USER MANUAL SFE81426ZC - Electrolux

 
SFE81426ZC  NL  Gebruiksaanwijzing
         Koelkast
                     2

       FR  Notice d'utilisation  21
         Réfrigérateur
       DE  Benutzerinformation  42
         Kühlschrank

USER
MANUAL
2  www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE
    1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
    2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
    3. BEDIENING..................................................................................................................6
    4. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................8
    5. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................12
    6. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................13
    7. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................15
    8. MONTAGE................................................................................................................. 18
    9. GELUIDEN..................................................................................................................19
    10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 20

VOOR PERFECTE RESULTATEN
    Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
    om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
    leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
    niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
    optimaal van kunt profiteren.
    Ga naar onze website voor:
             Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
             onderhoudsinformatie:
             www.aeg.com/webselfservice
             Registreer uw product voor een betere service:
             www.registeraeg.com

             Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
             apparaat:
             www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE
    Gebruik altijd originele onderdelen.
    Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
    bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
    Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
      Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
      Algemene informatie en tips
      Milieu-informatie

    Wijzigingen voorbehouden.

1.  VEILIGHEIDSINFORMATIE
    Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
    installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
    niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
    door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS  3

Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
  jaar en ouder en door mensen met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
  of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
  toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
  veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
  eventuele gevaren begrijpen.
•  Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
•  Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
  worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
•  Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
  gooi het op passende wijze weg.
1.2 Algemene veiligheid
•  Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of
  gelijksoortige toepassingen zoals:
   – Boerderijen, personeelskeukens in winkels,
    kantoren of andere werkomgevingen
   – Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en
    andere woonomgevingen
•  Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
  obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
  ingebouwde modellen.
•  Gebruik geen mechanische of andere middelen om
  het ontdooiproces te versnellen, behalve die
  middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
•  Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
•  Gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast,
  tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
•  Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat
  te reinigen.
•  Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte
  doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
4  www.aeg.com

      Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
      oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
    •  Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen
      met drijfgas in dit apparaat.
    •  Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
      fabrikant, een erkende serviceverlener of een
      gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
      gevaarlijke situaties te voorkomen.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
    2.1 Montage                • Het apparaat bevat een zakje
                          droogmiddel. Dit is geen speelgoed.
       WAARSCHUWING!             Dit is geen levensmiddel. Gooi het
       Alleen een erkende          onmiddellijk weg.
       installatietechnicus mag het
       apparaat installeren.        2.2 Aansluiting op het
    • Verwijder de verpakking en de
                         elektriciteitsnet
     transportbouten.                WAARSCHUWING!
    • Installeer en gebruik geen           Gevaar voor brand en
     beschadigd apparaat.              elektrische schokken.
    • Volg de installatie-instructies op die
     zijn meegeleverd met het apparaat.    • Dit apparaat moet worden
    • Wees altijd voorzichtig bij het      aangesloten op een geaard
     verplaatsen van het apparaat omdat     stopcontact.
     het zwaar is. Gebruik altijd       • Zorg ervoor dat de parameters op het
     veiligheidshandschoenen en gesloten    vermogensplaatje overeenkomen met
     schoeisel.                 elektrische vermogen van de
    • Zorg ervoor dat rond het apparaat     netstroom.
     lucht kan circuleren.          • Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
    • Bij de eerste installatie of na het    schokbestendig stopcontact.
     omdraaien van de deur moet u       • Gebruik geen meerwegstekkers en
     minstens 4 uur wachten voordat u het    verlengsnoeren.
     apparaat op de stroom aansluit.     • Zorg dat u de elektrische onderdelen
     Hierdoor kan de olie terug in de      (hoofdstekker, kabel, compressor) niet
     compressor stromen.            beschadigt. Neem contact met de
    • Trek de stekker uit het stopcontact    erkende servicedienst of een
     voordat u handelingen aan het       elektricien om de elektrische
     apparaat uitvoert (bijv. het omdraaien   onderdelen te wijzigen.
     van de deur).              • De stroomkabel moet lager blijven
    • Installeer het apparaat niet in de     dan het niveau van de stopcontact.
     nabijheid van radiatoren, fornuizen,   • Steek de stekker pas in het
     ovens of kookplaten.            stopcontact als de installatie is
    • Installeer het apparaat niet op een    voltooid. Zorg ervoor dat het
     plaats met direct zonlicht.        netsnoer na installatie bereikbaar is.
    • Gebruik dit apparaat niet in ruimtes   • Trek niet aan het netsnoer om het
     die te vochtig of te koud zijn, zoals   apparaat los te koppelen. Trek altijd
     bijgebouwen, garages of wijnkelders.    aan de stekker.
    • Til de voorkant van het apparaat op
     als u hem wilt verplaatsen, om krassen
     op de vloer te voorkomen.
NEDERLANDS    5

2.3 Gebruik                 • De soort lamp die in dit apparaat
                       gebruikt wordt, is uitsluitend geschikt
    WAARSCHUWING!             voor huishoudelijke apparaten.
    Gevaar op letsel,           Gebruik deze niet voor andere
    brandwonden of elektrische       doeleinden.
    schokken.
                      2.5 Onderhoud en reiniging
• De specificatie van het apparaat mag
 niet worden veranderd.              WAARSCHUWING!
• Plaats geen elektrische apparaten         Gevaar voor letsel of schade
 (bijv. ijsmachines) in het apparaat        aan het apparaat.
 tenzij uitdrukkelijk geschikt verklaard
 door de fabrikant.            • Schakel het apparaat uit en trek de
• Zorg ervoor dat u het koelcircuit niet   stekker uit het stopcontact voordat u
 beschadigt. Het bevat isobutaan       onderhoudshandelingen verricht.
 (R600a), aardgas met een hoge       • Het koelcircuit van dit apparaat bevat
 ecologische compatibiliteit. Dit gas is   koolwaterstoffen. Enkel bevoegde
 ontvlambaar.                personen mogen de eenheid
• Als er schade aan het koelcircuit      onderhouden en herladen.
 optreedt, zorg er dan voor dat er zich  • Controleer regelmatig de afvoer van
 geen vlammen en andere           het apparaat en reinig het indien
 ontstekingsbronnen in de kamer       nodig. Indien de afvoer verstopt is, zal
 bevinden. Ventileer de kamer goed.     er water op de bodem van het
• Zet geen hete items op de          apparaat liggen.
 kunststofonderdelen van het
 apparaat.                 2.6 Verwijdering
• Plaats geen koolzuurhoudende
 dranken in het vriesvak. Dit zal extra      WAARSCHUWING!
 druk in de drankfles veroorzaken.         Gevaar voor letsel of
• Bewaar geen ontvlambare gassen en         verstikking.
 vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten     • Haal de stekker uit het stopcontact.
 of gerechten die vochtig zijn gemaakt   • Snij het netsnoer van het apparaat af
 met ontvlambare producten in, bij of    en gooi dit weg.
 op het apparaat.             • Verwijder de deur om te voorkomen
• Raak de compressor of condensator      dat kinderen en huisdieren
 niet aan. Ze zijn heet.           opgesloten raken in het apparaat.
• Zorg ervoor dat u nooit met natte of   • Het koelcircuit en de
 vochtige handen items uit het vriesvak   isolatiematerialen van dit apparaat
 verwijderd of aanraakt.           zijn ozonvriendelijk.
• Vries ontdooide voedingswaren nooit    • Het isolatieschuim bevat ontvlambare
 opnieuw in.                 gassen. Neem contact met uw
• Bewaar de voedingswaren volgens de     plaatselijke overheid voor informatie
 instructies op de verpakking.        m.b.t. correcte afvalverwerking van
                       het apparaat.
                      • Veroorzaak geen schade aan het deel
2.4 Binnenverlichting             van de koeleenheid dat zich naast de
    WAARSCHUWING!             warmtewisselaar bevindt.
    Gevaar voor elektrische
    schokken.
6  www.aeg.com

3. BEDIENING
    3.1 Bedieningspaneel
                         1

                    6   5  4   3   2

    1 Display                 4 OK
    2 Toets om de temperatuur hoger te     5 Mode
     zetten                  6 ON/OFF
    3 Toets om de temperatuur lager te
     zetten

    Het is mogelijk om het vooraf ingestelde  tegelijkertijd gedurende enkele
    geluid van toetsen te wijzigen door de   seconden in te drukken. U kunt deze
    Mode-toets en de toets om de        wijziging ongedaan maken.
    temperatuur kouder te zetten,

    3.2 Display

      A   B   C D E     F     A.  Weergave timer
                         B.  ON/OFF-indicatielampje
         Off               C.  COOLMATIC-functie
         min
                         D.  LongFresh-functie
                         E.  FROSTMATIC-functie
             I H G          F.  Indicatielampje voor temperatuur
                         G.  Alarmlampje
                         H.  ChildLock-functie
                         I.  DrinksChill-functie

    3.3 Inschakelen              3.4 Uitschakelen
    1. Steek de stekker in het stopcontact.  1. Druk de ON/OFF-toets van het
    2. Druk op de ON/OFF-toets van het      apparaat gedurende 5 seconden in.
      apparaat als het display uit is. Het  Het display wordt uitgeschakeld.
      temperatuurlampje toont de       2. Trek de stekker uit het stopcontact.
      ingestelde standaardtemperatuur.
    Zie 'Temperatuurregeling' om een      3.5 Temperatuurregelaar
    andere temperatuur in te stellen.
                         Stel de temperatuur van het apparaat in
    Zie als "dEMo" op het display verschijnt  door op de temperatuurregelaren te
    het hoofdstuk 'Problemen oplossen'.    drukken.
                         Standaard ingestelde temperatuur:
                           • +5°C voor de koelkast
                         De temperatuurweergave toont de
                         ingestelde temperatuur.
NEDERLANDS      7

     De ingestelde temperatuur      Instel- Applicatie
     zal binnen 24 uur worden     ling
     bereikt.
     Na een stroomonderbreking      4-5   Vlees, vis, groenten en fruit bij
     blijft de ingestelde            elkaar bewaard
     temperatuur opgeslagen.
                     3.8 FROSTMATIC-functie
3.6 COOLMATIC-functie           De FROSTMATIC-functie versnelt het
Als u een grote hoeveelheid warm     invriezen van vers voedsel en beschermt
voedsel, bijvoorbeeld na het doen van   voedsel dat al wordt bewaard tegen
de boodschappen, in de koelkast wilt   ongewenste opwarming.
plaatsen, adviseren wij u de       1. Druk om deze functie aan te zetten
COOLMATIC-functie in te schakelen om     op de knop Mode tot het
deze producten sneller te koelen en om    bijbehorende pictogram verschijnt.
te voorkomen dat voedsel dat al in de   Het FROSTMATIC-lampje knippert.
koelkast ligt warm wordt.         2. Druk op de toets OK om te
1. Druk op Mode tot het bijbehorende     bevestigen.
  pictogram verschijnt.         Het FROSTMATIC-lampje wordt
Het COOLMATIC-lampje knippert.      getoond.
2. Druk op OK om te bevestigen.      Deze functie stopt automatisch na 52
Het COOLMATIC-lampje wordt        uur.
getoond.                 Om de functie uit te schakelen voor de
De COOLMATIC-functie wordt        automatische uitschakeleing, herhaalt u
automatisch na ongeveer 6 uur       de procedure totdat het bijbehorende
uitgeschakeld.              pictogram FROSTMATIC is
Om de functie uit te schakelen voor de  uitgeschakeld.
automatische uitschakeleing, herhaalt u
                          De functie wordt
de procedure.
                          uitgeschakeld door een
     De functie gaat uit door een       andere ingestelde
     andere ingestelde             temperatuur te selecteren.
     koelkasttemperatuur te
     selecteren.           3.9 Deur open alarm
                     Als de deur enkele minuten heeft
3.7 LongFresh vakinstelling        opengestaan, klinkt er een geluidsalarm.
1. Druk op Mode tot het bijbehorende   Het alarm voor een geopende deur
  pictogram verschijnt.         bestaat uit:
Op het display verschijnt 3. Dit is de  • een knipperend alarmindicatielampje:
standaardinstelling die zorgt voor de   • een zoemer.
meest effectieve prestaties.       Als de normale omstandigheden zijn
2. Druk op de temperatuurknoppen op    hersteld (deur gesloten), wordt het
  het bedieningspaneel om zo de     geluidsalarm uitgeschakeld. De zoemer
  gewenste instelling te selecteren.  kan worden uitgeschakeld door op een
3. Druk op OK om de instelling te     knop te drukken.
  bevestigen.
De indicator gaat na een paar seconden  3.10 ChildLock-functie
terug naar de temperatuurweergave van
de koelkast.               Activeer de functie ChildLock om de
                     bediening van de knoppen te
  Instel- Applicatie           vergrendelen tegen onbedoelde
ling                   bediening.

  1-3   Vlees en vis
8  www.aeg.com

    1. Druk op Modetot het bijbehorende    2. Druk op de timertoets om de waarde
      pictogram verschijnt.           van de timer te wijzigen van 1 tot 90
    Het ChildLock-lampje knippert.        minuten.
    2. Druk op OK om te bevestigen.      3. Druk op OK om te bevestigen.
    Het ChildLock-lampje wordt getoond.    Het DrinksChill-lampje wordt getoond.
    Om de functie ChildLock uit te      De Timer begint te knipperen (min).
    schakelen, herhaalt u de procedure    Op het einde van de aftelling knippert
    totdat het bijbehorende pictogram     het lampje DrinksChill en klinkt een
    ChildLock uit gaat.            alarm. Druk op de OK-toets om het
                         geluid uit te schakelen en de functie te
    3.11 DrinksChill-functie         beëindigen.
    De DrinksChill-functie moet worden    Om de functie uit te schakelen, herhaalt
    gebruikt om een geluidsalarm op de    u de procedure totdat DrinksChill wordt
    gewenste tijd in te stellen. Dit is    uitgeschakeld.
    bijvoorbeeld handig als in een recept       Het is mogelijk om te allen
    staat dat producten een bepaalde tijd       tijde tijdens het aftellen en
    moet afkoelen.                  voor het einde van de
    Deze functie is ook handig als u eraan      ingestelde tijd, de tijd te
    moet worden herinnerd dat u flessen in      veranderen door op de toets
    de vriezer hebt gelegd om snel af te       voor het lager zetten van de
    koelen.                      temperatuur en op de toets
                             voor het hoger zetten van de
    1. Druk op Mode tot het bijbehorende
                             temperatuur te drukken.
     pictogram verschijnt.
    Het DrinksChill-lampje knippert.
    De timer toont gedurende enkele
    seconden de ingestelde waarde (30
    minuten).

4. DAGELIJKS GEBRUIK
       WAARSCHUWING!           4.2 Het plaatsen van de
       Raadpleeg de hoofdstukken     deurplateaus
       Veiligheid.
                         Om het bewaren van
                         voedselverpakkingen van verschillende
    4.1 De binnenkant             afmetingen mogelijk te maken, kunnen
    schoonmaken                de schappen op verschillende hoogtes
                         worden geplaatst.
    Voordat u het apparaat voor de eerste
    keer gebruikt, wast u de binnenkant en  1. Trek het plateau geleidelijk in de
    de interne accessoires met lauwwarm     richting van de pijlen totdat het los
    water en een beetje neutrale zeep om de   komt.
    typische geur van een nieuw product    2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
    weg te nemen. Droog daarna grondig af.
       LET OP!
       Gebruik geen
       reinigingsmiddelen,
       schuurpoeders, chloor of
       reinigers op oliebasis. Deze
       beschadigen de afwerking.
NEDERLANDS      9

                     4.4 Vers voedsel invriezen
                     Het vriesvak is geschikt voor het
                     invriezen van vers voedsel en om
                     diepvriesvoedsel langere tijd te bewaren.
                     Activeer om vers voedsel in te vriezen de
                     functie FROSTMATIC en leg het in te
                     vriezen voedsel in het vriesvak.
                     Plaats het verse in te vriezen voedsel in .
                     De maximale hoeveelheid voedsel die in
                     24 uur ingevroren kan worden is vermeld
                     op het typeplaatje, een etiket dat aan
                     de binnenkant van het apparaat zit.
                     Het invriesproces duurt 24 uur. voeg
                     tijdens deze periode geen ander voedsel
                     toe om in te vriezen.
                     Wanneer het invriesproces is voltooid, de
                     vereiste temperatuur weer instellen (zie
                     "FROSTMATIC functie").

  Het model is voorzien van een         In deze conditie komt de
  variabel bewaarvak dat naar de         temperatuur in het
  zijkant kan worden geschoven.         koelkastgedeelte mogelijk
                         onder de 0°C. Als dit het
4.3 Verplaatsbare legrekken            geval is, stelt u de
                         thermostaatknop weer in op
De wanden van de koelkast zijn voorzien      een warmere instelling.
van een aantal glijschoenen zodat de
schappen op de gewenste plaats gezet   4.5 Het bewaren van
kunnen worden.
                     ingevroren voedsel
                     Als u het apparaat voor het eerst of na
                     een periode dat het niet gebruikt is
           1          inschakelt, dient u het apparaat minstens
                     2 uur op een hoge instelling te laten
                     werken voordat u er producten in plaatst.
                         WAARSCHUWING!
                         In het geval van onbedoelde
                         ontdooiing, bijvoorbeeld als
                         de stroom langer is
                         uitgevallen dan de duur die
           2              op de kaart met technische
                         kenmerken onder
                         "maximale bewaartijd bij
    Verwijder de glasplaat           stroomuitval" is vermeld,
    boven de groentelade niet         moet het ontdooide voedsel
    om een goede                snel geconsumeerd worden
    luchtcirculatie te             of onmiddellijk bereid
    garanderen.                worden en dan weer worden
                         ingevroren (nadat het
                         afgekoeld is).
10  www.aeg.com

    4.6 Ontdooien                 buiten worden getrokken. De lade
                           verwijderen:
    Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt
    u, voordat het gebruikt wordt, in het     1. Trek de lade tot het maximum uit.
    koelvak of op kamertemperatuur laten     2. Til de lade op en trek hem naar
    ontdooien, afhankelijk van de          buiten.
    hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
    Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
    vanuit de vriezer gekookt worden als ze
    nog bevroren zijn: in dat geval zal de
    bereiding iets langer duren.

    4.7 LongFresh Vak
    De bewaartemperatuur en de relatieve     De laden die waterdruppelsymbolen
    vochtigheidsgraad (tussen 45% en 90%)     bevatten:    en  kunnen worden
    bieden optimale omstandigheden om       gebruikt in overeenstemming met de
    verschillende soorten voedsel te       gewenste opslagcondities, onafhankelijk
    bewaren.                   van elkaar, met lagere of hogere
                           luchtvochtigheid.
    Zie voor de temperatuurinstellingen in
    het vak LongFresh het gedeelte        Elke lade wordt apart geregeld met
    “LongFresh vakinstelling”.          behulp van een schuifklep op de
                           voorzijde van de lade.
    Het vak LongFresh is geschikt voor het
    bewaren van verschillende verse        • "Droog": lage luchtvochtigheid, tot
    levensmiddelen zodat de             50% relatieve luchtvochtigheid.
    voedingswaarden en de              Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
    vochtigheidsgraad langer bewaard        bereikt wanneer beide schuifkleppen
    blijven dan in een gewone koelkast.       in deze positie worden gezet  en
    Het LongFresh-vak is ook geschikt voor     de ventilatieopeningen helemaal
    het ontdooien van voedsel.           open staan.
                           • Vochtig": hoge relatieve
    Het ontdooide voedsel kan maximaal
                            luchtvochtigheid, maximaal 90%.
    twee dagen worden bewaard.
                            Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt
                            bereikt wanneer beide schuifkleppen
    4.8 Vochtigheidsregeling
                             in deze positie worden gezet    en
    Het vak beschikt over stoppers die        de ventilatieopeningen zijn gesloten.
    ervoor zorgen dat de lades niet uit het     Het vocht in de lucht blijft behouden
    apparaat vallen wanneer ze geheel naar      en kan niet ontsnappen.

    Soort gerecht         Aanpassing luchtvochtig-  Opslagtijd
                    heid

    Uien               "droog”         tot 5 maanden

    Boter               "droog”         tot 1 maand

    Biefstuk, wild, kleine stuk-   "droog”         tot 7 dagen
    ken vlees, gevogelte

    Tomatensaus            "droog”         tot 4 dagen
NEDERLANDS  11

Soort gerecht          Aanpassing luchtvochtig-  Opslagtijd
                 heid

Vis, schaaldieren, gekookte     "droog”         tot 3 dagen
vleesproducten

Gekookte zeevruchten        "droog”         tot 2 dagen

Salade, groenten           “vochtig”       tot 1 maand
Wortelen, kruiden, spruitjes,
bleekselderij

Artisjokken, bloemkool, wit-     “vochtig”       tot 21 dagen
lof, ijsbergsla, andijvie,
veldsla, sla, prei, radijsjes

Broccoli, Chinese kool, boe-     “vochtig”       tot 14 dagen
renkool, kool, radijsjes, sa-
voie kool

Erwtjes, koolraap           “vochtig”       tot 10 dagen

Lenteuitjes, radijsjes, asper-    “vochtig”       tot 7 dagen
ges, spinazie

Fruit                 “vochtig”       tot 1 maand
Peren, dadels (vers), aard-
beien, perziken

Pruimen                “vochtig”       tot 21 dagen
rabarber, kruisbessen

Appels (ongevoelig voor        “vochtig”       tot 20 dagen
kou), kweeperen

Abrikozen, kersen           “vochtig”       tot 14 dagen

Damastpruimen, druiven        “vochtig”       tot 10 dagen

Bramen, aalbessen           “vochtig”       tot 8 dagen

Vijgen (vers)             “vochtig”       tot 7 dagen

Bosbessen, frambozen         “vochtig”       tot 5 dagen

                         • fruit dat kwetsbaar is voor kou en op
    Cakes met room of een
                          kelder- of kamertemperatuur dient te
    andere soorten
                          worden bewaard zoals ananas,
    deegproducten kunnen in
                          bananen, grapefruit, meloenen,
    het LongFresh-vak worden
                          mango, papaja, sinaasappels,
    bewaard gedurende 2 of 3
                          citroenen en kiwi's.
    dagen.
                         • Het type voedsel dat hierboven niet
                          wordt genoemd, dient te worden
    Niet in het LongFresh-vak
                          bewaard in het koelvak (bijv. alle
    plaatsen:
                          soorten kaas, koude vleeswaren, enz.).
12  www.aeg.com

                           te worden gehaald - met name fruit
        Het niveau van
                           en groenten die worden
        luchtvochtigheid in de laden
                           geconsumeerd zonder aanvullend
        hangt af van de hoeveelheid
                           bereidingsproces. Als u fruit en
        vocht in het opgeslagen
                           groenten op kamertemperatuur laat
        voedsel, groenten en fruit en
                           komen, komt dat ten goede aan de
        van de frequentie waarop de
                           structuur en smaak.
        deur wordt geopend.

    Het LongFresh-vak is ook geschikt voor   4.9 DYNAMICAIR
    het langzaam ontdooien van voedsel. In   Het vak voor koelen is voorzien van een
    dat geval kan het ontdooide voedsel    apparaat dat snelle koeling van voedsel
    maximaal twee dagen worden bewaard     mogelijk maakt en zorgt voor een
    in het LongFresh-vak.           gelijkmatigere temperatuur in het vak.
    • Let op de versheid van het voedsel, in  Het apparaat activeert automatisch
     het bijzonder op de vervaldatum. De   indien nodig, bijvoorbeeld voor een snel
     kwaliteit en versheid hebben invloed   temperatuurherstel nadat de deur is
     op de bewaartijd.            geopend of als de
    • De gehele opslagtijd hang af van de   omgevingstemperatuur hoog is.
     bewaaromstandigheden voor de
     uiteindelijke opslag in de koelkast.
    • Voedsel, fruit of groenten moet altijd
     worden verpakt voordat het wordt
     bewaard.
    • Dierenvoedsel: altijd droog en
     verpakt bewaren
    • Voedsel dat rijk is aan proteïnen zal
     sneller bederven. Dat betekent dat
     schaal- en schelpdieren eerder
     bederven dan vis en dat vis eerder
     bederft dan vlees. Hoewel de
     bewaartijd tot drie keer verlengd kan
     worden zonder kwaliteit te verliezen
     voor dat soort voedsel dat wordt         Het DYNAMICAIR-apparaat
     bewaard in een LongFresh-vak.          stopt als de deur open is en
    • Al het eten dat in een LongFresh-vak       start onmiddellijk opnieuw
     wordt bewaard, dient ongeveer 15-30       nadat de deur is gesloten.
     minuten voor consumptie uit de lades

5. AANWIJZINGEN EN TIPS
    5.1 Normale bedrijfsgeluiden:       • Een zacht klikkend geluid van de
                           thermostaat als de compressor aan of
    De volgende geluiden zijn normaal      uit gaat.
    tijdens de werking:
    • Een zacht gorgelend en borrelend     5.2 Tips voor
     geluid als het koelmiddel door      energiebesparing
     leidingen wordt gepompt.
    • Een zoemend en kloppend geluid van    • De deur niet vaker openen of open
     de compressor als het koelmiddel      laten staan dan strikt noodzakelijk.
     wordt rondgepompt.
    • Een plotseling krakend geluid uit de   5.3 Tips voor het koelen van
     binnenkant van het apparaat       vers voedsel
     veroorzaakt door thermische
     uitzetting (een natuurlijk en      Om de beste prestatie te verkrijgen:
     ongevaarlijk natuurkundig fenomeen).
NEDERLANDS   13

  • zet geen warm voedsel of          • bereid het voedsel in kleine porties
   verdampende vloeistoffen in de        voor, zo kan het snel en volledig
   koelkast                   worden ingevroren en zo kunt u later
  • dek het voedsel af of verpak het, in     alleen die hoeveelheid laten
   het bijzonder als het een sterke geur    ontdooien die u nodig heeft;
   heeft                   • wikkel het voedsel in aluminiumfolie
  • plaats het voedsel zodanig dat de      of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
   lucht er vrijelijk omheen kan circuleren   luchtdicht zijn;
                         • leg vers, nog niet ingevroren voedsel
  5.4 Tips voor het koelen            niet tegen het al ingevroren voedsel,
                          om te voorkomen dat dit laatste warm
  Nuttige tips:                 wordt;
  • Vlees (alle soorten): in plastic zakken  • mager voedsel kan beter worden
   verpakken en op het glazen schap       ingevroren dan vet voedsel. Zout
   leggen, boven de groentelade.        zorgt dat het voedsel in de vriezer
   Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.       minder lang goed blijft;
  • Gekookte etenswaren, koude         • water bevriest, als dit rechtstreeks uit
   gerechten: bedekken en op een        het vriesvak geconsumeerd wordt,
   schap leggen.                kan het aan de huid vastvriezen;
  • Fruit en groeten: goed wassen en in    • het is aan te bevelen de invriesdatum
   een speciale lade leggen. Bananen,      op elk pakje te vermelden, dan kunt u
   aardappelen, uien en knoflook        zien hoe lang het al bewaard is.
   moeten als deze niet verpakt zijn niet
   in de koelkast worden bewaard.       5.6 Tips voor het bewaren van
  • Boter en kaas: in speciale luchtdichte   ingevroren voedsel
   bakjes leggen of in aluminiumfolie of
   plastic zakjes wikkelen om zoveel     Om de beste resultaten van dit apparaat
   mogelijk lucht uit te sluiten.       te verkrijgen, dient u
  • Flessen: afsluiten met een dop en in    • verzeker u ervan dat de commercieel
   de deur plaatsen of (indien         ingevroren levensmiddelen op
   beschikbaar) in het flessenrek.       geschikte wijze door de
                          detailhandelaar werden opgeslagen;
  5.5 Tips voor het invriezen         • zorg ervoor dat de ingevroren
  Om u te helpen het voedsel zo goed       levensmiddelen zo snel mogelijk van
  mogelijk in te vriezen, volgen hier een    de winkel naar uw vriezer gebracht
  paar belangrijke tips:             worden;
                         • de deur niet vaker te openen of open
  • de maximale hoeveelheid voedsel die     te laten staan dan strikt noodzakelijk;
   in 24 uur ingevroren kan worden, staat   • als voedsel eenmaal ontdooid is,
   vermeld op het typeplaatje;         bederft het snel en kan het niet
  • het invriesproces duurt 24 uur. Tijdens   opnieuw worden ingevroren;
   deze periode moet er geen ander in     • bewaar het voedsel niet langer dan
   te vriezen voedsel worden          de door de fabrikant aangegeven
   toegevoegd;                 bewaarperiode.
  • vries alleen vers en grondig
   schoongemaakte levensmiddelen van
   uitstekende kwaliteit in;

6. ONDERHOUD EN REINIGING
      WAARSCHUWING!
      Raadpleeg de hoofdstukken
      Veiligheid.
14  www.aeg.com

    6.1 Algemene waarschuwingen          Deze handeling zal de prestatie van
                           het apparaat verbeteren en het
        LET OP!                elektriciteitsverbruik besparen.
        Voordat u welke
        onderhoudshandeling dan      6.3 Het ontdooien van de
        ook verricht, de stekker uit    koelkast
        het stopcontact trekken.
                         Het vriesvak wordt automatisch
        Dit apparaat bevat         ontdooid. Het water loopt in een
        koolwaterstoffen in de       opvangbak op de compressor en
        koeleenheid. Onderhoud en     verdampt. De opvangbak kan niet
        hervullen mag alleen        worden verwijderd.
        uitgevoerd worden door
        bevoegde technici.         6.4 De vriezer ontdooien
        De toebehoren en              LET OP!
        onderdelen van het             Gebruik nooit scherpe
        apparaat zijn niet geschikt        metalen hulpmiddelen om
        om in een afwasmachine           de rijp van de verdamper te
        gewassen te worden.            krabben, deze zou
                             beschadigd kunnen raken.
                             Een temperatuurstijging
    6.2 Periodieke reiniging             tijdens het ontdooien van de
        LET OP!                  ingevroren levensmiddelen,
        Trek niet aan leidingen en/of       kan de veilige bewaartijd
        kabels aan de binnenkant          verkorten.
        van de kast en verplaats of        Gebruik geen mechanische
        beschadig ze niet.             of andere middelen om het
                             ontdooiproces te versnellen,
        LET OP!                  behalve die middelen die
        Zorg ervoor dat u het           door de fabrikant zijn
        koelsysteem niet              aanbevolen.
        beschadigt.
                         Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
                         vormen op de schappen van de vriezer
        LET OP!
                         en rond het bovenste vak.
        Til de voorkant van de
        koelkast op als u hem wilt     Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
        verplaatsen, om krassen op     een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
        de vloer te voorkomen.       heeft.

    Het apparaat moet regelmatig worden    1. Trek de stekker uit het stopcontact of
    schoongemaakt:                schakel het apparaat uit.
                         2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
    1. Maak de binnenkant en de         wikkel het in een paar lagen
      accessoires schoon met lauw water     krantenpapier en leg het op een
      en wat neutrale zeep.           koele plaats
    2. Controleer de afdichtingen
      regelmatig en wrijf ze schoon om u      LET OP!
      ervan te verzekeren dat ze schoon en     Raak ingevroren voedsel
      vrij van restjes zijn.            niet met natte handen
    3. Spoel ze af en maak ze grondig        aan. Uw handen kunnen
      droog.                    dan aan de producten
    4. Maak indien toegankelijk de          vastvriezen.
      condensor en de compressor aan de   3. Open de deur.
      achterkant van het apparaat schoon    Om het ontdooiproces te versnellen
      met een borstel.             kunt u een bak warm water in het
NEDERLANDS    15

    vriesvak zetten. Verwijder bovendien    gedurende lange tijd niet gebruikt
    stukken ijs die afbreken voordat het    wordt:
    ontdooien voltooid is.
                          1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  4.  Na afloop van het ontdooien, de
                          2. Verwijder al het voedsel.
    binnenkant grondig droog maken.
                          3. Maak het apparaat en alle
  5.  Zet het apparaat aan.
                            toebehoren schoon.
  6.  Zet de thermostaatknop op de
                          4. Laat de deur/deuren open staan om
    maximale koude en laat het apparaat
                            onaangename luchtjes te
    twee tot drie uur in deze instelling
                            voorkomen.
    werken.
  7.  Zet het eerder verwijderde voedsel          WAARSCHUWING!
    terug in het vriesvak.                Als u uw apparaat
                               ingeschakeld wilt laten,
  6.5 Periodes dat het apparaat               vraag dan iemand om het zo
  niet gebruikt wordt                    nu en dan te controleren,
                               om te voorkomen dat het
  Neem de volgende                      bewaarde voedsel bederft,
  voorzorgsmaatregelen als het apparaat           als de stroom uitvalt.

7. PROBLEEMOPLOSSING
       WAARSCHUWING!
       Raadpleeg de hoofdstukken
       Veiligheid.

  7.1 Problemen oplossen

  Storing            Mogelijke oorzaak       Oplossing

  Het apparaat werkt niet.    Het apparaat is uitgescha-  Zet het apparaat aan.
                  keld.

                  De stekker zit niet goed in  Steek de stekker goed in het
                  het stopcontact.       stopcontact.

                  Er staat geen spanning op   Sluit een ander elektrisch ap-
                  het stopcontact.       paraat op het stopcontact aan.
                                 Neem contact op met een ge-
                                 kwalificeerd elektricien.

  Het apparaat maakt lawaai.   Het apparaat is niet stevig  Controleer of het apparaat
                  en stabiel geplaatst.     stabiel staat.

  Er is een hoorbaar of zicht-  De kist is kortgeleden aan- Zie "Deur open alarm".
  baar alarm.          gezet of de temperatuur is
                  nog steeds te hoog.

                  De temperatuur in het ap-   Zie "Deur open alarm".
                  paraat is te hoog.

                  De deur is open gelaten.   Sluit de vuldeur.

                  De temperatuur in het ap-   Neem contact op met een er-
                  paraat is te hoog.      kend elektromonteur of de
                                 dichtstbijzijnde klantenservice.
16  www.aeg.com

    Storing            Mogelijke oorzaak     Oplossing

    Er verschijnt een  - of -  Probleem met de tempe-   Neem contact op met de klan-
    symbool in plaats van getal-  ratuursensor.       tenservice (het koelsysteem
    len op het temperatuurdis-                blijft werken om uw levensmid-
    play.                           delen koud te houden, maar
                                 de temperatuur kan niet aan-
                                 gepast worden).

    Er verschijnt een  -sym-   Probleem met de tempe-   Neem contact op met de klan-
    bool in plaats van getallen  ratuursensor.       tenservice (het koelsysteem
    op het temperatuurdisplay.                blijft werken om uw levensmid-
                                 delen koud te houden, maar
                                 de temperatuur kan niet aan-
                                 gepast worden).

    Het lampje werkt niet.     Het lampje staat in de   Sluit en open de deur.
                    stand stand-by.

    Het lampje werkt niet.     Het lampje is stuk.    Neem contact op met de
                                 dichtstbijzijnde klantenservice.

    De compressor werkt conti-   De temperatuur is niet   Zie 'Bediening'.
    nu.              goed ingesteld.

                    Er worden veel producten  Wacht een paar uur en contro-
                    tegelijk geplaatst.    leer dan nogmaals de tempe-
                                 ratuur.

                    De omgevingstemperatuur Zie het typeplaatje voor de kli-
                    is te hoog.       maatklasse.

                    Het voedsel dat in het ap- Laat voedsel afkoelen tot ka-
                    paraat werd geplaatst, was mertemperatuur voordat u het
                    te warm.          opslaat.

                    De FROSTMATIC is inge-   Zie 'FROSTMATIC -functie'.
                    schakeld.

                    De COOLMATIC is inge-   Zie 'COOLMATIC -functie'.
                    schakeld.

    De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen  De compressor start na enige
    middellijk na het drukken op storing.           tijd.
    FROSTMATIC of na het ver-
    anderen van de tempera-
    tuur.

    De compressor start niet on- Dit is normaal, er is geen  De compressor start na enige
    middellijk na het drukken op storing.           tijd.
    COOLMATIC of na het ver-
    anderen van de tempera-
    tuur.
NEDERLANDS     17

Storing            Mogelijke oorzaak      Oplossing

Er loopt water in de koel-   De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
kast.

                Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producten
                het water in de waterop- de achterwand niet raken.
                vangbak loopt.

Er ligt water op de vloer.   De dooiwaterafvoer is niet  Maak de dooiwaterafvoer vast
                aangesloten op de ver-    op de verdamperbak.
                damperbak boven de
                compressor.

De temperatuur kan niet    De functie FROSTMATIC    Schakel FROSTMATIC or
worden ingesteld.       of COOLMATIC is inge-    COOLMATIC handmatig uit,
                schakeld.          of wacht tot de functie auto-
                              matisch reset om de tempera-
                              tuur in te stellen. Raadpleeg
                              de functie "FROSTMATIC" of
                              "COOLMATIC".

dEMo verschijnt op het dis-  Het apparaat staat in de-  Houd OK ongeveer 10 secon-
play.             monstratiemodus.       den ingedrukt tot een lang ge-
                              luid klinkt en het display even
                              uitschakelt.

De temperatuur in het appa- De temperatuurknop is      Stel een hogere/lagere tem-
raat is te laag/hoog.    niet goed ingesteld.      peratuur in.

                De deur is niet goed ge-   Zie 'De deur sluiten'.
                sloten.

                De temperatuur van het    Laat het voedsel afkoelen tot
                voedsel is te hoog.     kamertemperatuur voordat u
                              het conserveert.

                Er worden veel producten   Conserveer minder producten
                tegelijk bewaard.      tegelijk.

                De deur is te vaak geo-   Open de deur alleen als het
                pend.            nodig is.

                De functie FROSTMATIC    Raadpleeg de functie
                of COOLMATIC is inge-    "FROSTMATIC" of "COOL-
                schakeld.          MATIC".

     Bel, wanneer het advies niet     7.2 Het lampje vervangen
     tot resultaten leidt, de       Het apparaat is uitgerust met een LED-
     dichtstbijzijnde           binnenlampje dat een lange levensduur
     klantenservice voor dit merk.    heeft.
                        Alleen een onderhoudsmonteur mag de
                        verlichting vervangen. Neem contact op
                        met de klantenservice.
18  www.aeg.com

    7.3 De deur sluiten             3. Vervang, indien nodig, de defecte
                            deurafdichtingen. Neem contact op
    1. Maak de afdichtingen van de deur       met de erkende servicedienst.
      schoon.
    2. Stel de deur, indien nodig, af.
      Raadpleeg de montageaanwijzingen.

8. MONTAGE
    8.1 Locatie                 8.3 Aansluiting op het
        Raadpleeg de montage-
                           elektriciteitsnet
        instructies voor de         • Zorg er vóór het aansluiten voor dat
        installatie.              het voltage en de frequentie op het
                            typeplaatje overeenkomen met de
    Installeer, om de beste prestatie te      stroomtoevoer in uw huis.
    garanderen, het apparaat van         • Dit apparaat moet worden
    hittebronnen vandaan, zoals radiatoren,    aangesloten op een geaard
    boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor   stopcontact. De netsnoerstekker is
    dat lucht vrij aan de achterkant van het    voorzien van een contact voor dit
    apparaat kan circuleren.            doel Als het stopcontact niet geaard
                            is, sluit het apparaat dan aan op een
    8.2 Plaatsing                 afzonderlijk aardepunt, in
    Installeer het apparaat op een droge,     overeenstemming met de geldende
    goed geventileerde plaats binnen waar     regels, raadpleeg hiervoor een
    de omgevingstemperatuur overeenkomt      gekwalificeerd elektricien
    met de klimaatklasse die vermeld is op    • De fabrikant kan niet aansprakelijk
    het typeplaatje van het apparaat.       gesteld worden als bovenstaande
                            veiligheidsvoorschriften niet
                            opgevolgd worden.
    Klimaat- Omgevingstemperatuur        • Dit apparaat voldoet aan de EEG-
    klasse                     richtlijnen.
    SN     +10°C tot + 32°C
                           8.4 Ventilatievereisten
    N     +16°C tot + 32°C
                           De luchtcirculatie achter het apparaat
    ST     +16°C tot + 38°C         moet voldoende zijn.

    T     +16°C tot + 43°C            5 cm  min.
                                  200 cm2
        Bij bepaalde modeltypes
        kunnen er functionele
        problemen ontstaan als deze
        temperaturen niet worden
        gerespecteerd. De juiste
        werking van het apparaat                     min.
                                         200 cm2
        kan enkel gegarandeerd
        worden als het opgegeven
        temperatuurbereik wordt
        gerespecteerd. Als u twijfels
        hebt over waar het apparaat
        te installeren, raadpleeg dan
        de verkoper, de               LET OP!
        klantenservice of de             Raadpleeg de montage-
        dichstsbijzijnde erkende           instructies voor de
        servicedienst.                installatie.
NEDERLANDS     19

9. GELUIDEN
  Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

                         SSS                 !
                          R  RR!         ICK
                                      CL
                          HISSS!          BRRR!
    OK                         B!       CR
                           UB            AC
                          BL                K!

     SSSRRR!       SSSRRR!         CLICK!     CLICK!

       HISSS!       HISSS!         BRRR!      BRRR!
20  www.aeg.com

          BLUBB!     BLUBB!          CRACK!        CRACK!

10. TECHNISCHE GEGEVENS
    10.1 Technische gegevens

    Afmetingen van de inbouw

    In hoogte               mm          1400

    Breedte                mm          560

    Diepte                 mm          550

    Maximale bewaartijd bij stroomuitval  Uur          12

    Spanning                Volt         230 - 240

    Frequentie               Hz          50

    De technische gegevens staan op het
    typeplaatje aan de binnen- of buitenkant
    van het apparaat en op het energielabel.

11. MILIEUBESCHERMING
    Recycleer de materialen met het        apparaten gemarkeerd met het symbool
    symbool . Gooi de verpakking in een       niet weg met het huishoudelijk afval.
    geschikte afvalcontainer om het te      Breng het product naar het milieustation
    recycleren. Bescherm het milieu en de     bij u in de buurt of neem contact op met
    volksgezondheid en recycleer op een      de gemeente.
    correcte manier het afval van elektrische
    en elektronische apparaten. Gooi
FRANÇAIS      21

TABLE DES MATIÈRES
   1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................21
   2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
   3. FONCTIONNEMENT................................................................................................ 25
   4. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 27
   5. CONSEILS.................................................................................................................. 32
   6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................33
   7. DÉPANNAGE.............................................................................................................35
   8. INSTALLATION..........................................................................................................38
   9. BRUITS........................................................................................................................ 39
   10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................40

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
   Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
   performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
   innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
   trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
   instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
   Visitez notre site Internet pour :
            Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
            www.aeg.com/webselfservice

            Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
            www.registeraeg.com

            Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
            votre appareil :
            www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE
   Utilisez toujours des pièces d'origine.
   Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
   informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
   Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
     Avertissement/Consignes de sécurité
    Informations générales et conseils
    Informations en matière de protection de l'environnement

   Sous réserve de modifications.

1.  INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
   Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
   soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
   pourra être tenu pour responsable des blessures et
   dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
22  www.aeg.com

    utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
    lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
    1.1 Sécurité des enfants et des personnes
    vulnérables
    •  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
      d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
      capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
      ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
      elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
      instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
      toute sécurité leur ont été données et si les risques
      encourus ont été appréhendés.
    •  Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
    •  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
      être effectués par des enfants sans surveillance.
    •  Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
      et jetez-les convenablement.
    1.2 Consignes générales de sécurité
    •  Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
      domestique et des utilisations telles que :
       – dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines
        réservées aux employés dans des magasins,
        bureaux et autres lieux de travail ;
       – pour une utilisation privée, par les clients, dans des
        hôtels et autres lieux de séjour.
    •  Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans
      l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée,
      ne soient pas obstrués.
    •  N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre
      appareil pour accélérer le processus de dégivrage
      que ceux recommandés par le fabricant.
    •  N'endommagez pas le circuit frigorifique.
    •  N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des
      compartiments de conservation des aliments de
      l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le
      fabricant.
FRANÇAIS  23

  •  Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
    l'appareil.
  •  Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
    Utilisez uniquement des produits de nettoyage
    neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
    tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
  •  Ne conservez aucune substance explosive dans cet
    appareil, comme des aérosols contenant un produit
    inflammable.
  •  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
    remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
    des personnes de qualification similaire afin d'éviter
    un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
  2.1 Installation              • N'installez pas l'appareil dans un
                         endroit exposé à la lumière directe du
      AVERTISSEMENT!            soleil.
      L'appareil doit être installé    • N'installez pas l'appareil dans un
      uniquement par un           endroit trop humide ou trop froid,
      professionnel qualifié.        comme une dépendance extérieure,
                         un garage ou une cave.
  • Retirez l'intégralité de l'emballage et  • Lorsque vous déplacez l'appareil,
   les boulons de transport.          veillez à le soulever par l'avant pour
  • N'installez pas et ne branchez pas un    éviter de rayer le sol.
   appareil endommagé.            • L'appareil contient un sachet de
  • Suivez scrupuleusement les         dessiccateur. Ce n'est pas un jouet.
   instructions d'installation fournies    Ce n'est pas un aliment. Jetez-le
   avec l'appareil.              immédiatement.
  • Soyez toujours vigilants lorsque vous
   déplacez l'appareil car il est lourd.   2.2 Branchement électrique
   Utilisez toujours des gants de sécurité
   et des chaussures fermées.            AVERTISSEMENT!
  • Assurez-vous que l'air circule autour       Risque d'incendie ou
   de l'appareil.                  d'électrocution.
  • Lors de la première installation ou
   après avoir inversé la porte, attendez  • L'appareil doit être relié à la terre.
   au moins 4 heures avant de brancher    • Vérifiez que les paramètres figurant
   l'appareil sur le secteur. Cela permet   sur la plaque signalétique
   à l'huile de refouler dans le        correspondent aux données
   compresseur.                électriques de votre réseau.
  • Avant toute opération sur l'appareil   • Utilisez toujours une prise de courant
   (par ex. inversion de la porte),      de sécurité correctement installée.
   débranchez la fiche de la prise de    • N'utilisez pas d'adaptateurs
   courant.                  multiprises ni de rallonges.
  • N'installez pas l'appareil à proximité  • Veillez à ne pas endommager les
   d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un   composants électriques tels que la
   four ou d'une table de cuisson.       fiche secteur, le câble d'alimentation
                         ou le compresseur. Contactez le
24  www.aeg.com

     service après-vente agréé ou un       congélateur avec les mains mouillées
     électricien pour changer les         ou humides.
     composants électriques.          • Ne recongelez jamais un aliment qui a
    • Le câble d'alimentation doit rester en    été décongelé.
     dessous du niveau de la fiche secteur.   • Respectez les instructions de
    • Ne branchez la fiche d'alimentation à    stockage figurant sur l'emballage des
     la prise de courant qu'à la fin de      aliments surgelés.
     l'installation. Assurez-vous que la
     prise de courant est accessible une    2.4 Éclairage interne
     fois l'appareil installé.
    • Ne tirez jamais sur le câble            AVERTISSEMENT!
     d'alimentation pour débrancher           Risque d'électrocution !
     l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
                           • Le type de lampe utilisé pour cet
    2.3 Utilisation                appareil convient uniquement aux
                            appareils ménagers. Ne l'utilisez pas
        AVERTISSEMENT!             pour éclairer votre logement.
        Risque de blessures, de
        brûlures, d'électrocution ou     2.5 Entretien et nettoyage
        d'incendie.
                               AVERTISSEMENT!
    • Ne modifiez pas les caractéristiques        Risque de blessure
     de cet appareil.                  corporelle ou de dommages
    • Ne placez aucun appareil électrique        matériels.
     (sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
     l'absence d'indications du fabricant.   • Avant toute opération d'entretien,
    • Veillez à ne pas endommager le        éteignez l'appareil et débranchez la
     circuit frigorifique. Il contient de     fiche de la prise secteur.
     l'isobutane (R600a), un gaz naturel    • Cet appareil contient des
     ayant un niveau élevé de           hydrocarbures dans son circuit de
     compatibilité environnementale. Ce      réfrigération. L'entretien et la
     gaz est inflammable.             recharge du circuit de réfrigération
    • Si le circuit frigorifique est        doivent être effectués par un
     endommagé, assurez-vous de          professionnel qualifié.
     l'absence de flammes et de sources     • Examinez régulièrement l'écoulement
     d'ignition dans la pièce. Aérez la      de l'appareil et si nécessaire,
     pièce.                    nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
    • Évitez tout contact d'éléments chauds    l'eau provenant du dégivrage
     avec les parties en plastique de       s'écoulera en bas de l'appareil.
     l'appareil.
    • Ne placez jamais de boissons        2.6 Mise au rebut
     gazeuses dans le congélateur. Cela
     engendrerait une pression sur le          AVERTISSEMENT!
     récipient de la boisson.              Risque de blessure ou
    • Ne stockez jamais de gaz ou de           d'asphyxie.
     liquide inflammable dans l'appareil.
                           • Débranchez l'appareil de
    • Ne placez pas de produits
                            l'alimentation électrique.
     inflammables ou d'éléments imbibés
                           • Coupez le câble d'alimentation et
     de produits inflammables à l'intérieur
                            mettez-le au rebut.
     ou à proximité de l'appareil, ni sur
                           • Retirez la porte pour empêcher les
     celui-ci.
                            enfants et les animaux de s'enfermer
    • Ne touchez pas le compresseur ni le
                            dans l'appareil.
     condenseur. Ils sont chauds.
                           • Le circuit frigorifique et les matériaux
    • Ne retirez pas et ne touchez pas les
                            d'isolation de cet appareil préservent
     éléments du compartiment
                            la couche d'ozone.
FRANÇAIS   25

  • La mousse isolante contient un gaz      • N'endommagez pas la partie du
   inflammable. Contactez votre service      circuit de réfrigération située à
   municipal pour obtenir des           proximité du condenseur thermique.
   informations sur la marche à suivre
   pour mettre l'appareil au rebut.

3. FONCTIONNEMENT
  3.1 Bandeau de commande
                         1

                   6   5   4   3   2

  1 Affichage                  4 OK
  2 Touche d'augmentation de la         5 Mode
   température                 6 ON/OFF
  3 Touche de diminution de la
   température

  Pour modifier la tonalité prédéfinie des    de la température pendant plusieurs
  touches, appuyez simultanément sur la     secondes. Ce changement est réversible.
  touche Mode et la touche de diminution

  3.2 Affichage

    A   B  C D E       F      A.  Affichage de la minuterie
                         B.  Voyant ON/OFF
       Off                 C.  Fonction COOLMATIC
       min
                         D.  Fonction LongFresh
                         E.  Fonction FROSTMATIC
            I H G           F.  Indicateur de température
                         G.  Voyant d'alarme
                         H.  Fonction ChildLock
                         I.  Fonction DrinksChill

  3.3 Mise en marche               Pour sélectionner une température
                         différente, reportez-vous au paragraphe
  1. Branchez la fiche électrique de       « Réglage de la température ».
   l'appareil à la prise de courant.
  2. Appuyez sur la touche ON/OFF de       Si "dEMo" s'affiche, reportez-vous au
   l'appareil si l'affichage est éteint. Les  chapitre « En cas d'anomalie de
   indicateurs de température indiquent    fonctionnement ».
   la température programmée par
   défaut.
26  www.aeg.com

    3.4 Mise à l'arrêt             3.7 Réglage du compartiment
    1. Appuyez sur la touche ON/OFF de     LongFresh
      l'appareil pendant 5 secondes.     1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
    L'affichage s'éteint.              ce que le symbole correspondant
    2. Débranchez la fiche électrique de      s'affiche.
      l'appareil de la prise de courant.   L'affichage indique 3. Il s'agit du
                          paramètre par défaut vous garantissant
    3.5 Réglage de la température        les performances les plus économiques.
    Réglez la température de l'appareil en   2. Appuyez sur les touches de
    appuyant sur les touches de           température du bandeau de
    température.                  commande pour atteindre le réglage
    Température par défaut :            souhaité.
       • +5 °C dans le réfrigérateur     3. Appuyez sur la touche OK pour
    Les indicateurs de température affichent    confirmer le réglage.
    la température programmée.         Le voyant revient sur le réglage de
                          température du réfrigérateur au bout de
        La température           quelques secondes.
        programmée sera atteinte
        sous 24 heures.           Régla- Utilisation
        Après une coupure de        ge
        courant, la température
        programmée reste            1-3   Viande et poisson
        enregistrée.
                            4-5   Viande, poisson, légumes et
                                fruits conservés ensemble
    3.6 Fonction COOLMATIC
    Si vous devez ranger une grande       3.8 Fonction FROSTMATIC
    quantité d'aliments dans votre
    réfrigérateur, par exemple après avoir   La fonction FROSTMATIC accélère la
    fait vos courses, nous vous suggérons    congélation des aliments frais et protège
    d'activer la fonction COOLMATIC : elle   en même temps les denrées déjà
    permet de refroidir rapidement les     entreposées d'un réchauffement
    aliments tout en évitant le réchauffement  indésirable.
    des denrées déjà stockées dans le
                          1. Pour activer cette fonction, appuyez
    réfrigérateur.
                            sur la touche Mode jusqu'à ce que le
    1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à      symbole correspondant s'affiche.
      ce que le symbole correspondant     L'indicateur FROSTMATIC clignote.
      s'affiche.               2. Appuyez sur la touche OK pour
    L'indicateur COOLMATIC clignote.        confirmer.
    2. Appuyez sur OK pour confirmer.      L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
    L'indicateur COOLMATIC s'affiche.      Cette fonction s'arrête automatiquement
    La fonction COOLMATIC se désactive     au bout de 52 heures.
    automatiquement au bout d'environ
                          Pour désactiver la fonction avant qu'elle
    6 heures.
                          ne s'arrête automatiquement, répétez la
    Pour désactiver la fonction avant sa    procédure jusqu'à ce que le voyant
    désactivation automatique, répétez la    FROSTMATIC s'éteigne.
    procédure.
                               La fonction se désactive
        La fonction se désactive           lorsque vous sélectionnez
        lorsque vous sélectionnez          une température différente.
        une température différente
        pour le réfrigérateur.
FRANÇAIS   27

  3.9 Alarme de porte ouverte          Elle est également utile lorsque vous
                         avez besoin d'un rappel pour ne pas
  Une alarme sonore se déclenche si la     oublier que vous avez placé des
  porte reste ouverte pendant quelques     bouteilles dans le congélateur pour les
  minutes. Les conditions d'alarme de      refroidir rapidement.
  porte ouverte sont indiquées par :
                         1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à
  • un voyant d'alarme clignotant ;         ce que le symbole correspondant
  • une alarme sonore.               s'affiche.
  Au rétablissement des conditions       L'indicateur DrinksChill clignote.
  normales (porte fermée), l'alarme       Le minuteur indique pendant quelques
  s'arrête. Vous pouvez également        secondes la valeur programmée
  éteindre le signal sonore en appuyant     (30 minutes).
  sur n'importe quelle touche.         2. Appuyez sur la touche de réglage de
                           la minuterie pour modifier la valeur
  3.10 Fonction ChildLock              programmée (de 1 à 90 minutes).
                         3. Appuyez sur OK pour confirmer.
  Activez la fonction ChildLock pour
                         L'indicateur DrinksChill s'affiche.
  verrouiller les touches et éviter toute
                         Le minuteur se met à clignoter (min).
  opération accidentelle.
                         Une fois la durée programmée écoulée,
  1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à     le voyant DrinksChill clignote et un signal
    ce que le symbole correspondant      sonore retentit. Appuyez sur la touche
    s'affiche.                OK pour arrêter le signal sonore et
  L'indicateur ChildLock clignote.       désactiver la fonction.
  2. Appuyez sur OK pour confirmer.
                         Pour désactiver la fonction, répétez la
  L'indicateur ChildLock s'affiche.
                         procédure jusqu'à ce que DrinksChill
  Pour désactiver la fonction ChildLock,
                         s'éteigne.
  répétez la procédure jusqu'à ce que le
  voyant ChildLock s'éteigne.              Il est possible de modifier la
                             durée à tout moment et
  3.11 Fonction DrinksChill               avant la fin du décompte en
                             appuyant sur la touche de
  La fonction DrinksChill doit être utilisée
                             diminution de la
  pour le réglage d'une alarme sonore à
                             température et sur la touche
  une heure souhaitée, ce qui est utile, par
                             d'augmentation de la
  exemple, lorsque l'on souhaite refroidir
                             température.
  une préparation pendant un certain
  temps dans le cadre d'une recette de
  cuisine.

4. UTILISATION QUOTIDIENNE
      AVERTISSEMENT!                ATTENTION!
      Reportez-vous aux chapitres          N'utilisez jamais de
      concernant la sécurité.            détergents, de produits
                             abrasifs, de nettoyants à
  4.1 Nettoyage de l'intérieur             base de chlore ou d'huile car
                             ils pourraient endommager
  Avant d'utiliser l'appareil pour la          le revêtement.
  première fois, nettoyez l'intérieur et tous
  les accessoires avec de l'eau tiède
  savonneuse (pour supprimer toute odeur
  de neuf), puis séchez-les soigneusement.
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler