                                                                      – Mir verloossen de Schoulhaff net            –  Mir kontrolléieren ob d’Material an all Sall richteg
                                                                      – Mir ginn op d’Toilette ier mir an d’Paus ginn       geraumt gouf
                                                                      – Mir zirkuléieren net während der Paus am        –  Mir sinn all verantwortlech fir dat gemeinsamt
                                                                       Schoulgebai                        Material (Kopiesmaschinn, Bastelmaterial,
                                                                      – Wann et no der Paus schellt, gi mir ouni ze trän-     Pabeier, …)
                                                                       telen zréck an onse Klassesall             –  Wa mir just zäitweis an engem Sall ënnerriichten,
                                                                      – Mir huele kee Prabbeli mat an de Schoulhaff        hannerloosse mir eng propper Tafel an e proppere
                                                                      – Mir geheie weder mat Schnéi, nach mat Äis, nach      Sall
                                                                       mat soss eppes                     –  Wa mir eppes aus dem Bureau mat an onse
                                                                      – Mir lafen net duerch d’Planzen, déi ronderëm de      Schoulsall huelen, da brénge mir et zréck soubal
                                                                       Schoulhaff stinn                      mir et net méi brauchen
                                                                      – Mir halen eis un d’Pausepläng: Ministade,       –  Mir kontaktéieren d’Elteren soubal e Problem mat
                                                                       Spillplaz, Trottinetten, Klunschel, …           hierem Kand besteet

22                                                                                                                                     23
Organisation de l’école                               Schoulbuet 2019/2020   Schoulbuet 2019/2020                                               Organisation de l’école

                                                       DE                             FR

                                                       Die Schulaufsicht                      La surveillance des écoles

                                                       1. Regionaldirektionen                   1. Les directions de région
                                                        Die Direktionen werden sich um folgendes kümmern:      Les directions sont en charge de :
                                                       – die administrative Leitung und die pädagogische      – la gestion administrative et la surveillance péda-
                                                         Aufsicht der Schulen                    gogique des écoles ;
                     ORGANIGRAMME                            – die Beratung und Begleitung des Lehrpersonals       – la consultation et l’accompagnement des profes-
                     DE L’ENSEIGNEMENT                          – die berufliche Eingliederung von jungen
                                                         LehrerInnen und ErzieherInnen
                                                                                       sionnels ;
                                                                                     – l’insertion professionnelle des jeunes enseignants
                                                       – die Leitung der Zusammenarbeit zwischen            et éducateurs ;
                                                         Lehrpersonal und Eltern                 – la gestion des relations entre le personnel ensei-
                                                                                       gnant à l’intérieur des écoles et les relations avec
                                                       Die Direktoren arbeiten in enger Zusammenarbeit mit       les parents.
                                                       den Schulpräsidenten. Sie kümmern sich außerdem um
                                                       Schüler mit spezifischen Bedürfnissen.           Les directeurs travaillent en étroite collaboration avec
                                                                                     les présidents des comités d’école. Ils sont également
                                         2.             Direction de l’enseignement fondamentale          responsables de la prise en charge des enfants à besoins
                                                       Office Park 2 - Potaschberg                 spécifiques.
                                         Commission scolaire    17, rue de Flaxweiler
   1.                                      de la commune       L-6776 Grevenmacher                     Direction de l’enseignement fondamentale
                                         Avise et analyse les    T. 247-55939                        Office Park 2 - Potaschberg
   Direction                                  ­propositions de l’école                                17, rue de Flaxweiler
   de région                                                2. Schulkommission                     L-6776 Grevenmacher
                                                        Die Schulkommission hat zur Aufgabe, auf die regel-    T. 247-55939
                Veille au bon                                 mäßige Einhaltung der Schulzeiten zu achten, die Schu-
                fonctionnement                                lorganisation vorzuschlagen, den nicht rechtmäßigen     2. Commission scolaire
                                         propose
                                                  propose  Abwesenheiten entgegenzuwirken, der Gemeindever-        La commission scolaire a pour mission de veiller à
                                                       waltung alle Arbeiten anzugeben, die an Gebäude und     l’observation régulière des heures de classe, de propo-
                                                       Mobiliar durchzuführen sind, dem Gemeinderat und      ser l’organisation scolaire, la répression des absences
                                                       der Direktion alles zu melden, was dem Interesse der    irrégulières, de signaler à l’administration communale
                                         5.             Schule nützlich oder schädlich ist, bei der Organisation  tous les travaux à faire aux locaux et au mobilier scolaire,
                     Responsable d’école                        der außerschulischen Werke und Dienstleistungen der     de porter à la connaissance du Conseil communal et du
                     (président du Comité d’école)      Représentants des     Schule zu helfen.                      directeur tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux
                     & Comité d’école            parents (RPE)                                     intérêts de l’enseignement, d’aider au développement
                                                                                     des œuvres complémentaires et auxiliaires de l’école.
   4.
                     Coordination et organisation scolaire
   Commission
   d’inclusion (CI)
   Plan de prise en charge
   pour enfants à besoins
   spécifiques

                                         Maison Relais

                     Équipes pédagogiques                        Schulkommission / Commission scolaire
   L’équipe de soutien         des différents cycles
                                                       Präsident / Président                   Jean-Paul Jost
   des élèves à besoins
   éducatifs particuliers                            3.             Sekretär / Secrétaire                   Pascal Peters (responsable d’école, président du Comité d’école)
   ou spécifiques (ESEB)
   Appui, Aide, Assistance                           Éducateur gradué      Mitglieder / Membres                   Véronique Eicher-Raach, Nora Forgiarini, Isabelle Schumacher

                                                                                    Nadine Hinger (comité d’école), Alexandra Larosch (comité d’école),
                                                       Beratende Mitglieder / Membres consultants :       Pol Everard (médecin), Jessica Nies-Erpelding (RPE),
                                                                                    Nadine Zeitz-Mousel (APE)

24                                                                                                                        25
Organisation de l’école                                           Schoulbuet 2019/2020      Schoulbuet 2019/2020                         Organisation de l’école

         3. Inklusionskommission                  3. Commission d’inclusion
          Auf regionalem Niveau haben die Teams für die Unter-    La prise en charge des élèves à besoins spécifiques     Kontakt / Contact
         stützung von Kindern mit spezifischen Bedürfnissen     et particuliers.
         (ESEB), als Aufgabe eine erste Erkennung und Diagnose,    Au niveau régional, les équipes de soutien des élèves
                                                                      Responsable d’école
         in Zusammenarbeit mit der Schule und dem Lehrperso-    à besoins particuliers ou spécifiques (ESEB) a pour mis-
         nal, von solchen Kindern zu erstellen und diese Kinder   sion d’assurer, en collaboration avec les écoles et les ins-
         zu begleiten, im Falle wo die Betreuung in der Schule   tituteurs, l’élaboration d’un premier diagnostic et le suivi  Pascal Peters
         unzureichend sein sollte. Die ESEB kümmert sich also    de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques     T. 359 889 - 320
                                                                      pascal.peters@ecoles-schuttrange.lu
                                                                                             Ëffnungszäiten vun der
         um ein erstes Eingreifen und stellt eine Diagnose auf.   et particuliers, si la prise en charge par l’école n’est pas
         Danach übernimmt die Kommission für Inklusion (CI)     suffisante. L’ESEB assure une première intervention et     185, rue Principale              Schoulbibliothéik /
                                                                      L-5366 Munsbach
         den weiteren Verlauf der Betreuung.            effectue un diagnostic. Ensuite, la commission d’inclu-
                                      sion (CI) définit la forme de prise en charge.
                                                                                             Heures d’ouverture de la
                                                                      Schulkomitee / Comité d’école
         4. Die Elternvertreter (RPE) (2017-2019)                                                                 bibliothèque scolaire
          Die Elternvertreter werden alle 2 Jahre von den Eltern  4. Les représentants des parents d’élèves (RPE)
         der Schüler gewählt. Sie kommen mindestens 3x im       Les représentants des parents d’élèves ont été élus     Pascal Peters (Président)
         Schuljahr mit dem Schulkomitee zusammen, um:        en octobre 2017 pour la durée de 2 années. Les repré-      Nathalie Hellers               Fir d’Schoulklassen /
                                                                      Nadine Hinger
         – über die Schulorganisation und den PDS zu        sentants des parents d’élèves se réunissent au moins                             Pour les classes
                                                                      Alexandra Larosch
           befinden, und eine Stellungnahme für die        trois fois par année scolaire avec le comité d’école pour :                          Dënschdes - donneschdes / Mardi - jeudi
                                                                      Joëlle Max
           Schulkommission zu verfassen;             – discuter, et le cas échéant, amender et compléter                              (selon horaire interne)
         – Treffen und Tagungen für die Eltern zu                                          Lynn Ney
                                        la proposition d’organisation de l’école ainsi que
           organisieren;                       le plan de développement scolaire élaboré par le                             Fir d’Schoulkanner an hir Famill /
                                                                      comité@ecoles-schuttrange.lu
         – Anregungen jeder Art, die die Schulgemeinschaft       comité d’école ;                                             Pour les enfants et leur f­ amille
           betrifft auszuarbeiten. Dies auch unter        – organiser les réunions et manifestations commu-        Éducateur gradué               Mëttwochs / Les mercredis 16:00 - 16:30
           Einbeziehung der Schulkinder.               nes des partenaires scolaires ;
                                      – formuler, en y associant les élèves, des proposi-                              Responsable : Joëlle Max
                                                                      Pit Cales
                                        tions sur toutes les questions en relation avec l’or-
                                                                      T. 359 889 - 324
                                        ganisation de la vie scolaire.
                                                                      pit.cales@ecoles-schuttrange.lu

                                                                      Elternvertreter / Représentants des parents
                                                                      d’élèves

                                                                      Bérengère Delabre-Broadway
                                                                      Jessica Nies-Erpelding
                                                                      Nadine Zeitz-Mousel

                                                                      T. 359 889 - 321
                                                                      parents@ecoles-schuttrange.lu

26                                                                                                                  27
Vous pouvez aussi lire